Skip to main content

Full text of "Standard English-Croatian dictionary, with correct pronounciation [!] and appendix of special dictionary of birds,--animals,--fishes, reptiles, insects and worms,--minerals,--grain,--green and vegetables,--trees,--fruits and flowers, also Christian names,--the names of countries,--cardinal and ordinal numbers and the states of the United States of America"

See other formats


1 mx m ^ V* - A* ^A 
,v\ V ,' V,B *. 


* C 

*+ 

/ 

& ** •X 
EMGLISH-CROA TIA N 

DICTIONARY ENGLESKO HRVA TSKI 

RIJECNIK STANDARD 
ENGLISH-CROATIAN 

DICTIONARY 

With Correct Pronounciation and 

APPENDIX 

of special Dictionary of Birds, — Animals, — Fishes, 
Reptiles, Insects and Worms, — Minerals, — Grain, — 
Green and Vegetables, — Trees, — Fruits and Flowers, 

also 

Christian Names, — The Names of Countries, — 

Cardinal and Ordinal Numbers and the States of 

the United States of America. For Croatian and Serbian People, by 

Francis A. Bogadek, 
Attorney at Law. Published by 

Croatian Bookstore Joseph Marohnich, 
Pittsburgh, Pa. VELIKI 

ENGLESKO-HRVATSKI 

RIJECNIK 

s tocnim izgovorom svake rijeci uz 

DODATAK 

posebnog rijecnika, ptica, — zivotinja, — riba, — 

plazavaca, kukaca i crvi, — ruda, — zita zelenja i 

povrca, drveca, voca i cvijeca. 

te 
krsnih imena, — imena zemalja, — glavnih i rednih 
brojeva, te imena drzava Ujedinjenih Drz. Amerike. Za Hrvate i Srbe priredio 
Franjo A. Bogadek, 

odvjetnik. Tisak i naklada 

Hrvatske Knjizare Josip Marohnic, 

Pittsburgh, Pa. 


Preface The necessity of a dictionary that 
will enable the various Slavonic Races, 
particularly Croats and Serbs in Ame- 
rica, to understand and speak the Eng- 
lish language has caused me to compile 
this work. 

This book has been carefully and 
conscientiously edited, using the best 
English dictionaries as authorities. No 
effort or expense has been neglected in 
order to make it a practical work. 

I sincerely hope that those who 
will use this work, will not only find it 
beneficial, but that their progress in 
the New World will be greater because 
of its publication. 

Pittsburgh, Pa. March 1915. 

F. A. BOGADEK Copyright 1915 

by 

Joseph Marohnich. 

«5Y 191915 'CIA 40105 3 Predgovor. 

Potreba jednog rijecnika> koji ce 
omoguciti Slavenima, a narocito Hrva- 
tima i Srbima u Americi, da razumiju i 
govore engleski jezik, potaknula me, da 
priredim ovo djelo. 

Ova knjiga sastavljena je pomno i 
savjesno posluzivsi se ponajboljim en- 
gleskim rijecnicima, te se nije zalilo ni 
truda ni troska, da bude prakticnom. 

Ja se iskreno nadam, da ce ovo dje- 
lo biti ne samo od koristi onima, koji 
ce se s njim sluziti, vec da ce objeloda- 
njenjem istog i njihov napredak n 
Novom Svijetu biti veci. 

Pittsburgh, Pa. ozujak 1915. 

F. A. BOGADEK riv- r* Tumac k izgovoru. Kod priredjivanja engleskog rijecnika nuzno je, 
da se uz engleske rijeci naznaci njihov izgovor. Za 
toeno oznacenje izgovora potrebito je, da se rabe sta- 
noviti znakovi, koji pokazuju, kako se rijeci izgova- 
raju, odnosno naglasuju, tako, da ce biti lahko svako- 
mu, pa i pocetniku u engleskom jeziku, izgovarati en- 
gleske rijeci, kada se jednom s tim znakovima upozna. 

Kod ovog naseg djela mi smo nastojali da usvoji- 
mo sto manje znakova, i one, koje usvojismo, drzimo 
neophodno nuznim. Preporucamo stoga svinia, koji ce 
se sluziti ovim rijecnikom, da ne zale truda odmah u 
pocetku prouciti ,, tumac k izgovoru", jer ce im tada 
biti shvatljiv izgovor svake rijeci. Izgovor rijeci sta- 
vismo u zaporke uz pojedinu englesku rijec. 
a izgovara se dugo a: father (fador), otac; guard 
(gard), straza 

% izgovara se kratko a: dusk (dask), sumrak; duck 
(dak), patka. 

a izgovara se glas izmedju ae, naginju^i malko vi§e 
glasu a: careful (kareful), oprezan; man (man), 
covjek. 

i izgovara se dugi glas izmedju ae, naginjutfi vise 
glasu a: care (kar), briga; air (ar), zrak. 

a izgovara se glas izmedju ao, naginjuci glasom vise 
prema o: talk (tak), govoriti, saw (sa), pila. 

M izgovara se dugi glas izmedju ao, naginjuci vise 
glasu o: awl (al), silo; haul (hal), vuci 

a izgovara se kratki glas izmedju ao naginjuci vise 
glasu o: warden (ua'rdn), nadziratelj; wart 
(ua'rt), bradavica 

T izgovara se dugi i: dean (din), dekan; keenness 
(ki'nes), ostroumnost 

i izgovara se kratko i: pistol (pistal), samokres; 
pill (pil), pilula. 

6 izgovara se dugo o: old (old), star; bone (bon), 
kost. o izgovara se kratko o: conceit (konsi't), umislje- 
nost; concede (konsl'd), dopustiti. 

6 izgovara se glas izmedju oe, naginjuci vise glasu 
e: her (nor), njezin, nju; never (ne'vor), nikada 

u izgovara se dugo u: fool (fill), luda; soon (sun), 
skoro, brzo. 

u izgovara se kratko u: full (ful), pun; put (put), 
staviti, smjestiti 

ay izgovara ju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
mouse (ma'us). mis; louse (la/us), us. 

ou izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
goat (go'ut), koza 

ya izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
wise (ua/j^), mudar; wine (ua'jn), vino. 

ue izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
away (aue'j), daleko. 

yi izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
window (ui'ndo), prozor. 

yu izgovaraju se spojno i brzo tako, da prvi y vise 
zvuci kao v: wool (uu'l), vuna; wound (uu'nd), 
rana. 

th u mnogim rijecima vise zvuci kao nas d, na pri- 
mjer. then, this, breathe, pa smo u izgovoru ta- 
kove rijeci oznacili ovako: den, dis, brid. U dru- 
gim opet rijecima th vise zvuci kao nas t, kao n. 
pr. thin, through, breath, pa im zato stavismo 
izgovor: tin, tru, bret. Tocan izgovor rijeci, u 
kojima se nalazi th, dobije se, ako se kod izgo- 
varanja slova t vrsak jezika stavi medju gornje 
i dolnje zube. 

U rijecima kao pardon, evil, zadnja slova n, I, ne smi- 
ju se u izgovoru izricati odijeljeno od predja- 
snjeg suglasnika d, v. ve<5 zajedno i tise, kao 
pardn, Ivl. 

Samoglasnici, iza kojih se nalazi naglasak, to ■'est 
znak ' imadu se naglasiti. Pronunciation of Croatian Alphabet for English 

Students. — Izgovor hrvatske alfabete za 

engleske ucenike. 

The Croatian alphabet consists of 26 letters: 
a, b, c, 6, c, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, m, 
n, o, p, r, s, s, t, u, v, z, z. — The letters 
q, w, x, and y do not exist in this language. In 
words of foreign origin, which contain these letters, 
they are expressed by their equivalent: kvadrant for 
quadrant, Aleksander for Alexander. 

The letters of the Croatian alphabet are divided 
into vowels (samoglasnici) and consonants (suglas- 
nici). 

Vowels and their pronunciation. 

a is pronounced as a in far 

e is pronounced as e in set 

i is pronounced as i in lip 

is pronounced as o in score 

u is pronounced as oo in foot, or u in put 

Consonants and their pronunciation: 
b is pronounced as b in ball 

c is pronounced as ts in its 

6 is pronounced as ch in Greenwich 

5 is pronounced as ch in church 

d is pronounced as d in door 

f is pronounced as f in fan 

g is pronounced as g in gold 

h is pronounced as h in hit 

j is pronounced as y in yellow 

k is pronounced as k in keel or c in catcher 

1 is pronounced as 1 in love 

m is pronounced as m in mother 

n is pronounced as n in no p is pronounced as p in pitcher 

r is pronounced as r in run, but always trilled 

s is pronounced as s in strike 

s is pronounced as sh in short 

t is pronounced as t in turn 

v is pronounced as v in valid 

z is pronounced as z in zeal 

z is pronounced as z in azure, as s in pleasure, 
or usual, as g in rouge. 

English Alphabet, Engleska alfabeta. A, 


a 


(ej), 


N, 


n 


(en) 


B, 


b 


(bi) 


o, 


o 


(o) 


c, 


c \ 


s (si) 


P, 


P 


(Pi) 


D, 


a 


(di) 


Q, 


q 


(kju) 


E, 


e 


(i) 


R, 


r 


(ar) 


F, 


f 


(ef) 


s, 


s 


(es) 


G, 


S 


(dzi) 


T, 


t 


(ti) 


H, 


h 


(hejc) 


u, 


u 


(ju) 


I, 


i 


(aj) 


V. 


V 


(vi) 


J, 


J 


(dzej) 


w, 


w 


(da/bl ju) 


K, 


k 


(kej) 


x, 


X 


(eks) 


L, 


1 


(el) 


Y, 


y ( 


ua'j) 


M. 


m 


'(em) 


z, 


z 


(zi). Abbreviation. Kratice* 

a,. — adjective, pridjev 
adv., — • adverb, prislov 
interj., — interjection, usklik 
n. — noun, imenica 
prep., — preposition, prijedlog 
pron,, — pronoun, zamjenica 
v. verb,, glagol DICTIONARY RIJECNIK A (ej) art. jedan, neki. 

Abandon (aban'dan) v. napustiti, zabaciti. 

Abandoned (aban'dand) a. zapusten, pokvaren. 

Abandonment (aba'ndanment) n. zapustenje. 

Abate (abe'jt) v. umanjiti, smanjiti. 

Abatement (abe'jtment) n. smanjenje. 

Abbey (a'bi) n. samostan. 

Abbot (a'bat), n. gvardijan, provincijal, opat 

Abbreviate (abri'viejt) v. skratiti, stegnuti. 

Abbreviation (abri'vie'jsan) n. skracenje. 

Abdicate (ab'dikejt), v. napustiti, odreci se casti ili 

sluzbe. 
Abdication (ab'dikej'san) n. napustenje sluzbe ili 

casti. 
Abdomen (abdo'men) n. trbuh. 
Abdominial (abda'minal), a. trbusni 
Abduce (abdju's) v. odvuci. 
Abduct (abda'kt) v. silom oteti. 
Abduction (abda'ksan) n. otmica. 
Abed (abe'd) adv. u krevetu, na postelji. 
Aberration (a'bere'jsan) n. zastranjivanje. 
Abet (abe't) v. poticati, podjarivati. 
Abeyance (abe'jans) n. neizvjestnost, iscekivanje. 
Abhor (abho'r) v. zgrazati se. 
Abhorrence (abha'rens) n. zgrazanje, prijezir. 
Abhorrent (abha'rent) a. odvratan, nedosljedan. 
Abide (aba'jd) v. stanovati, ustrajati, snositi. 
Ability (abi'liti), n. vjestina; sposobnost; moc 
Abject (a'bdzekt) a. bezobrazan, podao, prijeziran. 
Abjuration (a'bdzure'jsan), n. svecanc odreknuce 
Abjure (abdzu'r), v. odreci se pod prisegom, sveeano 

zanijekati. 1 A 

Ablaze —2 Absolutlo n 

Ablaze (able'jz) adv. u vatri, raspaijen, razdrazen. 
Able (ejbl) a. sposoban, jak. 
Ablution (ablju'san) n. pranje, ciscenje. 
Ably (e'jbli) adv. sposobno, vjeSto, mocno^ 
Abnegate (a'bnigejt), v. zanijekati i zabaciti 
Abnormal (abno'rmal), a. protupravilan, nenaravan 
Aboard (abo'rd) adv. na palubi, na brodu, gore, na. 
Abode (abo'ud) n. obitavaliste. 
Abolish (aba'lis) v. unistiti, dokinuti. 
Abolishment (aba'lisment) n. dokinuce. 
Abolition (a'boli'san), n. dokinuce (ropstva) 
Abominable (aba'minabl) a. oduran, gadan. 
Abominate (aba'minejt) v. silno mrziti, prezirati. 
Abomination (aba'minej'san), n. velika mrznia, od- 

vratnost. 
Aboriginal (a'bori'dzinal) a. starodrevan, prvi, poeelni 
Abortion (abo'rsan), n. pometnuce; prerani porod 
Abortive (abo'rtiv) a. bezuspjesan, preran. 
Abound (aba'und), v. obilovati, imati u izobilju 
About (aba'ut), prep, o, po prilici, naokolo, blizu, pri- 

pravan za. 
Above (aba'v), prep, vise nego, gore, nad glavom 
Abreast (abre'st) adv. u pravcu. 
Abridge (abri'dz) v. skratiti, odrezati. 
Abridgment (abri'dzment) n. skracenje, stegnuce. 
Abroad (abra'd), adv. na slobodi, izvan domovine, 
Abrogate (a'brogejt), v. unistiti, dokinuti 
Abrogation (a'brogej'san) n. unistenje. 
Abrupt (abra'pt) a. prekinut, iznenadan. 
Abruptly (abra'ptli) adv. iznenada, najedanput. 
Abscess (a'pses) n. izrastak, cir. 
Abscind (apsi'nd) v. izrezati, srezati. 
Abscond (apska'nd) v. krisom otici, pobjeci. 
Absence (a'psens) n. odsutnost. 
Absent (a'psent) a. odsutan, nepazljiv. 
Absolute (a'psoljut) a. neogranicen, siguran. 
Absolutely (a'psoljutli) adv. sasvini, samuvoljno, bez 

obzira. 
Absolution (a'psolju'san) n. odrijesenje. A 

Absolutism — 3 — Accommodate 

Absolutism (a'psoljuti'zm) n. samovoljna uprava, ap- 

solutizam. 
Absolve (apsa'lv) v. osloboditi, rijesiti.. 
Absorb (apso'rb), v. upiti, isisati, progutati. 
Absorption (apso'rpsan) n. upijanje, isisanje. 
Abstain (apste'jn) v. uzdrzati se od cesa. 
Abstinence (a'pstinens) n! sustegnuce, n. pr. od pica 

ili jela. 
Abstract (apstra'kt) v. izvu<5i, odijeliti. 
Abstruse (apstru's) a. neshvatljiv. 
Absurd (apso'rd), a. smjesan, nerazborit. 
Abundance (aba'ndens), n. obilje, bogatstvo. 
Abundant (aba'ndent) a. izobilan, dostatan. 
Abuse (abju'z) v. zlorabiti, varati. 
Abuse (abju's) n. zloporaba, ismjehavanje. 
Abusive (abju'siv) a. drzovit. 

Abyss (abi's) n. bezdan, neproglediva dubljina. 
Academy (aka'demi), n. akademija, srednja skola 
Accede (aksi'd) v. sloziti se, pristati, pripojiti. 
Accelerate (akse'lerejt) v. pospjesiti. 
Acceleration (akse'lere'jsan) n. pospjesenje. 
Accent (a'ksent) n. akcent, naglasak, znak (') koji se 

umece kod naglasenja rijeci. 
Accept (akse'pt) v. primiti, dopustiti. 
Acceptance (akse'ptens) n. primitak. 
Acceptation (a'ksepte'jsan) n. primljenje, znacenje. 
Access (a'kses) n. pristup, ulaz. 
Accessible (akse'sibl), a. pristupacan 
Accession (akse'san) n. pristupanje, stupanje na 

prijesto. 
Accessory (akse'sori), a. pripomocan, slijedeci, n. sn- 

krivac, pomagac. 
Accident (a'ksident) n. dogodjaj, nesreca. 
Accidental (a'kside'ntal) a. slucajan. 
Acclaim (akle'jm) v. pocastiti pljeskanjem, pozdraviti 
Acclamation (a'klame'jsan) n. burno odobravanje. 

Accommodate (aka'madejt), v. usposobiti, uciniti udo- 
bnim. A 

Accommodation — 4 — Acme 

Accommodation (aka'made'jsan) n. udobnost, prista- 

lost. 
Accompany (aka'mpani) v. pratiti. 
Accomplice (aka'mplis) n. sukrivac. 
Accomplish (aka'mplis) v. potpuno svrsiti, ispuniti, 

izvesti. 
Accomplished (aka'mplist), a. potpun i usavrsen. 
Accomplishment (aka'mplisment), n. izvedenje, izvr- 

senje, stecevina. 
Accord (ako'rd) n. suglasje, privola, sloga. 
According (ako'rding), a. suglasan, pristao. — prep. 

po, prema. 

Accordingly (ako'rdingli) adv. prema tomu. 

Accordion (ako'rdian) n. harmonika. 

Accost (aka'st) v. nagovarati. 

Account (aka'unt) n. racun, protumacenje, v. racu- 

nati. 
Accrue (akru') v. nastati, slijediti, narasti. 
Accumulate (akju'mjulejt) v. nagomilavati, sabirati. 
Accumulation (akju'mjule'jsan), n. gomila, hrpa. 
Accuracy (a'kjuresi) n. tocnost. 
Accurate (a'kjuret) a. tocan, bezpogresan. 
Accurately (a'kjuretli) adv. tocno. 
Accurse (ako'rs) v. prokleti. 
Accursed (akr'sed) a. proklet. 

Accusation (a'kjuze'jsan) n. objeda, optuzba, tuzba. 
Accuse (akju'z) obijediti, optuziti. 
Accustom (aka'stam) v. uobicajiti se. 
Ace (ejs), n. as, kec (kod karata) 
Ache (e'jk) v. boliti, - n. bol. 
Achieve (aci'v), v. uciniti, postignuti. 
Achievement (aci'vmentl n. cin, djelo. 
Achromatic (a'kroma'tik) a. bezbojan. 
Acid (a'sid) a. kiseo, ostar, n. kiselina. 
Acknowledge (akna'ledz) v. priznati, ispoA^'editi, do- 

pustiti. 
Acknowledgment (akna'ledzment) n. priznanie. is- 

povjest, potvrda. 
Acme (a'kmi) n. vrhunac, kriza. A 

Acorn — 5 — Adhere. 

Acorn (e'jkarn) n. zir. 

Acquaint (akue'jnt) v. upoznati se, uputiti. 

Acquaintance (akue'jntens), n. upoznanje, poznata o- 

soba. 
Acquaintanceship (akue'jntenssip), n. poznanstvo 
Acquiesce (a'kjuie's), v. sutec potvrdjivati, mirovati; 

privoliti. 
Acquire (akua'jer) v. sticati, dobiti, steci. 
Acquirement (akua'jerment) n. steeevina. 
Acquit (akui't) v. rijesiti od optuzbe, osloboditi, otpu- 

stiti. 
Acquittal (akui'tal) n. rijesenje od optuzbe. 
Acquittance (akui'tans) n. namira, potvrda 
Acre (e'jkr) n. ral, jutro (zemlje) 
Acrimony (a'krimoni) n. ostrina, strogost. 
Across (akra's) prep, postrance, prijeko 
Act (akt), v. uciniti, izvrsiti, pretvarati se, ponasati 

se, predstavljati, n. cin, djelo. 
Action (a'ksan) n. djelo, ponasanje. 
Active (a'ktiv) a. energican, radin. 
Actor (a'ktor) n. predstavljac, glumac. 
Actress (a'ktres) n. predstavljacica, glumica. 
Actual (a'kcjual), a. bitan, stvaran, sjeguran, sadanji 
Acumen (akju'men) n. pronicavost, dokucivost, luka- 

vost. 
Acute (akju't) a. ostar, lukav, pronicav. 
Adage (a'dejdz) n. poslovica. 
Adapt (ada'pt) v. usposobiti, prilagoditi. 
Add (ad) v. pridodati, sjediniti. 

Addition (adi'san), n. pribrajanje, sbrojidba, nara.st 
Address (a'dres) n. naslov. atresa. 
Address Cadre's), v. osloviti. progovoriti, upraviti, n. 

govor, molba. 
Adduce (adju's) v. prednijeti, izjaviti. 
Adept (ade'pt) n. umjetnik, vjestak. 
Adequacy (a'dikuasi) n. dostatnost, jednakost. 
Adequate (a'dikuet) a. sasvim dovoljan, jednak, raz- 

mjeran. 
Adhere (adhi'r) v. 5vrsto se drzati, prionuti. Adjacent — 6 Adulterate 

Adjacent (addze'jsent) a. pokrajan, lezeci blizu, do- 

ticuci se. 
Adjoin (addzo'jn) v. pripojiti, pridodati. 
Adjourn (addzo'rn) v. odgoditi, otegnuti. 
Adjournment (adzo'rnment), n. odgoda, razlaz. 
Adjudge (addza'dz) v. dosuditi, sudbeno dodijeliti. 
Adjudicate (addzu'dikejt) v. zakonom odrediti, dosu- 
diti. 
Adjust (addza'st,) v. popraviti, ravnati. 
Administer (admi'nistor) v. upravljati, podijeliti. 
Administration (admi'nistre'jsan), n. upravljanje, u- 

prava. v 

Admirable (a'dmirabl) a. divan. 
Admiration (a'dmire'jsan) n. udivljenje. 
Admire (adma'er), v. diviti se ; cuditi se 
Admission (admi'san) n. ulaz, pristup. 
Admit (admi't) v. dopustiti, dozvoliti. 
Admix (admi'ks) v. primijesati. 
Admonish (adma'nis) v. upozoriti, opomenuti, savje- 

tovati. 
Admonition (a'dmoni'san) n. prijekor savjet, opo- 

mena. 
Ado (adu') n, vika, galama. 
Adolescence (a'dole'sens) n. mladost. 
Adolescent (a'dole'sent) a. rastuci, odrasao. 
Adopt (ada'pt) v. usvojiti, posiniti, pokceriti. 
Adoption (ada'psan), n. usvojenje, posinjenje. pokce- 

renje. 
Adoration (a'dore'jsan), n. klanjanje, obozavanje, spo- 

citanje. 
Adore (ado'r) v. obozavati, postivati, klanjati se. 
Adorn (ado'rn) v. poljepsati, okititi. 
Adornment (ado'rnment) n. nakit, poljepsanje. 
Adrift (adri'ft) adv. ploveci bez cilja, na slobodi. 
Adroit (adro'jt) a. vjest. 
Adult (ada'lt) a. odrasao. 
Adulterate (ada'ltorejt) v. j^okvariti mjesanjem dru- 

gih sastavina. A 

Adulterer, — 7 — Affinity 

Adulterer (ada'ltoror) n. preljubnik, muz koji opci sa 

djevojkom, ili sa zenom drugoga. 
Adulteress (ada'ltores) n. preljutmica, zena, koja opci 

sa mladi£em, ili s drugim muzem. 
Adultery (ada'ltori), n. preljub, izvanbracno spolno 

opcenje 
Advance (adva'ns) v. prednijeti, povisiti, pokrenuti, 

napredovati. 
Advancement (adva'nsment) n. poboljsanje, povi- 

senje. 
Advantage (adva'ntedz) n. korist, dobrobit. 
Advantageous (a'dvente'jdzas) a. koristonosan, ko- 

ristan. 
Advent (a/dvent), n. dolazak, dosasce 
Adventure (adve'n^ur) n. smiono poduzece. 
Adversary (a'dvorseri) n. neprijatelj, protivnik. 
Adverse (a'dvors), a. protivan, nesretan 
Advert (advo'rt) v. skrenuti paznju. 
Advertise (a'dvortajz) v. oglasivati. 
Advertisement (a'dvorta'jzment ili advo'rtizment), n. 

oglas, uputa 

Advice (adva'js) n. savjet, opomena. 

Advise (adva'jz) v. savjetovati, opomenuti 

Advocate (a'dvokejt) v. braniti. 

Aeronaut (e'jeronat) n. zrakoplovac. 

Afar (afa'r) adv. daleko, u velikoj udaljenosti. 

Affable (a'fabl) a. udvoran, pristupacan. 

Affair (afa'r) n. posao. 

Affect (afe'kt) v. raditi na cemu, mijenjati, uplivisati, 

gibati, gadjati. 
Affectation (a'fekte'jsan), n. pretvaranje, izlika 
Affection (afe'kgan) n. ljubav, odanost. 
Affidavit (a'fidejvit) n^ zaprisegnuto ocitovanje. 
Affiliate (afi'liejt) v. usvojiti, uzeti pod svoje. 
Affinity (afi'niti), n. privla^ivost, srodstvo, rodbinstvo 

po zenitbi. A 

Affirm — , 8 — Agricultur e 

Affirm (afo'rm) v. potvrditi, izjaviti. 

Affirmation (a'forme'jsan) ,n. potvrda. 

Affix (afi'ks) v. pridodati, pripojiti. 

Afflict (afli'kt), v. ozlijediti, udariti, muciti, bolovati, 

tugovati 
Affliction (afli'ksan) n. bol, nesreca, udarac. 
Affluent (a'fljuent) a. bogat, obilan. 
Afford (afo'rd) v. dati, doprinijeti, smagati. 
Affray (afre'j) n. pravdanje, svadja. 
Afire (afa'jer) adv. u vatri. 
Afraid (afre'jd) a. u strahu, strasljiv. 
Afresh (aire's) adv. iznova, ponovno. 
After (a'ftor) prep, poslije. 
Aftermath (a'ftorma't) n. otava. 
After-noon (a'ftornu'n), n. poslije podne 
Again (age'n) adv. opet, ponovno. 
Against (age'nst) prep, protiv, proti. 
Age (e'jdz) n. doba, starost. 
Aged (e'jdzd) a. star. 

Agent (e'jdzent), n. agent, zastupnik, poslanik 
Agglomerate (agla'merejt) v. zgrupiti, nagomilati. 
Aggravate (a'gravejt), v. pogorsati, poveeati 
Aggravation (a'grave'jsan), n. pogorsanje, poveca- 

vanje 
Aggregate (a'gregejt) v. sabrati, skupiti, nagomilati. 
Aggregation (a'grege'jsan) n. skupina. 
Aggress (agre's) v. navaliti, napasti. 
Aggression (agre'san) n. napadaj, navala. 
Aggressive (agre'siv) a. napadan, ratoboran. 
Aggrieve (agri'v) v. muciti, boljeti. 
Aghast (aga'st) a. zapanjen. + 

Agile (a'dzil) a. okretan, radin, zivahan. 
Agitate (a'dzitejt) v. smetati, uzrujavati se, ozbiljno 

raspravljati. 
Agitation (adzite'jsan) n. uzbudjenje, uzrujanost. 
Agony (a'goni) n. trzavica, strava. • 

Agree (agrf) v. slagati se, privoliti. 
Agreement (agri'ment)n. suglasje, ugovor. 
Agriculture (a'grika'lcur) n. poljodjelstvo,, gospodare- 

nje. A 

Agriculturist — 9 — Alligate 

Aqriculturist (a'grika'lcurist) n. poljodjelac. 

Aground (agra'ynd) adv. na tlu. 

Ahead (ahe'd) adv. naprvo, sprijeda, naprijed. 

Aid (ejd) v. pomoci, pomagati, n. pomoc. 

Ail (eji) v. boljeti, uznemirivati. 

Ailment (e'jlment) n. bolovanjc. bolest. 

Aim (ejm) v. gadjati, ciljati, n« cilj, nacrt. 

Air (ar) n. zrak, melodija, v. prozraciti. 

Ajar (adza'r) adv. djelomice otvoreno, pritvoreno. 

Akimbo (aki'mbo) a. podbocen, poduprt. 

Akin (aki'n) a. srodan. 

Alacrity (ala'kriti) n. pripravnost, zivah::ost. 

Alarm (ala'rm) n. poziv na oruzje, galama, buka. 

Alarm-clock (ala'rm klak) n. ura budilica. 

Albeit (a'lbl'it) adv. akoprem. 

Album (a'lbam) n. knjiga za slike, - fotografije. 

Alcohol (a'lkohal) n. alkohol. 

Alcoholic (a'lkoha'lik) a. alkoholican. 

Alderman (a'ldorman) n. mirovni sudac. 

Ale (ejl) n. vrst pive. 

Alert (alor't) a. budan, pazljiv. 

Algebra (a'ldzebra) n. vrsta i dio racuna. 

Alias (e'jl^as), adv. drukcije 

Alien (e'jljen) a. strani, tudji n. stranac, tudjina<\ 

Alienation (e'jljene'jsan) n. prijenos. otudjenje. 

Alight (ala'jt) v. saci, sjasiti. 

Alike (ala'jk) a. slican. 

Alimony (a'limoni), n. svota dodijeljena zeni kod ras- 

tave braka 
Alive (ala'jv) a. ziv, radin. 
All (al) a. sve, svi, svaki. 
Allegation (a'lege'jsan) n. izjava, tvrdnja. 
Allege (ale'dz) v. izjaviti, iskazati. 
Allegiance (ali'dzans) n. vjernost, odanost.. 
Alleviate (ali'viejt) v. olaksati, smanjiti, ublaziii. 
Alleviation (ali'vie'jsan) n. olahkocenje, ublazenie 
Alley (a'li) n. prolaz, uska ulica. 
Alliance (ala'j^ns) n. sjedinjenje, sveza, zdruzen;?, 
ANigate (a'ligejt) y. svezatf. A 

Allot — M — Ambassador 

Allot (ala't) v. zdrijebati, pofazdijeliti. 

Allow (ala'u) v. dozvoliti, dopustiti. 

Alloy (alo'j) v. pomjesanjem pokvaFiti. 

All Saints day (al sejnts dej) dan Sviju Svetihv 

AM souls day (al souls dej) dusni dan. 

All the same (a'l di sejm) svejedno. 

Allude (alju'd), v. gadjati (u razgovoru), rrlislitf 

Allure (aljii'r), v. zavadjati 

Ally (ala'j), v. sjediniti, — n. saveznik 

Alma Mater, sveuciliste. 

Almanac (a'lmanak), n. almanak, kalendar dana, tjed- 

ni, mjeseci. 
Almighty (alma'jti) a. svemoguci. 
Almost (almo'yst) adv. skoro, najvecim dijelom. 
Alms (amz) n. milostinja. 
Almshouse (amzha'us) n. sirotiste. 
Aloft (ala'ft) adv. visoko, iznad. 
Alone (alo'n) a. sam, jedini. " | 

Along (ala'ng) adv. duz, uzduz, zajedno. ^ 

Aloud ala'ud) adv. glasno. ■ 

Alps (alps) n. alpe, gorje u Svicarskoj. 
Already (alre'di) adv. vec. ^ 

Also (a'lso) adv. takodjer. 

Altar (altor) n. oltar, zrtvenik. «i- 

Alter (a'ltor) v. promijeniti. 
Alteration (a'ltore'jsan) n. promjena. 
Altercate (a'ltorkejt), v. prepirati se, pobijati se rije- 

cima. 
Although (aldo'u) conj. akoprem. 
Altitude (a'ltitjud) n. visina, povisenje. 
Altogether (a'ltoge'der) adv. zajedno, skupa, ^ 

Alumnus (ala'mnas) n. pitomac. 
Always (a'luejz) adv. uvijek. 

Am (am) v. sam, na pr. I am (aj am), ja sam. 
Amanuensis (ama'nuensis) n. pisar, prepisivac.. 
Amass* (ama's), v. nagomilati 
Amaze (ame'jz) v. zapanjiti, zacuditi. 
Ambassador (amba'sacior) n, posAamfe A 

Ambiguity — 11 Anchor 

Ambiguity (ambigju'iti) n. dvojbenost 
Ambiguous (ambi'gjuas) a. dvojben, dvolican. 
Ambition (ambi'san), n. ceznja za cascu, moci, boljom 

sluzbom. 
Ambitious (ambi'sas) a. poletan. 
Amble (ambl), v. koracati 
Ambulance (a'mbjulens) n. bolnicka kola. 
Ambuscade (a'mbaske'jd) n. zasjeda, v. napasti iz 

zasjede. 
Ambush (a'mbus) n. zasjeda, cete sakrivene u zasjedi. 
Ameliorate (ame'liorejt) v. poboljsati. 
Amelioration (ame/liore'jsan) n. poboljsanje. 
Amenable (ami'nabl) a odgovoran. 
Amend (ame'nd) v. ispraviti. 
Amendment (ame'ndment) n. ispravak. 
American (ama'rikan) n. Amerikanac, a. amerikanski 
Amiable (e'jmiabl) a. ljubak, mio. 
Amicable (a'mikabl) a. prijateljski, miran. 
Amidst (ami'ct) prep, u sredini. 

Amiss (ami's) a. zao, pogrjesan, adv. zlo, pogrjesno. 
Among (ama'ng) prep, medju, izmedju. 
Amount (ama'unt) v. iznositi, vrijediti, n. iznos, svota 
Ample (ampl) a. velik, obilan, adv. mnogo. 
Amputate (a'mpjutejt) v. odrezati udo, amputirati. 
Amputation (a'mpjute'j§an) n. odrezanje uda. 
Amuse (amju'z), v. zabavljati 
Amusement (amju'zment) n. zabava. 
Amusive (amju'ziv) a. zabavan. 
An (an) art. jedan, nekoji. 
Anal ize (a'nalajz) ) v. rasciniti, analizirati. 
Analysis (ana'lisis), n. rascinjanje, analiza 
Anarchist (a'narkist) n. anarhista, onaj, koji bi htio 

sa svijeta maknuti sve upravnike. 
Anarchy (a'narki) n. bezvladje, bezakonje. 
Anathema (ana'tema) n. crkveno prokletstvo, izopce- 

nje, prokletnik. 
Anathematize (ana'tematajz) v. prokleti, prokliniati 
Ancestor (a'ncestor) n. pradjed. 
Anchor (a'nkor) n. sidro, Ancient. — 12 — Answer 

Ancient (e'jncint) a. starodrevan, prastar. 

And (and), conj. i, a, 

Anecdote (a'nekdot) n. crtica, pricica. 

Anew (anju') adv. iznova, ponovno. 

Angel (e'jndzel) n. angjeo. 

Angelic (andze'lik) a. angjeoski. 

Anger (a/ngor) n. srdzba, jad, srditost. 

Angina (andza'jna n. upala vrata. 

Angle (angl) n. ugao, kut. 

Angry (a/ngri) a. srdit, razjadjen. 

Anguish (a'nguis) n. velika bol, trzavica, mucenje 

Animadvert (a'nimadvo'rt), v. opaziti, primjetiti 

Animal (a'nimal) n. zivotinja. 

Animate (a'nimejt) v. oduseviti, oziviti. 

Animation (a'nime'jsan) n. odusevljenje, ozivljenje. 

Animosity (a'nima'siti) n. prijezir, neprijateljstvo. 

Ankle (a'nkl) n. glezanj. 

Annex (ane'ks), v. prtpojiti, pridjeliti 

Annexation (a'nekse'jsan) n. pripojenje. 

Annihilate (ani'hilejt), v. unistiti 

Annihilation (ani'hile'jsan) n. imistenje. 

Anniversary (a'nivo'rsari) a. godisnji, n. godisnjica. 

Announce (ana'uns) v. objaviti. 

Announcement (ana'unsment) n. objava. 

Annoy (ano'j), v. zanovijetati, dosadjivati 

Annoyance (ano'jens) n. zanovijetanje, uznemirivanje 

Annual (a'njual) v. godisnji. 

Annually (a'njuali) adv. godisnje. 

Annul (ana'l), y. dokinuti, unistiti. 

Annulment (ana'lment) n. dokinuce, unistenje. 

Annunciate (ana'nsiejt) v. objaviti. 

Annunciation (ana'nsie'jsan) n. obavljenje. 

Anoint (ano'jnt) v. pomazati (uljem) 

Anointment (ano'jntment) n. po.mazanje. 

Anomaly (ana'mali) n. zastranjivanje, nepravilnost. 

Anonymous (ana'nimas), a. bezimen;. anoniman 

Another (ana'dor) a. drugi,- drtfgaciji. 

Answer (a'nsor), v. odgovbriti, -- n. bdgovcr A 

Ant — 13 — Apologize 

Ant (ant) n. mrav. 

Antagonism (anta'gonizm) n. protivnost, borba. 
Antagonist (antagonist) n. protivnik, neprijatelj. 
Antagonize (anta'gonajz) v. protiviti se, boriti se. 
Antecedent (a'ntisi'dent) a. predjasnji, prediduei, pr- 

vasnji. 
Antechamber (a'ntice'jmbor), n. predsoblje 
Antemeridian (a'ntemiri'dian) a. predpoldasnji. 
Antenuptial (a'ntina'psal) a. predzenidben, prije ze- 

nidbe. 
Anteroom (a/ntirum) a. cekaonica (soba) 
Anther (a'ntor) n. prasnjak (u cvijetu.) 
Antichrist (a'ntikrajst) n. Antikrist, protukrist. 
Anticipate (anti'sipejt), v. naslucivati; predvidjati 
Anticipation (anti'sipe'jsan) n. naslucivanje, predvi- 

djanje. 
Antidote (a'ntidout) n. protuotrov. 
Antifriction (a'ntifri'k§an), n. protutrvenje 
Antipathy (anti'pati) n. odvratnost, antipatija. 
^ntipope (a'ntipoup) n. protupapa. 
Antiquate (a'ntikue'jt) v. zastarjeti. 
Antiquated (a'ntikue'jted) a. zastario, izvan porabe. 
Antique (anti'k) a. star, starodrevan. 
Antiquity (anti'kuiti) n. staro doba. 
Antislavery (a'ntisle'jvori) n. protivnost robstvu. 
Anvil (a'nvil) n. nakovanj. 
Anxiety (ankza'jeti) n. zabrinutost, briga. 
Anxious (a'nksas) a. radoznao, zabrinut. 
Any (e'ni) a. kojigod. 

Apart (apa'rt) adv. odijeljeno, na stranu. 
Apartment (apa'rtment) n. odio. 
Apathy (a'pati) n. bescutnost, otvrdjelost. 
Ape (ejp) n. jopica. 
Aperture (apo'rcur) n. otvor, rupa. 
Apex (e'jpeks) n. vrh, vrhunac. 
Aphony (a'foni) n. gubitak glasa. 
Aphorism (a'forizm) n. poslovica, recenica. 
Apiece (api's) adv. za svaki, po komadu. 
Apologize (apa'ladzajz) v. moliti za oprostenje. Apology —- 14 — - Appraise. 

Apology (apa'ladzi) n. moljenje za oprostenje. 

Apoplexy (a'pople'ksi) n. kap. 

Apostasy (apa'stasi) n. napustenje vjere. 

Apostate (apa'stet) n. onaj koji napusti vjeru. 

Apostatize (apa'statajz) v. napustiti vjeru, ill crkvu. 

Apostle (apa'sl) v. apostol. 

Apostolic (a'pasta'lik) a. apostolski. 

Apothecary (apa'tekeri) n. ljekarnik. 

Appall (apa'l) v. preplasiti. 

Apparatus (a'pare'jtas), n. rudje, pokucstvo 

Apparel (apa'rel) n. odijelo. 

Apparent (apa'rent) a. prividan, umisljen, vidljiv. 

Apparently (apa'rentli) adv. prividno, na oko. 

Apparition (a'pari'san), n. prikaza, dun 

Appeal (api'l) n. priziv, v. prizvati, apelirati. 

Appear (api'r) v. prikazati se, ciniti se. 

Appearance (api'rens), n. vidljivost, prisutnost, izlika. 

Appease (api'z) v. umiriti. 

Appellant (ape'lant) n. prizivnik. 

Appellate (ape'let) a. prizivan. 

Appellation (a'pele'jsan) n. naziv, naslov. 

Appellee (a'pell') n. optuzenik u prizivu. 

Append (ape'nd), v. pridodati, privjesiti 

Appertain (a'porte'jn.) v. pripadati, odnositi se. 

Appetite (a'petajt), n. tek. 

Applaud (apla'd) v. odobravati, pljeskati. 

Applause (apla'z) n. pljeskanje, odobravanje. 

Apple (apl) n. jabuka. 

Applicant (a'plikant) n. molitelj za mjesto, sluzbu, itd. 

Application (a'plike'jsan), n. molba za mjesto, sluz- 
bu, itd. 

Apply (apla'j), v. staviti, donijeti, zatraziti. 

Appoint (apo'jnt) v. odrediti, utemeljiti, oznaciti. 

Appointment (apo'jntment) n. oznacenje, mjesto, od- 
redjenje. 

Apportion (apo'rsan) n. porazdijeliti. 

Apportionment (apo'rsanment) n. dio. 

Apposite (a'pozit) a. pristao, zgodan, sposoban. 

Appraise (apre'jz) v. procijeniti. A 

Appraisement — 15 — Architect 

Appraisement (apre'jzment) n. procjenba. 

Appraiser (apre'jzor) n. procjenitelj. 

Appreciate (apri'siejt) v. cijeniti. 

Appreciation (apri'sie'jsan) n. postivanje, cijenjenje. 

Apprehend (aprihe'nd) v. uhvatiti, razumjeti, sumnja- 

ti. 
Apprehension (a'prihen'can) n. uhvacenje, shva6anje 
Apprentice (apre'ntis), n. naucnik, segxt 
Apprise (apra'jz) v. uputiti, obavijestiti. 
Approach (apro'uc) v. pribliziti se, n. priblizivanje. 
Approbate (a'probejt) v. privoliti, odobriti. 
Approbation (a'probe'jsan) n. privola, odobrenje. 
Appropriate (apro'priejt) v. prisvojiti si. 
Appropriation (apro'prie'jsan) n. prisvojenje. 
Approve (apru'v), v. odobravati, potvrditi 
Approximate (apra'ksimejt) v. pribliziti se, a. bliz, 

priblizni. 
Approximation (apra'ksime'jsan) n. priblizenje. 
Apricot (e'jprikat) n. mandalica.. 
April (e'jpril) n. travanj. 
Apron (e'jpran) n. pregaca. 
Apt (apt) a. sposoban, zgodan. 
Aqueduct (a'kuidakt) n. vodovod. 
Arab (a'rab) n. Arap. 
Arabian (are'jbian) a. arapski. 
Arbiter (a'rbitor) n. sudae izabran od dviju stranaka, 

da ih nagodi (obicnone po zvanju vec odabran iz 

medju naroda.) 
Arbitrate (a'rbitrejt) v. slusati i odluciti. 
Arbitration (a'rbitre'jsan) n. preslusavanje i odlu5i- 

vanje po sudcevima. 
Arc (ark) n. luk. 

Archaeology (a'rkia'lodzi) n. znanost o starinama. 
Archangel (a'rke'jndzel) n. arkang-jeo. 
Archbishop (a'rcbi'sap) n. nadbiskup. 
Archduke (a'rcdju'k) n. nadvojvoda. 
Archer (a'rcor), n. strijelac 

Archiepiscopal (a'rkipi'skopal) a. nadbiskupski. 
Architect (a'rkitekt) n. graditelj. A 

Archives — 16 , Artifice 

Archives (a'rkivz) n. javni zapisci ili mjesto, gdje se 

isti nalaze. 
Arctic (a'rktik) a. sjeverni, studeni. 
Ardent (a'rdent) a. vrue, zestok. 
Ardor (a'rdor) n. vrucina, strast. 
Arena (ari'na) n. arena, mjesto za borbu. 
Argue (a'rgju) v. prepirati se, raspravljati, dokazivati 
Argument (a'rgjument) n. dokazivanje, razlog. 
Aright (ara'jt) adv. u redu, ispravno. 
Arise (ara'jz) v. ustati. 
Aristocracy (a'rista'krasi) n. uprava, koja se sastoji 

od najuglednijih osoba u drzavi, plemstvo, aris- 

tokracija. 
Arm (arm) n. ruka, v. oboruzati. 
Armada (arme'jda) n. ratno brodovlje, mornarica. 
Armor (a'rmor) n. oklop. 
Armpit (a'rmpit) n. pazduha. 
Arms (armz) n. orudje. 
Army (a'rmi) n. vojska, ceta. 
Around (ara'und) adv. naokolo. 
Arouse (ara'uz) v. probuditi, oduseviti. 
Arraign (are'jn) v. optuziti, pozvati na red. 
Arrange (are'jndz) v. porazmjestiti, urediti. 
Arrangement (are'jndzment) n. razredjenje, raspored, 

priprava. 
Array (are'j), n. red, smjestenje za borbu, odjeca 
Arrear (arl'r) n. zaostatak duga. 

Arrest (are'st), v. zatvoriti, pri^eciti, n. zatvor, aps 
Arrival (ara'jval) n. dolazak. 
Arrive (ara'jv) v. do<5i, stignuti. 
Arrogance (a'rogans), n. drzovitost. 
Arrogant (a'rogant) a. drzovit. 
Arrow (a'rou) n. strjelica. 
Arsenal (a'rsinal) n. oruzana. 
Arson (arsn) n. palez, paljenje kuca. 
Art (art) n. umjetnost, vjestina. 
Article (a'rtikl) n. clanak, cestica. 
Artifice (a'rtifis) n. lukavost, dosjetka, naum, prijo 

vara. A 

Artificial. — 17 — Asseverate 

Artificial (a'rtifi'sal) a. umjetan, umisljen. 

Artificially (a'rtifi'sali) adv. umjetnicki, nestvarno.' 

Artillery (arti'leri) n. topnictvo. 

Artist (a'rtist) n. umjetnik. 

As (az) adv. kao, kakogodj slicno, dok, kroz, na prim- 

jer, tako. 
Ascend (ase'nd) v. uspinjati se, penjati se. 
Ascension (ase'nsan) n. uspinjanje, uzasasce Kristovo. 
Ascertain (a'srte'jn) v. osigurati, pronaci. 
Ascribe (askra'jb), v. pripisivati, dodijeliti 
Ashamed (ase'jmd) a. zasramljen. 
Ashes (a'sez) n. pepeo. 
Ashore (aso'r) adv. na obalu, na kopno. 
Ash Wednesday (as ue'dnzdi) n. pepelnica. 
Aside (asa'jd) adv. na jednoj strani, iz puta, odijeljeno 
Asinine (a'sinajn) a. magareci, glup. 
Ask (ask) v. pitati, zatraziti, moliti, ispitivati. 
Askance (aska'ns) adv. koso, postrance. 
Asleep (aslfp) a. uspavan. 
Aspect (a'spekt) n. izgled, ponos. 
Asphalt (a'sfalt) n. asfalt, smjesa od koje se prave 

plocnici, krovovi itd. 
Aspirant (aspa'jrant) n. onaj, koji za necim Cezne. 
Aspire (aspa'jer) v. ceznuti za necim, teziti. 
Ass (as) n. magarac. 
Assail (ase'jl) v. napasti. 
Assailant (ase'jlant) n. napadac 
Assassin (asa'sin) n. ubojica iz zasjede. 
Assassinate (asa'sinejt) v. umoriti iz zasjede. 
Assassination (asa'sine'jsan), n. umorstvo iz zasjede 
Assault (asa'lt) n. napadaj. 
Assemble (ase'mbl) v. sastati se, sakupiti. 
Assembly (ase'mbli) n. skupstina, sastanak. 
Assent (ase'nt) n. privola, v. dopustiti, privoljti. 
Assert (aso'rt) v. tvrditi, izjaviti. 
Assertion (aso'rsan) n. izjava, tvrdnja. 
Assess (ase's), v. nametati dacu, odluciti, cijeniti 
Assessment (ase'sment) n. cijena, pristupnina. 
Assets (a'sec) n. svojina, ostavstina. 
Asseverate (ase'vorejt), v. svecano tvrditi Assiduous • — 18 — Atop Assiduous (asi'djuas) a. ustrajan, neumoran. 

Assign (asa'jn) v. odrediti, odabrati, prenijeti.^ 

Assignee (a'sinl'), n. onaj, na koga je njesto preneseno 

Assignment (asa'jnment) n. prijenos. 

Assignor (a'sino'r) n. onaj, koji prenasa na drugoga. 

Assist (asi'st) v. podupirati, pomagati. 

Assistance (asi'stens) n. pomoc. 

Assistant (asi'stant) n. pomocnik, kapelan. 

Associate (aso'siejt) v. druziti se, n. drug-. 

Association (aso'sie'jsan) n. udruzenje, kompanija. 

zajednica, drustvo. 
Assort (aso'rt) v. porazdijeliti. 
Assuage (asue'jdz) v. umeksati, smiriti, ublaziti, olak- 

sati, ugasiti. 
Assume (asju'm), v. uzeti 
Assure (asu'r), v. osjeguravati, uvjeravati 
Asthma (a'sma) n. tesko disanje. 
Astonish (asta'nis) v. zapanjiti, zacuditi. 
Astonishment (asta'nisment) n. smetenost, zacudje- 

nje. 
Astound (asta'und) v. zadiviti, zapanjiti. 
Astray (astre'j) adv. stranputice. 
Astrology (astra'lodzi), n. proricanje iz zvijozda 
Astronomer (astra'nomor), n. zvjezdoznanac 
Astronomy (astra'nomi), p. zvjezdoznanst' o 
Asunder (asa'ndor) adv. odijeljeno, u dva dijela. 
Asylum (asa'jlam) n. zavod za nemodne. 
At (at) prep, blizu, u, kod, na, sa, prama. 
Atheism (e'jtii'zm) n. bezbozstvo. 
Atheist (e'jtiist) n. bezboznik, onaj, koji nije5e opsta- 

nak boga. 
Athlete (a'tlit) n. atleta, jak covjek. 
Atmosphere (a'tmasfir) n. zrak, pritisak zraka na 

morsku povrsinu. 
Atom (a'tam) n. atom, malena cestica. 
Atone (ato'un) v. okajati. 
Atonement (ato'unment) n. smirenje, zadovoljgtina, 

okajanje. 
Atop (ata'p), adv. na vrhu, gore A 

Atrocious — 19 — Author 

Atrocious (atro'usas), a. okrutan, opak, prijeziran 
Attach (ata'c) v. vezati, uzeti po nalogu suda, pri- 

cvrstiti, steci. 
Attachment (ata'cment) n. obveza, odanosti, zapljena. 
Attack (ata'k), v. napasti, navaliti, n. napadaj, navala 
Attain (ate'jn) v. postignuti, steci. 
Attainment (ate'jnment) n. postignuce, stecevina. 
Attaint (ate'jnt) v. osramotiti, okaljati, n. mrlja. 
Attempt (ate'mt) v. pokusati, n. pokusaj, napor, nasto- 

janje. 
Attend (ate'nd) v. pratiti, posluziti. 
Attendance (ate'ndans) n. pratnja. 

Attention (ate'ncan) n. paznja, uljudnost, briga, obzir. 
Attentive (ate'ntiv) a. pazljiv, uljudan. 
Attest (ate'st) v. posvjedociti. 
Attestation (a'teste'jsan) n. svjedocanstvo. 
Attic (a'tik) n. tavan. 

Attire (ata'er) v. obuci, nakititi, n. odijelo. 
Attitude (a'titjud ili a'ticud) n. smjestenje, polozaj. 
Attorney (ato'rni) n. odvjetnik, branitelj. 
Attract (atra'kt) v. privlaciti, mamiti, pozvati. 
Attraction (atra'ksan). n. privlacivost 
Attribute (atri'bjut) v. pripisivati. 
Auction (a'ksan) n. rasprodaja, licitacija. 
Audacious (ade'jsas) a. smion. 
Audacity (ada'siti) n. smionost. 
Audience (a'diens) n. slusateljstvo. 
Audit (a'dit) n. pregledavanje racuna po oblastima. 
Augment (agme'nt) v. povecati, umnoziti. 
Augur (a'gar), n. gatalac, v. gatati. 
August (aga'st) a. uzvisen, velecanstven. 
August (a'gast) n. kolovoz (mjesec.) 
Aunt (ant), n. teta 
Aurora (aro'ura), n. zora, crvenilo neba pred ishodom 

sunca. 
Auspice (a'spis), n, pokroviteljstvo 
Authentic (ate'ntik) a. istinit, sjeguran, vjerojatan. 
Author (a'tor) n. stvoritelj, pisac. A 

Authority — 20 — Awoke 

Authority (ata'riti) n. oblast. gospodarstvo, svjedo- 

canstvo. 
Authorize (a'torajz) v. opunovlastiti, opunomo^it*. 
Autobiography (a'tobaja'grafi) n. zivotopis samoga 

sebe. 
Autocrat (a'tokrat), n. neograniceni vladar 
Autograph (a'tograf) n. izvorni rukopis. 
Autonomy (ata'nomi) n. samouprava 
Autopsy (a'tapsi), n. posmrtna istraga na tijelu 
Autumn (a'tam) n. jesen. 
Auxiliar (agzi'ljor) a. pomocni. 
Auxiliary (agzi'ljeri) n. pomocnik. 
Avail (ave'jl), v. okoristiti se, pomoci si 
Available (ave'jlabl) a. koristonosan, vrijedan. 
Avarice (a'varis) n. lakomost (za novcem) 
Avaricious (a'vari'sas), a. lakoman 
Avenge (ave'ndz) v. osvetiti koga. 
Avenger (ave'ndzor) n. osvetnik. 
Avenue (a'vinju) n. ulaz, ulica, prolaz. 
Aver (avo'r) v. izjaviti. 
Averment (avo'rment) n. izjava. 
Averse (avo'rs) a. odvratan, mrzak. 
Aversion (avo'rsan) n. odvratnost. 
Avert (avo'rt) v. odvratiti. 
Avidity (avi'diti) n. zudnja, ceznuce. 
Avoid (avo'jd), v. izbjegavati 
Avow (ava'u) v. priznati, izjaviti otvoreno. 
Await (aue'jt) v. iscekivati. 
Awake (aue'jk) v. probuditi, a. budan. 
Award (auo'rd) v. dosuditi, odluciti. 
Aware (aue'r) a. pazljiv, oprezan. 
Away (aue'j) adv. odsutan, daleko. 
Awe (a), n. pocitanje, postovanje 
Awful (a'ful), a. strasan, gfozan 
Awkward (a'kuord), a. nezgrapan, neizdjelan 
Awkwardness (a'kuordnes), n. nezgrapnost. 
Awl (al) n. silo. 

Awning (a'ning) n. zavjesa, zastor. 
Awoke (auo'uk), a. budan A B 

Ax — 21 — Ballad 

Ax (aks) n. sjekira. 

Axiom (a'ksiam) n. nepobitna istina, poslovica. 

Axis (a'ksis) n. os, osovina. 

Azure (e'jzur) a. plavetan, n. plavetnost neba. Baa (ba), n. blejanje (ovce) ; v. blejati. 

Babble (babl), v. brboljiti; brbljati; zuboriti. 

Baby (be'jbi), n. djetesce; dojence. 

Baby- hood (be'jbihud), n. djetinstvo. 

Bachelor (ba'celor), n. nezenja 

Bachelorship (ba'celorsip), n. nezenjstvo. 

Back (bak), n. ledja; hrbat; odv. otraga; iza 

Backbone (bakbo'un), n. hrbtenjaca. 

Backside (ba'ksa'jd), n. straznji dio 

Bacon (be'jkn), n. slanira, (spek). 

Bad (bad), a. zao; zlocest 

Badge (badz), n. znak. 

Badger (ba'dzor), n. jazavac. 

Baffle (bafl), v. zavarati; zamesti trag 

Bag (bag 1 ), n. vreca; torba; kesa. 

Baggage (ba'gadz), n. prtljaga; basaga; telecak 

Bail (bejl), n. jamcevina. 

Bait (bejt) n. meka; zamamljivanje. 

Bake (bejk), v. peci. 

Baker (be'jkor), n. pekar 

Bakery (be'jkori), n. pekarstvo; pekara. 

Balance (ba'lans), n. ravnotezje; ostatak. 

Bald (bald) a. celav 

Baldhead (ba'ldhe'd), n. celavac. 

Baldness (ba'ldnes), n. celavost. 

Bale (bejl), n. bala 

Baleful (be'jlful), a. poguban; zalostan. 

Balk (bak), n. zaustavljanje; /apreka; r.euspieh; 

v. zaustaviti se 
Ball (bal), n. lopta;- tane; plesna zabava. . 
Ballad (ba'lad), n. pripovjestna pjesma; balada. B 

Ballet — 22 — Baptism 

Ballet (ba'let) n, balet; predstavljanje uz glazbu, 

pies, itd. 
Ballon (balu'n), n. zrakoplov. 
Ballot (ba'lat), n. glasovnica (kod izbora") ; tajno 

glasovanje; v. birati tajno. 
Balmy (ba'mi), a. mirisav; ublazujuci. 
Balsam (ba'lsam), n. balzam. 
Bamboozle (bambfi'zl), v. zavaravati. 
Ban (ban), n. proglas; nalog; kletva; v. psovati; 

zabraniti 
Banana (bana'na), n. banana. 
Band (band), n. povezac; pojas; drustvo; ceta; glaz- 

benici; v. povezati; sjediniti. 
Bandage (ba'ndadz), n. povoj; sve, cime se povezuju 

rane. 
Bandit (ba'ndit), n. razbojnik; lopov. 
Bandy (ba'ndi), n". batina sa zavinutim vrskom, kojom 

se udara lopta, vrsta igre; v. udarati loptu; iz- 

mjeniti; a. savinut. 
Bandy-legged (ba'ndi le'gd) a, imajuci savinute noge. 
Bane (bejn), n. smrtonosan otrov; unistenje. 
Baneful (be'jnful), a. otrovan; stetonosan. 
Bang (bang), v. udarati; lupati; n. teski udarac; 

glasno uzdrmanje; v. podrezavati. 
Banish (ba'nis), v. prognati; otjerati. 
Banishment (ba'nisment), n. progon 
Banister (ba'nistor) n. ograda kraj stuba. 
Bank (bank), n. banka; mjenjacnica; stedionica. 
Banker (ba'nkor), n. bankir 
Banking (ba'nking), n. bankirstvo. 
Bankrupt (ba'nkrapt), n. onaj, koji ne moze isplatiti 

svoje dugove. 
Bankruptcy ((ba'nkrapsi), n. bankrotiranje. • 
Banner (ba'nor), n. zastava. 
Banquet (ba'nkuet), n. zabava, banket 
Bans (bans), n. poziv; prozivanje u crkvi imena onih. 

koji se kane vjencati. 
Banter (bahtr), v. Saliti se; ismjehivati. 
Baptism (ba'ptizm), n. krice.ije. B 

Baptize — 23 — Baseball 

Baptize (bapta'jz), v. krstiti. 

Bar (bar), n. zavirac; zaprijeka, gostioua; sua; 

skupina odvjetnika; sudiste; v. zabraviti; izuzeti 
Barb (barb), n. brada; vrst goluba. 
Barbarian (barbe'jrian), n. divljak; okrutnik 
Barbarous (ba'rbaras), a. divlji; okrutan. 
Barber (ba'rber), n. brijac. 
Bare, (bar), a, gol; prazan; jednostavan. 
Barefoot (ba'rfut), a. bosonog-. 
Barely (ba'rli), adv. samo; jednostavno; golo 
Bareness (ba'rnes), n. golotinja. 
Bargain (ba'rgen), n. ugovor o prodaji posjeda; u- 

vjet; uspjesna prodaja ili kupnja, v. sklopiti 

ugovor. 
Barge (bardz), n. barka. 
Baritone (ba'riton), n. vrsta glasa u pjevackom zbo- 

ru; bariton. 
Bark (bark), n. kora; lajanje; jedrenjaca; v. oguliti; 

lajati. 
Barley (ba'rli), n. jecam. 

Barn (barn), n. zitnica; sjenik; staja; spremiste. 
Barometer (bara'metor), n. barometer. 
Baron (ba'ran), n. barun. 
Baroness (ba'ranes), n. barunica. 
Barony (ba'roni), n. barunstvo. 
Barrack (ba'rak), n. vojarna. 
Barrel (ba'rel), n. bacva; cijev. 
Barren (ba'ren), a. neplodan; prazan. 
Barricade (ba'rike'jd), n. utvrda za obranu. 
Barrier (ba'rier), n. ograda za zaustaviti neprijatelja; 

granica. 
Barrister (ba'ristor), n. odvjetnik. 
Barroom (ba'ru'm), n. gostiona. 
Barter (ba'rtor), v. izmjeniti 
Base (bejs), a. priprost; nizak; gadan; bezvrijedan; 

n. dno; bas (kod pjevackog zbora). 
Baseball (be'jsbal), n. amerikanska narodna igra, ko- 

ja se sastoji od osamnaest igraca, te bacanja, u- 

daranja i hvatanja lopte B 

Basement — 24 — Beads 

Basement (be'jsment), n. podrum. 

Baseness (be'jsnes), n. podlost; niskost. 

Bashful (ba'sful), a. sramezljiv; plah. 

Bashfulness (ba'sfulnes), n. sramezljivost; plahost. 

Basilica (bazi'lika), n. velika dvorana, ili sudnica; 

crkva. 
Basin (be'jsn), n. plitka posuda; zdjela; dolina. 
Basis (be'jsis) n. temelj 
Bask (bask), v. grijati se. 
Basket (ba'sket), n. kosara. 
Bass (bejs), n. bas (najnizi glas u pjevackom zboru 

ili glazbi) bas. 
Basset (ba'set), n. vrsta igre kod karata. 
Bassviol (be'jsva'jal), n. bajs. 
Bastard (ba'stord), ri. nezakonito dijete. 
Bastardy (ba'stordi), n. nezakonitost 
Baste (bejst), v. tuci; batinjati. 
Bastile (basti'l) n. bastila; tamnica. 
Bastinade (ba'stine'jd), v. batinjati po tabanima. 
Bat (bat), v. batina; sismis; v. udarati batinom. 
Bate (bejt), v. smanjiti; ublaziti. 
Bath (bat), n. kupaliste; kupanje. 
Bathe (bejd), v. kupati se. 
Baton (ba'tan), n. stapic (zborovodje) 
Battalion (bata'ljan), n. pjesacke cete, 
Batter (ba'ter), n. udaratelj 
Battle (batl) n. boj; bitka; v. biti se; tuci se 
Bawd (bad), n. raskalasena zena. 
Bawdy (ba'di), a. zamazan; oduran. 
Bawl (bal), v. vikati; zaviknuti 

Bay (bej), a. crvenkast; n. zaljev; v. zavijanje; lajati 
Bayonet (be'jonet), n. bajonet. 
Baysalt (be'jsa'lt, n. morska sol 
Bazaar (baza'r), n. bazar. 
Be (bi) v. biti, opstojati. 
Beach (bic), n. pjeskovita obala 
Beacon (bikn), n. svjetionik. 
Bead (bid), n. zrnee. 
Beads (bidz) n. djerdjan; krunica. B 

Beak — 25 — Beddfellow 

Beak (bik), n. kljim. 

Beam (bim), n. greda; stup; zraka; v. pruzati (zra- 

ke) ; sjati se 
Bean (bin), n. grah. 
Bear (bar), v. donijeti; nositi; snasati; trpjeti; n 

medvjed 
Bearable (ba'rabl), a. ustrajan; snosljiv 
Beard (bird), n. brada 
Bearded (bi'rded), a. bradat 
Beardless (bi'rdles), a. golobradi; mladenacki. 
Bearer (ba'rer) n. nosioc 
Bearskin (ba'rski'n), n. medvedja koza. 
Beast (blst), n. zvijer; zivotinja 
Beastly (bi'stli), a. zvjerski; okrutan 
Beat (bit), v, udariti; preteci; svladati; n. udarac 

poraz 
Beatify (bia'tifaj), v. proglasiti blazenim; razvese- 

liti; blagosloviti. 
Beating (bi'ting), n. udaranje; kazan. 
Beatitude (bia'titjud), n. blazenstvo; sreca 
Beautiful (bju'tiful), a. krasan; lijep. 
Beautify (bju'tifaj), v. poljepsati; kititi. 
Beauty (bju'ti), n. krasota; ijepotica 
Beaver (bi'vor), n. dabar. 
Becalm (bika'm), v. umiriti 
Because (bika'z) conj. jer; zato jer; posto 
Beck (bek) v. nagnuti glavu; mahnuti rukom. 
Becloud (bikla'ud), v. potamniti; zastrijeti 
Become (bika'm) v. postati 
Bed (bed) n. postelja; krevet; naslaga 
Bedabble (bida'bl) v. poskropiti; nakvasiti 
Bedbug (be'dba'g) n. stjenica 
Bedchamber (be'dce'jmbr) n. spavaonica 
Bedclothes (be'dklo'uz) n. pokrivalo, plahte, itd. za 

postelju 
Bedding (be'ding) n: posteljina 
Bedew (bidju') v. orositi ' 
Bedfellow (be'dfe'lou),- ona^ koji spava u istom kre- 

vetu s drugim. B 

Bedim — 26 — Belay 

Bedim (bidi'm), v. zamraciti 

Bedlam (be'dlam), n. ludnica; ludjak 

Bedlamite (be'dlamajt) n, bjesomucnik 

Bedroom (be'dru'm) n. spavacnica. 

Bedspread (be'dspre'd), n. prekrivac 

Bedtime (be'dta'jm) n. vrijeme za spavanje 

Bee (bi) n. pcela 

Beef (blf) n. govedina 

Beehive (bi'hajv), n. kosnica. 

Beer (bir) n. pivo 

Beeswax (bizua'ks) n. vosak 

Beetle (bi'tl), n. drveni cekic 

Befall (bifa'l), v. zbiti se; dogoditi se. 

Befool (bifu'l) v. zavaravati; prevariti 

Before (bifo'r) prep, sprijeda; pred; prije; u prisucu 

Beforehand (bifo'rha'nd) adv. prije; od prije 

Beg (beg), n. beg (turski gradski upravitelj; v. umo- 

ljavati; prositi 
Beget (bige't), v. proizvesti; uciniti; stvoriti; radjati 
Beggar (be'gor), n. prosjak 
Beg i Id (begi'ld), v. pozlatiti 
Begin (bigi'n), v. poceti 
Beginner (bigi'ner) n. pocetnik 
Beginning (bigi'ning) n. pocetak 
Begird (bigo'rd), v. opasati; zaokruziti 
Begone (biga'n) interj. odavle; odlazi; nosi se 
Beguile (biga'el), v. zavadjati; prevariti 
Behalf (biha'f) n. korist; usluga; obrana 
Behave (bihe'jv) v. ponasati se; vladati se 
Behavior (bihe'jvjar), n. ponasanje; vladanje 
Behead (bihe'd) v. odrubiti, odsjeci glavu 
Behest (bihe'st) n. zapovjed;^ zabrana 
Behind (biha'jnd), adv. otraga ; iza 
Behold (biho'ld) v. motriti; gledati 
Behoof (bihu'f), n. korist; dobitak 
Behoove (bihu'v) v, biti potrebnim, nuznirn; postati 
Being (blng) n. bice; bivstvo 
Belate (bile'jt), v. zakasniti 
Belay (bile'j), v. napeti; cvrsto omotati B 

Belch — 27 — Ben i son 

Belch (belc) v, izrigavati se 

Beleaguer (bill'gr), n. obsjeda; v. opkoliti 

Belfry (be'lfri), n. zvonik 

Belief (bili'f) n. vjera; pouzdanje 

Believe (bili'v), v. vjerovati; pouzdati se; misliti - 

Believer (bili'ver), n. vjerovatelj; vjernik 

Bell (bel) n, zvono; zvonac 

Belle (bel) n, krasotica; ljepotica (misli se zena) 

Bellicose (be'liko'z) a, ratoboran 

Belligerent (beli'dzerent) a, bojovan; ratoboran 

Bellow (be'lo) v, urlikati; tuliti 

Bellows (be'las) n, mjeh 

Belly (be'li) n, trbuh 

Belong (bila/ng) v, pripadati; odnositi se 

Beloved (bela'ved, i bela'vd), a. ljubljeni; dragi. 

Below (bilo'), prep, ispod; dolje nize 

Belt (belt), n. pas, pojas 

Bemoan (bimo'un), v. tuziti; tugovati 

Bemock (bima'k) v. ismjehavati; rugati se 

Bench (bene) n, klupa; sudstvo 

Bend (bend) v, savinuti; nakriviti 

Beneath (beni't), prep, ispod; nize 

Benedict (be'nidikt) n, mladozenja 

Benediction (be'nidi'ksan) n, blagosiov 

Benefactor (be'nifa'ktor), n. dobrocinitelj 

Beneficence (bine'fisens) n, dobrot\ornost; darezlji- 

vost - 
Beneficent (bine'fisent) a, dobrotvoran; plemenit 
Beneficial (be'nifi'sal) a, koristonosan 
Beneficiary (be'nifTsieri), n. onaj, koji je oznacen kod 

osjeg. drustva, da primi osmrtninu; onaj, koji 

primi kakav dar; podvrzenik 
Benefit (be'nifit), n. korist; dobro; v. uciniti dobro; 

okoristiti 
Benevolence (bine'volens) n, dobrohotnost 
Benevolent (bine'volent) a, dobrohotan; usluzan 
Benign (bina'jn) a. milostiv; dobrostiv; plemenit 
Benignity (beni'gniti) n, milostivost; dobrostivost 
Benison (be'nizn) n, blagosiov B 

Bent — 28 — Bewilder 

Bent (bent), a. savinut 

Benumb (bina'm), v. omrtviti; uciniti neosjetljivim 

Bequeath (bikui't), v. ostaviti posljednjom voljom 

Bequest (bikue'st) n, ostavstina 

Bereave (berl'v) v, zapustiti; lisiti; oduzeti 

Bereavement (berfvment) n, lisenje 

Berg (bor'g), n. gomila leda 

Bernicle (bor'nikl), n. sjeverna guska 

Berry (be'ri), n. opcenito ime za jagode, kupine, ma- 
line, i t. d. 

Berth (bort), n. postelja na parobrodu, zeljeznici; 
mjesto 

Beseech (bisi'c), v. moliti, prositi, zaklinjati 

Beset (bise't), v. zaokupiti; siliti 

Beside (bisa'jd) prep, uz; kraj 

Besides (bisa'jdz), adv. povrh; osim 

Besiege (besi'dz), v. obsjedati; zaokruziti 

Besom (bi'zam) n. nietlja 

Besot (bisa't), v. opiti; omamiti 

Best (best), a najbolji 

Bestial (be'scal) a, zvjerski; okrutan 

Bestiality (besca'liti). n, zvjerstvo 

Bestow (bisto') v.poloziti; upotrijebiti 

Bestrew (bistru') v. posipati 

Bet (bet) n, oklada; v, kladiti se 

Betake (bite'jk), v. uteci se; ugrabiti priliku 

Betoken (bito'kn), v. nagovjestati; opazati 

Betray (bitre'j) v, izdati; odati 

Betrayal (bitre'jal) n, izdajstvo 

Betrayer (bitre'.ier) n, izdajica 

Betroth (betra'd),"v. zaruciti se 

Betrothal (bitra'dal), n. zaruke 

Better (be'der), a. bolji 

Betterment (be'derment), n: poboljsanje; poljepsaaj( 

Between (bitufn) prep, medju; izmedju 

Beverage (be'vredz) n, pice. 

Bevy (be'vi) v. eopor; drustvo 

Beware (biue'r), v, cuvati se;.biti na oprezu 

Bewilder (biui'ldr), v. smesti; zastraniti 


B 

Bewitch — 29 — - Biography 

Bewitch (biyi'c), v, zacarati 

Beyond (bija'nd), prep, preko; povrh; u daljini; s 

one strane 
Bezel (be'zel), n. onaj dio prstena koji zaokruzuje 

kamen 
Bezique (bezl'k), n. vrsta igre kod karata 
Bias (ba'jas), n, pristranost; jednostranost 
Bibber (bi'br), n. pijanica 
Bible (ba'jbl), n. sveto pismo; biblija 
Biblical (bi'blikal), a. biblijski 
Biblioteca (bi'blioti'ka), n, knjiznica 
Bicker (bi'ker), v, prepirati se; s^adjati se 
Bicycle (ba'jsikl), n. dvokolica; bicikl 
Bid (bid), v. ponuditi; izjaviti; kazati; upraviti; na- 

tjecati se; n. ponuda cijene; natjecaj 
Bidder (bi'der), n. nudilac; nuditelj 
Bier (bir), n. nosiljka za mrtvaca 
Biestings (bi'stingz), n, prvo mlijeko podojeno m 

kon sto se krava otelila; mlezivo 
Bifarious (bajfe'jrias), a. dvostruk 
Bifoliate (baj'fo'liet), a, dvolistan 
Big (big), a, velik; ogroman 
Bigamist (bi'gamist), n. dvozenja 
Bigamy (bi'gami), n, dvozenstvo 
Bigot (bi'gat), n, onaj, koji slijepo prianja uz koju 

vjeroispovjest, ili mnijenje; tvrdoglavac 
Bilateral (bajla'teral), a, dvostran 
Bile (ba'el), n. zuc, 
Bi literal (bajli'teral), a. dvoslovan 
Bill (bil), n, racun; kljun 
Billet (bi'let), n, papiric; biljeska 
Billion (bi'ljan), n. biljon, koji po francuskom i 

amerikanskom racunanju, imade tisucu milijona; 

doclm po engleskom racunanju imade milijun 

milijona 
Bind (bajnd), v. vezati; * ograniciti; obvezati 
Binding (ba'jnding), n. obveza; vezanje; korice 
Biographer (baja'grafor), n. zivotopisac 
Biography (baja' grafi), n. zivotopis B 

Biology — 30 — Blanch 

Biology (baja'lodzi), n, prirodoznanstvo 

Biped (ba'jped), a, dvonozan 

Bird (bord), n. ptica 

Bird-cage (bo'rdkejdz), n. krletka 

Birth (bort), n. porod 

Birthday (bo'rtde'j), n. rodjendan 

Birthplace (bor'tple'js), n. rodno mjesto 

Bisect (bajse'kt), v. razdijeliti na dva jednaka dijela 

Bishop (bi'sap), n, biskup 

Bishopric (bi'saprik), n. biskupija 

Bison (ba'jsan) n, bivol, koji zivi u sjev. Americi 

Bissextile (bise'kstil), n. prestupna godina; svaka 

cetvrta godina, u kojoj veljaca imade dvadeset 1 

devet dana (umjesto dvadeset i osam) 
Bistoury (bi'sturi) n, ljecnicki noz 
Bit (bit) n, komadic; komad 
Bitch (bic), n, kuja 
Bite (bajt), v. gristi; — n. zagrizak. 
Bitter (bi'ter), a. gorak; prijekoran 
Bitterly (bi'terli) adv. gorko 
Bitterness (bi'ternes) n, gorkost; gorcina 
Bitters (bi'terz). n. gorki sok; zuhko pice 
Biweekly (ba'jui'kli), a, dvotjedan, n. novina, koja 

izlazi jednom u dva tjedna 
Black (blak). a. crn 
Blackball (bla'kba'l) n, crna kuglja, koja se obicno 

rabi kod glasovanja 
Blackberry (bla'kberi), n, kupina 
Blackboard (bla'kbo'rd) n. ploca (skolska) 
Blacken (bla'kn) v. ocrniti; ocrnjivati. 
Blackguard (bla'kgard) n, deran; hulja 
Blacking (bla'king), n. crnilo (za cipele, pec, itd) 
Blackmail (bla'kme'jl), v. prijetnjom iznudjivati novae 
Blacksmith (bla'ksmi't), n, kovac 
Bladder (bla'der), n, mjehur 

Blade (blejd), n, ostrica;" list; plosnat dio vesla 
Blamable (ble'jmabl), a, prijekoran; ukora vrijedan 
Blame (blejm), v. koriti; — n. ukor 
Blanch (blanc), v. obijeliti B 

Blank — 31 — Bloodless 

Blank (blank), v. bijel; prazan; — n. tiskanica 
Blanket (bla'nket), n, pokrivalo; gunj 
Blaspheme (blasfi'm), v, huliti 
Blasphemer (blasfi'mr), n, hulitelj 
Blasphemy (bla'sfimi), n, huljenje 

Blast (blast) n. vihor; bura; v. strijeljati kamen 

Blaze (blejz), n. zar; pozar; — v. zariti se; sjati se 

Bleach '(blic), v, pobijeliti 

Bleak (blik), a, pust; zapusten; hladan 

Bleat (blit), v. blejati; — n. blejanje 

Bleed (blid), v, krvariti 

Blemish (ble'mis), v, nakaziti 

Blend (blend) v, pomijesati, sjediniti 

Bless (bles) 9 v, blagosloviti; slaviti 

Blessed (ble'sed), a, blagoslovljen; sretan; blazen 

Blessing (ble'sing), n, blagoslov 

Blet (blet), n. gnio dio na vocu 

Blight (blajt), v, poremetiti; unistiti 

Blind (blajnd). a. slijep 

Blindly (bla'jndli), adv. sljepo 

Blindmans buff (bla'jndmanz ba'f), n. igra skrivaca 

(igra, u kojoj jedan zavezanih ociju lovi ostale u 

igri) 
Blindness (bla'jndnes), n, sljepoca 
Blinds (blajndz), n. zastor 

Blink (blink), v, namigivati; skiljiti; treptati o5ima 
Bliss (blis), n, blazenstvo; sreca; zadovoljstvo 
Blissful (bli'sful), a, blazen; presretan 
Blister (bli'str), n, vodeni mjehuri6 na kozi 
Blithe (blajt), a, veseo; zabavan 
Bloat (blo'ut), v. ispusiti se; nabreknuti 
Block (blak), n. hrpa drveca, kamen ja, itd. ugao; — 
• v. prijeciti • 

Blockhead (bla'khe'd), n, bukvan; bena 
Blond (bland), a, lijep; plavokos 
Blood (blad), n, krv 
Bloodhound (bla'dhaund), n. krvolok; redarstveni pas 

ko.ii po tragu n.iusi i trazi zlocinca 
Bloodless (bla'dles), a, bezkrvan B 

Bloodshed — 32 — Boat 

Bloodshed (bla'dse'd), n. krvoprolice 

Bloodsucker (bla'dsa'kr), n, krvopija 

Bloodthirsty (bla'dto'rsti), a, krvozedan 

Blood vessel (bla'dve'sl), n. krvna zila; zila 

Bloody (bla'di), a, krvav; okrutan 

Bloom (blum), n. cvijet; pupcanje; svjezost; — \. 

cvjetati. 
Bloomy (blii'mi), a, cvjetnast 

Blossom (bla'sam), n. cvjetic, — v. cvjetati; uspjevati 
Blot (blat), n. prlja; mrlja; ljaga; — v. zamrljati 
Blotch (blac), n, mjehurnjak; bubuljica 
Blow (blo'u), v. puhati; — n. udarac; nesreca 
Blowpipe (blo'upa'jp), n. puhaljka 
Blue (blu), a. plav; plavetan; nujan; tuzan; — n. pla- 

vetnost 
Blues (bhlz), n. nujnost 
Bluff (blaf), n. varka; — a. smion; tup 
Blunder (bla'ndr), n, pogreska 
Blunge (bla'ndz), v, smjesati 
Blunt (blant), a. tup; neotesan; neuljudan; — v. otu- 

piti 
Blur (blor), v. potamniti; zamrljati; — n. mrlja; ljaga 
Blurt (blort), v. kazati nepromisljeno 
Blush (bias), v. zacrveniti se; zasramiti se; — n. cr- 

venilo 
Bluster (blastr), v. bjesniti; bucati; — n. buka; uz- 

nemirenje 
Boar (bor), n, prasac; divlja svinja 
Board (bord), n, daska; stol; hrana; zabava; po- 

vjerenstvo; — v. unici u brod, vlak, karu, itd.; 

hranu davati; hranu primati, itd. za placu 
Boarder- (bo'rder), n. onaj, koji stanuje ili se hrani 

kod drugoga za placu 
Boarding (bo'rding), n. hranjenje za placu 
Boarding house (bo'rding ha'us), n. kuca, u kojoj se 

hrane i zivu ljudi za placu 
Boast (bo'ust), v, hvalisati se 
Boastfulness (bo'ustfulnes), n, hvalisanje 
Boat (bo'ut). n. camac B 

Bobbin — 33 — Bondsman 

Bobbin (ba'bin), n, kratka igla, na kojoj je omotan 

konac 
Bobtail (ba'bte'jl), n. potkracen rep 
Bode (boud), v. nagovjestati; naslucivati 
Bodice (ba'dis), n. steznik 
Bodily (ba'dili), a. tjelesan; — adv. tijelom 
Boding (bo'ding), n. nagovjestanje; znamenje 
Bodkin (ba'dkin), n, dugi tanki noz; stilet 
Body (ba'di), n, tijelo; osoba 
Bodyguard (ba'diga'rd), n. tjelesna straza 
Bog (bag - ), n. mocvara; bara 
Bogey (bo*gi), n, prikaza; duh 

Boggle (ba'gl), v, dvojiti; sumnjati; njeckati se 
Bogus (bo'gas), a. krivi; patvoren 
Bohemian (bohi'mian), n. Ceh; * — a. ceski 
Boil (bo'el), v. kipjeti; biti razdrazen; kuhati; — n. cir 
Boiler (bo'.iler), n. lonac; kotao 
Boisterous (bo'jsteras), a. zestok; bucan 
Boisterously (bo'jsterasli), adv. zestoko; bucno 
Bold (bold), a, hrabar; smion; odvazan 
Boldly (bo'ldli), adv. smiono; hrabro 
Boldness (bo'ldnes), n, smionost; hrabrost; odvaz- 
nost 

Bolster (bo'lstr), v. potprijeti; drzati; — n. dugi ia- 
stuk; postava na sedlu 

Bolt (bolt), n. strijela; bljeskanje; zavirac; skok; 
bijeg; — v. streljati; progutati; zakracunati; po- 
letiti 

Bomb (bam), n. bomba 

Bombard (bamba'rd), v, bombardirati ; bacati bombe 

Bombardment (bamba'rdment), n. navala iz topova 

Bombast (ba'mbast), n, nadutost 

Bombastic (bamba/stik), a. nadut 

Bonbon (bon'bon) n, slatkis; bonboni 

Bond (band), n, obveza; lanac; vez; jamcevina 

Bondmaid (ba'ndmejd) n, ropkinja 

Bond servant (ba'nd so'rvant), n. rob 

Bond service (ba'nd so'rvis), n. ropstvo 

Bondsman (ba'ndzman), n, jamac 2 B 

Bondwoman — 34 — Bother 

Bondwoman (ba'nduumen), n. ropkinja 

Bone (bon) n, kost 

Bonfire (ba'nfa'jor), n. vatra za zabavu; uzmenica 

Bonnet (ba'net), n, zenski sesir 

Bonny (ba'ni), a, krasan; lijep 

Bonus (bo'nas), n, nadoplatak; posebna dividenda 

Bony (bo'ni), a, koscat 

Booby (bu'bi), n, glupan; teleban 

Book (buk), n. knjiga; v. uknjiziti 

Bookbinder (bukba'jndr), n, knjigoveza 

Bookbindery (bu'kba'jnderi), n. knjigovoznica 

Bookkeeper (bu'ki'por), n. knjigovodja 

Bookkeeping (bu'ki'ping), n. knjigovodstvo 

Bookseller (bu'kse'lr), n, prodavaoc knjiga 

Boom (bum), v. tutnjiti; — n. tutnjava; rika 

Boon (bun), n, dar 

Boor (bur), n, sel.iak 

Boost (bust), v, dignuti; turnuti 

Boot (but), n. skornja; cizma; mjesto na kociji za 

prtljagu; pokrivalo za kociju 
Bootless (Dti'tles), a. beskoristan 
Booty (bu'ti). n. pl.ien 
Booze (buz), v, piti prekomjerno; n, pice; pijance- 

vanje 
Border (bo'rdr), n. medja; granica; — v. medjasiti; 

graniciti 
Bore (bor), v. vrtati; probusiti; — n. probusina; do- 

sadjivalac 
Boreal (bo'rial), a., s.ieverni 
Borough (bo'ro), n. predgradje 
Borrow (ba'ro), v pozajmiti si 
Borrower (ba'roer), n, pozajmitelj 
Bosom (bu'zam), n. grudi 
Boss (bas), n, gospodar; nadziratelj; bas 
Botany (ba'tani),, n, bilinstvo 
Botch (bac), n. oteklina; krpa na odijelu — v. zlo 

popravljati 
Both (bo't), a. obadva; oboje; obojica 

Bother (ba'dor), v. uznemirivati; zanovijetati B 

Bottle —35 — Brackish 

Bottle (batl), n. boca 

Bottom (ba'tam), n. dno; dolina 

Bottomless (ba'tamles), a, bezdan 

Bough (bau), n, grana 

Boulevard (bu'levar), n, siroka ulica u gradu 

Bounce (ba'uns), v. odbiti se 

Bound (ba'und), n. granicna crta, pravac; medja; — 

a,, obvezatan 
Boundary (ba'undari), n, granica 
Boundless (ba/undles), a. neogranicen 
Bounty (ba'unti), n, dobrota; plemenitost 
Bouquet (buke'j), n. kita cvijeca 

Bourgeon (bor'dzan), v. pupcati; razgranjivati se 
Bout (baut), n. tucnjava; — v. natjecati se 
Bovine (bo'vajn). a, volovski 

Bow (bay), v. nakloniti se; nagnuti; — n. naklon 
Bow (bou), n luk (za bacanje strijelica) ; lucac 
Bowel (ba/uel), n, crijevo 
Bowl (boul), n. zdjelica; plitka zdjelaf kuglja; — v. 

kugljati se 
Bowlegged (bo'ulegd), a. imajuci savinute noge 
Bowling (bo'ling), n. kugljanje 
Bowling alley (bo'ling a'li), n. kugljana 
Box (baks), n. kutija; skatulja; loza (u kazalistu) ; 

sjedalo kocijasa na kociji; udarac rukom po 

glavi ili uhu; — v. tuci se pjestinaa; pjesnicati se 
Boxer (ba'ksor), n. borac; onaj koji se tuce pjestima 
Boxing (ba'ksing), n. tucnjava ili borba s pjestima 
Boy (boj), n, djecak; djecarae 
Boycott (bo'jka't), n. bojkot; — v. bojkotirati 
Boyhood (bo'jhud), n. djecactvo; mladenastvo 
Boyish (bo'jis), a, djecinski; djecacki 
Brabble (brabl), v. vikati; — n. buka; prepiranje . 
Brace (brejs), n. par; — v. poduprijeti 
Bracelet (bre'jslet), n, narukvica 
Bracket (bra'ket), n, zeljezo savinuto na obim kia 

jevima (klamfa) 
Brackets (bra'kec), n, zaporka 
Brackish (bra'kis), a, slankast; slar B 

Brad — -36 — Breakdown 

Brad (brad,), n, zeljezni klinac 

Brad-awl (bra'd-al), n. silo 

Brag (brag), v. hvastati se; — n. hvastanje; ime igre 

na karte 
Braggart (bra/grt), n, hvastavac; hvalisavac 
Braid (brejd), v. plesti; — n. pletenica; kita 
Brain (brejn), n. mozak; razumijevanje 
Brainless (bre'jnles), a, nerazuman 

Brake (brejk), n. stopa (cime se tuce konoplja) ; zapor 
Bran (bran), n, mekinje 

Branch (branc), n. grana; odio; — v. razgranjivati se 
Brand (brand), n. zig; — v. ozigosati 
Brand-new (bra'ndnju'), a.sasvim nov 
Brandy (bra/ndi), n, rakija 

Brangle (brangl), n. raspra; svadja; — v. prepirati so 
Brash (bras), a, nagao; nakostrijesen 
Brass (bras), n. zuta mjed (sastavina od bakra i 

cinka) 
Brat (brat), n, dijete (u prijezirnom smislu) 
Brave (brejv), a. hrabar; odvazan; neustrasljiv; — n. 

junak 
Bravely (bre'jvli), adv. neustragivo; hrabro 
Bravo (bre'jvo), n. lupez; razbojnik 
Bravo (bra'vo), interj. zivio; dobro ucinjeno 
Brawl (bral), v. inatiti se; svadjati se; buciti; — n. 

svadja; buka 
Brawn (bran), n. snaga; prasetina 
Braxy (bra'ksi), n, sugavost (ovcja bolest) 
Bray (brej), v. satrti; zdrobiti; smljeti; iakati (kaj 

magarac) ; — n. iakanje 
Braze (brejz), v. pomjediti 
Brazen (bre'jzn), a. mjeden 
Breach (brie), n. prelom; prekinuce 
Bread (bred), n, kruh 
Breadth (bret), n. sirina 
Break (brejk), v, prelomiti; prekinuti; slomiti; ukro- 

titi; — n. prelom 
Breakdown (bre'jkda'un), n. slomljenost; pad; pro- 
past B 

Breaker — 37 — Brightness 

Breaker (bre'jkor), n. prelomnik. 

Breakfast (bre'kfast), n. dorucak; zajutrak; — v. do- 

ru5kovati 
Breakup (bre'jkap), n, razrijesenje, raspad 
Breast (brest), n, grudi; prsa 
Breath (bret), n, dah 
Breathe (brld.) v. disati 
Breathing (bri'ding), n. disanje 
Breathless (bre'tles), a, bez daha 
Breeches (bri'cez), n. kratke hlace 
Breed (brid), v. radjati; leci; valiti; — n. dojencad; 

mlado; rasa; pleme 
Breeding (bri'ding), n, odgoj; pristojnost 
Breeze (brlz), n, vjetric; povjetarac, lahor 
Breezy (brl'zi), a. lahoran 
Brethren (bre'dren), n, bra.£a 
Breviary (bri'vieri), n, breviar 
Brevity (bre'viti), n, kratkoca 
Brew (bru), v, praviti pivo 
Brewery (bru'eri). n. pivara 
Bribe (brajb), n. mito; — v. mititi 
Bribery (bra'jberi), n, micenje; podmicivanje 
Brick (brik), n. opeka; cigla; — v. pocigliti 
Bricklayer (bri'kle'jer), n. ciglar; zidar 
Bride (brajd), n. mladenka 
Bridegroom (bra'jdgru'm), n, mladenac 
Bridesmaid (bra'jdzme'jd), n, djeverusa 
Bridge (bridz), n. 6uprija; most 
Bridle (brajdl), n. uzda; — v. zauzdati 
Brief (brif), a. kratak; ogranicen; — n. izvadak; izvod 
Briefly (bri'fli), adv. u kratko 
Brier (bra'jer), n. grm; trnje; borovica 
Brigade (brige'jd), n, odio cete, koii se sastoji od 

dvije ili vise regimenta 
Brigand (bri'gand), n. lupez; razbojnik 
Bright (brajt), a, jasan; svjetao; umom obdaren 
Brighten (brajtn), v, razjasniti 
Brightness (bra'jtnes) n. jasno6a B 

Brilliancy — H8 — "^o+her Brilliancy (bri'ljansi), n. divota; sjajnost 

Brilliant (bri'l.iant). a. siaian: svjetao; — n. diamant 

Brilliantly (bri'ljan+li), adv. s.^ajro 

Brim (brim), n. okrajak; kraj; — v. napuniti do vrha 

Brimstone (bri'mston), n. sumpor 

Brine (brajn), n, silna voda ; more, suze 

Bring (bring 1 ) , v. doniieti; nositi 

Brink (brink) n, kraj 

Brisk (brisk), a. zivahan: radin; veseo; joguhast 

Briskly (bri'skli), adv. zivahno 

Briskness (bri'sknes), n. zivahnost 

Bristle (brisl), n. cetinia;. — v. uspraviti se; dizati se 

Brittle (britl), a, krhak; slabasan 

Broach (brouc), v. nabiti; odcepiti 

Broad (brad), a., sirok 

Broaden (bra'dn), v. prosiriti 

Broadly (bra'dly), adv. siroko; na siroko 

Broadness (bra'dnes), n, sirina 

Brock (brak), n, jazavac 

Brogue (brog), n, iskvaren izgovor, ili dialekat 

Broider (brojdr), v, vezti 

Broil (bro'el), n. bucenje; prepiranje; — v. biti raz- 

jaren 
Broke (brok), a, unisten; bez sredstava 
Broken-hearted (bro'kenha'rted), a. slomljen; skrsen; 

rascviljen 
Broker (bro'ker), n. onaj koji obavlja za drugoga 

posao; mesetar; agent 
Brood (brud), n. podsad; lezenje; mladi (misli se 

ptice, itd.) — v. sjedjeti na jajima; razmisljati 
Brook (bruk), n, rijecica; potok 
Brooklet bru'klet), n, potocic 
Broom (brum), n, metla 
Broom corn (bru'mko'rn), n. sirak (iz cesa se prave 

metle) 
Broomstick (bru'msti'k), n, drzalo od metle 
Broth (brat), n, corba 
Brothel (bratl), n. zloglasna kuca 
Brother (bra'der), n, brat B 

Brotherhood — 39 — Buffalo 

Brotherhood (bra'derhud), n. bratstvo 

Brother-in-law (bra'derinla), n. §urjak; svak 

Brotherly (bra'derli), a, bratski 

Brougham (bru'am), n, kocijica; lagana kocija 

Brow (bra'u), n. obrva; vedja; celo 

Brown (braun), a. mrk; zagasit; crnomanjast 

Bruise (bruz), v. izlemati; isprebijati; - — n. gnjecenje; 

rana 
Bruit (brut), n, prijava; glasina 
Brunette (brune't), n, crnka (djevojka ili zena) 
Brush (bras), n. cetka; kefa; — v. iskefati; ocistiti 
Brutal (bru'tal), a, zvjerski; zivotinjski 
Brutality (bruta/liti), n. zvjerstvo; okrutnost 
Brutally (bru'tali), adv. okrutno; zvjerski 
Brute (brut), a, nerazuman; ukrutan; divlji; — n. zi- 

votinja; divljak 
Bubble (babl), n. mjehuric (vode) ; obsjena; — v. di- 

zati se u mjehuricima; zuboriti; obsjenjivati; 

obmanuti 
Bubbly (ba'bli), a. zuboreci 
Buccaneer (ba'kani'r), n. gusar; razbojnik; — v. gu- 

sariti 
Buck (bak), n. jarac; — v. srnuti; nasrnuti 
Bucket (ba'ket), n, cabar; akov 
Buckish (ba'kis), a. gizdelinski; kicoski 
Buckle (bakl), n. kopca; — v. zakopcati 
Buckler (ba'kler), n, stit; okrilje 
Buckram (ba'kram), n, hrapavo platno; vez 
Buckskin (ba'kski'n), n, koza od jarca 
Buckwheat (ba'kuit), n. hajdina 

Bucolic (bjuka'lik), a. pastirski; — n. pastirska pjesma 
Bud (bad), n, pupak; pupoljak; v, pupcati; cvjetati 
Buddhism (bu'dizm), n, budizam (vjera naucana u 

Aziji- i indijskim otocima) 
Buddy (ba'di), n. drug; sudrug 
Budge (badz), v. potaknuti; ici; gibati se 
Budget (ba/dzet), n, vreca (napunjena kojekakim 

stvarima) ; proracun 
Buffalo (ba'falo), n, bivol; divlji vol B 

Buffet — 40 — Burgl ary 

Buffet (ba'fet), n. udarac; s + ol; — v. udarati 

Buffoon (bafu'n), n, lakrdijas 

Buffoonery (bafu'neri), n. lakrdije; sale 

Bug (bag), n, kukac 

Bugaboo (ba'gabu'), n, strasilo; prikaza 

Buggy (ba'gi), n, lahka kocija 

Bugle (bjugl), n, trublja 

Bugler (bju'gler), n, trubljac 

Build (bild), v, graditi; povecati; pojacati 

Builder (bi'lder), n. graditelj 

Building (bi'lding), n. zgrada 

Bulb (balb), v, nadimati se 

Bulk (balk), n. velicina; mjera; gomila; hrpa 

Bulky (ba'lki), a., velik 

Bull (bul), n. bik; papina poslanica 

Bulldoze (bu'ldoz,) v. plasiti; siliti 

Bullet (bu'let), n, kuglja (puscana) 

Bulletin (bu'letin), n. sluzbena vijest ili objava 

Bullion (bu'ljan), n. zlato i srebro u sipkama 

Bullock (bu'lak), n. junac. 

Bull's-eye (bu'lza'j), n, svjetiljka, koju obicno nose 

strazari ; nisan j 
Bully (bu'li), n. vikac; — a. saljiv; veseo . 
Bulwark (bu'luark), n. utvrda; zastita 
Bumble-bee (ba'mbl-bi'), n. bumbar; strsen 
Bummer (ba'mr). n. skitalica; potepuh 
.Bump (bamp), v. udariti u sto; ljosnuti; — n. teski 

udarac 
Bumper (ba'mper), n. casa napunjena vrhom; spojniea 
Bunch (bane), n, grupa 
Bundle (bandl), n, svezanj 

Bungle (bangl), v, ponasati se ili raditi nespretno 
Burden (bo'rdn), n. teret; breme 
Bureau (bju'ro), n. ured; pisaci stol 
Burg (borg), n. predgradje 
Burgess (bor'dzes), n. gradjanin; zastupnik, ili upra- 

telj predgradja 
Burglar (bor gier), n. provalnik 
Burglary (bor'glari), n. lupeska provala B 

Burial — 41 — Bygone 

Burial (bo'rial), u. pogreb; pokop 
Burlesque (borle'sk), a. smijesan; — n. lakardija 
Burn (bor'n), v. gorjeti; paliti; zeci; — n. opeklina 
Burner (bor'ner), n. palitelj; dio svjetiljke; gdje se 

plamen proizvadja 
Burnish (bor'nis), v. osvjetlati — n. sjaj 
Burrow (bor'o), n. predgradje; jama; rupa izdubena 

po kunifiima, itd. — v. izdubsti rupu u zemlji 
Bursar (bor'ser), n. blagajnik 
Burse (bors), n. burza 
Burst (borst), v. prsnuti; ■ — n. prsnuce 
Bury (bo'ri), v. pokopati 
Bush (bus), n .grm; sikara 
Bushel (bu'sel), n. vagan; mjerica 
Bushy (by'si), a. bujan; gust 
Busily (bi'zili), adv. marljivo; radino 
Business (bi'znes), n. posao; zanimanje 
Busk (bask), v, pripraviti; urediti 
Buss (bas), n. poljubac; — v. poljubiti 
Bust (bast), n, poprsje 
Bustle (basl), v. razbiti; rasprsiti 
Busy (bi'zi) a, zaposlen; marljiv; radin 
But (bat), prep, ali; osim; samo; izim; jedino; ipak 
Butcher (bu'cer), n. mesar; — v. klati; ubiti 
Butchery (bu'ceri), n, mesarenje; mesarstvo 
Butler (ba'tler), n, pivnicar 
Butt (bat), n. konac; svrsetak; granica; cilj 
Butter (ba'der), n, maslac 
Butter-fly (ba'terfla'j), n, leptir 

Butter- milk (ba'dermi'lk), n. stepke; kiselo mlijeko 
Buttock (ba'tak), n. bedro; straznja strana tijela 
Button (batn), n. puce; dugme; gumb 
Buxom (ba'ksam), a, zdrav i snazan; hitar; zabavan 
Buy (baj), v. kupiti; kupovati 
Buyer (ba'jer), n, kupac 
Buzz (baz), v, zujiti; n, zujanje 
By (baj), prep, klizu; kod; pokraj ; sa; s 
Bygone (ba'jga'n), a,prosli; minuli B C 

By-law — 42 — Cajoler 

By-law (ba'jla), n, pravilo; mjestni zakon 
Bystander (ba'jsta'ndr), n. gledalac; onaj koji stoji 

pokraj 
Byword (ba'juo'rd), n, obicna recenica; poslovica 
Byzantine (biza'ntin), a, carigradski Cab (kab), n, kocija 

Cabbage (ka'bedz), n. zelje; kupus 

Cabin (ka'bin), n, sobica; drvenjara 

Cabinet (ka'binet), n. vladalacka kancelarija; kabi- 

net; zbirka; ministarstvo 
Cabinetmaker (ka'binetme'jkr), n, stolarski umjetnik 
Cable (kejbl), n. uze; konop; kovinasto uze, koje sa- 

drzaje brzojavnu zicu; v, brzojaviti (preko mora) 
Cablegram (ke'jblgra'm), n, brzoja^ poslan podzem- 

nom ili podvodnom zicom 
Caboose (kabu's), n, kuhinja na brodu; kola za ru- 

dje na vlaku 
Cacao (kake'jo), n, kakao 
Cachinnation (ka'kine'jsan), n, glasno i nepristojno 

smijanje 
Cackle (kakl), v. kokotati; gakati; ceriti se; n. ga- 

kanje 
Cad (kad), n, balavac 

Cadaverous (kada'voras), a. poput ljesine; blijed. 
Caddish (kadis), a, balav 
Caddy (ka'di), n. kutijica za caj 
Cadet (kade't), n. mladji sin; dobrovoljac; vojnicki 

pitomac; kadet 
Cadi (ke'jdi), n. turski sudija; kadija 
Caesar (sfzr), n, cezar; rimski vladar; 
Cafe (ka'fe'), n, kavana; gostiona 
Cag (kag), n. barilac; bacvica 
Cage (kejdz), n, krletka 

Caitiff (ke'jtif), n, bezobraznik; hulja; prostak 
Cajole (kadzo'l), v. milovati; nagovaratl; uiagivaci se 
Cajoler (kadzo'ler), n, ulagivac c 

Cake — 43 — Camel 

Cake (kejk), n, kolac 

Calaboose (ka'labu's), n. tamnica; zatvor 

Calamitous (kala'mitas), a. nesretan 

Calamity (kala'miti), n, nesreca 

Calamus (ka'lamas), n, trstika; indijska batina 

Calcareus (kalke'jrias), a, vapnen; krecan 

Calcinate (ka'lsinejt), v, zeci; paliti 

Calculate (ka'lkjulejt), v. racunati 

Calculation (ka'lkjule'jsan), n, racunanje; racun 

Calculator (ka'lkjule'jtr), n, racunar 

Caldron (ka'ldran), n. kotao; kazanj 

Calefy (ka'lifaj), v, razvruciti 

Calendar (ka'lendr), n, kalendar 

Calf (kaf), n. tele 

Caliber (ka'libr), n. kalup; ogled; kalibar 

Caliduct (ka'lidakt), n, cijev, a, kojpj se siri toplina 

Caligraphy (kali'grafi), n, ljepopis 

Caliph (ke'jlif), n, nasljednik; naslov Muhamedovih 

nasljednika 
Calix (ke'jliks), n. caska; casa 

Call (kal), v. zvati; pozvati; posjetiti; — n. posjet 
Caller (ka'ler), n. posjetnik 

Calling (ka'ling), n. zvanje; zanimanje; posao 
Calliope (kala'jope), n, muza rjeeitosti i junackog 

pjesnistva 
Callous (ka'las), a. zuljevit; neosjetljiv; — n. zulj • 
Callow (ka'lo), a, golisav; bez perja 
Calm (kam), a. miran; tih 
Calmly (ka'mli), adv. rairno 

Calmness (ka'mnes) n. mirnoca; hladnokrvnost 
Calumniate (kala'mniejt), v. objedjivati; ocrnjivati 
Calumny (ka'lamni), n, objeda; objedjivanje; ogova- 

ranje 
Calve (kav), v. oteliti se 
Calvinism (ka'lvinizm), n, kalvinizam 
Calyx (ke'jliks), n. caska (kod cvijeea) 
Cambist (ka'mbist), n, bankir 
Cambric (ke'jmbrik), n. bast (vrst tkanine) 
Camel (ka'mel), n, deva; kamila c 

Camelopard — 44 — Canoe 

Camelopard (ka/melopard), n. zirafa 

Camera (ka'mira), n, fotografiSka sprava za snimati 

slike 
Camisade (ka'mise'jd), n, nocni napadaj 
Camp (kamp), n, tabor; taboriste; vojnistvo u ta- 

boru; v, utaboriti se 
Campaign (kampe'jn), n. vojna; kortesiranje; — v. 

kortesirati 
Campaigner (kampe'jner), n ? odsluzeni vojnik; kortes 
Camphor (ka'mfr) n, kamfor 
Campus (ka'mpus), n. igraliste 

Can (kan), n. kanta; — v. moci; imati moc ili snagu 
Canal (kana'l), n, kanal 
Canary (kane'jri), n, kanannac (ptica) ; kanarsko 

vino 
Cancel (ka'nsel), v, izbrisati; unistiti 
Cancellated (ka'nsele'jted), a, isprekrizan crtama 
Cancellation (ka'nsele'jsan), n, unistenje 
Cancer (ka'nsr), n, rak; raKrana 
Candid (ka'ndid), a. iskren; otvoren; pravedan 
Candidacy (ka'ndidesi), n. kandidiranje 
Candidate (ka'ndidet), n, kandidat 
Candidly (ka'ndidli), adv, iskreno; otvoreno 
Candle (kandl), n, svijeca 

Candle-light (ka'ndl-la'jt), n, svjetlo svijede 
Candle- mas (kandl-ma's), n. Svijecnica; Ociscenje 

Marijino (2. veljace) 
Candle-stick (ka'ndl-sti'k), n, svijecnjak 
Candor (ka'ndr), n, iskrenost; istinitost 
Candy (ka'ndi), n, slatkig 

Cane (kejn), n. trstika; batina; — v. batinjati 
Canine (kana'jn), a, pasji 

Canker (ka'nkr), n, rak; rakrana; izjedaju6a bolest 
Cannibal (ka'nibal), n, ljudozder 
Cannibalism (ka'nibalizm), n. ljudozderstvo 
Cannon (ka'nan), n. top 
Cannot (ka'na't), v. ne mogu, ne mozes, ne moze, ne 

mozemo, itd. 
Canoe (kanu') n. camac c 

Canon — 45 — Capitol 

Canon (ka'nan), n, zakon, ili pravilo; kanonik 

Canonical (kana'nikal), a. kanonski 

Canonization (ka'nanize'jsan), n. proglasenje svetim 

Canonize (ka'nanajz), v, proglasiti svetim 

Canopy (ka'nopi),), n. nebo (pokrov, koji se nosi za 

vrijeme nekih svecanosti nad stanovitim oso- 

bama) 
Can't (kant), skraceno od cannot, ne mogu, itd. 
Cantata (kanta'ta), n, uglazbena pjesma 
Canteen (kanti'n), n. posuda za pice; gostiona u vo- 

jarni 
Canter (kantr), v. kasati; umjereno trcati u kasu 
Canticle (ka'ntikl), n, pjesmica; pjevanje 
Canticles (ka'ntiklz), n, hvalospjev Salamona, knji- 

ga staroga zavjeta 
Canton (ka'ntan), n, kotar; okruzje; politicko razdi- 

jeljenje zemlje 
Canvas (ka'nvas), n, platno za sator; jedro itd, 
Canvass (ka'nvas), v. pretresati; ispitavati; — n. 

pretresanje; ispitavanje 
Cap (kap), n, kapa; subara 

Capability (ke'jpabi'liti), n, sposobnost; vjestina 
Capable (ke'jpabl), a, sposoban; mocan; vrstan; 

vjest 
Capacious (kape'jsas), a, prostran, velik 
Capacitate (kapa'sitejt), v. usposobiti; obuhvatiti 
Capacity (kapa'siti), n. opseg 1 ; prostor; obujam; spo- 
sobnost 
Cap-a-pie (kap' a pi'), adv. od glave do pete 
Caparison (kapa'risan), n, konjski nakiti; v, gizda- 

vo se odijevati 
Cape (kejp), n, rt; predgorje; ogrtac; plast 
Caper (ke'jpor), v. poskakivati; plesati 
Capias (ke'jpias), n. sudbeni nalog za uapsenje stano- 

vite osobe 
Capital (ka'pital), n. glavni grad; veliko slovo; glav- 

nica; — a. glavni 
Capitalist (ka'pitalist), n. bogatas; gavan 
Capitol (ka'pital), n, hram u Rimu, vladina kuca Capitulate — 46 — Caricature 

Capitulate (kapi'culejt), v. predati se; popustiti; po- 

goditi se 
Capitulation (kapi'cule'jsan), n. predaja; ugovor; ka- 

pitulacija 
Capon (kejpn), n. uskopljeni kokot 
Caprice (kapri's), n, promjenljiva cud; muhe; musiee 
Capricious (kapri'sas), a. musicav; nestalan 
Capsize (kapsa'jz), v, obaliti; prevaliti; izvrnuti 
Capsule (ka'psjul), n, cahura 
Captain (ka'ptin), n, zapovjednik broda 
Captious (ka'psas), a, lukav; opasan; dosadan 
Captivate (ka'ptivejt), v. zarobiti; uhvatiti; zacarati 
Captive (ka'ptiv), n, uapsenik; uznik; suzanj; zarob- 

ljenik 
Captivity (kapti'viti), n. suzanjstvo 
Captor (kaptr), n. uhvatitelj 

Capture (ka'pcur), n. uhvacenje; — v. uhvatiti 
Capuchin (ka'pusi'n), n. kapucin. 
Car (kar), n. zeljeznicka kola 
Carat (ka'rat), n karat 

Caravan (ka'ravan), n. skupina putnika; karavana 
Carbine (ka'rbajn), ' n, kratka puska; karabinka 
Carcass (ka'rkas), n, ljesina; mrcina 
Card (kard), n. karta 

Cardinal (ka'rdinal), n. kardinal; — a. prvi; glavni 
Care (kar), n. briga; skrb; nastojanje; — v. brinuti se 
Careen (karfn), v, nagibati se 
Career (kari'r), n. stanovito zanimanje; zvanicna 

buducnost. 
Careful (kar'ful), a, brizan; pazljiv; oprezan 
Carefully (kar'fuli), adv. oprezno 
Careless (kar'les), a, nepazljiv; nesmotren 
Carelessly (ka'rlesli), adv, nesmotreno 
Carelessness (ka'rlesnes), n, nesmotienost 
Caress (kare's), v, milovati; laskati se 
Caret (ke'jret), n. znak, kojim se oznacuje ispustanje 

u pismu 
Cargo (ka'rgo), n. teret 
Caricature (ka'rikacur), n. smiiesna i iskrivljena sli- 

ka ; karikatura c 

Carnage — 47 — Cask 

Carnage (ka'rnedz), n. pokolj 

Carnal (ka'rnal), a. puten 

Carnation (karne'jsan), n. mesna boja; karanfil; vrt- 

ni klincic 
Carneous (ka'rnias), a, mesnat 

Carnival (ka'rnival), n, poklade; pokladno vrijeme 
Carnivorous (karni'voras), a, grabezljiv 
Carol (ka'ral), n, hvalospjev; popijevka 
Carotid (kara'tid), n. vratna zila 
Carouse (kara'uz), v, pijancevati; piti 
Carp (karp). n, saran; krap (riba) 
Carpenter (ka'rpentr), n, tesar; drvodelja; graditelj 
Carpentry (ka'rpentri), n. tesarstvo; graditeljstvo 
Carpet (ka'rpet), n. eilim; sag 
Carpet-bag (ka'rpetbag), n, putna- torba 
Carriage (ka'ridz), n, kocija; voznja, ponasanje 
Carrier (ka'rier), n, nosilac; golub listonosa 
Carrion (ka'rian), n, strvina; mrcina; ljesina 
Carrot (ka'rat), n, mrkva; merlin 

Carry (ka'ri), v. nositi; izvesti; ponasati se; vladati se 
Cart (kart), n, kola sa dva kotaca 
Cartel (karte'l), n. ugovor o izmjeni uznika, zarob- 

ljenika 
Cartilage (ka'rtiledz), n, hrskavica 
Cartoon (kartu'n), n, nacrt; plan 
Cartouch (kartu'c), n, sprava u kojoj se nose kuglje 

i fiseki 
Cartridge (ka'rtridz), n, n^boj, fisek 
Carve (karv), v. rezati; sjeci 
Carving (ka'rving), n, rezbarija 
Cascade (kaske'jd), n, vodopad 
Case (kejs), n, kutija; slucaj; dogadjaj; prilika; sta- 

nje; parnica 
Caseous (ke'jsias), a, sirovit; sirnat 
Cash (kas), n, gotov novae; v, prornjeniti 
Cashier (kasi'r), n, blagajnik; v, otpustiti iz sluzbe 
Casino (kasi'no), n, klubske prostorije; vrst igre na 

karte 
Cask (kask), n. bure; sud; kaca c 

Casket — 48 — Catcher 

Casket (ka'sket), n. kutijica za drago kamenje; lijes; 

mrtvacka skrinja 
Casque (kask), n. kaciga 

Cassation (kase'jsan), n. unistavanje; unistenje 
Cassock (ka'sak), n. reverenda; svecenicka odora 
Cast (kast), v. baciti; bacati; turiti; — n. otisak; ba- 

canje; uloga 
Casta- way (ka'stauej), n. zabacenik; napustenik; 

nevrjednik 
Castellan (ka'stelan), n, upravitelj ivrdjave 
Caster (ka'ster) n, lijevalac; talionicar; kotur; valjak 
Castigate (ka'stigejt), v, kazniti; pedepsati 
Castigation (ka'stige'jsan), n, kazna 
Casting (ka'sting), n, lijevanje; livena roba 
Casting vote (ka'sting vot), n, glas predsjedatelja, 

kojim se odluci prijeporno pitanje, kada su gla- 

sovi jednako razdijeljeni 
Castle (kasl), n, tvrdjava; utvrda 
Castor (kastr), n. dabar 
Castor oil (ka/str o'el), n, vrst ulja koje se pije kao 

lijek 
Castrate (ka'strejt), v. skopiti; uskopiti; stroiiti 
Castration (kastre'jsan), n. skopljenje; strojen.ie 
Casual (ka'zjual). a. slucajan; prigodni 
Casually (ka'zjuali), adv, slucajno; kadkada 
Casualty (ka'zjualti), n, slucaj; prigoda; nesreca; 

smrt 
Cat (kat), n. macka 
Cataclysm (ka'taklizm), n. poplava 
Catacomb (ka'takom), n. podzemna grobnica; kata- 

komba 
Catalogue (ka'talag), n. popis; katalog 
Cataract (ka'tarakt), n, vodopad 

Catarrh (kata'r), n, prehlada (u glavi i plucima) 
Catastrophe (kata'strofi), n, nesreca; propast; ka- 

tastrofa 
Catch (kac), v. uhvatiti', ugrabiti; — n. lovina; hva- 

tanje 
Catcher (ka'cor), n. hvatalac Catchup — 49 — Cedar 

Catchup, ili Catsup (ka'cap), n. osladica; kecup 

Catechise (ka'tikajz), v. upucivati u pitanja i odgovore 

Catechism (ka'tikizm), n, vjeronauk 

Catechist (ka'tikist), n. ucitelj vjeronauka; kateketa 

Catechumen (ka'tikju'men), n, pokrstenik 

Cater (ke'jtr), v, snabdjeti (hranom) ; donasati; bri- 

niti se 
Caterpillar (ka'trpi'lr), n. gusjenica 
Caterwaul (ka'trual), v, mjaukati; mrnjaukati 
Catfish (ka'tfi's), n, bakalar 
Cathedral (kati'dral), n. katedralka; prva crkva u 

biskupiji 
Catholic (ka'tolik), n. katolik; — a. katolicki 
Catholicism (kata'lisizm), n, katolicka vjera 
Catling (ka'tling), n. mace 
Cattle (katl), n, marva 
Caucus (ka'kas), n. dogovorna skupstina; izborna 

skupstina 
Caudal (ka'dal), a. repni 

Cauliflower (ka'lifla'uer), n. cvjetaca; karfiol 
Cause (kaz), n, uzrok; parnica; rasprava; v, uciniti; 

prouzrociti 
Caustic (ka'stik), a, jedak; ostar; ljut; grizak 
Caution (ka'san), n, oprez; oprezndst 
Cautious (ka'sas), a, oprezan; razborit 
Cavalcade (ka'valke'jd), n, ceta konjanika 
Cavalier (ka'vali'r) n, konjanik; junak 
Cavalry (ka'valri), n. konjanistvo 
Cave (kejv), n, spilja; pecina; dupl.ia; supljina 
Cavern (ka'vrn), n, spilja; duplja 
Caviare (kavi'r), n. kaviar; ikra; mrijest 
Cavil (ka'vil), n, lukavost, domisljatost 
Cavity (ka'viti), n, supljina 
Caw (ka), v, graktati; n, kraktanje 
Cazique (kazi'k), n. indijanski poglavica 
Cease (sis), v. prestati; dokoncati; svrsiti; zaustaviti 
Ceaseless (si'sles), a, bez prestanka, neprestan 
Ceaselessly (si'slesli), adv neprestano 
Cedar (si'dr), n, cedar e 

Cede — 50 — Cere 

Cede (sid), v, odstupiti; ustupiti 

Ceiling (si'ling), n, strop 

Celebrate (se'lebrejt), v. slaviti; proslaviti; svetkovati 

Celebration (se'lebre'jsan), n, svecanost; proslava 

Celerity (sile'riti), n. brzina; hitrina 

Celery (se'leri), n, celer 

Celestial (sile'scal), a, nebeski 

Celibacy (se'libasi), n. nezenstvo 

Cell (sel), n, sobica; celija 

Cellar (se'ler), n, podrum; pivnica 

Cello (ce'lo), n, celo 

Cement (sime'nt), n, mort, ciment 

Cemetery (se'miteri), n. groblje 

Cenotaph (se'notaf), n, pocastni spomenik 

Censer (se'nsr), n, kadionica 

Censor (se'nsar), n. cenzor; sudac; kriticar 

Censure (se'nsur), n. prijekor; negodovanje; ukor; — 
v. osuditi 

Census (se'nsas), n, popis pucanstva 

Cent (sent), n, cent (najmanji amerikanski novae) 

Centenary (se'ntineri), n, stogodisnjica 

Centennial (sente'nial), a, stogodisnji 

Center (sentr), n, srediste; v, usredoto5iti 

Centigram (se'ntigram), n. centigram (stoti dio gra- 
ma) 

Centiliter (se'ntili'tr), n, centilitra (stoti dio litre), 

Centimeter (se'ntimitr), n. centimetar (stoti dio me- 
tra) 

Central (se'ntral), a. sredisnji 

Centralization (se'ntralizej'san), n. usredotocenje 

Centralize (se'ntralajz), v. usredotociti 

Centurion (sentju'rian), n. rimski zapovjednik nad 
stotinu ljudi; centurion 

Century (se'ncuri), n. stotina; sto godina 

Ceramic (sira'mik), a. lon5arski 

Ceramics (sira'miks), n. loncarstvo 

Cerate (si'ret), n. vostana mast 

Cerated (sire'jted), a, vostan 

Cere (sir), v, vostiti c 

Cerebel — 51 — Chancre 

Cerebel (se'ribel), n, manji mozak; nizi dio mozga 
Cerebrum (se'ribram), n. visi i veci dio mozga 
Ceremonial (se'rimo'nial), a. obredni 
Ceremony (se'rimoni), n. obred 
Certain (sortn), a. siguran; stalan; pravilan 
Certainly (so'rtnli), adv. sjegurno; zaista; u istinu 
Certificate (serti'fiket),n. svjedodzba; isprava 
Certify (se'rtifaj), v. posvjedociti; potvrditi 
Certitude (so'titjud), n. izvjestnost 

Cerumen (siru'men), n. vosak, koji se izkljucuje iz uha 
Cervical (so'rvikal).. a. vratni 
Cervine (so'rvajn), a. jelenji 
Cessation (sese'jsan), n. prestanak; pocinak 
Cession (se'san), n, odstupanje; predaja 
Chafe (cejf), v. ugrijati; razvruciti; razzestiti; — n. 

vrucina; razdrazenost 
Chaff (caf), n, pljeva 
Chagrin (sagri'ii), n, neraspolozenje; v, dosadjivati; 

muciti 
Chain (cejn), n. lanac 
Chair (car), n, stolac 

Chairman (ce'rman), n, predsjedatel] ; predsjednik 
Chairmanship (ce'rmansip), n, predsjednistvo 
Chalice (ca'lis), n. kalez 
Chalk (cak), n," kreda 

Challenge (ca'lendz), v. izazvati; — n. izazov 
Chamber (ce'jmbr), n, soba • 
Chamber- lain (ce'jmberlin), n. komornik 
Chamber-maid (ce'jmbrme'jd), n. sobarica 
Chameleon (kami'lian), n, kameleon 
Chamois (sa'mi), n. divokoza; mekana koza 
Champ (camp), v, zvakati; grizti 
Champagne (sampe'jn), n, samparnac 
Champion (ca'mpian), n. prvak; junak; v. braniti: 

stititi 
Chance (cans), n, slucaj; prilika; zgoda; dogadjaj; 

v, zbiti se 
Chancellor (ca'nselor), n. kancelar; pecatnik; sudac 
Chancre (sa'nkr), n, cankir ^ Chancrous — 52 — Chart 

Chancrous (sa'nkras), a,cankirljiv 

Chandelier (sa'ndili'r), n, svjecnjak 

Chandler (ca'ndlor), n. sapunar; trgovac svijeca 

Change (ce'jndz), v, mijenjati; izmieniti; n, promie- 

na; drobiS (novae) 
Changeable (ce-'jndzabl), a. promjenljiv; nestalan 
Channel (ca'nel), n, kanal; zlijeb; prokop 
Chant (ca'nt), v. pjevati; — n. pjesma 
Chanticleer (ca'ntiklir), n. pjevac (kokot), 
Chaos (ke'jas), n, metez; kaos 
Chap (cap), v. ispucati (kao ruke, ustnice, itd.), ras- 

koliti; rascijepati, n, pukotina; rupa; muskarac 

ili djecak 
Chapeau (§a'pu'), n, sesir 

Chapel (ca'pl), n, kapela; kapelico ; crkvica 
Chaplain (ca'plin), n. vojnicki svecenik; kapelan 
Chaplet (ca'plet), n. vijenac; kita cvijeca; krunica 
Chapman (ca'pman), n, trgovac; kramar 
Chapter (ca'ptr), n, poglavlje; g-lav;i 
Char (car), v. obratiti u ugljen; zagorjeti 
Character (ka'raktr), n. znacaj; oznaka; dobar glas 
Characteristic (ka'rakteri'stik), a. znacajan; osebujan 
Charcoal (ca'rko'l), n. drveni ugljen 
Charge (cardz), v. cijeniti; optuziti; teretiti; navaliti; 

n, cijena; optuzba; zapovjed; zabrana 
Chargeable (ca'rdzabl) a. opterecen; skupocjen 
Charger (ca'rdzor), n. ratni konj 
Chariot (ca'riat), n, kocija; karuce 
Charitable (ca'ritabl), a, darezljiv; plemenit 
Charity (ca'riti), n, ljubav prama Miznjemu; darez- 

ljivost; milost 
Charlatan (sa'rlatan), n, varalica; sarlatan 
Charm (carm), n. car; drazest; milina; ■ — v. raz- 

veseliti; zacarati 
Charmer (ca'rmr), n. carobnjak; vracar 
Charnel (ca'rnel), a. grobni; grobnicki 
Charnel-house (ca'rnel-ha/us), n. grobnic^ 
Chart (cart), n, pomorski zemljovid c 

Charter — 53 — Cheerfully 

Charter (ca'rtor), n. povlastica; isprava; povelja; — 

v. povlastiti 
Chary (ca'ri), a. brigan; oprezan 
Chase (cejs), v, loviti; proganjati, slijediti; n, lov; 

progon; loviste 
Chaser (cejsr), progonitelj ; gonic 
Chasm (kazm), n, praznina; pukotina; otvor 
Chaste (cejst), a, cist; neokal jan ; nevin 
Chasten (cejsn), v. kazniti 
Chastise (casta'jz) v, kazniti 
Chastisement (ca'stizment), n. kazna 
Chastity (ca'stiti), n, cistoca; neokaljanost; nevinost 
Chasuble (ca'zubl), n, gornji dio svedenickog misnog 

ruha 
Chat (cat), v, brbljati; blebetati; govoriti; n. brblja- 

nje; naklapanje 
Chattel (catl), n. pokretnina; pokretni posjed 
Chatter (catr), v, brbljati; blebetati; — n, brbljanje; 

cvrkutanje 
Cheap (cip), a, jeftin; od male vriiednosti; obiCan 
Cheapen (cipn), v, pojeftiniti 
Cheaply (ci'pli), adv. jeftino 
Cheapness (ci'pnes), n, jeftino<5a 

Cheat (cit), n. prevara; varka; — v. varati; prevariti 
Cheater (citr), n, varalica 
Check (cek), n, sustegnuce; priti^ak; cek; — v. su- 

stegnuti; prijeciti; ukoriti; ruziti; nadzirati; is- 

pitivati; pregledati; poistovjetiti 
Checker (cekr), v, kockati se; 
Checkers (cekrz), n. igra za dvije osobe svaka ima- 

juci dvanaest figura, 
Checkmate (ce'kmejt), n pobjedjujuci povlak kod sa- 

ha; potpuni poraz; prevrat; — v. poraziti 
Cheek (cik), n. obraz; jabucica (na lieu) 
Cheer (clr), n. odusevljenje; veselost; pljeskanje; v. 

razveseliti; radovati; pozdraviti s veseljem 
Cheerful (ci'rful), a, veseo; radostan; odusevljen 
Cheerfully (ci'rfuli), cdv. radostno; odusevljeno c 

Cheerfulness — 54 — Childishness 

Cheerfulness (ci'rfulnes), n. veselje; odusevljenje; 

uznesenje 
Cheese (ciz), n, sir 

Cheesemonger (ci'zma'ngr), n. trgovac sira 
Chemical (ke'mikal), a. kemicki 
Chemise (semi'z), n. zenska kosulja 
Chemist (ke'mist), n, kemicar; pravitelj lijekova 
Chemistry (ke'mistri), n, kemija 
Cherish (ce'ris), v, njegovati; milovati; tetositi 
Cherry (ce'ri), n, tresnja 

Cherub (ce'rab), n. nebeski duh; .angjeo; krasno dijete 
Chess (ces), n, §ah, (igra) 
Chessboard (ce'sbord), n. ploca za sah 
Chest (cest), n. kos; prsni kos; prsa 
Chestnut (ce'snat), n. kesten 
Chevalier (se'vali'r), n, konjanik; junak 
Chevron (se'vran), n, vrpca, koju vojnici nose na 

rukavima 
Chew (cu), v. zvakati 
Chicane (sike'.in), n. nadmudrivanje; zasljepljivanje; 

v. zasljepljivati 
Chick (cik), n. pile 
Chicken (ci'ken), n, pile 

Chicken-hearted (ci'ken ha'rted), a, plasljiv; kukavan 
Chicken pox (ci'ken paks), n, koze (priljepciva bolest) 
Chicory (ci'kori) n, cikorija 
Chide (cajd), v. ukoriti; obruziti 
Chief (cif), n, poglavica; vodja; zapovjednik; — a. 

prvi; glavni 
Chiefly (ci'fli), adv. u glavnom; vecinom 
Chieftain (erf tin), n. zapovjednik; vodja 
Chignon Csi'r\ian>, n. slozena kosa na straznjerc di- 

jelu zenske glave 
Chilblain (ci'lble'jn), n. nazebina; ozebina 
Child (cajld), n. dijete 
Childbirth (ca'jldbo'rt), n. porod djeteta 
Childhood (ca'jldhu'd), n, djetinstvo 
Childish (ca'jldis), a djetinski 
Childishness (ca'jldisnes), n. djetinjarstvo c 

Childless — 55 — Chord 

Childless (ca'jldles), a. bez djeteta 

Childlike (ca'jldla'jk), a. poput djeteta 

Chiliad (ki'liad), n. tisucljece; tisucgodisnjica 

Chill (cil), n. studen; zima; hladno 

Chilly (ci'li), a. studen, hladan 

Chime (cajm), n. odzvanjanje; zvoncic"; — v. skladno 

zvuciti; zvoniti 
Chimney (ci'mni), n. dimnjak 

Chimpanzee (cimpa'nzi), n. cimpanza (majmun) 
Chin (cin), n. brada 
China (ca'jna), n. porculan; Kineska 
Chinch (cine), n. stjenica 
Chincough (ci'nka'f), n. magareci kasalj 
Chine (cajn), n. hrptenjaca; — v. razhrpteniti 
Chinese (cajni'z), a. kineski; n. Kinez 
Chink (cink), n pukotina; rupa; — v. puknuti; ot- 

voriti se 
Chintz (cine), n. kaliko (vrsta vunenog sukna) 
Chip (cip), v. razbiti; zdrobiti 
Chipmunk (ci'pma'nk), n. vrsta vjeverice 
Chirography (kajra'grafi), n. vlastorucno pismo; ru- 

kopis 
Chirp (corp), n. cvrkutati; cvrcati 
Chisel (ci'zel), n. dlijeto; v. dubsti dlijetom 
Chit (cit), n. klica; zametak 
Chitchat (ci'tcat), v. caprdanje; brbijanje 
Chivalry (si'valry), n vitestvo; vitezovi; hrabrost; 

udvornost 
Chock (cak), n. kli n 
Chocolate (ca'kolet), n. cokolada 
Choice (cc-js), n. izbor 
Choir (kua'jer), n. pjevacki zbor 
Choke (cok), v. ugnsiti; zadaviti 
Choler (ka'lor), n. zuc; srdzba; gnjev 
Cholera (ka'lira), n. kuga 
Choleric (ka'lorik), a. razdrazene naravi 
Choose (cuz), v. izabrati; odabrati si 
Chop (cap), v. sasjeci; cijepati 
Chord (kord), n. struna c 

Chorister — 56 — Cinnamon 

Chorister (ka'ristor), n. clan, ili vodja pjev. zbora 

Chorus (ko'ras), n. pjevacki zbor; zbor 

Chosen (cozn), p. p. izabran; odabran 

Chough (caf,) n. cavka 

Chrism (krizm), n. posveceno ulje 

Christ (krajst), n. Isus 

Christen (krisn), n. krstiti 

Christian (kri'scen), n. krscanin; — a. krscanski 

Christianity (krisca'niti), n. krscanstvo 

Christmas (kri'smas), n. bozic 

Chronic (kra'nik), a. dugotrajan; zastario 

Chronicle (kra'nikl), n. ljetopis; zapisak 

Chronology (krona'lodzi), n. vremenosiovlje; krono- 

logija 
Chronometer (krona'metor), n. vremenomjer. 
Chubby (ca'bi), a. bucmast; kratak i debeo 
Chuck (cak), v. kvoktati; lagano udarati; — n. ko- 

kodakanje; udarac 
Chuckle (cakl), v. kesiti se; ceriti se; smijati se; — 

n. cerenje 
Chuff (caf), n. bluna; neotesanac 
Chum (cam), n. tijesni prijatelj; — v. bratimiti se; 

pobratiti se 
Chunk (cank), n.komad 
Church (core), n. crkva 
Churchyard (co'rcjard), n. groblje 
Churl (co'rl), n. prostak; deran 

Churn (co'rn), n. bucka; stepka; = v. praviti maslac 
Chute (sut), n. dugoljasto, iz dasaka zbijeno korito 
Chyle (kajl), n. mlijec 

^Jcatrice (si'katris), n. zig; znak zacijeljene rane 
Cider (sa'jdor), n. jabu5nica (mo§t od jabuka) 
Cigar (siga'r), n. cigara; smotka 
Cigarette (si'gare't), n. cigareta 
Cilicious (sili'sas), a. vlasnat 
Cincture (si'nkcur), n. pojas; pas 
Cinder (sindr), n.. pepeo; izgorit ugijen 
Cinerary (si'nereri), a. pepelnast 
Cinnamon (si'naman), n. cimet c 

Cipher — 57 — Cis-alpine 

Cipher (sa'jfor) n. nistica; pocetna slova; tajno pismo 
Circle (so'rkl), n. okrug; kruznica; opseg; — v. o- 

kruziti 
Circuit (so'rkit), n. opseg; ophod; obilazenje 
Circular (so'rkjulor), a. okrugao; — n. okruznica; 

javno pismo. 
Circulate (so'rkjulejt), v. gibati se, ili teci naokolo, 

gore, dolje, cirkulirati 
Circulation (so'rkjule'jsan), n. prolazenje naokolo; cir- 

kulacija 
Circum-ambulate (so'rkam-a'mbjulejt), v. setati, ili 

hodati okolo, naokolo 
Circumcise (so'rkamsajz), v. obrezavati (zidovi se 

obrezavaju) 
Circumcision (so'rkamsi'zan), n. obrezavanje 
Circumference (sorka'mferens) n. kruznica, periferija 
Circumflex (sor'kamfleks), n. akcenat; cirkumfleks 
Circumlocution (so'rkamlokju'san), n. opisivanje; obi- 
lazenje 
Circum-navigate (so'rkamna'vigejt), v. ploviti okolo 
Circum-navigation (so'rkamnavige'jsan), n. plovidba 

naokolo 
Circum-polar (so'rkampo'lor), a. naokolo stozera 
Circum- position (so'rkampozi'san), n. smjestenje u 

okrug 
Circum -scribe (so'rkamskra'jb), v. ograniciti; stegnuti 
Circum-scription (so'rkamskri'psan), n. ogranicenje; 

granica; medja 
Circum-spection (so'rkampse'ksan), n. paznja; oprez- 

nost 
Circum-spective (so'rkamspe'ktiv), a. oprezan; budan 
Circumstance (so'rkamstans), n. prilika; zgoda; okol- 

nost 
Circumstantial (so'rkamsta'nsal), a. slucajni; prigod- 

ni; popratni. 
Circum-vent (so'rkamve'nt), v. prevariti; obici 
Circus (sor'kas), n. cirkus 
Cis-alpine (sisa'lpin), a. s ove strane Alpa; juzno od 

Alpa c 

Cis-atlantic — 58 — Clank 

Cis-atlantic (si'satla'ntik), a. s ove strane Atlansko^ 

oceana 
Cistern (si'storn), n. studenac; bunar; vrelo; izvor 
Citadel (si'tadel), n. tvrdjavica; gradid 
Citation (sajte'jsan), n. poziv; diktiranje 
Cite (sajt), v. navesti; predvoditi; pozvati 
Citizen (si'tizen), n. gradjanin; zitelj 
Citizenship (si'tizensip), n. gradjanstvo 
Citron (si'tran), n. citrona (lemun) 
City (si'ti), n. grad. 
Civic (si'vik), a. gradjanski 
Civil (si'vil), a. gradjanski; drzavni ; pristojan; ulju- 

dan 
Civilian (sivi'ljan), n. svjetovnjak 
Civility (sivi'liti), n. uljudnost; udvornost. 
Civilization (sivilize'jsan), n. naobrazba; naobraEenje 
Civilize (si'vilajz), v. naobraziti; poduciti 
Civilized (si'vilajzd), a. naobrazen 
Clack (klak), v. cegrtati; cvokotali; klepetati; — n. 

klepetanje 
Clad (klad), a. obucen 
Claim (klejm), v. traziti; zahtjevati; — n. trazbina; 

zahtjev 
Claimant (kle'jmant), n. trazitelj; onaj koji zahtjeva 
Clamber (klambr), v. penjati se; verati se. 
Clamor (kla'mor), n. vika; buka; — v. vikati; buciti 
Clamorous (kla'moras), a. bucan 
Clamorously (kla'morasli), adv. bucno 
Clamp (klamp), n. savinuto drvo ili zeljezo, kojim se 

komadi drva drze zajedno; teski korak, — v. ga- 

ziti; spojitj 
Clan (klan), n obitelj; pokoljenje; klika 
Clandestine (klande'stin), a. sakriven; tajan 
Clandestinely (klande'stinli), adv. tajno 
Clang klang), v. zazvecati; zveknati; — n. zveka 
Clanger (klangr), n. brencenje; odzvanjanje. 
Clangorous (kla'ngoras), a. brenceci; odzvanjajudi 
Clank (klank), n. stropot; treska; — v. stropotati; 

zveketati Clannish — 59 — - Clearly 

Clannish (kla'nig), a. tijesno zdruzen 

Clap (klap), v. sudariti; udarati; uljeskati; — n. su- 

dar; pljeskanje 
Clapper-claw (kla'porkla), v. drapati se; tuci se; op- 

sovati 
Claptrap (kla'ptra'p), n. dosjetka; lukavstina; istup 
Claret (kla'ret), n. francusko crvenc vino 
Clarification (kla'rifike'jsan), n. ciscenje 
Clarify (kla'rifaj), v. razjasniti; procistiti 
Clarinet (kla'rine't), n. klarinet (glazb. instrumenat). 
Clash (klas), v. sudariti se; sukobtti se; — n. sukob 
Clasp (klasp), v. sklopiti; zatvoriti; ogrliti; — n. 

sklopljenje; ogrljenje 
Class (klas), n. razred; red; odijel; skupina; grupa; 

v. porazrediti; opredijeliti 
Classic (kla'sik), n. klasik; znacajno knjizevno djelo 
Classical (kla'sikal), a. klasican; uzoran ; prvoga 

reda; cist 
Classification (kla'sifike'jsan), n. razdjeljenje; poredak 
Classify (kla'sifaj, v. razrediti; porazdijeliti 
Classmate (kla'sme'jt), n. saucenik; sudrug 
Clatter (kla'tor), v. skripati; halabuciti 
Clause (klaz), n. primjedba; opazka 
Claustral (kla'stral), a. samostanski ; monastirski 
Clavate (kle'jvet), a. cvornat; debl.iiji prama kraju 
Clavicle (kla'vikl), n. kljucac; vrat.ia kost 
Claw (kla), n. pandza; nokat; — v. razderati 
Clay (klej), n. ilovaca; glina. 
Clean (klin), a. cist; lijep; potpun; v. ocistiti 
Cleanliness (kli'nlines), n. cistoca 
Cleanly (kli'nli), adv. cisto; lijepo 
Cleanse (klinz), v. ocistiti isprati 
Cleanser (kli'nzer), n. sve, cime se sto cisti. 
Clear (klir), a. jasan; bistar; cist; razumljiv; — v. 

ocistiti; razjasniti; rijesiti 
Clearance (kli'rans), n. carinska dozvola, da brod 

sniije ploviti 
Clearing (kli'ring), n. ociscenje; opravdanje; obrai^a 
Clearly (kli'rli), adv. jasno; shvatljivo Clearness — 60 — Clodd y 

Clearness (kli'rnes), n. jasnoca; cistoca 
Clearsighted (kli'rsa'jted), a. ostrovidan; pronicav 
Clearstarch (kli'rsta'rc), v. skrobiti; stirkati. 
Cleave (kliv), v. lijepiti; prionuti; drzati; razdjeliti; 

rasjeci 
Clef (kief), n. kljuc (kod glazbe) 
Cleft (kleft), n. pukotina; rasjeklin? 
Clemency (kle'mensi), n. milost; polaksiea 
Clement (kle'ment), a. ugodan; mio; ljubak; milostiv 
Clergy (klo'rdzi), n. svecenstvo 
Clergy-man (klo'rdziman), n. svecenik; pop 
Cleric (kle'rik), n. cinovnik; klerik 
Clerical (kle'rikal), a. klerikalan; klericki 
Clerk (klork), n. cinovnik; pisar; pomocnik 
Clever (kle'ver), a. vjest; uman; ugcdan 
Cleverness (kle'vernes), n. vjestina; umnost 
Clew (klju), n. klupka; upucenje; trag 
Click (klik), v. udarati; tuci; — n. tiktak; udarac 
Client (kla'jent), n. sticenik; branjenik 
Cliff (klif), n. greben; stijena; strmina 
Climacteric (klajma'kterik), a. sudbonosan; kritican 
Climate (kla'jmet), n. klima; podneblje 
Climax (kla'jmaks), n. vrhunac; visina 
Climb (klajm), v. penjati se; uspinjati se. 
Clime (klajm), n. klima; predjel 
Clinch (klinc), v. pograbiti; ucvrstiti; istrgnuti 
Cling (kling), v. prionuti; ovisiti 
Clinic (kli'nik), n. bolesnik; ljecnicko poducavanje u- 

cenika kod kreveta bolesnika 
Clinical (kli'nikal), a. bolnicki 
Clink (klink), v. zvoniti, zvecati; zveketati; — n. zve- 

ka; zvonjenje ^ 

Clip (klip), v. odrezati; podrezati; — n. rezanje; u- 

darac 
Clipping (kli'ping), n. obrezavanjs; odrezak 
Clique (klik), n. stranka; klika 
Cloak (klok), n. kabanica; plast; ogrtac; izlika 
Clock (klak), n. ura; sat 

Clod (klad), n. gruda; tupak; — v, gruditi 
Cloddy (kla'di), a. grudast; tvrd c 

Clog — 61 — Clutches 

Clog (klag), n. zaprijeka; tovar; breme; — v. prijeci- 

ti; teretiti 
Cloister (klojstr), n. samostan 
Cloistral (klo'jstral), a. samostanski 
Close (kloz), v. prestati; zatvoriti, zakljuciti; — n. 

sjedinjenje; zakljucak; svrsetak. 
Closely (klo'sli), adv. tijesno 
Closet (kla'zet), n. sobica; pisarnica; zahod 
Closure (klo'zur), n. ograda; konac; zakljucak 
Clot (klat), n. grusanje; zgusnjenje; — v. tvrdnjati; 

grusati se; zgusnuti se 
Cloth (klat), n. sukno; tkanina 
Clothe (klod), v. odjenuti se; obuci se 
Clothes (kloz), n. odijelo; odjeca; pokrivalo 
Clothing (kloding), n. odjeca; odijelo 
Cloud (kla'ud), n. oblak; tama; — v. potamniti 
Cloudiness (kla'udines), n. oblacnost 
Cloudless (kla'udles), a. bez oblaka; cist 
Cloudy (kla'udi), a. oblacan; taman; tuzan; nera- 

zumljiv 
Clough (klaf), n. klanac; jarak 
Clout (kla'ut), n. krpa; cilj — v. krpati; popraviti; 

udarati 
Clove (klov), n. klincic* (vrst mirodija) 
Cloven (klovn), a, raskoljen; rascijepan 
Clover (klo'vor), n. djetelja; djetelina; trolist 
Clown (kla'un), n. lakrdijas 

Clownish (kla'unis), a. priprost; neotesan; prostacki 
Cloy (kloj), v. prozdrijeti; zderati ; pretvoriti; pre- 

natrpati se 
Club (klab), n. batina; klub; udruzenje; — v. batinati 
Clubfoot (kla'bfu't), n. kratko; izobliceno stopalo 
Cluck (klak), v. kvoktati (kao kokos). — n. kvoktanje 
Clue (klu), n. trag; vodic 
Clumber (klambr), n. maleiii, lovacki pas 
Clumsy (kla'nizi), a. nezgrapan; lieuljudan; neotesan 
Cluster kla'str), n. grupa; grozd 
Clutch (klac), n. uhvat; hvatanje; stipanje; — v. 

ustipnuti; uhvatiti; zgrabiti 
Clutches (kla'ces), n. pandze c 

Clutter — 62 — Cock 

Clutter (klatr), n. zbrka; smetenost; buka; vika; ne- 

red; — v. zbrkati; smesti; poremetiti 
Clyster (klistr), n. ustrcavanje; ustrcaj 
Coach (ko'uc), n. kocija; poducavatelj ; — v. poduca- 

vati; vjezbati 
Coachman (ko'ucman), n. kocijas" 
Coaction (koa'ksan), n. snaga; otpor 
Coadjutant (koa'dzutant), n. izmjenicno pomazuci 
Coadjutor (ko'adzu'tor), n. pomocnik; drug. 
Coadjutrix (ko'adzu'triks), n. pomocnica. 
Coagent (koe'jdzent), suradnik; pomocnik. 
Coagulate (koa'gjulejt), v. grusati se; usiriti se; 

zgusnuti se 
Coagulation (koa'gjule'jsan), n. grusanje; zgusnji- 

vanje 
Coal (kol), n. ugljen 
Coalery (ko'leri), n. ugljenokop 

Coalesce (ko'ale's), v. srasti se; zarasti; spojiti 
Coalescence (ko'ale'sens), n. srastenje; spojenje 
Coalition (ko'ali'san), n. sjedinjenje; koalicija 
Coal oil (ko'l o'el), n. petrolej 
Coalpit (ko'lpi't), n. jama, gdje se ugljen kopa 
Coaly (ko'li), a. ugljenast; crn 
Coarse (kors), a. velik; hrapav; neugladjen 
Coarsely (ko'rsli), adv. hrapavo; neugladjeno 
Coarseness (ko'rsnes), n. hrapavost; neugladjenost 
Coast (kost), n. obala; morska obaia; v. ploviti duz 

obalu; sanjkati nuz brdo 
Coat (kot), n. kaput; krzno; dlaka 
Coax (koks), v. nagovarati; vabiti; zamamljivati 
Coaxer (ko'kser), n. nagovaratel j ; vabitelj 
Cob (kab), n. vrh; glava; puce; klip. 
Cobalt (ko'balt).. n. kobalt (crvenkasto-zelenkasta 

ruda) 
Cobble (kabl), v. krpati; popravljati; — n. sljunak 
Cobbler (ka'blor), n. popravljac obuce; seprtlja 
Cocaine (ko'kain), n. kokain 
Cochineal (ka'cinil), n. crvicina 
Cock (kak), n. kokot; pjetao; plast; kup (sijena) Cockade —63 — Cog 

I 
Cockade (kake'jd), n. kokarda; ruzica ucinjena od 

vrpce 
Cockatoo (ka'katu), n. kakadu (vrst papige) 
Cockboat (ka'kbo't), n. camac 
Cockerel (kak'rel), n. pjetlic 
Cocket (ka'ket), n. carinska cedulja; pecat 
Cockhorse (ka'khors), n. djecji drveni ljuljajuci konj 
Cockney (ka'kni), n. londonac 

Cockpit (ka'kpi't), n. mjesto, gdje se pjetli tuku. 
Cockswain (kaksn), n. mornarski potcasnik 
Cocoa (ko'ko), n. kakao 

Cocoa-nut (ko'konat), n. kokosov orah. . 

Cocoa palm (ko'ko pam). n. kokosovo drvo 
Cocoon (koku'n), n. svilena buba 

Cocoonery (koku'neri), n. svilarstvo; svilogojstvo 
Coction (ka'ksan), n. kuhanje; va^enje 
Cod (kad), n. ljuska; mahuna 
Coddle (kadi), v. maziti; njezno postupati 
Code (kod), n. zakonik 
Codfish (ka'dfi's), n. bakalar 
Codger (ka'dzor), n. skrtica; cudak 
Codicil (ka'disl), n. nadodatak oporuci 
Codify (ko'difaj), v. razredjivati zakone u jednu 

cjelinu 
Cod I in (ka'dlin), n. nezrela jabuka 
Coef-ficient (ko'efi'sent), n. zbrojnik 
Coeliac (si'liak,) a. trbusni; crijevri 
Coequal (koi'kual), a. jednak s drugim 
Coerce (koo'rs). v. obuzdati; prisiliti 
Coercion (koo'rsan), n. prisilie; stegnuce 
Coetaneous (ko'ite'jnias), a. iste dobi 
Coeternal (ko'ito'rnal), a. istovjecan 
Coeval (koi'val), a. istodoban 
Coffee (ka'fi), n. kava 
Coffeehouse (ka'fihaus), n. kavana 

Coffeepot (ka'fipat), n. loncic, u kojem se kava kuha 
Coffer (ka'fr), n. sanduk; kovceg 
Coffin (ka'fin). n. lijes; mrtvacki sanduk 
Cog (kag), n. zubac; varka; lazljivost; — v. zamam- 

ljivati; varati Cogency — 64 — Colic 

Cogency (ko'dzensi), n. moc; snaga; sila. 
Cogent (ko'dzent), a. mocan; silan; osvajajuci. 
Cogitate (ka'dzitejt), v. razmisljavati; promisljavati; 

snovati 
Cogitation (ka'dzite'jsan), n. misao; razmatranje 
Cogitative (ka'dzite'jtiv), a. misaon. 
Cognac (ko'njak), n. konjak (vrst rakije) 
Cognate (ka'gnejt), a. srodan 

Cognation (kagne'jsan), n. srodstvo; rodbinstvo. 
Cognition (kagni'san) n. znanje; shvacanje 
Cognize (ka'gnajz), v. znati; shvatiti; upoznati 
Cognomen (kagno'men), n. prezime 
Cohabit (koha'bit), v. opciti 
Cohabitation (koha'bite'jsan), n. opcenje 
Coheir (koe'r), n. subastinik 
Coheiress (koe'res), n. subastinica 
Cohere (kohl'r), v. drzati se; pristajati jedno uz dru- 

go; podudarati se 
Coherence (kohi'rens), n. podudaranje; pristajanje 

jedno uz drugo 
Cohesion (kohi'zan), n. savez; sklad 
Cohort (ko'hort), n. ceta - 
Coif (kojf), n. kapa; subara 
Coil (kojl), v. vrtjeti i praviti kolobare, kao uzetom 

— n. kolobar; okrug; kruznica 
Coin (kojn), n. novae (od kovine), — v. kovati novae 
Coinage (ko'jnedz), n. kovanje novaca; izum 
Coincide (ko' insa'jd), v. slagati se; sudarati se 
Coincidence (koi'nsidens), n. sklad; istovjetnost 
Coincident (ko'insident), n. skladan; istovjetan. 
Coition (koi'san), n. spolno opcenje 
Coke (kok), n. koks 
Colchicum (ka'lkikam), n. safran. 
Colander (ka'landr), n. cjedilo. 

Cold (kold), a. hladan; studen; — n. hladnoca; studen 
Coldly (ko'ldli), adv. hladno. 
Coldness (ko'ldnes), n. hladnoca 
Cole (kol), n. kelj; kupus 

Coleslaw (ko'lsla'), n. salata od izrezanog kupusa. 
Colic (ka'lik), n. griza; zavijanje c 

Colapse — 65 — Colorist 

Collapse (kola'ps), v. srusiti se; upasti; — n. nagli pad 

Collar (ka'ler), n. ogrlica 

Collate (kale'jt), v. usporediti; smjestiti redom. 

Col lateral! (kola'teral), n. neupravan; sporedan. 

Collation (kole'jgan), n. prispodabljanje; darovanje. 

Colleague (ka'lig), n. drug; sudrug 

Collect (kole'kt), v. sabirati; pokupiti; gomilati; za- 

kljucivati 
Collected (kole'kted), a. sabran; miran; hlacum 
Collection (kole'ksan), ,n. sabiranje; sbirka; sasta- 

nak; skupstina 

Collective (kole'ktiv), a. sjedinjen; zdmzen 

Collector (kole'ktr), n. sabiratelj; pobirac. 

College (ka'ledz), n. zbor; skola (siicna gimnaziji) 

Collet (ka'let), n. dio prstena, u koji se stavlja kamen 

Collide (kola'jd), v. sudariti se 

Collie (ka'li), n. ovcarski pas 

Collier (ka'ljer), n. ugljenokopac; trgovac ugljena 

Colliery (ka'ljeri), n. ugljenokop; ugljenik 

Collision (koli'zan), n. sudar 

Collocate (ko'lokejt), v. smjestiti 

Collocation (ko'loke'jsan), n. smjestenje 

Collop (ka'lap), n. komadic 

Colloquy (ka'lokui), n. razgovor; govor 

Collude (kolju'd), v. raditi suglasno 

Collusion (kolju'zan), n. potajno dogovaranje i iz- 

vedenje prijevare 
Colon (ko'ln), n. dvopiknja; dvotocka 
Colonel (ko'rnel), n. pukovnik 
Colonial (kolo'nial), a. naseobinski; naseljenicki 
Colonist (ka'lonist), n. naseljenik 
Colonization (ko'lonize'jsan), n. naseljivanje. 
Colonize (ka'lonajz), v. naseljavati se 
Colonnade (ka'lane'jd), n. niz stupaca 
Colony (ka'loni), n. naseobina; kolonija 
Color (ka'lor), n. boja; — v. bojadisati 
Colored (ka'lerd), a. bogadisan; laraan; 
Colored rnan (ka'lord man), n. crnac 
Colorist (ka'lorist), n, bojadisar 3 c 

Colorless — 66 — Comfortably 

Colorless (ka'lerles), a. bezbojan 

Colossal (kolo'sal), a. gorostasan; ogroman 

Colossus (kola'sas), n. kip gorostasa 

Colt (kolt), n. zdrijebe 

Colter (ko'ltr), n. crtalo; crtak; prednji dio pluznog 

zeljeza 
Coltish (ko'ltis), a. zdrijebeci; zivahan; prposan 
Colubrine (ko'lubrajn), a. zmijski; podmukao; lukav 
Columbary (ka'lamberi), n. golubinjak 
Columbiad (kola'mbiad), n. veliki top. 
Column (ka'lam), n. stupac; stup 
Colza (ka'lza), n, repica 
Coma (ko'ma), n. mrtvilo; mrtvi wan 
Comb (kom), n. cesalj; sat; — v. cesljati 
Combat (ka'mbat), v. boriti se; tuci se; — n. borba; 

svadja 
Combatant (ka'mbatant), n. borac; bojovnik 
Combination (ka'mbine'jsan), n. jedinstvo; udruze- 

nje; savez; urota 
Combine (komba'jn), v. sjediniti; zdruziti se 
Combing (ko'ming), n. cesljanje 
Combustible (kamba'stibl), a. upaljiv; raspaljiv; na- 

gao 
Combustion (kamba'scan), n. paljenje 
Come (kam), v. doci; dolaziti; priblizavati se 
Comedian (komi'dian), n. saljivdzija; pisac saljivih 

komada 
Comedy (ka'medi), n. saljiva igra; komedija 
Comeliness (ka'mlines), n. prijatnost; ljupkost 
Comely ka'mli), a. krasan; mio; prijatan; ljubak; 

adv. prijatno; cedno 
Comestibles (kome'stibls), n. jelo; hrana 
Comet (ka'met), n. repaSa, repatica zvijezda 
Comfit (ka'mfit), n. poslastice; zasi^.da 
Comfort (ka'mfort), v. utjesiti; obodriti; oja5ati; — 

n. utjeha; polaksica; udobnost; dokolica 
Comfortable (ka'mfortabl), a. udoban; prijatan; po- 

voljan; ugodan 
Comfortably (ka'mfortabli), adv. udobno; prijatno. c 

Comfortless — 67 — Comminatory 

Comfortless (ka'mfortles), a. neutjesan; neveseo; za- 

lostan; napuSten 
Comic (ka'mik), a. saljiv; smijesan 
Comical (ka'mikl), a. komican; smijesan 
Comically (ka'mikali), adv. saljivo; smijesno; komicno 
Coming (ka'ming), a. priblizavajuci se; buduci; sli- 

jededi 
Comma (ka'mma), n. zarez 

Command (koma'nd), v. zapovjedati; upravljati; vla- 
dati; traziti; — n. zapovijed; zabrana; moc; nalog 
Comandant (ko'manda'nt) n. zapovjednik 
Commander (koma'ndor), n. poglavica; vodja. 
Commandment (koma'ndment), n. zapovijest; zapo- 
vijed 
Commemorate (kome'morejt), v. slaviti 
Commemoration (kome'more'jsan), n. proslava; slav- 

ljenje 
Commence (kome'ns), v. poceti; proizlaziti 
Commencement (kome'nsment), n. pocetak; zacetak; 
iskon; dan, kada se pocasne svjedod^be dijele n 

skolama 
Commend (kome'nd), v. hvaliti; pohv^iliti; preporuciti 
Commendable (kome'ndabl), a. pohvalan; hvalevri- 

jedan 
Commendably (kome'ndabli), adv. pohvalno; hvale- 

vrijedno 
Commendatory (kome'ndatori), a. preporucujuci 
Commensurate (kome'nsuret), a. razmjeran; skladan 
Commensuration (kome'nsure'jsan). n. razmjerje; 

skladnost 
Comment (ka'ment), v. razlagati; tumaciti; — n. bi- 

ljeska; opaska; primjetba; protumacenje 
Commentary (ka'menteri), n. tumac; tumacenje; bi- 

ljeska 
Commentator (ka'mente'jtor), n. tumac, tumacitelj. 
Commerce (ka'mors), n. promet; trgovina 
Commercial (komo'rsal), a. prometan; trgovacki 
Commination (ka'mine'jsan), n. piijetnja; groznja; 

douskivanje 
Comminatory (kami'natori), a. prijcteci c 

Commingle ^-68 — Commonly 

Commingle (komi'ngl), v. mijesati; pomijesati; sjedi- 

niti; spojiti 
Comminute (ka'minjut), v. zdrobiti; samljeti u prah; 

satrti 
Comminution (ka'minjusan), n. zdrobljenje; trvenje 
Commiserate (komi'zerejt), v. zaliti; sazaljevati; tu- 

govati 
Commiseration (komi'zere'jSan), A sazaljenje; 2aoba; 

samilost 
Commissary (ka'misari), n. povjerenik 
Commissariat (ka'mise'jriat), n. povjerenistvo. 
Commission (komi'san), n cin; djelo; nalog; punomoc, 

casnicka sluzba; nagrada; povjerenje; komisija; 

povjerenstvo; — v. naruciti; naloziti; opunomo- 

citi; postaviti u sluzbu; namjestiti 
Commissioner (komi'saner), n. opunomocenik; £inov- 

nik 
Commit (komi't), v. povjeriti; ciniti; izvrsiti; pre- 

dati; izruciti; zaloziti; uhapsiti; pritvoriti 
Commitment (komi'tment), n. haps, uapsenje; zatvor 
Committee (komi'ti), n. odbor 
Comix (komi'ks), v. mijesati; pomijesati. 
Commixion (komi'kSan), n. mjesavina 
Commixture (komi'kscur), n. mijesanje; smijesa 
Commode (kamo'd), n. nuzdnik; posuda za osobnu 

nuzdu 
Commodious (kamo'dias), a. zgodan; narucan; udo- 

ban; lijen 
Commodiously (komo'diasli), adv. zgodno; narucno; 

udobno; lijeno 
Commodiousness (kamo'diasnes), n. udobnost; mir; 

lijenost 
Commodity (komo'diti), n. roba; Korist 
Common (ka'man), a. prost; obican; svagdanji; opci; 

zajednicki; javni; — n. op6in>s':o dobro; opcinski 

pagnjak 
Commonage (ka'manedB), n. pravo pase na opcinskom 

dobru 
Commonalty ka'manalti), n. gradjanstvo; pucanstvo 
Commonly (ka'manli), adv T obiSno; opcenito; navo^no c 

Commons —69 — Comparison 

Commons (ka'manz), n. doljna kuda engleskog sabora 
Common-weal (ka'man-ui'l), n. opelnstvo; zajednica; 

drzava; republika 
Common-wealth (ka/man-ue'lt), n. uprava; drzava 
Commotion (kamo'san), n. uzbudjenje; tresnja; po- 

tres; drmanje; razdrazenost; ustanak 
Commune (kamju'n), v. kazati; saopciti; priopciti; 

pricestiti se 
Communicant (kamju'nikant), n. prieestnik 
Communicate (komju'nikejt), v. saopciti; otkriti; di- 

jeliti 
Communication (kamju'nike'jsan), n. saopdenje; raz- 

govor; dopisivanje; pismo; vijest 
Communion (kamju'njan), n. zajednica; zadruga; pri- 

Sest 
Communism (ka'munizm), n. kornunizam; nauka o 
zajednickom posjedu izmedju sv r iju drzavljana ili 
drustvenih clanova; osnova o izjednacenju drust- 
venih okolnosti. 
Community (kamju'niti), n. drustvo; javnost; zajedni- 

cki posjed ili uzivanje 
Commutable (komju'tabl), a. promjenljiv 
Commutative (komju'tativ), a. izmjenican 
Commute (komju't), v. izmjeniti; promijeniti; sma- 

njiti 
Compact (kampa'kt), a. sljepljen: sklopljen; gust; 
tvrd; jedar; — v. stisnuti; skJopiti; otvrditi; — 
n. ugovor 
Compactly (kampa'ktli), adv. sklopljeno; gusto: tvrdo 
Compactness (kampa'ktnes), n. tvrdoca; gustoca 
Companion (kampa'njan), n. drug; sudrug; sukrivac 
Companionship (kampa'njansip), n. druzenje; prija- 

teljevanje; udruzenje 
Company (ka'mpani), n. drustvo; ceta; tvrtka. 
Comparable (ko'mparabl), a. prispodobiv 
Comparative (kompa'rativ), a. sravnjujutfi; u prispo- 

dobi 
Compare (kampe'r), v. usporedjivaii; prispodobiti 
Comparison (kompa'risan), n. sravnjivanje, slicnost; 
prispodoba Compart — 70 — Competitor 

Compart (kompa'rt), v. razdijeliti; dijeliti 
Compartment (kompa'rtment), n. odio; pretinac 
Compass (ka'mpas), n. obujam; opseg; krug; busula; 

sjevernica; — v. okruziti; obujmiti; dohvatiti; do- 

biti 
Compasses (ka'mpases), n. sestar; sestilo 
Compassion (kompa'san), n. sazaijenje; saucesce; 

samilost 
Compassionate (kompa'sanet), a. samilostan; milosr- 

dan 
Compassionate (kompa'sanejt), v. sazaljevati 
Compassionately (kompa'sanetli), adv. sazaljno; usr- 

dno 
Compatibility (kompa'tibiliti), n. dosljednost; snos- 

ljivost 
Compatible (kompa'tibl), a. dosljedan; pogodan; sno- 

san 
Compatibly (kompa'tibli), adv. dosl.iedno; snosljivo 
Compatriot (kompe'jtriat), n. zemljak. 
Compeer (kampi'r), n. drug; drugar 
Compel (kompe'l), v. prisiliti; primorati 
Compellation (ka'mpele'jsan), n. govor; besjeda; poz- 

drav 
Compend (ka'mpend), n. prirucnik; sadrzaj; biljeska 
Compendious (kompe'ndias), a. kratak; jezgrovit 
Compendiously (kompe'ndiasli), adv. kratko; jezgro- 

vito 
Compendium (kompe'ndiam), n. izvod; izvadak 
Compensate (ka'mpensejt), v. naknaditi; izmiriti; pod- 

miriti; namiriti 

Compensation (ka'mpense'jsan), n. naknada; odmje- 

na; poravnanje; izjednacenje 
Compensatory (kompe'nsatori), a. udovoljujuci 
Compete (kompi't), v. natjecati se 
Competence (ka'mpetens), n. dovoljnost; nadleznost 
Competent (ka'mpitent), a. sposoban; dovoljan; vo- 

ljan; nadlezan 
Competition (ka'mpeti'san), n. natjecanje; nadmetanje 
Competitor (kampe'titor), n. takmac c 

Compilation — 71 — Complicate 

Compilation (ka'mpile'jsan), n. kupljenje; zbirka 
Compile (kompa'el), v. sakupljati; sabirati; sastaviti; 

spisati 
Compiler (kompa'jler), n. skupljac" 
Complacence (kample'jsens), Complacency (kample'j- 

sensi), n. dopadnost; usluznost; radost; zado- 

voljstvo; veselje; usrdnost 
Complacent (kample'jsent), a. uctiv; udvoran; usr- 

dan; susretljiv; ljubazan; usluzan 
Complacently (kample'jsentli), adv. zadovoljno; ud- 

vorno; usluzno 
Complain (komple'jn), v. mrmljati; tuziti se; optu- 

zivati 
Complainant (komple'jnant), n. tuzitelj. 
Complaint (komple'jnt), n tuzba; muka; trud; bolest 
Complaisance (ka'mpleza'ns), n. uljudnost; udvornost; 

dobar odgoj 
Complaisant (ka'mplezant), a. ugodljiv; uctiv; ud- 
voran 
Complement (ka'mpliment), n. nadopunjak; potpun 

broj 
Complemental (ka'mplime'ntal), a. dopunjujuci; dok- 

nadjujudi 
Complete (komplft), a. potpun; cio; savrsen; dokon- 

can; — v. izvrsiti; postignuti; svrsiti; dokonSati 
Completely (kompli'tli), adv. potpuno; sasvim 
Completeness (komplftnes), Completion (kompli'san), 

n. izvrsenje; ispunjenje; savrsenost; postignuce 
Complex (ka'mpleks), a. sastavljen; zamrsen; zapleten 
Complexion (kample'ksan), n. boja lica; nalicje; po- 

gled; slika; izgled 
Complexity (kample'ksiti), n. zamrsenost; zapletaj 
Compliance (kompla'jans), n. privoljenje; privola; 

pristajanje 
Compliant (kompla'jant), a. popustijiv; podatan; ob- 

vezatan 
Compliantly (kompla'jantli), adv. pcpustljivo; blago; 

pogodno 
Complicate (ka'mplikejt), v. zamrsiti; preplesti; za- 

motati; zaplesti se; — a. zamrsen; zapleten c 

Complication — 72 — Comprehension 

Complication (ka'mplike'jsan), n. zbrka; smetenost; 

zapletaj 
Complicity (kampli'siti), n. sudionistvo u izvedenju 

zlocina 
Compliment (ka'mpliment), n. poklon; postovanje; 

dar; mito; — v. hvaliti; laskati; odobravati 
Complimental (ka'mplime'ntal), Complimentary (ka'm- 

plime'ntari), a. uljudan; uctiv; laskav; besplatan 
Compline (ka'mplin), n. vecernja molitva 
Complot (ka'mplat), n. urota; zavjera. 
Complot (kampla't), v. sabrati se; urotiti se 
Comply (kompla'j), v. privoliti; ugoditi; sloziti se; 

sljubiti se 
Component (kampo'nent), a. tvoreci; sacinjavajudi; 

' " n. sastavni dio; sastavina 
Comport (kompo'rt), v. sljubiti; prigoditi; ponasati 

se; vladati se 
Comportment (kompo'rtment), n. v 7 iadanje, ponasanje 
Compose (kompo'z), v. sastaviti; napisati; sloziti; u- 

miriti; utjesiti; skladati 
Composed (kompo'zd), a.miran; tih; ezbiljan. 
Composedly (kompo'zedli), adv. mirno; ozbiljno 
Composer (kompo'zer), n. sastavljac; skladatelj 
Composite (kompa'zit), a. sastavljen; slozen 
Composition (kompozi'san), n. sastav; sastavl jan je ; 

mjesavina; proizvod; skiadba; djelo 
Compositor (kompa'zitor), n. sastavljac; slagar 
Compost (ko'mpost), n. gnoj; djubre; — v. g-nojiti 
Composure (kompo'zur), n. tisina; mir; red 
Compound (kam-pa'und), v. sastaviti; sloziti; pomje- 

sati 
Compound (ka'mpaund), a. sastavljen; ■ — n. smjesa; 

mjesavina 
Comprehend (ka'mprihe'nd), v. sadrzavati; ukljuciti; 

obuhvatiti; shvatiti; razumjeti; dokuciti 
Comprehensible (ka'mprihe'nsibl), a. shvatljiv; razu- 

mljiv 
Comprehension (ka'mprihe'nsan), n. shvacanje; ra- 

zumijevanje; opseg; prostor; obujam c 

Comprehensive — 73 — Conceivably 

Comprehensive (ka'mprihe'nsiv), a velik; pun; pro- 

stran 
Compress (kompre's), v. stisnuti; zgnjeciti; zbiti; sa- 

biti 
Compression (kompre'san), n. gnjecenje; stiskanje; 

tlacenje 
Compressure (kompre'sur), n. prilisak; tlak 
Comprise (kompra'jz), v. obuhvatiti; ukljuciti 
Compromise (ka'mpromajz), n. pogodba; — v. nagodi- 

ti se, sklopiti ugovor 
Compromit (ka'mpromi't), v. obecati; zaloziti; ugo_ 

voriti 
Comptroller (kantro'lor), n. priglednik; kontrolor 
Compulsion (kompa'lsan), n. siljenje; prisilje 
Compulsive (kompa'lsiv), Compulsory (kompa'lsori), 

a. sileci; primorajuci 
Compunction (kompa'nksan), n. griznja savjesti 
Compunctious (kompa'nksas), a. pokajan 
Computation (ka'mpjute'jsan), n. racunanje; prora- 

cunavanje. 
Compute (kompju't), v. izracunati; racunati; cijeniti 
Computer (kompju'tor), Computist (ka'mpjutist), n. 

racunar ; racunatel j 
Comrade (ka'mrad), n. drug; prij?.telj 
Con (kan), v. ponavljati ucenje; listati; bubati (na 

pamet) 
Concatenate (konka'tinejt), v. svezati; okovati lancem 
Concatenation (konka'tinej'san), n lanac 
Concave (ka'nkejv), a. izdubljen; supalj; — h. sup- 

ljina; duplja; luk; bolta; svod 
Conceal (konsl'l), v. sakriti; zatajiti; zakrabuljiti 
Concealment (konsi'lment), n. sakrivanje;, skroviste; 

busija; potaja 
Concede (konsl'd), v. dopustiti; predati; priznati; 

odobriti; popustiti 
Conceit (konsi't), n. umisljenost; tastina; ispraznost; 

— v. umisljati si 
Conceited (konsi'ted), a. umisljen; tast; sebican. 
Conceivable (konsi'vabl), a. shvatljiv; razuman 
Conceivably (konsi'vabli), adv. shvatljivo c 

Conceive — 74 — Conclusively 

Conceive (konsl'v), v. snovati; misliti; zaceti; pri- 

hvatiti 
Concentrate (ka'nsentrejt), v. usredotociti; sjediniti 
Concentration (ka'nsentre'jsan) n. usredotocenje 
Conception (konse'psan), n. shvacanje; zacetak; mi- 

sao; pomisao; predodzba; upoznaja 
Concern (konso'rn), v. pripadati; odnositi se; ticati 

se; spadati; — n. posao; briga; skrb; postovanje; 

tvrtka. 
Concerning (konso'rning), prep, odnoseci se; o; obzi- 

rom na 
Concernment (konso'rnment), n. vaznost; briga; po- 
sao; korist 
Concert (kanso'rt), v. snovati; umcvati; ugovarati; 

dogovarati 
Concert (ka'nsort"), n. ugovor; nacrt; suglasje; za- 

bava ; koncerat 
Concertina (konsorti'na), n. koncertina (glazbalo) 
Concession (konse'san), n. popust; dozvola; dopuste- 

nje; dar; 
Concessive (konse'siv), a. dopustiv; popustiv 
Conch (kank), n. skoljka; ljustura 
Concierge (ko'nsje'rz), n. vratar; pazikuca 
Conciliate (konsi'liejt), v. smiriti; pomiriti; predobiti 
Conciliation (konsi'lie'jsan), n. pomirba; predobljenje 
Conciliator (konsi'liejtor), n. posrednik. 
Conciliatory (konsi'liatori)-, a. posredovni 
Concise (kgnsa'js), a. jezgrovit; kratak 
Concisely (konsa'jsli), adv. kratko; jezgrovito 
Conciseness (konsa'jsnes), n. kratkoca; jezgrovitost 
Concision (konsi'zan), n. obrezanje; odrezavanje 
Conclave (ka'nklejv), n. skupstina; konvencija; sjed- 

nica, u kojoj se bira papa. 
Conclude (konklju'd), v. zakljuciti; svrsiti; odluciti; 

odrediti 
Conclusion (konklju'zan), n. svrsetak; odluka; za- 

kljucak 
Conclusive (konklju'siv), a. konacan; posljedni; od- 

redjen 
Conclusively (konklju'sivli), ad. konacno; zakljucno c 

Conclusiveness ■ — 75 — Condensate 

Conclusiveness (konklju'sivnes), n. rijesenje; sud; od- 

luka; rijesidba 
Concoct (konka'kt), v. probaviti; podnijeti; skuhati; 

dozreti; iznaci; izmisliti; izumiti 
Concocter (konka'ktor), n. probavljatelj; izumitelj 
Concoction (konka'ksan), n. probava; usavrsenje 
Concoctive (konka'ktiv), a. probavan; zreo 
Concomitance (konka'mitans), n. pratnja 
Concomitant (konka'mitant), a. u pratnji; prisustvo- 

vajuci 
Concord (ka'nkord), n. ugovor; sloga; jedinstvo 
Concordance (konko'rdans), n. podudaranje; sloga; 

sklad; skladnost; nagodba 
Concordant (konko'rdant), a. skladan 
Concourse (ka'nkors), n. skupstina; mnostvo; strka; 

navala 
Concrete (ka'nkrlt), a. srasten; zbit; gust; tvrd; je- 

dar; cvrst; — n. masa; gomila; gromada; maz. 
Concrete (kankri't), v. zgusnuti se 
Concreteness (kankrl'tnes), n. tvrdoca; gromada 
Concubinage (kankju'binedz), n. divlji brak 
Concubine (ka'nkjubajn), n. prileznica 
Concupiscence (kankju'pisens), n. tjelesna naslada; 

pohota 
Concupiscent (kankju'pisent), a. pohotan; lakom 
Concur (kanko'r), v. sastati se; sloziti se; privoliti 
Concurrence (kanko'rens), n. privola; ugovor; sjedS 

njenje 
Concurrent (kanko'rent), a. nuzgredan; pomagajuci 
Concurrently (kanko'rentli), adv. zajednicki; jedin- 

stveno 
Concussion (kanka'san), n. potres; uzdrmanje; tresnja 
Concussive (kanka'siv), a potresan 
Condemn (konde'm), v. osuditi; prokleti; kuditi; huliti 
Condemnable (konde'mnabl), a. prijekoran; kriv 
Condemnation (ka'ndemne'jsan), n. osuda; prijekor; 

krivnja 
Condemner (konde'mnor), n. izricatelj osude, proklet- 

stva 
Condensate (kande'nsejt) v. zguscivati se; otvrdjivati c 

Condensation — 76 — ^ Conductor 

Condensation (ka'ndense'jsan), n. zguscivanje; otvr- 

djenje; zgusnuce 
Condense (kande'ns), v. zagustiti; zbiti; stiskati 
Condenser (kande'nsor), n. gustilo 

Condensity (kande'nsiti), n. gustoca; cvrstoca; jedrina 
Condescend (ka'ndise'nd), v. spustiti se; popustiti; 

poniziti se 
Condescendingly (ka'ndise'ndingli), adv. usrdno; ud- 

vorno 
Condescension (ka'ndise'nsan), n. usluga; ljubav; do- 

brota; udvornost; uctivost 
Condign (konda'jn), a. zasluzen; zaradjen 
Condignly (konda'jnli), adv. zasluzno 
Condignness (konda'jnes), n. zasluznost 
Condiment (ka'ndiment), n. zacin 
Condition (kondi'san), n. stanje; prilika; polozaj: 

svojstvo; kakvoca; uvjet; ugovor; pogodba; — 

v. ugovarati; pogoditi se 
Conditional (kondi'sanal), a. uvjetan; uslovan; ugo- 

voren 
Conditionally (kondi'sanali), adv. uvjetno 
Condole (kando'l), v. zaliti; sazalje^ati; naricati; tu- 

ziti; oplakivati; plakati 
Condolement (kando'lment), n. tuga; zalost; jad 
Condolence (kando'lens), n. sazaljenje; saucesce 
Condoler (kando'lor), n. sazaljitelj 
Condonation (ka'ndone'jsan), n. oprostenje; oprost 
Condone (kando'n), v. oprostiti 
Conduce (kondju's), v. nastojati; p^inositi; povesti; 

siriti 
Conducible (kondju'sibl), Conducive (kondju'siv), a. 

koristan; probitacan 
Conduciveness (kondju'sivnes), n. probitacnost 
Conduct (ka'ndakt), n. ponasanje; vladanje; straza; 

pratnja 
Conduct (kanda'kt), v. voditi; upravljati; nadzirati: 

ponasati se 
Conductor (konda'ktor), n. vodja; upravitelj; kon- 

dukter c 

Conduit — 77 — Confine 

Conduit (ka'ndit), n. vodena cijev; vodovod; kanal 
Cone (k5n), n. stozac; cunak; cunj 
Confabulate (konfa'bjulejt), v. razgovarati se; brbljatj 
Confabulation (konfa'bjule'jsan), n. razgovor 
Confect (ka'nfekt), Confection (kanfe'ksan), n. posla- 

stice; pekmez 
Confectioner (kanfe'ksanor), n. slasticar 
Confectionery (kanfe'ksanori), n. slastice; slatkis; 

slasticarna 
Confederacy (kanfe'derasi), n. savez; udruzba 
Confederate (kanfe'deret), a. savezan; savezni; udru- 

zen; — n. saveznik 
Confederate (kanfe'derejt), v. sjediniti se; sloziti se 
Confederation (kanfe'dere'jsan) n. savez; udruzba 
Confer (kanfo'r), v. podijeliti; dati; posavjetovati se; 

vijecati 
Conference (ka'nforens), n. vijecanje; dogovaranje; 

savjet; razgovor 
Confess (konfe's), v. priznati; ispovijediti; izjavit:; 

posvjedociti 
Confessedly (konfe'sedli), adv. javno; bjelodano; bez 

nijekanja 
Confession (konfe'san), n. ispovijed; priznanje 
Confessional (konfe'sanal), n. ispovjedaonica 
Confessor (konfe'sor), n. ispovjednik; priznavalac 
Confidant (ka'nfida'nt), n. uzdanik; pouzdanik 
Confide (konfa'jd), v. povjeriti; vjeiovati 
Confidence (ka'nfidens), n. povjerenje; pouzdanje; 

smionost 
Confident (ka'nfident) a. pouzdan; siguran 
Confidential (ka'nfide'nsal), a. pouzdan; povjerljiv; 

tajni; privatan 
Confidentially (ka'nfide'nsali), adv. povjerljivo; taj- 

no; privatno 
Configuration (ka'nfi'gjure'jsan), n. slika; obraz; li- 
ce; stas 
Configure (kanfi'gor), v. uciniti; urediti; obrazovati; 

slikati; izobraziti 
Confine (ko'nfajn), n. granica; med;ja c 

Confine — 78 — Confused 

Confine (konfa'jn), v. ograniciti; zagraditi; stegnuti; 

zatvoriti; opasati; opkoliti 
Confinement (konfa'jnment), n. stegnuce; uapsenje; 

bolest; babinje 
Confirm (konfo'rm), v. ucvrstiti; obistiniti; potvrditi; 

uvjeravati 
Confirmation (ka'nforme'jsan), n. potvrdjenje; dokaz; 

potvrda 
Confiscate (ka'nfiskejt) v. zaplijeniti; osvojiti; — a. 

zaplijenjen 
Confiscation (ka'nfiske'jsan), n. zapljena; pljenidba 
Confiscator (ka'nfiske'jtor), n. ovrhovoditelj ; pljenitelj 
Conflagration (ko'nflagre'jsan) n. pozar; oganj; vatra 
Conflict (ka'nflikt), n. borba; svadja; sukob; bitka 
Conflict (kanfli'kt), v. sukobiti se; svadjati se; bori- 

ti se 
Confluence (ka'nfljuens), n. stjecanje; navala; rano- 

stvo 
Confluent (ka'nfljuent), a. slijevajuci se; sticajuci 
Conform (kanfo'rm), v. obraziti; tvoriti; napraviti; 

sloziti; pristati; privoliti; prilagoditi se. 
Conformability (kanfo'rmabi'liti), n. podudaranje, 

sklad; skladnost; sloga 
Conformable (kanfo'rmabl), a. suglasan; slican; je- 

dnak 
Conformation (ka'nforme'jsan), n. tvorba; cin; obraz; 

slika; prilika; skladnost. 
Conformity (kanfo'rmiti), n. slicnost; j^dnakost; je- 

dnolicnost; podudaranje 
Confound (kanfa'und), v. mijesati; pomijesati; zamr- 

siti; zbrkati; osramotiti 
Confounded (kanfa'unded), a. smeten; zbrkan; zamr- 

sen; ogroman; oduran 
Confraternity (ko'nfrato'rniti), n. bratstvo; bratin- 

stvo; pobratimstvo 
Confront (konfro'nt), v. suociti; usporediti; sravniti; 

prispodobiti 
Confrontation (ka'nfronte'jsan), n. suocenje. 
Confuse (kanfju'z), v. smesti; zabuniti; zamrsiti 
Confused (kanfju'zd), a. smeten; zbunjen c 

Confusedly — 79 — Congregate 

Confusedly (kanfju'zedli), adv. smeteno; nerazumljivo 
Confusion (kanfju'zan), n. nered; buka; zbrka; sme- 

tenost 
Confutable (kanfju'tabl), a. oprovrgljiv 
Confutation (ka'nfjute'jsan), n. oprovrgnuce; oprovr- 

gavanje 
Confute (kanfju't), v. utisati; oprovrdi 
Confuter (kanfju'tor), n. oprovrgavatelj 
Congeal (kondzi'l), v. smrzavati se; otvrdnjeti, zgus- 

civati se 
Congealable (kondzi'labl), a. sto se moze slediti; zgu- 

snuti 
Congealment (kondzi'lment), n. zguscivanje; grusanje 
Congenial (kondzi'njal), a. jednorodan; srodan; ugo- 

dan ; mio 
Congenialness (kondzi'nialnes) Congeniality (kondzi'- 

nia'liti), n. jednorodnost; slicnost; srodstvo 
Conger (ka'ngor), Conger eel (ka'ngor I'l), n. morska 

jegulja 
Congeries (kan-dzi'ri-iz), n. hrpa; gomila; skup 
Congest (kandze'st), v. kupiti; nagrnuti; nagomilati 
Congestion (kandze'scan), n. nanos; kupljenje; go- 
mila 
Conglobate (konglo'bet), a. zgrudan 
Conglobate (konglo'beot) 
Conglobe (konglo'b), * ^ 

Conglobulate (kongla'bjulejt) 

Cong lobat ion (ka'nglobe'jsan), n. grudanje; gruda 
Conglomerate (kongla'morejt), v. skupljati; grudati 
Conglomeration (kongla'more'jsan), n. gomilanje; sa- 

kupljenje; sastavina; skup 
Conglutinate (kanglju'tinejt), v. sljepiti; srasti se — 

a. sljepljen; srasten 
Conglutination (kanglju'tine'jgan), n. ljepljenje; spa 

janje; sjedinjenje 
Congratulate (kongra'cjulejt), v. cestitati 
Congratulation (kongra'cjule'jsan), n. cestitanje; ce- 

stitka; poklon 
Congratulator (kongra'cjulej'tor), n. cestitar 
Congregate (ka'ngrigejt), v. sakupljati; sastajati se Congregation — 80 — Connivance 

Congregation (ka'ngrege'jsan), n. kupljenje; rulja; 
mnostvo; skupstina; opcina; druzina; parohija 

Congress (ka'ngres), n. sastanak; sabor; kongres 
Congressional (kongre'sanal), a. saborski; kongresni. 
Congressman (ka'ngres -man), n. zastupnik. 
Congruent (ka'ngruent), a. suglasan; shodan; do- 

sljedan 
Congruity (kangru'iti), n. sposobnost; sloga; doslje- 

dnost 
Congruous (ka'ngruas), a. sposoban; slozan; skladan 
Congruously (ka'ngruasli), adv. skladno; slozno 
Conic (ka'nic), Conical (ka'nikal), a. cunjast 
Conically (ka'nikali), adv. cunjasto 
Conjectural (kondze'kcural), a. nagadjajuci 
Conjecture (kondze'kcur), n. nagadjanje; predmnjeva- 

nje; ■ — v. nagadjati; sumnjati; misliti 
Conjecturer (kondze'kcuror), n. nagadjac; pogadjaf; « 
Conjoin (kondzo'jn), v. sastaviti; spojiti; zdruziti r,e 
Conjoint (kondzo'jnt) a. ujedinjen; zdruzen 
Conjointly (ka'ndzo'jntli), adv. ujedinjeno; zdruzeno 
Conjugal (ka'ndzugal), a. bracni 
Conjugate (ka'ndzugejt), v. sprezati 
Conjugation (ka'ndzuge'jsan) n. sprezanje 
Conjunct (kandza'nkt), a. sastavljen; sjedinjen 
Conjunction (kandza'nksan), n. sastavak; sjedinjenje; 

spoj ; savez 
Conjunctive (kandza'nktiv), a. svezan; sjedinjen 
Conjunctively (kandza'nktivli), adv. skupa 
Conjuncture (kandza'nkcur), n. jedinstvo; prilike vre- 

mena; stanje 

Conjuration (ka'ndzure'jsan), n. zakletva 

Conjure (kandzu'r), v. zakleti; zaklinjati; prisizati 

Conjure (ka'ndzar), v. carati; vracati 

Conjurer (ka'ndzaror), n. carobnjak; vracar 

Connatural (ko-na/cural), a. prirodjen; naravan 

Connect (kone'kt), v. spojti; svezati; sjediniti 

Connection (kone'ksan), Connexion (kone'ksan), n. 

pripojenje; spoj; savez; srodstvo; rodbinstvo 
Connivance (kona'jvans), n. sporazumljenje; oproste- 

nje; propustanje Connive —81 — Consequential 

Connive (kona'jv), v. pregledati; propustiti; gleda- 

ti kroz prste 
Connoisseur (ka'nisu'r), n. prosudjivaoc umjetnosti 

u slikanju, glazbi i kiparstvu 
Connubial (kanju'bial), a. bracni; zenidbeni 
Conquer (ka'nkor), v. svladati; pobijediti; usavrsiti 
Conquerable (ka'nkorabl), a. pobjedljiv; svladiv 
Conqueror (ka'nkoror), n. pobjeditelj; svladatelj 
Conquest (ka'nkuest), n. pobjeda 
Consanguineous (ka'nsangui'nias) a. srodan 
Consanguinity (ka'nsangui'niti), n. srodstvo 
Conscience (ka'n6ens), n. savjest 

Conscientious (ka'ncle'ncas), a. savjestan; pravedan 
Conscientiously (ka'ncie'ncasli), adv. savjestno 
Conscientiousness (ka'ncie'ncasnes), n. zdusnost; sa- 

vjestnost 
Conscionable (ka'ncanabl), a. razborit; savjestan; 

pravedan 
Conscious (ka'ncas), a. svjestan; vican; razuman 
Consciously (ka'ncasli), adv. svjestno; razumno 
Consciousness (ka'ncasness), n. svjest; razum; pamet 
Conscript (ka'nskript), a. upisan; unovacen; • — n. no- 

vak 
Conscription (konskri'psan), n. popis; novacenje 
Consecrate (ka'nsekrejt), v. posvetiti; posvetfivati; 

blagosloviti 
Consecration (ka'nsekre'jsan), n. posvecivanje; po- 

svecenje 
Consecrator (ka'nsekre'jtor), n. posvecivatelj; posve- 

titelj 
Consecutive (kanse'kjutiv), a. jedan za drugim 
Consecutively (kanse'kjutivli), adv. redom 
Consent (kanse'nt), v. privoliti; sloziti se; pristati; — 

n. privola; privoljenje; sloga; sklad; nagodba 
Consequence (ka'nsekuens), n. posljedica; ucinak; 

vaznost 
Consequent (ka'nsekuent), a. dosljedan 
Consequential (ka'nsekue'ncal), a. posljedican; doslje- 
dan; umisljen c 

Consequently — 82 — Console 

Consequently (ka'nsekuentli), adv, dosljedno; stoga; 

zato 
Conservation (ka'nsorve'jsan), n. sa5uvanje; uzdrza- 

vanje 
Conservative (kanso'rvativ), a. uzdrzni 
Conservator (ka'nsorve'jtor), n. sprava, pomocu kxie 

se stvari sacuvaju od raspadanja 
Conservatory (kansor'vatori), n. sprema; staklenik 
Conserve (kanso'rv), v. sacuvati; stititi;' uzdrzati 
Consider (konsi'dor), v. promisljavati; misliti; prou- 

cavati; ispitivati; vagati 
Considerable (konsi'derabl), a. ugledan; vidjen; odli- 

can; znatan; velik 
Considerably (konsi'derabli), adv. znatno 
Considerate (konsi'deret), a. promisljen; oprezan; u- 

mjeren 
Considerateness (konsi'deretnes), n. pozornost; pom- 

nja; pazljivost 
Consideration (konsi'dere'jsan), n. obzir; razmisljanje; 

razboritost; razlog; upliv; uzdarje; nagrada 
Considerer (konsi'deror), n. sudija; kriticar 
Consign (konsa'jn), v. predati; izruciti; povjeriti; na. 

znaciti 
Consignee (ka'nsini'), n. onaj, komu se izruce stvari 

za prodaju; primatelj; naslovnik 
Consigner (konsa'jnor), Consignor (ka'nsino'r), n. onaj 

koji izruSuje stvari za prodaju; otposiljatelj 
Consignment (konsa'jnment), n, opredjeljenje; po- 

siljka 
Consist (konsi'st), v. sastojati se; biti; opstojati 
Consistence (konsi'stens), Consistency (konsi'stensi), 

n. postojanost; stalnost; cvrstoca; dosljednost; 
Consistent (konsi'stent), a. dosljedan; cvrst; stalan 
Consistory (konsi'stori), n. duhovni stol; konzistorij 
Consociate (kanso'siejt), v. udruziti; sjediniti; spojiti 
Consociation (kanso'sie'jsan), n. udruzenje; savez 
Consolable (kanso'labl), a. utjesljiv; radostan; veseo 
Consolation (kansole'jsan), n. utjeha; polaksica 
Consolatory (kansa'latori), a. utjesan 
Console (kanso'l), v. tjesiti; olaksati; podupirati 

Consoler — 83 — Constituent 

Consoler (kanso'ler), n. tjesitelj 

Consolidate (kansa'lidejt), v. utvrditi; ucvrstiti; sje- 

diniti. 
Consolidation (kansa'lide'jsan), n. utvrdjenje; ucvrs- 

civanje; spajanje 
Consonance (ka'nsonans), n. sklad; jedinstvo; sloga 
Consonant (ka'nsonant) a. ugodan; skladan; doslje- 

dan — n. suglasnik 
Consonantly (ka'nsonantli), adv. skladno 
Consonous (ka'nsonas), a. skladan; simfonican 
Consort (ka'nsort), n. drug; suprug; supruga 
Consort (kanso'rt), v. druziti se; spojiti 
Conspicuous (konspi'kjuas), a. ocevidan; jasan; odli 

can ; slavan ; glasovit 
Conspicuously (konspi'kjuasli), adv. ocevidno; bjelo- 

dano 
Conspicuousness (konspi'kjuasaes), n. ocevidnost; o- 

sobitost; odlicnost; slava * 

Conspiracy (konspi'rasi), n. urota; zavjera 
Conspirator (konspi'rator) Conspirer (konspa'jror), 

n. urotnik 
Conspire (konspa'er), v. zavjeriti se; urotiti se; za- 

kleti se 
Constable (ka'nstabl), n. redar; strazar 
Constableship (ka'nstablsip), n. redarska sluzba 
Constabulary (konsta'bjulari), n. redarstvo 
Constancy (ka'nstansi), n. postojanost; stalnost 
Constant (ka'nstant), a. cvrst; stalan; postojan; ne- 

promjenljiv 
Constantly (ka'nstantly), adv. neprestano; vjerno 
Constellation (ka'nstele'jsan), n. zvijezdje 
Consternation (ka'nstorne'jsan), n. groza; strah; tro- 

pet 
Constipate (ka'nstipejt) v. zacepiti; zatvoriti; za- 

ustaviti 
Constipation (ka'nstipe'jsan), n. zatvorenje ili nedje- 

latnost crijeva 
Constituency (kansti'cuensi), n. sastavina 
Constituent (kansti'cuent), a, sastavan; bitan; — n, 

sastavni dip c 

Constitute — 84 — Consummate Constitute (ka'nstitjut), v. utvrditi; ustaliti; uSiniti; 

ustanoviti; namjestiti 
Constitution (ka'nstitju'San), n. uredjenje; ustav; 

uredba; stanje 
Constitutional (ka'nstitju'sanal), a. ustavni 
Constitutionality (ka'nstitju'sana/liti), n. ustavnost 
Constitutionally (ka'nstitju'ganali), adv. ustavno 
Constitutive (ka'nstitju'tiv), a. glavni; bitan 
Constrain (konstre'jn), v. silom ste6i; prisilirt 
Constrainable (konstre'jnabl), a. sto se moze prisiliti 
Constrainedly (konstre'jnedli), adv. primorano; pri- 

siljeno 
Constraint (konstre'jnt), n. sila; nasilje; primoranje 
Constrict (konstri'kt), v. stegnuti; vezati; suziti 
Constriction (konstri'ksan), n. suzivanje; stezanje; 

sabiranje 
Constrictor (konstri'ktor), n. steznik; udav 
Constringe (konstri'n^z), v. suzivati; stezati 
Construct (konstra'kt), v. sagraditi; podignuti; uspra- 

viti; sastaviti; utemeljiti; urediti 
Constructer (konstra'ktor), n. graditelj; podizatelj; 

sastavljac" 
Construction (konstra'kgan), n. gradjenje; zgrada; 

tumacenje; sastavljanje; sastav 
Constructive (konstra'ktiv), a. razborit; logiSan 
Construe (konstru'), v. prevadjati; tumaSiti; razja- 

sniti 
Consul (ka'nsol), n. konzul 
Consulate (ka'nsolet), n. konzulat 
Consult (kansa'lt), v. posavjetovati se; tra2iti savjet; 

vijedati 
Consultation (ka'nsalte'jsan), n. savjetovanje; vijede; 

vijecanje 
Consume (kanzu'm), v. potrositi; uniStiti; haraclti 
Consumer (kanzu'mor), n. potrosac" 
Consummate (ka'nsamejt)^ v. dovrgiti; usavrgiti; do- 

gotoviti 
Consummate (kansa'met), a. dovrsen; dokoncan; pot- 
pun; usavrsen c 

Consummation — 85 — Contemptuous 

Consummation (ka'nsame'jsan), n. dokonSanje; usa- 

vrsenje 
Consumption (kansa'mpgan), n. potroSak; suslca 
Consumptive (kansa'mptiv), a. suslSav 
Contact (ka'ntakt), n. doticaj; zbiizenje 
Contagion (konte'jdzan), n. zaraza; kuga; okuzivanje 
Contagious (konte'jd^as), a. zarazan; priljepSiv 
Contain (kgnte'jn), v. drzati; sadrzavati; obuhvatfati 
Contaminate (kanta'minejt), v. zaprljati; mrljati; 

okaljati 
Contaminate (kanta'minet), a. zamrljan; okaljan; za- 

mazan; pokvaren 
Contamination (kanta'minejsan), n. mrljanje; ka- 

ljanje 
Contemn (kante'm), v. prezreti; prezirati 
Contemner (kante'mner), n. preziratelj 
Contemplate (ka'ntemplejt), v. gledati; motriti; po- 

smatrati; promisljavati; namisliti; namjeravati; 

proucavati 
Contemplation (ka'ntemple'jsan), n. gledanje; posma- 

tranje; promisljavanje 
Contemplative kante'mplativ), a. zamisljen; posma- 

trajudi 
Contemplatively (kante'mplativli), adv. mirno; pro- 

misljeno 
Contemplator (ka'ntemple'jtor), n. motritelj; posma- 

trac 
Contemporaneous (kante'mpore'jnias), a. savremen 
Contemporaneously (kante'mpore'jniasli), adv. isto- 

vremeno ; savremeno 
Contemporaneousness (kante'mpore'jniasnes), n. sa- 

vremenost 
Contemporary (kante'mporeri), n. savremenik 
Contempt (konte'mt), n. prijezir; preziranje; nemar; 

uvreda 
Contemptible (konte'mtibl), a. prijeziran; oduran; be- 

zobrazan ; zalostan 
Contemptibly (konte'mtibli), adv. prijezirno 
Contemptuous (konte'mduas), a. prezirljiv; drzak; 

ohol; podrugljiv c 

Contemptuosiy — 86 — Continent 

Contemptuosly (konte'mcuasli), adv. podrugljivo 
Contend (konte'nd), v. svadjati sc; prepirati se; prav- 

dati se; tuci se; biti se; vojevati 
Contender (konte'nder), n borac; ratnik 
Content (konte'nt), a. zadovoljan; miran; veseo; rado- 

stan; — n zadovoljstvo; radost; v. zadovoljiti se; 

biti zadovoljan 
Contented (konte'nted) a. zadovoljan; miran 
Contentedly (konte'ntedli), adv. zadovoljno 
Contentedness (konte'ntednes), n. zadovoljstvo 
Contention (konte'ncan), n. svadjanje; borba; tucnja- 

va; prepiranje 
Contentious (konte'ncas), a. prijeporan; svadljiv 
Contentiousness (konte'ncasnes), n. svadljivost 
Contentless (konte'ntles, a. nezadovoljan; neveseo 
Contentment (kgnte'ntment) n. zadovoljstvo 
Contents (ka'ntents), n. sadrzaj 
Conterminable (kantor'minabl), \ 

Conterminal (kanto'rminal), (a. medjasan; pogra- 

Conterminate (kanto'rminet), C nican; susjedan 
Conterminous (kanto'rminas), ) 
Contest (kante'st), v. pobijati; protusloviti; poricati; 

natjecati se; nadmetati se 
Contest (ka'ntest), n. natjecanje; nadmetanje; borba; 

prepiranje 
Contestable (konte'stabl), a. inatljiv; prijeporan; sum- 

njiv 
Contestant (kante'stant) n. protivnik; pobijatelj; na- 

tjecatelj; nadmetatelj 
Contestation (ka'nteste'jsan). n. svadja; prijepor; pre- 
piranje 
Context (ka'ntekst), n. svez; sklad 
Contexture (kante'kscur), n. sastav; sastavak; ustroj; 

gradjevina 
Contiguity (ka'ntigju'iti), n. granicenje; blizost 
Contiguous (kanti'gjuas), a. pogranican; bliz 
Continency (ka'ntinensi), Continence (ka'ntinens), 

n. uzdrzljivost; umjerenost; trijeznost; cistoca 
Continent (ka'ntinent), a. uzdrzljiv; umjeren; cist; 

nevin; — n. kopno; suho 

Continental — 87 — Contradistinctive 

Continental (ka'ntine'ntal), a. kopneni 

Contingence (konti'ndzens), Contingency (konti'ndzen- 

si), n. slucaj; mogucnost; dogodjaj; prigoda 
Contingent (konti'ndzent), a. slucajni; moguc; pri- 

godni; — n. zgoda; prinos; razmjerje; stanoviti 

dio; pripadak 
Contigently (konti'ndzentli), adv. bez namisli; slu- 

cajno 
Continual (konti'njual), a. neprekidan; nepresta» 
Continually (kgnti'njuali), adv. neprestano; neprekulno 
Continuance (konti'njuans), n. trajnost; neprekidnost; 

postojanost 
Continuation (konti'njue'jsan), n. produljenje; nasta- 

vak 
Continue (konti'nju), v. nastaviti; ostati; trajati; 

produljiti; zategnuti 
Continuous (konti'njuas), a. neprekidni; neprestan 
Continuously (konti'njuasli), adv. neprestano 
Contort (kanto'rt), v. savijati; sukati; skuciti se 
Contortion (kantor'san), n. svijanje; pregibanje; iz- 

vrtanje 
Contour (kantu'r). n. medjasnica; nacrt 
Contraband (ka'ntraband), a. zabranjen; — n. kriom- 

carenje 
Contrabandist (ka'ntraba'ndist), n. kriomcar 
Contract (kontra'kt), v. stegnuti; zbliziti; smanjiti;: 

stezati; navucl si; dobiti; pogoditi; ugovoriti 
Contract (ka'ntrakt), n. ugovor; pogodba 
Contracted (kontra/kted), a. stegnut; uzak; sebican; 

prost 
Contractible (kontra'ktibl), a. sto se moze stegnuti 
Contraction (kontra'ksan), n. stezanje; skra^enje 
Contractor (kontra'ktor), n. ugovaratelj; poduzetnik 
Contradict (ka'ntradi'kt), v. protusloviti; nijekati 
Contradiction (ka'ntradi'ksan), n. protuslovlje; nije- 

kanje 
Contradictory (ka'ntradi'ktori), a. protuslovari; proti- 

van 
Contradistinction (ka'ntradistfnksan), n. opreka 
Contradistinctive (ka'ntradisti'nktiv), a. oprecan c 

Contradistinguish — 88 — Controvert 

y Contradistinguish (ka'ntradisti'nguis), v. razlikovati 

po oprekama 
Contraregularity ^ka'ntraregjula'riti), n. nepravilnost; 

neurednost 
Contrariety (ka'ntrara'jeti), n. protivljenje; nedosljed- 

nost; razilazenje u mnijenju 
Contrariwise (ka'ntrariua'jz), adv. naprotiv; u drugu 

ruku 
Contrary (ka'ntrari), a. protivan; suprotivan 
Contrast (kantra'st), v. staviti u opreku sa 
Contrast (ka'ntrast). n. razlika; opreka 
Contravene (ka'ntravi'n), v. protusloviti; prijeciti; 

protiviti se 
Contravention (ka'ntrave'ncan), n. protimba; prestu- 

pak; prijecenje 
Contribute (kontri'bjut), v. doprinjeti; priloziti; po- 

moci 
Contribution (ka'ntribju'san), n. prinos; doprinos 
Contributor (kantri'bjutor), n. darovatelj; pomagac; 

suradnik 
Contrite (ka'ntra'jt), a. snuzden; skrusen; ponizan; 

ozaloscen 
Contritely (ka'ntra'jtli), adv. skruseno 
Contriteness (ka'ntra'jtnes) Contrition (kantri'san). 

n. skrusenost; pokora 
Contrivance (kantraj'vans), n. osnova; nacrt; naum; 

izum 
Contrive (kantra'jv), v. upriliciti; udesiti; iznaci 
Contriver (kontra'jvor), n. izumilac; izumitelj 
Control (kantro'l), n. nadgledanje; nadzor; sila; vla- 

danie — v. obuzdati; prisiliti; uplivisati; nadzirati 
Controllable (kantro'labl), a. sto se mnze obuzdati, 

nadzirati 
Controller (kantro'lor), n. priglednik; nadziratelj 
Control lership (kantro'lersip), n. nadzornictvo 
Controversial (ka'ntrovo'rsal), a. prijeporan 
Controversy (ka'ntrovo'rsi), n. raspra; prepirka; pri- 

jepor 
Controvert (ka'ntrovort) v. poricati; oprovrgnuti; po- 

bijati 

___ Controvertible — 89 — Converse 

Controvertible (ka'ntrovo'rtibl), a. £to se moze pobiti 

ili oprovrgnuti 
Contumacious (ka'ntjume'jsas), a. tvrdoglav; prko- 

san; uporan 
Contumacy (ka'ntjumasi), n. tvrdoglavost; nepokor- 

nost; neposlusnost 
Contumelious (kantumi'lias), a. preziran; prijekoran; 

sramotan 
Contumely (ka'ntumeli), n. poruga; ruglo; grdnja; 

ukor; sramota 
Contuse (kontju'z), v. tuci; smrskati; gnjeciti; tesko 

raniti 
Contusion (kantju'zan), n. tucenje; gnjecenje 
Convalesce (ka'nvale's), v. oporavljati se; preboljeti 
Convalescence (ka'nvale'sens), n. oporavljanje; opo- 

ravak 
Convalescent (ka'nvale'sent), a. ozdravljen; oporav- 

ljen; ^_ n. ozdravljenik; oporavljenik 
Convene (konvi'n), v. sabireti; sakupljati se; sjediniti 

se; sastati se 
Convenience (konvi'njens), n. pogodnost; pristalost; 

red; udobnost 
Convenient (konvi'njent), a. zgodan; udobanr pogodan 
Conveniently (konvi'n jentli), adv. zgodno; udobno 
Convent (ka'nvent). n. samostan; manastir 
Conventicle (kanve'ntikl), n. sastanak; zbor 
Convention (kanve'ncan), n. sastanak; skupstina; 

zbor; obicaj; privremeni ugovor 
Conventional (kanve'ncanal), a. ugovoren; dogovoren; 

uobicajan; po ugovoru 
Conventionally (kanve'n6anali), adv. obiCajno; na- 

vadno 
Conventual (kanve'n<5ual), a. samostanski; monastir- 

ski 
Converge (konvo'rdz), v. prikuciti se; pribliziti se 
Conversable (kanvS'rsabl), a. drustven; prijatan 
Conversant (ka'nvorsant), a. vje§t; iskusan; upuden 
Conversation (ka'nvorse'jsan), n. razgovor; govor 
Converse (kanvo'rs), v. druziti se; razgovarati se; 

brbljati c 

Converge — 90 — - Cook 

Converse (ka'nvors), a. naopak; prevrnut; preokrenut 
Conversely (ka'nvorsli), adv. preokrenuto; naopako 
Conversion (konvor'san), n. obracanje; okretanje; 

prevracanje 
Convert (kanvo'rt), v. preokrenuti; obracati; obrnu- 

ti; promijeniti 
Convert (ka'nvort), n. obra6enik 
Converter (kanvo'rtor), n. obratitelj 
Convex (ka'nveks), a. zaokruzen; ispupcan 
Convey (konve'j), v. nositi; prenesti; prevesti 
Conveyance (konve'jans), n. prenesenje; otpravljanje; 

prijenos 
Conveyancer (konve'jansor), n. biljeznik 
Convict (konvi'kt), v. pronaci krivim; uvjeriti; doka- 

zati komu sto: otkriti; zasramiti 
Convict (ka'nvikt), n. osudjenik; krivac; zlocinac 
Conviction (konvi'ksan), n. uvjerenje; osvjedocenje; 

osudjenje 
Convince (konvi'ns) v. osvjedociti; uvjeriti; nagovo- 

rlti 
Convivial (konvi'vial), a. svecan; radostan; veseo; 

drustven 
Conviviality (konvi'via'liti), n. veselje; radost 
Convocation (ka'nvoke'jsan), n. skupstina; zbor; sa- 

stanak 
Convoke (kanvo'k), Convocate (ka'nvokejt), v. sazvati; 

pozvati; skupiti se 
Convolute (ka'nvoljut), Convoluted (ka'nvolju'ted) a. 

smotan; savinut 
Convolution (ka'nvolju'san), n. smatanje 
Convolve (kanva'lv), v. smotati; s/inuti 
Convoy (kanvo'j), v. pratiti 
Convoy (ka'nvoj), n. pratnja; straza 
Convulse (kanva'ls), v. uzdrhtati; uzdrmati se; potre- 

sti; rasklimati 
Convulsion (kanva'lsan), n. potresenje; grc; trzavica 
Convulsive (kanva'lsiv), a. potresan; grSevit 
Cony (ko'ni), n. kuni6 
Coo (ku), v. gukati 
Cook (kuk), n. kuhar; kuharica; — v. kuhati Cookery — 91 — Copy-right 

Cookery (ku'kori), n. kuharstvo 

Cool (kul), a. hladan; — n. hladnoca; v. hladiti; 

umiriti 
Coolness (ku'lnes), n. hladnoca 
Coom (kum), n. cadja; kolomaz 

Coop (kup), n. kaca; cabar; bure; sud; kokosinjak 
Cooper (ku'por), n. bacvar 

Cooperage (ku'poredj), n. bacvarnica; bacvarstvo 
Cooperate (koa'porejt), v. suradjivati; sudjelovati; 

pomagati 
Cooperation (koa'pore'jsan), n. suradjivanje;. sudje- 

lovanje; pomoc 
Cooperative (koa'porativ), a. probitacan; sudjeljujuc'i 
Cooperator (koa'pore'jtor), n. suradnik; pomagac 
Coordinate (koo'rdinet), a. jednak u casti ili zvanju 
Coordination (koo'rdinejsan), n. j-idnakost; izjedna- 

cenje 
Coot (kut), n. liska; vodena kokoska 
Copartner (ko-pa'rtnor), n. trgovacki drug 
Cope (kop), n. kapa; krov; pokrivalo; plast; — v. 

ogledati se; primiti se; boriti se 
Copier (ka'pior), n. prepisavac; pisar 
Copious (ko'pias), a. izobilan; bogat 
Copiously (ko'piasli), adv. obiljno 

Copiousness (ko'piasnes), n. izobilje; obilje; mnostvo 
Copper (ka'por), n. bakar; bakreni kotao 
Copperas (ka'poras), n. zelena galica 
Copperish (ka'poris), Coppery (ka'pori), a. bakren; ba- 

krenast 
Coppice (ka'pis), n. grmlje; siblje 
Copse (kaps), n. sikara; grmlje 
Copula (ka'pjula), n. veznik 
Copulate (ka'pjulejt), v. pariti se; spolno op^iti; 

spojiti 
Copulation (ka'pjule'jsan), n. spolno opcenje; pare- 

nje (kod zivotinja) ; spajanje 
Copy (ka'pi), n. prepis; primjerak; otisak; — v. pre- 

pisati; nasljedovati 
Copy-right (ka'pi-rajt), n. pravo izdanja; pravo na- 

klade Coquet — 92 — Corporality 

Coquet (koke't), v. namigivati 

Coquetry (koke'tri), n. dopadljivost 

Coquette (koke't), n. namiguSa 

Coral (ka'ral), n. koralj 

Cord (kord), n. uzica; konop; konopac: — v. vezati 

uzem; hvatati 
Cordage (ko'rdedz) n. uzeta 

Cordial (ko'rdzal), a. srdacan; topao; iskren; istinski 
Cordiality (kordza'liti), n. srdacnost; iskrenost 
Cordially (ko'rdzali), adv. srdacno; toplo; iskreno 
Cordon (ko'rdan), n. pocastna vrpca; niz vojnickih 

postaja 
Cordwainer (ko'rduejnor), n. cizmav; postolar 
Core (kor), n. jezgra; kostica; srce; zrno; sjeme 
Coriaceous (ko'rie'jsas), a. koznat 
Cork (kork), n. pluto; cep; — v. za5epiti; zaplutati 
Cork-screw (ko'rkskru'), n. vadicep 
Corky (ko'rki), a. plutast 
Corn (korn), n. 2ito; kukuruz; kurje oko; — v. zrniti; 

krmiti; hraniti; gojiti; toviti; pitati 
Corncob (kornkab), n. klip 
Cornel (ko'rnel), n. drijen 
Cornemuse (ko'rnmjuz), n. gajde; svirale 
Corneous (ko'rnias), Corny (ko'rni), a. otvrdnieo; 

tvrd; rozast 
Corner (ko'rnor), n. ugao; kut 
Cornet (ko'rnet), n. kornet; stjegorosa 
Cornice (ko'rnis), n. gornji dio zida, ili stupa 
Cornicle (ko'rnikl), a. rozic 
Cornist (ko'rnist), n. trubljar 
Corol (ka'ral), Corolla (kora'la) n. cagka 
Corollary (ka'raleri), n. izvod; zakiju^ak; posljedak; 

istina 
Corona (koro'na), n. kruna 
Coronal (ka'ronal), n. vijenac; kruna 
Coronation (ka'rone'jsan), n. krunisanje; krunitba 
Coroner (ka'ronor), n. mrtvozornik 
Coronet (ka'ronet), n. plemicka kruna 
Corporal (ko'rporal), n. kapral; — a. tjelesni 
Corporality (ko'rpora'liti), n. tjelesnost Corporally — 93 — Corrode 

Corporally (ko'rporali), adv. tjelesno 
Corporate (ko'rporet), a. udru^en; ujedinjen 
Corporation (ko'rpore'jsan), n. korporacija; drugtvo; 

opcina 
Corporeal (korpo'rial), a. tjelesni 
Corps (kor), n. vojnicki zbor 
Corpse (korps), n. ljesina 
Corpulence (ko'rpjulens), Corpulency (ko'rpjulensi), n. 

krupnost; tovnost; omasnost 
Corpulent (ko'rpjulent), a. krupan; omasan; debeo 
Corpuscle (ko'rpasl), n. tjelesce; cestica; atom 
Corrade (kore'jd), v. otrti; natrti 
Correct (kore'kt), a. tocan; ispravan; prav; bezpo- 

grjesan; ■ — v ispraviti; popraMti; kazniti 
Correction (kore'ksan), n. ispravljanje; popravak; ka- 

zan 
Correctly (kore'ktli), adv. tocno; valjano; kako treba 
Correctness (kore'ktnes), n. ispravnost; tocnost; va- 

ljanost 
Corrector (kore'ktor), n. ispravljac 
Correlate (ka'rile'jt) v. izmjenicno se odnositi 
Correlation (ka'rile'jsan), n. izmjenito odnosenje; uza- 

jamnost 
Correlative (kare'lativ), a.izmjenican ; uzajaman 
Correspond (ka'rispa'nd), v. odgovarati; slagati se; 

podudarati se; dopisivati se 
Correspondence (ka'rispa'ndens), n. dopisivanje; po- 

dudaranje; sklad 
Correspondent (ka'rispa'ndent), a. sposoban; zgodan; 

odgovoran, . n. dopisnik; odgovaratelj 

Corridor (ka'ridor), n. hodnik; galerija 
Corrigible (ka'ridzibl), a. popravljiv: kaznjiv 
Corrival (kora'jval), n. takmac; suparnik 
Corroborate (kora'borejt), v. potvrditi; okrijepiti; o- 

dobriti; zasvjedoSiti 
Corroboration (kora'bore'jsan), n. potvrdjenje; pot- 

krepljenje; zasvjedocenje 
Corroborative (kora'borativ), a. poijirijepljujuci; za- 

svjedocujuci 
Corrode (karo'd), v. izjedati; istrositi; rdjatj; izgristi Corrosible ■ — 94 — Countable 

Corrosible (karo'sibl), Corrodible (karo'dibl), a. raz- 

jedljiv 
Corrosion (karo'zan), n. izjedanje; trosenje; rdjanje 
Corrosive (karo'siv), a. jedak; izgrizajuci 
Corrugate (ka'rugejt), v. naborati; stezati 
Corrugate (ka'ruget), a. naboran; nabrazdan; stegnut 
Corrupt (kara'pt), v. kvariti; pokvariti; o§tetiti; izo- 

paciti; zavesti; zavadjati; gnjiiiti; truhnuti ■ — a. 

pokvaren; ostecen; gnjio; izopacen 
Corruption (kora'psan), n. pokvarenost; gnjiloca; 

opakost; osramo6ivanje 
Corsair (ko'rsar), n gusar 
Corset (ko'rset), n. steznik 
Coruscate (ka'raskejt), n. sjati; blistati se; cakliti se; 

bljestati 
Coruscation (ka'raske'jsan), n. blistanje; caklenje 
Cosmetic (kozme'tik), a. poljepsavajuci; — n. sred- 

stvo za poljepsavanje 
Cosmopolitan (ko'zmopa'litan), n. svjetski gradjanin 
Cost (kast), v. stojati; vrijediti; — n. trosak; cijena 
Costliness (ka'stlines), n. skupocjenost; dragocjenost 
Costly (ka'stli), a. skupocjen; dragocjen; skup 
Cot (kat), Cote (kot), n. spavaonica; posteljica; zbir- 

ka; kucica; dascara; ograda za zvijeri 
Cottage (ka'tedz), n. kolibica; dascara; kucica 
Cotton (katn), n. pamuk; — a. pamucan 
Cottony (ka'tni), a. vunast; vunen; mekan 
Couch (ka'uc), n. sofa; pocivalo; — v. leci; polijegati; 

povaliti se 
Cough (kaf), v. kasljati; — n. kasalj 
Council (ka'unsil), n. vijece; sabor; zbor 
Counsel (ka'unsel), n. savjet; razbor; svrha; nacrt; 

savjetnik; pravnik; — v. savjetovati; opomenuti 
Counselor (ka'unselor), n. savjetnik; pravnik; od- 

vjetnik 
Count (ka'unt), v. brojiti; racunati; procijeniti; pri- 

pisati; zanesti se; — n. brojenje; racun; iznos; 

grof 
Countable ka'untabl), a. izbrojiv c 

Countenance — 95 — Courageous 

Countenance (ka'untinans), n. lice; obraz; izgled; po- 

moc; bodrenje; v. bodriti; i<5i u prilog; podu- 

pirati 
Counter (ka'unter), n. stol za brojenje novaca; mje- 

njacki stol; racunar; — adv. protivan; proti; 

protiv 
Counteract (ka'untora'kt), v. raditi ili djelovati pro- 

tivno; braniti; kratiti 
Counteracton (ka'untora'ksan), n. protudjelovanje 
Counterbalance (ka'untorba'lans), v. drzati ravnotez- 

zje; — n. ravnotezje 
Counterbuff (ka'untorba'f), n. odraz; ustuk 
Countercharge (ka'untorcardz), n. izmjenicno okriv- 

ljenje 
Counterevidence (ka'untore'videns), n. protudokaz 
Counterfeit (ka'untorfit), a. lazljiv; krivotvoren; ■ — 

v. krivotvoriti; oponasati; — n. kvarenje, krivo- 

tvorenje; 
Counterfeiter (ka/untorfi'tor), n. krivotvoritelj; vara- 

lica 
Countermand (ka'untorma'nd), v. opozvati 
Counterpoison (ka'untorpo'jzan), n. protuotrov 
Countertenor (ka'untor te'nor), n. alt 
Countess (ka'untes), n. grofica 
Countless (ka'untles), a. bezbrojan 
Country (ka'ntri), n. kraj, livada; zemlja; drzava; 

domovina 
Country-house (ka'ntri-ha'us), n. seoski dvor 
Country- man (ka'ntri-man), n. zemljak; seljak 
Country-woman (ka'ntri-uu'man), n. zemljakinja; se- 

ljakinja 
County (ka'unti), n. grofovija; kotar; okruzje; zupa- 

nija 
Couple (kapl), n. par; dva; dvojica; — v. spojiti; sa- 

staviti; obuhvatiti 
Couplet (ka^plet), n. kitica; strofa 
Coupon (kju'pan), n. kupon 

Courage (ko'redz), n. odvaznost; hrabrost; smjelost 
Courageous (kore'jdzas), a. odvazan; lirabar; neu- 
Stra^iv; junacan; poduzetan Courageously — 96 — Covetousness 

Courageously (kore'jdzasli), adv. odvazno; smjelo; ne- 

ustragivo 
Courier (ku'rior), n. brzotrca; skorote5a; ulak 
Course (kors), n. tecaj; tok; tijek; trcanje; pravac; 

nacin; — v. trcati; bjezati; loviti; hvatati; tjerati 
Courser (ko'rsor), n. lovac; brzi konj 
Court (kort), n. dvor; dvoriste; ograda; sudnica; pa- 

laca; uljudnost; — v. udvarati 
Courteous (ko'rtias), a. uljudan; uctiv; ugladjen; 

ugodan 
Courteosly (ko'rtiasli), adv. uljudno; uStivo 
Courteousness (ko'rtiasnes), n. ugladjenost; uljudnost 
Courtesan (ko'rtizan), n. bludnica; kurva 
Courtesy (ko'rtisi), n. ugladjenost; uljudnost; uStivost 
Courthouse (ko'rtha'us), n. sudnica 
Courtier (ko'rtjor), n. prosac; dvoranin; udvorica 
Courtliness (ko'rtlines), n. prijatnost; ugodnost; 

uljudnost 
Courtly (ko'rtli), a. dvorski; udvoran 
Court-martial (ko'rt-ma'rsal), n. ratni sud 
Courtship (ko'rtsip), n. udvaranje; prosidba 
Cousin (kazn), n. brati6; sestriCna 
Cousin-german (ka'zndzo'rman), n. bratuced; bratu- 

ceda 
Cove (kov), n. zaton; draga; — v. posvoditi 
Covenant (ka'venant), n. ugovor; pogodba; v. po- 

goditi se 
Covenantor (ka'venanto'r), n. ugovaratelj 
Cover (ka'vor), v. pokriti; sakriti; zastrijeti; — n. 

pokrivalo; pokrivac; zamot; pokrovac 
Coverlet (ka'vorlet), n. jorgan; pokrivac" 
Covert (ka'vort), a. pokriven; sakrjt; zaklonjen; *— 

n. skroviste; sikara; zakloniste; obrana 
Covertly (ka'vortli), adv. tajno; privatno 
Coverture (ka'vorcur), n. krov; zaklonigte; okrilje 
Covet (ka'vet), v. zuditi; zeljeti; hlepiti za 5im 
Covetous (ka'vetas), a. pohlepan; pohotan; lakom 
Covetously (ka'vetasli), adv. pohlepno; lakomo 
Covetousness (ka'vetasnes), n, lakomost; gkrtost; po- 

frota c 

Covey — 97 — Crag 

Covey (ka'vi), n. podsad; leglo; mladi; drustvo 
Cow (ka'u), n. krava; — v. zaustra§iti; poplasiti 
Coward (ka'uord), n. kukavica; strasljivac; — a. ku . 

kavan; strasljiv 
Cowardice (ka'uordis), n. kukavstina; plasljivost 
Cowardly (ka/uordli), a. kukavan; bezobrazan; podao 
Cower (ka'uor), v. SuSnuti; cucati 
Cowherd (ka'uhord), n. kravar 
Cowhide (ka'uha'jd), n. kravska koza 
Cowl (ka'ul), n. kapa; kukuljica 
Cowslip (ka'ysli'p), n. jaglac 
Coxcomb (ka'ksko'm), n. luda; bena; budala; kicos; 

gizdelin 
Coy (koj), a. bezazlen; sramezljiv; stidljiv; plah 
Cozen (kazn), v. prevariti; obmanuti 
Cozenage (ka'znedz), n. varanje; himba 
Cozener (ka'zner), n. varalica 
Cozy (koz'i), a. udoban; prijatan; ugodan; povoljan; 

lagan 
Crab (krab), n. morski rak; divlja jabuka; sprava za 

dizanje 
Crabbed (kra'bed), a. osoran; tmuran; namrgodjen; 

mrzovoljast; mrk 
Crabbed ly (kra'bedli), adv. mrko; osorno 
Crabbedness (kra'bednes), n. surovost; neotesanost 
Crack (krak), v. pucnuti; pucati; praskati; grahnuti; 

— n. prasak; tresak; puklina; pukotina; ludost 
Cracker (kra'kor), n. dvopek 
Crackle (krakl), v. pucketati; puckati; praskati; — n. 

puckanje; pucketanje; praskanje 
Crakling (kra'kling), n. pucketanje; praskanje 
Cradle (kre'jdl), n. zipka; kolijevka; — v. uljuljati; 

uspavati 
Craft (kraft), n. zanat; sposobnost; vjestina; okret- 

nost; brodovlje 
Craftily (kra'ftili), adv. lukavo; vjesto 
Craftiness (kra'ftines), n. majstorija; vjegtina; caro- 

lija 
Crafty (kr^fti), a. lukav; vjest; sposoban; okretan 
Crag (krag), n. greben; stijena 4 Cragged — 98 — Create 

Oragged (kra'ged), Craggy (kra/gi), a. grebenast; stje- 

novit; grudat 
Cram (kram), v. prozdirati; zdrijeti; nagnjesti se 
Cramp (kramp), n. grc; stezanje; — v. cvrsto drzati; 

obuzdati; prijeciti 
Crampoons (krampu'nz), n. zeljezna hvataljka 
Crane (krejn), n. zdral; dizalo; stroj za prenasanje 

teskih stvari 
Cranium (kre'jniam), n. lubanja 
Crank (krank), n. okuka; kljuc; zavoj; nezadovoljnik; 

cangrizljivac; — a. budan; veseo; ziv 

Crankle (krankl), v. vijugat^ se; krivudati; n. zavoj 

Cranny (kra'ni), n. puklina; pukotina; rupa 

Crash (kras), v. zdrobiti; satrti; zveknuti; zazvecati 

— n. praska; praskanje 
Crassitude (kra'sitjud), n. gruboca, velicina; neote- 

sanost; debljina 
Crate (krejt), n. skatulja za odasilj^nje 
Crater (kre'jtor), n. zdrijelo; otvov 
Craunch (kranc), v. zdrobiti zubima; izgristi; ispre- 

grizati 
Cravat (krava't), n. ovratnik; marai^a; rubac 
Crave (krejv), v. traziti; zahtjevati; podrzavati 
Craving (kre'jving), n. Ceznja; ceznuce; podrazivanje 
Craw (kra), n. gusa; putaca 
Crawfish (kra'fi's), n. rak 
Crawl (kral), v. puzati; gmizati 

Crayon (kre'jon), n. kamencic; kreda ; crvena olovka 
Craze (krejz), v. razbiti; rasprsiti; poremetiti; po- 

brkati 
Craziness (kre'jzines), n. krhkoca; nemoc; ludost; 

slaboumnost 
Creak (krik), v. skripati; — n. skripanje 
Cream (krim), n. kajmak; vrhnje; — v. obrati kajmak 
Creamery (kri'mori), n. mjesto, gdje se prodaje ill 

pravi maslac ili sir iz kajmaka 
Creamy (kri'mi), a. pun kajmaka; bogat 
Crease (kris), n. nabor; — v. nabirati; previti 
Create (krie'jt), v. stvoriti; naciniti; prouzrociti; ra- 

djati c 

Creation — 99 — Crew 

Creation (krie'jsan), n. stvaranje; proizvod; rodjenje 

Creator (krie'jtor), n. tvorac; stvoritelj 

Creature (kri'cur), n. stvorenje; stvor; zivotinja; co- 

vjek 
Credence (kri'dens), n. vjera; vjerovanje 
Credential (kride'nsaJ), a. ovjerovijen; opunomocen; 

zasvjedocen; — n. ovjerovljenje 
Credentials (kride'ncals), n. svjedodzbe; vjerodajiii 

spisi 
Credibility (kre'dibi'liti), n. vjerodostojnost 
Credible (kre'dibl), a. vjerodostojan 
Credit (kre'dit) n. vjera; vjerodostojnost; povjerenje; 

dobar glas; vjeresija; — v. vjerovati; povjeriti 
Creditable (kre'ditabl), a. posten; castan; pohvalan; 

dican 
Creditor (kre'ditor), n. vjerovnik 
Credulity (kredju'liti), n. lahkovjernost 
Credulous (kre'djulas), a. lahkovjeran 
Credulously (kre'djulasli), adv. lahkovjerno 
Creed (krld), n. vjera; vjeroispovjest 
Creek (krik), n. zaton; rijecica 
Creep (krip), v. puzati; puziti; gmizati 
Creeper (kri'por), n. puzavac; gmazavac; 
Cremate (kri'mejt), v. spaliti; ispaliti 
Cremation (krime'jsan), n. ispaljivanie* paljenje mrt- 

vaca 
Crematorium (kre'mato'riam), Crematory (kre'mato- 

ri), — n.. pe<5 za ispaljivanje rnrtvih tjelesa 
Crepuscular (kripa'skjulor), Crepusculous (kripa'skju- 

las), — a. sumracan 
Crescent (kre'sent), a. rastuci; — n. polumjesec (tur- 

ski znak) 
Cress (kres), n. divlji hren 
Cresset (kre'set), n. zublja; baklja; luc 
Crest (krest), n. pramen; kukma; cesalj; greben; sr- 

canost; odvaznost 
Crestfallen (kre'stfa'ln), n. snuzden; pognut 
Cretaceous (krite'jsas), a. kredast 
Crevice (kre'vis), n. puklina; pukotina; rupa 
Crew (kru), n. momcad na brodu Crewel — 100 — Crock 

Crewel (kru'el), n. vezivo 

Crib (krib), n. jasle; jaslice; kolijevka; zipka; dje6ja 

postelja; staja; ograda; — v. ukrasti 
Cribbage (kri'bedz), n. vrst igre kod karata 
Cribble (kribl), n. reseto; — v. proresetati 
Cricket (kri'ket), n. cvrcak; sturak 
Crier (kra'jor), n. glasnik; vjestnik 
Crime (krajm), n. zlocin; zlocinstvo; grijeh; pogr- 

jeska 
Criminal (kri'minal), a. zlocinacki; kriv; grijesan; — 

n. zlocinac; krivac 
Criminate (kri'minejt), v. okriviti; okrivljivati ; tuziti 
Crimination (kri'mine'jsan), n. optu^ba; potvora; 

osuda 
Crimp (krimp), v. kovrcati; rudati 
Crimple (krimpl), v. zguzvati; izguzvati; zgnjeciti; 

suziti 
Crimson (krimzn), n. tamno crvena boja; — a. tamno- 

crven 
Crinite (kra'jnajt), a. kosmat; bradat 
•Crinkle (krinkl), v. vijugati se; verugati se; — n. vi- 

juganje 
Cripple (kripl), n. osakacenik; — a sakat; sepav; ■ — 

v. sepati 
Crisis (kra'jsis), n. kriza; napet i nesiguran cas 
Crisp (krisp), v. kovrcati; rudati; kudrati; — a. ko- 

vrcast; rudast; kudrav 
Crispin (kri'spin), n. postolar; cizmar 
Criterion (kraj'ti'rian), n. obiljezje; oslon 
Critic (kri'tik), n. kriticar; ocjenitelj 
Critical (kri'tikal), a. kritican; tocan; sudbonosan; 

opasan 
Criticise (kri'ti'sajz), v. ocjenjivati; prosudjivati; kri- 

tizirati 
Criticiser (kri'tisajzor), v. ocjenjivac; kriti5ar 
Criticism (kri'tisizm), n. prosudjivanje; ocjena; kri- 

tika 
Croak (kro'uk), v. graktati; regetati; rezati; gundja- 

ti; — n. graktanje; regetanje; gundjanje 
Crock (krak), n. pehar; vr5 c 

Crockery — 101 — Crow 

Crockery (kra'kori), n. zemljana posuda; zemljano 

sudje 
Crocodile (kra'kodael), n. krokodil 
Crone (kron), n. starica; baba 
Crony (kro'ni), n. tijesni prijatelj 
Crook (kruk), n. savoj; zavoj; vark^ ; biskupov stap; 

lopov; nepostenjakovic; ■ — v. savinuti 
Crooked (kru'ked), a. savinut; prijevaran 
Crookedness (kru'kednes), n. zavoj; grba; opakost; 

lopovstina 
Crop (krap), n. gusa; volja; putaca, zetva; voce; 

v. znjeti; trgati; brati; rezati; podrezavati 
Crosier (kro'zor), n. biskupska palica 
Cross (kras), n. kriz; bijeda; nevoija; — a. unakrst; 

prijeki; poprecan; nakrivljen; neprijatan; can- 

grizljiv; — v. prijeci; presjeci; pomrsiti; muciti; 

prekrizlti 
Crossbow (kra'sbo'u), n. luk 

Crossbread (kra'sbri'd), n. ispremjesana pasmina 
Crossexamination (kra'segza'mine'jsan), n. ispitava- 

nje ili preslugavanje svjedoka, tuzitelja ili tuzeni- 

ka o Sinjenicama neiznesenim kod izravnog pre- 

slugavantfa 
Crossexamine (kra'sagza'min), v. prislusavati; istra- 

2ivati 
Cross-eyed (kra'sa'jd), a. skiljav 
Crossing (kra/sing), n. kriganje; raskrsce 
Crossly (kra'sli), adv. unakrst; poprijeko 
Crossness (kra'snes), n. osornost; nepocudnost; zla 

volja 
Cross-purpose (kra'spo'rpas), n. protumjera; nespo- 

razumak; zabluda 
Crossroad (kra'srg'ud), n. krizianje; raskrsce 
Crosswise (kra/sua'jz), adv. unakrst 
Crotch (kraS), n. kljud; kuka; vile 
Crouch (krauS), v. prignuti se; sagnuti se; cucnuti; 

sc'utfuriti se 
Croup (krtip), n. straznica; zadnjica; upala grla 
Crow (krQ'u), n. vrana; — v. graktati; kukuri jekati ; 

hvalisati se c 

Crow-bar — 102 — Crystal 

Crow-bar (kro'uba'r), n. zeljezna poluga (cuskiia) 
Crowd (kra/u,d), v. tiskati; napuniti; trpati se; — n. 

mnostvo; rulja; copor; gomila 
Crown (kra'un), n. kruna; — v. kruniti; krunisati 
Crucial (kru'sal), a. presjecan; ostar; strog; odluSan 
Crucible (kru'sibl), n. posudica za rastapanje; stroga 

kusnja 
Cruciferous (krusi'foras), a. noseci kriz 
Crucifix (kru'sifi'ks) n. raspelo 

Crucifixion (kru'sifi'ksan), n. raspinjanje; propece 
Crucify (kru'sifaj), v. raspeti ; propeti 
Crude (krud), a. naravan; sirov; nezreo; povrsan; 

hrapav 
Crudely (kru'dli), adv. nezgrapno; hrapavo; surovo 
Crudeness (kru'dnes), n. neobradjenost; neizdjela- 

nost; surovost 
Cruel (kru'el), a. okrutan; nesmiljen; necovjecji 
Cruelly (kru'eli), adv. okrutno; nesmiljeno 
Cruelty (kru'elti), n. okrutnost; necovjecnost 
Cruet (kru*et), n. bocica 

Cruise (kruz), v. krstariti; krizati; — n. krstarenje 
Cruiser (kru'zor), n. krstas 

Crumb (kram), n. dropta; droptinja; — v. drobiti 
Crumble (kra'mbl), v. satrti; zdrobiti 
Crummy (kra'mi), a. droptinjast; mekan 
Crumple (kra'mpl), v. nabirati; prevtti; zguzvati 
Crunch (kranc), v. skrgutati; skripati 
Crural (kru'ral), a. nozni 
Crusade (kruse'jd), n. krizarska vojna 
Crusader kruse'jdor), n. krizar 
Cruse (krus), n. cagica; bocica 
Crush (kras), v. satrti; svladati; unistiti; — n. su- 

dar; gnje5enje; navala; zurba 
Crust (krast), n. kora; ljuska 
Crusty (kra'sti), a. tvrd; surov; mrzovoljaii 
Crutch (krac), n. staklja 
Cry (kraj), v. plakati; zaviknuti; zvati; — n. krika; 

plac; vika 
Crystal (kri'stal), n. kristal; ledac; tanko staklo; sta- 

kleni pokrovac na uri ili satu c 

Crystalize — 103 — Cumbersome 

Crystalize (kri'stalajz), v. lediti; slediti se 
Cub (kab) n. gtene; mlado; mladi medved 
Cube (kjub), n. kocka 

Cubic (kju'bik), Cubical (kju'bikal), a. kockast 
Cubit (kju'bit), n. podlaktica; mjera od lakta do vrha 

srednjega prsta 
Cuckold (ka'kald), n. muz kojemu je zena nevjerna 
Cuckoo (ku'ku), n. kukavica (ptica) 
Cucumber (kju'kambor), n. ugorak; krastavac 
Cud (kad), n. krma ili hrana zvakana po drugi put 
Cuddy (ka'di), n. sobica na camcu 
Cudgel (ka'dzel), n. toljaga; batina; — v. batinjati 
Cue (kju) n. svrgetak; konac; rep; mig; palica za 

biljar 
Cuff (kaf), n. udarac; skatulja; zarukavlje 
Cuirass (kuira's), n. oklop 
Cuirassier (kui'rasi'r), n. oklopnik 
Culinary (kju'lineri), a. kuhinjski; kuharski 
Cull (kal), v. odijeliti; odabrati; izabrati 
Cullender (ka'lendor), n. cjedilo 
Cully (ka'li), n. kukavac; bena 
Culm (kalm), n. slamka; vlat; tvrdi ugljen; prasina 

od ugljena 
Culminate (ka'lminejt), v. dosegnuti vrhunac 
Culmination (ka'lmine'jsan), n. najvisa tocka; vrhu- 
nac 
Culpability (ka'lpabi'liti), n. kaznjivost 
Culpable (ka'lpabl), a. kriv; kaznjiv 
Culprit (ka'lprit), n. krivac;; zlocinae 
Cultivate (ka'ltivejt), v. teziti; obdradjivati; sijati; 

njegovati ; oplemeniti 
Cultivation (ka'ltive'jsan), n. obdjelavanje; tezenje; 

pros vjetlji van je 
Cultivator (ka'ltive'jtor), n. poljodjelac; obradjivac 
Culture (ka'lcur), n. prosvjeta; poijodjelstvo; v. 

obdjelavati; prosvjetljivati; izobraziti 
Culvert (ka'lvort) n. odvodni zlijeb; mostie 
Cumber (ka'mbor), v. nakrcati; natovariti; dosadjiva- 

ti; smetati; prijeSiti 
Cumbersome (ka'mborsam) , a. tezak; mucan Cumbrance — 104 — Curfew 

Cumbrance (ka'mbrans), n. muka; teret; zaprijeka 
Cumbrous (ka'mbras), a. tegotan; uesnosan; dosadan 
Cumin (ka'min), n. kamin 

Cumulate (kju'mjulejt), v. nagomilati; povedavati 
Cumulation (kju'mjule'jsan), n. nagomilavanje; go- 

mila; hrpa 
Cumulative (kju'mjuletiv), a. nagrnut; nagomilan 
Cuneal (kju'nial), Cuneate (kju'niet) Cuneated (kju'- 

nie'jted), Cuniform (kju'niform), a. klinast; klin- 

cast 
Cunning (ka'ning), a. lukav; vjest; uman; znatize- 

ljan; — n. lukavstina; varka; vjegtina 
Cunningly (ka'ningli), adv. lukavo, vjesto 
Cup (kap), n. ca§a; pehar; kupa; — v. metati kupice 

ili rogove 
Cupboard (ka'bSrd), n. ormar; gkrinja; sanduk 
Cupel (kju'pel), n. posuda za 5is6enje kovina; — v. 

cistiti 
Cupidity (kjupi'diti), n. gramzenje; pohlepnost; po- 

zuda; lakomost 
Cupola (kju'pola), n. kuba; posvodjen krov 
Cupping (ka'ping), n. metanje kupica ili rogova 
Cupreous (kju'prias), Cupriferous (kupri'feras), a. 

bakren; bakrenost 
Cur (kor), n. doma6i pas 

Curable (kju'rabl), a. izljeSiv I 

Curableness (kju'rablnes), n. izljeCivost 
Curacy (kju'rasi), n. kapelanska sluzba 
Curate (kju'ret), n. kapelan 
Curator (kjure'jtor), n. skrbnik; stitnik 
Curb (korb), v. obuzdati; zauzdati; uokviriti; ograditi 
Curd (kord), n. svareno mlijeko; — v. grugati se; 

zgu§6ivati se 
Curdle (kOrdl), v. zgusnuti se; usiriti se; svariti se 
Cure (kjur), n. du§obri2ni§tvo; UjeCenje; vidanje; li- 

jek; ljekarija; — v. lijeSiti; izlijeSiti 
Cureless (kju'rles), a. neizljeSiv . . 

Curer (kju'ror), n. lijeSnik 
Curfew (ko'rfju), n. veceriije zvono 

Curiosity — 105 — Custody 

Curiosity (kju'riasiti), n. znatizeljnost; ljubopitnost; 
radoznalost; izvjedljivost; rijetka i neobicna stvar 
Curious (kju'rias), a. ljubopitan; radoznao, izv.iedljiv 
Curiously (kju'riasli), adv. izvjedljivo; radoznalo. 

Curiousness (kju'riasnes), n. nastojanje; briga; toc- 

nost; umjetnost; cudnovatost; radoznalost 
Curl (korl), v. kovrcati; uvijati (kosu) ; — it kovr- 

cak; vitica 
Curly (ko'rli), a. kovrcast 
Curmudgeon (karma'dzan), n. zalupanac; skrtac; tvr - 

dica 
Currant (ko'rant), n. ribizl 
Currency (ko'rensi), n. promet; tecaj; tijek; tok; 

docek; primanje; novae; novcani tecaj 
Current (ko'rent), a. tekuci; prometan; zajednicki; 

— n. struja; tok; rijeka; voda 
Curricle (ka'rikl), n. dvokolice 
Currish (ko'ris), a. pasji; svadljiv; mrzovoljast; zlo- 

voljan 
Curry (ko'ri), v. pripremati; pripraviti; gotoviti; ure- 

diti; strojiti; cesati; timariti; gladiti 
Curry-comb (ko'riko'm), n. cesalj (za konje) ; cesalo 
Curse (kors), v. kleti; proklinjati; psovati; — n. 

kletva; psovka; prokletstvo 
Cursed (ko'rsed), a. proklet; zaklet; ocaran 
Cursive (ko'rsiv), a. trcedi; brz; teku<5i 
Cursory (ko'rsori), a. nagao; povrsan 
Curt (kort), a. kratak; nenadan 
Curtail (korte'jl), v. skratiti; smanjiti 
Curtain (kortn), n. zastor; zavjesa; — v. zastrti; po- 

kriti 
Curvated (ko'rveted), a. nakrivljen; savinut 
Curvation (korve'jsan), n. savoj; nakrivljenje 
Curve (korv) a. kriv; krivuljast; n. krivulja; kriva 

crta; — v. savijati; svinuti 
Cushion (ku'san) n. jastuk; vanjkus; blazina 
Cuspidor (ka'spidor), n. pljuvacnica 
Custodian (kasto'dian), n. cuvar 
Custody (ka'stodi), n. 5uvanje; pohrana; zatver c 

Custom — 106 — Czarowitz 

Custom (ka'stam), n. obicaj; navika; navada; carina 
Customary (ka'stomeri), a. obicajan; navadan. 
Customer (ka'stomor), n. kupovalac; musterija 
Custom -free (ka'stamfri'), a. prost od carine 
Custom-house (ka'stamha/us), n. carinara 
Cut (kat), v. rezati: sjeci; klesati; cijepati; raniti 

— n. kroj; brazgotina; udarac; rana; probadanje; 

mjedena ploca za otiskivanje slika 
Cutaneous (kjute'jnias), a. kozni 

Cute (kjut), a. bistar; ostrouman; pametan; shvatljiv 
Cutlass (ka'tlas), n. jatagan; lovacki noz 
Cutler (ka'tlor), n. nozar; rezbar 
Cutlery (ka'tlori), n. nozarstvo; rezbar ija 
Cutlet (ka'tlet), n. rebarce 
Cutter (ka'tor), n. krojaC; krojilac; brzi brodic; saone 

za jednog konja 
Cutting (ka'ting), a. ostar; izgrizajuci; — n. rezanje; 

prorez 
Cuttle (ka'tl), n. sipa j 

Cycle (sajkl), n. krug 
Cyclone (sa'jklon), n. bura; jaki vjetar 

Cyclopedia (sa'jklopi'dia), n. enciklopedija (rijecnik 

umjetnosti i znanosti) 
Cygnet (si'gnet), n. mladi labud 
Cylinder (si'lindor), n. valjak 
Cylindrio (sili'ndrik), Cylindrical (sili'ndrikal), — 9 

obal; obao; valjkast 
Cymbal (si'mbal), n. cimbulje 
Cynic (si'nik), Cynical (si'nikal), a. pasji; pseci; boc- 

kaljiv; ciniCki 
Cynic (si'nik), n. mrkonja; preziratelj covjecanstva; 

cinik 

Cypress (sa'jpres), n. cipresa; cepr e $ 

Czar (zar), n. car W "~- 

Czarina (zari'na), n. carica jj 

Czarowitz (ca'rovic), n. carevic* i j D 

Dab — 107 — Dam D Dab (dab), v. lagano udariti — n. lagan udarac; vje- 

stak 
Dabble (dabl), v. nakvasiti; namociti; poskropiti; po- 

prskati; brckati (u vodi) 
Dabster (da/pstor), n. vjestak; umjetnik 
Dachshund (da'kshu'nt), n. jazavcar (pas) 
Dactylology (da'ktila'lodzi), n. nacin govora na ruke 

i prste 
Dad (dad), Daddy (da/di), n. otac; tata 
Daft (daft), a. smucen; bezuman; hid; glup; tup 
Dagger (da/gor), n. bodez 
Daggle (dagl), v. vuci po blatu; navlaciti; uprljati; 

okaljati; opoganiti 
Dago (de'jgo), n. dego (izrugavajuci nadimak za 

Spanjolce, Portugalce i Talijane) 
Daily (de'jli), a. dnevni; svagdanji; — n. dnevnik; 

novina, koja izlazi svaki dan, — adv. dan za 

danom; svaki dan; dnevno 
Daimio (da'jmio), n. naslov japanskcg plemica 
Daintiness (de'jntines), n. fino6a; ljepota 
Dainty (de'jnti), a. sladokusan; ponosan; krasan; 

ljepusan 
Dairy (de'jri), n. mljekarstvo 
Dairy- man (de'jrima'n), n. mljekar 
Dairy- maid (de'jrime'jd), n. mljekarica 
Dais (de'jis), n. podignut pod; stolac sa visokim na- 

slonom 
Daisy (de'jzi), n. krasuljak 
Dale (dejl), n. dolina; prodol; prosjeka; uvala; gu- 

dura 
Dalliance (da'lians), n. besposlica; I.iubakanje; asiko- 

vanje 
Dally (da'li), v. igrati se; zatezati; l.iubakati; milovati 
Dam (dam), n. zenka (kod zivotinja) ; nasip; pregra- 

da kroz rijeku za sprjecivanje vode u tijeku; — 

v. sprijecavati nasipom tijek vode Damage — 108 — Darksome 

Damage (da'madz), n. steta; kvar: gubitak; — v. 

ostetiti; pokvariti 
Damages (da/madzes), n. otsteta 
Dame (dejm), n. gospodarica; gazdarica; gospoja 
Damn (dam), v. proklinjati; prokleti; osuditi 
Damnable (da'mnabl), a. mrzak; oduran; prijekoran 
Damnation (damne'jsan), n. prokletstvo; proklinjanje 
Damp (damp), a. vlazan; — n. vlaga; — v. navlaziti; 

zahladiti 
Dampness (da'mpnes), n. vlaznost; vlaga 
Damsel (da'mzel), n. gospojica; djevojka 
Damson (damzn), n. sljiva 

Dance (dans), v. plesati; skakutati; — n. pies 
Dancer (da'nsor), n. plesac 
Dandelion (da/ndila'jan), n. maslacak 
Dandle (dandl), v. ljubakati; njihati (dijete) na ko- 

ljenu; milovati 
Dandruff (da'ndraf), n. prhotina; krasta; kora 
Dandy (da'ndi), n. kicos; ficfiric; g T 'zdelin 
Dandysm (da'ndiizm), n. gizdelinstvo. 
Danger (de'jndzor), n. pogibelj; opasnost 
Danger less (de'jnd^orles), a. nepogibeljan 
Dangerous (da'jndzeras), a. pogibeljan; opasan; ne- 

siguran 
Dangerously (de'jndzerasly), adv. pogibeljno; opasno 
Dangle (dangl), v. visjeti; objesiti; vjegati; njihati 

se; ljuljati se 
Dank (dank), a. vlazan 
Danseuse (da'nso'z), n. javna plesacica 
Dapper (da'p6r), a. okretan; hitar; brz; 2ivahan 
Dapple (dapl), n. pjega; — a. pjegav; garen; Sarkast; 

— v. naSaratl 
Dare (dar), v. usuditi se; osmjeliti se; izazvati; po- 

zvati 
Daring (da'ring), a. smion; drzak 

Dark (dark), a. taman; crni; bezbczan: — n. tama 
Darken (darkn), v. potamniti; zamraSiti 
Darkish (da'rkis) a. zagasit; ponjesto mragan 
Darkness (da'rknes), n. tmina; mrak; tmica 
Darksome (da'rksam), a» taman; nujan; turoban D 

Darky — 109 — Daybook 

Darky (da'rki), n. crnac 

Darling (da'rling), n. ljubimac; mozimac; — a. ljub- 

1 jen ; dragi 
Darn (darn), v. krpati; popravljati, nabiti n. po- 

pravljeno mjesto 
Dar nation (darne'jsan), n. prokletstvo; proklinjanje 
Dart (dart), n. koplje; dzilit; strijela; — v. baciti; 

strijeljati; poletiti; baciti se; brzo strijeljati 
Dash (das), v. baciti zestoko; skociti bijesno; sudariti 

se — n. sudar; udarac; proslava; tiskovni znak 
Dastard (da/stord), n. strasivica; kukavica; — a. 

strasljiv 
Data (de'jta), n. podatci 
Date (dejt), n. datum; datulja; — • v. odrediti vrijeme; 

imati pofietak 
Dateless (de'jtles), a. bez datuma 
Dativ (de'jtiv), n. treci padez; dativ 
Daub (dab), v. liciti; mazati; sakriti; — n. licilo; 

mazalo 
Dauber (da'bor), n. licilac 
Daubery (da'bori), n. bijelenje; mazanje; licenje; 

varka 
Daughter (da'tor), n. kdi 

Daughter-in-law (da'tor in la), n. snaha; snasa 
Daunt (dant), v. lisiti hrabrosti; plasiti; strasiti 
Dauntless (da'ntles), a. smion; neustragiv 
Dauntlessly (da'ntlesli), adv. smiono; neustrasivo 
Dauntlessness (da'ntlesnes), n. smionost; hrabrost; 

neustrasivost 
Davenport (da'venport), n. pisadi stol; sofa za spa- 
van je 
Davit (da'vit), n. jedan od dvaju stalaka na parobro- 

du, na kojima je smjesten camac 
Daw (da), n. cavka 
Dawdle (dadl), v. u sitnicama troSiti vrijeme; okli- 

jevati 
Dawn (dan), v. svitati; daniti se; osvanuti; — n. 

osvit; sumrak; suton 
Day (dej), n. dan; pobjeda 
Daybook (de'jbu'k), n. dnevnik (knjiga) Daybreak — 110 — Dearborn 

Daybreak (de'jbrejk), n. prvo jutaraje svjetlo; osvit 

Daylight (de'jla'jt), n. danje svjetlo 

Daysman (de'jzma/n), n. sudac; posiednik 

Daystar (de'jsta'r), n. jutarnja zvijezda 

Daze (dejz), v. zaslijepiti svjetlom, zapanjiti 

Dazzle (dazl), v. zasjeniti; opsjeniti; oslijepiti 

Deacon (dikn), n. djakon 

Deaconess (di'knes), n. djakonica 

Dead (ded), a. mrtav; tih; miran; neradin; neutjes- 

ljiv; — adv. potpuno; sasvim; bas; upravo; — n 

mrtva tisina; mrtvi; mrtvac 
Dead- bargain (de'd ba'rgen), n. bescjenje 
Dead beat (de'dbi't), n. nevrijednik; nistarija; ljen- 

guza 
Deaden (dedn), v. omrtviti; otupiti 
Deadhead (de'dhe'd), n. primatelj besplatnih ulaznica 

u kazalista i druge javne zabave 
Deadly (de'dli), a. smrtan; smrtonosan; sudbonosan; 

nepomirljiv; — adv. pogubno; smrtonosno 
Deadness (de'dnes), n. mrtvilo; neradinost; hladnoca 
Deaf (def), a. gluh; nenagovorljiv 
Deafen (defn), v oglusiti; zapanjiti 
Deafening (de'fning), a. zaglusan; prebucan 
Deaf mute (de'fmju't), n. gluhoniem 
Deafness (de'fnes), n. gluhoca 
Deal (dil), n. dio; dijel; neodredjena kolioina; daska; 

pod; brvno; — v. dijeliti; porazdijeliti; trgovati; 

poslovati 
Dealer (di'lor), n. trgovac; djelitelj (karata) 
Dealing (dFling), n. trgovina; pazar; promet; zanima- 

nje; posao; saobradaj; opcenje; dijeljenje (kara- 
ta, itd.) 
Dean (din), n. dekan 
Deanery (di'nori), n. dekanat 
Dear (dir), a. dragi; ljubljeni; skup; skupocjen; — 

n. dragan; ljubimac 
Dearly (dfrli), adv. skupo; milo; ljubezno 
Dearness (dfrnes), n. skupoca; visrXka cijena; njez- 

nost 
Dearborn (dl'rborn), n. lagana kocija D 

Dearth — 111 — Debut 

Dearth (dort), n. oskudica; nedostatak; skupoca; si- 

romaStvo 
Death (det), n. smrt; samrt 
Deathbed (de'tbe'd), n. smrtna postelja 
Deathless (de'tles), a. besmrtan; neumrli 
Deathly (de'dli), a. smrtan; smrtonosan 
Debacle (dibe'jkl), n. prsnuce; nagla navala vode 
Debar (diba'r), v. prijeciti; iskljuciti; nijekati 
Debark (diba'rk), v. iskrcati se; saci na obalu 
Debarkation (di'barke'jsan), n. iskrcavanje 
Debase (dibe'js), v. poniziti; osramotiti; kvariti 
Debasement (dibe'jsment), n. zbacivanje; krivotvo- 

renje 
Debaser (dibe'jsor,) n. skidatelj; krivotvoritelj 
Debatable (dibe'jtabl), a. prijeporan; sumnjiv 
Debate (dibe'jt), v. prepirati se; raspravljati; pretre- 

sati — n. raspravljanje; pretres 
Debauch (diba'5), v. kvariti; pokvariti; zavesti; za- 
vadjati — n. prekomjernost ; neumjerenost; ra- 
skalasenost 
Debauched (diba'cd), a. pokvaren; laskalasen; razuz- 

dan 
Debauchee (de'bosi') n. raskalasenik ; bludnik 
Debaucher (diba'cor), n. zavodnik 
Debauchery (diba'cori), n. zabludjivanje; zavodje- 

nje; prozdrljivost; razuzdanost 
Debenture (dibe'ncur), n. zaduznica; carinska cedu- 
lja, kojom otprematelj stvari moze digrmti upla- 
cenu carinu 
Debilitate (debi'litejt), v. slabiti ; malaksati 
Debilitation (debi'litejsan), n. slabljenje 
Debility (debi'liti), n. slabina; slaboca; malaksalost 
Debit (de'bit), n. dugovina; dug; — v. zaduzivati 

Debonair (de'bona'r), a. udvoran; uljudan; uctiv 
Debris (de'bri'), n. rusevine; smece 
Debt (det), n. dug; obveza; odgovornost 
Debtor (de'tor), n. duznik 

Debut (de'bu'), n. pocetak; prvi nastup (glumaca. 
javnog govornika, itd.) D 

Debutant — 112 — Decide 

Debutant (de'buta'n), n. onaj, koji prvi put nastupa 

pred javnost 
Debutante (de'buta'nt), n. prvi nastup zene pred jav- 
nost 
Decade (de'ked), n. desetica; desetina; dekada 
Decadence (dike'jdens), Decadency (dike'jdensi), n. 

pad; raspad; propast; propadauje 
Decalogue (de'kalag), n. deset zapovjedi 
Decamp (dika'mp), v. krenuti iz taborista; nenadano 

otici 
Decampment (dika'mpment), n. odlazak 
Decanal (de'kanal), a. dekanski 
Decant (dika'nt), v. izlijevati; prelijevati iz jedne 

posude u drugu; pretakati; otakati; otociti 
Decantation (di'kante'jsan), n. izlijevanje; pretakanje 
Decapitate (dika'pitejt), v. odrubiti glavu; pogubiti 
Decapitation (dika'pite'jsan), n. pogubljenje; smrt 
Decay (dike'j), v. gnjiliti; raspadati se; ginuti; susiti 

se; — n. propadanje; raspadanje 
Decease (disi's), n. smrt; — v. umrijeti 
Deceit (disi't), n. prijevara; varanje; varka 
Deceitful (disi'tful), a. prijevaran. 
Deceitfully (disi'tfuli), adv. prijevarno 
Deceitfulness (disi'tfulnes, n. prijevara; himba 
Deceivable (disi'vabl), a. varav; himben; prevarljiv 
Deceive (disi'v), v. varati; obmanuti; prevariti 
Deceiver (disi'vor), n. varalica 
December (dise'mbor), n. prosinac 
Decemvir (dise'mvor), n. decemvir 
Decency (dfsensi) n. pristojnost; uljudnost; cednost 
Decennary (dise'nari), n. desetljece; 
Decennial (dise'nial), a. desetljetni 
Decent (di'sent), a. uljudan; udvoran; pristojan; pri- 

stao 
Decently (di'sentli), adv. uljudno; pristalo 
Deception (dise'psan), n. varanje; prijevara; himba 
Deceptive (dise'ptiv), a varav; lazljiv; zavodljiv 
Decide (disa'jd), v. odluciti; doci do zakljucka D 

Decided — 113 — Decline 

Decided (disa'jded), a. odlucan; postojan; nepoko- 

lebiv 
Decidedly (disa'jdedli), adv. odlucno; jasno 
Deciduous (disi'djuas), a. kratkotrajan; slab; trosan 
Decimal (de'simal), a. desetinski; — n. desetinka 
Decimal fractions (de'simal fra'ksans), n. desetinski 

cesnici 
Decimate (de'simejt), v. desetkovati; desetati; pu- 

stositi 
Decimation (de'sime'jsan), n. desetanje; uzimanje 

desetine 
Decipher (disa'jfor), v. otgonetnuti; protumaciti; od- 

kriti 
Decipherer (disa'jferor), n odgonetac 
Decision (disi'zan), n. odluka; zakljucak; sud; rije- 

senje 
Decisive (disa'jsiv), a. odlucan; konacan; iskljuciv; 

stalan 
Decisively (disa'jsivli), adv. odlucno; konacno 
Decisiveness (disa'jsivnes), n. odvaznost; izvjestnost 
Deck (dek), v. pokriti; zastrijeti; zakriliti; oblaciti; 

— n. paluba; krov 
Declaim (dikle'jm), v. deklamovati ; krasnosloviti; dr- 

zati govor 
Declaimer (dikle'jmor), n. krasnoslovac ; deklamator 
Declamation (de'klame'jsan), n. krasnoslovlje 
Declamatory (dikla'matori), a. govornicki 
Declaration (de'klare'jsan), n. proglasenje; objava; 

izjava; iskaz 
Declarative (dikla'rativ), Declaratory (dikla'ratori), 

a. proglasujuci; izjavljujuci; tumaceci; jasan; 

izricit 
Declare (dikla'r), v. proglasiti; izjaviti; objaviti 
Declension (dikle'nsan), n. propadanje; spustanje; 

smanjivanje; sklonidba; sklanjanje 
Declination (dekline'jsan), n. sklonidba; naginjanje; 

propadanje 
Decline (dikla'jn), v. prignuti se; promasiti; pripada- 

ti; zastranjivati se; izbjegavati, — n. otpadanje; 

smanjenje; susica D 

Declivity — 114 — Decrepitate 

Declivity (dikli'viti), n. pristranak; vrlet; strmen; 

obronak 
Declivitious (dikli'vitas), a. Declivious (dikla'jvas), a. 

strm; vrletan; nizbrdan 
Decoct (dika'kt), v. opkuhati; svariti; popariti; pro- 

baviti 
Decoction (dika'ksan), n. kuvanje; uvarak 
Decollate (dika'lejt), v. odsjeci glavu; pogubiti; sma- 

knuti 
Decollation (di'kale'jsan), n. smaknuce; pogubljenje 
Decolor (dika'lor), v. bijeliti; unistiti boju. 
Decoloration (dika'lore'jsan), n. unistenje boje; pobi- 

jeljenje. 

Decompose (di'kampo'z), v. raspadati se; raspasti se; 
pokvariti se; rastaviti; razuditi. 

Decomposition (dika'mpozi'san), n. razudjivanje; ra- 

stavljanje; raspadanje 
Decompound (di'kampa'und), v. ponovno sastaviti; 

— a. ponovno sastavljen 

Decorate (de'korejt), v. kititi; nakititi; iskititi; po- 

ljepsati; ukrasiti [nakit 

Decoration (de'kore'jsan), n. kicenje; poljepsanje; 
Decorative (de'korativ), a. ukrasan 
Decorator (de'kore'jtor), n. resitelj 
Decorous (deko'ras), a. pristojari; pristao; zgodan 
Decorously (deko'rasli) adv. pristojno; zgodno 
Decorticate (diko'rtikejt), v. guliti; oguliti; ljustiti 

komugati; ljupiti; bijeliti 
Decortication (diko'rtike'jsan), n. komusanje; ljup- 

ljenje 
Decorum (diko'ram), n. uljudnost; ponasanje 
Decoy (deko'j), v mamiti; vabiti; zamamiti; uloviti 

. n. vabljenje; napast; zamka 

Decrease (dikri's), v. smanjiti; umanjiti; — n. sma- 

njivanje; iscezavanje; propadanje 
Decree (dikri') n. nalog; odluka; naredba; odredba; 

— v. odluciti; naloziti; odrediti 
Decrement (de'kriment), n. steta; krvar; gubitak 
Decrepit (dikre'pit), a. trosan; star; vremesan 
Decrepitate (dikre'pitejt), v. pucati; ispucati Decrepitude — 115 — Defame 

Decrepitude (dikre'picud), n. ostarjelost; vremeSnost 
Decrial (dikra'jal), n. ogovaranje, klevetanje; opa- 

danje 
Decry (dikra'j), v. izvikati; omalovazavati; ogovarati; 

opadati 
Decumbence (dika'mbens), Decumbency (dika'mbensi), 

n. polaganje 
Decumbent (dika'mbent), a. polozen; dolje metnut; 

stavljen 
Decursion (deko'rsan), n. otjecanje 
Dedicate (de'dikejt), v. posvetiti; posveclvati 
Dedication (dedike'jsan), n. posvecenje; posvecivanje 
Dedicator (de'dike'jtor), n. posvetilelj 
Dedition (dedi'san), n. predaja; predavanje 
Deduce (didju's), v. izvoditi; zakljucivati 
Deducible (didju'sibl), a. izvodljiv; zakljuciv 
Deduct (dida'kt), v. odbiti; oduzeti 
Deduction (dida'ksan), n. odbitak; izvod 
Deed (did), n. djelo; cin; prijenosna isprava; dogo- 

djaj; — v. prenijeti 
Deem (dim), v. smatrati; misliti; suditi; cijeniti 
Deep (dip), a. dubok; ostrouman; zapleten; ozbiljan; 

— n. dubljina; dubocina 
Deepen (dipn), v. kopati duboko; uciniti dubljim 
Deeply (di'pli), adv. duboko 
Deepness (dfpnes), n. dubljina; ponor; jaz 
Deer (dir), n. jelen 
Deface (dife'js), v. izobliciti; poKvariti; izbrisati; 

unistiti 
Defacement (dife'jsment), n. izoblicenje; unistenje 
Defacer (dife'jsor), n. kvaritelj; unistavatelj 
Defalcate (difa'lkejt), v. odrezati; odsjeci; otkinuti 
Defalcation (dffalke'jsan), n. odrezanje; smanjenje; 

manjak; odrezak; prone vjerenje 
Defamation (de'fame'jsan), n. ogovaranje; ocrnjivanje 
Defamatory (difa'matori), a. klevetjiicki; uvrjedljiv; 

sramotan; neposten 
Defame (dife'jm), v. ogovarati; klevetati; vrijedjati; 

osramotiti; pogrditi; obescastili D 

Defamer — 116 — Defiant 

Defamer (dife'jmor), n. klevetnik; hulitelj; opada5 

tudjega poStenja 
Default (di'fa'lt), n. propust; nedostatak; pogregka; 

mana; ogluha — v. oglusiti se sudbenom pozivu; 

neizvrsiti. 
Defaulter (difa'ltor), n. prekrsitelj; vjerolomac 
Defeasance (difi'zans), n. unistenje; obezkrijepljenje 
Defeasible (difi'zibl), a. sto se moze unistiti i obezkri- 

jepiti 
Defeat (difi't), v. svladati; pobijediti; nadjacati ■ — 

n. poraz; upropascenje; unisteDJe; osujecenje 
Defecate (de'fikejt), v. procistiti; izbistriti; ■ — a, 

ociscen; cist 
Defecation (de'fike'jsan), n. ciscenje; prociscivanje 
Defect (di'fe'kt), n. manjkavost; ljaga; mrlja; po- 

gregka 
Defection (dife'ksan), n. napustenje; otpad 
Defective (dife'ktiv), a. manjkav; nepotpun; pogrje- 

san 
Defectiveness (dife'ktivnes), n. nedostatnost; manjka- 
vost 
Defence (dife'ns), n. obrana 
Defend (dife'nd), v. braniti; cuvati, stititi 
Defendant (dife'ndant), n. branjenik; optuzenik 
Defender (dife'ndor), n. branitelj 
Defense (dife'ns), n. obrana; zastita; opravdanje 
Defenseless (dife'nsles), a. bez obrane; nejak; slab; 

nezasticen 
Defensible (dife'nsibl), a. sto se moze braniti 
Defensive (dife'nsiv), a. obrambeni; — n. okrilje; za- 

klon; stit; obrana; zastita 
Defer (difo'r), v. odgoditi; odgadjati; otezati; zavla- 

citi; krzmati; odobravati; popustiti iz poStovanja 
Deference (de'forens), n. postovanje; smjernost; u- 

sluznost 
Deferential (de'fore'nSal), a. smjeran; postivajudi 
Defiance (difa'jans), n. izazov; izazivanje; prkos; 

upornost 
Defiant (difa'jant), a. izazovan; smion; hrabar; dr- 

zovit D 

Deficiency — 117 — Deft 

Deficiency (difi'sensi), n. manjkayost; nedostatnost 
Deficient (difi'sent), a. manjkav; nedostatan; nejed- 

nak; nesavrsen; kratak 
Deficit (de'fisit), n. manjak 
Defier (difa'jor), n. izazivatelj; izazovnik 
Defile (difa'el), n. tjesnac; klanac 
Defile (difa'el), v okaljati; zamrljati; pokvariti 
Defilement (difa'elment), n. kaljanje; mrljanje; kva- 

renje 
Defiler (difa'.ilor), n. sramotnik 
Define (difa'jn), v. omedjasiti; tocno oznaciti; Jasno 

predociti; protumaciti 
Definite (de'finit). a. odredjen; tocan; stalan 
Definiteness (de'finitnes), n. tocnost; izvjesnost 
Definition (de'fini'san), n. definicija; kratak i jezgro- 

vit prikaz najbitnijih svojstava necesa 
Definitive (defi'nitiv) a. tocan; odredjen; stalan; ko- 

nacan; bezuvjetan; graniceci 
Definitiveness (defi'nitivnes), n. toCnost; izvjesnost 
Deflagrable (difle'jgrabl), a. upaljiv 
Deflagrate (de'flagrejt), v. goriti 
Deflagration (de'flagre'jsan), n. pozar; vatra 
Deflect (difle'kt), v. zakrenuti; zastranjivati se 
Deflection (difle'ksan), n. zakretaj; zastranjenje 
Defloration (de'flore'jsan), n. oskvrnuce; obescascenje 
Deflour (difla'ur), v. zavesti; oskvrnuti; obescastiti 
Deflourer (difla'uror), n. oskvrniteh; obescastitelj 
Defoliation (difo'lie'jsan), n. padanje lisca 
Deform (difo'rm), v. nakaziti; nagrditi; izobliciti 
Deformation (de'forme'jsan), n. nagrdjivanje; nakaza 
Deformed (difo'rmd), a. ruzan; grdan; gnjusan; izna- 

kazen 
Deformity (difo'rmiti),- n. nezgrapnost; rugoba; gr- 

doba 
Defraud (difra'd), v. prevariti; varati; obmanuti 
Defraudation (de'frade'jsan), n. prijevara; himba 
Defrauder (difra'dor), n. varalica 

Defray (difre'j), v. platiti troskove; nositi troskove 
Defrayment (difre'jment), n. isplata troskovnika 
Deft (^eft), a. kadar; vjest; lijep D 

Defunct — 118 — Delectation 

Defunct (difa'nkt), a. pokojni; mrtav; — n. pokojnik 
Defy (difa'j), v. izazvati; prkositi; ohrabriti. 
Degeneracy (didze'noresi), n. izopacenost; pokvare- 

nost 
Degenerate (didze'noret), a. pokvaren; izrodjen 
Degenerate (didze'norejt), v. izopaciti se; izroditi se 
Degeneration didze'nere'jsan), n. padanje; propadanje; 

zapustenost 
Deglutition (de'gluti'san), n. gutanje 
Degradation (de'grade'jsan), n. lisenje casti; skida- 

nje; ponizenje; sramota 
Degrade (digre'jd), v. skinuti sa casti ili sluzbe; yo 

niziti; osramotiti 
Degree (digrl'), n. korak; cast; dostojanstvo; red; 

stupanj; stepen 
Deification (di'ifike'jsan), n. obozavanje 
Deifier (di'ifa'jor), n. obozavatelj 

Deiform (di'iform), a. poput boga; bozanskog oblika 
Deify (di'ifaj), v. obozavati 
Deign (dejn), v. dostojati; blagoizvoliti; dati; dopu- 

stiti 
Deism (di'izm), n. vjera u boga, ali ne u objavljenje; 

deizam 
Deist (di'ist), n. onaj, koji vjeruje u boga bez objavlje- 

ljenja; deista 
Deity (di'iti), n. bozanstvo; bog 
Deject (didze'kt), v. klonuti; obonti; pognuti; pre- 

plasiti 
Dejected (didze'kted), a. klonuo; oboren; pognut 
Dejection (didze'ksan), n. pokunjenost; zalost; tuga; 

malodusnost; zamisljenost; melankolija 
Delay (dile'j), n. odgadjanje; zaprijeka; zaustavlje- 

nje; zavlacenje; — v. zatezati; zavlaciti; zadrza- 

vati; prijeciti; produljiti; odgadjati; docniti; ka- 

sniti; lijeno se micati 
Delayer (dile'jor), n. krzmalac; oklijevalac 
Delectable (dile'ktabl), a. ugodan; prijatan; povoljan; 

veseo 
Delectation (di'lekte'jsan), n. ugodnost; povoljnost; 

veselje D 

Delegate — 119 — Deliver 

Delegate (de'liget), n. zastupnik; poslanik; poklisar 

— v. poslati; otposlati; povjeriti; izruciti; pre- 

nositi; prenijeti; prepisati; preporuciti 
Delegation (de'lige'jsan), n. odaslanstvo; prijenos; 

prijepis; premjestenje; nalog 
Delete (dilft), v. izbrisati; unistiti 
Deleterious (de'liti'rias), a. smrtonosan; poguban 
Deliberate (deli'borejt), v. mozgati, promisljavati 
Deliberate (deli'beret), a. dobro promisljen; smotren; 

lagan 
Deliberation (deli'bore'jsan), n. dogovaranje; zrelo 

promisl javanje ; oprez; vijecanje; posavjetovanje: 
Delicacy (de'likasi), n. ukusnost; slasnoca; finoca; 

njeznost; osjetljivost; mekoputnqst ; raskos 
Delicate (de'liket), a. njezan; lijep; fin; slabosan; 

kritican 
Delicateness (de'likatnes), n. njeznost; finoca; osjet- 
ljivost 
Delicious (deli'sas), a. slastan; ugodan; 
Deliciously (deli'sasli), adv. slasno 
Deliciousness (deli'sasnes), n. slasnoca; raskosje; 

uzivanje 
Delight (dila'jt),, n. veselje; zabava; radost; uzitak; 

naslada; — v. zabavljati; ugadjati; radovati se; 

nasladjivti se 
Delighted (dila'jted), a. vrlo veseo; radostan 
Delightful (dila'jtful), a. veseo; krasan; zabavan 
Delineate (dili'niejt), v. nacrtati; sastaviti; opisati 
Delineation (dili'niejsan), n. opis; nacrt; sastavak 
Delinquency (dili'nkuensi), n. zanemarivanje duznosti; 

pogrije§ka; nedjelo; zlocin 
Delinquent (dili'nkuent), a. nemaran; — n. prekrsi- 

telj; krivac: zlocinac 
DeNquiate (dili'kuiejt), v. kopniti; topiti se 
Delirious (dili'rias), a. smucen; bezuman. 
Deliriousness (de'li'riasnes), Delirium (dili'riam), n. 

bezumlje; dusevno poremedenje; uzbudjenje 
Deliver (deli'vor), v. osloboditi; odrijesiti; predati, 

dati; prenesti; poroditi D 

Deliverance — 120 — Democratic 

Deliverance (deli'vorans), n. oslobodjenje; sloboda; 

spas; predaja 
Deliverer (deli'voror), n. osloboditelj; donositelj; pre- 
dated ; spasitel j ; govornik 
Delivery (deli'vori), n. izbavljenje; spas; otpustanje, 

predaja; sloboda; sacuvanje 
Dell (del), n. dolina; uvala; prodol; gudura 
Delude (delti'd), v. zavaravati; obmanuti; prevariti; 

zavadjati; zavesti 
Deluder Cdelju'dor), n. varalica; zavodnik 
Deluge (de'ljudz), n. poplava; potop; — v. poplaviti; 

potopiti 
Delusion (dilju'zan), n. opsjena; varka; obmana; po- 

greska 
Delusive (dilju'siv), a. obmanljiv; varav; opsjenljiv 
Delusory (dilju'sori), a. lazan; varav 
Delve (delv), v. kopati; prekapati; rovati; prodrijeti 
Demagogue (de'magag), n. narodni vodja; vjegt po- 

liticar 
Demand (dima'nd), v. traziti; zahtjevati; pitati; rao- 

liti; upitati se; — n. zahtjev; trazbina; poziv 
Demarcation (di'marke'jsan), n. oznacenje medja; me- 

. djasenje 
Demean (dimi'n), v. upravljati; ravnati; voditi; po- 

nasati se 
Demeanor (dimi'nor), n. vladanje; ponasanje j 
Demented (dime'nted), a. lud; bezuman; bjesan; po- 

remecen 
Dementia (dime'nsia), n. ludost; poremecenje uma 
Demerit (dime'rit), n. grijeh; pogreska 
Demersion (dimo'rsan), n. zagnjurenje (u tekucinu) 
Demesne (dimrn), n. vlastelinska kuca sa prileze6im 

zemijiStem; zemljisni posjed 
Demi -god (de'mi-ga'd), n. polubog 
Demise (dima'jz), n. smrt (kraljeva ili drugih od- 

licnika); prjjenos posjeda; — v. ostaviti (u opo- 

ruci), dati u zakup 
Democracy (dima'krasi), n. narodna vladavina 
Democrat (de'mokrat), n. prijatelj puka; demokrata* 
Democratic (de'mokra'tik), a, demokratski D 

Demolish — 121 — Denization 

Demolish (dima'lis), v. porusiti; unistiti; prebaciti : 
razoriti 

Demolition (de'moli'san), n. unistenje; razor; razo- 
renje 

Demon (di'man), n. zlocesti duh; vrag 

Demoniac (demo'niak), n. bjesomucnik; covjek op- 
sjednut zlim duhom 

Demonology (di'mona'lodzi), n. duhoslovlje 

Demonstrate (de'manstrejt), v. dokazati; pokazati 

Demonstration (de'manstre'jsan) n. dokaz; razlaga- 
nje; gungula; ocevidnost; ocitovanje; pokaziva- 
nje jakosti 

Demonstrative (dema'nstrativ), v. otvoren; vidljiv; 
ocit; jasan 

Demonstrator (de'manstre'jtor), n.. dokazivatelj; tu- 
mac; pokazivac 

Demoralization (demo'ralize'jsan), n. pokvarenost; is- 
kvarenost 

Demoralize (dima'ralajz), v. kvariti; iskvariti 

Demulcent (dima'lsent), a. ublazujuci; umirujuci — 
n. ublazujuci lijek 

Demur (dimo'r), v. oklijevati; zatezati; zavlaciti; 
skanjivati se; priznati navode svoga protivnika 
kod parnice istinitima, ali zbog- nedostatnosti i 
manjkavosti istih iznijeti ih pred sudca, da on 
stvori zakljucak o njihovom zakonskom ucinku. 

Demurrage (dima'redjz), n. zaustavljenje parobroda. 
uplata za takovo zaustavljenje 

Demurrer (dimo'ror), n. izjava jedne stranke kod par- 
nice, da cmjenice iskazane po drugoj stranci, a- 
koprem istinite, nijesu ipak od takvih zakonskih 
posljedica te bi prisilile prvu stranku, da na njih 
odgovori, ili da se parnica nastavi. 

Den (den), n. spilja; pe6ina; duplja; rupa; leglo; 
leziste; — v. stanovati; obitavati 

Denationalize (dina'sanalajz), v. odnarodjivati 

Deniable (dina'jabl), a. §to se nioze nijekati 

Denial (dina'el), n. nijekanje; zanijekanje 

Denization (de'nize'jsan), n. pravo grad janstva ; po 
gradjanjivanje Denizen — 122 — Deodand 

Denizen (de'nizn), n. gradjanin; stranac, koji je ste ^ 

kao gradjanstvo 
Denominate (dina'minejt), v. imenovati; oznaciti 
Denomination (dina'mine'jsan), n. imenovanje; ime; 

grupa; naslov 
Denominative (dina'minativ), a. imenovan 
Denominator (dina'mine'jtor), n. nazivnik 
Denotation (de'note'jsan), n. oznacenje; oznaka; odi- 

jeljenje 
Denote (dino't),v. oznaciti; pokazati; naznaciti 
Denounce (dina'uns), v. javno optuziti; obijediti; pri- 

jetiti 
Denouncement (dina'unsment), n. prijetnja; prijava; 

nesreca 
Denouncer (dina'unsor), n. navjestitelj ; objavitelj* 

optuzitelj; opadac; objeditelj 
Dense (dens), a. gust; tvrd; jedar 
Densely- (de'nsli), adv. gusto 
Density (de'nsiti), n. gusto6a; tvrdoca; jedrina 
Dent (dent), n. rez; znamenka od udarca; — v. na- 

zupCati 
Dental (dental), a. zubni; zubarski 
Dentate (de'ntet), Dentated (de'nteted), a. nazupcast. 
Dentation (dente'jsan), n. pravljenje zubiju 
Dented (de'nted), a. zubat; izreskan 
Dentifrice (de'ntifris), n. zubni prasak 
Dentist (de'ntist), n. zubar, 
Dentistry (de'ntistri), n. zubarstvo 
Dentition (denti'san), n. dobivanje zubi; zubnja 
Denudation (de'nude'jsan), n. otkrivanje; lisenje 
Denude (dinju'd), v. otkriti; razgaliti; lisiti; izvuci 
Denunciate (dina'nsiejt), v. obijediti; javno optuziti 
Denunciation (dina'nsie'jsan), n. okrivljenje; javna 

prijetnja 
Denunciator (dina'nsie'jtor), n. opadac; objavitelj 
Deny dina'j), v. nijekati; zanijekati; protusloviti; za- 

baciti 
Deodand (di'oda'nd), n. svaka stvar, koja je nepo- 

sredno prouzrocila smrt covjeka, i koja je tada 

potpala drzavi u pobozne svrhe. D 

Depart — 123 — Deposit 

Depart (dipa'rt), v. otici; otputovati; ostaviti; umri- 

jeti; povuci se 
Department (dipar'tment), n. odjel; dio; pokrajina; 

. okruzje 
Departure (dipa'rcur), n. odlazak; otklonjenje; smrt 
Depend (dipe'nd), v. ovisiti; visjeti; pouzdati se; vje- 

rovati; prianjati 
Depedence (dipe'ndens), n. ovisnost; pouzdanje; pod- 

loznost 
Dependent (dipe'ndent), a. ovisan; podlozan 
Depict (depi'kt) Depicture (depi'kcur), v. slikati; na- 

slikati; opisati 
Depilate (de'pilejt), v. skinuti kosu; komusati 
Deplete (diplft), v. isprazniti; iscrpiti 
Depletion (dipli'san), n. ispraznjenje; iscrpljivanje; 

pugtanje krvi 
Deplorable (diplo'rabl), a. zalostan; tuzan; nevoljan; 

bijedan 
Deplore (diplo'r), v. jadikovati; jaukati; jecati; ste- 

njati 
Deploy (diplo'j), v. otvoriti; vrstati; svrstati se 
Deplumation (de'plume'jsan), n. perusanje; cupanje 
Deplume (diplju'm), v. perusati; ocepurati; cupati; 

skupsti (perje), 
Depone (dipo'n), v. svjedociti pod prisegom 
Deponent (dipo'nent), n.' onaj, koji izjavljuje sto pod 

prisegom 
Depopulate (dipa'pjulejt), v. opustiti; raseliti se; ise- 

liti se 
Depopulation (dipa'pjule'jsan), n. iseljivanje; rase- 

ljenje 
Deport (dipo'rt), v. otpraviti ; odnijeti ; ponasati se, 

vladati se 
Deportation (de'porte'jsan), n. odaslanje; otprema- 

nje; progon 
Deportment (dipo'rtment), n. ponasanje; vladanje 
Depose (dipo'z), v. skinuti s prijestolja; otjerati iz 

sluzbe; svjedociti; iskazati pod prisegom. 
Deposit (dipa'zit), v. staviti; smjestiti; poloziti; ulo - 

ziti; — n. ulozak D 

Depositary — 124 — Derange 

Depositary (dipa'ziteri), n. cuvar; mjesto, gdje se sto 

cuva 
Deposition (de'pozi'san), n. skidanje; premjesterie, 

zaprisegnuto ocitovanje; svjedocanstvo pod pri- 

gom 
Depot (di'po), n. kolodvor; skladigte 
Depravation (de'prave'jgan), n. pokvarenost; lisenje 
Deprave (dipre'jv), v. lisiti; pogorsati; pomutiti; na- 

rusiti 
Depravity (dipra'viti), n. pokvarenost; izopacenost 
Deprecate (de'prikejt), v. zaliti; tuziti; naricati; j:i- 

dikovati 
Deprecation (de'prike'jsan), n. molba za odstranjenje 

zla, molba za opro§tenje 
Depreciate (dipri'siejt), v. sniziti cijenu; omalovaza- 

vati 
Depreciation (deprisie'jsan), n. omalovazavanje; sni- 

zenje cijene 
Depreciate (de'pridejt), v. pljackati; plijeniti; robiti; 

pustositi; prozdirati 
Depredation (de'pride'jsan), n. plackanje; plijenjenje; 

pustosenje 
Depredator (de'pride'jtor), n. pustositelj; haraclija 
Depress (dipre's), v. potisnuti; poniziti; pojeftiniti 
Depression (dipre'san), n. smanjenje; propadanje; 

pad; pognutfe 
Depressive (dipre'siv), a. smanljiv 
Deprive (dipra'jv), v. oduzeti; ligiti; zapustiti; skra- 

titi 
Deprivation (de'prive'jsan), n. gubitak; napustenje; 

lisenje 
Depth (dept), n. dubljina; tama 
Depurate (de'pjurejt), v. procistiti 
Depuration (de'pjurej'san), n. proSiscenje 
Deputation (de'pjute'jsan), n. odaslanstvo 
Depute (dipju't), v. odaslati 
Deputy (de'pjuti), n. zastupnik; izaslanik 
Deracinate (dira'sinejt), v. iskorjeniti 
Derail (dire'jl), v. saci sa traSnica 
Derange (dire'jndz), v. poremetiti; razmetati; -smesti D 

Derangement — 125 — Desert 

Derangement (dire'jndzment), n. poremecenje; sme- 

tenost; nered 
Derelict (de'rilikt), a. zapuSten; napusten; izgubljen, 

nevjeran 
Dereliction (de'rili'ksan), n. napustenje 
Deride (dira'jd), v. ismjehavati; ismjehivati; rugati se 
Derision (deri'zan., n. prijezir; ruganje; ismjehivanje 
Derisive (diraj'siv), a. podrugljiv; posprdan; podmig- 

ljiv 
Derivation (de'rive'jsan), n. izvadjanje; izvod 
Derive dira'jv), v. izvoditi; zakl juSivati ; vu6i; te6i 
Derm (dorm), n. koza 
Dermal (do'rmal), a. ko2ni 

Dernier (do'rnior), a. zadnji; posljednji; konaSan 
Derogate (de'rogejt), v. oduzeti; uzeti 
Derogate (de'roget), a. smanjen u vrijednosti; ostecen 
Derogatory (dero'gatori), a. gkodljiv; stetan; kvaran 
Derrick (de'rik), n. zeljezna dizaljka 
Dervish (do'rviS), n. derv*§; turski ili perzijski fratar 
Descant (de'skant), n. pjesma 
Descant (deska'nt), v. pjevati ili pratiti. 
Descend (dise'nd), v. silaziti; proizlaziti; vudi lozu 
Descendant (dise'ndant),, n. potomak 
Descension (dise'nsan), n. silazenje; propast; posr- 

tanje 
Descent (dise'nt), n. silazenje; proizlazenje; pokole- 

nje; rod; strmina 
Describable (diskra'jbabl), a. opisiv 
Describe (diskra'jb), v. opisati; opisivati; iznijeti; tu- 

maclti 
Description (diskri'psan), n. opisivanje; opis; raSun; 

vrsta 
Descriptive (deskri'ptiv), a. opisujuci 
Descry (diskra'j), v. otkriti; opaziti; razabrati 
Desecrate (de'sikrejt), v. oskvrnuti; obescastiti; opo- 

ganiti 
Desecration (de'sikre'jsan), n. oskvrnjenje; obescas- 

cenje 
Desert (dizo'rt), v. napustiti; odredi se; odijeliti se, 

pobje<5i — n. zasluga Desert — 3 26 — Desperado 

Desert (de'zort), n. pustos; pustinja; a. zapusten; 

pust; neplodan 
Deserter (dizo'rtor), n. bjegunac 
Desertion (dizo'rsan), n. napustenje 
Deserve (dizo'rv), v. zasluziti; zavrijediti. 
Deserving (dizo'rving), n. zasluga; — a. zasluzan; 

vrijedan 
Desiccate (de'sikejt), v. osusiti; isusiti se 
Desiccation (de'sike'jsan), n. susenje; osusenje 
Desiderate (disi'dorejt), v. trebati; potreban biti; htje- 

ti; zeljeti 
Desideratum (disi'dire'jtam), n. zahtjev; potreba 
Design (diza'jn), v. nacrtati; sloziti; sastaviti; smje- 

rati; misliti — n. svrha; namjera; nacrt; osnova 
Designate (de'signejt), v. oznaciti; imenovati; opisati 
Designation (de'signe'jsan), n. oznaka; odredjenje, 

imenovanje; naslov; znak; biljeg; opis 
Designedly (diza'jndli), adv. hotimicno; navlastice. 
Designer (diza'jnor), n. risaS; izumitelj 
Designing (diza'jning), n. risanje; risarija; — a lukav 
Desirable (diza'erabl), a. pozeljan; ugodan; 
Desire (diza'er), v. zeljeti; ceznuti; zuditi; — n. zelja; 

ceznuce; molba 
Desirous (diza'jras), a. zeljan; pohlepan; lakom 
Desist (dizi'st), v. prestati; odustati 
Desistance (disi'stans), n. prestanak; odustajanje 
Desk (desk), n. pisaci stol; stalnica; katedra 
Desolate (de'solet), a. pust; samotan; sam; jedin 

Desolate (de'solejt), v. pustositi; osamiti; unistavati 

Desolater (de'sole'jtor), nf haraclija. 

Desolation (de'sole'jsan), n. pustosenje; pustos; hara- 

nje; tuga; jad 
Despair (dispa'r) v. zdvajati; ocajati; . . n. oeaj; 

zdvajanje 
Despatch (dispa'c), v. odaslati; pozuriti; odstraniti; 

umoriti; ubiti; pozuriti se; — n. otprema; poruka; 

vijest; hitnja 
Desperado (de'spore'jdo), n. zdvojnik; bjesomucnik; 

grubijan D 

Desperate — 127 — Destroyer 

Desperate (de'sporet), a. beznadan; nagao; nepromi- 

gljen; izgubljen; bjesomucan; bjesan 
Desperately (de'sporetli), adv. zdvojno; bjesomucno 
Desperation (de'spore'jsan), n. zdvajanje; zdvojnost; 

beznadnost 
Despicable (d'espikabl), a. prijeziran; odui-an, gadan; 

samilostan 
Despicableness (de'spikablnes), n. prijezirnost 
Despise (dispa'jz v. prezirati; prezreti 
Despite (dispa'jt), n. zloba; prkos; mrznja; zlovolj- 

nost 
Despiteful (dispa'jtful), a. zloban; prkosan; zlovoljan 
Despitefully (dispa'jtfuli), adv. zlobno; prkosljivo 
Despoil (dispo'el), v. oplijeniti; oteti; lisiti 
Despoiler (dispo'jlor), n. razbojnik; hajduk; lupez; ot- 

micar 
Despoliation (dispo'lie'jsan), n. pljackanje; plijenje- 

nje; haranje 
Despond (dispa'nd), v. napustiti; klonuti duhom; ?z- 

gubiti nadu; oSajavati 
Despondency (dispa'ndensi), n. malodusnost; bojaz- 

ljivost 
Despondent (dispa'ndent), a. beznadan; malodusan 
Desponder (dispa'ndor), n. ocajnik 
Despot (de'spat), n. nasilnik; tiran; samodrzac 
Despotic (despa'tik), Despotical (despa'tikal), a. neo- 

granicen; nasilan; tiranski 
Despotism (de'spotizm), n. nasilnistvo; tiranstvo 
Dessert (dezo'rt), n. zaslada; poslastice 
Destination (de'stine'jsan), n. udes; svrha; odredjt- 

nje; ustanovljenje 
Destine (de'stin), v. dosuditi; namijeniti; primijeni- 

ti; odrediti 
Destiny (de'stini), n. sudbina; usud; udes; kob; sre<5a 
Destitute (de'stitjut), a. nuzdan; potreban; siromasan 
Destitution (de'stitju'san), n. nuzda; potreba; osku- 

dica 
Destroy (distro'j), v. porusiti; razvaliti; srusiti; uni- 

stiti; ubiti 
Destroyer (distro'jor), n. razarac D 

Destruction — 128 — Detour 

Destruction (distra'ksan), n. razor; razorenje; ruse- 

nje; prevrat 
Destructive (distra'ktiv), a. razoran; smrtonosan 
Desultory (de'saltori), a. rastresen; nesabran; preska- 

kivajuci iz jedne stvari na drugu 
Detach (dita'c), v. otkinuti; odijeliti; uzmaci 
Detachment (dita'cment), n. odjeljenje; odio 
Detail (dite'jl), v. pripovijedati u tanSine 
Detain (dite'jn), v. zadrzati; obuzdati; zaustaviti; prl- 

jeciti; pritvoriti 
Detect (dite'kt), v. otkriti; iznaci; izloziti 
Detective (dite'ktiv), n. tajni redar 
Detention (dite'nsan), n. zaustavljanje; zatezanje; za- 

tvor ; haps 
Deter (dito'r), v. preplasiti; zaprijeciti 
Deterge (dito'rdz), v. cistiti; prati; plaviti 
Deteriorate (diti'riorejt), v. pogorsati; pogorsati se 
Deterioration (diti'riore'jsan), n. pogorsavanje 
Determent (dito'rment), n. zapreka 
Determinate (dito'rminet), a. ograniCen; stalan; od- 

lucan 
Determination (dito'rmine'jsan), n. odredjenje; odlu- 

ka; odlucnost 
Determine (dito'rmin), v. svrsiti; dokoncati; odluci- 

ti se 
Detest (dite'st), v. mrziti; zamrziti 
Detestable (dite'stabl), a. mrzak; ogavan 
Detestation (de'teste'jsan), n. mrznja; gnjusanje 
Dethrone (ditro'n), v. zbaciti s prijestolja; skinuti 
Dethronement (ditro'nment) n. zbacenje sa prije- 
stolja 
Detinue (de'tinju), n. uapsenik; zaplijenjena stvar; 

sudbeni postupak, kojim se ima povratiti ono, sto 

se protuzakonito zadrzaje 
Detonate (de'tonejt), v. puknuti; prasnuti 
Detonation (de'tone'jsan), n. praska; tresak 
Detort (dito'rt), v. izvrtati; izopaSiti; krivo tumaCiti 
Detortion (dito'rsan), n. izvrtanje; izopacivanje 
Detour (di'tu'r), n. zaokret; stranputica Detract — J29 — Devoid 

Detract (ditra'kt), v. ogovarati; ocrnjivati; otkinuti; 

umanjiti 
Detraction (ditra'ksan), n. zapostavljanje; ogovara- 

ranje 
Detractor (ditra'ktor), n. opadac; klevetnik 
Detriment (detriment), n. steta; kvar; gubitak; rana 
Detrimental (de'trime'ntal), a. stetan; skodljiv; po- 

guban; predsudan 
Detrition (ditri'san), n. iznosenje; deranje 
Detruncation (di'tranke'jsan), n. podrezavanje; osa- 

kacenje 
Deuce (djus), n. dva; karta sa dva biljega 
Devastate (de'vastejt), v. opustositi; poharati; razo- 

riti ; opl jackati 
Devastation (de'vaste'jsan), n. pustosenje; haracenje; 

razor 
Devastator (de'vaste'jtor), n. haraciija; razaratelj. 
Develop (dive'lap), v. razviti; razvijati se; otkriti; 

izloziti 
Development (development), n. razvitak; otkrivanje; 

otkrice 
Devest (dive'st), v. lisiti; oduzeti; skinuti; svla- 

Siti; oguliti 
Deviate (di'viejt), v. tumarati; zastraniti se; krivu- 

dati; grijesiti 
Deviation (di'vie'jsan), n. zastranjivanje; tumaranje; 

pogreska 
Device (diva'js), n. osnova; nacrt; naum; izum 
Devil (devl), n. vrag; sotona; zlocest duh; slagarski 

naucnik; stroj za deranje krpa; — v. muciti; ki- 

njiti; odrezati 

Devilish (de'vlis), a. vrazji; paklenski; zloban; pogu- 

ban 
Devious (di'vias), a. zastranjen; pogrjesan; lazan 
Devise (diva'jz), v. zasnovati; iznaci; dati komu etb 

oporukom, — n. oporuka; ostavstina 
Devisee (de'vizi'), n. oporucni nasljednik 
Deviser (diva'jzor), n. izumitelj 
Devisor (de'vizo'r), n. oporucitelj 
Devoid (divo'jd), a. pust; prazan 5 Devolve — 130 — Diaphanous Devolve (diva'lv), v. pripasti; pripadati; prenijeti, 

premjestiti 
Devote (divo'ut), v. svetiti; posvetiti; posvecivati; 

odreci se; napustiti; predati se; zrtvovati; dati; 

pruziti; zaloziti 
Devoted (divo'uted), a. odan; tih; pokoran; ponizan; 

pobozan 
Devotee (de'votf), n. poboznjak; licemjerac 
Devotion (divo'san), n. poboznost; bogoljubnost; oda- 

nost; vjernost; 'poniznost; smjernost 
Devotional (divS'sanal), a. nabozan; pazljiv 
Devour (diva'ur), v. zderati; prozdrijeti; unistiti 
Devout (diva'ut), a. bogoljuban; pobozan; nevin; oz- 

biljan; svecan 
Devoutly (diva'utli), adv. bogoljubno 
Devoutness (diva'utnes), n. poboznost; bogoljubnost 

Dew (dju), n. rosa; v. orositi; navlaziti 

Dewdrop (dju'dra'p), n. rosna kaplja; rosa 

Dewy (dju'i), a. rosnat 

Dexterity (dekste'riti), n. vjestina; okretnost; spo- 

sobnost 
Dexterous (de'kstoras), Dextrous (de'kstras), a. vjest; 

okretan 
Diabolic (da'jaba'lik) Diabolical (da'jaba'likal), a 

vrazji; paklenski 
Diaconal (dja'konal), n. djakonski 
Diaconate (da'-ja'konet), n. djakonat 
Diadem (da'je-dem), n. vijenac; kruna 
Diagnosis (da'jagno'sis), n. ustanovljcnje vrsti bolesti 

po znakovima iste; diagnoza. 
Diagonal (daja'gonal), a. prijeki; — n. prijecnica 
Dial (da'jal), n. suncani sat 
Dialect (da'jalekt), n. narjecje; govor 
Dialectics (da'jale'ktiks), n. misloslovlje; logika 
Dialogue (da'jalag), n. razgovor 
Diameter (daja'mitor), n. promjer 
Diametrical (da'jame'trical), a. promjeran 
Diamond (da'jmand), n. dijamant; alem; dragi kamen 
Diaper (da'japor), n. sareno platno; djecje krpe 
Diaphanous (daj-a'fanas), a. proziran; bistar Diaphragm — 131 — Dig- Diaphragm (da'jafram), n. osit 

Diarrhea (da'jari'a), n. proljev; lijavica; sracka 

Diary (da'jari), n. dnevnik 

Dice (dajs), n. kocka; zdrijeb 

Dickens (di'kenz), n. vrag 

Dickey (di'ki), n. sjedalo za slugu na straznjem dije- 

lu kocije 
Dictate (di'ktejt), v. kazivati u pero; zapovijedati; — 

n. zapovjed; pravilo; nacelo; opomena 
Dictation (dikte'jsan), n. kazivanje u pero 
Dictator (dikte'jtor), n. diktator; neodgovorni vladar 
Dictatorship (dikte'jtorsip), n. diktatura 
Diction (di'ksan), n. jezik; govor; rijec; glas; izra- 

za j ; stil 
Dictionary (di'kganeri), n. rijecnik 
Didactic (dida'ktik), Didactical (dida'ktikal), a. obu- 

koslovan 
Die (daj), v. umrijeti; parnuti; crknuti; isceznuti; — 

n. kocka 
Diet (da' jet), n. hrana; zivez; zemaljski sabor; — v. 

hraniti; redovito jesti i piti 
Differ (di'for) v. razlikovati se; svadjati se; luciti. 

dijeliti 
Difference (di'forens), n. razlika; razlicnost; razdor; 

nesloga 
Different (di'forent), a. razlicit; drugaciji 
Differently (di'forentli), adv. drugcije; ina5e 
Difficult (di'fikalt), a. tezak; tegoban; mucan 
Difficulty (di'fikalti), n, poteskoca; tegoba; bijeda; 

muka; opasnost 
Diffidence (di'fidens), n. nepovjerenje; nepouzdanje; 

bojazljivost 
Diffident (di'fident), a. nepovjerljiv; plah; bojazljiv 
Diffuse (difju'z), v. izliti; prosiriti; rasprostraniti; 

potrositi; objelodaniti; — a. rasiren; obilan; rijecit 

Diffusive (difju'siv), a. dalek; obilat 

Diffusiveness (difju'zivnes), n. rastczanje; prostra- 

nost; sirina 
Dig (dig), v. kopati; dubsti D 

Di gest — 132 — Di llydally 

Digest (didze'st), v. rasporedati; urediti; probavljati: 

probaviti 
Digest (da'jdzest), n. zakonik; prirucnik 
Digestible (dajdze'stibl), a. probavljiv 
Digestion (dajdze'scan), n. probava 
Digestive (dajdze'stiv), a. probavan 
Digger (di'gor), n. kopac 
Digging (di'ging), n. kopanje 
Dignified (di'gnifajd), a. dostojanstven 
Dignify (di'gnifaj), v. uzvisiti; uzdignuti; pocastiti* 

slaviti 
Dignitary (di'gniteri), n. dostojanstvenik 
Dignity (di'gniti), n, dostojanstvo; cast 
Digraph (da'jgraf), n. dvoglas 

Digress (digre's), v. skrenuti; zastraniti se; tumarat\ 
Digression (digre'san), n. zastranjenje; zastranjiva- 

nje; svracanje 
Dike (dajk), n. jama; obala; nasip; — v. zagraditi 
Dilapidate (dila'pidejt), v. razvaliti; porusiti; razoriti; 

raspadati se; propadati; rusiti se 
Dilapidation (dila'pide'jsan), n. propadanje; propast; 

rusenje; razor; razorenje 
Dilapidator (dila'pide'jtor), n. razaratelj; rusitelj 
Dilatable (dile'jtabl), a. rastezljiv 
Dilatation (di'late'jsan), Dilation (dile'jsan), n. razvla- 

cenje; rastezanje; stancivanje 
Dilate (dile'jt), v. razvlaciti; rastezati; povecavati se; 

napuhavati se 
Dilatoriness (di'latorines), n. odgadjanje; oklijevanje 

krzmanje; zatezanje; sporost 
Dilatory (di'latori), a. odgodljiv; lagan; zatezljiv 
Dilemma (dile'ma), n. skripac; zabuna 
Dilettant (di'leta'nt), n. ljuMtelj umjetnosti; diletant 

Diligence (di'lidzens), n. marljivost; nastojanje; briz^ 

nost 
Diligent (di'lidzent), a. marljiv; brizan; radin; u- 

strajan 
Diligently (di'lidzentli), adv. marljivo. 
Dillydally (di'lida'li) v. dangubiti; baviti se sitnicama D 

Dilute — 133 — Diploma 

Dilute (dilju't), v. rastanjiti; razblaziti; prorijediti; 

— a. rastancen; prorijedjen; zidak 
Dilution (dilju'san), n. prorijedjenje; gidkost 
Diluvial (dilju'vial) a. potopni 
Diluvium (dilju'viam), n. potopna naslaga 
Dim (dim), a. taman; mracan; tup; v. potamniti; 

zamraciti 
Dime (dajm), n. americki novae od deset centi 
Dimension (dime'nsan), n. prostor; sirina; mjera; 

omjer 
Dimidiate (dimi'diet), a. raspolovljen 
Dimidiate (dimi'diejt).. v. raspoloviti 
Diminish (dimi'nis), v. smanjiti se; umanjiti 
Diminishable (dimi'nisabl), a. smanjiv 
Diminution (di'minju'gan), n. smanjenje; smanjivanie; 

uzimanje 
Diminutive (dimfnjutiv), a. sicusan; malen; — n. 

umanjujuca rijec 
Diminutiveness (dimi'njutivnes), n. malenkost; sitnica 
Dimission (dimi'san), n. otpust; otpugtanje 
Dimissory (di'missori), a. otpu§taju6i 
Dimly (di'mli), Dimmish (di'mi§), a. tamast; nejasan 
Dimple (dimpl), n. jamica (na bradi, ili lieu); rupica 
Din (din), n. galama; vika; gungula; — v. zaglu§iti; 

omanuti 
Dine (dajn), v. objedovati; rucati 

Ding (ding-), v. zvoniti; odzvanjati; — n. udarac zvona 
Dingdong (di'ngda'ng), n. zvonjava; zvonjenje 
Dinginess (di'ndzines), n. tamna boja 
Dingle (dingl), n. prodol; uvala; klanac 
Dingy (di'ndzi), a. tamnobojan 
Dinner (di'nor), n. objed; svecanost 
Dint (dint), n. znamenka od udarca 
Diocesan (daja'sisan), a. biskupijski; — n. biskup 

Diocese (da'jesis), n. biskupija • 

Dip (dip), .v, uroniti; umociti; potopiti; — n. umaka 

nje; zagnurenje 
Diphtheria (difti'ria), n. difterija; bolest grla 
Diphthong (di'ftang), n. dvoglasnik 
Diploma (diplo'ma), n. svjedodzba; isprava D 

Diplomacy — 134 — Disadvantageous 

Diplomacy (diplo'masi), n. diplomacija; vjesto vodje- 

nje medjunarodnih posala 
Diplomate (di'plomat), n. diploma ta; drzavnik 
Diplomatic (di'ploma'tik) Diplomatical (di'ploma- 

tikal), a. diplomatski 
Dipper (di'por), n. ronilo; velika zlica 
Dipsomania (di'psome'jnia), n. bolesno podrazivanje 

na zestoko pice 
Dipsomaniac (di'psome'jniak), n. pijanica; pijandura 
Dire (da'er), a. straSan; grozan; uzasan 
Direct (dire'kt, ili dajre'kt), a. upravan; izravan; ne- 

posredan; — v. gadjati; nisaniti; ciljati; voditi; 

upravljati; ravnati; naloziti; zapovijedati 
Direction (dire'ksan), n. pravac; upravljanje; uprava; 

uputa; uredba; nalog; naredba; odluka; poduka 
Directly (dire'ktli), adv. ravno; izravno 
Director (dire'ktor), n. vodja; upravitelj; ravnatelj 
Directorate (dire'ktoret), Directorship (dire'ktSrsip), 

n. ravnatelj stvo 
Directorial (direkto'rial), a. ravnateljski 
Directory (dire'ktori), a. upravljiv; — n. adresar 
Directress (d^re'ktres), n. nastojnica; ravnateljica 
Direful (da'erful), a. uzasan; strasan; strahovit 
Dirge (dordz), n. tuzaljka; nadgrobna pjesma 
Dirk (dork), n. bodez; — v. probosti; ubosti 
Dirt (dort), n. necistoca; gad; blato; zemlja; — v. 

zamazati 
Dirtiness (do'rtines), n. zamazanost; necistoca; pro- 

stota 
Dirty (do'rti), a. zamazan; grd; prost; neotesan 
Disability (di'sabi'liti) n. nemoc; osakacenost; sU- 

bost; oskudica ; nesposobnost 
Disable (dise'jbl), v. onemoguciti; onesposobiti; osa- 

katiti 
Disabled (dise'jbld), a onesposobljen; osakacen 
Disadvantage (di'sadva'ntedz), n. gubitak; steta; kvir 
Disadvantageous (disa'dvante'jdzas), a. stetonosan; 

kvaran; gkodljiv D 

Disadvantageousness — 135 — Disastrous 

Disadvantageousness (disa'dvante'jdzasnes), n. stet- 

nost 
Disaffect (di'safe'kt), v. otudjiti; poremetiti 
Disaffection (di'safe'ksan), n. prijezir; ogavnost; zlo- 

volja; nenaklonost; neprijateljstvo 
Disaffirm (di'safo'rm), v. poricati; pobijati; neodo- 

britu ukinuti; raspustiti 
Disagree (di'sagri'), v. ne slagati se; razilaziti se u 

mnijenju; 
Disagreeable (di'sagri'abl), a. protivan; uvrjedljiv: 

neugodan 
Disagreement (di'sagri'ment), n. razlika; razlikost; 

nesloga; razdor 
Disallow (di'sala'u) v. ne dozvoliti; odbiti; zabaciti 
Disallowance (di'sala'uans), n. neodobravanje;, zaba- 

denje; zabrana 
Disanimate (disa'nimejt), v. lisiti hrabrosti; uplasiti;- 

klonuti 
Disannul (di'sana'l), v. unistiti 
Disappear (di'sapi'r), v. isceznuti; nestati; otici ne- 

tragoni 
Disappearance (di'sapi'rans), n. is^eznuce; neopazen 

odlazak 
Disappoint (di'sapo'jnt), v. razocarati; osujetiti; pre- 

variti 
Disappointment (di'sapo'jntment), p. razocaranje; o- 

sujeeenje; neuspjeh 
Disapproval (di'sapru'val)s Disaprobation (disapro- 

be'jsan), n. neodobravanje; prijekor; ukor 
Disapprove (di'sapru'v) v. neodobriti; kuditi; zamje 

ravati 
Disarm (disa'rm), v. razoruzati 
Disarmament (disa'rniament), n. razoruzanje 
Disarrange (di'sare'jndz), v. porazbacati; zbrkati 
Disarrangement (di'sare'jndzment), n. nered; smutnja 
Disarray (di'sare'j), v. staviti u nered; svuci; — n. 

nered; zbrka; zabuna; smetnja 
Disaster (diza'stor), n. nesreea; zla kob 
Disastrous (diza'stras) a. koban; prenesretan D 

Disavow — 136 — Disciplinarian 

Disavow (di'sava'u), v. nepripoznati; zanijekati; ne 

odobravati; zamjerati 
Disavowal (di'sava'ual), n. nepripoznavanje; nijekanje 
Disband (disba'nd), v. raspustiti; razici se; povu6i se 

sa vojnicke sluzbe 
Disbandment (disba'ndment), n. raspust; otpustenje- 

prolom m 

Disbelief (di'sbeli'f), n. nevjerovanje; bezvjerje; po- 

greska 
Disbelieve (di'sbeli'v), v. nevjerovati; ne pouzdati se; 

sumnjati 
Disbeliever (di'sbeli'vor), n. nevjernik; bezvjernik 
Disbowel (disba'uel), v. rasporiti trbuh; izvaditi drob; 

parati 
Disburden (disbo'rdn), v. rasteretlti; rastovariti; o- 

laksati 
Disburse (disbo'rs), v. isplatiti; izdati; potrositi 
Disbursement (disbo'rsment), n. isplata; izdatak; po 

trosak 
Discard (diska'rd), v. razbacati; otpustiti; napustiti; 

- — n. zabacenje 
Discern (dizo'rn), v. shvatiti; otkriti; suditi; raza- 

brati ; razlikovati 
Discernible (dizo'rnibl), a. shvatljiv; ocevidan; ociti 

prividan 
Discerning (dizo'rning), a. ostrouman; lukav; shvit- 

ljiv 
Discernment (dizo'rnment), n. sud; razlikovanje; o- 

stroumnost 
Discharge (disca'rdz), v. otpustiti; rasteretiti; izdati; 

izreci; pucati — n. otpust; otpustenje; rasterece- 

nje; izvrsenje 

Disciple (disa'jpl), n. ucenik; djak; privrzenik; po- 

magatelj 
Disciplinable (di'siplinabl), a. pokoran; poslusan; 

shvatljiv 
Disciplinarian (disi'pline'jrian), n f uzgajatelj D 

Discipline — 137 — Discontinuous 

Discipline (di'siplin), n. uzgajanje; odgoj obuka; na- 

uka; nastava; znanost; zapt; red; vojnicka stro- 

gost 
Disclaim (diskle'jm), v. nepriznati; zanijekati; odre- 

ci se; zabaciti 
Disclaimer (diskle'jmor), n. odricatelj; nepriznanje 
Disclose (disklo'uz), v. otkriti; kazati; otvoriti 
Disclosure (disklo'uzur), n. otkrice; objavljenje; iz- 

lozenje 
Discolor (diska'lor), v. promijeniti boju; problijedit:' ; 

izgubiti boju 
Discoloration (diska'lore'jsan), n. promjena boje; 

packa 
Discomfit (diska'mfit), v. oboriti; prevrnuti; zbuniti 
Discomfiture (diska'mficur), n. zabuna; poraz 
Discomfort (diska'mfort), n. neutjesnost; nemir; ■ — 

v. smutiti; uznemiriti 
Discomode (di'skamo'd), v. staviti u neugodnost; 

dosadjivati 
Discompose (di'skampo'z), v. staviti u nered; smuti- 
ti; zanovijetati; muciti; potkopati 
Discomposure (di'skampo'zur), n. nered; uzrujanost; 

zabuna 
Disconcert (di'skanso'rt), v. smetati; buniti; osujeriti 
Disconnect (di'skane'kt), v. rastaviti; odijeliti; raz- 

luciti 
Disconnection (di'skane'ksan), n. razdvoj; raspust; 

rastavljanje 
Disconsolate (diska'nsolet), a. neutjesan; turoban; 

zamisljen 
Discontent (di'skonte'nt), n. nezadovoljstvo; nepo- 

voljnost; — a. nezadovoljan; neveseo; — v. uz- 
nemiriti; uciniti neveselim 
Discontentment (di'konte'ntment) n. nezadovoljstvo 
Discontinuance (di'skonti'njuans), Discontinuation 

(di'skonti'njue'jsan),n.prestanak; prekid; prelom 
Discontinue (di'skonti'nju), v. prestati; odgoditi 
Discontinuity (diska'ntinju'iti), n. rastavljenje; odi- 

jeljenje 
piscontinupus (di'skpnti'n^'uas), a, prekinut D 

Discord — 138 — Disc rete 

Discord (di'sko'rd), n. nesuglasica; nesloga; razila- 

zenje; okrsaj 
Discordance (disko'rdans), n. nesloga; nedosljednosl 
Discordant (disko'rdant), a. nedosljedan; neslozan, 

grub 
Discount (di'ska'unt), v. ustegnuti; odbiti; umanjiti 
Discount (di'skaunt), n. odbitak; popust 
Discountenance (diska/untinans), v. zasramiti; po- 

sramiti; uplasiti; — n. nepogodnost; mrznja 
Discourage (disko'redz), v. uplasiti; klonuti duhorn; 

lisiti hrabrosti; odgovoriti od cesa 
Discouragement (disko'redzment), n. klonulost dn- 

ha; malaksanje; zastrasivanje 
Discourse (disko'rs), n. razgovor; — v. razgovarati 

se; govoriti 
Discourteous (disko'rtias), a. neuljudan; neotesan 
Discourteously (disko'rtiasli), adv. neuljudno 
Discourteousness (diskS'rtiasnes), Discourtesy (dis- 

kor'tisi), n. nepristojnost; neugladjenost 
Discover (diska'vor), v. otkriti; izlo^iti; dati na javu; 

izumiti 
Discoverable (diska'vorabl), a. vidan; bjelodani 
Discoverer (diska'vdror), n. otkritelj 
Discovery (diska'vori), n. otkrice; izum; objelodanje- 

nje 
Discredit (diskre'dit), n. zao glas; sramota; nepouz- 
danje; prijekor; — v. nevjerovati; lisiti dobra 
glasa 
Discreditable (diskre'ditabl), a. sramotan; stidan; po- 

grdan 
Discreet (diskri't), a. mudar; razborit; ostrouman; 

oprezan 
Discreetly (diskri'tli), adv. umno; oprezno 
Discrepance (diskre'pans), Discrepancy (diskre'pan- 
si), n. raznolikost; razlikost; protuslovlje; nedo- 
sljednost 

Discrepant (diskre'pant), a. nesuglasan; u protimbi ; 
razlicit 

Discrete (diskri't), a. odijeljen; jasan; mucaljiv D 

Discretion — 139 — Disengagement 

Discretion (diskre'san), n. oprez; pomnja; ostroum- 

nost; razboritost 
Discretional (diskre'sanal), Discretionary (diskre'sa- 

neri), a. po volji; kojigod; samovoijan 
Discriminate (diskri'minet), a. razlicit; razlican; oz - 

nacen 
Discriminate (diskri'minejt), v. razlikovati; odijeliti; 

raditi nekom u prilog vise nego drugomu 
Discrimination (diskri'mine'jsan), n. razlika; lucenje; 

sud; prosudjivanje; opredijeljenje 
Discrown (diskra'un), v. lisiti krune 
Discursion (disko'rsan), n. brbljanje; razglabanje 
Discursive (disko'rsiv), a. prelazeci iz jednoga pred- 

meta na drugi; tumarajuci 
Discus (di'skas), n. kolut; ploca 
Discuss (diska's), v. raspravljati; razdijeliti; razla- 

gati 
Discussion (diska'san), n. raspravljanje; razlagan.je; 

razglabanje 
Disdain (dizde'jn), n. oholost; bahatost; prijezir; — 

v. prezirati; gnjugati se 
Disdainful (dizde'jnful), a. prijeziran; pun g'»jusanja; 

bahat 
Disease (dizi'z), n. bolest; — v. oboliti 
Disembark (di'semba'rk), v. iskrcati; iskrcati se 
Disembarkation (dise'mbarke'jsan), n. iskrcanje; is- 

krcavanje 
Disembarrass (di'semba'ras), v. osloboditi; rijesiti 

zabune; razjasniti 
Disembody (di'semba'di), v. lisiti tijela, ili mesa 
Disembowel (di'semba'uel), v. izvaditi drob; razj- 

diti 
Disenable (di'sene'jbl), v. onemoguciti; oslabiti 
Disenchant (di'senca'nt), v. razocarati 
Disencumber (di'senka'mbor), v. rasterititi; razrijesiti 
Disencumbrance (di'senka'mbrans), n. rasterecenje 
Disengage (di'senge'jdz), v. osloboditi; rijesiti; otki- 

nuti; osloboditi se; odmotati se 
Disengagement (di'senge'jdzement) n. rijesenje; oslo- 

bodjenje; sloboda D 

Disentangle — 140 — Disinfect 

Disentangle (di'senta'ngl), v. isplesti se; odmotati; 

rijesiti 
Disentaglement (di'senta'nglment) n. odmotanje; 

oslobodjenje 
Disenthrone (di'sentro'n), v. sbaciti sa prijestolja 
Disentrance (di'sentra'ns), v. probuditi iz mrtvila 
Disesteem (di'sesti'm), n. neuvazavanje; prijezir; — 

v. neuvazavati; vrijedjati 
Disfavor (disfe'jvor), n. nepogodnost; nensluznost; 

nemilost 
Disfigure (disfi'gjur), v. izobliciti; kvariti; nakaziti 
Disfranchise (disfra'ncajz), v. oduzeti povlasticu 
Disfranchisement (difra'ncizment), n. oduzece slo- 

bostina 
Disgorge (disgo'rdz), v. baciti; bljuvati 
Disgrace (disgre'js), n. sramota; zlocest glas; ne- 
milost; — v. baciti u nemilost; osramotiti; oka- 

Ijati 
Disgraceful (disgre'jsful), a. necastan; sramotan 
Disguise (disga'jz), v. preobuci se; precinjati se; kriti; 

tajiti; n. maska; varka; pripitost 

Disgust (disga'st), v. ogaditi; omrazivati ; — n. od- 

vratnost; gnjusanje 
Dish (dis), n. zdjela; sud; jelo 
Dishearten (disha'rtn), v. lisiti hrabrosti; klonuti; 

preplasiti .. 
Dishevel (dise'vl), v. raskustrati; raspustiti 
Dishonest (disa'nest), a. neposten; prijevaran; po- 

rocan 
Dishonestly (disa'nestli), adv. neposteno 
Dishonesty (disa'nesti), n. nepostenje; porocnost 
Dishonor (disa'nor), n. sramota; poruga; prijekor; — 

v.. osramotiti; ne platiti (mjenicu), 
Dishonorable (disa'norabl), a. sramotan; podal; ne- 
castan 
Disinclination (disi'nkline'jsan), n. nenaklonost; od- 

vratnost 
Disincline (di'sinkla'jn), v. odvratiti; nenaklon bit| 
Disinfect (di'sinfe'kt), v, raskuziti D 

Disinfectant — 141 — Dismount 

Disinfectant (di'sinfe'ktant), n. raskuzilo 
Disinfection (di'sinfe'ksan), n. raskuzivanje 
Disingenuous (di'sindze'njuas), a. neotvoren; prijeva- 

ran ; lazljiv 
Disinherison (di'sinhe'rizn), Disinheritance (di'sinhe'- 

ritans), n. razbastinjenje 
Disinherit (di'sinhe'rit), v. razbastiniti; lisiti bastin- 

stva 
Disinhume (di'sinhju'm), v. iskopati 
Disinter (di'sinto'r), v. uzeti iz groba; iskopati 
Disinterested (disi'ntorested), a. nesebican; nepristran 
Disinterestedness (disi'ntorestednes), n. nesebicnost. 
D'isinthrall (di'sintra'l), v. otpustiti; osloboditi 
Disjoin (disdzo'jn), v. dijeliti; rastaviti 
Disjoint (disdzo'jnt), v. iscasiti; razbiti; smrskati se 
Disjunct (disdza'nkt), a. iscasen; odijeljen 
Disjunction (disdza'nksan), n. rastavljanje; razdvoj; 

prekinuce 
Disk, Disc (disk), n ploca; kolut; povrsina lista 
Dislike (disla'jk), v. ne voliti; biti odvratan; ■ — n. 

negodovanje; nezadovoljnost; mrznja; ogavnost 
Dislocate (di'slokejt), v. pomjestiti; odmaknuti; is- 
casiti 
Dislocation (di'sloke'jsan), n. iscasenje; pomaknuce 
Dislodge (disla'dz), v. prognati; otjerati; istisnuti 
Disloyal (dislo'jal), a. nevjeran; neodan; lazan 
Disloyalty (dislo'jalti), n. nevjernost; neodanost 
Dismal (di'zmal), a. tmuran; samotan; zamisljen; ne- 

veseo 
Dismast (disma'st), v. skinuti jarbor 
Dismay (disme'j), v. uplasiti; zastrasiti; klonuti du- 

hom; — n. trepet; strah; neodvaznost 
Dismember (disme'mbor), v. razuaiti; odrezati. 
Dismemberment (disme'mbornient), n. razudba; od- 

rezanje 
Dismiss (dismi's), v. otposlati; otpustiti; odbaciti 
Dismissal (dismi'sal), n. otpust; otpustenje; raspu- 

stenje 
Dismount (disma'unt), v. saci; sjasiti; sbaciti Disobedience — 142 - — Dispiru 

Disobedience (di'sobi'diens), n. nepokornost; neposluh 
Disobedient (di'sobi'dient), a. nepokoran; neposlusan 
Disobey (di'sobe'j), v. nepokoriti se; prekrsiti 
Disoblige (di'sobla'jdz), v. na zao uciniti; uvrijediti, 

vrijedjati 
Disorder (diso'rdor), n. nered; nepravilnost; uznemi- 

renje; bolest; zbrka; — v. zbuniti; smesti; pore- 

metiti 
Disorderly (diso'rderli), a. nepravilan; smeten; pore- 

meeen; zbrkan 
Disorganize (diso'rganajz), v. rastepsti; ukinuti; ru-- 

siti; razoriti; razgradjivati ; raskopavati 
Disown (diso'un), v. nepripoznati; odreci se; zabaciti 
Disparage (dispa'redz), v. ogovarati; ocrnjivati; oma- 

lovazavati 
Disparagement (dispa'redzment), n. omalovazavanje , 

zapostavljanje; ponizivanje; sramocenje; poru- 
ga; psovka 
Disparity (dispa'riti), n. nejednakost (u dobi, casti, 

itd.) ; nerazmjerje 
Dispart (dispa'rt), v. odijeliti; rastaviti 
Dispatch (dispa'c), v. odaslati; maknuti s puta; us- 

mrtiti; pozuriti se — n. vijest, otprema; poruka, 

glas ; brzina 
Dispel (dispe'l), v. otjerati; rastjerati 
Dispensable (dispe'nsabl), a. oprostiv 
Dispensary (dispe'nsari), n. ljekarna, u kojoj se ljeko- 

vi badava dijele siromasima; tvornica u kojoj he 

prave ljekovi 
Dispensation (di'spense'jsan), n. dozvola; podijeljenje 

oprosta 
Dispense (dispe'ns), v. razdijeliti; podijeliti; izvrsiti; 

dopustiti 
Disperse (dispo'rs), v. rasipati; rasprgiti; razasuti; 

razvitlati; rastrkati se; izceznuti 
Dispersion (dispo'rsan), n. rastregenost; rasipanje 
Dispirit (dispi'rit), v. uzeti odvaznost; ustragiti; pla- 

siti D 

Displace — 143 — Disqualification _ 

Displace (disple'js), v. istisnuti; skinuti; ctpustiti ; 

zabaciti 
Displacement (disple'jsment), n. istisnuCe; skinuce; 

otpustenje 
Displant (displa'nt), v. presaditi; premjestiti 
Displantation (di'splante'jsan), n. otklonjenje; pre- 

sadjenje 
Display (disple'j), v. razviti; rasiriti; slaviti; prote- 

gnuti, — n. izlozba; prikazivanje; vidik 
Displease (displi'z), v. vrijedjati; kinjiti se; gnjusati 

se; biti bezobrazan 
Displeasure (disple'zur), n. srcba; podrazivanje; ne- 

godovanje 
Disport (dispo'rt), n. igra; zabava; — v. igroti se; za- 

bavljati se 
Disposal (dispo'zal), n. raspolaganje; moc; upravn; 

vodjenje; nadzor 
Dispose (dispo'z), v. smjestiti; naginjati; preurediti: 

raspolagati 

Disposed (dispo'zd), a. spreman; pripravan; sklon; 
raspolozen 

Disposition (di'spozi'san), n. razdjeljenje; razredje- 

nje; raspolozenje; narav; cud 
Dispossess (di'spoze's), v. izbaciti sa posjeda; otjerati 
Dispossession (di'spoze'san), n. zbacenje sa posjeda 
Dispraise (dispre'jz), v. kuditi; huliti; koriti; — n. 

prijekor; kudjenje 
Disproof (dispru'f), n. oprovrgnuce; pobijanje 
Disproportion (di'spropo'rsan), n. nerazm.iei je 
Disprove (dispru'v), v. oprovrgnuti; pobiti 
Disputable (di'spjutabl), a. prijeporan; 
Disputant (di'spjutant), n. prepiratelj; protivnik 
Disputation (di'spjute'jsan), n. raspra; prepirka 
Disputatious (di'spjute'jsas), Disputative (dispju - 

tativ), a. svadljiv 
Dispute (dispju't), v. raspravljati; prepirati se; do- 

kazivati; pobijati; poricati; — n. pobijanje; pro- 

pirka 
Disqualification (diskua'lifike'jgan) n. onesposoblje- 

nje; nesposobnost 8 Disqualify ■ — 144 — Dissimulate 

Disqualify (diskua'lifaj), v. onesposobiti; onemogu6iti 

Disquiet (diskua'jet), n. nemir; bojazan; — v. uzne- 
miriti; smucivati 

Disregard (di'sriga'rd), v. ne posvecivati paznje; ne 
mariti; zanemarivati ; uvrijediti; — n. nemar; 
nepaEnja 
Disregardful (di'sriga'rdful), a. nemaran 
Disreputable (disre'pjutabl) a. sramotan; zloglasan 
Disrepute (di'sripju't), n. zao glas; ruzan glas 
Disrespect (di'srispe'kt), n. nepostovanje; neuljud- 

nost; • — v. nepostivati 
Disrobe (disro'b), v. svuci. 
Disrupt (disra'pt), a. razderan; razbijen; — v. prsnuti; 

razderati; razbiti 
Disruption (disra'psan), n. razderanje; razorenje 
Dissatisfaction (disa'tisfa'ksan), n. nezadovoljstvo; 

negodovanje 
Dissatisfy (disa'tisfaj), v. nezadovoljiti 
Dissect (dise'kt), v. sasje6i; izrezati 
Dissection (dise'kgan), n. paranje 
Disseize (disfz), v. silom istisnuti koga sa posjeda 
Dissemble (dise'mbl), v. sakrivati; hiniti; prikrivati se 
Disseminate (dise'minejt), v. sijati; rasijati; rasuti; 

raznijeti 
Dissemination (dise'mine'jsan), n. sijanje; raznasanje 
Dissension (dise'nsan), n. nesloga; razdor 
Dissent (dise'nt), v. razilaziti se u mnijenju; nesla- 

gati se 
Dissentious (dise'nsas), a. svadljiv 
Dissertation (di'sorte'jsan), n. rasprava 
Disserve (diso'rv). v. skoditi 
Disservice (diso'rvis), n. steta; skoda; kvar 
Dissever (dise'vor), v. razdvojiti 
Disseverance (dise'verans), n. razdvojenje 
Dissidence (di'sidens), n. nesuglasje; razilazenje u 

mnijenju 
Dissident (di'sident), a. protivan u mnijenju; . n.. 

nezadovoljnik 
Dissimilar (disi'milor), a. nesli5an; nepodoban 
Dissimulate (disi'mjulejt)', v. pretvarati se; hiniti D 

' Dissimulation — 145 — Distensible 

Dissimulation (disi'mjule'jsan), n. pretvaranje; himba 
Dissipate (di'sipejt), v. prosipati; prosipavati; potro- 

siti; profuckati 
Dissipation (di'sipe'jsan), n. prosipanje; rasipanje; 

rastresenost; zabava; veselje 
Dissocial (diso'sal), a. nedrustven 
Dissociate (diso'siejt), v. razdruziti; rastaviti. 
Dissociation (diso'sie'jsan), n. razdruzenje; rastav- 

ljenje 
Dissoluble (di'soljubl), a. rastopljiv; rastaljiv 
Dissolute (di'soljut), a. necudoredan; raskalasen; ra- 

zuzdan; pokvaren 
Dissoluteness (di'soljutnes), n. necudorednost; raska- 

lasenost 
Dissolution (di'solju'san), n. raspad; otapljanje; 

smrt; rusevina 
Dissolve (diza'lv), v. dokoncati; rastepsti; otopiti se; 

kopnjeti 
Dissonance (di'sonans), n. neskladnost; neugodan 

zvuk; nedosljednost 
Dissonant (di'sonant), a. neskladan; neugodan za uho 
Dissuade (disue'jd), v. odgovarati od necesa; od- 

A^rnuti 
Dissuasion (disue'jzan), n. odvracanje; odgovaranjo 
Distaff (di'staf), n. preslica; vreteno; kolovrat 
Distain (diste'jn), v. mrljati; okaljati 
Distance (di'stans), n. daljina; udaljenost; — v. uda- 

ljiti; odmaknuti; odstraniti; oti^i; udaljiti se 
Distant (di'stant), a. udaljen; dalek; zaostao; mraSan 
Distaste (diste'jst), n. odvratnost; odurnost; gad; 

gnjusanje; — v. ogaditi; omraziti komu sto; o- 

, gorcati 
Distasteful (diste'jstful), a. neugodan; ogavan; od- 

vratan 
Distemper (diste'mpor), v. poremetiti; pobrkati; mu- 

titi; smetati — n. bol; bolest; zla <5ud 
Distend (diste'nd), v. rastegnuti; ispruziti; Siriti; na- 

duti 
Distensible (diste'nsibl), a. rastezljiv; pruziv Distention — 146 — - ___ Disuse 

Distention (diste'nsan), n. razvlaSivost; pruzivost; 

rastezanje 
Distill (disti'l), v. kapati; curiti; ispraviti; ocistiti; 

proSiscavati 
Distillation (di'stile'jsan), n. kapanje; curenje; pro- 

ciscavanje 
Distiller (disti'lor), n. posuda za prociscavanje 
Distinct (disti'nkt), a. odijeljen; odredjen; jasan; ocit 
Distinction (disti'nksan), n. razlika; odlikovanje 
Distinctness (disti'nktnes), n. razgovjetnost; jasnoCa 
Distinguish (disti'nguis), v. razlikovati; razluciti; po- 

castiti; proslaviti 
Distinguishable (disti'ngyisabl), a. primjetljiv; o6it 
Distinguished (disti'nguist), a. odlican 
Distort (disto'rt), v. isprevijati; iskriviti; izvrnuti; 

izopaciti 
Distortion (disto'rsan), n. iskrivljenje; izopacivanje 
Distract (distra'kt), v. smesti; smetati; buniti; pore- 

metiti 
Distraction (distra'ksan), n. rastresenost; poreme- 

<5enje; nered 
Distrain (distre'jn), v. zaplijeniti 
Distraint (distre'jnt), n. zapljena; pljenidba 
Distress (distre's), n. nesreca; nevolja; bijeda; §kri- 

pac; — v. boliti; tugovati; zaplijeniti 
Distribute (distri'bjut), v. porazdijeliti; dijeliti; oz- 

naciti 
Distribution (di'stribju'san), n. dijeljenje; oznacenje; 

razredjenje 
District (di'strikt), n. okruzje; kotar; kraj; pokrajina 
Distrust (distra'st), v. ne vjerovati; nepouzdati se; 

sumnjati; — ■ n. nepouzdanje; sumnja 
Distrustful (distra'stful), a. nepouzdan; sumnjiv 
Disturb (disto'rb), v. poremetiti; pobrkati; uznemi- 

rivati; mutiti; poticati; pokrenuti 
Disturbance (disto'rbans) n. zbrka; nered; gibanje 
Disunion (disju'njan), n. raskol; razdor; raspust; ci~ 

jepanje; nesloga 
Disunite (di'sjuna'jt), v. dijeliti; cijepati; raspustiti 
Disuse (disjus'), n. neuporaba; oduka D 

_ Disuse — 147 — Docilit y 

Disuse (disjuz'), v. prestati rabiti; odueiti se 

Ditch (die), n. jama; jarak; zlijeb; — : v. kopati jamu 

Ditto (di'to), n. ista stvar; — adv. isto tawx; na isti 

nacin 
Ditty (di'ti), n. pjesma; pjesmica 
Diurnal (dajo'rnal), a. danji; svagdanji 
Diurnally (dajo'rnali), adv. svaki dan 
Diuturnal (da'juto'rnal), a. dugotrajan; trajan 
Divaricate (dajva'rikejt), v. raspoloviti; 
Divarication (dajva'rike'jsan), n. raskol; kavga; za- 

djevica 
Dive (dajv), v. uroniti; zaroniti; roniti; tonuti; za- 

mociti 
Diver (da'jvor), n. ronilac 
Diverge (divo'rdz), v. zastranjivati se 
Divers (da'jvorz), a. neki; drugi 

Diverse (da'jvors), a. raznovrstan; neslican; nejednak 
Diversion (divo'rsan), n. svra^anje; zabava; utjeha 
Diversity (divo'rsiti), n. raznolikost; razlika 
Divert (divo'rt), v. skrenuti; zabavljati 
Divest (dive'st), v. skinuti; svuci; otkriti; lisiti 
Divide (diva'jd), v. dijeliti; rastaviti 
Dividend (dividend), n. dio; svota; postot.ik; dobitak 
Divination (di'vine'jsan), n. proricanje; prorocanstvo 
Divine (diva'in), a. bozanski; svet; — n. svecenik; 

bogoslov; — v. proricati; prorokovati; nagadja f ' 
Divinity (divi'niti), n. bozanstvo; bog 
Divisibility (divi'zibi'liti), n. djelivost 
Divisible (divi'zibl), a. djeliv 

Division (divi'zan), n. djelidba; dijeljenje: odjel 
Divisor (diva'jzor), n. djelitelj 

Divorce (divo'rs), n. rastava braka; v. rastaviti 

Divulge (diva'ldz), v. objelodaniti; na Java iznijeti; 

razglasiti 
Dizziness (di'zines), n. vrtoglavica; mamica 
Dizzy (di'zi), a. vrtoglav; nesmotren; — v. smutiti 
Do (du), v. ciniti; svrsiti; obaviti 
Docile (da'sil), a. poducljiv; poslusan 
Docility (dasi'liti), n. poslusnost; lahko u^enje Dock — 148 — Dominant 

Dock (dak), n. optuzenicka klupa; skver; kusatak; 

kusonja; — v. odrezati; skratiti 
Docket (da'ket), n. ceduljica na stvarima; popis roci- 

sta; — v. popisati 
Doctor (da'ktor), n. lijecnik; doktor; — v. lijeciti 
Doctorate (da'ktoret) ; Doctorship (da'ktorsip), n. do- 

ktorska cast; doktorat 
Doctrine (da'ktrin), n. nauka; nauk 
Document (da'kjument), n. isprava; spis 
Dodecagon (dode'kagan), n. dvanaesterac 
Dodge (dadz), v. naglo skrenuti; izbjegavati; — n. 

izbjegavanje; lukavstina 
Doe (dou), n. kosuta; srna 
Doer (du'or), n. cinitelj; pocinitelj 
Doff (daf), v. odloziti; rijesiti so 
Dog (dag), n. pas; cucak 
Doge (dodz), n. duzd 
Dogged (da'ged), a. mrk; namrgodjen; zlovoljan; tvr- 

doglav 
Dogma (da'gma), n. clanak vjere; dogma 
Doily (do'jli), n. ubrus; ubrusac 
Doings (du'ingz), n. djela; ponasanje; vladanje 
Dole (dol), n. dio; dijel; milostinja; bol; zalost; ja- 

dikovanje; ■ — v. dijeliti (milostinju), 
Doleful (do'lful), a. tuzan; turoban; zalostan 
Doll (dal), n. lutka; bepka 
Dollar (da'lor), n. dolar (amer. novae) 
Dolor (do'lor), n. bol; tuga, nesreca; bijeda; bojazan 

Dolphin (da'lfin), n. dupin; pliskavica 

Dolt (dolt), n. bena; bluna; bukvan 

Doltish (do'ltis), a. benast; blunast 

Domain (dome'jn), n. gospodstvo; oblast; vlast 

Dome (dom), n. prvostolna crkva 

Domestic (dome'stik), a. domaci; kucni; pitom; — 

n. ukucanin 
Domesticate (dome'stikejt), a. udomaciti; pripitomiti 
Domestication (dome'stike'jsan), n. udomacenje 

Domicile (da'misil), n. prebivaliste; stan 
Dominant (da'minant), a. vladajuci; gospodujuci D 

Dominate — 149 — Dovecot 

Dominate (da'minejt), v. vladati; upravljati; gospo- 

dovati 
Domination (da'mine'jsan), n. gospodovanje; vlada; 

uprava; oblast 
Domineer (da'minrr), v. samovoljno upravljati 
Dominical (domi'nikal), a. gospodnji; nedjeljni 
Dominican (domi'nikan), n. dominikanac ; fratar 
Dominion (domi'njan), n. gospodstvo; prevlast 
Domino (da'mino), n. domino (vrst igre na kocke), 
Don (dan), n. gospodin; don (naslov iz uctivosti u 

Spanjolskoj), — v. navuci; obuci; zaokriliti se 
Donate (do'nejt), v. dati; darovati 
Donation (done'jsan), n. dar; darovanje 
Donkey (da'nki), n. magarac; osao 
Doom (dum), n. osuda; sud; sudbina; ■ — v. proglasiti 

osudu; osuditi; odrediti 
Doomsday (du'mzde'j), n. sudnji dan. 
Door (dor), n. vrata; ulaz; pristup 
Doorkeeper (do'rki'por), n. vratar 
Dor (dor), n. bumbar 

Dormant (do'rmant), a. spavajuci; miran; neotkrit 
Dormitory (do'rmitori), n. spavacnica; spavaonica 
Dose (doz), n. stanovita kolicina lijeka 
Dot (dat), n. tocka; piknja; miraz 
Dotal (do'tal), a. mirazni 
Dote (dot), v. podjetinjiti se; buncati 
Dottard (da'tord), n. trulo drvo 
Double (dabl), a. dvostruk; ■ — v. podvostruciti 
Doublet (da'blet), n. par; dvojica; prsluk 
Doubt (da'ut), v. dvojiti; sumnjati; oklijevati; — n. 

sumnja; dvojba; nesigurnost; strah 
Doubtful (da'utful), a. dvojben; nesiguran; dvolican 

Doubtless (da'utles), adv. bez pitanja 

Dough (do'u), n. tijesto 

Doughnut (do'nat), n. ustipak; pokladnjak (krafi) 

Doughty (da'uti), a. hrabar 

Douse (da'us), v. turnuti u vodu; jurnuti i. vodu 

Dove (dav), n. golub; golubica 

Poyecot (da'vkat), n. golubinjak D 

Dowdy — 150 — Draw 

i 

Dowdy (da'udi), a. nezgrapan; oduran; zamazan; — 

n. drolja 
Dower (da'uor), n. miraz; prcija; dar 
Dowerless (da'uorles), a. bez miraza 
Down (daun), n. pahuljice; pjescara (zemlja) ; — adv 

dolje; na tlu; nize 
Downcast (da'unka'st), a. pokunjen; klonuo; neveseo; 

zalostan 
Downfal (da'unfa'l), n. propast; pad 
Downhearted (da'unha'rted), a. klonuo; pognut 
Downright (da'unra'jt), adv. ravno dolje; okomito; 

— a. ocit; javan 
Downward (da'unuord), a. spustajuci se; silazeci; — 

adv. prema dolje; niz brdo 
Downy (da'uni), a. pahuljicav; mekan 
Doze (doz), v. drijemati 
Dozen (dazn), n. tucet; dvanaest 
Doziness (do'zines), n. drijemez; pospanost 
Dozy do'zi), a. pospan; podrijeman 
Draff (draf), n. drop; glib 
Draft (draft), n. vucenje; mjenica; osnova ; nacrt; 

propuh; ■ — v. vuci; naertati; izabrati 

Drag drag), v. vuci; navlaciti; potezati 

Draggle (dragl), v. navlaciti; vuci 

Dragon (dra'gan), n. zmaj; azdaja 

Dragoon (dragu'n), n. dragun; konjanik 

Drain (drejn), v. otpustiti; isprazniti; iscrpsti; osu- 

siti; — n. otpustanje; osusenje 
Drainage (dre'jnedz), n. otjecanje; isusivanje 
Drake (drejk), n. patak; racman 
Drama (dra'ma), n. igrokaz; drama 
Draper (dre'jpor), n. suknar; trgovac suknom 
Drastic (dra'stik), a. jak; zestok; silovit; mocan 
Draught (draft) n. vucenje; nacrt; osnova; mjenica; 

propuh; dubocina; — v. izvlaciti; pozvati 
Draughtsman (dra'ftsman), n. sastavljac 
Draw (dra), v. vuci; crtati; risati; mamiti; ozna- 

citi; izuzeti; uvlaciti; prosiriti; • — n. vucenje; 

neodlucna borba; mah; dusak, crta; pr.tez D 

Drawback — 151 — Drizzle 

Drawback (dra'ba'k), n. popust; zaprijeka; povratak 

novaca 
Drawing (dr&'ing), n. vuCenje; nacrt; risarija; sli- 

ka; dijeljenje nagrada na lutriji 
Drawl (dral), v. zatezati (u govoru) 
Dread (dred), v. plasiti se; strasiti se; — n. grozota; 

strah 
Dreadful (dre'dful), a, strasan; uzasan; strahovit 

Dream (drlm), n. san; sanja; v. sanjati 

Dreamer (dri'mor), n. san jar; sanjalac 
Dreamy (dri'mi), a. pun sanja; odan sanjarenju 
Drear (drir), Dreary (drfri), a. 2alostan; r.eutjesljiv"; 

turoban 
Dredge (dred2), n. zubaCe 
Dregs (dregz), n. talog; mute2; drozdje. 
Drench (drenG), v. prokisnuti; nakvasiti; namoCiti; 

potopiti — n. napoj; lijek za ci§6enje 
Dress (dres), v. uspraviti se: uzdignuti se; porediti u 

pravac; oblaciti; pokriti; zaviti (ranu) : obu6i se; 

— n. odijelo 

Dresser (dre'sor), n. pripremaC; ormar za sudje 

Dribble (dribl), v. kapati; curiti; sliniti 

Dribblet (dri'blet), n. malenkost; sitnig 

Drift (drift), n. tjeranje; nakana; naum; cilj; svrha: 

— v. tjerati; gomilati 

Drill (dril), vrtati; probusiti; proluknjati; vjezbati 

(vojnike) 
Drilling (dri'ling), n. vrtanje; vjezbanje 
Dril I master (dri'lma'stor), n. ucltelj tjelovjezbe 
Drink (drink), v. piti; — n. pi6e 

Drip (drip), v. kapati; curiti; — n. kapanje; ciirenje 
Drive (drajv), v. tjerati; gurati; siliti; zaletiti se; ' — 

n. voznja; put 
Drivel (drivl), v. sliniti se; pjeniti se; — n. slina; 

pljuvacka; pjena; glupost; jed 
Driveler (dri'vlor), n. slinavac 
Driver (dra'jvor), n. gonic; vozaS 
Drizzle (drizl), v. kisiti; rositi; romoniti; sipiti; ™ 

n. kisica; magla D 

Droll — 3 52 — Ducal 

Droll (drol), a. smijesan; cudan; cudnovat; — n. sa- 

Ijivdzija 
Drollery (dro'lori), n. ludorija; sala; lakrdija 
Dromedary (dra'mideri), n. jednogrba deva 
Drone (dron), n. trut; ljencina; — v. ljenariti se; zu- 

jiti 
Droop (drup), v. tonuti; visjeti; upasti; ginuti; ce- 

znuti 
Drop (drap), n. kaplja; cestica; — v. pasti; srusiti se 
Dropsy (dra'psi), n. vodena bolest 
Dross (dras), n. talog 
Drought (dra'ut), n. susa; zedja 
Droughty (dra'uti), a. suh; zezen; zedan 
Drove (dr5v), n. stado; copor; marva 
Drover (dro'vor), n. goni6 stada 
Drown (draun), v. potonuti; poplaviti; utopiti se 
Drowse (drauz), v. biti pospan; drijemati; — n. lahki 

san; drijem 
Drowsily (dra'uzili), adv. pospano 
Drowsiness (dra'uzines), n. pospanost; drijemez 
Drowsy (dra'uzi), a. pospan; podrijeman 
Drub (drab), v. namlatiti; natuci; batinjati; — n. 

udarac; batina 
Drubbing (dra'bing), n. batinjanje; batine 
Drudge (dradz), v. muSiti se; kinjiti se; — n. tovar; 

tegleca zivotinja 
Drudgery (dra'dzori), n. trud; muka; patnja 
Drug (drag), n. ljekarija; lijek; — ■ v. propisati lijek; 

omamiti lijekom 
Druggist (dra'gist), n. ljekarnik 

Drum (dram) n. bubanj; bubnjic; — v. bubnjati 
Drummer (dra'mor), n. bubnjar; putujudi agent 
Drunk (drank), a. pijan 

Drunkard (dra'nkb'rd), n. pijanac; pijandura 
Drunkenness (dra'nknes), n. pijanstvo 
Dry (draj), a. suh; zedan; lukav; ostar; — v. sugiti; 

osugiti 
Dryness (dra'jnes), n. susa; suhoparnost 
Dubious (dju'bias), a. dvojben; nestalan; neizvjestan 

Ducal (dju'kal), a. vojvodgki D 

Ducat — 153 — Duplicity 

Ducat (da'kat), n. dukat; cekin; zuCak 

Duchess (da'ces), n. vojvotkinja 

Duchy (da'ci), n. vojvodina; vojvodstvo 

Duck (dak), n. patka; raca; ljubimac; mezimac; — 

v. zaroniti; uroniti ; 
Duckling (da'kling), n. patcica; racica 
Duct (dakt), n. cijev; zlijeb; kanal; prolaz . 
Ductile (da'ktil), a. gibak; vitak; rastezljiv 
Duddeen (dadfn), n. kratka lula;'lulica 
Dudgeon (da'dzan), n. malen bodez; srdzba 
Duds (dadz), n. staro odijelo 
Due (dju), a. duzan; zgodan; sposoban; prigodan: 

dolazeci; — n. dug"; pravo; zahtjev 
Duel (dju'el), n. dvoboj; mejdan; — v. biti se; dijeliti 

me j dan 
Duet (djue't), n. dvopjev 
Duke (djuk), n. vojvoda; duzd, 
Dukedom (dju'kdam), n. vojvodstvo; vojvodina 
Dulcet (da'lset), a. sladak; skladan 
Dull (dal), a. tup; lagan; naoblacen; — v. otupiti 
Dullness (da'lnes), n. tupoca; tmina; mrak; tamniln 
Duly (dju'li), adv. tocno; dobro 
Dumb (dam), a. nijem; tih 
Dummy (da'mi), n. nijem covjek; strasilo; luda; bu- 

dala; — a. tih 
Dump (damp), n. zalost; tuga; sjeta; — v. istovariti 
Dumpish (da'mpis), a. sjetan; turoban 
Dumpy (da'mpi), a. kratki i debeo 
Dun (dan), a. taman; tuzan; nujan; — v. opominjali 

(za otplatu duga) ; neprestano biti za petama ra- 

di duga; n. vjerovnik 

Dunce (dans), n. luda; bena; budala; bukvan 

Dungeon (da'ndzan), n. tamnica 

Dupe (djup), n. zavedenik; zrtva: — v. prevariti; za- 

vesti 
Duple (djupl), a. dvostruk 
Duplicate (dju'pliket), a. dvostruk; drugotan; — n 

prepis; duplikat 
Duplicity (djupli'siti), n. dvolicnost; neiskrenos< ; 

izdaja; lukavstina D E 

Durability — 154 — Eagerness 

Durability (dju'rabi'liti), n. trajnost; postojanost 

Durable (dju'rabl), a. trajan; cvrst; postojan 

Durance (dju'rans), n. trajanje; zatvor; haps; siljenje 

Duration (djure'jSan), n. trajanje 

Duress (dure's), n. sila; nasilje; primoranje 

During (dju'ring), prep, kroz; u vrijeme; tako dugo 

dok 
Dusk (dask), a. crnomanjast; taman; — n. tama; su~ 

mrak 
Duskiness (da'skines), n. mrak; sumracje; tuga; sjeta 
Dusky (da'ski), a. taman; mracan; turoban 
Dust (dast), n, prah; — ■ v. ispragiti; naprasiti 
Duster (da'stor) n. metlica za prah 
Dustiness (da'stines), n. zapragenost; prasina 
Dusty (da'sti), a. prasan; zapragen 
Dutch (da5), n. Holandez 
Duty (dju'ti), n. du^nost; obveza; poslusnost; posti- 

vanje; da6a 
Dwarf (dua'rf), n. patuljak; malis; — v. prijeciti u 

rastu 
Dwell (due'l), v. stanovati; prebivati; ostati 
Dweller (due'lor), n. stanovnik 
Dwelling (due'ling), n. stan; prebivaliste 
Dwindle (dui'ndl), v. smanjiti se; istrositi se 
Dey (daj), v. Ii5iti; bojadisati; - — n. boja 

Dyer (da'jor). n. bojadisar; licilac 

Dying (da'ing).. a. umiruci; smrtni 

Dynamite (da'jnamajt), n. dinamit 

Dynasty (da'jnasti), n. dinastija; vladalacka ku£a; 

vladarska porodica 
Dyspepsia (dispe'psia), n. bolest u Seludcu, ueprobav- 

ljanje Each (i6), a. ili pron. svaki 

Eager (I'gor), a. zeljan; pohlepan; 2estok; vatren, 

jak; silan; ozbiljan 
Eagerness (l'gornes), n. zelja; pohlepa; vairenost E 

Eagle — 155 — Eavesdropper 

Eagle (igl), n. orao 
Eaglet (l'gflet), n. orlic 

Ear ur). n. uho; paznja; pozornost 

Earl (Sri), n. grof 

Earldom (o'rldam). n. grofovija: grofovstvo 

Early (o'rli). a. rani; jutarnji; skori; — adv. rano ; 

akoro; zorom 
Earn (dm), v. zasluziti: steel 
Earnest (o'rnest). n. ozbiljnost : stvarnost; rdlucnost: 

kapara: — a. ozbiljan; vatren: zest ok, c-rdacan 
Earnestly (o'rnestli), adv. ozbiljno 
Earnest money (o'rnest ma'ni). n. kapara 
Earnestness (d*rnestnes), n. ozbiljnost 
Earning (o'rning). n. zasluzba; plaea 
Esrth (ort), n. zemlia: svijet; — v. zakopati 
Earthen (ortn), a. zemljan 
Earth ling (6'rtlfng"), n. smrtnik 
Earthly (o'rtlT). a. zemaljski: veliki 
Earthquake (6'rtkue'jk), n. potres: tresnja 
Earthworm I u'rtuo'rmV n. glista 
Earwax d'rua'ks'). ii. slih; zuheac (blato iz uha I 

Ease (la), n. mir; pokoj; pocinak: udobnost; lahkoca; 

pripravnost: — v. umiriti: ublaziti: utjesiti 
Easel dzl). n. slikarski stalak 
Easement (I'zment), n. polaksica; pogodnost: povla- 

stica 
Easily d'ziin. adv. lahko 

Easiness (l'zines), n. lahkoca: usluznost: ljubav 
East (1st), n. istok: - — adv. prama istoku; — v. gu- 

biti se prama istoku 
Easter (i'stor), n. uskrs: — n. uskrsni 
Easterly (i'storli), a. istocni 
Eastern (i'storn) a. uskrsni; istocni 
Easy (I'zi), a. lagan: rniran: siguran 
Eat (it), v. jesti: trositi: zderati: izjedati 
Eatable (1'tabl). a. sto se jede; — n. jelo: hrana 
Eater (rtor), n. jelac 
Eating (fting), n. jedenje 
Eaves (ivz), n. streha: zlijeb 
Eavesdropper (rvzdra'pqr), n. prisluskivac; dousni^ E 

Ebb — 156 — Edition 

Ebb (eb), n. osjeka; pad; raspadanje; — v. osjeknuti, 

padati; tonuti 
Ebon (e'ban), a. iz ebanovine 
Ebony (e'bani), n. ebanovina 
Ebriety (ibra'iti), n. pijanstvo 

Ebullient (iba'ljent), a. kipuci; usplamden; uzrujan 
Ebullition (e'bali'san), n. vrenje; jarost; srdzba; 

gnjev 
Eccentric (ekse'ntrik), a. pretjeran; nepravilan; neo 

bican 
Ecclesiastic (ekli'zia'stik), a. crkveni; — n. svecenik; 

redovnik 
Echo (e'ko), n. jeka; odjek; — v. odjeknuti; oriti se; 

zaoriti; razlijegati se; odzvanjati 
Eclipse (ikli'ps), n. pomrcina; — v. pomrcati; potam- 

niti 
Ecliptic (ikli'ptik), a. potamnjen 
Eclogue (e'klag), n. pastirska pjesma 
Economic (i'konamik), Economical (i'kona'mikal), a. 

stedljiv 
Economist (ika'nomist), n. gospodar; stedisa 
Economize (ika'nomajz). v. gospodariti; stediti 
Economy (ika'nomi), n. gospodarstvo; gospodarenje 
Ecstasy (e'kstasi), n. ushicenje; ushit; zanesenost; 

uzbudjenje 
Ecstatic (eksta'tik), a. ushicen 
Ecumenic (e'kjume'nik), a. opci; sveopci 
Eddy (e'di), n. vir; vrtlog; vihor; — v. vrtjeti se; 

viti se 
Edge (edz), n. ostrica; ostrina; kraj; obod; — v. za- 

ostriti 
Edged (edzd), a. ostar; pronicav 
Edible (e'dibl), a. sfo se moze jesti 
Edict (i'dikt), n. uredba; odredba; naredba; odluka; 

proglas 
Edification (e'difike'jsan), n. poducavanje; pouka 
Edifice (e'difis), n. zgrada; tvornica 
Edify (e'difaj), v. uciti; pouciti 
Edit (e'dit), v. uredjivati; izdati; izdavatj 
Edition (idi'san), n. izdanje E 

Editor — 157 — Effulgence 

Editor (e'ditor), n, urednik 

Editorial (e'dito'rial), a. urednicki 

Educate (e' dzuke.it), v. odgojiti; naobraziti; primiti 

naobrazbu 
Education (e'dzuke'jsan), n. naobrazba; poduka; uce- 

nje; uzgoj 
Educator (e'dzuke'jtor), n. odgojitelj 
Educe (idju's), v. izvuci; izvaditi 
Eduction (ida'ksan), n. odvodjenje; otjecanje 
Efface (efe'js), v. izbrisati; unistiti 
Effacement (efe'jsment), n. unistenje 
Effect (efe'kt), n. ucinak; posljedica; — v. proizvestl; 

djelovati; postignuti; izvojstiti 
Effective (efe'ktlv), Effectual (efe'kcual), a. djelotvo- 

ran; snazan; silan; radin; ustrajan; odlucan 
Effectuate (efe'kcuejt), v. pokrenuti; proizvesti; dje- 
lovati 
Effeminacy (efe'minasi), n. mekoputnost; slabost; ku 

kavstina 
Effeminate (efe'minet), a. slab; mekoputan; poput 

zene; njezan 
Effendi (efe'ndi), n. gospodar; gospodin 
Effervesce (e'forve's), v. uzavreti; uskipjeti 
Effervescence (e'forve'sens), n. vrenje 
Efficacious (e'fike'jsas), a. djelotvoran; silan; jak; 

snazan 
Efficacy (e'fikasi), Efficaciousness (e'fike'jsasnes), n. 

krepost; sila; moc; odvaznost 
Efficient (efi'sent), a. proizvedljiv; mocan; izvrstan; 

— n. uzrok; pocetnik 
Effigy (e'fidzi), n. slika; obraz; kip 
Efflorescence (e'flore'sens), n. cvjetanje; svrab; kra- 

sta 
Effluence (e'fluens), n. istjecanje; odvirak 
Effluent (e'fluent), a. isticajuci 
Efflux (e'flaks), n. istjecanje; izlijevanje 
Effort (e'fort), n. nastojanje; napor; pokusaj 
Effrontery (efra'ntori), n. besramnost; drskost; bezo- 

braznost 
Effulgence (efa'ldzens), n. sjaj; sjevanje; bljesak E 

Effulgent - 158 — Elaboration 

Effulgent (efa'ldzent), a. sjajan; svjetao 

Effuse (efju'z), v. izliti; proliti; prosipati 

Effusion (efju'zan), n. izlijev; izlijevanje 

Effusive (efju'ziv), a. rasipan; protepljiv 

Eft (eft), n. maleni guster 

Egg (eg), n. jaje 

Egoism (i'goizm), n. sebicnost; samoljublje 

Egotism (i'gotizm), n. samohvala; utvaranje; tastina; 

po^uda 
Egotist (i'gotist), n. hvalisa; sebicnjak 
Egotistic (i'goti'stik), Egotistical (i'goti'stikal) a. se- 

bican; tast 
Egregious (igri'dzas), a. izvanredan; znacajan; ogro- 

man; dragocjen 
Egress (i'gres), Egression (igre'san).. n. izlaz; odlazaU 
Egriot (i'griat), n. visnja 
Eh (ej, ili e), interj. e (izrazaj upita ili zacudjenja) 

Eider (a'jdor), n. sjeverna guska 

Eider-down (a'jder-da'un), n. pahuljice 

Eight (ejt), n. osam 

Eighteen (ejti'n), n. osamnaest 

Eighteenth (ejti'nt), a. osamnaesti 

Eighth (ejt), a. osmi 

Eightieth (e'jtiet), a. osamdeseti 

Eighty (e'jti), n. osamdeset 

Either (i'dor), a. kojigod; jedan ili drugi od dvojioe; 

jedan i drugi 
Ejaculate (idza'kjulejt), v. izbaciti; uskliknuti 
Ejaculation (idza'kjule'jsan), n. usrdni i topli uzdah; 

kratka molitva 
Eject (idze'kt), v. izbaciti; otjerati; rasposjednuti 
Ejection (idze'ksan), Ejectment (id^e'ktment), n. ot- 

jeranje; zbagenje; otpust 
Eke (ik), v.pomnozati; povecati; rasprostraniti; — 

adv. takodjer; isto tako 
Elaborate (ila'borejt), v. izraditi; izgladiti; — a. izra- 

djen; gotov; prouSen; usavrsen 
Elaborately (ila'boretli), adv. ugladjeno; vjesto; iz- 

djelano 
Elaboration (ila'bore'jsan), n. izradak; sastavak E 

Elapse — 159 — Elephantine 

Elapse (ila'ps), v. te6i; prolaziti; pro6i; okliznuti se; 

nestajati 
Elastic (ila'stik), a. pruziv; rastezljiv 
Elasticity (i'lasti'siti), n. pruzivost; odbijanje 

Elate (ile'jt), a. uzdignut; uznesen; odusevljen; vl- 

sok; ■ — v. oduseviti; uznesti 
Elation (ile'jsan), n. odusevljenje; uznesenje 
Elbow (e'lbou), n. lakat; — v. turnuti laktom 
Elbow-chair (e'lbouca'r), n. naslonjaS (stolac) 
Elder (e'ldor), a. stariji; — n. starac; starina; bazga 
Elderly (e'ldorli), a. strasan 
Eldest (e'ldest), a. najstariji 

Elect (ile'kt), a. izabran; — v. izabrati; — u. izabranik 
Election (ile'ksan), n. izbor 
Elector (ile'ktor), n. izbornik; birac 
Electoral (ile'ktoral), a. izborni; izbornicki 
Electric (ile'ktrik), Electrical (ile'ktrikal), a. munje- 

van ; elektrican 
Electrician (e'lektri'san), n. elektricar 
Electricity (e'lektri'siti), n. munja; elektrika 
Electrify (ele'ktrifaj), v. elektrizirati ; zapanjiti; uzru- 

jati 
Electrocute (ele'ktrokjut), v. usmrtiti pomocu elek - 

trike 
Electrocution (ele'ktrokju'san), n. usmrcenje elektrl 

kom 
Eleemosynary (e'lima'sineri), n. onaj, koji zivi od 

milostinje 
Elegance (e'lig-ans), n. ljepota; krasota; gizda; ki- 

denost 
Elegant (e'ligant), a. kicen; krasan; gizdav 
Elegantly (e'lig-antli), n. fino; lijepo; gizdavo 
Elegy e'lidzi), n. zalobna pjesma 
Element (e'liment), n. pocelo; sastavina; osnov; ele^ 

menat 
Elemental (e'lime'ntal), Elementary (e'lime'ntari), a. 

osnovni; po5etni 
Elephant (e'lifant), n. slon 
Elephantine (e'lefa'ntin), a. ogroman; tezak E 

Elevate — 160 — Elucidation 

Elevate (e'livejt), v. uzvisiti; uspraviti; uzdignuti; 

tjesiti; oduseviti; — a. uzvisen; uzdignut 
Elevation (e'live'jsan), n. dizanje; podizanje; uzvi§e- 

nje; povisica; izvisak; brezuljak 
Elevator (e'leve'jtor), n. dizaljka 
Eleven (ile'vn), n. jedanaest 
Eleventh (ile'vent), a. jedanaesti 
Elf (elf), n. vila; vilenjak; djavolcic 
Elfish (e'lfis), a. puput vile; djavolski 
Elicit (iii'sit), v. izvuci; izmamiti; otkriti 
Elide (ila'jd), v. odsjeci; odrezati; zamucati 
Eligibility (e'lidzibi'liti), n. izberivost 
Eligible (e'lidzibl), a. izberiv; usposobljen; pozeljan 
Eliminate (ili'minejt), v. izuzeti; odstraniti 
Elimination (ili'mine'jsan), n. izuzece; odstranjenje; 

izvadjanje; zakljucivanje 
Elision (ili'zan), n. zamucaj 
Elite (e'H't), n. izbor; dika; uzor 
Elixir (ili'ksor)^ n. uvarak; lijek 
Elk (elk), n. los 
Ell (el), n. lakat; rif; arsin 
Ellipse (eli'ps), n. elipsa 
Elm (elm), n. brijest 

Elocution (e'lokju'san), n. govor; predavanje 
Elongate (ila'ngejt), v. produljiti; oduljiti; odgoditi 
Elongation (i'lange'jsan), n. produljenje; prosirenje; 

odgoda 
Elope (ilo'p), v. uteci; pobjeci 
Elopement (ilo'pment), n. potajni bijeg 
Eloquence (e'lokuens), n. krasan govor; govornistvo; 

rijecitost 
Eloquent (e'lokuent), a. rjecit; razgovoran 
Eloquently (e'lokuentli), adv. rjecito; izrazito 
Else (els), conj. drukjcije; inace; inako; ako ne; u 

ostalom 
Elsewhere (e'lshue'r), adv. drugdje 
Elucidate (ilju'sidejt), v. razjasniti; protumaciti 
Elucidation (ilju'side'jsan), n. razjasnjenje; ' protuma - 

cenje E 

Elude — 161 — Emblazon 

Elude (ilju'd), v. izbjegavati; obilaziti; kloniti se; 

uklanjati se 
Elusion (ilju'zan), n. izbjegavanje; obilazenje 
Elusive (ilju'siv), a. prevarljiv; himben; lazljiv 
Elusory (ilju'sori), n. varav; prijevaran 
Elysian (ili'zan), a. elizijski; rajski; blazen 
Elysium (ili'zam), n. raj; elizij 
Emaciate (ime'jsiejt), v. omrsaviti; istrositi se 
Emaciation (ime'jsie'jsan), a. mrsavenje; susenje 

Emanate (e'manejt), v. proisteci; izviratf 
Emanation (e'mane'jsan), n. istjecanje; izlijevanje 
Emancipate (ima'nsipejt), v. osloboditi; rijesiti 
Emancipation (ima'nsipe'jsan), n. izrucenje; oslobo- 

djenje; sloboda 
Emancipator (ima'nsipe'jtor), n, izbavitelj; oslobo- 

ditelj 
Emasculate (ima'skjulejt), v. skopiti; uskopiti 
Embalm (emba'm), v. balzamovati 

Embank (emba'nk), v. zagraditi 

Embankment (emba'nkment), n. nasip; zagrada 

Embargo (embar'go), n. zabrana; zapreka 

Embark (emba'rk), v. ukrcati se; ukrcati 

Embarkation (e'mbarke'jsan), n. ukrcanie; ukrcava - 

nje 
Embarrass (emba'ras), v. prijeciti; zbuniti; sniesti; 

smutiti; otegotiti 
Embarrassment (emba'rasment), n. smetenost; zabu- 

na; neprilika 
Embassador (emba'sador), n. poslanik; poklisar 
Embassadorial (emba'sado'rial), a. poklisarski; po 

slanicki 
Embassy (e'mbasi), n. poslanstvo; poslanistvo 
Embed (embe'd), v. poloziti (u krevet) 
Embellish (embe'lis), v. iskititi; poljepsati 
Embellishment (embe'lisment), n. nakit; iskicenje; 

poljepsanje 
Embezzle (embe'zl), v. pronevjeriti; ukrasti 
Embezzlement (embe'zlment), n. pronevjerenje 
Emblaze (emble'jz), v. iskititi; uresiti 
Emblazon (emble'jzn), v. slikati grbove ^ E 

Emblem — 162 — Emigration 

. , 

Emblem (e'mblem), n. znamen; znak; simbol 
Emblematic (e'mblema'tik), Emblematical (e'mble- 

ma'tikal), a. u slici; simbolican 
Embodiment (emba'diment), n. utjelovljenje; usre- 

dotocenje 
Embody (emba'di), v. utjeloviti; sjediniti; usredo- 

tociti 
Embolden (embo'ldn), v. ohrabriti; osmjeliti 
Embosom (embu'zam), v. uzeti u njedra; njc-govati. 
Embouchure (a'nbu'su'r), n. pisak; grlo; usee 
Embowel (emba'uel), v. izvaditi drob; parati; poko- 

pati 
Embrace (embre'js), v. prigrliti; obuhvatiti; — n. 

zagrljaj 
Embrasure (embre'jzur), n. otvor u zidu, u koji se na- 

mjesta top 
Embroider (embro'jdor), v. vesti; izvesti 
Embroidery (embro'jdori), n. vezivo; nakit 
Embroil (embro'jl), v. pomrsiti; smutiti; pomesti; 

zbrkati 
Embroilment (embro'jlment), n. uznemirenje 
Embryo (e'mbrio), n. zametak; klica; zaCetak 
Emend (ime'nd), v. ispraviti; popraviti; nadepuniti 
Emendation (e'mende'jsan), n. popravak; popravljanje 
Emerald (e'morald), n. smaragd 
Emerge (imo'rdz), v. pojaviti se; pomoliti se; izaci 

na povrsinu 
Emergence (imo'rdzens), Emergency (imo'rd^ensi), 

n. pojava; utvora; prigoda; dogodjaj; nuzda; 

potreba 
Emergent (imo'rdzent,) a. prigodan; silan; nuzdan 
Emeritus (ime'ritas), a. castno otpusten iz sluzbe 
Emersion (imo'rsan), n. pojava; pomoljenje; istup 
Emetic (ime'tik), n. lijek za bljuvanje 
Emeute (e'mo't), n. uzbudjenje; pobuna 
Emigrant (e'migrant), a. iseljenicki; — n. iseljenik 
Emigrate (e'migrejt), v. iseliti se 
Emigration (e'migre'jgan), n. seoba; iseljenje E 

Eminence — 163 — Empty 

— , 

Eminence (e'minens), Eminency (e'minensi), n. vi- 
sost; visocanstvo; visocina; izbrezak; uzvisenoat; 
uzoritost 

Eminent (e'minent), a. odican; uzvisen; visok; izvr- 

stan; glasovit 
Eminently (e'minentli), adv. sasma; posvema; vele; 

jako 
Emissary (e'miseri), n. izaslanik; uhoda 

Emission (imi'san), n. izaslanje; poslanje 

Emit (imi't), v. izaslati; staviti u gibanje 

Emmet (e'met), n.'mrav 

Emolliate (ima'liejt), v. umeksati 

Emolument (ema'ljument), n. dobitak; korist; za- 

sluzba; stecevina 
Emotion (imo'san), n. uzbudjenje; kretanje; gibanje 
Emotional (imo'sanal), a. uzbudjen 
Empale (empe'jl), v. ograditi; zatvoriti; usmrliti 
Empalement (empe'jlment), n. ogradjivanje koljem; 

usmrcenje probu§ivi§i kolcem tijelo 
Efrnperor (e'mporor), n. vladar; car 
Emphasis (e'mfasis) n. vaznost; snaga; pojacanje 
Emphasize (e'mfasajz), v. naglasiti 
Emphatic (emfa'tik), Emphatical (emfa'tikal), a. na- 

glasan; jak; odlucan 
Emphatically (emfa'tikali), adv. odlucno 
Empire (e'mpa'er), n. carstvo; drzava 
Empiric (empi'rik), n. iskusnik: packar 
Empirical (empi'rikal), a. pokusan 
Employ (emplo'j), v. rabiti; upotrijebiti; namjesta- 

ti; zaradjivati; dati posla; — n. posao; slu^ba; 

radnja; zanimanje 
Employee (e'mploji'), n. namjestenik; sluga 
Employer (emplo'jor), n. poslodavac; gospodar 
Employment (emplo'jment), n. posao; radnja; slu^ba 
Emporium (empo'riam), n. trziste; trgoviste 
Empower (empa'uor), v. opunomociti; ovlastiti 
Empress (e'mpres), n. carica; vladarica 
Emprise (empra'jz), n. poduzece; pothvat 
Emptiness (e'mptines), n. praznina; p.raznoc^a 
Empty (e'mpti), a. prazan; supalj; — v. isprazniti E 

Emptying — 164 — Encroachment 

Emptying (e'mptiing-), n. ispraznjivanje. 

Emulate (e'mjulejt), v. nadmetati se; natjecati se 

Emulation (e'mjule'jsan), n. nadmetanje; natjecanje 

Emulator (e'mjule'jtor), n. takmac; suparnik 

Emulsion (ima'lsan), n. hladni napitak 

Enable (ene'jbl), v. omoguciti; usposobiti 

Enact (ena'kt) v. narediti; uzakoniti; propisati; iz- 

vrsiti 
Enactment (ena'ktment), n. naredba; uzakonjenje 
Enamel (ena'mel), h. caklina; caklovina. 
Enamor (ena'mor), v. usA^ojiti; zacarati 
Encage (enke'jdz), v. zatA<oriti; staviti u g^.ibu 
Encamp (enka'mp), v. utaboriti se 

Encampment (enka'mpment). n. utaborenje; tabor 
Encase (enke'js), v. zatvoriti; opkoliti; upssati 
Enchain (ence'jn), v. okovati; svezati lancem; obuz- 

dati 
Enchant (enca'nt), v. zacoprati; zatraviti; opciniti; 

ocarati 
Enchanter (enca'ntor), n. carobnjak; madjionik; vra- 

car 
Enchantment (enca'ntment), n. zacaranje; uroci; ca- 

rolija; vracanje 
Enchantress (enca'ntres), n. vjestica; copmica 
Encircle (enso'rkl), v. zaokruziti; opasati; opkoliti 
Enclose (enklo'z), v. prikljuciti; ukljuciti; priloziti 
Encomium (enko'miam), n. hvalospjev; hvalisanie 
Encompass (enka'mpas), v. okruziti; opkoliti; opasa- 
ti ; zatvoriti 
Encore (a'nko'r), adv. jos jedanput; opet 
Encounter .(enka'ntor), v. suociti; sukobiti se; bo- 

riti se; — n. suocenje; sastanak; sukob; napadaj 
Encourage (enko'redz), v. ohrabriti; osnijeliti; utje- 

siti; poAdsiti 
Encouragement (enko'redzment), n. ohrabrenje; poti- 

caj; bodrenje; nada; potpora 
Encroach (enkro'uc), v. povrijediti; drznuti se; pre- 

stupiti 
Encroachment (enkro'ucment), n. nalijecanje; poA r reda E 

Encumber — 165 — Enfranchise 

Encumber (enka'mbor), v. opteretiti; prijeciti; dosa- 

djivati 
Encumbrance (enka'mbrans), n. teret; opterecenje; 

zapreka 
Encyclic (ensi'klik), n. papinsko pismo 

Encyclopedia (ensa'jklopi'dia), n. enciklopedija 

End (end), n. konac; svrsetak; granica; posljedica; 

svrha; cilj; — v. svrsiti; dokoncati; zakljuciti; 

zatvoriti 
Endanger (ende'jndzor) v. staviti u pogibelj 
Endear (endi'r), v. uciniti dragim ili ljubljenim 
Endeavor (ende'vor), v. nastojati; pokusati; ciljati; 

— n. nastojanje; napor; borba 
Endive (e'ndiv), n. zimska salata 

Endless (e'ndles), a. beskonacan; neizmjeran; vjecan 
Endlessness (e'ndlesnes), n. beskonacnost; vjecnost 
Endorse (endo'rs), v. naledjiti; potpisati se 
Endow (enda'u), v. obdariti; snabdjeti; opremiti 
Endowment (enda'ument), n. prcija; oprema; miraz, 

darovitost 
Endurable (endjirrabl), a snosljiv; podnosljiv; us- 

trajan 
Endurance (endju'rans), n. ustrajnost; strpljivost; 

patnja; stradanje 
Endure (endju'r) v. ustrajati; izdrzati; snositi; trpjeti 
Enemy (e'nimi), n. protivnik; neprijatelj 
Energetic (e'nordze'tik), Energetical (e'nordze'tikal), 

a. odvazan; niocan; snazan 
Energy (e'nordzi), n. odvaznost; snaga; nioc 
Enervate (e'norvejt), v. lisiti hrabrosti; oslabiti; — 

a. oslabljen 
Enervation (e'norve'jsan), n. oslabljenje 
Enfeeble (enfi'bl), v. oslabiti; slabiti 
Enfeeblement (enfi'blment), n. slabljenje; slafrost 
Enfilade (e'nfile'jd), n. niz; red; vrsta; povorka; — 

v. probusiti kugljom iz puske 
Enforce (enfo'rs), v. prisiliti 
Enforcement (enfo'rsment), n. prisilje; sila 
Enfranchise (enfra'nciz), v. osloboditi; ugradjaniti E 

Enfranchisement — 166 — Enlighten 

Enfranchisement (enfra'ncizment), n. oslobodjenje; 

pripust gradjanskim pravima 
Engage (enge'jdz), v. obvezati; obvezati se; novaciti; 

zaposjesti; sukobiti se; zaokupiti 

Engagement (enge'jdzment), n. obecanje; obveza; 

posao; rat; boj; borba 
Engender (endze'ndor), v. radjati; prouzrociti 
Engine (e'ndzin), n. stroj; masina; Strcaljka 
Engineer (e'ndzim'r), n. inzlnir 
Engird (engo'rd), v. opasati; pripasati 
English (i'nglis), a. engleski; — n. Englez; — v. pre- 

vesti na engleski jezik; tumaciti 
Engorge (engo'rdz), v. prozdrijeti 
Engorgement (engo'rdzment), n. prozdiranje; 2dera- 

nje 
Engrave (engre'jv), v. urezati; ukopati 
Engraver (engre'jvor), n. bakrorezac; drvorezac 
Engraving (engre'jving) n. urezavanje 
Engross (engro's), v. uvecati; zaposjesti; izvuci; pre- 

kupiti 
Engrossment (engrossment), n. povecavanje; prekup 

ljivanje 
Enhance (enha'ns), v. povisiti; unaprijediti; pomno- 

ziti; pojacati; porasti 
Enhancement (enha'nsment), n. povisenje; povecanje 
Enigma (ini'gma), n. zagonetka 
Enigmatic (i'nigma'tik), Enigmatical (i'nigma'tikal), 

a. zagonetan; nejasan; taman 
Enigmatically (i'nigma'tikali), adv. zagonetno 
Enjoin (endzo'jn), v. zapovjediti; naruSiti; zabraniti 
Enjoy (endzo'j). v. uzivati; posjedovati; rabiti 
Enjoyable (endzo'jabl), a. ugodan 
Enjoyment (endzo'jment), n. zadovoljstvo; u2*tak- 

veselje 
Enkindle (enki'ndl), v. upaliti; zapaliti; raspaliti 
Enlarge (enla'rdz), v. povecati; umnoziti 
Enlargement (enla'rdzment), n. povecanje; umnoza- 

vanje 
Enlighten (enla'jtn), v. rasvjetliti; prosvjetliti; podu- 

citi E 

Enlightenment ■ — 167 — Ensue 

Enlightenment (enla'jtnment), n. prosvjet.Ijenje; ra - 

svjeta 
Enlist (enli'st), v. upisati; .unesti; kupiti; ncvaciti 
Enlistment (enli'stment), n. unesenje; novacenje 
Enliven (enla'jvn), v. oSiviti; utjesiti; oduseviti; oja- 

6ati ; okrepiti 
Enmity (e'nmiti), n. neprijateljstvo; mrzn.ia; zlovolja 
Ennoble (eno'bl), v. oplemeniti; uSiniti koga plemi- 

6em 
Ennoblement (eno'blment), n. oplemenjivanje; do- 

stojanstvo 
Enormity (ino'rmiti), n. ogromnost; niskoda; okrut- 

nost 
Enormous (ino'rmas), a. ogroman; neizmjeran; okru- 

tan 
Enough (ina'f), a. dostatan; — adv. dosta; puno; — 

n. dostatnost 
Enquire (inkua'er), v. upitati se; dobiti upute 
Enrage (enre'jdz), v. rasrditi; razjaditi; draziti 
Enraged (enre'jdzd), a. bijesan; pomaman 
Enrapture (enra'pcur), v. uznijeti; ushititi 
Enravish (enra'vis), v. ushititi; zacarati 
Enrich (enri'c), v. obogatiti; iskititi; oploditi; po- 

duciti 
Enrichment (enri'Sment), n. obogacenje; nakit 
Enrobe (enro'b), v. obuci; opraviti 
Enroll (enro'l), v. upisati; unesti; novaciti 
Enrollment (enrolment), n. upis; upisivanje; popi- 

sivanje 
Enroot (enru't), v. ukorjeniti; zasaditi 
Enrout (enra'ut), adv. na putu 
Ensample (ensa'mpl), n. primjer 

Ensconce (enska'ns), v. pokriti; zafcriliti; sakriti:^ 
Ensemble (a'nsa'nbl), n. cjelina; — adv. sve na Je- 

danput 
Enshrine (enSra'jn), v. zatvoriti u kovSeg; njegovati 
Ensign (ensa'jn), n. znak; barjak; zastava 
Enslave (ensle'jv), v. podjarmiti 
Enslavement (ensle'jvment), n. ropstvo 
Ensue (ensju'), v. slijediti; pratiti; nasljedovati E 

Ensure — 168 — Entrap 

Ensure (ensu'r), v. osjegurati 

Entail (ente'jl), v. ostaviti iza sebe; ostaviti u na- 

sljedstvo 
Entangle (enta'ngl), v. zaplesti; zbrkati; smesti; za- 

panjiti 
Entanglement (enta'nglment) n. zapletaj; smetenost 
Enter (e'ntor), v. stupiti; unici; poceti; nastupiti; 

ubiljeziti 
Enterprise (e'ntorprajz), n. poduzece; pothvat; ■ — v. 

poduzeti 
Enterprising (e'ntorpra'jzing), a. smion; poduzetan 
Entertain (e'ntorte'jn), v. uzdrzati; potpomagati; po- 

dupirati; zabavljati; primati goste 
Entertainment (e'ntorte'jnment), n. zabava; gosto- 

ljublje; primanje 
Enthrone (entro'n), v. staviti na prijestolje; ovlastiti; 

ustoliciti 
Enthronement (entro'nment), n. stavljanje na prije- 
stolje; ustolicenje 
Enthusiasm (entu'ziazm), n. odusevljenje; ushicenje 
Enthusiast (entu'ziast), n. sanjar; zanesenjak 
Enthusiastic (entu'zia'stik), Enthusiastical (entuzia'- 

stikal), a. odusevljen; uznesen; ushicen 
Enthusiastically (entu'zia'stikali), adv. odusevljeno 
Entice (enta'js), v. mamiti; vabiti; nagovarati; po- 

ticati; zavadjati 
Enticement (enta'jsment), n. zamama; vabljenje; na- 

past 
Entire (enta'er), a. potpun; cio; citav 
Entirely (enta'erli), adv; potpuno 
Entireness (enta' ernes), Entirety (enta'jreti), n. pot- 

punost; punoca; neporocnost 
Entitle (enta'jtl), v. ovlastiti; dati pravo; nazvati; 

imenovati 
Entity (e'ntiti), n. bice; bit; opstanak 
Entomb (entu'm), v. staviti u grobnicu; pokopati 
Entrails (e'ntrelz), n. crijeva; drob 
Entrance (e'ntrans), n. ulaz; prolaz; vrata 
Entrance (entra'ns), v. ushititi; zanijeti 
Entrap (entra'p), v. uloviti; uhvatiti; dobiti na.lijepak 1 

Entreat — 169 — Epic 

Entreat (entri't), v. moliti; . prositi; trazili 

Entreaty (entri'ti), n. molba; proSnja; molbenica 

Entree (a'ntre'), n. ulaz; ulaznina 

Entrust (entra'st), v. povjeriti ; dati 

Entry (e'ntri), n. ulaz; ulaznina; pocetak; prolaz; bi- 

ljeska 
Entwine (entua'jn), v. omotati; smotati 
Enumerate (inju'morejt), v. brojUi; nabraiati; raSu- 

nati 
Enumeration (inju'more'jsan), n. brojenje; nabraja- 

nje; racun 
Enunciate (ina'nsiejt), v. objaviti; izreci; izgovoriti 
Enunciation (ina'nsie'jsan), n. izgovor; objavljenje; 

izjava 
Enveigle (envi'gl), v. vabiti; mamiti 
Envelop (enve'lap), v. uviti; zamotati; umotati; za- 

strti; priloziti 
Envelope (e'nvelop), n. pokrivalo; zamot; zavoj; ku- 

verta 
Envelopment (enve'lapment), n. zamatanje; priloze- 

nje 
Envenom (enve'nam), v. otrovati 
Enviable (e'nviabl), a. zavidljiv; pozeljan 
Envious (e'nvias), a. zavidan; nenavidan 
Enviously (e'nviasli), adv. nenavidno 
Environ (enva'jran), v. okruziti; zaokruzivati; opko- 

liti 
Environment (enva'jranment), n. okolina; okolica; 

kraj; krug 
Envoy (e'nvoj), n. poslanik; poklisar 
Envy (e'nvi), n. zavist; nenavidnost; — v. zavidiati; 

nenavidjeti 
Epaulet (e'pale't), n. naramak (znak koji nose voj- 

nicki casnici na ramenima) 
Ephemera (ife'mira), n. groznica, koja traje samo 

jedan dan 
Ephemeral (ife'moral), a. jednodnevni; od jednds 

dana 
Epic (e'pik), a. junacki; epski; — n. junacka pjesma 

ili pjevanje E 

Epicure — 170 — E querry 

Epicure (e'pikjur), n. epikurejac; covjek u velik'3 

odan nasladama; 
Epicurean (e'pikuri'an), a. epikurejski; puten; — ft. 

raskosnik; razbludnik 
Epidemic (e'pide'mik), Epidemical (e'pide'mikal), a. 

zarazan 
Epidemic (e'pide'mik), n. zarazna bolest; kuga 
Epilepsy (e'pile'psi), n. padavica; velika bolest 
Epileptic (e'pile'ptik), a. padavicav; — n. covjek, ko- 

ji trpi od padavice 
Epilogue (e'pilag), n. zaglavak; kratki govor na kon- 

cu igrokaza 
Epiphany (ipi'fani), n. prikaza; sv. tri kralja 
Episcopacy (ipi'skopasi), n. biskupija 
Episcopal (ipi'skopal), a. biskupski; episkopski 
Episcopate (ipi'skopet), n. biskupstvo 
Episode (e'pisod), n. pripovijedka; zastranjivanje 
Epistle (ipi'sl), n. poslanica; pismo 
Epitaph (e'pitaf), n. natpis na nadgrobnom spomeniku 
Epithet (e'pitet), n. pridjev; nadimak; naslov; ime 
Epitome (ipi'tomi), n. izvadak; jezgra 
Epitomize (epi'tomajz), v. skratiti; stegnuti 
Epoch (e'pak), n. doba; epoha 
Epsom salt (e'psam sa'lt), n. gorka sol 
Equability (i'kuabi'liti), n. jednolicncst; podobnost 
Equable (i'kuabf), a. jednolik; podoban 
Equal (i'kual), a. jednak; sposoban; jednolik; prave- 

dan 
Equality (ikua'liti), n. jednakost 
Equalization (i'kualize'jsan), n. izjednaCenje; izjed- 

nacivanje 
Equalize (i'kuala'jz), v. izjednaciti 
Equally (i'kuali), adv. jednako 
Equanimity (i'kuani'miti), n. ravnodugno.'.t; sabra- 

nost 
Equanimous (ikua'nimas), a. ravnodugan; sabran 
Equation (ikue/jSan), n. jednadzba 
Equator (ikue/jtor), n. ekvator 
Equerry (e'ku§ri), n. konjuSnik E 

Equestrian — 171 — Erect 

Equestrian (ikue'strian), n. konjanik; jahac; — a. 

konjanicki 
Equestrianism (ikue'strianizm), n. konjanietvo 
Equestrienne (ikue'strie'n), n. jahacica 
Equibalance (e'kuiba'lans), n. ravnotezje; ravno- 

vjesje 
Equilateral (i'kuila'toral), a. istostran 
Equilibrate (i'kyila'jbrejt), v. staviti u ravnotezje 
Equilibration (i'kuilajbre'jsan), n. drzanje ravnotezja 
Equilibrium (ikuili'briam), n. ravnovjesje; ravnotezje 
Equinal (ikua'jnal), Equine (i'kuajn), a. konjski 
Equinoctial (i'kuina'ksal), a. ravnodobni 
Equinox (i'kuinaks), n. jednac dana i noci 
Equip (ikui'p), v. snabdjeti; opremiti; opraviti; op- 

skrbiti; oruzati; naoruzati 
Equipage (ekuipedz), n. rudje; orudje; namjestaj; 

prtljaga; kocija; pratnja 
Equipment (ikui'pment) n. oprema; oruzje kocija 
Equipoise (i'kuipojz), n. ravnovjesje; ravnotezje 
Equitable (e'kuitabl), a. pravedan; posten; nepristran 
Equity (e'kuiti) n. pravica; nepristranost 
Equivalent (ikui'valent), a. jednake vrijednosti 
Equivocal (ikui'vokal), a. dvouman; dvo„'ben; nesi- 

guran; saren 
Equivocalness (ikui'vokalnes), n. dvoumncst; neiz- 

vjesnost 
Equivocate (ikui'vokejt), v. dvolicno govoriti; izbje- 

gavati istinu 
Equivocation (ikui'voke'jsan), n. dvolicnost; dvoum- 

nost 
Era (i'ra), n. doba; vrijeme, era 

Eradicate (ira'dikejt), v. iskorjeniti; unistiti; zatrti 
Eradication (ira'dike'jgan), n. zatiranje; unistavanje; 

tamanjenje 
Erase (ire'js), v. izbrisati; istrugati; unistiti 
Eraser (ire'jsor), n. brisaljka; gumija 
Erasure (ire'jzur), n. brisanje; unistenje 
Ere (er), adv. prije; prije nego 
Erect (ire'kt), a. uspravan; okomit; smion; — v. us- 

praviti; podignuti; utemeljiti; otvoriti E 

Erection — 172 — Esoteric 

Erection (ire'ksan); n. podizanje; utemeljenje; zgradn 

Erelong (e'rla'ng) adv. skoro; naskoro 

Ergo (6'rgo), adv. stoga; zato; dosljedno 

Ermine (o'rmin), n. zrdav 

Erode (iro'd), v. zajedati; izgrizati; razgristi; izje- 

dati 
Erosion (iro'zan), n. izjedanje; razgrizanje 
Err (or), v. grijesiti; pogrijesiti 
Errand (e'rand), n. poruka; vijest; glas 
Erratic (era'tik), Erratical (era'tikal), a. pogresiv; 

tumarajuci 
Erratum (ere'jtam), n. tiskarska pogreska 
Erroneous (ero'nias), a. pogresan; kriv 
Erroneously (ero'niasli), adv. pogresno; krivo 
Erroneousness (ero'niasnes), n. grijesenje; krivnja 
Error (6'ror), n. pogreska 
Erst (orst), adv. prije; jedanput; odavna 
Erubescence (e'rube'sens), Erubescency (e'rube'sensi), 

n. crvenilo 
Erubescent (e'rube'sent), a. erven; zacrvenjen 
Eruct (ira'kt), Eructate (ira'ktejt), v. podizavati se; 

izrigavati se 
Eructation (e'rakte'jgan), n. izrigavanje 
Erudite (e'rudajt), a. ucen 

Erudition (e'rudi'san), n. knjizevnost; ucenost 
Eruption (ira'pean), n. provala; kozna bolest 
Escalade (e'skale'jd), n. navala na utvrdu; — v. pe- 

njati se po ljestvama 
Escape (eske'jp), v. pobjeci; izbjegavati; — n. bijeg 
Escapement (eske'jpment), n. .zapinja5a 
Eschar (e'skar), n. kora; skula 
Eschew (escu') v. izbjegavati 
Escort (e'skort), n. pratnja; straza 
Escort (esko'rt), v. prisustvovati; gtititi; cuvati; pra- 

titi 
Escritoire (e'skritua'r), n. pisaci stol 
Esculent (e'skjulent), n. sve, sto se jede 
Escutcheon (eska'can), n. grb; zastita; stit 
Esophagus (isa'fagas), n. jednjak 
Esoteric (e'sote'rik), a. tajni; privatni E 

Espalier — 173 — Eternize 

Espalier (espa'ljor), n. drvored 

Especial (espe'sal) a. osobiti; vrli; odlican 

Especially (espe'sali), adv. osobito; vrlo; izvrstno 

Espousal (espa'uzal), n. zenidba; udavanje 

Espouse (espa'uz), v. zaruciti; zaruciti se; prstenova- 

ti; udati; ozeniti 
Espy (espa'j), v. opaziti; ugledati; uhoditi; prouatfi 
Esquire (eskua'er), n. stitonosa; naslov grad.iansko.9r 

plemica 
Essay (e'sej), n. pokusaj; kusnja; zadaca; ogled 
Essay (ese'j), v. pokusati ; kusati; ogledati 
Essence (e'sens) n. bit; bitnost; stvar; miris; dah; 

vonj; — v. mirisati; vonjati 
Essential (ese'ncal), a. bitni; nuzni; Cisti; — n. 

bitnost 
Establish (esta'blis), v. utvrditi; utemeljiti; namje- 

stiti; zarediti; ustanoviti 
Establishment (esta'blisment), n. utemeljen.te; potvr • 

djenje; osnivanje; osnutak; uredba; zavod; ku- 

canstvo 
Estate (este'jt), n. posjed; vlastnistvo; polozaj 
Esteem (esti'm) n. procijeniti; eijeniti; stovati; ra- 

cunati 
Estimable (e'stimabl), a., procjenjiv; dragocjen; vri- 

jedan 
Estimate (e'stimejt), v. eijeniti; procjeniti; stovati; 

castiti; rcpsliti 
Estimation (e'stime'jsan), n. procjena; stovanje; p>- 

stovanje; misljenje 

Estival (e'stival), a. ljetni 

Estop (esta'p), v. ne dozvoliti; zabraniti; prijeciti 

Estrange (estre'jndz), v. otudjiti 

Estrangement (estre'jndzment), n. otudjenje; otkl > 

njenje 
Etch (ec), v. rezati; izgristi 
Eternal (ito'rnal) a. vjecan; besmrtan; nepromien 

ljiv 
Eternally (ito'rnali), adv. vjecno 
Eternity (ito'rniti), n. vjecnost 
Eternize (Wrnajz), v. ovjekovje5iti E 

Ether — 174 — Eve 

Ether (i'tor), n. eter 

Ethic (e'tik), Ethical (e'tikal), a. cudoredan; mora- 

lan; dobar * 
Ethics (e'tiks), n. moral; etika 
Ethnic (e'tnik), Ethnical (e'tnikal), a. rasni 
Ethnography (etna'grafi), n. opis razlicitih rasa lju- 

di sa njihovim oznakama, obicajima, itd. 
Etiquette (e'tike't), n. fino ponasanje 
Etymology (e'tima'lodzi), n. znanost o izvoru i izva- 

djanju rijeci 
Eucharist (ju'karist), n. pricest 
Euchre (ju'kor), n. vrsta igre na karte 
Eulogist (ju'lodzist), n. slavoslov 
Eulogize (ju'lodzajz), v. hvaliti; slaviti 
Eulogy (ju'lodzi), n. slavospjev; pohvala 
Eunuch (ju'nak), n. uSkopljenik (uSkopljeni mus- 

karac) 
Eupepsia (upe'psia), Eupepsy (upe'psi), n. dobra prj- 

bava 
Euphony (ju'foni), n. milozvuk; sklad 
Eureka (uri'ka), (ushiceni poklik od kakvog prona- 

laska), pronadjoh 
European (ju'ropi'an), a. evropejski; — n. evropejac 
Euthanasia (ju'tane'jzia), Euthanasy (uta'nasi), n. 

lahka smrt 
Evacuate (iva'kjuejt), v. isprazniti 

Evacuation (iva'kjue'jsan), n. ispraznjivanje; ciscenjo 
Evade (ive'jd), v. izbjegavati; uklanjati se cesa 
Evanescence (e'vane'sens), n. isceznuce 
Evanescent (e'vane'sent), a. iscezavajuci; nevidljiv 
Evangelic (i'vandze'lik), Evangelical (i'vandze'likal), 

a. evandjeoski; evangelicki 
Evangelist (iva'ndzelist), n. evandjelista 
Evangelize (eva'ndzelajz), v. propovijedati evandjelje 
Evaporate (iva'porejt), v. ishlapiti; ishlapljivati se 
Evaporation (iva'pore'jsan), n. isparivarge; para 
Evasion (ive'jzan), p, izbjegavarge 
Eve (iv), n. vecer E 

Even — 175 — Ewe 

Even (ivn), a. ravan; gladak; jednak; jednolik; -r 
v. izjednaciti; sravniti; ■ — adv. dapace; pace; u 
pravo vrijeme 

Evening (i'vning), n. vecer 

Evenly (i'venli), adv. jednako 

Event (ive'nt), n. dogadjaj; posljedica; slucaj 

Eventful (ive'ntful), a. pun dogadjaja 

Eventual (ive'ncjual), a. konacan; posljedni 

Eventually (ive'ncjuali), adv. konacno; na posljedku 

Ever (e'vor), adv. kadgod; u kojegod vrijeme; uvi- 
jek; bez prekida; do konca; kada 

Evergreen (e'vorgri'n), a. uvijek zelen 

Everlasting (e r vorla'sting), a. vjekovjecan; besmrtan 

Everlastingly (e'vorla'stingli), adv. na vi.jeke; za u~ 
vjeke 

Evermore (e'vormo'r), adv uvijek; vjecito 

Every (e'vori), a. svaki 

Everybody (e'voriba'di), Everyone (e'voriua'n), a. 
svaki 

Everything (e'voriti'ng), n. sve 

Everywhere (e'vorihue'r), adv. svagdje 

Evict (ivi'kt), v. istjerati; izbaciti 

Eviction (ivi'kSan), n. rasposjednuce; zbacenje 

Evidence (e'videns), n. dokaz; svjedocanstvo; — v. 
pokazati; dokazati 

Evident (e'vident), a. ocit; jasan; otvoren 

Evidently (e'videntli), adv. ocito 

Evil (Ivl), n. zlo; nesreca; bijeda; bezboznost; — a. 
zao; zlocest; bezvrjedan' 

Evince (ivi'ns), v. jasno dokazati 

Evincible (ivi'nsibl), a. dokazan 

Eviscerate (ivi'sorejt), v. izvaditi drob; parati 

Evisceration (ivi'sore'jsan), n. vadjenje droba; pa- 
ran je 

Evitable (e'vitabl), a. izbjeziv 

Evoke (ivo'k), v. izazvati; pozvati 

Evolution (e'volju'san), n. razvitak; razvijanje; kre 
tanje 

Evolve (iva'lv), v. razviti; razmotati; razviti se 

Ewe (ju), n. ovca (zenka) E 

Ewer — 176 — Excellent 

Ewer (ju'or), n. vrc; pehar 

Exacerbate (egza/sorbejt), v. podrazivati; razdraziti; 

ogorciti; ozlojediti 
Exacerbation (egza'sorbe'jsan), n. ogorcenje; razdra- 

zenost 
Exact (egza'kt), a. tocan; pravilan; lijep; brizan; — 

v. zahtjevati; traziti; iznudjivati 
Exaction (egsa/ksan), n. zahtjev; iznudjivanje; utje- 

rivanje* 
Exactly (egza'ktli), adv. tocno; upravo; bag 
Exactness (egza/ktnes), n. tocnost; briznost; potan- 

kost 
Exaggerate (egza/dzorejt), v. povecavati; pretjerivati 
Exaggeration (egza'dzore'jsan) n. povecavanje; pre- 

tjerivanje 
Exalt (egza/lt). v. izvisiti; uzdignuti; slaviti; pocastiti 
Exaltation (e'gzalte'jsan), n. uzvisenje; podignuce 
Examination (egza'mihe'jsan) n. ispit; pretraga: 

istrazivanje 
Examine (egza/min), v. pregledavati; istrazivati; ispi- 

tivati 
Examiner (egza'minor), n. istrazivatelj ; ispitavatelj ; 

preslusavatelj 
Example (egza'mpl), n. primjer; uzorak; opomena; 

oprez 
Exasperate (egza'sporejt), v. razdraziti; ogorciti; i- 

zazivati 
Exasperation (egza'spore'jsan), n. razdraziva^nje; i- 

zazivanje; pogorsanje 
Excavate (e'kskavejt), v. izdiibstr; iskopati 
Excavation (e'kskave'jsan), n. izdubina; iskopavan.ie 
Excavator (e'kskave'jtor), n.kopac; motika 
Exceed (eksi'd), v. pretecif prijeci; nadvisiti 
Exceedingly (eksi'dingli), adv. vrlo; mnogo; preko- 

mjerno 
Excel (ekse'l), v. nadvisiti; nadvladati; istaknuti se 
Excellence (e'kselens), Excellency (e'kselensi), n. 

odlicnost; vriina; * prednost; prvenstvo; preuz- 

visenost 
Excellent (e'kselent), a. izvrstan; odlican; dragocjen E 

Excelsio r • — 177 — PJxeomunication 

Excelsior (ekse'lsior), a. visi 

Except (ekse'pt), v. izuzeti; izostaviti; iskrjucifei; 

protiviti se; — prep, izuzam; osim; — eonj. ako ne 
Exception (ekse'psan), n. iznimka 

Exceptionable (ekse'psanabl), a. prijeporan; sumnjiv 
Excerpt (ekso'rpt), v. odabrati; izvaditi 
Excess (ekse's), n. prekomjernost; obilje; pretjera- 

nost; raspustenost; ostatak 
Excessive (ekse'siv), a. obilan; prekomjeran; zestok 
Excessively (ekse'sivli), adv. obilno; prekomjerno 
Exchange (eksce'indz), v. izmjeniti; promijeniti; — 

n. tecaj; burza; izmjena; razmjena; preinaka; 

mijenica; 
Exchangeable (eksce'jndzabl), a. izmjenljiv 
Exchanger (eksce'jndzor), n. mjenjac 
Exchequer (eksce'kor), n. vrst suda u Engleskoj; 

riznica, 
Excisable (eksa'jzabl), a. oporeziv 
Excise (eksa'jz), n. porez; namet; daca; carina; — 

v. oporezovati; izrezati; odrezati 
Excision (eksi'zan), n. odrezanje; unistenje 
Excitable (eksa'jtabl), a. razdrazljiv; podrazljiv; o- 

sjetljiv 
Excitant (eksa'jtant), n. drazilo; sredstvo za podra- 

zivanje 
Excitation (e'ksite'isan). n. drazenje; podbadanje 
Excite (eksa'jt), v. podraziti; oduseviti; izazvati 
Excitement (eksa'jtment), n. uzbudjenje; uzrujanost 
Exclaim (ekskle'jm), v. uskliknuti; zavikrmti 
Exclamation (e'ksklame'jsan), n. usklik; poklik 
Exclude (eksklju'd) ; v. iskljuciti; prijeciti 
Exclusion (eksklju'zan), n. iskljucenje 
Exclusive (eksklju'siv), a. iskljucan 
Excogitate (ekska'dzitejt), v. izmisliti; izumiti; do- 

misliti se 
Excogitation (ekska.'dzite'jsan), n. smisljenost; izuni; 

pronalazak 
Excommunicate (e'kskomju'nikejt), v. izopciti; is- 
kljuciti 
Excommunication (e'kskomju'nike'jsan), n. izopcenje £ 

Excoriate — 178 — Exemption 

Excoriate (eksko'riejt), v. ogrebsti; kozu svu6i; ogu- 

liti 
Excrement (e'kskriment), n. balega; govno; otpadaK 
Excrescence (ekskre'sens), n. izrastak; kvrga 
Excrete (ekskri't), v. izlu6iti; izbaeiti 
Excretion (ekskri'gan), n. izlucivanje; otpadak 
Excruciate (ekskru'siejt), v. muSiti 
Excruciation (ekskru'sie'jsan), n. mucenje 
Exculpate (ekska'lpejt), v. rasteretiti; opravdati; o- 

prostiti 
Exculpation (e'kskalpe'jsan), n. oprostenje; oprost 
Excursion (eksko'rsan), n. izlet; obilazenje; tumara- 

nje 
Excusable (ekskju'zabl), a. oprostiv 
Excuse (ekskju'z), v. oprostiti; pregledati 
Excuse (ekskju's), n. oprostenje; opravdanje 
Execrable (e'ksekrabl), a. mrzak; oduran; ogavan 
Execrate (e'ksekrejt), v. prokleti; ukleti 
Execration (e'ksikre'jsan), n. kletva; proklinjanje 
Execute (e'ksikjut), v. izvesti; uSiniti; usmrtiti; i- 

grati 
Executer (e'ksekju'tor), n. izvrsitelj 
Execution (e'ksikju'san), n. izvedenje; izvrsenje; 

gradjenje; okretnost; vjestina; usmrcenje 
Executioner (e'ksekju'sanor), n. krvnik 
Executive (egze'kjutiv), a. izvrsujuci; — n. izvrsna 

oblast 
Executor (egze'kjutor), n. izvrsitelj oporuke 
Executrix (egze'kjutriks), n. izvrsiteljica oporuke 
Exemplar (egze'mplor), n. uzorak; obrazac; kalup; 

uzor 
Exemplary (e'gzempleri), a. uzorit; uzoran 
Exemplification (egze'mplifike'jsan), n. razjasnjenja 

primjerima; prepis 
Exemplify (egze'mplifaj), v. razjasniti primjerima 
Exempt (egze'mpt), v. izuzeti; osloboditi; otpustiti; 

— a. izuzet; oslobodjen; — n. nepripadnik; oslo- 

bodjenik 
Exemption (egze'mpgan), n. oslobodjen je; izbavljenje; 

povlastica E 

Exequatur — 179 — Exit 

Exequatur (e'ksikue'jtar), n. slu£beno potvrdjenje 
Exercise (e'ksorsajz), n. vjezba; sluzenje; radinost; 
posao; napor; — v. sluziti se; rabiti; vjezbati; 

gibati se 
Exercitation (ekso'rsite'jsan), n. vjezba; rabljenje 
Exert (egzo'rt) v. naprezati; napeti; uciniti; izvrgiti 
Exertion (egzo'rsan), n. naprezanje; pokusaj; napor; 

borba 
Exhalable (ekshe'jlabl), a. izvlaCiv 
Exhalation (e'kshele'jsan), n. izvlacenje; ishlapljiva- 

nje; para; dim 
Exhale (ekshe'jl), v. isparivati se; pugiti se; izvlaciti 
Exhaust (egza'st), v. iscrpsti; isprazniti; istrogiti: 

— a. osusen; iscrpljen; umoran 
Exhaustible (egza'stibl), a. iscrpiv 
Exhaustion (egza'scan), n. malaksalost; umor 
Exhaustively (egza'stivli), adv. iscrpivo 
Exhaustless (egza'stles), a. neiscrpiv 
Exhibit (ekshi'bit), v. pokazati; ispostaviti; razviti; 

— n. izlozeni predmet; dokazni spis 
fexhibiter (ekshi'bitor), n. izlozitelj 
Exhibition (e'kshibi'gan), n. pokazivanje; izlozba 
Exhilarate (egzi'larejt), y. razveseliti; oziviti; utjesi- 

ti; uzbuditi 
Exhilaration (ekshi'lare'jsan), n. odusevljenje; vese- 

lost 
Exhort (egzo'rt), v. opominjati; opomenuti 
Exhortation (e'gzorte'jsan), n. opomena; savjest 
Exhumation (e'kshjume'jsan), n. iskopavanje 
Exhume (ekshju'm), v. iskopati 
Exigence (e'ksidzens), Exigency (e'ksidzensi), n. nuz- 

da; zahtjev; potreba; sila 
Exigent (e'ksidzent), a. nuzdan; potreban; silan 
Exile (e'gza'el), n. progonstvo; zatocenje; prognanik; 

zatocenik; ■ — v. prognati; otjerati; zatoCiti. 
Exist (egzi'st), v. biti; opstojati; 2ivjeti 
Existence (egzi'stens), n. opstanak; bit; dogadjal; 

stvorenje 
Existent (egzi'stent), a. opstojan; u Sivotu 
Exit (e'ksit), n. izlaz; otstup; smrt E 

Exodus — 180 — Expedient 

Exodus (e'ksodas), n. odlaz; knjiga staroga zavjeta 
Exonerate (egza'norejt), v. rasteretiti; stovariti; ri- 

jesiti krivnje; osloboditi; otpustiti 
Exoneration (egza'nore'jsan), n. rasterecenje; oslo- 

bodjenje 
Exorable (e'ksorabl), a. umoljiv 
Exorbitance (egzo'rbitans), Exorbitancy (egzo'rbi- 

tansi), n. ogromnost; prekomjernost # 

Exorbitant (egzo'rbitant), a. ogroman; prekomjerar 
Exorcise (e'ksarsajz), v. zaklinjati; proklinjati 
Exorcism (e'ksarsizm), n. zaklinjanje duhova 
Exoteric (e'ksote'rik), Exoterical (e'ksoto rikal), a. 

javni 
Exotic (egza'tik), a. inozemni; tudji; inostran 
Exoticism (egza'tisizm), n. inostranstvo; tudjinstvo 
Expand (ekspa'nd), v. otvoriti; rastegnuti; povecati 
Expanse (ekspa'ns), n. rastezanje; sirina; prostranost 
Expansibility (ekspa'nsibi'liti) n. rastezljivost; pru- 

zivost 
Expansible (ekspa'nsibl), a. rastezljiv; pruziv 
Expansion (ekspa'nsan), n. prostor; rastezanje; Sirina 
Exparte (ekspa'rti), a. djelomican; jednostran 
Expatiate (ekspe'jsiejt), v. potucati se; tumarati 
Expatriate (ekspe'jtriejt), v. prognati; zatociti 
Expatriation (ekspe'jtrie'jsan), n. progonstvo; zato- 

cenje 
Expect (ekspe'kt), v. ocekivati; iscekivati; nasludivati 
Expectance (ekspe'ktans), Expectancy (ekspe'ktansi), 

n. iscekivanje; cekanje; nada 
Expectant (ekspe'ktant), a. iscekujuci 
Expectation (e'kspekte'jsan), n. igcekivanje; izgled; 

pouzdanje; obecanje 
Expectorate (ekspe'ktorejt), v. pljuvati 

Expectoration (ekspe'ktore'jsan), n. pljuvanje; plju- 

vacka 
Expedience (ekspi'diens), Expediency (ekspi'diensi) 

n. prikladnost; shodnost; pozeljnost 
Expedient (ekspi'dient), a. probitacan; koristan; sho- 

dan; prikladan; — n. sredstvo; utocisce. E 

Expedite — 181 — Explicitness 

Expedite (e'kspidajt), a. lagan; hitar; brz; — v. u- 

naprijediti; promicati; uskoriti; otpravljati 
Expedition (e'kspedi'san), n. pripravnost; hitnja; pre- 
set; poduzece; izlet; otpravljanje 
Expeditious (e'kspidi'sas), a. gotov; brz; okretan 
Expel (ekspe'l), v. otjerati; protjerati; odbaciti; pro- 

gnati 
Expend (ekspe'nd), v. rabiti; upotrijebiti; potrositi; 

unistiti 
Expenditure (ekspe'ndicur), n. izdatak; potrosak 
Expense (ekspe'ns) n. trogak; potrosarina 
Expensive (ekspe'nsiv), a. skup; skupocjen; drag 
Expensiveness (ekspe'nsivnes), n. skupoca; skupocje- 

nost 
Experience (ekspi'riens), n. iskustvo; — v. iskusiti 
Experienced (ekspi'rienst), a. iskusan; vjest 
Experiment (ekspe'riment), n. pokus; pokusaj; — v. 

kusati 
Experimental (ekspe'rime'ntal), a. po iskustvu 
Expert (ekspo'rt), a. okretan; vjest; iskusan; naucan 
Expert (e'ksport). n. vjestak 

Expertness (ekspo'rtnes), n. vjestina; okretnost 
Expiate (e'kspiejt), v. okaja^ 

Expiation (e'kspie'jsan), n. okajanje; pokajanje 
Expiration (e'kspire'jsan), n. izdahnuce; smrt; svr- 

setak; konac 
Expire (ekspa'er), v. izdahnuti; umrijeti; poginuti; 

proci 
Explain (eksple'jn), v. protumaciti; razjasniti 
Explanation (e'ksplane'jsan), n. tumacenje; razjag- 

njenje 
Explicable (e'ksplikabl), a. protumaciv 
Explicate (e'ksplikejt), v. razviti; protumaciti; po- 

kazati 
Explication (e'ksplike'jsan), n. tumacenje; razjas- 

njenje 
Explicator (e'ksplike'jtor), n. tumac 
Explicit (ekspli'sit), a. jasan; otvoren; ocit 

Explicitly •(ekspli'sitli), adv. izricito; narocito; jasno 
Explicitness (ekspli'sitnes), n. razgovjetnosi: E 

Explode — 182 — Expurgation 

Explode (eksplo'd), v. prsnuti; razbiti ; raznijeti; pra- 

snuti 
Exploit (eksplo'jt), n. junastvo; djelo; cin 
Exploration (e'ksplore'jgan), n. istrazivanje; raspiti- 

vanje 
Explorator (e'ksplore'jtor), n. istrazivaC; ispitivac 
Explore (eksplo'r), v. razvidjeti; istrazivati; ispitivati 
Explorer (eksplo'ror), n. istrazivalac 
Explosion (eksplo'zan), n. planuce; prasak 
Explosive (eksplo'siv), a. praskav 
Exponent (ekspo'nent), n. izloznik 
Export (ekspo'rt), v. izvoziti; razasiljati 
Export (e'ksport), n. izvoz; izvozenje 
Exportation (e'ksporte'jsan), n. izvoz; izvazanje. 
Expose (ekspo'z) v. izloziti; pokazivati 
Exposition (e'kspozi'san), n. izlozba; protumacenj(i; 

razjasnjenje 
Expositor (ekspa'zitor), n. tumac 
Expostulate (ekspa'stjulejt), v. prepirati se; pravdati 

se; inatiti se; kleti se 
Expostulation (ekspa'stjule'jsan), n. zaoba; tuzba; 

rijeckanje 
Expostulator (ekspa'stjule'jtor), n. kuditelj; svadljivae 

Exposure (ekspo'zur), n. izlozenje; polozaj; stanje 
Expound (ekspa'und), v. razjasniti; protumaciti; tu- 

maciti 
Expounder (ekspa'undor), n. tumac 
Express (ekspre's), v. istisnuti; izraziti se; — a. oelt; 

otvoren; jasan; izrican; brzo odaslan 
Expressible (ekspre'sibl), a. sto se moze izroziti 
Expression (ekspre'san), n. izgovor; izraz; izrazaj 

iznudjivanje 
Expressive (ekspre'siv), a. izrazit 
Expressly (ekspre'sli), adv. izricito; narocito 
Expugn (ekspju'n), v. svladati; nadjacati; predobiti 
Expulsion (ekspa'lgan), n. otjeranje 
Expunction (ekspa'nksan) n. izbrisanje; unigtenje 
Expunge (ekspa'ndz), v. izbrisati; unistiti 
Expurgate (e'ksporgejt), v. procistiti; Cistfti 
Expurgation (e'ksporge'jgan) n. pro5ii§6enje E 

Exqui site- — 183 — Extinguishment 

Exquisite e'kskuizit), a. odabran; krasan; njezan; 

savrsen; — n. kicos; gizdelin 
Extant (e'kstant) a. sadasnji; prisutni; nazocni 
Extemporaneous (ekste'mpore'jnias), Extemporary 

(ekste'mporeri), a. nespreman; nepripravan 
Extempore (ekste'mpori), adv. bez priprave; iznenada 
Extemporize (e"kste'mporajz). v. govoriti ili ciniti bez 

priprave 
Extend (ekste'nd), v. pruzati se; protezati se; izru- 

citi; siriti 
Extensibility (ekste'nsibi'liti), n. rastezljivost 

Exstensible (ekste'nsibl), a. rastezljiv 

Extension (ekste'nsan), n. pruzanje; rastezanje; pvo- 

sirenje 
Extensive (ekste'nsiv), a. prosiren; velik; sirok 
Extent (ekste'nt), n. prostor; sirina; duljina; dalji- 

na; velicina 
Extenuate (ekste'njuejt), v. izvlaciti; rastanjiti; sma- 

njiti; razblaziti; prorijediti; oslabiti 
Extenuation (ekste'njue'jsan), n. rastezanje; ublaze- 

nje; oslabljenje; obalenje; smanjivanje 
Exterior (eksti'rior), a. izvanjski; strani; tudji; — 

n. vanjstina 
Exterminate (eksto'rminejt), v. otjerati; iskorjeniti; 

utamaniti; zatrti; istrijebiti; unistiti 
Extermination (eksto'rmine'jsan), n. tamanjenje; za- 

tiranje 
Exterminator (eksto'rmine'jtor), n. utamanitelj; uni- 

stitelj 
External (eksto'rnal), a. vanjski; izvanjski; inostran: 

tudj; — n. spoljasnost; vanjski dio 
Externally (eksto'rnali), adv. izvana 
Extinct (eksti'nkt), a. ugasen; utrnut; obamro; nirta\ 
Extinction (eksti'nksan), n. utrnuce; unistenje 
Extinguish (eksti'nguis), v. ugusiti; ugasiti; zatrti; 

unistiti 
Extinguisher (eksti'nguisor), n. gasilo 
Extinguishment (eksti'nguisment), n. ugasenje; uni- 
stenje E 

Extirpate — 184 — Extrusion 

Extirpate (e'kstorpejt), v. iskorijeniti; zatrti; utama- 

niti; unistiti 
Extirpation (e'kstorpe'jsan), n. tamanjenje; zatiranje; 

unistenje 
Extol (eksta'l), v. izvisivati; slavospjeve pjevati; ve- 

licati; hvaliti 
Extort (eksto'rt), v. iznuditi; oteti; isisati 
Extortion (eksto'rsan), n. globljenje; nasilje; grabez- 

ljivost 
Extortioner (eksto'rsanor), n. otimac; gulikoza 
Extra (e'kstra), a. poseban, neobican 
Extract (ekstra'kt), v. izvuci; steci; zadobiti 
Extract (e'kstrakt), n. izvadak 
Extraction (ekstra'ksan), n. izvlacenje; rod; poko- 

lenje; loza 
Extradite (e'kstradajt), v. izruciti 
Extradition (e'kstradi'san), n. izrucenje 
Extrajudicial (e'kstradzudi'sal), a. izvanzakonski 
Extramundane (e'kstrama'ndejn), a vansvjetski 
Extraneous (ekstre'jnias), a. stran; tudj 
Extraordinarily (ekstro'rdine'rili), adv. izvanredno 
Extraordinary (ekstro'rdineri), a. izvanredan 
Extravagance (ekstra' varans), Extravagancy (eks- 

tra'vagansi), n. pretjeranost; neobicnost; raskos- 

nost; zestina 
Extravagant (ekstra'vagant), a. pretjeran; prekomje- 

rarl; neobuzdan; rasipan; raskosan 
Extreme (ekstri'm), a. najposljedni; skrajni; konac- 

ni; najveci; najvisi; — n. skrajnost 
Extricable (e'kstrikabl), a. sto se moze izmotati 
Extricate (e'kstrikejt), V. izmotati; isplesti se; oslo- 

boditi; rijesiti se 
Extrication (e'kstrike'jsan), n. oslobodjenje; razrijc- 

senje; raspletaj 
Extrinsic (ekstri'nsik), Extrinsical (ekstri'nsikal), a. 

izvanjski; .yanjski; nebitaii 
Extrinsical ly (ekstri'nsikali), adv. izvana 
Extrude (ekstru'd), v. isturati; izgurati; istjerati; iz- 

baciti 
Extrusion (ekstru'zan), n. istjeranje; zbaeenje E F 

Exuberance — 185 — Facetiousnes 

Exuberance (eksju'borans), Exuberancy (eksju'boran- 

si), n. obilje; izobilje; pretek 
Exuberant (eksju'borant), a. obilarr izobilan; zaligan 
Exudation (e'ksude'jsan), n. znojenie; isparivanje 
Exude (eksju'd), v. znojiti se 

Exult (egza'lt) v. skakati od veselja, radovati se 
Exultation (e'gzalte'jsan), n. ushicena radost; veselost 
Eye (aj), n. oko; vid; sud; mnijenje; paznja*; pupo- 

ljak; — v. baciti oko na njesto; opaziti; pazitl 
Eyeball (a'jba'l), n. zjenica 
Eyebrow (a'jbra/u), n. vedja; obrva 
Eyelash (a'jla's)", n. trepavica 

Eyeless (a'jles), a. bez ociju; slijep 

Eyelid (a'jli'd), n. zaklopac; kanje 

Eyesight (a'jsa'jt), n. vid 

Eyesore (a'jso'r), n. jecmenac 

Eyewitness (e'jui'tnes), n. ocevidac 

Eyre (ar), n. putovanje; putujuci sud 

Eyrie, Eyry (e'jri), n. gnijezdo ptica grabilica Fable (fejbl), n. bajka; basna; prica; — v. bajati; 

pricati; gatati 
Fabric (fa'brik), n. gradnja; tkanje; tvornicki pro- 

izvod; tkanina 
Fabricate (fa'brikejt), v. sagraditi; naciniti; zgoto- 

viti; skovati 
Fabrication (fa'brike'jsan), n. gradjenje; izum; proiz- 

vod; laz; izmisljotina; skovanje 
Fabricator (fa'brike'jtor), n. zgotovilac; kovac lazi 
Fabulist (fa'bjulist), n. basnoslovac 
Fabulous (fa'bjulas), a. izmisljen; bajan; basnoslovan 
Facade (fasa'd ili fese'jd), n. celo; procelje 
Face (fejs), n. lice; obraz pogled; — v. suociti; okre- 

nuti lice prama necemu 
Facet (fa'set), n. lisce; izbrusena strana (dijamanta) 
Facetious (fasi'sas), a. veseo; saljiv; zabavan 
Facetiousness (fasi'sasnes), n. vesela cud Facial — 186 — Faint 

Facial (fe'jsal), a. licni 

Facile (fa'sil), a. lagan; dopadan; gibiv 

Facilitate (fasi'litejt), v. olaksati 

Facilitation (fasi'lite'jsan), n. olaksanje 

Facility (fasi'liti), n. lahkoca; okretnost; vjestina 

Facing (fe'jsing), n. prednja strana; procelje; odijelo; 

ruho 
Fac-simile (fa'ksi'mili), n. toCan prijepis; slicnost 
Fact (fakt), n. Sin; cinjenica; dogadjaj; istina; iskaz 
Faction (fa'ksan), n. stranka; strana 
Factionist (fa'ksanist), n. buntovnik; mutikasa; u- 

stasa 
Factious (fa'ksas), a. buntovnicki; buntov^n 
Factiousness (fa'ksasnes), n. strancarski dun 
Factitious (fakti'sas), a. umjetan; krivotvoren; la- 

zan; nacinjen 
Factor (fa'ktor), n. poslovodja; 5inbenik 
Factorage (fa'ktoredz), n. pristojba poslovodje 
Factory (fa'ktori), n. tvornica 
Faculty (fa'kalti), n. sposobnost; sila; snaga; dar; 

svojstvo; naucna struka; ravnateljst.vo ; upra- 

viteljstvo 
Fade (fejd), v. nestajati; iscezavati; susiti se; pro- 

padati; venuti 
Fag (fag), v. umarati se; tu6i se; biti se; kinjiti se; 

muciti 
Fagot (fa'gat), n. snop; naramak; — v. vezati u sno- 

plje 
Fail (fejl), v. promasiti; neuspjeti; pogrijesiti; pre- 

variti se; spadati; poginuti; umrijeti; pasti pod 

stecaj 
Failing (fe'jling), n. promasenje; manjkavost; neu- 

savrsenost; krivnja 

Failure (fej'ljur), n. manjkavost; prepust; stecaj; po 

greska 
Fain (fejn), a. veseo; radostan; naklon; milostiv; — 

adv. rado; s veseljem 
Faint (fejnt), a. slab; malodugan; boja21jrv; — y. 

gubiti snagu; onesvijestiti se; malodu^an posta- 

ti; propadati F 

Fainting: — 1S7 — Famed 

Fainting (fe'jnting), n. nesvjest; nesvjestica 

Faintish (fej'ntis), a. slabasan 

Fair (far), a. lijep; krasan; cist; ugodan; otvoreri; 

po§ten; nepristran; jasan; umjeren; — - adv. 

jasno; otvoreno 
Fair (far), n. vasar; veliki sajam; pazar 
Fairly (fa'rli), adv. posve; sasvijem; prilicno 
Fairness (fa'rnes), n. cistoca; ljepota; dobrota; ne- 

pristranost 
Fairy (fa'ri), n. vila; vracara; vjestica; madjionica 
Faith (fejt), n. vjera; vjeroispovjest; Cast; obecanje 
Faithful (fe'jtful), a. vjeran; posten; pravedan; iskren 
Faithfully (fe'jtfuli), adv. vjerno 
Faithfulness (fe'jtfulnes), n. vjernost 
Faithless (fe'jtles), a. nevjeran; izdajnicki; lazan 
Falcon (fa'kn), n. sokol 
r alconry (fa'knri), n. lov na sokole 
rail (fal), v. pasti; tonuti — n. pad; unistonje; jesen 
Fallacious (fale'jsas), a. prijevaran; varav 
Fallacy (fa'lasi), n. opsjena; obmana; zavaravanje; 

varka; prijevara; nadmudrivanje 
Fallibility (fa'libi'liti), n. pogresivost 
Fallible (fa'libl), a. pogresiv 
Fa'llibly (fa'libli), adv. pogresivo 
Fallingsickness (fa'lingsi'knes), n. velika bolest; pa- 

davica 
Fallow (fa'lo), a. zuckast; crvenkast; ugaien 
False (fals), a lazan; neposten; nevjeran; izdajnicki 
Falsehood (fa'lshud), Falseness (fa'lsness), n. lazLji- 

vost; Jaz; prijevara 
Falsely (fa'lsli), adv. lazljivo. 
Falsification (fa'lsifike'jsan), n. krivotvorenje; kva- 

renje 
Falsificator (fa'lsifike'jtor), n. krivotvoritelj ; lazac 
Falsify (fa'lsifaj), v. krivotvoriti ; pokvariti 
Falter (fa'ltor), v. posrnuti; spotaknuti; kolebati ?e. 

krzmati; ustrucavati se 
Fame (fejm), n. glas; ime; slava; dika 
Famed (fejmd), a. glasovit; slavan Familiar — 188 — Farin aceous 

Familiar (fami'ljor), a. obiteljski; domaci; prijatelj- 

ski; iskren; pouzdan; naucan; poznat 
Familiarity (familja'riti), n. povjerljivost; opcenje; 

drugovanje; povjerenje; poznavanje 
Familiarize (fami'ljorajz), v. udomiti se; uobicajiti se 

sprijateljiti se 
Family (fa'mili), n. obitelj; ukucani; rasa; pokolenje 
Famine (fa'min), n. glad; oskudica 
Famish (fa'mis), v. moriti gladom; skapati od gladi , 

umirati od gladi 
Famous (fe'jmas), a. glasovit; znacajan; slavan; cu- 

ven 
Fan (fan), n. lepeza; reseto; odusnik; mijeh; ■ — v. 

puhati; hladiti; mahati lepezom 
Fanatic (fana'tik), a. zanesen; fanatican; — n. zane- 

senjak 
Fanatical (fana'tikal), a. fanatican 
Fanaticism (fana'tisizm), n. zanesenost; sanjarstvo; 

fanatizam 
Fanciful (fa'nsiful) a. cudnovat; musicav; sanjarski; 

fantasticki 
Fancy (fa'nsi), n. masta; fantazija; umisljanje; u- 

kus; pomisao; musicavost 
Fandango (fanda'ngo), n. spanjolski pies 
Fane (fejn) B n. hram; crkva 

Fanfare (fa'nfar), n. tus (igranje glazbe uz "zivio") 
Fanfarinade (fanfa'rinejd), n. hvalisanje 
Fang (fang), n. zdralje; ralje 

Fantasm (fa'ntazm), n. tlapnja; utvara; mastanje 
Fantastic (fanta'stik), Fantastical (fanta'stikal), 8. 

sanjarski; cudnovat 
Fantasy (fa'ntasi), n. masta; umisljenje; musicavost; 

fantazija 
Fantom (fa'ntam), n. avet; sablast; utvora ; strasii ) 
Far (far), a. dalek; udaljen; — adv. daleko 
Farce (fars), n. lakrdija; saia; izlika 
Fare (far), v. ici; prolaziti; putovati; — n, vozarina 
Farewell (fa'rue'l), interj. sretan put; zboKom; do- 

vidjenja 
Farinaceous (fa'rine'jsas), a. brasnat F 

• Farm — 189 — Fatal 

Farm (farm), n. zaselak; majur; dobro; imanje; za- 

kupnistvo; — v. u zakup dati; obradjivati; ob» 

djelavati 
Farmer (fa'rmor), n. poljodjelac; gospodar; gazda; 

zakupnik 
Farming (fa'rming), n. obdjelavanje polja 
Faro (fa'ro, n. kartanje za novae (gdje jedan drzi 

banku) 
Farrago (fare'jgo), n. mjesavina; smjesa 
Farrier (fa'rior), n. potkivac; zivinar. 
Farrow (fa'ro), n. prascad; odojei; leglo; — v. leci 

prascad 
Farther (fa'rdor) a. daljni; pridodajni; dulji; — adv. 

dalje povrh 
Farthest (fa'rdest), n. najdaljni; najudaljeniji; • — 

adv. najdalje 
Fascinate (fa'sinejt), v. zacarati; opciniti; zatraviti 
Fascination (fa'sine'jsan), n. ocaranje; uroci; opci- 

njenje 
Fashion (fa'san), n. cin; nacin; obicaj; uzorak; obra- 

zac; vrsta; put; — v. uciniti; uobliciti; usposo- 

biti; prilagoditi 
Fashionable (fa'sanabl), a. obicajan; pomodan; teku- 

ci; obljubljen; lijep 
Fashioner (fa'sanor), n. krojilac 
Fast (fast), a. cvrst; stalan; vjeran; brz; raskala- 

sen; — adv. cvrsto; brzo; — v. postiti; — n, post; 

postno vrijeme 
Fast day (fa'st de'j), n. postni dan 
Fasten (fasn), v. uevrstiti; ustaliti; osjegurati; pria- 

njati; pripojiti 

Fastidious (fasti'dias), a. objestan; mrzak; gadan; 

ponosan 
Fastness (fa'stnes), n. postojanost; cvrstoca; sigur- 

nost; jamstvo; utvrda; utvrdjenje 
Fat (fat), a. debeo; tust; tovan; mastan; bogat; ob.« - 

Ian; — n. mast 
Fata! (fe'jtal). a. sudbonosan; smrtonosan; smrtan; 

koban _. Fatalis m — 190 — Fawner 

Fatalism (fe'jtalizm), n. fatalizam; nauka o sudbini, 

ili neizbjezivoj nuzdi 
Fatality (fata/liti), n. sudbina; kob 
Fate (fejt), n, udes; usud; sudba; sudbina; sreca; 

kob 
Father (fa'dor), n. otac; — v. uzeti za svoje; prisvo- 

jiti 
Fatherhood (fa'dorhud), n. oeinstvo 
Father-in-law (fa'dor-in-la,') n. tast 
Fatherland (fa/dorla/nd), n, domovina; otacbina; po- 

stojbina. 
Fatherless (fa'dorles), a. bez oca. 
Fatherliness (fa'dorlines), n. ocinska ljubav 
Fatherly (fa/dorli), a. ocinski; blag- 
Fathom (fa'dam), n. hvat; — v. hvatati (drvlje) ; do 

kuciti 
Fathomable (fa'damabl), a. dokuciv 
Fathomless (fa'damles), a. nedokuSiv; bezdan 
Fatigue (fatfg), n. umor; trud; tegoba; muka; ki- 

njenje; — v. umoriti; iscrpiti snagu; oslabiti 

Fatness (fa/tnes), n. debljina; salo; mast 
Fatten (fatn), v. odebljati; toviti; odebljati se 
Fatuity (facju'iti), n. budalastina; glupost; slabost 
Fatuous (fa'cjuas), a. budalast; lud; bezuman; pri 

vidan 
Faucet (fa'set), n. pipa; cep; pijetao; oroz 
Fault (fait), n. pogregka; mana; nedostatak; manj- 

kavost 
Faultless (fa'ltles), a. bez pogreske; usavrsen 
Faulty (fa'lti), a. pogresan; kriv; prijekoran; manj - 

kav 
Favor (fe'jvor), n. usluga; miloSt; naklonost; poraoc; . 

dar; pismo; — v. pogodovati; sklon biti; poea- 

stiti; olakgati 
Favorable (fe'jvorabl), a. prijatan; zgodan; milostiv; 

prijateljski; povoljan 
Favorite (fe'jvorit), n. mezimac; ljubimac; milosnik 
Fawn (fan), n. srnce; — v. hmiljeti; puzati; ulagivati 

se 
Favy ner (f'&'nor), n. podlac; ulizica F 

Fay — 191 — Feebleness, 

Fay (fej), n. vila 

Fealty (fi'alti), n. vjernost 

Fear (fir), n. strah; trepet; uzbudjenje; grozota; — 

v. strasiti se; bojati se; plasiti se 
Fearful (fi'rful), a. plagljiv; strasljiv; grozan 
Fearfully (fl'rfuli), adv. plasljivo; sa strahom 
Fearfulness (fi'rfulnes), n. bojazljivost; straSljivost 
Fearless (ffrles), a. neustrasiv; smion; poduzetan; 

junacan 
Feasibility (fi'zibi'liti), n. mogucnost; praktiCnost 
Feasible (fi'zibl), a. mozan; moguc; praktican 
Feast (fist), n. svetac; blagdan; godisnjica; zabava; 

— v. gostiti se; zabavljati; ugadjati 
Feat (fit), n. cin; djelo; vjestina 
Feather (fe'dor), n. pero; — v. nakiti perjem; oper- 

jati se 
Feathered (fe'dort), a. pernat 

Feature (fV6ur) n. izgled; lice; pojava; crta lica 
Featureless (fi'durles), a. bez jasnih oznaka 
febrifuge (fe'brifjud2), n. lijek protiv groznice 
Febrile (fi'bril), a. groznicav 
February (fe'brueri), n. veljaca 
Fecal (fi'kal), a. mutan; drozdan 
Feces (fi'siz), n. drozdje; talog 
Feculence (fe'kjulens), Feculency (fe'kjulensi — n. 

blatnost; kalnost; talog; drozdje 
Feculent (fe'kjulent), a. kalan; mutan; blatan 
Fecund (fe , kand) J a. plodan; plodonosan 
Fecundate (fe'kandejt), v. oploditi; zaploditi 
Fecundation (fe'kande'jsan), n. oplodjenje 
Fecundity (fika'nditi), n. plodnost 
Federal (fe'doral), a. savezan; sjedinjen 
Federalist (fe'doralist), n. saveznicar 
Federate (fe'doret), a. saveznicki 
Federation (fe'dore'jsan), n. saveznictvo 
Federative (fe'dorativ). a. savezni 
Fee (fi), n. pristojba; nagrada; plata; bastinstvo 
Feeble (fi'bl), a. slab; slabasan; nemocan; nejak 
Feebleness (fi'blnes), n. slabost; nemod Feed — 192 — Fencer 

Feed (fid), v. hraniti; snabdjeti hranom ili drugim 

stvarima; jesti; pasti se; — n. hrana; krma 
Feeder (fi'dor), n. hranitelj; izjelica 
Feel (fil). v. cutiti; osjecati; iskusiti; -- n. osje.'aj 
Feeling (fi'ling), n. osjecajuci; cuteci; ■■- n. ciivstvo; 

osjecaj 
Fee simple (fi'sim'pl), n. neograniceni posjed 
Feet (fit), n. noge 

Feign (fejn), v. izmisliti; hiniti; preivarati se 
Feigner (fe'jnor), n. himbenik; licemjerac 
Feint (fejnt), n. izlika; lazljivost; lukavstina 
Felicitate (feli'sitejt), v. razveseliti; usreciti; cesti- 

tati 
Felicitation (feli'site'jsan). n. cestitanje 
Felicitous (feli'sitas), a. sretan; veseo; vjest 
Felicitously (feli'sitasli), adv. sretno 
Felicity (feli'siti), n. sreca; veselje; blazenstvo; na- 

predak 
Feline (fi'lajn), a. macji 
Fell (fel), a. okrutan; krvozedan; necovjecji; divlji; 

— n. koza (od zvijeri), — v. posjeci; oboriti; 

otegnuti se 
Fellah (fe'la), n. egipatski, ili sirijski seljak 
Feller (fe'lor), n. pilar; drvodelja 
Fellow (fa'lo), n. drug; prijatelj; covjek 
Fellow-countryman (fa'lo-ka'ntriman), n. zemljak 
Fellow-feeling (fa'lo-fi'ling), n. sucut; sazaljenje 
Fellowship (fa'losip), n. drustvo; druzba 
Felodese (fi'lodisi') n. samoubojica 
Felon (fe'lan). n. zlocinac; krivac 
Felonious (felo'nias), a. zloban; opak; zlocinski 

Felony (fe'loni), n. zlocin 

Felt (felt), n. vunenina; krzno 

Female (fi'mejl), n. zenka; zena; — a. zenski 

Feminine (fe'minin), a. zenski; njezan; ced&n 

Fen (fen) n. glib; mocvara; kaljuza; bara 

Fence (fens) n. ograda; plot; okrilje; obrana; ma - 

cevanje; — v. zastititi; zakloniti; straziti; o- 

graditi; macevati se 

Fencer (fe'nsor) n. macevalac; ucitelj macevanja F 

Fencing — 193 — Fetch 

Fencing (fe'nsing). n. macevanje 

Fend (fend), v. suzbiti; suzbijati; braniti; obraniti 

Fennel (fe'nel), n. komoraC; slatki Janus' (biljka) 

Fenny (fe'ni), a. barovit; moSvaran 

Ferment (fo'rment), n. kvasac; vrenje; zakuhavanje; 

vrucina; buka; — v. vreti; zakuhavati se 
Fermentation (fo'rmente'jsan), n. vrenje; kemicka 

rastopina 
Fern (forn), n, paprat 

Ferocious (firo'sas), a. grabezljiv; divlji; okrutan 
Ferociousness (firo'sasnes), Ferocity (fira'siti), n. 

grabezljivost; divljastvo; okrutnost 
Ferreous (fe'rias), a. zeljezni 

Ferret (fe'ret), n. lasica; — v. potjerati; istjerati 
Ferriage (fe'ridz), n. prevoznina 
Ferruginous (feru'dzinas), a. zeijeznat 
Ferrule (fe'ril), n. obruc; stegaca 
Ferry (fe'ri) n. prevozni camac; prevozno mjesto; — 

v. prevesti 
Ferryman (fe'riman), n. prevozac; skeledzija 
Fertile (fo'rtil), n. plodan; plodonosan; proizvodan, 

bogat 
Fertileness (fo'rtilnes), Fertility (forti'liti), n. plod- 

nost; rodnost 
Fertilization (for'tilize'jsan), h. oplodjivanje 
Fertilize (fo'rtilajz), v. oploditi; proizvesti; obogatiti 
Fertilizer (for'tila'jzor), n. oplodjivac 
Fervency (fo'rvensi), n. zar; plamen 
Fervent (fo'rvent), a. razaren; vruc; topal; pobozan 
Festal (fe'stal), a. svetkovni; svecani; veseo; zaba- 

van 
Fester (fe'stor), v. gnojiti se; ognojiti se; — n. cir, 

mozolj 
Festival (fe'stival), a. sveCan; - — n. svetac; blagdan; 

god; praznik; proslava; lumparenje 
Festivity (festi'viti), n. sveCanost; svetkovina; ve- ■ 

selje; radost; milina 
Festoon (festa'n), n. vise<5a cvjetnjasta pletenica. 
Fetch (feC), v. nositi; donijetl; nabaviti- stlci; — r. 

lukavStina; varka; vjeStina 7 Fetid — 194 — Fieriness 

Fetid (fe'tid) a. smrdjiv; smrdeci 
Fetlock (fe'tlak), n. glezanj (u konja) 

Fetter (fe'tor), n. negve; verige; okov; gvozdje; - 

v. okovati; vezati 
Feud (fjud), n. svadja; borba; tucnjava; leno 
Fever (fi'vor), n. groznica; zimica 
Feverish (fi'voris), a. groznica v 
Feverishness (fi'vorisnes), n. groznicavost 
Few (fju), a. nekoliko; nekolicina 
Fez (fez), n. fes 

Fiance (fi'a'nse'), n. zarucnik; vjerenik. 
Fiancee (fi'a'nse'), n. zarucnica; vjerenica 
Fiasco (fia'sko), n. neuspjeh 
Fiat (fa'jat), n. zapovijed; odluka 
Fib (fib), n. laz; — v. lagati 

Fiber (faj'bor), Fibre (fa'jbor) n. vlakno; ziiica 
Fibril (fa'jbril), n. vlakanee 
Fibrous (fa'jbras), a. vlaknat; likav; zilav 
Fibula (fi'bjula), n. kopca 

Fickle (fikl), a. nestalan; nepostojan; promjenljiv 
Fickleness (fi'klnes), n. nestalnost; nepostojanost 
Fiction (fi'ksan) n. izmigljotina; laz 
Fictitious (fikti'sas), a. izmiSljen; kriv; lazan 
Fiddle (fidl), n. gusle; — v. guslati 
Fiddler (fi'dlor), n. guslaS 
Fidelity (fide'liti), n. vjernost; neporocnost 
Fidget (fi'dzet), v. premjestati se; okretati se; biti 

nemiran; — n. nemir 
Fidgety (fi'dzeti) a. nemiran; neustrpljiv 
Fiducial (fiidju'sal), Fiduciary (fiidju'si'erf), a. pouz- 

dan; povjerljiv 
Fie (faj), intrj. fuj! 
Fief (Of), n. leno 

Field (fild), n. poljana; polje; livada; ratiste 
Fiend (find), a. nepomirljiv; — n. neprijatelj; vrag 
Fiendish (fi'ndi^), a. paklenski, zloban; pakostan 
Fierce (firs), a. bijesan; 2estok; uzasan; divlji 
Fiercely (fi'rsli), adv. zestoko; svom zestinom 
Fierceness (fi'rsnes), n. bjesno6a; srdfcba; divlja5t\o 
Fieriness (fa'jorines), ai. vatrenost; zestina Fiery — 195 — Filtration 

Fiery (fa'jori), a. vatren; ushicen; uznesen 

Fife (fajf) n. zvizdaljka; svirala 

Fifer (fa'jfor), n. svirac 

Fifteen (fi'fti'n), n. petnaest 

Fifteenth (fi'ftl'nt), a. petnaesti 

Fifth (fift), a. peti 

Fifthly (fi'ftli), adv. na petom mjestu; peto 

Fiftieth (fi'ftiet), a. pedeseti 

Fifty (fi'fti) n. pedeset 

Fig (fig), n. smokva 

Fight (fajt), v. biti se; tuci se; boriti se; ratovati, 

— n. rat; boj; bitka; borba; sukob 
Fighter (fa'jtor), n. bojovnik; borac 

Figment (fi'gment), n. izum; izmisljotina 
Figurative (fi'gurativ), a. slikovni; u slici; kitfen 
Figure (fi'gjur), n. oblik; prilika; slika; uzorak; sli- 

kanje; stas; kip; - — v. napraviti; slikati; raCu- 

nati; iskititi; uciniti 
Filament (fi'lament). n. konac; nit; zila; vlakno; zica 
Filch (file), v. ukrasti; krasti 
Filcher (fi'leor), n. tat; kradljivac 
File (fa'el), n. pravac; niz; red; pretinac; turpija, 

pila; — v. urediti; odloziti; stupati u redovima; 

piliti; turpijati 
Filial (fi'ljal), a. djetinski; sinovski 
Filiate (fi'liejt), v. posiniti; pokceriti 
Filiation (fi'lie'jsan), n. odnos; spoj; posinjenje 
Filibuster (fi'liba'stor), n. pljackas; gusar 
Fill (fil), v. napuniti; — n. dovoljnost; dostatnost; 

obilje 
Filler (fi'lor), n. ono cime se puni 
Fillet (fi'let), n. vrpca; zavoj; upletak 
Filling (fi'ling), n. punjenje; ispunjavanje 
Filly (fi'li), n. zdrjebica; zdrijebe 
Film (film), n. kozica; opno 

Filter (fi'ltor), n. cjedilo; — v. procisdivati; cjediti 
Filth (filt), n. neCistoca; gad; smet 
Filth iness (fi'ltines), n. gad; necistoda; zamazanost 
Filthy (fi'lti), a. gadan; ne£ist; zamazan 
Filtration (filtre'jsan), n. cis^enje; cijedjenje Fin — 196 — First 

Fin (fin), n. peraja 

Final (fa'jnal), a. konacni; zadnji; potonji 

Finance (fina'ns), n. dohodak; prihod 

Financial (fina'nsal), a. dohodarski; novcani 

Financier (fi'nansi'r), n. novcar; blagajnik 

Find (fajnd), v. naci; pronaci; otkriti; opaziti 

Finder (fa'jndor), n. pronalaznik 

Fine (fajn), a. lijep; ugladjen; krasan;. tanak; — v. 

cistiti; ocistiti; oglobitj; — n. globa; kci:ac; svv- 

setak 
Fineness (fa'jnes), n. finoda; cistoca; tancirja 
Finery (fa'jnori), n. nakit; iskicenost; sjajnost; s.iuj 
Finesse (fine's), n. lukavstina; lukavstvo 
Finger (fi'ngor) n. prst; — v. dotaknuti se prstom; 

ukrasti 
Finical (fi'nikal), a. iskicen; nacifran; gizdav; ki- 

coski 
Finis (fa'jnis), n. konac; svrsetak; zakljucak 
Finish (fi'nis), v. svrsiti; dokoncati; zakljuc.Ui; usi- 

vrsiti 
Finite (fa'jnajt), a. ogranicen 
Fir (for), n. bor 
Fire (fa'er), n. vatra; pucnjava; — v. 'upaliti; odu- 

seviti; prsnuti; otjerati 
Fireboat (fa'erbo'ut), n. vatrena sajka 
Fire-engine (fa'er e'ndzin), n. strcaljka 
Fire- lock (fa'er la'k), n. puska 
Fireman (fa'erman), n. vatrogasac; grijac 
Firepan (fa'erpan), n. posuda za ugljen 
Fireproof (fa'erpruf), a. neupaljiv; nepregoriv 
Fi reword (fa'eruork), n. vatromet 
Firkin (fo'rkin), n. cetvrt vedra 
Firm (form), a. cvrst; gust; tvrd; jak; postojan; — 

n. tvrdka 
Firmament (fo'rmament), n. vazduh; svod; nebo; ne- 

besa 
Firmly (fft'rmli), adv. Svrsto; postojano 
Firmnes (fft'rmnes), n. cvrstoca; postojanost; stalnost 
First (forst), a. prvi; glavni; ■ — adv.'prvo; najprije; 

prije svega F 

Firstling — 197 — Flag 

Firstling (fo'rstling), n. prvenac 

Firstly (fo'rstli), adv. na prvom mjestu; ponajprije 

Firth (fort), n. morski rukav 

Fisc (fisk), n. komora; drzavna blagajna; drzavni 

odvjetnik 
Fiscal (fi'skal), a. blagajnicki; odvjetnicki 
Fish (fis). n. riba; — v. loviti ribu; traziti njesto yar- 

kom; uhvatiti; izvuci 
Fisher (fi'sor), Fisherman (fi'sorman), n. ribar 
Fishery (fi'sori), n. ribolov 
Fishhook (fi'shuk), n. udica 
Fissile (fi'sil), a. razdvojiv 
Fissure (fi'sur), n. pukotina; rupa 
Fist (fist), n, pjest; pjesnica; saka; — v sakati se 
Fisticuff (fi'stikaf), n. udarac 
Fisticuffs (fi'stikaf s), n. gakanje; tucnjava 
Fistula (fi'stjula), n. trska; trstika; rana 
Fit (fit), a. zgodan; sposoban; pristajao; valjan; • — 

v. usposobiti; prilagoditi; udesiti; namjestiti; do- 

bro stajati; — n. namjestenje; uredjenje; grce- 

vitost; tresnja 
Fitness (fi'tnes), n. prikladnost; valjanost; sposob- 

nost; pristalost 
Fitter (fi'tor), n. zgotovljac; udesitelj 
Five (fajv), n. pet 
Fivefold (f 'jvfo'ld), a. peterostruk 
Fix (fiks), v. ucvrstiti; utemeljiti; zasaditi; probu- 

siti; popraviti; urediti; ustaliti se; utvrditi se; 

— n. teski polozaj; neizvjestnost; za^onetka 
Fixation (fikse'jsan), n. stalnost; postojanost 
Fixed (fikst). a. cvrst; utvrdjen; stalan; postojan 
Fixture (fi'kscur), n. predmet trajno pridijeljen bilo 

cemu 
Fizz (fiz), Fizzle (fizl), v. pistati; piskati; neuspjeti; 

promasfti 
Flabbiness (fla'bines), n. klimavost; mlitavost 
Flabby (fla'bi), a. klimav; slab 

Flaccid (fla'ksid), a. popustljiv; slab; troSan; klimav 
Flag (flag), n, barjak; zastava; — v, davatl znak za< 

stavora Flagellate — 198 — Flatulent 

i 

Flagellate (fla'dzelejt), v. bicevati; izsibati 

Flagellation (fla'dzele'jsan), n. bicevanje 

Flagitious (fladzi'sas), a. gnjusan; ogavan; zlocinagki 

Flagon (fla'gan) n. cutura; boca 

Flagrancy (fle'jgransi), n. pozar; oganj; ogromnost 

Flagrant (fle'jgrant), a. goruci; ognjen; neizmjeran 

Flail (flejl), n. cijep; mlatilo 

Flake (flejk), n. pahuljica; pramicak; prhuta; ljuska 

Flaky (fle'jki), a. pahuljast; pramenast 

Flambeau (fla'mbo), n. goreea baklja; zublja; luc 

Flame (flejm), n. planien; zar; vatra; — v. plamsati 

Flaneur (fla'no'r) n. skitalica; brbljavac 

Flank (flank), n. slabocina; strana; bok; — v. dota- 

ci se; dodirnuti se; stajati uz; gramciti; me- 

djasiti 
Flannel (fla'nel), n. flanel 
Flap (flap), n. zalistak; resa; obod; krilo; — v. gibati 

(krilima) ; udarati; visjeti 
Flare (flax), v. treperiti; treptjeti; buktati; plamsat'; 

— n. plamsanje; treptanje (plamena). 
Flare-up (flar-a'p), n. razjarenost; zivo prepiranje 
Flash (flas), v. zasjati; planuti; buknuti; rasvijet- 

liti; — n. bljesak; sijevanje; sjaj; casovitost; — 

a. prost; nizak 
Flashy (fla'si), a. zamaman; prividan; gizdav 
Flask (flask), n. boca 
Flat- (flat), a. ravan; plosnat; plitak; polozen; pro- 

strt; obican; tup; — n. ravan;; ravnici?* ; niz, 

sprat; tupak; bukvan; ponizilica; — v. sravniti 
Flatly (fla'tli), adv. ravno; izravno; odlucno 
Flatness (fla'tnes), n. ravnina; poljana; nizina 
Flatten (flatn), v. sravniti; isplosniti 
Flatter (fla'dor), v. laskati; laskati se; maziti se; 

udvarati; ulagivati se; umiljavati se 
Flatterer (fla'doror), n. laskavac; ulizica 
Flattery (fla'dori), n. laskanje; udvaranje; ulagivanje 
Flatulence (fla'tjulens), n. napinjanje; vjetrovi (u 

trbuhu) ; vjetrcvitost 
Flatulent (fla'tjulent) a. vjetrovit F 

Flaunt — 199 — - Flexure 

Flaunt (flant), v. gizdati se; napuhavati se; nadima- 

mati; — n. naduvanje; nadimanje 
Flautist (fla'tist), n. onaj, koji svira flautu 
Flavor (fle'jvor), n. okus; miris; njuh; vonj; zasla- 

da; — v. zasladiti; zasmociti; zamediti 
Flavorous (fle'jvoras) a. mirisav; kusan; slastan 
Flaw (fla), n. pukotina; puklina; manjak; pogreska; 

vihor; — v. puknuti 
Flax (flaks) n. Ian 

Flaxen (fla'ksn), Flaxy (fla'ksi), a. lanen 
Flaxseed (fla'ksfd), n. laneno sjeme 
Flay (flej), v. guliti; oguliti; derati 
Flea (fli), n. buha 

Fleam (film) n. ljecnicki noz^c za otvoriti zilu 
Fleck (flek), n. mrlja; ljaga; — v. zamrljati 
Flection (fle'ksan), n. savijanje; pregibanje 
Fledge (fledz), v. snabdjeti perjem 
Fledgeling (fle'dzling), n. mlada ptica, koja upravo 

dobiva perje 
Flee (fli), v. pobjeci 
Fleece (flls). v. stri^i; osisati; varati 
Fleecy (fli'si), a. vunen; vunast 

Fleer (flir), v. rugati se; ismjehavati; — n. izrugavanje 
Fleeringly (fll'ringli), adv. porugljivo 
Fleet (flit), a. brz; okretan; — v. brzo letjeti; brzati 

— n. mornarica; brodovlje 
Fleetly (fli'tli), adv. brzo; letimice 
Fleetness (fli'tnes) n. brzina; hitnja 
Flesh (fles), n. meso; — v. hraniti mesom 
Fleshiness (fle'sines), n. mesnatost 
Flesh less (fle'sles), a. mrsav; osusen 
Fleshliness (fle'slines), n. slast; razbluda; pohota 
Fleshly (fle'sli) a. zivotinjski; puten 
Fleshy (fle'si), a. mesnat; pun; debeo 
Flex (fleks), v. nagibati; savijati 
Flexibility (fle'ksibi'liti), n. gibivost; vitkost 
Flexible (fle'ksibl), a. gibiv; vitak; prutak 
Flexion (fle'ksan), n. savijanje; pregibanje; zavoj 
Flexure (fle'ksur), n. pregibanje; pregibak F 

Flicker — 200 — Floridity 

Flicker (fli'kor) v. treptjeti; treperiti; vijati se; — 

n. treptanje 
Flier (fla'jor), n. onaj, koji leti ili bjezi 
Flight (flajt), n. bijeg; bjezanje; lijet; polet 
Flightiness (fla'jtines), n. hitnja; brzina 
Flighty (fla'jti), a. bjeZeci; lete£i; ljuckast 
Flimsiness (fli'mzines) n. slabost; povrgnost 
Flimsy (fli'mzi), a. slab; povrgan; lagan 
Flinch (flinc), v. povuci se; uzmaknuti; uzmicati 

Flinders (fli'ndorz), n. komadici 

Fling (fling), v. izbaciti; ispustiti; pobijediti; i;:- 

mrmljati; — n. hitae; udarac; neumjestna pri- 

mjedba; sarkazam 
Flint (flint), n. kremen 
Flinty (fli'nti), a. tvrd; kremenast 
Flippant (fli'pant), a. govorljiv; nestasan 
Flippantness (fli'pantnes), Flippancy (fli'pansi), n. ri- 

jecltost; lakoumlje 
Flirt (flort), v. baciti; namigivati; — n. bacenje; na- 

gla kretnja; namigusa 
Flirtation (florte'jsan), n. namigivanje; brzi okret 
Flit (flit), v. poletiti; pohitjeti; biti nestalan 
Flitch (flic), n. slanina; mastna strana 
Flitter (fli'tor), n. krpa; cunja 

Float (flout), n. splav; pluto; — v. ploviti; plivati 
Floatage (flo'utedz), n. sve, sto pliva na povrsini voue 
Flock (flak), n. stado; copor; — - v. druziti se; sakup- 

Ijati se 
Floe (flou), n. gromada leda plivajuci po moru 
Flog (flag), v. tuci; bicevati; sibrati 
Flood (flad), n. poplava; potop; — v. poplaviti 
Floor (flor), n. pod; kat; sprat; pravo govora; — 

v. popoditi; usutkati 
Flora (flo'ra), n. bozica cvijeca; rast 
Floral (flo'ral), a. cvijetnjast 
Florescence (flore'sens), n. cvjetanje 
Florid (fla'rid), a. rumen; iski£en; ukraSen govornic- 

kim cvijecem 
Floridity (flori'diti) Floridness (flo'ridnes), n. rum^ 

nilo; svjeza boja F 

Florin — 201 — Flutter 

Florin (fla'rin), n. forinta 

Florist (flo'rist), n. gojitelj cvijeca; vrtljar 

Flounce (fla'uns), v. koprcati se; boriti se; Zarubiti; 

— - n. rub 
Flounder (fla'undor), v. bacati se 
Flour (fla'ur), n. bra§no; melja; — v. smljeti; po- 

sipati brasnom 
Flourish (fla'ris), v. uspjevati; cvasti; — n. nakit 
Floury (fla'uri), a. brasnat 

Flout (fla'ut), v. rugati se; ismjehavati; — n. uvreda 
Flow (flou), v. teci; taliti se; — n. tijek; tok; plima. 

obilje 
Flower (fla'uor), n. cvijet; — v. cvasti; cvjetati; is- 

kititi cvijecem 
Floweret (fla'uoret), n. cvjetic 
Floweriness (fla'uorines), n. kicenost govora 
Flowery (fla'uori), a. pun cvijeca; iskicen 
Fluctuate (fla'kcuejt), y. talasati se; kolebati se- 

biti nestalan 
Fluctuation (fla'kcue'jsan), n. kolebanje; nestalnost 

Flue (flju), n. dimnjak 

Fluency (flju'ensi), n. tok; lahkoca; okretnost; vje- 

§tina 
Fluent (flju'ent), a. tekuci; gladak; okretan; vjest 
Fluid (flju'id), n. tekucina; tvar 
Fluke (fljuk), n. doljni i siljasti dio sidra 
Flurry (flo'ri), n. vihor; bura; lijevanie; pljusak; 

zadnji trzaji ubijenog kita; uzbudjenje; zbrka; 

— v. uzbuditi; uzbuniti 
Flush (flas), v. teci; strujiti; zacrveniti se; sjati; za- 

riti se; — n. vrenje; navala^ sjaj; — a. snazan; 

jak; svjez 
Fluster (fla'stor), v. upaliti; razzestiti; smesti; — n. 

vrucina; zestina; uzbudjenje; smutnja 
Flute (fljut), n. flauta 

Flutist (flju'tist). n. flautista; svira5 na flautu 
Flutter (fla'tor), v. leprsati; pahati (krilima) ; tit - 

rati; uzbuniti; pobrkati; — - n. leprganje: brzina, 

buka; gbrHa; neniir; nered F 

Flux —202 — Foment 

Flux (flaks), n. tijek; tok; poplava; promjena; — v. 

taliti; topiti 
Fluxible (fla'ksibl), a. rastopiv 
Fly (flaj), Vv letjeti; pobjeci; izbjegavati; kloniti so; 

— n. muha 
Foal (fol), n. zdrijebica; — v. ozdrijebiti se; pokotiii 
Foam (fom), n. pjena; — v. pjeniti se; izbacivati 
Foamy (fs'mi), a. pjenast; pjenav 
Fob (fab), n. d^epic za uru; — v. prevariti; varati 
Focal (fo'kal), a. zarisni 
Focus (fo'kas), n. zariste; sredisnja tocka; — v. usre- 

dotociti 
Fodder (fa'dor), n. krma; hrana (za konje; marvn 

ovce itd) ; — v. hraniti (blago) 
Foe (fgu), n. neprijatelj; protivnik 
Foeman (fo'uman), n. neprijatelj (u ratu) 
Foeticide (fi'tisajd), n. unistenje djeteta u utrobi 
Foetus (fi'tas), n. zametak; dijete (u utrobi) 
Fog (fag), n. mag-la; — v. zamagliti 
Fogginess (fa'gines), n. maglovitost 
Foggy (fa'gi), a. maglovit; taman; imuran 
Fogy (fo'gi), n. bukvan; bena 
Foh (fo), inter j. fuj! 
Foible (fojbl), n. slabost; manjkavost 
Foil (f.ojl), n list; rapir; — v. osujetiti; unistiti; po 

kvariti 
Foist (fojst), v. podmetnuti; podvaliti; pruturati 
Fold (fold), v. previti; prekrstiti; saviti; sloziti; po- 

kriti; nabrati; naborati; — n. nabor; stado; stoka; 

ovcarnica 
Folderol (fa'ldira'l), n. besmisao; glupost 
Foliage (fo'liedz), n. lisce 

Foliate (fo'liejt), v. istuci u oblik lista; — a. lisnat 
Folio (fo'ljo), n. list; stranica u knjigi; knjiga 
Folk (fok), Folks (foks), n. narod; ljudi 
Follicle (fa'likl), n. ljuska; mjehuric; zlijezda 
Follow (fa'lou), v. slijediti; nastaviti 

Follower (fa'louor), n. sljedbenik 

Folly (fa'li), n. ludorija; budalastina; lakoumnost 

Foment (fome'nt), v nariti; popedi; prziti; podjarivat} F 

Fomentation — 203 — Forage 

Fomentation (fo'mente'j&an), n. przenje; drazenje; 

pod jarivan je ; poticanje; podbadanje 
Fond (fand), a. njezan; ugodan; ljubazan; zaljubljen; 

zaludjen 
Fondle (fandl), v. milovati; njezno postupati; dragati 
Fondling (fa'ndling), n. miljenik; ljubimac 
Fondness (fa'ndnes), n. njeznost; ljubav 
Font (fant), n. izvor; vrelo; krstionica 
Food (fud), n. hrana; jelo 
Fool (ftil), n. ludjak; luda; bena; — v. ludovati; za- 

mamljivati; rugati se; varati 
Foolery (fu'lori), n. ludorija; budalastina 
Foolish (fu'lis), a. lud; glup; bezuman; tast; naivaft 
Foolishness (fu'lisnes), n. glupost; bedastoca 
Foolscap (fu'lzkap), n. arak papira 
Foot (flit), n. noga; stopalo; — v. stupati; hodati; 

plesati 
Football (fu'tba'l), n. nogomet 
Footboy (fu'tbo'j), n. sluga; segrt 
Footbridge (fu'tbri'dz), n. brvno; prolazni most 
Footfall (fu'tfa'l), n. korak; stopa; 
Footman (fu'tman), n. pje§ak 
Footmark (fu'tma'rk), n. trag; stopa 
Footnote (fu'tno't), n. biljeska na doljnem dijelu stra- 

nice 
Footpad (fu'tpa'd), n. razbojnik 
Footpath (fu'tpa/t), n. staza; nogostup 
Footprint (fu'tpri'nt), n. trag; stopa; slijed 
Footsoldier (fu'tso'ldzor), n. pjesak 
Footstep (fu'tste'p), n. otisak stopala; znak; trag; 

slijed 
Footstool (fu'tstu'l), n. podnoznik; stolcic za noge 

Fop (fap), n. gizdelin; kicos; ficfiric 

Foppery (fa'pori), n. gizdanje; kicostvo 

Foppish (fa'pis), a. gizdelinski; naprcen 

Foppishness (fa'pisnes), n. gizdelinstvo; cho^p- 

For (for), prep, za; mjesto; umjesto; rad ; ; i :.n; 

kroz; — conj. jer; posto 
Forage (fa'redz), n. nabavljanje hrane; hrp -■■•■*■ I mi: 

pasa; sijeno; zito; napoj; — y, nabas^j M 'm\±ua; Forasmuch — 204 — Foreknow 

Forasmuch (fo'razma'c), conj. s obzirom na; jer; j.ei*>o 
Forbear (forba'r), v, ustegnuti se; prestati; propu- 

stiti; manuti se; okaniti se 
Forbearance (forba'rans), n. propust; ustrpljivost; 

blagost . ■.* 

Forbid (forbi'd), v. zabraniti; zaprijeciti 
Force (fors), n. snaga; sila;/ jakost; moc; vaznost; — 

v. siliti; prisiliti; obvezati; tjerati; silovati 
Forced (forst), a. prisiljen 
Forceful (fo'rsful), a. snazan; silan; jak 
Forcible (fo'rsibl), a. silan; mocan; vazan 
Forcibly (fo'rsibli), adv. zestoko; vatreno; silom- 
Ford (ford), n. plitcina; — v. pregaziti 
Fore (for), a. prednji; prvi; — adv. prije; unaprijed: 

— n. buducnost - 

Forearm (fo'ra'rm), n. podlaktnica 
Forebode (forbo'd), v. proreci; proricati; naslucivati 
Foreboding (forbo'ding), n. zla slutnja; naslucivairj^ 
Forecast (forka'st), v. smisliti; upriliciti; predvidjati 
Forecast (fo'rka'st), n. uprilicenje; predvidjanje; na'- 

vlasnost 
Forecastle (fo'rka/sl), n. prednji dio broda, u kojem 

stanuju mornari 
Foreclose (forklo'uz), v. zatvoriti; iskljuciti; ukirtut-iv 

prijeciti; braniti 
Foreclosure (fo'rklo'zyr), n. ukinuce hipoteke; zabra- 

na; lisenje prava na 
Forefather (fo'rfa'dor), n. pradjed; praotac - 
Forefend (forfe'nd), v. odbiti; otkloniti; branitu od- 

vratiti 
Forefinger (fo'rfi'ngor), n. kaziprst 
Forefront (fo'rfrant), n. prednja strana; celo 
Forego (forgo'), v. prestati; napustiti; odreci se; 

ostaviti se . . ., 

Foreground (fo'rgra'und), n. prednja strana 
Forehanded (forha'nded), o. rant; pravodoban. 
Forehead (fa'red), n. celo ' 

Foreign (fa'rin), a. tudji; stran 

Foreigner (fa'rinor), n, tudjin; stranac; inozejnac s 
Foreknow (fo'rno'), v. ?nati unaprijecl F 

Foreknowledge _ 205 — Forget 

Foreknowledge (fo'rna'ledz), n. predznanje 
Foreland (fo'rla'nd), n. rt; siljak 
Forelock (fo'rla'k). n. kosa na celu 

Foreman (fo'rman), n, prvak; predsjednik; procelnik 
Foremost (fo'rmo'st), a. prvi; glavni 
Forenoon (fo'rnu'n), n. predpodne 
Forensic (fore'nsik), a. sudbeni 

Foreordain (fo'rorde'jn), v. unaprijed odrediti; a. opre - 
■ :: dijeljen 
Forerun (fo'ra'n), v. bjezati; trcati pred necim 
Forerunner (fo'ra'nor), n. preteca; glasonosa 
Foresaid (fo'rse'd), a. gore receni; spomenut 
Foresee (forsf), y. predvidjati 
Foreshorten (fo'rso'rtii), v. pokratiti 
Foreshow (forso'u), v. unaprijed pokazivati; proricati 
Foresight (fo'rsa'jt), n. predvidjanje; predznanje 
Foreskin (fo'rskin), n„ kozica na muskom udb 
Forest (fa'rest), n. suma; dubrava; lug 
Forestall (forsta'l). v. preoteti; naslucivati; iskljuciti 
Forester (fa'restor), n. sumar 
Foretaste (fo'rte'jst), n. nasiucivanje, stutnja; pred- 

osjeeanje 
Foretaste (forte' jst), v. slutiti; kusati prije drugoga 
Foretell (forte'l), v. proreci; proridati 
Foreteller (fo'rte'lor), n, prorok; proricatelj ; gatalae 
Forethought (fo'rta't), n. slutnja; promisljenost 
Foretoken Xfo'rto'ykn), n. znak; znamenje 
Foretooth (fo'rtu't), n, prednji zub 
Fore top (fo'rta'p), n. vlasi na prednjoj strani giave 
Forever (fore'vor), adv. za uvijeke; na vijeke; ne- 

prestano 
Forewarn (forua'rn) v. opon^enuti unaprijed 
Forfeit (fo'rfit), v. . izgubiti pmyp ' ha njesto; — n. 

globa; kazna 
Forfeiture (fc'rficur), , n, gubitak 
Forge (ford2), n. kovacnica; — v. kovati; skovati ; 

* r patvoriti 
Forger, (fo'rdzor), n. kovae; krivatvoritelj 
Forgery (fo'rdzori), n. kovanje; krlvotvprenje 
Forget (forge't), v. zaborayiti; zanemariti Forgetful — 206 — Fortissimo 

Forgetful (forge'tful), a. zaboravljiv; zaboravan 

Forgetfulness (forge'tfulnes), n. zaboravnost 

Forget-me-not (forge'tmina't), n. potocnica 

Forgive (forgi'v), v. oprostiti 

Forgiveness (forgi'vnes), n. oprost; oprogtenje 

Fork (fork), n. vilju&ka; vilica 

Forky (fo'rki) a. rasljast; vilicast 

Forlorn (forlo'rn), a. zapusten; bez pomoci; bez- 

nadan; bijedan; samilostan 
Form (form), n. oblik; uzorak; — v. uobliciti; uciniti 
Formal (fo'rmal), a. pravilan; narocit; izrican 
Formality (forma'liti), n. obican nacin; ceremonija 
Formation (forme'jsan), n. tvorba 
Former (fo'rmor), a. prija§nji; prvaSnji; prediduci 
Formerly (fo'rmorli), adv. prije 
Formidable (fo'rmidabl), a. strahovit; striSan; gro- 

zan; uzasan 
Formidably (fo'rmidabli), adv. strahovito 
Formless (fo'rmles) a. nepravilan 
Formula (fo'rmula), n, formula; pravilo; obrazac 
Formulate (fo'rmulejt), Formulize (fo'rmutajz), v. os- 

naciti u pravilima; srediti u pravila 
Fornicate (fo'rnikejt), v. kurvati se 
Fornication (fo'rnike'jsan), n. nezakonito spolno op6e- 

nje; prcanje 
Fornicator (fo'rnike'jtor), n kurvig 
Forsake (forse'jk), v. zapustiti; zabaciti; odreci se 
Forsooth (forsu't) adv. zaista; u istinu; vrlo dobro 
Forswear (fo'rsue'r), v. odre6i se pod zakletvom; kri- 

vo prisecl 
Forswearer (forsue'ror), n. krivokletnik 
Fort (fort), n. utvrda; tvrdjava; opkop; Sanac 
Forte (fo'rte), adv. glasno; jako; moCno 
Forth (fort), adv. naprijed; van; daleko 
Forthieth (fo'rtiet), a. cetrdeseti 
Forthwith (fo'rtui't), adv odmah; bez otezanja; iz- 

ravno 
Fortification (fo'rtifike'jgan), n. tvrdjava; utvrdjen.le 
Fortify (fo'rtifaj), v. utvrditi; utvrdjivati; ojacati 
Fortissimo (forti'simo), adv. vrlo glasno p 

Fortitude — 207 •— Foster son 

Fortitude (fo'rticud), n. hrabrost; odvaznost; odlufc- 

nost 
Fortnight (fo'rtna'jt), n vrijeme od cetrnaest darn; 

dva tjedna 
Fortnightly (fo'rtna'jtli), adv. jedanput u cetrnaest 

dana 
Fortress (fo'rtres), n. tvrdjavica; gradic 
Fortuitous (fortju'itas), a. sluSajni, prigodni 
Fortuitously (fortju'itasli), adv. slucajno 
Fortuity (fortju'iti), n. slucaj; prigoda 
Fortunate (fo'rcunet), a. sretan; uspjegan 
Fortunately (fo'rcunetli), adv. sre<5om 
Fortune (fo'rcun), n. sreea; dogadjaj; sudbina; bo- 

gatstvo; — v. dogoditi se 
Fortune teller (fo'rcun te'lor), n. vracar; gatalac 
Fortune telling (fo'rcun te'ling), n. vracanje; gatar je 
Forty (fo'rti), n. cetrdeset 

Forum (fo'ram), n. sudi&te; sud; javno mjesto u Rimj 
Forward (fo'ruord), adv. naprijed; — a. pripravan, 

gotov; naklon; smion; — v. promicati; otposlaij 
Forwarder (fo'ruordor), n. promicatel j ; unapreditelj; 

oda§iljatelj 
Fosse (fas), n. jama 
Fossil (fa'sil), a. okamenjen; iskopau; — n. iskopina; 

okamina 
Fossilist (fa'silist), n. proucavateli iskopina 
Foster (fa'stor), v. njegovati; poticati; podrazivati 
Fosterage (fa'storedz), n. njegovanje; njega; hra- 

njenje 
Foster brother (fa'stor bra'dor), n. brat po mlijeku 
Foster child (fa'stor ca'eld), n. hranjenik; hranjeniea 
Fosterer (fa'storor), n. hranitelj; njegovatelj; cuvar 
Foster father (fa'stor fa'dor), n. pooSim 
Foster mother (fa'stor ma'dor), n. macuha; pomajki 
Foster nurse (fa'stor no'rs), n. dojkinja; dojilja 

Foster sister (fa'stor s|'st(5r), n. sestra po mlijeku; po 

sestrima 
Foster son (fa'stor sa'n), n. posinak F 

Foul — 208 — Fragment 

Foul (fa'ul), a. necist; zamazan; mrzak; nevaljan - 

nepoSten; — - v. smraditi; ognjusiti; sudariti se; 

zbrkati; — n. zamrgaj; sudar; nepravilan lijet 

lopte kod bezbala, itd 
Foulness (fa'ulnes), n. smrad; gad; ne5istoca 
Found (fa'und), v. utemeljiti; sagraditi 
Foundation (fa'unde'jgan), n. temelj; utemeljenje; duo 
Founder (fa'undor), n. utemeljitelj ; zacetnik; osni- 

vac; ukocenost; okorjelost; lijevalac; — v. na 

sjesti; tonuti 
Foundery (fa'undori), Foundry (fa'undri), n ljevaj- 

nica; talionica 
Foundling (fa'undling), n. nahod; nahodiste 
Foundry, vidi Foundery 
Fount (fa'unt), n. lijevanje 

Fountain (fa/untin), n. vrelo; vrutak; izvor; vodoskok 
Four (for), n. cetiri 
Fourfold (fo'rfo'ld), a. cetverostruk 
Fourfooted (fo'rfu'ted) a. Cetveronozan 
Fourscore (fo'rsko'r), n. osamdeset 
Foursquare (fo'rskua'r), a. cetverouglast 
Fourteen (fo'rtfn), n. cetrnaest 
Fourteenth (fo'rtfnt), a. cetrnaestf 
Fourth (fort), a. cetvrti 
Fowl (fa'ul), n. ptica; zivad; perad; — v. hvatati 

divljac 
Fowler (fa'ulor), n. lovac na ptice 
Fowling piece (fa'uling pis) n. nuska za streljanje 

ptica 
Fox (faks), n. lisica 

Foxy (fa'ksi), a. lisicav; lukav . . 

Fracas (fre'jkas), n. buka; galama; svadjanje 
Fraction (fra'k§an), n. Cesnik; razlomak; slomak 
Fractious (fra.'k§as), a. svadljiv; zagrizTUv 
Fracture (fr&'k^ur), n. skrhanje; puklina; — v. raz - 

blti; skrhati; slomiti; prebiti se; razbiti se 
Fragile (fra'd2il), a. krhak; slab; trosan 
Fragility (fradzTliti), n. krhkost; krhko6a; troSnost 
Fragment (fragment)', "n. odlomak; ulomak: komad F 

Fragmen tary — 209 — Fra y 

Fragmentary (fra'gmenteri), a. sastavljen od komada, 

nepotpun 
Fragrance (fre'jgrans), Fragrancy (fre'jgransi), n. 

miomiris 
Fragrant (fre'jgrant), a. miomirisan 
Frail (trejl), a. krhak; trosan; nestalan 
Frailty (fre'jlti), n. krhkost; nemoc; nestalnost; ne- 

postojanost 
Frame (Irem), v. napraviti; tvoriti; naciniti; uok- 

viriti; opasati; zagraditi; — n. okvir; struk; 

sastav; gradnja; stalak; skele; grede 
Framer (fre'jmor), n. graditelj; izumitelj; pocetnik; 

kipar 
Franc (frank), n. franak (Franceski novae) 
Franchise (fra'ncajz), n. povlastica; slobostina; — 

v. osloboditi 
Frangibility (fra'ndzibi'liti), n. krhkost; trosnost 
Frangible (fra'ndzibl), a. krhak; trosan; slab 
Frank (frank), a. Slobodan; otvoren; iskren 
Frankincense (fra'nkinsens), n. tamjan 
Frankly (fra'nkli), adv. otvoreno; iskreno 
Frankness (fra'nknes), n. otvorenost; iskrenost 
Frantic (fra'ntik), a. bijesan; ludujiici; divlji; bucan 
Franticly (fra'ntikli), adv. bijesno 
Fraternal (frato'rnal), a. bratski 
Fraternally (frato'rnali), adv. bratski 
Fraternity (frato'rniti), n. bratstvo; pobratimstvo, 

bratinstvo 
Fraternization (fre'jtornize'jsan), n. bratimljenje; po- 
bratimstvo 
Fraternize (fre'jtornajz), v. zbratimiti; pobratiti se 
Fratricide (fra'trisajd), n. bratoubojstvo; bratoubojica 
Fraud (frad), n. prijevara; varka; himba 
Fraudulence (fra'djulens), Fraud ulency (fra'djulensi), 

n. varavost 
Fraudulent (fra'djulent), a. prevarljiv; prijavaran; 

himben; lazjjiv 
Fraught (frat), a. optereden; napunjen 
Fray (frej), hi tuenjava; bitka; izglodanost; izliza- 

nost; — v ; preplagiti; zgroziti; izglodati; iznositi F 

Freak — 210 — - Friar 

Freak (frik), n. nenadana promjena misli; dosjetka; 

musicavost; — v. sarati 
Freakish (fri'kis), a. musicav; prevrtljiv; cudljiv 
Freckle (frekl), n. pjega. 
Freckly (fre'kli), a. pjegav 

Free (fri), a. Slobodan; otvoren; — v. osloboditi 
Freebooter (fri'bu'tor), n. razbojnik; gusar 
Freedman (fri'dman), n. oslobodjenik 
Freedom (fri'dam), n. sloboda 
Freemason (fri'me'jsn), n. slobodni zidar 
Freemasonry (fri'me'jsnri), n. slobodno zidarstvo 
Freestone (fri'sto'n), n. istesan kamen; ploca 
Freeze (friz), v. smrzavati se; zepsti 
Freight (frejt), n. teret; tovar; — v. nateretiti; na- 

tovarit* ; tovariti; nakrcati 
Freightage (fre'jtedz) n. prevozna cijena 
French (frenc), a. franceski; — n. franceski jezik; 

Francezi 
Frenchman (fre'ncma'n), n. Francez 
Frenzy (fre'nzi), n. bjesnoca; ludilo 
Frequent (fri'kuent), a. Sesti; mnogi 
Frequent (frikue'nt), v. pohadjati; posjecivati 
Frequentation (fri'kuente'j^an), n. posjecivanje 
Frequenter (frikue'ntor), n. posjetnik; posjeeivalac 
Frequently (fri'kuentli), adv. cesto 
Fresh (fres), a. svjez; prijesan; sirov; nov; zdrav; ' 

veseo 
Freshen (fresn), v. osvjeziti; oziviti 
Freshet (fre'Set), n. porast rijeke; voda 
Freshman (fre'sman), n. novak; novajlija 
Freshness (fre'snes), n. svjezost; novost; neiskustvo 
Fret (fret), v. otrti; izjedati; narusavati; uzbudjiva- 

ti; muciti; draziti; naljutiti; jediti; — n. uzbudje- 

nost; mucenje 
Fretful (fre'tful), a. ljut; srdit; gnjevan; razdrazljiv 
Fretfulness (fre'tfulnes), n. razdrazljivost; osornost; 

naprasitost; osjetljivost 
Friable (fra'jabl), a. drobiv; sto se moze satrti 
Friar (fra'jor), n. fratar; franciskan; redovnik; kf»- 

ludjer F 

Friary — 211 — Frolic 

Friary (fra'jori), n. samostan 

Fribble (fribl), a. lahkouman; naivan 

Friction (fri'ksan), n. trvenje; ribanje 

Friday (fra'jdi), n. petak 

Friend (frend), n. prijatelj 

Friendless (fre'ndles), a. napusten; bez prijatelja 

Friendliness (fre'ndlines), n. prijazncst; uljudnost 

Friendly (fre'ndli), a. prijateljski; prijazan 

Friendship (fre'ndsip), n. prijateljstvo 

Frigate (fri'get) n. fregata (brod) 

Fright (frajt), n. strah; grozota; — v. preplasiti; uz- 

nemiriti 
Frighten (frajtn), v. ustrasiti; plasiti 
Frightful (fra'jtful), a. strasan; grozan 
Frightfully (fra'jtfuli), adv. strasno 
Frightfulness (fra'jtfulnes), n. uzaa; grozota; stra- 

hota 
Frigid (fri'dzid), a. hladan; mrzal 
Frigidly (fri'dzidli), adv. hladno; mrzlo 
Frigidness (fri'dzidnes)^ Frigidity (fridzi'diti) n. stu- 

den; zima; hladnoca 
Frill (fril), v. tresti se; drhtati (od zime) 
Fringe (frindz), n. resa; resica 
Frippery (fri'pori), n. staro odijelo; starez 
Friseur (fri'zo'r), n. vlasuljar 
Frisk (frisk), v. skakutati; plesati; — n. poigrava- 

nje; cupkanje 
Friskiness (fri'skines), n. obijest; vragovanje 
Frisky (fri'ski), a. veseo; zivahan 
Frith (frit), n. us£e 

Frivolous (fri'volas), a. malovrijedan; nistetan; sitan 
Frivolousness (fri'volasnes), Frivolity (friva'liti), n. 

bezvrijednost; nistetnost; lahkoumlje 
Frizzle (frizl), v. rudati; kovrcati; kudraviti 
Frizzly (fri'zli) a. narudan; kovrcast 
Fro (ft*o), adv.. od; natrag; natraske 
Frock (frak), n. kaput 
Frog (frag), n. zaba 
Frolic (fra'lik), a. radostan; veseo; — n. sala; lakrdi- 

ja; — v. sale zbijati; veseliti se F 

Frolicsome — 212 — Fruitless 

Frolicsome (fra'liksam), a. radostaa; raspusten 

From (from), prep, od; pomocu 

Front (frant), n. prednja strana; celo; lice; smionosvc; 

— v. suoeiti; — a. prvi; prednii 
Frontier (fra'ntlr), n. granica; medja 
Frontispiece, (fra'ntispis), n. slika na prvoj stranic* 

knjige 
Frontlet (fra'ntlet), n. poveza na celu 
Frost (frast), n. mraz; smrzavanje; studen; — v. 

smrzavati se 
Frost iness (fra'stines), n. mraz; zima 
Frosty (fra'sti), a. hladan; ozebao 
Froth (frat), n. pjena; — v pjeniti; pjeniti se 
Frothy (fra'ti,) a. pjenav; prazan; nestvaran 
Frouzy (fra/uzi), a. smrdljiv 
Froward (fro'uord), a. mrgodljiv; mrzovoljast; pa- 

kostan; zao 
Froward ness (fro'uordnes), n. mrzovoija; namrgo-- 

djenost 
Frown (fra'un), v. mrgoditi se; mrstiti celo; — n. 

mrSterre cela; prijezirni pogled; prikor 
Fructiferous (frakti'foras), a. plodonosan 
Fructification (fra'ktifike'jsan). n. oplodjivanje; op- 

lodjenje 
Fructify (fra'ktifaj) v. oploditi; oplodjivati 
Frugal (fru'gal), a. gospodarstven; stedljiv 
Frugality (fruga'liti), n. dobro gospodarenje 
Frugally (fru'gali), adv. stedljivo 
Frugiferous (frudzi'foras), a. plodonosan 
Frugivorous (frudzi'voras), a. sto se hrani vocem Hi- 

plodom 
Fruit (frut), n plod; voce; rod; ucinak; posljedica 
Fruitage (fru'tedz), n. vo£e 

Fruiterer (fru'toror), n. vocar; trgovac vocem 
Fruitery fru'tori), n. vode; vo^nica 
Fruitful (fru'tful), a. plodan; rodan; obilan ; bogs':., 

izdagan 
Fruitfully (fru'tfuli), adv. obilno; izdasno; bogato 
Fruition (frui'san),,n. uzivanje; u2ita"k; naslada 
Fruitless (fru'tles), a. neplodan; nerodan; jalov F 

Fruit-tree — 213 — Fume Fruit-tree (fru't-tri'), n. vodka 
Frumentaceous (fru'mente'jsas), n. psenican 
Frustrate (fra'strejt), v. osujetiti; obmanuti. unistiti; 

pobijediti 
Frustration (fra'stre'jgan), n osujeeenje 
Fry (fraj) v. peci; prziti; ispeci; peci se 
Fuddle (fadl), v. opiti; opojiti; opiti se 
Fudge (fadz), n. izmisljena pripovijest; glupost; . — v. 

izmisliti; skovati 
Fuel (fju'el), n. gorivo 

Fugacious (fjuge'jsas), a. u bijegu; leteci 
Fugaciousness (fjuge'jsasnes), Fugacity (i^aga'siti), 

n. brzina; hitnja 
Fugitive (fju'dzitiv), a. bjezeci; nestalan; — n. pre- 

bjeglica; prebjeg; bjegunac; uskok 
Fugitiveness (fju'dzitivnes), n. uskocenje; bjezanje 
Fugue (fjug), n. fuga; opetovanje nekih djelova u 

glazbi 
Fulcrum (fa'lkram) n. potporna toeka 
Fulfill (fulfi'l), v. ispuniti; obaviti 
Fulfillment (fulfilment), n. izvrsenje; ispunjenje 
Fulgency (fa'ldzensi), n. sjaj; bljesak; svjetlost 
Fulgent (fa'ldzent), a. sjajan; blistav 
Full (ful), a. pun; potpun; savrsen; — n. punoca; o- 

bilnost; — adv. potpuno; sasvim; tocno; — v. biti 

potpuno rasvjetljen; cistiti; valjati; izbiti; deb- 

ljati 
Fullness (fu'lnes) n. izobilje; obilje; punoca 
Fully (fu'li), adv. puno; potpuno; sasvim 
Fulminate (fa'lminejt), y, grmjeti; pucati; praskati 
Fulmination (fa'lmine'jsan), n. grmljavina; bljesak; 

munja; strijela; grom 
Fulsome (fa'lsam), a. gadan; gnjusan; pretjeran; 

• protivan 
Fulsomeness (fa'lsamnes), n. odvratnost; odurnost; 

gnjusoba 
Fulvous (fa'lvas), a. tamnoBut 
Fumble (fambl'), v. primiti i nehotiee is;>u,stiti 
Fume (fjum), n. dim; plin; para; -- y. puiiti se; 

jshlapljivati se F 

Fumigate — 214 — Further 

Fumigate (fju'migejt), v. kaditi; potkaditi 
Fumigation (fju'mige'jsan), n. kadjenje; potkadjenje 
Fun (fan), n. gala; zabava; lakrdija 
Function (fa'nksan), n. sluzba; duzuost 
Functional (fa'nksanal), a. sluzben 
Functionary (fa'nksaneri), n. cinovnik 
Fund (fand), n. zaklada; glavnica; ulozak 
Fundament (fa'ndament), n. temelj; straznjica 
Fundamental (fa'ndame'ntal), a. temeljit; bitan; po- 

cetnl 
Funeral (fju'noral), n. pogreb; sprovod; — a. po- 

grebni 
Fungus (fa'ngas), n. gljiva; pecurka; guba 
Funicle (fju'nikl), n. uzica; vlakno 
Funk (fank), n. smrdez; bojazan; strah — v. smrditi, 

biti u vel^kom strahu 
Funnel (fa'nel), n. lijevak; dimnjak 
Funny (fa'ni), a. smijesan; zabavan; cudan 
Fur (for), n. krzno; — v. krznom postaviti. 
Furbelow (fo'rbilo), n. rub 
Furbish (fo'rbis), v. osvjetlati; ulastiti 
Furbisher (fo'rbisor), n. lastilac 
Furious (fju'rias) a. bijesan; pomaman 
Furl (fori), v. smotati; naviti 
Furlough (fo'rlo), n. dopust 
Furnace (fo'rnes), n. pec; talionica 
Furnish (fo'rnis), v. snabdjeti; nabavljati; nabaviti, 

dobaviti; pribaviti; priskrbiti 
Furnisher (fo'rnisor) n. nabavljac; dobavljac; opr.^- 

mac 
Furniture (fo'rnicur), n. pokucstvo; namjestaj; op- 

rema 
Furrier (fo'rior) > n. krznar; kozuhar 
Furrow (fo'ro), n. brazda; nabor; — v. brazditi; ora- 

ti ; naborati 
Furry (fo'ri), a. krznat 
Further (fo'rdor), adv. nadalje povrh toga; — a. dalj- 

ni; — v. unaprijediti; promaknuti; pomagati & Furtherance — 215 — Gaff 

Furtherance (fo'rdorans), n. unaprijedjenje; promi- 

canje; uskorivanje; pomaganjc, podupiranje 
Furtherer (fo'rdoror), n. unapreditelj; promicatelj 
Furthermore (fo'rdormo'r), conj; osim toga; povrii 

toga 
Furthermost (fo'rdormo'st), a. najdaljnji 
Furthest (fo'rdest), a. najudaljeniji; najdaljnji 
Furtive (fo'rtiv), a. tajan; potajan 
Furtively (fo'rtivli), adv. kradomice; krisom 
Fury (fju'ri), n. gnjev; srdzba; jarost; bijes; bjes- 

noca 
Fuscous (fa'skas), a. tamnomanjast; zagasit 
Fuse (fjuz), v. rastopiti; topiti; talitJ 
Ffusibility (fju'zibi'liti), n. rastopljivost 
Fusible (fju'zibl), a. rastopiv 
Fusion (fju'zan), n. talenje; sjedinjenje 
Fuss (fas), n. buka; vika; — v. bucati; zabrinjivati 3e 
Fussy (fa'si), a. bucan 
Fust (fast), n. pljesnivoca 
Fustian (fa'scan), n. nadutost; — a. nadut; naduven, 

bombastican 
Fustiness (fa'stines), n. pljesan; pljesnivoca 
Fusty (fa'sti), a. pljesniv 

Futile (fju'til), a. prazan; plitak; uzaludan 
Futility (fjuti'liti), n. nigtetnost; nistavilo; uzaludnost 
Future (fju'cur), a. buduci; — n. buducncst 
Fy (faj), inter j. fuj! Gabble (gabl), v. blebetati; prtljati; brblja.i; drndati; 

— n. brbljanje; blebetanje 
Gabbler (ga'blor), n. brbljavac; blebetalo 
Gable (gejbl), n. zabat 
Gad (gad), v. tumarati; potucati se; — n. tumara 

nje; gvozdje; ostrica sulice ili strijelice 
Gadfly (ga'dfla'j), n. obad 
Gaff (gaf), n. kuka; zaponjak; kljuc (za vadjenje 

ribe) — v. zakva5iti G 

Gag — 216 — Gallows 

Gag (gag), v. zacepiti usta; ugutkati 

Gage (gejdz), n #> zalog; izazov (na dvoboj), rukavi^a 

(ba5ena na "tie po izazivacu na dvoboj); mjera; 

— v. zalagati; zaloziti 
Gaiety (ge'jiti), n. veselost; radost 
Gaily (ge'jli), adv. radostno 
Gain (gejn), n. korist; dobit; dobitak; stecevina; — 

v. dobiti; ste6i; zasluziti; stici; obogacivati se 
Gainer (ge'jnor), n. sticalac; dobivalac 
Gainful (ge'jnful), a. koristonosan; bogat 
Gain less (ge'jnles), a. bezkoristan 
Gainsay (ge'jnse'j), v. protusloviti; oprijeti se 
Gait (gejt), n. hod; put; prolaz 
Gaiter (ge'jtor), n. dokoljenica; sukno ili koza kojom 

se pokrije doljni dio noge 
Gala (ge'jla), n. slava; svecanost 
Gala day (ge'jla de'j), n. svetac; svecani dan 
Galaxy (ga'laksi), n. mlijecni put; zvijezlje 
Gale (gejl), n. bura; vihor; vjetar; — v. brzo ploviti 
Gall (gal), n. zuc; jed; gorkost; zloba; bezobraznost; 

rana na kozi od ribanja; • — v. istrositi; muciti; 

zanovijetati 
Gallant (ga'lant), a. sjajan; plemenit; junacan; hra- 

bar 
Gallant (gala'nt), a. pristojan; uljudan; ugodljiv; 

udvoran; ■ — n. ljubavnik; prosac 
Gallantly (ga'lantli), adv. plemenito; hrabro 
Gallantry (ga'lantri)* n. uctivost; prijatnost; zave- 

denje 
Galleon (ga'lian), a. veliki spanjolski brod iz 15. vi- 

jeka 
Gallery (ga'lori), n. pokrovljen prolaz; hodnik; mje- 

sto, gdje se umjetnine izlazu; sbirka slika, ki- 

pova, itd. 
Galley (ga'li), n. galija 
Gallic (ga'lik), a. galski; Franceski 
Gallon (ga'lan), n. galon (mjera, koja sadrzaje nje- 

gto vise od cetiri litre), 
Gallop (ga'lap), v. bjezati skokom; — n, kas 
Gallows (ga'loz), n. vjesala a 

Galoche — 217 — Gargle 

Galoche (gala's), n. obuca od gumije, koja se natakno 

na cipele 
Galvanic (galva/nik), a. galvanski 
Galvanism (ga'lvanizm), n. galvanizam 
Galvanize (ga'lvanajz), v. galvanizirati 
Gamble (ga'mbl), v. kartati se za novae 
Gambler (ga'mblor), n. igrac (na novae); kartas 
Gambling (ga'mbling), n. igranje Vi kartanje za no- 
vac 
Gambol (ga'mbal), n. poskakivanje; skok; — v. ple- 

sati; poskakivati 
Gambrel (ga'mbrel), n. straznja noga u konja 
Game (gejm), n. igra; sala; zvjerad; lovina; nacrt; 

— a. pripravan za bitku; Jirabar;, odlucan; — v. 

igrati se 
Gamecock (ge'jmkak), n. pjetao, koji se bije 
Gamesome (ge'jmsam), a. veseo; zabavan 
Gamester (ge'jmstor), n. igra6; kartag 
Gammer (ga'mor), n. stara zena; zenetina 
Gammon (ga'mon), n. but; sunka; — v. nasoliti i sii- 

siti 
Gamut (ga'mat), ri. glazbena ljestvica; ska 1 a 
Gander (ga'ndor), n. gusak 

Gang (gang), n. copor; rulja; mnogtvo; momcad 
Gangrene (g&'ngrin), v. mueiti; . moriti 
Gangway (ga'ngue'j), n. ulaz u br^d 
Gantlet (ga/ntlet), n. vojnicka kazna, kojom dva niza 

ljudi udara po osudjeniku, kada prolazi medju 

njima 
Gaol' (dzejl), n. zatvor; tamni'ca 
^ap (gap), n. otvor; prolom 

Gape (gejp), v. zjati; buljiti; zijevati; — n. zijarije 
Garb (garb), n. odijelo; vanjstina; — v. obucl 
Garbage (ga'rbedz), n. otpad; smrad; smecv 
Garble (garbl), v. pokvariti 
Garden (gardn), n. vrt; bag<5a 
Gardening (ga'rdning), n. vrtljarstvo 
Gardner (ga'rdnor), n. vrtljar 
Gargle (gargl), v. grgljati; ispiratj u^ta ill grip n 

voda 2a gTglJanje G 

Garish — 218 — Gaucherie Garish (ga'rig), a. ponosan; hvastav; prenapet; pre- 

tjeran 
Garland (ga'rland), v. kita cvijeca; — v. okruniti 
Garlic (ga'rlik), n. cesnjak 
Garment (ga'rment), n. odora; odijelo; ruho 
Garner (ga'rnor), n. hambar; zitmca 
Garnet (ga'rnet), n. granat 
Garnish (ga'rnis), v. poljepsati; okititi; opomenuti 

— n. iskicenost; nakit 
Garnishment (ga'rnisment), n. urefj; nakit 
Garniture (ga'rnicur), n. poljepsanje; namjestaj; 

oprema 
Garret (ga'ret), n. tavan 

Garreteer (ga'reti'r), n. onaj koji str.nuje na tavanu 
Garrison (ga'risn), n. posada; — v. smjestiti cete za 

obranu 
Garrote (garo't), n. spanjolski nacin smaknu6a guse- 

njem 
Garrulity (garu'liti), n. brbljavost 
Garrulous (ga'rulas), a. brbljav 
Garter (ga'rtor), n. podveza za carape 
Gas (gas), n. plin 
Gasconade (ga'skane'jd), n. hvalisanje; hvastanje; — 

v. hvastati se; hvalisati se 
Gaseous (ga'sias), a. plinovit 
Gash (gas) n. brazgotina; ogrebina; — v. duboko 

zarezati u meso 
Gasometer (gasa'midor), n. plinomjer 
Gasp (gasp), v. dahnuti; traziti zrak; n. clah; tesko 

disanje 
Gate (gejt), n. vrata; prolaz; dveri 
Gateway (ge'jtue'j), n. veza; vrata, prolaz kroz og- 

radu ili zid 
Gather (ga'dor), v. sabirati; sakupljati; zakljucivati; 

— n. nabor 

Gatherer (ga'doror), n. sakupljac; sabirac 
Gathering (ga'doring), n. skupina; nakupljivanje, 

zbirka; zbornik; skupstina 
Gauche (gos), a. lijevi; nezgrapan 
Gaucherie (go'sri'), n. neotesanost; nezgrapnost a 

Gaudiness — 219 — Gendarme 

Gaudiness (ga'dines), n. sjaj; parada 

Gaudy (ga'di), a. sjajan 

Gauge (gejdz), v. mjeriti; izmjeriti; procjeniti; — 

n. mjera 
Gaunt (gant), a. mrsav; sun; vitak; strasan 
Gauntlet (ga'ntlet), n. duga rukavica; zeljezna ru • 

kavica 
Gauze (gaz), n. rijetka prozirna tkanina (koprena) 
Gauzy (ga'zi), n. tanak; lagan 
Gavel (ga'vel), n. cekic predsjedatelja 
Gavial (ge'jvial), n. veliki azijski krokodil. 
Gawk (gak), n. kukavica; bena; lopov 
Gawky (ga'ki), a. benast; luckast; nezgrapan; — n. 

budala 
Gay (gej), a. veseo; radostan; zivahan; raspuste i 
Gayety (ge'iti), n. zivahnost; odusevljenje; zabava; 

veselje; radost; smijeh 
Gayly (ge'jli), Gaily (ge'jli), adv. radosno; zivahno 
Gaze (gejz), v. buljiti; zuriti; — n. zurenje 
Gazelle (gaze'l), n. gazela 

Gazette (gaze't), n. novina; — v. sluzbeno objaviti 
Gazetteer (ga'zeti'r), n. novinar; zemljovidni rijecnik 
Gear (glr), n. stvari; obuca; ham; zubcast kotac u 

stroju; — v.odijevati; oblaciti; ohamotiti. 

Gearing (gi'ring), n. konjska sprava 
Gecko (ge'ko), n. vrst gustera 
Gee (dzi), v. skrenuti 

Gelatin (dze'latin),, n. masa poput hladetine; zulica 
Geld (geld), v. uskopiti 
Gelding (ge'lding), n. skopljenje 
Gelid (dze'lid), a. studen; veoma hladan 
Gem (dzem), n. dragulj; pupoljak; — v. iskititi dra- 
guljima 

Gemmate (ge'met), a. pup^ast 
Gemmation (dzeme'jsan), n. pupcanje. 
Gemmy (dze'mi), a. oblozen draguljima; sjajan 
Gemote (gemo't), n. sijelo; skupstina; mjesni sud 
Gendarme (za'nda'rm), n. okonjeno redarstvo; oru^- 
nik Gender — 220 — .Gentleman 

Gender (dze'ndor), n. rod; spol; narastaj; pleme; 

pokoljenje; loza; koljeno; - — v. radjati se. 
Genealogical (dze'niala'dzikal), a. rodoslovni 
Genealogist (dze'nia'lodzist), n. proucavatelj rodo- 

slovlja . 

Genealogy (d^e'nia'lodzi), ii, rodoslovlje 
General (dze'noral), a. opcenit; zajednicki; sveopci; 

— n. cjelina; vojskovodja 
Generality (dze'nora'liti), n.. opcenitost; sveukupnost; 

povr&nost; najveci dio 
Generalize (dze'noralajz), V. iskazati opcenito 
Generally (dze'norali), adv. opcenito; u glavnom. 
Generalship (d^e'noralsip), n. sluzba ili cast vojsko- 

vodje; vojnicka vjestina 
Generate (dze'norejt), v. radjati; proizvadjati; pro- 

uzrociti 
Generation (dze'nore'jsan), n. narastaj 
Generator (dze'nore'jtor), n. roditelj; parni kotao 
Generic (d^ine'rik), a. rodni; spolni 
Generosity (dze'nora'siti), n plemenitost; veledus- 

nost; velikodusnost • 

Generous (dze'noras), a. plemenit; velikodusan 
Generously (dze'norasli), adv. velikodusno 
Genesis Cdze'hisis),- n. radjanje; stvaranje; pocetak; 

izvor; ime prve knjige staroga zavjeta, ii kojoj 

se pripovijeda o stvorenju svijeta 
Genet (dze'net), n. spanjolski konjic 
Genial (dzi'njal), a. ljubak; mio; veseo 
Geniality (dzTni&'liti), n. ljupkost; vedrost; radost 
Genius (dzi'njas), n. urn; veleum; cuvar (dun) ; ose- 

bina; osebujnost , ■ 

Genteel (dzenti'l), a. fin; uljudan; pristojaii 

Genteelly (dzenti'li), adv. uljudno; flno 

Gentile (dze'ntael), a. poganski 

Gentility (dzenti'liti), n. finoca; udvornost; uljudnost; 

cistoca - 

Gentle (d2entl), a. plemenit; dobra odgoja; miran; 
■ ■■ krotak 
gentleman (dze'ntlman), n, feospo4iiU mul lijepift 

yrlina; plem!5 Gentlewoman — 221 — * Gibber - 

Gentlewoman (dze'ntluu'man), n. gospoja 
Gentry (dze'ntri), n. ljudi dobra odgoja 
Genuflection (dze'njufle'ksan), n. klecanje 
Genuine (dze'njuin), a. naravan; cist; nepomijesan; 

stvaran; prvobitan 
Genuineness (dze'njuines), n. cistoca; istinitost 
Genus (dzi'nas), n. rod 
Geographer (dzia'grafor), n. zemljopisac 
Geographic (dzi'ogra'fik), a. zemljopisni. 
Geography (dzia'grafi) n. zemljopis 
Geometer (dzia'mitor), n. zemljomjer. 
Geometric (dzi'ome'trik), Geometrical (dzi'ome'tri- 

kal), a. mjerstven; . geometricki 
Geometry (dzia'metri), n. mjerstvo; geometrija 
Germ (dzorm), n. klica; zametak; izvor; pocetak; 

pocelo 
German (dzo'rman), n. Njemac — a. njemacki; srodan; 

srodstven. . . 

Germinate (dzo'rminejt), v. pupcati; klicati; nicati 
Germination (dzor'mine'jsan), n. klicanje; nicanje; 

pupcanje 

Gesticulate (dzesti'kjulejt), v. mahati rukom 
Gesticulation (dzesti'kjule'jsan), n. mahanje rukom; 

izraz lica 
Gesture (dze'scur), n. kretnja 
Get (get), v. dobiti; primiti; steci; imati; radjati; 

zapamtiti si; nagovoriti; poslati 
Gewgaw (gju'ga), n. tricarija; trica 
Geyser (ga'jsor), n. kipuci izvor 
Ghastliness (ga'stlines), n. smrtni strah; smrtna blje- 

doca 
Ghastly (ga/stlf), a. poput duha; grozan; straSan 
Gherkin (go'rkin), n. maleni ugorak; kiseli krastavac 
Ghost (gQ'ust), n. duh; dusa; prikaza; straSilo 
Ghostly (gQ'ystli), a. duhovni. 
Giant (dza'ent), n ( div; gorostas 
Giantess (d^a'entes), n. gorostasna 2ena 
Giaour (dza'ur), n. bezboznik; bezvjerntk; kaurin 
Gibber (dzTbor), v. govoriti brzo i nerazumljivo a 

Gibberish — 222 — Girand ole 

Gibberish (dzi'boris), n. brzi i nerazumljiv govor; 

glupost; — a. besmislen. 
Gibbet (dzi'bet), n. vjesala; — v. vjesati 
Gibbous (gi'bas), a. kvrgast; grbav. 
Gibbousness (gi'basnes), Gibbosity (giba'siti), n. kvr- 

ga ; grba 
Gibe (d2ajb), v. podrugivati se; rugati se; podsmije- 

hivati se; — n. izrugavanje; podsmjehivanje 
Giblets (dzi'blec), n. drobnina od zivadi 
Giddiness (gi'dines), n. vrtoglavica; mamica; nepo- 

stojanost; promjenjivost; uzrujanost 
Giddy (gi'di), a. vrtoglav; nestalan; promjenljiv; ne- 

promisljen; uzrujan 
Gift (gift), n. dar; — v. nadariti 
Gig (gig), n. lahke dvokolice; lagan camac; ostve; 

osti 
Gigantic (dzajga'ntik), a. divski; gorostasan; ogro- 

man 
Giggle (gigl), v. hohotati; ceriti se; — n. cerenje 
Gild (gild), v. pozlatiti; rasvijetljiti; podati lijepu 

vanjgtinu 
Gilder (gi'ldor), n. pozlatar 
Gilding (gi'lding), n. pozla^enje; pozla^ivanje; zlato 

u listu 
Gill (gil), n. skrga 
Gill (d2il), n. mjera; Cetvrt oke; ljubovca; draga; 

svalerka 
Gillie (dzi'li), Gilly (dzi'li), n. djeSak; sluga; pratioc 
Gillyflower (dzi'lifla'uor), n. ljubicina; geboj 
Gilt (gilt), a. pozla^en; — n. pozla^enost 
Gimcrack (dzi'mkra'k), n. igraSka; tricarija 
Gimlet (gi'mlet), n. svrdlic" 
Gin (d2in), n. boroviea; pruzalo; stroj za dizanje; 

vjetrenjak; — v. vjetriti 
Ginger (dzi'ndzor), n. mirodija; djumbir 
Gingerbread (dzTnd2orbre'd), n. paprenjak 
Gingerly (dzTndzorli), adv. lijepo; ukusno; uredno 
Gipsy (dzTpsi), n. ciganin 
Giraffe (dzira'f), n. zirafa 
Girandole (dzi'randol), n. svjetionik a 

Gird — 223 — Glazing 

Gird (gord), n. ujedina; rez; sprdnja; poruga; iza- 

zovna primjedba; — v. rugati se; sprdavati se; 

opasati; obuhvatiti; pripasati 
Girdle (gordl), n. pas; pojas; kruZnica; — v. pasati; 

opasati; zaokruziti 
Girdler (go'rdlor), n. pojasar 
Girl (gorl), n. djevojka 
Girlhood (go'rlhud), n. djevojactvo 
Girlish (go'rlis), a. djevojaSki 

Girt (gort), v. pasati; zaokruzivati; — n. pas; remen 
Gist (dzist), n. glavna tocka u pitanju; jezgra 
Give (giv), v. dati 
Giver (gi'vor), n. davaoc 
Gizzard (gi'zord), n. pti5ji zeludac 
Glabrous (gle'jbras), a. gladak i svjetao 
Glacial (gle'jsal), a. leden; caklovit 
Glaciate (gle'jsiejt), v. olediti; smrzavati se 
Glaciation (gle'jgiejsan), n. oledjivanje 
Glacier (gle'jsor), n. ledenik 
Glad (glad), a. veseo; — v. razveseliti 
Gladden (gladn), v. razveseliti; poveseliti se. 
Glade (glejd), n. Cistina; proplanak; prolaz kroz 

sumu 
Gladiator (gla'die'jtor), n. bojovnik; borae 
Gladly (gla'dli), adv. s veseljem; drage volje. 
Gladness (gla'dnes), n. veselje; radost 
Gladsome (gla'dsam), a. veseo; radostan 
Glair (glar), n. bjelanjak 
Glance (glans), n. pogled; sjaj; — v. sjati; svjetliti 

se; pogledati; poletiti 
Gland (gland), n. zlijezda. 
Glare ' (glar), v. blistati se; sjati se; rasvijetliti; — 

n. sjaj; sjajnost; mrki pogled; — a. sjajan; gladak 

sklizak 
Glass (glas), n. staklo; zrcalo; ogledalo; ca§a; — v. 

pokriti staklom 
Glassy (gla'si), a. staklen 

Glaze (glejz), v. staviti staklo u prozor, sliku itd. 
Glazier (gle'jzor), n. staklar 
Glazing (gle'jzing), n. staklarstvo a 

Gleam — 224 — Gloom 

Gleam (glim), n. zraka; bljesak; — v. bacati zrake; 
sjati; sijevati 

Gleamy (gli'mi), a. sjajan; svjetao 

Glean (glln), v. pabirSiti; sakupljati. 

Gleaner (gli'nor), n. pabircitelj 

Gleaning (gli'ning), n. pabirSerrfe; pabirak 

Glebe (glib), n. gruda; zemljiste koje pripada zup- 

noj crkvi 
Glee (gli)., n zabava; veselje 
Gleeful (gli'ful), a. zabavan 
Glen (glen), n. klanac; jaruga; dolina 
Glib (glib), a. sklizak; gladak 
Glibly (gli'bli), adv. glatko; sklisko 
Glibness (gli'bnes), n. glatkost 
Glide (glajd), v. oklizavati se; teci glatko 
Glim (glim), n. svjetlo; svijeca 
Glimmer (gli'mor), v. svjetlucati; slabo svijetliti; — 

n. svjetlucanje 
Glimpse (glims), n. bljesak; sjaj; prijegled; brzo i 

kratko opetoyanje; — ■ v. bljestati; cakliti se; 

treperiti 

Glisten (glisn), v. sjati se; svijetliti se; stakiiti se; 

cakliti se 
Glister (gli'stor), v. blistati se; zlatiti se. 
Glitter (gli'tor), v. blijestiti se; zariti se; svijetliti se 

— n. blijestenje; zar 
Gloam (glom), v. zamraciti se. 
Gloaming_(glo'ming), n. sumraeje; tama 
Gloat (glot), v. ostro gledati; zuriti zlobno, strast- 

veno, pohotno, ili pohlepno 
Globe (glob), n. globus; zemaljska kruglja; krug; 

svod; zemlja 
Globosity (globa'siti), n. okrugljast. 
Globous (glo'bas), Globulous (glo'bjulas), a. okrugao; 

krugljast 

Globular (gla'bjul^r), a. obal; sferski 
Globule (gla'bjul), ■ n. krugljica. 

Gloom (glum), n. polutama; nirak; tama; tegina; 
tuga; sjeta; zalost Gloomy — 225 — Gobble 

Gloomy (glu'mi), a. na pola rasvjetlen; taman; ne- 

veseo; tmuran; zalostan; klonuo 
Glorification (glo'rifike'jsan), n. slavljenje; velicanje 
Glorify (glo'rifaj), v. slaviti; uznositi; velicati 
Glorious (glo'rias), a. slavan; glasovit 
Gloriously (glo'riasli), adv. slavno 
Glory (glo'ri), n. slava; velicanje; east 
Gloss (glas), n. sjaj; lastilo; tumacenje; — v. osvjet- 

ljati; protumaciti; dokazivati. 

Glossy (gla'si), a. gladak; svjetao; pohvalan 

Glove (glav), n. rukavica; — v. staviti rukavice (na 

ruke), 
Glover (gla'vor), n. rukavicar 
Glow (glou), v. sjati se; zariti se; gorjeti; -T.ri.zar; 

plamen; crvenilo; uzrujanost 
Gloze (gloz), v. ulagivati se; maziti se; pogladiti ; 

gladiti — n. ulagivanje; milovanje 
Glue (glu), n. lijepak; — v. prilijepiti; lijepiti 
Glum (glam), a. mrk; tmuran; tih 
Glut^ (glat) v. prozdrijeti; progutati; zasititi se 
Glutinosity (glju'tina'siti), n. gnje5avost. 
Glutinous (glju'tinas), a. gnjecav; ljepcast 
Glutton (glatn), n. prozdrljivac; izjelica 
Gluttonous (gla'tnas), a. prozdrljiv; nezasitan 
Gluttony (gla'tni), n. prozdrljivost 
Glycerin (gli'sorin), n. glicerin 
Gnarl (narl), v. gundjati; rezati; mrmljati 
Gnarled (narld), Gnarly (na'rli), a. cvorast; cvornat 
Gnash (nas), v. skripati (zubima) ; gkrgutati 
Gnat (nat), n. komarac 
Gnaw (na), v. glodati; oglodati; izjesti 
Gnomon (no'man), n. kazalo suncane ure 
Go (go), v. ici; hodati; getati 
Goad (goud),, n. bodlja; giljato orudje, kojim se tje- 

ra marva; drazilo; — v. podbadati; podrazivati; 

poticati 
Goal (goul), n. cilj; konac; svrha 
Goat (gout), n. koza 
Goatherd (go'utho'rd), n. pastir koza 
Gobble (gabl), v. prozdrijeti; grgotati 8 Gobbler — 226 — Gooseberry 

Gobbler (ga'blor), n. prozdrljivac; puran 

Goblet (ga'blet), n. vrc (bez ruce) 

Goblin (ga'blin), n. duh; strasilo; vilenjak 

Go-by (go-'ba'j), n. izbjegavanje 

Go-cart (go'-ka'rt), n. kolica (za djecu) 

God (gad), n. bog 

Goddess (ga'des), n. bozica 

Godhead (ga'dhe'd), n. bozanstvo; bog 

Godless (ga'dles), a. bezbozan 

Godlike (ga'dla'jk), a. bozanski 

Godliness (ga'dlines), n. bogoljubnost; poboznost 

Godly (ga'dli), a. pobozan; bogoljuban; pravedan 

Godsend (ga'dse'nd), n. iznenadna sretfa 

Godship (ga'dsip), n. bozanstvo 

Goggle (gagl), v. micati ocima; -=- n. micanje ocima. 

Goggles (gaglz), n. naocnjaci; naocale 

Going (go'ing), n. kretnja; odlazak 

Goiter (go'jtor), Goitre (gojtr), n. gusa; volja; putaca 

guta ; kehl ja 
Goitrous (go'jtras), a. gutav 
Gold (gold), n. zlato 

Gold-dust (go'lda'st), n. zlatna prasina 
Golden (goldn), a. zlatan; dragocjen 
Goldfinch (go'ldfi'nc), n. cesijugar 
Goldfish (go'ldfis), n. zlatna riDioa 
Goldleaf (go'ldlff), n. list od zlata 
Goldsmith (go'ldsmi't), n. zlatar 
Gondola (ga'ndola), n. gondola; cun 
Gonorrhea (ga'nori'a), n. kapavae (triper) 
Good (gud), a. dobar; milostiv; vjest; valjan; — n. 

dobro 
Good -by (gu'dbaj), inter j. sbogom 
Good Friday (gu'd fra'jde), n. veliki petak 
Goodliness (gu'dlines), n. ljepota; krasota; ljupkost; 

milina; prijatnost 
Goodly (gu'dli), a. ugodan; lijep; velik 
Good-natured (gu'd-ne'jcurd), a. dobrocutlan 
Goodness (gu'dnes), n. dobrota 
Goose (guz), n. guska 
Gooseberry (gu'zberi), n. kupina a 

Gore — 227 — Graciously 

Gore (gor), n. zgusnuta krv; komad zemlje u obliku 

trokuta; — v. probusiti 
Gorge (gordz), n. grkljan; zdrijelo; grotlo; — v. gu- 

tati; progutnuti; zderati 
Gorgeous (go'rdzas), a. sjajan; velicanstven; divan 
Gorgeously (go'rdzasli), adv. krasno; velicanstveno; 

sjajno; raskosno 
Gorgeousness (go'rdzasnes), n. krasota; divota; sjaj- 

nost; raskos 
Gorget (go'rdzet), n. ovratnik; ranarski nozic 
Gorilla (gori'la), n. gorila; majmun 
Gormand (go'rmand), n. izjelica; prozdrljivac 
Gormandize (go'rmandajz), v. zderati 
Gory (go'ri), a. krvav 
Goshawk (ga'sha'k), n. jastrijeb 
Gosling (ga'zling), n. gu§ce 

Gospel (ga'spel), n. vesele vijesti; evangjelje 
• Gossip (ga'sip), n. brbljanje; cavrljanje; — v. brblja- 

ti; cavrljati 
Goth (gat), n. barbar; divljak 
Gourd (gord) n. buca; tikva; bundeva 
Gout (gaut) n. kostobolja 

Govern (ga'vorn), v. upravljati; ravnati gospodovati 
Governable (ga'vornabl), a. poslusan; pokoran 
Governante (ga'vorna'nt), n. odgojiteljica 
Governess (ga'vornes), n. upraviteljica; vladarica 
Government (ga'vornment), n. vladanje; uprava; 

vlada ; dr^ava 
Governor (ga'vornor), n. upravitelj; vladar; ravna- 

telj; gospodar 
Gown (ga'un), n. haljina; ruho; odijelo 
Grab (grab), v. uhvatiti; s<5epati; istrgnuti 
Grace (grejs), n. milost; prijatnost; milina; drazest; 

— v. po(5astiti; velicati; iskititi 
Graceful (gre'jsful), a. ponosan; fin; lagan; ugodan: 

prijatan; drazestan 
Gracefully (gre'jsfuli), adv. lagano; fino; drazestno 
Graceless (gre'jsles), a. bez drazesti; nelijep; pokvaren 
Gracious (gre'jgas), a. milostiv; milosrdan; prijatan 
Graciously (gre'jsasli), adv. milostivo Gradation — 228 — Granit 

Gradation ( grade' jsan), n. postepenost. 

Gradatory (gra'datori), a. postepen 

Grade (grejd), n. stupanj; stepen; uspon; red; dosto- 

janstvo; — v. sravniti; izravnati 
Gradual (gra'dzual), a. postepen; polagan. 
Gradually (gra'dzuali), adv. postepeno; malo po malo. 
Graduate (gra'dzuejt), v. primiti akademsku cast; 

dobiti diplomu; svfsiti skole 
Graduate (gra'dzuet), n. pripustenik akademskoi 

casti 
Graf (graf), n. grot' 
Graft (graft), n. kalam; sipka za cijepljenje; mito; 

podmicivanje; — v. kalamiti; cijepiti; mititi; 

podmiclvati. 
Grafter (gra'ftor), n. onaj, koji kalami; mititelj; pri- 

matelj mita 
Grafting (gra'fting), n. cijepljenje; micenje. 
Grain (grejn), n. zito; zrno; Cestica; — v. zrniti 
Gram, Gramme (gram), n. gram 

Graminivorous (gra'mini'voras), a. hraneci se travom 
Grammar (gra'mor), n. slovnica 
Grammarian (grame'jrian), n. slovnicar. 
Grammatical (grama'tikal), a. slovnicki. 
Grammatically (grama'tikali), adv. slovnicki 
Granary (gra'nary), n. zitnica; hambar 
Grand (grand), e a. veliki; velicanstven; glavni; ple- 

menit 
Grandchild (gra'ndca'eld), n. unuk 
Granddaughter (gra'nda'tor), n. unuka 
Grandee (grandf), n. velikas 
Grandeur (gra'ndzor), n. velicina; uzvisenost; veli- 

canstvo 
Grandfather (gra'ndfa'dor), n. djed. 
Grandiloquence (grandi'lokuens), n. yisoke rijeci; 

sjajan gov or 
Grandiloquent (grandi'lokuent), a. gizdav; sjajan. 
Grandmother (gra'ndma'dor), n. baba 
Grandness (gra'ndnes), n. velicina; divot? 
Grange grejndz), n. hambar; zitnica 
Granit (gra'nit), n. granit (vrst kamena) Grant — 22U — Gravely 

Grant (grant), v. dozvoliti; dopustiti; prenijeti; - da- 
rovati; dati; — n. dar; darovanje; prijenos po- 
sjeda 

Granulary (gra'njuleri), a. zrnat. 

Granulate (gra'njulejt), v. zrniti. 

Granulation (gra'njule'jsan), n. zrnjenje 

Granule (gra'njul), n. zrnce 

Granulous (gra'njulas), a. zrnat 

Grape (grejp), n. grozd; jagoda 

Graphic (gra'fik), a. pismen; dobro opisan 

Graphite (gra'fajt), n. pisaljka; olovka. 

Grapnel (grapnel), n. maleno sidro 

Grapple (grapl), v scepati; uhvatiti; zakvaciti; bo- 
riti se; biti boj; — n. scepanje; hrvanje; borba 

Grasp (grasp), v. uhvatiti; — n. hvatanje 

Grasper (gra'spor), n. hvatalac; hvatatelj 

Grass (gras), n. trava; zelenilo 

Grasshopper (grasha'por), n. skakavac 

Grassplot (gra'spla't), n. tratina. 

Grassy (gra'si), a. zelen; pokriven travom 

Grate (grejt), n. resetke; ■ — v. trti; muciti; kinjiti 

Gratification (gra'tifike'jsan), n. veselje; zadovoljstvo 

Gratify (gra'tifaj), v. ugadjati; ugoditi; uciniti sto 
po volji 

Gratis (gre'jtis), adv. badava 

Gratitude (gra'titjud), n. zahvalnost 

Gratuitous (gratju'itas), a. darovan; bezrazlozan; ne- 
osnovan 

Gratuitously (gratju'itasli), adv. na uzdarje; badava 

Gratuity (gratju'iti), n. poklon; dar 

Gratulate (gra'culejt), v. cestitati; pozdraviti s ve- 
selje m 

Gratulation (gra'cule'jsan), n. cestitka; cestitanje 

Gratulatory (gra'culatori), a. cestitajuci. 

Grave (grejv), v. usje<5i; rezati; urezati; zgati; ~^ 
n. grob; grobnica; smrt; unistenje; — a. vazan; 
ozbiljan; sveCan; tezak; nizak; dubok. 

Gravel (gra'vel), n. sljunak; kamenac (bubrezna bo- 
lest) ; — v. pokriti sljunkom; popjesciti. 

Gravely (gre'jvli), adv. tesko; strogo; ozbiljno G 

Gravelly — 230 — Greet 

Gravelly (gra'veli), a. pjeskovit; Sljunkast 

Graveness (gre'jvnes), n; tezina; ozbiljnost 

Gravestone (gre'jvsto'n), n. nadgrobni kamen 

Graveyard (gre'jvja'rd), n. groblje 

Gravitate (gra'vitejt), v. .teziti prama sredistu 

Gravitation (gra'vitejsan), n. teza 

Gravity (gra'viti). n. tezina; teza; ozbiljnost; dubljin-i 

glasa 
Gravy (gre'jvi), n. sok; rastop; smok; polijevka. 
Gray (grej), a. siv; star; — n. sjedo<?a. 
Graybeard (gre'jbi'rd), n. starac 
Grayish (gre'is), a. sivkast; prosijed 
Graze (grejz), v. pasti; pasti se; dodirnuti se 
Grazer (gre'jzor), Grazier (gre'jzor), n. pastir; trgo- 

vac marvom 
Grazing (gre'jzing), n. pasenje; pasa 
Grease (gris), n. salo; maz; mast 
Grease (griz), v. mazati 
Greaser (gri'zor), n. mazalac 

Greasiness (gri'zines), n. zamazanost; necisto(5a 
Greasy (gri'zi), a. mastan; necist; uljast; zamazan 
Great (grejt), a. velik; brojan; odlucan 
Greatdeal (gre'jtdi'l), adv mnogo 
Greatgrandfather (gre'jtgra'ndfa'dor), n. pradjed 
Greatgrandmother (gre'jtgra'ndma'dor), n. prababa 
Greatly (gre'jtli), adv. velikim dijelom; veoma; mnogo 
Greatmany (gre'jtme'ni), a. mnogi 
Greatness (gre'jtnes), n„ velicina 
Greed (grid), n. pohlepnost; lakomost 
Greedy (grl'di), a. pohlepan; lakom 
Greek (grik), a. grcki; — n. Grk; grcki jezik 
Green (grin), a. zelen; svjez; nov; nedavni; nezriu; 

nedozrio; sirov; nezgrapan; — n. zelenilo; — v. 

pozeleniti; zazeleniti 
Greenback (gri'nba'k), n. americki papirnati novae 
Greengrocer (gri'ngro'sor), n. trgovac povrda 
Greenhorn (gri'nho'rn), n. neiskusan Sovjek 
Greenish (gri'nis), a. zelenkast 
Greenness (gri'nes), n. zelenilo; svjezost; novost 
Greet (grit), v. pozdraviti; nagovorlti. a 

Greeting ■ — 231 Gristly 

Greeting (gri'ting), n. pozdrav; naklon. 
Gregarious (grige'jrias), a. drzeci u coporu 
Grenade (grine'jd), n. granata 
Grenadier (gre'nadi'r), n. granadir; vojnik dobro o- 

boruzan 
Grey (grej). a. siv 
Greyhound (gre'jha'und), n. hrt 
Gridiron (gri'da'jarn), n. rostilj 
Grief (grif), n. bol; tuga; sjeta; zalost 
Grievance (gri'vans), n. zaoba; trud; teret; zlo 
Grieve (griv), v. ozalostiti; razalostiti; ojaditi; tugo- 

vati; uciniti na zao 
Grievous (grl'vas), a. bolan; tegoban; sjetan 
Grievously (gri'vasli), adv. bolno 
Griffin (gri'fin), Griffon (gri'fan), ». nakaza; pel lava 

pol orla 
Grill (gril), v. prziti; peci 
Grim (grim), a. strahotan; grozan; gnjevan; goro- 

padan 
Grimace (grime' js), n. nakrivljenje lica 
Grimalkin (grima'lkin), n. stara macka. 
Grime (grajm), v. opoganiti; oprljati; — n. smrad; 

gad; necistoca 
Grimy (gra'jmi), a. smradan; gadan; zaprljan; necist 
Grin (grin), v. pokazivati zube u smijehu ili boli; 

kesiti se; — n. kesenje; iskesenje 
Grind (grajnd), v. trti; satrti; smljeti; ponositi; mar- 

ljivo se pripravljati za ispit; pritiskati. 
Grinder (gra'jndor), n. brusar; brus; kutnjak (zub) 
Grindstone (gra'jndsto'n), n. zrvno; kamen; brus 
Grip (grip), n. zahvat; scepanje; ruca; — v. zahvatiti; 

scepati 
Gripe (grajp), n. hvatanje; drzak; iznudjivanje; mu- 

ka; patnja; griza; — v. uhvatiti; hvatati; dr^ati; 

ustipnuti; kinjiti 
Griping (gra'jping), a. lakom; pogan 
Grippe (grip), n. influenea 
Grisly (gri'sli), a. strasan; uzasan 
Gristle (grisl), n. hrskavica 
Gristly (gri'sli), a. hrskav. a 

Grit — 232 — Grow' 

Grit (grit), n. ka§a; pjesak; sljunak; odluka; — V. 

mljeti; drobiti '•'■ : 

Gritty (gri'ti), a. pjeskovit; odlucan 
Grizzle (grizl), n. sijedost; sivoca 
Grizzly (gri'zli), a. sivkast 

Groan (gro'un), v. stenjati; jecati; — n. jecaj. 
Groats (grac), n. ka§a od zobi 
Grocer (gro'sor), n. mirodionicar 
Grocery (gro'sori), n. trgovina mirodija 
Grog (grag), n. rum pomijesan vodom. 
Groin (grojn), n. slabocina 
Groom (grum), n. konjusar; momak; sluga; mlado- 

zenja 
Groomsman (gru'mzman), n. djever 
Groove (gruv), n. brazda; zlijeb; obicajni nacin zi- 

vota; — v. brazditi; zlijebiti 
Grope (grop), v. pipati; napipati; tra^iti 
Gross (gros), a. velik; golem; krupan; tup; osoban; 

necist; debeo; gust; potpuni; cio; — n. cijelost; 

veliSina 
Grossness (gro'snes), n. debljina; gruboca 
Grot (grat), Grotto (gra'to), n. spilja; pecina. 
Grotesque (grote'sk), a. cudan; cudnovat; osebujan 
Grotesquely (grote'skli), adv. cudnovato. 
Ground (gra'und), n. tlo; kopno; zemlja; temelj; — ■ 

v. poloziti na tlo; utemeljiti; poduciti; pasti 
Groundfloor (gra'undflor), n. prizemlje; razizemlje. 
Groundless (gra'undles), a. bez temelja; lazan 
Grounds (gra'undz), n. drezdje; talog 
Groundwork (grau'nduo'rk), n. temelj; glavni dio; 

osnov; prvotni razlog 
Group (grup), n. gomila; skupina; hrpa; — v. skup- 

ljati se 
Grouse (graus), n. tetrijeb 
Grout (graut), n. krupno brasno; talog 
Grouty (gra'uti), a. unakrst; tmurast; mrk 
Grove (grdv), n. Sikara; gaj; lug; dubrava 
Grovel (gravl), v. gmizati; puzati; bezobrazan, dr- 

zak biti. 
Grow (grou), v. rasti; dizati se; bivati veci; postajati G 

Growl — 233 — Guileless 

Growl (graul), v. rezati; gundjati; — n, rezanje 
Growth (grout), n. rastenje; porast; mnozenje; proiz- 

vod; ucinak; posljedica. 
Grub (grab), v. kopati 
Grudge (gradz), v. nerado dati;* biti pohlepan; — n. 

mrzovolja; zavist; prkos 
Gruff (graf), a. otresit; surov; osoran 
Gruffly (gra'fli), adv. surovo; osorno 
Gruffness (gra'fnes), n. otresitost 
Grum (gram), a. namrgodjen; rnrzovoljast 
Grumble (grambl), v. mumljati; mrmljati 
Grumbler (gra'mblor), n. mrmljavac 
Grume (grum), n. zgrusana krv 
Grumous (gru'mas), a. gust; zgrusan 
Grunt (grant), v. groktati; — n. groktanje 
Guano (gua'ni), n. pticje blato 
Guarantee (ga'ranti'), n. jamcenje; jamacevina; jam- 

stvo; — v. jamciti 
Guarantor (ga'ranto'r), n. jamac; poruk 
Guard (gard), v. cuvati; straziti; stititi; — n. straza; 

obrana; pratnja; briga; paznja 
Guardedly (ga'rdedli), adv. na oprezan nacin 
Guardian (ga'rdian), n. skrbnik; tutor; stitnik; cuvar. 
Guardianship (ga'rdiansip), n. skrbnictvo; tutorstvo 
Gubernatorial (gju'bornato'rial), a. upraviteljski; up- 

ravni 
Guerrilla (geri'la), n. nepravilno ratovanje; placka- 

nje; pustosenje 
Guess (ges), v. nagadjati; pogadjati; misliti; racu- 

nati; — n. nagadjanje 
Guest (gest), n. gost; posjetioc 
Guffaw (gafa'), n. prasak (smijeh) 
Guidance (ga'jdans), n. vodjenje; pravilo; pravac 
Guide (gajd), v. voditi; ravnati; upravljati; -— n. 

vodja; upravljaS 
Guidepost (ga'jdpo'st), n. putokaz 
Guild (gild), n. druStvo; zadruga; ceh 
Guile (gael), n. lukavstina; himba; dvolicnost; varka. 
Guileful (ga'§lful), a. lukav; podmukao; dvolican 
Guileless ''ga'eles), a. bezazlen; krotak a 

Guilelessness — 234 — Gymnastics 

Guilelessness (ga'elesnes), n. bezazlenost; iskrenost 

Guillotine (gi'loti'n), n. gilotina 

Guilt (gilt), n. krivnja 

Guiltless (giltles), a. neduzan; nevin; neiskusan 

Guilty (gi'lti), a. kriv 

Guinea fowl (gi'ni fa/ul), Guinea hen (gi'ni he'n), n. 

biserka; morska kokos 
Guise (gajz), n. oblicje; vanjstina; ponasanje 
Guitar (gita'r), n. gitara 
Gules (gjulz), a. erven 

Gulf (galf), n. bezdan; zdrijelo; ponor; zaljev; zaton 
Gull (gal), v. varati; prevariti; — n. varka, prijevara; 

zrtva 
Gullet (ga'let), n. grkljan; gusa; grlo 
Gully (ga'li), n. odvirak; jarak 

Gulp (galp) v. pozudno gutati; — n. gutljaj; okusak 
Gum (gam), n. zuberina; zubno meso; smola 
Gump (gamp), n. budala; bena; glupan 
Gumption (ga'mpsan), n. sposobnost; lukavost 
Gun (gan), n. puska; top 

Gunboat (ga'nbo'ut), n. brod sa jednim ili vise topova. 
Gunner (ga'nor), n. topnik 
Gunpowder (ga'npa'udor), n. barut. 
Gunshot (ga'nsa't), n. hitac; puskomet 
Gunsmith (ga'nsmi't), n. puskar 
Gunstock (g"a'nsta'k), n. kundak 
Gurgle (gorgl), v. grgljati; kloktati 
Gush (gas), v. teci; strujati; — n. lijevanje, izljev; 

izlijevanje; pljusak 
Gust (gast), n. kus; ukus; okus; provala; vihor 
Gut (gat), n. crijevo 
Gutter (g"a'tor), n. zlijeb; jarak; streha; — v. izlje- 

biti; izdubsti 
Guttural (ga'toral), a. iz grla; grlni 
Guzzle (gazl), v. gutati; — n. nezasitnik 
Gymnasium (dzimne'jziam), n. gombaliste; gimnazija 
Gymnast (dzi'mnast), n. ucitelj gombanja; gombaS 
Gymnastic (dzimna'stik), a. gombalacki 
Gymnastics (dzimna'stiks), n. gombanje; tjelovjezba; 

gimnastika G H 

Gypseous — 235 — Haggle 

Gypseous (dzi'psias), a. sadren 
Gypsum (dzi'psam), n. sadra 

Gypsy (dzi'psi), n. cigan; ciganin; — a. ciganski 
Gyrate (dza'jrejt), v. kretati se naokolo 
Gyration (dzajre'jsan), n. kretanje naokolo; vitlanje 
Gyre (dza'er), n. kruznica; optoka. 
Gyrfalcon (dzo'rfakn), n. vrsta sokola 
Gyve (dzajv), n. negve; lisicine; verige; okov; — v. 
okovati; staviti lisicine; vezati 

H 

Ha (ha), inter j. ha 

Habeas corpus (he'jbias ko'rpas), n. sudbeni nalog za 

predvedenje uapsenika. 
Haberdasher (ha'borda'sor), n. kramar; torbar 
Habiliment (habi'liment), n. odjeca; odijelo; obuca 
Habit (ha'bit), n. obicaj; navada; haljetak; odijelo; 

— v. oblaciti; snabdjeti. 
Habitable (ha'bitabl), a. obitaljiv. 

Habitant (ha'bitant), n. obitavalac; zitelj; stanovnik 
Habitation (ha'bite'jsan), n. obitavaliste; stan 
Habitual (habi'cjual), a. obicajni; obican; navadan 
Habitually (habi'cjuali), adv. navadno; obicajno 
Habituate (habi'cjuejt), v. priviknuti; priuciti 
Habituation (habi'cjue'jsan), n. priviknuce; priucenje 
Habitude (ha'bicjud), n. navadni nacin zivljenja; 

navika 
Habitue (a'bi'tu'e'), n. posjetioc 
Hack (hak), v. cijepati; isjeci; kasljucati; — n. rez; 

kasalj; najmljeni konj, kola, itd. 

Hackee (ha'ki)r n. vrst vjeverice 

Hackle (hrakl), v. rascesljavati (kudelju, Ian itd.); 

— n. greben 

Hackney (ha'kni), n. konj za najmljenje 

Haft (haft), n. ruSa; drzak 

Hag (hag), n. babetina; vjestica; — a. divlji; istro§en 

Haggish (ha'gi§), a. oduran; gadan; strasan. 

Haggle (hagl), v. sasje6i; muciti; zabrinjivati H 

Hagiographer — - 236 — Ham Hagiographer (he'jdzia'grafor), n. pisac *> svetim' 

stvarima 
Hagiography (he' jd^ia' graft), n. pisanje o svetim 

stvaraima >% 

H agio logy (he'jdSia'lodzi), n. predavanje o zivotu' 

svetaca 
Hah (ha), inter j. ha; ah 
Hail (hejl), n. tuca; grad; sacma; pozdrav; — ■ v. 

padati (tuca) ; pozvati glasno; pozdraviti; ime- 

novati; prijaviti se; "=~ a. zdrav 
Hair (har), n. vlasi; kosa; dlaka 
Hairdresser (ha'rdre'sor), n. vlasuljar 
Hairless (ha'rles), a. celav; plesiv; bez vlasiju 
Hairy (ha'ri), a. vlasnat; kosmat; dlakav; rutav 
Hale (hejl), a. zdrav; svjez; jak; — v. vuci; povlaciti 
Half (haf), n. polovica; — a. pol 
Half-brother (ha'f-bra'dor), n. polubrat 
Half-moon (ha'f-mu'n), n. polumjesec 
Halfnote (ha'fno't), n. polunota 

Half-sister (ha'f-si'stor), n. polusestra . *... 

Halfway (ha'fue'j), adv. polovicno; djelomicno 
Half-witted (haf-ui'ted), a. budalast; luckast 
Hall (hal), n. dvorana; trijem; hodnik; predvorje; 

gospostijska kuca 
Halleluiah (ha'lilju'ja), interj. aleluja 
Halloo (halo') v. pozvati; bodriti; pozdraviti 
Hallow (ha'lo), v. posvetiti 
Halloween (ha'loul'n), n. dusni dan 
Hallowmass (ha'lomas), n. Svi sveti 
Hallucination (halju'sine'jsan), n. ziva masta;'halu- 

cinacija; pogreska 
Halo (he'jlo), n. rasvjetlena kruznica oko sunca ili 

mjeseca 
Halt (halt), n. prestanak u stupanju; hramanje; — v. 

prestati; rastati; hramati; gepati; — a. §epav; 

hrom 
Halter (ha'ltftr), n. konopac, ili remen zj. konje, ili za 

vjeSati zlocince 
Halve (hav), v. raspoloviti 
Ham (ham), n. but; sunka H 

Hamlet — 237 — Haply 

Hamlet (ha'mlet), n. zaselak; seoce 
Hammer (ha'mor), n. cekic"; kladivo 
Hammock (ha'mak), n. viseda postelja;' mre2a 
Hamper (ha'mpor), n. kosara; okovi; negve; zapre- 

ka; — v. baciti u okove 
Hand (hand), n. ruka (ispod lakta) ; kazalo (na uri); 

strana; pravac; radnik; — v.- dati; predati; uru- 

citi; voditi 
Hand bag (ha'nd ba/g), n. kovceg 
Handcuff (ha'ndka'f), n. lisicine; lisice 
Handicap (ha'ndikap), n. popust vremena ili daljine 

slabijoj stranci kod utrkivanja; zapreka 
Handicraft (ha'ndikraft), n. zanat; rukotvorina 
Handicraftsman (ha/ndikraftsman), n. zanatlija 
Handily (ha/ndili), adv. vjesto; zgodno; lagano 
Handiwork (ha/ndiuo'rk), h. rukotvorina: rucno djelo 
Handkerchief (ha'nkorcif), n. rubcid; rubac; mara- 

ma; maramica 
Handle (handl), v. drzati; uhvatiti; pcgrabiti; uprav- 

ljati; vjezbati; postupati; raspravljati; — n. dr- 

zak; ruca 
Handmaid ha'ndme'jd), Handmaiden (ha'ndme'jdn), 

n. sluskinja; dvorkinja 
Handsome (ha'ncam), a. ugodan; privlaciv; mio; lijep 
Handsomely (ha'ncamli), adv. prijatno; lijepo. 
Handsomeness (ha'ncamnes), n. ljepota; milina; pri- 

jatnost 
Handy (ha/ndi), a. vjest; okretan; zgodan 
Hang (hang), v. vje§ati; visjeti; usmrtiti; — n. ovis- 

nost; osnova; nacrt 
Hanger (ha'ngor), n. vjesalac; stvar, o koju se §to 

vjesa; jatagan; lovacki noz 
Hanging (ha'nging), n. vjeSanje 
Hangman (ha'ngman), n. krvnik 
Hanker (ha/nkftr), v. Ceznuti; ginuti za cim 
Hap (hap), n, slucaj; zgoda; prigoda; sudbina; — v. 

dogoditi se; sluCiti se; zbiti se 
Haphazard (ha'pha'zord), n. slucaj; zgoda 
Hapless (ha/plesX, a. bez srece; nesretan; neveseo 
Haply (ha'pli), adv. sluSajno; prigodno; mozda H 

Happen — 238 — Harm 

Happen (hapn), v. dogoditi se; zbiti se. 

Happily (ha/pili), adv. srecom 

Happiness (ha/pines), n. sreca; veselost 

Happy (ha'pi), a. sretan; veseo; zadovoljan 

Harakiri (ha'raki'ri), n. japanski nacin samoubojstva 

prerezavsi si trbuh 
Harangue (hara'ng), n.- govor; besjeda; — v. govo- 

riti; drzati govor 
Haranguer (hara'ngor), n. govornik 
Harass (ha'ras), v. muciti; izmuciti; umoriti; uz- 

nemirivati 
Harasser (ha'rasor), n. mucitelj 
Harbinger (ha'rbindzor), n. preteca 
Harbor (ha'rbor), n. utociste; zaklon; pristaniste; 

luka; — v. njegovati; zakloniti; nastaniti se pri- 

vremeno; primiti na konak; kriti 
Harborer (ha'rboror), n. zastitnik; cuvar 
Harborless (ha'rborles), a. bez krova; bez stana 
Hard (hard), a. tvrd; tezak; cvrst;tvrdoglav; okru- 

tan; — adv. tegko; jedva; brzo; ^estoko 
Harden (hardn), v. otvrdnuti 
Hardihood (ha'rdihud), n. smjelost; smionost; odvaz- 

nost; hrabrost 
Hardiness (ha'rdines), n. snaga; sila; mod; jakost; 

odva2nost 
Hardly (ha'rdli), adv. jedva; tesko; smukom 
Hardness (ha'rdnes), n. tvrdoca; cvrstoca; strogost 
Hardship (ha'rdsip), n. poteskoca; muka; trud; tla- 

cenje; nepravda 
Hardware (ha'rdua'r), n. zeljezna roba. 
Hardy (ha'rdi), a. smion; hrabar; jak; snazan; mocan 
Hare (har), n. zee 

Harebrained (ha'rbre'jnd), a. divlji; nepazljiv 
Harem (he'jrem), n. harem 
Hark (hark), v. slusati; — inter j. cuj; sluSaj; 
Harlot (ha'rlat), n. kurva 

Harlotry (ha'rlatri), n. kurvanje; kurvarstvo 
Harm (harm), n. steta; zlo; gubitak; zalost tuga; 

jad; - — v. skoditi; gtetiti; ostetiti; na 2ao u5i- 

niti H 

Harmful — 239 — Hassock 

Harmful (ha'rmful), a. skodljiv; poguban 

Harmless (ha' rmles), a. neskodljiv; neranjen; beza- 

zlen 
Harmlessly (ha'rmlesli), adv. bez stete; bazazleno 
Harmlessness (ha'rmlesnes), n. bezazlenost; nevinost 
Harmonic (harma'nik), Harmonical (harma'nikal), a. 

skladan; suglasan; glazben 
Harmonica (harmo'nika), n. harmonika 
Harmonically (harmo'nikali), adv. skladno; poput 

glazbe 
Harmonious (harmo'nias). a. skladan; slozan 
Harmoniously (harmo'niasli), adv. skladno \ slozno; 

suglasno 
Harmonium (harmo'niam), n. harmonij (glazbalo) 
Harmonize (ha'rmonajz), v. podudarati se; slagati se 
Harmony (ha'rmoni), n. suglasje; sklad; skladnost; 

sloga 
Harness (ha'rnes), n. ham; homot; sprava; ^^ v. oha- 

miti; opremiti (konja) 
Harp (harp), n. harfa; — v. igrati na harfu 
Harper (ha'rpor), n. svirac na harfu 
Harpoon (harpu'n), n. ostve; osti; — v. hvatati ost- 

vama 
Harpsichord (ha'rpsikord), n. glasovir 
Harridan (ha'ridan), n. batina; istrosena bludnica 
Harrier (ha'rior), n. lovacki pas 
Harrow (ha'ro), n. brana; drljaca; - v. vlaciti; zubi- 

ti ; braniti 
Harsh (hars), v. hrapav; surov; osoran; strog- 
Harshly (ha'rsli), adv. surovo; strogo 
Harshness (ha'rsnes), n. surovost: osornost; strogost 
Hart (hart), n, jelen 
Hartshorn (ha'rcho'rn), n. jelenov rog 
Harum-scarum (ha' ram -ska' ram), a. glup; tup; divlji 
Haruspice (hara'spis), n. ??.taiac; vracar 
Harvest (ha'rvest), n. zetca; — v. znjeti; zeti 
Harvester (ha'rvestor), n. zeteoc 

Hash (ha§), n. sasjeceno meso; — v. isjeci; sasjeci 
Hasp (hasp), n. zapirac; — v. zabraviti; zakracunati 
Hassock (ha'sak), n. jastucic H 

Haste — 240 — Hawker Haste (hejst), n. brzina; hitrina; zurba 
Hasten (hejsn), v. 'brzati; zuriti se 
Hastily (he'jstili), adv. naglo; hitro 
Hastiness (he'jstines), n. brzina; hitnja; zurba 
Hasty (he'jsti), a, nagao; brz; hitar; presan 
Hat (hat), n. sesir 

Hatch (hac), v. valiti; kotiti; izvaliti; — n. leglo; pod- 
sad; kot; razvijanje; otkrice 
Hatchel (ha'cel), n. greben; — v. grebenati (Ian, ko- 

noplju) 
Hatchet (ha'cet),- n. lucnica; sjekira 
Hate (hejt), v. mrziti; — n. mrznja 
Hateful (he'jtful), a. omrazen; mrzak; prijeziran; o- 

duran; ogavan; gadan 
Hatefulness (he'jtfulnes), n. omraza; omrazenost 
Hater (he'jtor), n. mrzitelj; dusmanin 
Hatred (he'jtred), n. mrznja; neprijateljstvo; zlovo- 

Ija; zloba 
Hatter (ha'tor), n. sesirdzija 
Haughtily (ha'tili), adv. oholo; gizdavo 
Haughtiness (ha'tines), n. oholost; gizda 
Haughty (ha'ti), a. ohol; gizdav; naprcen 
Haul (hal), v. vuci; navlaciti; — n. vucenje; mah 
Haulm (ham), n. slamka; vlat 
Haunch (hanc), n. bok; kok; bedro 
Haunt (hant), v. posjecivati; pohadjati; — n. po- 

hadjaliste 
Haunter (ha'ntor), n. marljiv posjetnik 
Hautboy (hg'ijboj), n. frula 
Have (hav), v. imati; posjedovati 
Havelock (ha'vilak), n. haljetak 
Haven (he*jvn), n. pristaniste; luka; zakloniste 
Haversack (ha'vorsak), n. telecak; torba; vreca 
Havoc (ha'vak), n. pustoSenje; haranje; razor; — v. 

pustositi; plja5kati; harati 
Haw (ha), n. zlvica; grmlje; tepanje; mucanje; - — v. 

tepati; mucati; zapletati jezikom 
Hawk, (hak), n. jastrijeb; hrackanje; — v. hrackati; 

hraktati 
Hawker (ha'kor), n. piljar; lovac sa jastrijebovima H 

Hawthorn — 241 — Heap 

Hawthorn (ha'to'rn), n. glog 

Hay (hej), n. sijeno; — v. susiti sijeno 

Haycock (he'jka'k), n. plast (sijena), plastic" 

Hayloft (he'jla'ft), n. sjenik. 

Hayrick (he'jri'k), Haystack (he'jsta'k), .n. kup (si- 
jena). 

Hazard (ha'zord), n. slucaj; opasnost; pogibao; — v. 
staviti u pogibao; metnuti na kocku 

Hazardous (ha'zordas), a. pogibeljan; smion; nesi- 
guran. 

Hazardously (ha/zordasli), adv. pogibeljno; nesigurno 

Haze (hejz), n. magla; tama 

Hazel (hejzl), n. ljeSnjakovo drvo 

Hazelnut (he'jzlna't), n. ljesnjak 

Haziness (he'jzines), n. maglovitost; tama 

Hazy (he'jzi), a. maglovit; taman 

He (hi), pron. on. 

Head (hed), n.glava; procelje; — v. voditi: upravljati 

Headache (he'de'jk), n. glavobolja 

Headdress (he'dre's), n. nakit za glavu. 

Header (he'dor), n. vodja 

Heading (he'ding), n. naslov 

Headland (he'dla'nd), n. predgorje 

Headlong (he'dla'ng), adv. strmoglavce; nepromi- 
sljeno; nesmotreno; bezodvlacno 

Headsman (he'dzman), n. krvnik 

Headspring (he'dspri'ng), n. izvor 

Headstrong (he'dstra'ng), a. tvrdokoran; tvrdoglav; 
uporan; jogunast 

Heady (he'di), a. hotimican; nesmotren; zamaman; 
zestok 

Heal (hil), v. lijeciti; ozdraviti; vidati. 

Healable (hi'labl), a. izljeciv 

Health (helt), n. zdravlje 

Healthful (he'ltful), a. zdrav 

Healthfully (he'ltfuli), adv. zdravo; dobro 

Healthiness (he'ltines), n. zdravlje 

Healthless (he'ltles), a. nezdrav; bolestan 

Healthy (he'lti), a. zdrav 

Heap (hip), n. gomila; mno§tvo; — v. gomilati H 

Hear — 242 — Hebetate 

Hear (hir), v. cuti; poslusati; paziti 

Hearer (hi'ror), n. slusac; slusalac 

Hearing (hi'ring), n. sluh; slusateljstvo; preslusava- 

nje; rociste 
Hearken (harkn), v. slusati; paziti 
Hearsay (hi'rse'j), n. glasanje; glas 
Hearse (hors), n. mrtvacka kola 
Heart (hart), n. srce; odvaznost 
Heartache (ha'rte'jk), n. zalost; tuga; bol srca 
Heartbreaking (ha'rtbre'jking), Heartbroken (ha'rt- 

bro'kn), a. tuzan; sjetan; zalostan 
Heartfelt (ha'rtfe'lt), a. iskre.n; dubok 
Hearth (hart), n. ognjiste 
Heartily (ha'rtili), adv. srdacno 
Heartiness (ha'rtines), n. srdacnost; iskrenost 
Heartless (ha'rtles), n. bezdusan; bez srca; klonuo; 

malodusan 
Heartlessness (ha'rtlesnes), n. bezduSnost; malodus- 

nost 
Hearty (ha'rti), a. srdacan; iskren; topao 
Heat (hit), n. vrucina; zestina; — v. grijati 
Heath (hit) n .resulja; vrijes; crnica; ledina; lug 
Heathen (hldn), n. poganin; neznabozac; — a. po- 

ganski 
Heathenish (hi'denis), a. poganski; neznabozaSki; di- 

vlji 
Heathenism (hi'denizm), n. poganstvo; neznaboSt-vo 
Heather (he'dor), n. resulja; vrijes 
Heave (hiv) v. dignuti; uzdignuti; odbaciti; izba<?iti; 

nadimati se; — n.. dizanje 
Heaven (hevn), n. nebo; svod nebeski 
Heavenly (he'vnli), a. nebeski 
Heavenward (he'vnuord), adv. prama nebu 
Heaver (hi'vor), n. tovarnik; nosilac 
Heavily (he'vili), adv. tesko 
Heaviness (he'vines), n. tezina; teskoca 
Heavy (he'vi), a. tezak 
Hebdomadal (hebda'madal), Hebdomadary (hebda*- 

maderi), a. tjedni 
Hebetate (he'bitejt), v, otupiti; zaglupiti; — a. tup H 

Hebetude — 243 — Helmsman 

Hebetude (he'bicud), n. tupoda 
Hebraic (hibre'jik), a. zidovski 

Hebrew (hi'bru), n. zidov; zidovski jezik; — a. zi- 
dovski 
Hecatomb (he'katum), n. zrtva od stotinu valova 
Hectic (he'ktik), a. navadni; susicav; — n. susica; 

jektika 
Hectogram (he'ktogram), n. hektogram. 
Hectoliter (he'ktoli'tor), n. hektolitar 
Hector (he'ktor), n. hvalisa; hvastavac; vifcac 
Hedge (hedz), n. zivica; grmlje; ograda; plot; — v. 

zaplotiti; ograditi; zagraditi 
Heed (hid), v. paziti; prisustvovati; uvaziti; obazira- 

ti se; — n. paznja; briga 
Heedful (hi'dful), a. oprezan; budan; pazljiv 
Heedfully (hi'dfuli), adv. oprezno; pazljivo 
Heedfulness (hl'dfulnes), n. pomnja; pazljivost 
Heedless (hi'dles), a. nepazljiv; bezbrizan; nemaran 
Heedlessly (hi'dlesli), adv. nemarno 
Heedlessness (hl'dlesnes), n. nepazljivost; nemarnost 
Heel (nil), n. peta; — v. nagnuti se; nasloniti se 
Heft (heft), n. tezina; uteg; — v.dignuti 
Hegira (hidza'jra), n. bijeg Muhameda iz Meke 16. 

srpnja 622., od kojeg dana Muhamedanci racunaju 

vrijeme 
Heifer (he'for), n. telica 
Height (hajt), n. visina; visocina 
Heighten (hajtn), v. povisiti 

Heinous (he'jnas), a. gnjusan; odvratan; gadan 
Heinousness (he'jnasnes), n. diyljastvo; grozota; 

zvjerstvo. 
Heir (ar), n. ba§tinik 

Heirdom (a'rdam), n. bastinstvo; nasljedstvo 
Heiress (a'res), n. bagtinica 
Heirloom (a'rlu'm), n. nasljedak 
Hell (hel), n. pakao; kartasnica 
Hellish (he'lis), a. paklenski 
Helm (helm), n. krma; kormilo; vodja 
Helmet (he'lmei), n. kaciga 
Helmsman (he'lmzman), n. kormilar H 

Helot ■ — 244 — Herbarium 

Helot (hi'lat), n. spartanski rob 
Helotism (hi'latizm), n. ropstvo 
Help (help), v. pomo6i; pomagati; — n. 'pomoc 
Helper (he'lpor), n. pomagac 
Helpful (he'lpful), a. pomocan; koristan 
Helpfulness (he'lpfulnes), n. pomoc; korist 
Helpless (he'lples), a. nemocan; slab; bez pomoci 
Helplessness (he'lplesnes), n. nuzda; nevolja; nemoc" 
Helpmate (he'lpmejt), n. pomagac; drug- 
Helpmeet (he'lpmi't), n. druzica; zena 
Helter-skelter (he'ltor-ske'ltor), adv. u hitnji i za- 

buni 
Helve (helv), n. drzak (sjekire) 
Hem (hem), n. skut; obrub; okrajak; — v. rubiti; 

opsiti 
Hemisphere (he'misfir), n, polutka; polukruglja 
Hemlock (he'mlak), n. divlji per§in; tru.beljika 
Hemorrhage (he'mored^), n. krvotok 
Hemp (hemp) n. konoplja 
Hempen (hempn), a. konopljast 
Hen (hen), n. koko§; koka; zenka (ptica) 
Hence (hens), adv. odavle; odatle; otale; stoga. 
Henceforth (he'nsfo'rt), Henceforward (he'nsfor'- 

uord), adv. od sada; unaprijed; u buduce 
Henchman (he'ncman), n. pratioc; sluga; sljedbenik 
Henpecked (he'npekt), a. upravljan po zeni 
Heptagon (he'ptagan), n. sedmerac (stozac) 
Heptagonal (hepta'gonal), a. sedmostran 
Heptangular (hepta'ngjulor), a. sedmokutan 
Heptarchy (he'ptarki), n. uprava od sedam osob.a 
Her (hor), pron. i a. nju; je; njoj; joj; njezin 
Herald (he'rald), n. glasnik; preteca; telal; — v. pro- 

glasiti 
Herb (orb, ili horb), n. bilina; biljka 
Herbaceous (horbe'jsas), a. bilinski 
Herbage (6'rbedz), n. bilinstvo; trava; pasa 
Herbal (ho'rbal), n. knjiga o bilinama 
Herbalist (ho'rbalist), n. vjestak u bilinstvu 
Herbarium (horbe'jriam), n f zbirka 'osuseniji bilin^ H 

Herculean — 245 — Hesitation Herculean (horkju'lian), a. herkulski; jak; sitan; o- 

groman; pretezak 
Herd (hord), n. stoka; krdo; copor; mnogtvo; — v. 

zdruziti se 
Herdsman (ho'rdzman), n. stocar; pastir; cobanin' 
Here (hir), adv. ovdje 
Hereabout (hi'raba/ut), Hereabouts (hi'raba'uc), adv. 

u blizini; u susjedstvu 
Hereafter (hi'ra'ftor), adv. u buduce 
Here and there (hir and de'r), ovdje ondje 
Hereat (hi'ra't), adv. tu; pri torn 

Hereby (hi'rba'j), adv. ovime; tim nacinom; ovuda ■ 
Hereditary (hire'djteri), a. nasljedan 
Herein (hi'ri'n), adv. u torn; tu; ovdje 
Heresy (he'risi), n. raskolnistvo; raskol; krivovjerstvo 
Heretic (he'retik), n. raskolnik; krivovjerac 
Heretical (hire'tikal), a. krivovjerski 
Hereto (hi'rtu'), Heretofore (hi'rtufo'r), adv. do sada; 

prije 
Heritable (he'ritabl), a. nasljediv 
Heritage (he'ritedz), n. bastina; nasljedstvo 
Hermaphrodite ( norma' frodajt), n. dvospolac; herma- 

frodit 
Hermeneutics (ho'rminju'tiks), n. tumacenje sv. pisma 
Hermetic (hornie'tik), Hermetical (horme'tikal), a. rie- 

probojan; neprodusan; kemijski 
Hermit (ho'rmit), n. pustinjak. 
Hermitage (ho'rmitedz), n. pustinjastvo 
Hernia (ho'rhia), n. kila * 

Hero (hi'ro), n. junak 

Heroic (hiro'ik), a. junacki; plemenit; velikodusan 
Heroically (hiro'ikali), adv. junacki 
Heroine (he'roih), n. junakinja 
Heroism (he'roizm), n. junastvo 
Heron (he'ran), n. caplja 
Herring (he'ring), n. heringa 
Hers (h5rz), pron. njezin 
Herself (horse'lf), pron. sama; pri svijesti 
Hesitancy (he'zitansi), Hesitation (he'zite'jsan), n. o- 

klijevanje; dvojba; mucanje • Hesitate — 246 — Highland 

Hesitate (he'zitejt), v. oklijeyati; dv.ojiti;; krzmati 

Hesper (he'spor), n. zvijezda vecernica 

Hest (hest), n. zapovijed; nalog 

Heterodox (he'torodaks), a. krivovjeran 

Heterodoxy (he'torodaksi), n. krivovjerstvo; raskol- 

nistvo 
Heterogeneous (he'torodzi'nias), a. raznovrstan. 
Hew (hju), v. tesati; klesati; sjeci 
Hexagon (he'ksagan), n. sesterac 
Hexagonal (heksa'gonal), a. sestokutan. 
Hey (hej), interj. hej; o. 

Hiatus (haje'jtas), n. praznina; rupa; pukotina 
Hibernal (hajbor'nal), a. zimski 

Hibernate (ha'jbornejt), v. zimovati; proboraviti zimu 
Hibernation (ha'jborne'jsan), n. zimovanje 
Hibernian (hajbo'rnian), a. irski; — n. Irac. 
Hiccough (hi'kap), v. stucati se; jecati; — n. stucanje; 

jecanje 
Hickory (hi'kori), n. orahovina 
Hidalgo (hida'lgo), n. spanjolski plemic. 
Hide (hajd), v. sakriti se; sakriti; zatajiti; — n. ko2a 

od zivotinje 
Hideous (hi'dias), a. mrzak; strasan; grozan 
Hideously (hi'diasli), adv. stra§no; grozno. 
Hideousness (hi'diasness), n. strahota; grozota 
Hie (haj), v. pozuriti se 

Hierarch (ha'jorark), n. poglavica svetog reda; jerarh 
Hierarchal (ha'jora'rkal), a. svetovladan 
Hierarchy (ha'jora'rki), n. svetovlada; vlada sve- 

censtva 
Hieroglyph (ha'joroglif), n. slikopis; hieroglif 
Hieroglyphic (ha'jorogli'fik), Hieroglyphical (ha'joro- 

gli'fikal), a. slikopisni; hieroglifiCni 
Hierophant (haje'rofant), n. svecenicki poglavica 
Higgle (higl), v. preprodavati; piljariti 
Higgledy-piggledy (hi'gldi-pi'gldi), adv.. zbrkano 
Higgler (hi'glor), n. piljar 
High (haj), a. visok; uzvisen; odlican; drag; mio; — 

adv. visoko; duboko; — n. visoclna 
Highland (ha'jland), n. visoSje H 

Highly — 247 - — Historiographer 

Highly (ha'jli), adv. visoko 

Highness (ha'jnes), n. visost; uzvisenost; visina; vis 

Highroad (ha'jro'd), Highway (ha'jue'j), n. glavna ce- 

sta; drum; put 
Highwayman (ha'jue'jman), n. razbojnik. 
Hilarious (hajle'jrias), a. veseo; radostan; dobre volje 
Hilarity (hila'riti), n. radost; veselje; ushicenje. • 
Hill (hil), n. brezuljak; brdasce; glaviea; hum 
Hillock (hi'lak). n. brdasce; oglavak 
Hilly (hi'li), a. brdovit; brezuljast; humovit 
Hilt (hilt), n. drzak (maca) 
Him (him), pron. njemu; njega 
Himself (himse'lf), pron. sam 

Hind (hajnd), n. kosuta; seljak; — a. straznji 
Hinder (hi'ndor), v. prijeciti; zaustavljati; otezati 
Hinderance (hi'ndorans), Hindrance (hi'ndrans), n. 

zaprijeka 
Hindermost (hajndormost). a. najzadnji 
Hinge (hindz), n. clanak; stozer; sve, na cemu se 

sto okreee; — v. okretati se 
Hint (hint) v. natuknuti; primjetiti; namignuti; — n. 

mig; primjedba; znak 
Hip (hip), n. bok; bedro; sipak; — v. iscasiti 
Hippodrome (hi'podrom), n. eirkus; hipodrom 
Hippopotamus (hi'popa'tamas), n. potocni konj 
Hire (ha'er), v. najmiti; — n. najam; najamnina; 

placa 
Hireling (ha'erling), n. najamnik 
Hirsute (hbrsju't). a. vlasnat; kosmat; rutav; dlakav; 

cetinjav 
Hirsuteness (horsju'tnes), n. rutavost; kosmatost 
His (hiz), pron. njegov 
Hiss (his), v. psikati; izigrati; — n. psikanje; izra- 

zaj prijezira 
Hissing (hi'sing), n. psikanje; izigranje 
Hist (hist), interj. tiho! suti! pst! 
Historian (histo'rian), n. povjestnicar 
Historic (hista'rik), Historical (hista'rikal), a. po- 

vjestni; povjestnicki. 
Historiographer (histo'ria'grafor), n. povjestnicar H 

History — 24$ — Hold 

History (hi'stori), n. povjest 

Histrionic (hi'stria'nik), ?. glumaCki 

Hit. (hit), v. udariti; stignuti; — n. udarac. 

Hitch (hie), v. splesti se; vezati; srv.tati; zahvatiti; 

prievrstiti; zauzlati. 
Hither .(hi'dor), adv. ovamo; amo. 
Hitherto (hi'dertu'), adv. dovle; dosada; 
Hive (hajv), n. kosnica; roj; — v. sabrati u kosnicu 
Hoar (hor), a. sijed; siv [piti; nagomilati 

Hoard (hord), n. hrpa; gomila; blago; — v. saku- 
Hoariness (ho'rines), n. sivoca; sijedost 
Hoarse (hors), a. hrapav 
Hoarsely (ho'rsli), adv. hrapavo 
Hoarseness (ho'rsnes), n. hrapavost 
Hoary (ho'ri), a. siv; sijed 
Hoax (hoks), n. sala; zavaravanje; zaludjivanje; — 

v. zavaravati; galiti se 
Hobble (habl), v. sepati; gepesati; hramati; — n. 

sepesanje; hramanje 
Hobbler (ha'blor), n. sepavac; seprtlja 
Hobby (ha'bi),' Hobby-horse (ha'bi-ho'rs), n. kljuse; 

bena; drveni konj; mio predmet; strast 
Hobgoblin (ha'bga'blin), n. prikaza; djavolce 
Hobnail (ha'bne'jl), n. cavao 
Hock (hak), n. rajnsko vino 
Hockey (ha'ki), n. igra, kod koje se lopta udara sa- 

vinutim batinama 
Hod (had), n. nosiljka 

Hodgepodge (ha'dzpa'dz), n. mjesavina; svasta 
Hodman (ha'dman), n. zidarski pomocnik 
Hoe (hou), n. motika; — v. kopati; plijeviti 
Hog (hag), n. svinja; prasica; prasac. 
Hoggish (ha'gis), a. gnjusan; svinjski; prasaSki 
Hogpen (ha'gpe'n), n. svinjac 
Hoiden (hojdn), n. razuzdana djevojka 
Hoist (hojst), v. dizati; podi6i; — n. dizaljka; dizalo; 

dizanje 
Hold (hold), n. drzati; imati; posjedovati; ustrajati; 

suzdrzati se; sadrzavati; - — n. hvatanje; uhvat; 

uporigte; potpora; zahtjev; tra^bina; cuvanje H 

Holder — 249 — Honey-bee 

Holder (ho'ldor), n. dr^alo; drzak; posjednik 

Hole (hoi), n. rupa; luknja; supljina; spilja 

Holiday (ha'lidej), n. svetac; svetkovina 

Holily (ho'lili), adv. sveto 

Holiness (ho'lines), n. svetost 

Hollo (halo'), interj. halo; ovdje; tko; — v. dovik- 

nuti; nazvati 
Hollow (ha'lo), a. prazan; supalj; lazon; nevjeran; 

varav; — n. supljina; izdubina; — v. isupljiti; 

izdubsti 
Hollowness (ha'lones), n. isupljenje; supljina; duplja 
Holly (ha'li), n. bodljiva paoma; drac 
Holocaust (ha'lokast), n. paljenje zrtve 
Holster (ho'lstor), n. torba za samokres; kubura 
Holy (ho'li), a. sveti 

Holy-day (ho'li-de'j), n. svetac; svetkovina 
Holy-stone (ho'li-sto'n), h. kamen za clscenje 
Holy- water (ho'li-ua'dor), n. blagoslovljena voda 
Holy-week (ho'liui'k), n. Veliki tjedan 
Homage (ha'medz), n. poStovanje; paklonstvo; vjer- 

nost 
Home (horn), n. dom; kuca; obitavali§te; — a. do- 

maci 
Homeless (ho'mles), a. bez ku£ista; bez zavicaja 
Homesick (ho'msi'k), a. ceznuci za domajom 
Homestead (ho'msted), n. grunt; dom; gospodarstvo 
Homicidal (ha'misa'jdal), a. ubojit; krvnicki; smr- 

tonosan; razbojnicki 
Homicide (ha'misajd), n. ubijstvo; umorstvo 
Homily (ha'mili), n. propovijed 
Hominy (ha'mini), n. kukuruz 
HomogeniaJ (ho'modzi'nial), Homogeneous (ho'mo- 

dzi'nias), a. istovrstan; iste naravi 
Hone (h5n), v. brusiti i naostriti na kamenu 
Honest (a'nest), a. pogten; castan; krepostan; iskren 
Honestly (a'nesli), adv. po^teno; castno; poStenja.mi. 
Honesty (a'nesti), n. poStenje; neporocnost; Cast; 

pravica 
Honey (ha'ni), n. med; — v. osladiti; zamediti 
Honey-bee (ha'ni-bi'), n. pcela medarica H 

Honey -comb — 250 — Horrible 

Honey-comb (ha'ni-ko'm), n. sat. 

Honey- moon (ha'ni-mun), n. prvi mjesec poslije 2e- 

nidbe 
Honey-suckle (ha'ni-sa'kl), n. kozja krv (bilina), 
Honor (a'nor), n. east; postivanje; neporocnost; do- 

stojanstvo; dobar glas; — v. pocastiti 
Honorable (a'norabl), a. castan 
Honorableness (a'norablnes), n. castnost 
Honorably (a'norabli), adv. castno 
Honorary (a'noreri), a. pocastan 
Hood (hud), n. kapa; pokrivac; — v. pokriti; sa- 

kriti 
Hood-wink (hu'd-ui'nk), v. zaslijepiti; prevariti 
Hoof (huf), n. kopito; papak; nokat 
Hook (huk), n. udica; kuka; srp; — v. uhvatiti; dr- 

zati; savinuti 
Hookah (hu'ka), n. turska lula 
Hoop (hup), n. obruc; — v. ucvrstiti obrucima; za- 

viknuti; kriknuti. 
Hoot (hut), v. vristati; derati se; — n. krika; vri- 

stanje; deraiije 
Hop (hap), v. cupkati; poskakivati; — n. skok; cup- 

kanje; poigravanje; hmelj 
Hope (hop), n. nada; — v. nadati se 
Hopeful (ho'pful), a. pun nade 
Hopefully (ho'pfuli), adv. pun nade; s nadom 
Hopeless (ho'ples), a. beznadan; zdvojan; izgubljen. 
Hopelessly (ho'plesli), adv. beznadno; zdvojno 
Hopelessness (ho'plesnes), n. beznadnost 
Hopper (ha'por), n. zlijeb kroz koji prolazi zrnje 
Hopple (hapl), v. sapeti 
Horde (hord), n. copor; ceta 
Horizon (hora'jzan), n. obzor; vidik; horizbnt 
Horizontal (ha'riza'ntal), a. vodoravan 
Horizontally (ha'riza'ntali), edv, vodoravno 
Horn (horn), n. rog. 
Horned (hornd), a. rogat 
Hornet (ho'rnet), n. strsen 
Horny (ho'rni), a. rozast; tvrd; zuljevit 
Horrible (ha'ribl), a. strasan; grozan; potresan H 

Horribleness — 251 . — Hothouse 

Horribleness (ha'riblnes), n. gxdoba; rugoba; strahota 
Horrible (ha'ribl), a. osoran; grozan; strahovit; po- 

tresan 
Horribly (ha'ribli), adv. strasno; grozno 
Horrid (ha'rid), a. osoran; grozan; strahovit; po- 

iresan 
Horrify (ha'rifaj), v. prepasti; zgroziti se 
Horror (ha'ror), n. uzas; groza; strahota 
HorSe (hors), n. konj; — v. uspeti se na konja; jaSiti 
Horsehair (ho'rshu'r), n. griva 
Horseman (ho'rsman), n. konjanik 
Horse power (hor's pa'uor), n. konjski sila 
Horse race (ho'rs re'js) n. konjska utrka 
Horseshoe (ho'rssu'), n. potkova 
Horsewoman (ho'rsuu'man), n. jahac>a 
Horsy (ho'rsi), a. konjski 
Hortation (horte'jsan), n. opomena 
Horticultural (ho'rtika'lcural), a. vrtlarski 
Horticulture (ho'rtika'lcur), n. vrtlarstvo 
Horticulturist (ho'rtika'lcurist), n. vrtlar 
Hose (hoz), n. carapa; cijev 
Hosier (ho'zor), n. trgovac carapama 
Hosiery (ho'zori), n. trgovina carapa; carape 
Hospitable (ha'spitabl), a. gostoljubiv 
Hospitably (ha'spitabli), adv. gostoljubivo 
Hospital (ha'spital), n. bolnica 
Hospitality (ha'spita'liti), n. gostoljubivost 
Host (host), n. gospodar; gostionicar; ceta; mnostvo; 

hostija (posveceno tijelo Isusovo) 
Hostage (ha'stedz), n. taoc. 
Hostess (ho'stes), n. domacica; gozdarica 
Hostile (ha'stil), a. neprijateljski 
Hostility (hasti'liti), n. neprijateljstvo 
Hostler (ha'slor), n. sluga; konjusar 
Hot (hat), a. vruc; zestok; bijesan 
Hotel (hote'l), n. gostiona; svratiste; hotel 
Hothouse (ha'tha'us), n. staklenjak (u kojem se cvi- 

jece goji); zloglasna Luca H 

Hotness — 252 — Hue and cry 

Hotness (ha'tnes), n. vrucina; zestina 

Hound (haund), n. lovacki pas; redarskl pas; — v. 

loviti; nju§kati; draziti na njeSto 
Hour (a/ur), n. sat; ura; odredjeno vrijeme 
Hourly (a'urli), a. svaki sat; cesti 
House (haus), n. ku6a; tvrdka 
House (hauz), v. smjestiti; nastaniti; stanovati 
Housebreaker (ha/usbre'jkor), n. provalnik 
Housedog (ha'usda'g), n. kucni pas 
Household (ha'usho'ld), n. ukucani; -kucanstvo 
Householder (ha'usho'ldor), n. kucegospodar; kuce- 

vlastnik 
Housekeeper (ha'uski'por), n. kncedomacina; star- 

jesina 
Housekeeping (ha'uski'ping), n. kucanstvo 
Houseless (ha'usles), a. bez kucista 
Housemaid (ha'usme'jd), n. sluskinja 
Housewife (ha'usua'jf), n. domacica 
Housewifery (ha!usua/jfori), n. vodjenje kucanstva 
Housing (ha'uzing), n. zakloni§te. 
Hovel (ha'vel), n. drvenjara; supa; — v. zakloniti 
Hover (ha'vor), v. lebditi 

How (hau), adv. kako; na koji nacin; skojeg razloga 
Howbeit (haubi'it), conj. bilo kako mu drago 
However- (haue'vor), Howsoever (ha'usoe'vor), adv. 

ipak; na kojigod bilo nacin; na svaki nacin; ipak; 

jos; akoprem. • — ■ 

Howitzer (ha'uicor), n.kratki top 
Howl (haul), v. tuliti; zavijati; tugovati; — n. za- 

vijanje; tulenje; krika 
Howlet (ha'ulet), n. sova 
Howling (ha'uling), n. urlikanje 
Hubbub (ha'ba'b), n. galama; vika; buka 
Huckst r (ha'kstor), n. piljar; preprodavalac; — v. 

piljariti; preprodavati. 
Huddle 'hadl), v. zgrnuti; zgrupiti; nagomilati; — 

n. skup; rulja; hrpa; zbrka. 
Hue (hju), n. boja; vika; krika 
Hue and cry (hju and kraj), zapomaganje. H 

Huff — 253 — Humorsome 

Huff (haf), v. nuditi se; — n. napetost; srdzba 

Huffish (ha'fis), a. drzak; drzovit. 

Huffishness (ha'fisnes), n. drzkost; drzovitost. 

Huffy (ha'fi), a. naduven 

Hug (hag), v. obujmiti; zagrliti; grliti; — n. za- 

grljaj 
Huge (hjudz), a. ogroman; gorostasan; neizmjeran. 
Hugely (hju'dzli), adv. neizmjerno 
Hugeness (hju'dznes), n. ogromnost 
Huguenot (hju'dzinat), n. Hugenot (franceski pro- 

testant iz sestnaestog stoljeca 
Hull (hal), n. mahuna; ljuska; nutrasnjost broda; 

— v. ljustiti 
Hum (ham), v. mumljati; zujati; — n. zujanje; zu- 

ka; brnjanje; mumljanje. 
Human (hju'man), a. covjecji; ljudski. 
Humane (hjume'jn), a. dobrostiv; milostiv; usrdan 
Humanitarian (hjuma'nite'jrian), n. onaj, koji drzi, 

da je Krist bio jednostavni covjek 
Humanity (hjuma'niti), n. ljudstvo; covjecanstvo; 

dobrohotnost 
Humble (hambl), a. ponizan; cedan; blag; — : v. po- 

niziti; osramotiti 
Humbleness (ha'mblnes), n. poniznost 
Humbly (ha'mbli), adv. ponizno 
Humbug (ha'mba'g), n. vjetrogonstvo; varka; zava- 

ravanje; varalica; vjetrogonja 
Humdrum (ha'mdra'm), a. jednog-lasan; suhoparan; 

tup 
Humid (hju'mid), a vlazan ^ 

Humidity (hjumi'diti), n. vlaga; vlaznost 
Humiliate (hjumi'liejt), v. poniziti; osramotiti 
Humility (hjumi'liti), n, ponizenje 
Humming (ha'ming), n. zuka; zujanje 
Humor (hju'mor), n. vlaga; narav; dud; sala 
Humorist (hju'morist), n. galjivdzija 
Humorous (hju'moras), a saljiv; dosjetljiv 
Humorously (hju'morasli), adv. saljivo. 
Humorsom (hju'morsam), a. cudljiv; musi^av . H 

Hump — 254 — Huswife 

• 

Hump , (hamp), n. izbocina; grba; kvrga 

Humpback (ha'mpba'k), n. grba; pukljavac 

Hunch (hanc) n. grba; izbocina; — v. turnuti 

Hundred (ha'ndred), n. stotina. 

Hundredth (ha'ndret), a. stoti; — n. stoti dio 

Hunger (ha'ngor), n. glad; — v. giadovati. 

H angry (ha/ngri), a. gladan 

Hunk (hank), n. komad 

Hunks (hanks) n. skrtica; skupac; tvrdica 

Hunt (hant), v. loviti; ganjati; proganjati; — n 

lov 
Hunter (ha'ntor), n. lovac 
Huntress (ha'ntres), n. lovica. 
Huntsman (ha'ncman), n. lovac; gome" 
Hurl (horl), v. baciti; — n. bacanje. 
Hurly-burly (ho'rli-bo'rli), n. buka; galama; zbrka 
Hurra (hore'j), inter j; hura 
Hurricane (ho'rikejn), n. vihor; bura; oluja 
Hurry (ho'ri), v. zuriti se; hitjeti; — n. zurba; hitnja 

brzina 
Hurt (hort), v. raniti; ostetiti; rastuziti; — n rana; 

skoda; steta; uvreda; ozljeda 
Hurtful (hor'tful) a. skodljiv; stetan 
Hurtfulness (ho'rtfulnes), n. skodljivost; stetnost 
Hurtless (hor'tles), a. neskodljiv 

Husband (ha'zband), n. muz; -^ v. obdjelavati (polje) 
Husbandman (ha'zbandman), n. poljodjelac, gospodar 
Husbandry (ha'zbandri), n. poljodjelstvo; gospo- 

darstvo 
Hush (has), v. usutkati; utisati; umiriti; zasutkati 

— n. tisina; mir 
Husk (hask), n. lupina; ljuska; kora; — v. lupiti 
Husking (ha'sking) n. ljustenje 
Husky (ha ski), a. hrapav; surov 
Hussar (huza'r), n. husar; konjanik 
Hussy (ha'zi), n. Senetina; curetina 
Hustle (hasl), v gurati; tiskati; muciti; trpati se; 

drmati; zlo postupati 
Huswife (ha'zif), n. domacica H 

Hut — 255 — Hypothesis 

Hut (hat), n. kucica; dascara; koliba; — v. poraz- 

mijestiti u kolibe 
Hutch (had), n. kovceg; skrinja; naeve 
Huzza (huza'), interj. hura 
Hyacinth (ha'jasint) n. zumbul 
Hydrogen (ha'jdrodzen), n. vodik 
Hydropathist (hajdra'patist), n. onaj, koji lijeci vo- 

dom 
Hydropathy (hajdra'pati), n. lijecenje vodom 
Hydropic (hajdra'pik), a. trpeci na vodenoj bolesti 
Hydrous (ha'jdras), a vodeni 
Hyemal (haji'mal), a. zimski 
Hyena (haji'na), n. hijena 
Hygienic (ha'jdzie'nik), a. zdravstven 
Hymen ' (ha'jmen) n. bog ljubavi i zenidbe 
Hymeneal (haj'minral), Hymenean (ha'jmini'an), a. 

zenidben; — n. zenidbena pjesnia 
Hymn (him), n. himna; slavopjev 
Hyp (hip), n. tuga; sjeta; — y raztuziti 
Hyperbola (hajpor'bola), n. hiperbola. 
Hyperbole (hajpo'rboli\ n. pretjeranost; povecavanje 
Hyperbolize (hajpo'rbolajz), v. pretjeravati 
Hyperborean (ha'jporbo'rian), a. sjeverni; studeni 
Hyphen (ha'jfen), n. stanka (tiskarski znak — ) 
Hypnotic (hipna'tik), a. uspavajuci; — n. uspava- 

juce sredstvo 
Hypochondria (hi'poka'ndria). n sjeta; tugaljivost 
Hypocrisy (hipa'krisi), n. hinjenje; licemjerstvc 
Hypocrite (hi'pokrit), n. licemjerac 
Hypocritic (hi'pokri'tik), Hipocritical (hi'pokri'tikal), 

a. licemjeran. 
Hypocritically (hi'pokri'tikali), adv. licemjerno 
Hypotenuse (hajpa'tinjus), n. hipotenuza (najdulja 

straniea pravokutnog trokuta) 
Hypothecate (hajpa'tikejt), v. zaloziti; zalagati. 
Hypothecation (hajpa'tike'jsan), n. zalog; zalaganie; 

hipoteka 
Hypothesis (hajpa'tisis), n. pretpostavka; hipoteza. 256 — Idolizer I 

I (aj), pron. ja 

Ibidem (iba'jdem) adv. na istom mjestu 

Ibis (a'jbis), n. ibis 

Ice (ajs), n. led; — v. olediti; smrzavati se. ,. .'... 

Iceberg (a'jsbo'rg), n. ledeni brijeg 

Ice cream (a'js kri'm), n. sladpled 

Ice house (a' js ha'us), n. ledenica 

Ichor (a'jkar), n. sukrvica 

Icicle (a'jsikl), n. svijeca (od leda) 

Icy (a'jsi), a. leden; studen; hladan 

Idea (ajdi'a), n. misao; pojam; spoznaja; shvacanje; 

mnijerije 
Ideal, (ajdi'al, a. umisljen; uzoran; idealan; •— n. uzor; 

ideal 
Idem (a'jdem), adv. isto 

Identical (ajde'ntikal), a. istovjetan; jednak 
Identify (ajde'ntifaj), v. smatrati istovjetnim, upoz- 

nati 
Identity (ajde'ntiti), n. istovjetnost 
Idiocy (i'diosi), n. slaboumnost; glupost- 
Idiom (i'diam), n. narjeSje; dijalekat 
Idiot (i'diat), n. slaboumnik; luda; bena 
Idiotic (i'dia'tik), a. glup; bezazlen, 
Idiotism (i'diati'zm), n. slaboumlje; narjeSje 
Idle (ajdl), a. zaludan; neradin; beskoristan; lije.i 
Idleness (a'jdlnes), n. besposlicenje; danguba; tasti- 

na; nigtavost; nistetnost 
Idler (a'jdlor), n. Ijencina; besposlica; danguba; ba- 

davadzija 
Idol (a'jdal), n. krivi bog; idol 

Idolater (ajda'leter), n. idolopoklonik; pogtivatelj 
Idolatrous (ajda'letras), n. neznabozacki; krivo- 

vjerski 
Idolatry (ajda'letri), n. krivobostvo; neznabostvo 
Idolize (a'jdalajz), v. obozavati 
Idolizer (a'jdala'jzor), n. obozavatelj I 

Idyl — 257 — Illegitimate 

Idyl (a'jdil), n. idila; pastirska pjesan 

If (if), conj. ako; u slucaju da; dopustivsi da; da li 

Igneous (i'gnias), a. vatren; ognjevit 

Ignis fatuus (i'gnis fa'djuas) n. fosforovo svjetluca- 

nje, koje se nocn vidjeva na barovitom Jlu ; div- 

lji oganj 
Ignite (igna'jt), v. zapaliti; upaliti se 
Ignitible (igna'jtibl), a. upaljiv 
Ignition (igni'san), n. upala; zarenje 
Ignoble (igno'bl), a. neplemenit; niska porijetla; 

prost; sramotan 
Ignobleness (igno'blnes), n. neplemenitost; prosto- 

ta ; sramota 
Ignobly (igno'bli), adv. prosto 
Ignominious (i'gnomi'nias), a. stidan; pogrdan; sra- 

man 
Ignominiously (i'gnomi'niasli), adv. sramno 
Ignominy (i'gnomini). n. sramota; poruga; stid 
Ignoramus (i'gnore'jmas), n. neznalica 
Ignorance (i'gnorans), n. neznanje 
Ignorant (i'gnorant), a. nevjest; nevican; nesposo- 

ban 
Ignore (igno'r), v. ne uzeti u obzir; prezirati 
Iguana (igua'na), n. vrst gustera 
III (il), a. zao; zlocest; bolestan; krivi; — n. zlo; ne- 

sreca; bolest; bol; nepravda 
IMapse (ila'ps) v. pasti; proci; — n. navala 
Illation (ile'jsan), n. zakljucak; svadjanje 
Illative (i'lativ), a. zakljucni 
lllbred (i'lbre'd), a. zlo odgojen; neuljudan 
Illegal (ili'gal), a. nezakonit 
Illegality (i'liga'liti), n. nezakonitost 
Illegally (ili'gali), adv. nezakonito; protuzakonito 
Illegibility (ile'dzibi'liti), adv. nefiitljivost 
Illegible (ile'd2ibl), a. necitljiv 
Illegibly (ile'dzibli), adv. necitljivo 
Illegitimacy (i'lidzi'timasi), n. nezakonitost 
Illegitimate (i'lidzi'timejt), a. nezakonit; nepravilan; 

protuzakonit 9 I 

Illegitimate — 268 — Image 

Illegitimate (i'lidzi'timejt), v. uciniti nezakonitim 

lllfated (i'lfe'jted), a. nesretan; koban 

lllfavored (i'lfe'jvord), a. nelijep; gadan 

Illiberal (ili'boral), a. skup; §krt; bezobrazan 

Illicit (yi'sit), a. nedopusten; protuzakonit 

Illicitly (ili'sitli), adv. protuzakonito 

Mlicitness (ili'sitnes), n. nedopuStenost; protuzako- 

nitost 
Illiterate (ili'toret), a. nepismen; neuk 
llliterateness (ili'toretnes), Illiteracy (ili'torasi), n. 

nepismenost 
Ill-nature (il-ne'jcur), n. neprijaznost; zlovoija; zla 

cud; pakost; zloba 
Ill-natured (i'1-ne'jcurd), a. zlovoljan; mrk 
Ill-naturedly (i'1-ne'jcurdli), adv. zlovoljno 
lllnes (i'lnes), n. bolest; slabost; bolezljivosf. 
Illogical (ila'dzikal), a. nedosljedan; nelogican 
lllogically (ila'dzikali), adv. nedosljedno; protiv zdra- 

vog razuma 
lllude (ilju'd), v. zavaravati; prevariti; rugati se 
Illume (ilju'm), Illuminate (ilju'minejt), v. rasvijetliti 
Illumination (ilju'mine'jsan), n. rasvjeta; rasvijet- 

ljenje 
Illuminative (ilju'mine'jtiv), a. rasvjetliv 
Illusion (ilju'zan), n. obmana; opsjena; varka; utva- 

ra; pricinjanje; zasljepljenje 
Illusive (ilju'siv), a. obmanljiv; varav 
Illusory (ilju'sori), a. prividan; lazan 
Illustrate (ila'strejt), v. razjasniti; istaknuti; pro- 

tumaciti 
Illustration (i'lastre'jsan) n. razjasnjenje; protu- 

maeenje 
Illustrator (i'lastre'jttfr), ru tumafc 
Illustrious (ila'strias), a. sjajan; svijetli; slavan: 

glasovit 
Illustriously (ila'striasli), adv. slavno; glasovito 
III will (i'l yi'l), n. zlovoija; neprijateljstvo 
Image (i'medz), n. nalicje; slika; prilika; kip; — v. 

predstav-iti si sliku od £esa I 

Imagery — 269 — Immaculate 

Imagery (i'medZeri), n. slike; nestvarnost; lazne 

osnove 
Imaginable (ima'dzinabl), a. pojmljiv 
Imaginary (ima'dzinari), a. umigljen; nestvaran. 
Imagination (ima'dzme'jSan), n. ma§ta; fantazija. 
Imaginative (ima'dzmativ), a. pun maStanja; fan- 

tastican. 
Imagine (ima'dzin), v. pomisliti si; predstaviti si; 

misliti. 
Imbank (imba'nk), v. ograditi. 

Imbankment (imba'nkment), n. nasip; zagradjenje. 
Imbecile (i'mbisil) a. slabasan; slabouman; nesta- 

lan, nemocan; — n. slaboumnik. 
Imbecility (i'mbisi'liti), n. slabost; nemocnost; slabo- 

umnost. 
Imbed (imbe'd), v. tonuti; lijegati. 
Imbibe (imba'jb), v. upiti; usisati; usvojiti. 
Imbibition (i'mbibi'san), n. upijanje; usvojenje. 
Imbitter (imbi'tor), v. ogorCiti. 
Imbosom (imbu'zam), v. drzati u krilu; ogrliti. 
Imbow (imba'u), v. svesti; svoditi 
Imbroglio (imbro'ljo), n. zamrsenost; nerazumije- 

vanje. 
Imbrown (imbra'un), v. prziti; peei 
Imbrue (imbru'), v. nakvasiti; poskropiti; za- 

moCiti; umociti; uroniti. 
I m brute (imbru't), v. pozivinciti. 
Imbue (imbju'), v. nakvasiti; prokisnuti; proniknuti; 

probiti. 
Imitability (i'mitabi'liti), n. slijedjenje; povadjanje; 

oponasanje. 
Imitable (i'mitabl), a. §to je vrijedno da se slijedi. 
Imitate (i'mitejt), v. siijediti; oponasati; povadjati se. 
Imitation (i'mite'j§an), n. slijedjenje; oponasanje; 

sliCnost. 
Imitative (i'mitetiv), a. oponagajuci; umjetan. 
Imitator (i'mite'jtor), n. nasljedovatelj; oponasatelj 
Immaculate (ima'kjulet), a. neoskvrnjen; Sist, bez- 

grijesan. I 

Immanent — 2G0 — Immix 

Immanent (i'manent), a. prirodjen; sastavni; unu- 
tarnji; unutraSnji. 
Immanuel (ima'rijuel), n. Bog s nama; Emanuel 
I m mask (irria'sk), v. zakrabuljlti 
Immaterial (i'mati'rial), a. netjelesan; dnhovni; nuz- 

gredan ; nevazan . 
Immature (i'macu'r), a. nezrio; zelen; sirov; preran. 
Immaturely (i'macu'rli), adv. prerano 
Immatureness (i'macu'rnes), Immaturity (i'macu'riti ), 

n. nedozrelost; nedoraslost. 
Immeasurable (ime'zurabl), a. neizmjeriv; neogra- 

niCen. 
Immeasurably (ime'zurabli), adv. neizmjerno. 
Immediate (imi'diet), a. neposredan; sadanji. 
Immediately (imi'dietli), adv. neposredno; odmah. 
Immediateness (imi'dietnes), n. neposrednost; brzina. 
Immemorial (i'mimo'rial), a. pradavni; davni. 
Immemorially (i'memo'riali), adv. od nepamcenja 
Immense (ime'ns), a. neizmjeran; neogranieen; o- 

groman. 
Immensely (ime'nsli), adv. neizmjerno. 
Immensity (ime'nsiti), n. neizmjernost; velicina. 
Immerse (imo'rs), v. umociti; potopiti; zamisliti se. 
Immersion (imo'rsan), n. umocenje. 
Immethodical (i'mita'dikal), a. nemetodican; neupu- 

tan; zbrkan; bezredan. 
Immethodically (i'mita'dikali), adv. bez nacina; zbr- 

kano; besmisleno. 
Immigrant (i'migrant), n. doseljenik; useljenik. 
Immigrate (i'migrejt), v. doseliti se; useliti se; nase - 

liti se. 
Immigration (i'migre'jsan), n. doseljivanje; useljiva- 

nje; seoba. 
Imminent (i'minent), a. prijete<5i; bliz. 
Immiscibility (imi'sibi'liti), n. nepomjeSivost. 
Immiscible (imi'sibl), a. nepomje§iv. 
Immission (imi'san), n. porinu^e; ugtrcanje. 
Immit (imi't), v. uliti; ugtrcati. 
Immix (imi'ks), v. mijesatl. 1 

Immobility — 2G1 — Impalpability 

Immobility (i'mobi'liti), n. nepomicnost. 
Immoderate (ima'dSret). a. neumjeren: prekomje- 

ran; nerazborit 
Immoderately (ima'doretli). adv. neizmjerno. 
Immoderateness (ima'doretnes), n. neumjerenost 
Immodest (ima'dest), a. necedan: nepristojan; raz- 

uzdan; pogan . 
Immodestly (ima'destli), adv. necedno. 
Immodesty (ima'desti), n. necednost; razuzdanost. 
Immolate (i'molejt), v. zrtvovati; ubiti (zrtvu) 
Immolation (i'mole'jsan), n. zrtvovanje; zrtva. 
Immolator (i'mole'jtor), n. onaj, koji zrtvuje 
Immoral (ima'ral), a. necudoredan: bezbozan; raska- 

lasen; razuzdan. 
Immorality (i'mora'liti), n. necudorednost; raska- 

lasenost 
Immorally (imo'rali), adv. liecudoredno 
Immortal (imo'rtal), a. besmrtan: vjecan; beskonacan 
Immortality (i'morta'liti), n. besmrtnost: neumrlost 
Immortalize (imo'rtalajz), v. uciniti besmrtnim; ovje- 

kovjeciti 
Immortally (imo'rtali), adv. besmrtno; neurrirlo 
Immovability (imu'vabi'liti ), n. negibivost ; nepokrei- 

no st 
Immovable (imu'vabl), a. nepokretan; negibiv 
Immovably (imu'val:>li), adv. nepomiono 
Immunity (imju'niti), n. nezavisnost; slobostjna. 
Immure (imju'r), v. ozidati: zatvoriti 
Immusical (imju'zikal), a. neglazben 
Immutability (imju'tabi'liti), h. nepromjenljivost 
Immutable (imju'tabl), a. nepromjenljiv 
Immutably (imju'tabli). adv. nepromjeljivo 
Imp (imp), n. djavojcic; vrazic 
Impact (i'mpakt), n. sudar; dodir 
Impair (impa'r), v. narusiti; pogorsati; oslabiti 
Impairer (impa'ror), n. narusitelj; slabitelj 
Impale (impe'jl), v. udariti na kolac; ograditi koljem 
Impalpability (impa'lpabi'liti), n, necutljivost; ne- 

osjetljivost I 

Impalpable — 262 — Impenetrable 

Impalpable (impa/lpabl), a. necutljiv; neosjetljiv 
Impalpa'bly (impa'lpabli), adv. neosjetljivo 
Impanel (impa'nel), v. odabrati (porotu) 
Imparity (impa'riti), n. nejednakost; nerazmjernost 
Impart (impa'rt), v. dati; podijeliti; darovatl; preda- 

ti; priopciti; reci; kazati 
Impartial (impa'rsal), a. nepristan; pravedan. 
Impartiality (impa'rsia'liti), n. nepristranost 
Impartially (impa'rgali), adv. nepristrano 
Impassable (impa'sabl), a. neprolazan 
Impassibility (impa'sibi'liti), n. neosjetljivost; bes- 

tfutnost; ne£utljivost 
Impassible (impa'sibl), a. beS6utan 
Impassionate (impa'sanejt), v. silno djelovati 
Impassive (impa'siv), a. bescutan; omrtven 
Impatience (impe'jsens), n. neustrpljivost; nemir 
Impatient (impe'jsent),a.neustrpljiv; nemiran; nagao 
Impatiently (impe'jsentli), adv. neustrpljivo 
Impeach (impi'c), v. optuziti sa zloSina ili zloporabe 

sluzbe 
Impeachable (impi'cabl), a. optuziv 
Impeacher (impi'cor), n. optuzitelj 
Impeachment (impi'cment), n. optuzba; pozivanje na 

red 
Impeccability (impe'kabi'liti), n. nepogrjesivost 
Impeccable (impe'kabl), a. nepogrjesiv; bezgrijesan 
Impecuniosity (i'mpikju'nia'siti), n. siromastvo; ne- 

stasica novaca 
Impecunious (i'mpikju'nias), a. siromasan 
Impede (impi'd), v. prijeciti; zaustavljati 
Impediment (impe'diment), a. zaprjeka; poteskoca 
Impel (impe'l), v. tjerati; siliti; pognati 
Impellent (impe'lent), Impeller (impe'lor), n. pokret- 

na snaga 
Impend (impe'nd), v. visjeti nad; prijetiti 
Impendence (impe'ndens), Impendency (impe'ndensi). 

n. prijetnja; grosmja 

Impenetrable (impe'nitrabl), n. neprohodan; neprg- 
bojan; gust I 

Jmpenetrableness — 263 — Impersonally 

Impenetrableness (impe'nitrablnes), Impenetrability 

(impe'nitrabi'liti), n. neprohodnost; neprobojnosi 
Impenetrably (impe'nitrabli), adv. neprohodno 
Impenitence (impe'nitens), Impenitency (impe'niten- 

si>, n. neskru&enost; nepokajnost 
Impenitent (impe'nitent), a. nepokajan; neskrusen; — 

n. okorjeli grijesnik; nepokajnik 
Impenitently (impe'nitentli), adv. neskruseno 
Imperative (impe'rativ), a. zapovjedni; strogi; obve- 

zan; — n. zapovjedni nacin 
Imperatively (impe'rativli), adv. zapovjedno 
Imperceptible (i'mporse'ptibl), a. neopazen 
Imperceptibly (Tmporse'ptibli), adv. neopazeno 
Imperfect (impo'rfekt),a. nesavrsen; nepotpun; manj- 

kav; - — n. proslo trajno vrijeme 
Imperfection (i'mporfe'ksan), Imperfectness (impo'r- 

fektnes), n. nesavrsenstvo 
Imperfectly (impo'rfektli), adv. nesavrseno 
Imperial (impi'rial), a. vladarski; carski 
Imperiality (impi'rialiti), n. carska moc; pravo ili po- 

vlastica 
Imperil (impe'ril), v. staviti u pogibelj 
Imperious (impi'rias), a. zapovjedni; ohol; drzak; 

gospodujuei 
Imperiously (impi'riasli), adv. drzovito; gospodujm'i 
Imperiousness (impi'riasnes), n. oholost; drskost; go- 

spodstvo; samovlada 
Imperishable (impe'risabl). a. sto ne moze poginuti; 

nerazorno; vjekovit; vjecan 
Imperishableness (impe'risablnes), Imperishability 

(impe'risabi'liti), n. stalnost; vjecitost 
Imperishably (impe'risabli), adv. stalno; vjecito 
Impermeability (impo'rmiabi'liti), n. neprohodnost; 

neprobojnost 

Impermeable (impo'rmlabl), a. neprohodan; nepro- 

bojan 
Impersonal (impo'rsanal), a. neosoban 
Impersonality (impo'rsanaliti), n. neosobnost 
Impersonally (impo'rsanali), adv. neosobno I 

Impersonate - — 264 — Implicitly 

Impersonate (impo'rsanejt), v. uosobiti; uliSiti # 
Impersonation (imp5'rsane'jsan), Impersonifioation 

(impo'rsanifike'jgan), n, uosobljenje 
Impertinence (impft'rtinens), n. nepristojnost; bezo- 

braznost; drzovitost; malenkost; sitnica 
Impertinent (impo'rtinent), a. nepristojan; neprilican; 

drzovit 
Impertinently (impo'rtinentli), adv. nepristojno; dr- 

zovito 
Imperturbability (i'mporto'rbabi'liti), n. nepokolebi- 

vost; stalnost 
Imperturbable (i'mporto'rbabl), a. nepokolebiv; cvrst; 

stalan 
Imperturbably (i'mporto'rbabli), adv. nepokolebivo 
Impervious (impo'rvias), a. neprohodan 
Imperviousness (impo'rviasnes), n. neprohodnost 
Impetuous (impe'djuas), a. nagao; zestok; goropa- 

dan; strastven 
Impetuously (impe'cjuasli), adv. zestoko; goropadno 
Impetuousness (impe'ejuasnes), Impetuosity (impe'c- 

jua'siti), n. navala; zestina; goropadnost; naglost 
Impetus (i'mpitas), n. nagon; navala 
Impiety (impa'iti), n. bezboznost 
Impinge (impi'ndz), v. sudariti se; udariti 
impious (i'mpias), a. bezbozan; nevjerski 
Impiously (i'mpiasli), adv. bezbozno 
Impiousness (i'mpiasnes), n. bezboznost 
Implacability (imple'jkabi'liti), n. nepomirljivost 
Implacable (imple'jkabl), a. nepomirljiv; neumoljiv 
Implant (impla'nt), v. namjestiti; zasaditi; uliti 
Implantation (i'mplante'jsan), n. zasadjenje 
Implead (impli'd), v. sudbeno progoniti 
Implement (i'mpliment), n, sprava; rudje; orudje 
implex (i'mpleks), a. smotan; zapleten; zamrsen 
Implicate (i'mplikejt), v. zaplesti; zamrsiti 
Implication (i'mplike'jgan), n. zapletaj; zamrsenost; 

zakljuCak; zakljucivanje 
Implicit (impli'sit), a. muSedi; razumljiv; ukljuciv 
Implicitly (impli'sitli), adv. mu5ke I 

Impliedly — 265 — Impostor 

mpliedly (impla'jdli), adv. uklju£ivo 

mplore (implo'r), v. zazivati; zaklinjati; moliti; 

prositi 
mplorer (implo'rtfr), n. molitelj; zaklinjatelj 
mply (impla'j), v. ukljuciti 
mpolicy (impa'lisi), n. neshodnost; nespretnost; ne- 

vjegtina 
mpolite (i'mpola'jt), a. neuljudan; nepristojan 
mpolitely (i'mpola' jtli), adv. neuljudno; nepristojno 
mpoliteness (i'mpola'jtnes), n. nepristojnost; neu- 

ljudnost; prostota 
mpolitic (impa'litik), a. nespretan; nevjest 
mporous (impo'ras), a. bez pora; tvrd 
mport (impo'rt), v. uvesti; unijeti; uvoziti; uvoditi; 

znaciti; protumaciti 
mport (i'mport), n. uvoz; znacenje 
mportable (impo'rtabl), a. uvozan 
mportance (impo'rtans), n. vaznost 
mportant (impo'rtant), a. vazan; ozbiljan 
mportation (i'mporte'jsan), n. uvoz 
m porter (impo'rtor), n. uvazac 

mportunate (impo'rcunet), a. dosadan; nesnosan 
mportunately (impo'rcunetli),adv. dosadno; nesnosno 
mportune (i'mpartju'n), v. dosadjivati; dosaditi 
mportunity (i'mpareju'niti), n. dosada; nametljivost ; 

dosadjivanje 
mpose (impo'z), v. naloziti; staviti; varati; prevariti 
m posing (impo'zing), a. velicajan; zapovjedni; varav 
mposition (fmpozi'san), n. teret; namet; porez; na- 

log; prijevara; varanje; polaganje (ruku) 
mpossibility (impa'sibi'liti), n. nemogucnost 
mpossible (impa'sibl), a. nemogud 
mpossibly (impa'sibli), adv. nemoguCe 
mpost (i'mpost), n. danak; namet; porez; uvoznina; 

carina 
mposthumate (Impa'sthjumejt), v. gnojiti se 
mposthumation (impa'sthjume'jsan), ImposthumQ 

(impa'sthjum), n. cir; mozol; prist 
Impostor (impa'stor), n, varalica I 

Imposture — 266 — Imprison 

Imposture (impa'scur), n. varanje; prijevara 
Impotence (i'mpotens), Impotency (i'mpotensi), n. ne- 

mo<3; slabost; smalaksalost 
Impotent (i'mpotent), a. nemocan; slab; — n. ne- 

mocnik 
Impound (impa'und), v. zatvoriti; stisnuti; ograniciti 
Impoverish (impa'voris), v. osiromasiti 
Impoverishment (impa'vorisment), n. osiromasenje 
Impracticable (impra/ktikabl) a. neizvediv; neizvrsiv; 

nevaljan; neprohodan 
Impracticableness (impra'ktikablnes), Impracticability 

(impra'ktikabi'liti), n. neizvediyost; nevaljanost 
Impracticably (impra'ktikabli), adv. neizvedivo 
Imprecate (i'mprikejt), v. prokleti; zakelti 
Imprecation (i'mprike'jsan), n. kletva; proklinjanje; 

prokletstvo 
Imprecision (i'mprisi'zan), n. netocnost 
Impregnable (impre'gnabl), a. nepobjediv 
Impregnate (impre'gnejt), v. oploditi; nasititi; napojiti 
Impregnation (i'pregne'jsan), n. oplodjenje; nakva- 

Senje 
Impresario (i'mpresa'rio), n. upravitelj opernog dru- 
gs tva 
Impress (impre's), v. utisnuti; tiskati 
Impress (i'mpres), n. otisak; utisak 
Impressibility (impre'sibfliti), n. primjetivost; osjet- 

ljivost 
Impressible (impre'sibl), a. sto se moze otisnuti; o- 

sjetljiv 
Impression (impre'san), n. utisak; otisak; znak; ti- 

sak; upliv; ucinak 
Impressive (impre'siv), a. dirljiv; ganutljiv 
Impressively (impre'sivli) adv. zivo; dirljivo 
Impressment (impre'sment), n. danak 
Imprimatur (i'mprime'jtar), n. dozvola za tiskanje 

knjige, itd. 
Imprimis (impra'jmis), adv. na prvome mjestu 
Imprint (impri'nt), v. utisnuti; otisnuti; stampati 
Imprison (impri'zn), v. uapsiti; zatvoriti I 

Imprisonment — 267 — ■ Impulse 

Imprisonment (impri'znment), n. zatvor; zapt; haps 
Improbability (impra'babi'liti), n. nevjerojatnost 
Improbable (impra'babl), a. nevjerojatan 
Improbably (impra'babli), adv. nevjerojatno 
Improbity (impra'biti), n. nepo§tenje 
Impromptu (impra'mptu), adv. smjesta; bez priprave; 

— n. sastavak bez priprave 
Improper (impra'por), a. nevaljan; nepriliCan; nespo- 

soban; nepristojan 
Improperly (impra'porli), adv. krivo; neumjestno 
Impropriety (i'mpropra'iti). n. nesposobnost; nedo- 

licnost; neumjestnost; nepristalost 
Improvable (impru'vabl), a. popravljiv 
Improve (impru'v), v. poboljsati; popraviti; ispraviti; 

poljepsati; uspijevati; unaprijediti 
Improvement (impru'vraent), n. uspjeh; ispravak; 

poboljsanje; poljepsanje 
Improver (impru'vor), n. promicatelj; unapreditelj 
Improvidence (impra'videns), n. nesmotrenost; neo- 
# preznost 
Improvident (impra'vident), a. nesmotren ; neopre- 

zan; nemaran; nepazljiv 
Improvidently (impra'videntil), adv. nesmotreno 
Improvisation (impra'vise'jsan), n. sastavljanje ili 

skladanje bez priprave 
Improvise (i'mprovajz), v. sastavljati bez priprave 
Imprudence (impru'dens) n. nerazboritost 
Imprudent (impru'dent), a. nerazborit; neoprezan 
Imprudently (impru'dentli) adv. nerazborito; neo- 

prezno; naglo 
Impudence (i'mpjudens), n. drzovitost; bezobraznost; 

smjelost 
Impudent (i'mpjudent), a. bezobrazan; drzovit; be- 

sraman ; smion 
Impudently (Tmpjudentli), adv. bezobrazno 
Impugn (impju'n), v, protuslovitij poricati; pobijati; 
naval it i 

Impulse (i'mpais), Impulsion (Jmpa'lsan), n. pritisak; 
utisak; poticaj; bqdrenje I 

Impulsive ■— 268 — Inadvertently 

Impulsive (impa'lsiv) a. tjeraju^i; strastan 

Impunity (impju'niti), n. nekainjivost 

Impure (impju'r), a. neSist; gadan; smradan; raska- 

lasen; netfudoredan 
Impureness (impju'rnes), Impurity (impju'riti), n. ne- 

5isto6a; smrad 
Imputable (impju'tabl), a. sto se moze primiti; prido- 

djeliv 
Imputation (i'mpjute'jsan), n. okrivljenje; prijekor; 

pripisivanje; pridjeljivanje 
Impute (impju't), v. okrivljivati; pripisivati; pri- 

dijeliti 
In (in), prep, u; unutra; prisutan 
Inability (i'nabi'liti), n. nesposobnost; nemoc 
Inaccessibility (i'nakse'sibi'liti) n. nepristupacnost 
Inaccessible (i'nakse'sibl), a. nepristupan; nepristu- 

paean; nedostiziv 
Inaccuracy (ina'kjurasi), n. netocnost; pogrjeska 
Inaccurate (ina'kjuret), a. netocan; nepazljiv; po- 

grjesan 
Inaccurately (ina/kjuretli), adv. netocno; pogrjesno 
Inaction (ina'ksan), n. neradinost; ljenjarenje; po- 

cinak 
Inactive (ina'ktiv), a. neradin; lijen 
Inactivity (i'nakti'viti), n. nerad; besposlenost 
Inadequacy (ina'dikuasi), Inadequateness (ina'dikuat- 

nes), n. nejednakost; nedostatak; nedovoljnost 
Inadequate (ina'dikuet), a. neprimjeran; nejednak; 

nedostatan; nedovoljan 
Inadequately (ina'dikuetly), adv. nedovoljno; nepri- 

mjereno 
Inadmissibility (i'nadmi'sibi'liti), n. nepripustenje; 

nepriliCnost 
Inadmissible (i'nadmi'sibl), a. nepripustiv; nedozvo-. 

ljen; nedopugten 
Inadvertence (i'nadvo'rtens), Inadvertency (i'nadvo'r-* 

tensi) n. nepa21jivost; nesmotrenost; pogrjeska. 
Inadvertent (i'nadvo'rtent), a. nepazljiv; nemaran 
Inadvertently (i'nadvO'rtentli), adv. nepazljivo. I 

Inalienable — 2G9 — Inauguration 

Inalienable (ine'jljenabl), a. neotudjiv; sto se ne moze 

prenijeti na drugoga 
Inalienableness (ine'jljenablnes), n. neotudjivost 
Inalterability (ina'ltorabi'liti), n. nepromjenljivost 
Inalterable (ina'ltorabl), a. nepromjenljiv 
Inane (ine'jn), a. prazan; supalj 
Inanimate (ina'nimet), a. bezdusan; mrtav; bezivo- 

tan; mlitav 
Inanition (i'nani'san), n. praznoca ; oslabljenje zbog 

nestasice hrane 
Inanity (ina'niti) n. praznina; tastina; nistetnost 
Inapplicability (ina'plikabi'liti), n. nepristalost; neu- 

v potrebljivost; nesposobnost 
Inapplicable (ina'plikabl), a. neupotrebljiv; neodgova- 

rajuci svrsi 
Inapplication (ina'plike'jsan), n. nepazljivost; nemar- 

nost 
Inappreciable (i'napri'giabl), a. neprocjeniv; sicugan 
Inappropriate (i'napro'priet), a. nepristao; nezgodan; 

neprilican 
Inapt (ina'pt), a. nezgodan; nepristao 
Inaptitude (ina'pticjud), n. neprilicnost; nezgodnost 
Inarch (inar'c), v. ucijepiti 

Inarticulate (i'narti'kjulet), a. nerazgovjetan; nejasan 
Inarticulation (i'narti'kjule'jSan), n. nejasnoca; ne- 

razgovjetnost 
Inartificial (ina'rtifi'sal), a. neumjetan; naravan 
Inasmuch (i'nazma'c), adv. u koliko; obzirom sto; 

po§to 
Inattention (i'nate'ncan), n. nepaznja; nemar 
Inattentive (i'nate'ntiv), a. nepazljiv; nemaran 
Inattentively (i'nate'ntivli), adv. nepa£ljivo 
Inaudible (ina'dibl), adv. necujan; bezbu5an; tin 
Inaudibly (ina'dibli), adv. necujno; tiho 
Inaugural (ina'gjural), a. nastupni; — n. nastupni 

govor 
Inaugurate (ina'gjurejt), v. uvesti; posvetiti 
Inauguration (ina'gjure'jsan), n. uvedenje;. posveta : 

posvecenje; postavljenje; ustolitfenje I 

Inauspicious — 270 — incertitude Inauspicious (i'naspi'sas), a. nepogodan; neprijatan 
Inauspiciously (i'naspi'sasli), adv. nepogodno 
Inauspiciousness (i'naspi'sasnes) n. nepogodnost; pro- 

tivnost 
Inborn (i'nborn), a. prirodjen 

Incage (inke'jdz), v. smjestiti u krletku; zatvoriti 
Incalculable (inka'lkjulabl), a. sto se ne mo2e prora- 

cunati; neprebrojiv 
Incandescence (i'kade'sens), n. razbijeljenost; raza- 

renost 
Incandescent (i'nkande'sent), a. razbijeljen; razvrucen 
Incantation (i'nkate'jsan), n. napjev 
Incapability (inke'jpabi'liti), n. nesposobnost 
Incapable (inke'jpabl), a. nesposoban 
Incapably (inke'jpabli), adv. nevjesto 
Incapacious (i'nka/pe'jsas), a. neprostran; uzak; tijesan 
Incapacitate (i'nkapa'sitejt), v. onemoguciti; onespo- 

sobiti 
Incapacity (i'nkapa'siti), n. nesposobnost 
Incarcerate (inka'rsorejt), v. uzaptiti; uapsiti; za- 
tvoriti 
Incarceration (inka'rsore'jsan), n. uapgenje 
incarnate (inka'rnejt), v. utjeloviti; — a. utjelovljen 
Incarnation (i'nkarne'jsan), n. utjelovljen je 
Incase (inke'js), v. zatvoriti; umetnuti 
Incautious (inka'sas), a. neoprezan; nerazborit 
Incautiously (inka'sasli), adv. neoprezno 
Incautiousness (inka'sasnes), n. neopreznost; neraz- 

boritost 
Incendiary (inse'ndieri), n. palikuca; buntovnik; mut- 

Ijivac 
Incense (i'nsens), v. paliti tarn j an; — n. tamjan 
Incense (inse'ns), v. rasrditi; pobijesniti; raspaliti; 

razgnijeviti; izazvati 
Incentive (inse'ntiv), a. podra^ujutfi; — n. podrazaj; 

draSilo 
Inception (inse'pgan), n. poSetak 
Inceptive (inse'ptiv), a. pocetan 
Incertitude (inso'rti6jud), n, neizvjestnost; dvojba I 

Incessant — 271 — Inclusion 

Incessant (inse'sant), a. neprestan; vje£it 
Incessantly (inse'saritli), adv. neprestano 
Incest (i'nsest). n. spolno opcenje medju rodjacima 
Inch (in?), n. dvanaesti die noge (mjera); inea 
Inchoate (i'nkoet), a. nedavni; nepotpnn 
Inchoation (i'nkoe'jsan), n. pocetak 
Inchoative (inko'ativ), a. pocetni 
Incidence (i'nsidens), n. napad; navala 
Incident (i'nsident), Incidental (i'nside'ntal), a. slu- 
cajni; dogadjajni; — n. dogadjaj; slucaj; prilika 
Incidentally (i'nside'ntali), adv. slucajno 
Incinerate (insi'norejt), v. ispaliti do pepela 
Incineration (insi'nore'jsan), n. palenje 
Incipience (insi'piens), Incipiency (insi'piensi), n. po- 
cetak 
Incipient (insi'pient), a. pocetni 
Incise (insa'jz), v. urezati; zareza'ti 
Incision (insi'zan), n. rez; zarez; brazgotina 
Incisive (insa'jsiv), a. rezajuci; ostar 
Incisor (insa'jzor), n. rezbalo; prednji zub 
Incitation (i'nsite'jsan), n. nagon: nukanje; povod 
Incite (insa'jt), v. goniti; poticati; odusevljavati 
Incitement (insa'jtment), n. povod; nagon: bodrenje 
Incivil (insi'vil), a. neuljudan 
Incivility (i'nsivi'liti), n. neuljudnost 
Inclemency (inkle'mensi), n. neotesanost; hrapavost; 
surovost; osornost: nepogodnost: hladnoca: stn- 
den; zima 
Inclement (inkle'ment), a. ostar; strog; surov; nepo- 

voljan; nepogodan; nelijep; buran; hladan 
Inclinable (inkla'jnabl), a. sklonjen; naklonjen 
Inclination (i'nkline'jsan), n. nagnuce; naklonost; na- 

gibanje; naginjanje; pristranost 
Incline (inkla'jn), v. naginjati; nagibati; biti sklon 
Incline (i'nklajn), n. strmen; uspinjaca 
Inclose (inklo'uz), v. ukljuciti; priloZiti; zaokru2iti 
Inclosure (inklo'uzur), n. prilozenje; zagrada; ograda 
Include (inklju'd), v. ukljuciti; sadrzavati; obuhvaeati 
Inclusion (inklju'zan), n. ukljucivanje; obuhvaeanje Inclusive — 272 — Incompetence 

Inclusive (inklju'siv), a. ukljuclv; obuhvacajuci 

Inclusively (inklju'sivli), adv. ukljuCivo 

Incog (inka'g), Incognito (ika'gnito), a. i adv. nepo- 

znat; zakrabuijen; pod tudjim imenom; — n. ne- 

poznatost 
Incoherence (i'nkohi'rens), Incoherency (i'nkohi'rensi) 

n. nedostatak; manjak; nedosljednost 
Incoherent (i'nkohi'rent), a. nesvezan; bez saveza; 

nedosljedan 
Incombustible (i'nkamba'stibl), a. neizgoriv; neupaljiv 
Incombustibleness (i'nkamba'stiblnes), Incombustib- 
ility (i'nkamba'stibi'liti), n. neizgorivost; neupa- 

ljivost 
Income (i'nkani), n. dohodak 
Incommensurable (i'nkame'nsurabl), Incommensurate 

(i'nkame'nsuret), a. neizmjeriv; nejednak; nedo- 

statan 
Incommode (i'nkamo'd), v. dosadjivati; zanovijetati; 

uznemirivati; kinjiti; muciti 
Incommodious (i'nkamo'dias), a. nezgodan; neugo- 

dan ; dosadan 
Incommodiousness (i'nkamo'diasnes), n. nezgodnost; 

neprilicnost; dosadjivanje 
incommunicable (i'nkamju'nikabl), a. nepriopciv 
Incommunicableness (i'nkamju'nikablnes), n. nepri- 

opcivost 
Incommunicative (i'nkamju'nikativ) a. tih; nedru- 

stven 
Incomparable (inka'mparabl), a. neusporediv; ne- 

sravnjiv 
Incomparableness (inka'mparablnes), n. nesravnji- 

vost; neusporedivost 
Incompassionate (i'nkampa'sanet), a. nesa^alijevan 
Incompatibility (i'nkampa'tibi'liti), n. nesklad; nepro- 

tumacivost; nesloznost; protimba; protuslovlje 
Incompatible (i'nkampa'tibl), a. neskladan; neprotu- 

maCiv; protivan; protuslovan 
Incompetence (inka'mpitens), Incompetency (inka'm- 

petensi), n. nesposobnost; neovlaStenost I 

Incompetent — 273 — Inconsolable 

Incompetent (inka'mpitent), a. nesposoban; nevaljao 
Incomplete (i'nkaxhpli't), a. nepotpun; nesavrsen; 

manjkav 
Incompletely (i'nkampli'tli), adv. nepotpuno 
Incompleteness (i'nkampli'tnes), n. nepotpunost 
Incomprehensible (inka'mprihe'nsibl), a. nepojmljiv; 

neshvatljiv; nedokuciv 
Incomprehensibleness (inka'mprihe'nsiblnes), Incom- 
prehensibility (inka'mprihe'nsibi'liti), n. nepoj- 

mljivost; neshvatljivost 
Inconceivable (i'nkansi'vabl), a. nedokuciv; nerastu- 

maciv 
Inconceivably (i'nkansi'vabli), adv. nedokucivo 
Inconclusive (i'nkanklju'siv), a. nekona£ari; neodre- 

djen 
Incongruity (i'nkangru'iti), n. neprimjerenost; nedo- 

sljednost; nevaljanost; sprdnja 
Incongruous (inka'ngruas) a. neskladan; neprimjeren 

nedosljedan; nezgodan; nevaljao 
Inconsequence (inka'nsikuens), n. nedosljednost 
Inconsequent (inka'nsikuent), a. nedosljedan 
Inconsequently (inka'nsikyentli), adv. nedosljedno 
•Inconsiderable (i'nkonsi'dorabl), a. neznatan; malen; 

sicusan 
Incosiderableness (i'nkosi'dorablnes), n. neznatnost: 

trica 
Inconsiderably (i'nkonsi'dorabli), adv. neznatno 
Inconsiderate (i'nkonsi'doret), a. nepromisljen; neo- 

s no van; nagao 
Inconsiderately (i'konsFdoretli), adv. nesmotreno; ne- 

promisljeno 
Incosiderateness (i'nkonsi'doretnes), Inconsideration 

(i'nkonsi'dorejgan), n. nepromigljenost; nesmo- 

trenost 
Inconsistence (i'nkonsi'stens), Inconsistency (i'nkon- 

si'stensi), n. nedosljednost 
Inconsistent (i'nkonsi'stent), a. nedosljedan; protuslo- 

van: nesuglasan; promjenljiv 
Inconsistently (i'nkonsi'stentli), adv. nedosljedno 
Inconsolable (Fnkanso'labl), a. neutjeSljiv; neutjeSa ) I 

Inconsolabiy ^ — 274 — Incorrigible 

Inconsolably (i'nkanso'labli), adv. neutjesljivo 
Inconspicuous (inkonspi'kjuas), a. nevidljiv; neznatan 
Inconstancy (inka'nstansi) n. nestalnost; nepostoja- 

nost; prevrtljivost 
Inconstant (inka'nstant), a. nestalan; nepostojan 
Incontestable {i'nkonte'stabl), a. neoporeciv; nedvoj- 

ben 
Incontestably (i'nkonte'stabli), adv. neoporecivo; ne- 

dvojbeno 
Incontinence (inka'ntinens), Incontinency (inka'n- 

tinensi), n. neobuzdanost; raskalasenost; razuz- 

danost; bludnost; necistoca 
Incontinent (i'nka'ntinent). a. neobuzdan; razuzdan; 

raskalasen; necist; — n. bludnik 
Incontrovertible (inka'ntrovortibl), a. nepobitan; ne- 
oporeciv 
Incontrovertibly (inka'ntrovo'rtibli), adv. nepobitno 
Inconvenience (i'nkonvi'njens) Inconveniency (i'nkon- 

vi'njensi), n. nezgodnost; neprilicnost; smetnja; 

neurednost; neprilika 
Inconvenient (i'nkonvi'njent), a. nepogodan; nezgo - 

dan; neprilican 
Inconveniently (i'nkonvi'njentli), adv. nezgodno; ne- 

priliCno 
Inconvertible (i'nkonvo'rtibl), a. nepromjenljiv; neiz- 

mjeniv 
Incorporate (inko'rporejt), a. netvaran; duhovni 
Incorporate (inko'rporejt), a. sjedinjen; pridruzen; 

pripojen; — v. sjediniti; ntjeloviti; zdruziti se u 

zakonsko ili politicko tijelo 
Incorporation (inko'rpore'jsan), n. sjedinjenje; pri- 

dru^enje 
Incorporeal (i'nkarpo'rial), a. netjelesan 
Incorporeity (inko'rpori'iti), n. bestjelesnost 
Incorrect (i'nkore'kt), a. neispravan; pogrjeSan 
Incorrectly (i'nkore'ktli), adv. neispravno 
Incorrectness (i'nkore'ktnes), n. neispravnost 
Incorrigible (i'nkari'dzibl), a. nepopravljiv; okorjeo; 

— n. okorjeo zlocinac; grijegnik Incorrigibleness — 275 — Incumbent 

Incorrigibleness (i'nkari'dziblnes), Incorrigibility (in- 

ka'ridzibfliti), n. nepopravljivost; okorjelost 
Incorrupt (Tnkora'pt), a. nepokvaren; Cist 
Incorruptible ( i'nkora'ptibl), a. nepokvariv; po§ten 
Incorruptibleness (i'nkora'/ptiblnes), Incorruptibility 

(i'nkora'ptibi'liti), Incorruption (i'nkora'psan), n. 

nepokvarenost 
Incrassate (inkra'sejt). v. zbiti; zgusnuti se 
Incrassation (i'nkrase'jsan), n. zbijenje; zguscenje 
Increase (inkri's) v. povecati; pomnozati; narasti 
Increase (i'nkris), n. prirast; porast; proizvod 
Incredible (inkre'dibl), a. nevjerojatan; nepojmlj4v 
Incredibleness (inkre'diblnes), Incredibility (inkre'- 

dibi'liti), n. nevjerojatnost; nepojmljivost 
Incredibly (inkre'dibli), adv. nevjerojatno 
Incredulity (i'nkridju'liti), Incredulousness (inkre'- 

djulasnes), n. bezvjerje; nevjerovanje 
Incredulous (inkre'djulas), a. bezvjeran 
Increment (i'nkriment), n. porast; prirast; nepredak 
Incriminate (inkri'minejt), v. optuzivati; optuziti 
Incrust (inkra'st), v. pokriti korom 
Incrustation (i'nkraste'jsan), n. kora; naslaga 
Incubate (i'nkjubejt), v. leci; sjediti na jajima 
Incubation (i'nkjube'jsan), n. sjedenje na jajima 
Incubator (i'nkjube'jtor), n. sprava pomocu koje se 

legu pilici 
Incubus (i'nkjubas), n. mora 
Inculcate (inka'lkejt), v. naloziti; prisiliti; utisnuti; 

usaditi 
Inculcation (i'nkalke'jsan), n. utisak; usadjenje 
Inculpable (inka'lpabl), a. besprikoran; bezpogrje^an 
Inculpate (inka'lpejt), v. koriti; kuditi; pokuditi 
Inculpation (i'nkalpe'jsan), n. ukor; prijekor; kudje- 

nje; mana; porok 
Inculpatory (inka'lpatory), a. prijekoran 
Incumbency (inka'mbensi), n. obveza; dufcnost; te~ 

2ina; sluzba 
Incumbent (inka'mbent), a. obvezatan; du2an; nu- 

2an; ■*— n. posjednik Incur — 276 — Indefectible 

Incur (inko'r), v. navuci si; postati odgovornim ; izlo- 

2iti se 
Incurable (inkju'rabl), a. neizljeciv 
Incurableness (inkju'rablnes), Incurability (inkju'ra- 

bi'liti), n. neizljeCivost 
Incurably (inkju'rabli), adv. neizljeciv o 
Incuriosity (inkju'ria'siti), n. neznatizeljnost; bezbri- 

znost; nemar 

Incurious (inkju'rias), a. neznatizeljan; neizvjedljiv; 

bezbrizan; nemaran 
Incursion (inko'rsan), n, navala; provala; napadaj 
Incurvate (inko'rvejt), v. svinuti; savijati; nakrivi- 

ti; iskriviti; — a. svinut; nakrivljen 
Incurvation (i'nkorve'jsan), n. svijanje; zavoj 
Indebt (inde't), v. zaduziti 
Indebted (inde'ted), a. zaduzen; obvezan 
Indebtedness (inde'tednes), n. dug; obveza; zaduzenje 
Indecency (indi'sensi), n. nepristojnost; odurnost 
Indecent (indi'sent), a. nepristojan; neuljudan; ne£e- 

dan; neCist 
Indecently (indi'sentli), adv. nepristojno 
Indecipherable (i'ndisa'jforabl), a. neodgonetljiv 
Indecision (i'ndisi'zan), n. neodlucnost 
Indecisive (i'ndisa'jsiv), a. neodlucan 
Indecisively (i'ndisa'jsivli), adv. neodlucno 
Indecisiveness (i'ndisa'jsivnes), n. neodlucnost 
Indecorous (i'ndiko'ras), a. nepristojan; surov 
Indecorously (i'ndiko'rasli), adv. nepristojno; surovo 
Indecorousness (i'ndiko'rasnes), Indecorum (rndikp'- 

ram), n. nepristojnost; surovost 
Indeed (indi'd), adv. zaista; u istinu 
Indefatigable (i'ndifa'tigabl), a. neumoran; ustrajan 
Indefatigableness (i'ndif&'tig-ablnes), n. neumornost 
Indefatigably (i'ndifa'tigabli), adv. neumorno 
Indefeasible (i'ndifi'zibl), a. sto se ne mo2e uniStiti 
Indefectibility (i'ndife'ktibi'liti), n. nerazorivost; neo- 

tudjivost: postojanost 
Indefectible (i'ndife'ktibl), a, nerazoriv; nemanjkav Indefensible — 277 — Indian Indefensible (i'ndife'nsibl), a. neobraniv; slab; neo- 

dr2iv 
Indefinite (inde'finit), a. neodredjen; neizvjestan 
Indefinitely (inde'finitli), adv. neodredjeno 
Indefiniteness (inde'finitnes), n. neodredjenost; neiz- 

vjestnost 
Indelibility (inde'libi'liti) n. neizbrisivost 
Indelible (inde'libl), a. neizbrisiv; nezaboravan 
Indelibly (inde'libli), adv. neizbrisivo 
Indelicacy (inde'likasi), n. nenjeznost; surovost 
Indelicate (inde'liket), a. nenjezan; surov; neugiadjon 
Indelicately (inde'liketli), adv. nenjezno; surovo 
Indemnification (inde'mnifike'jsan), n. odsteta; na- 

knada 
Indemnify (inde'mnifaj), v. nadoknaditi stetu ; odste- 

titi 
Indemnity (inde'mniti), n. osjegnranje; odsteta 
Indent (inde'nt), v. nazupciti; izrezuckati; zarezati; 

ugovoriti; pogoditi; — n. rez; rezotina 
Indenture (inde'ncur), n. ugovor; prijesna prijava 
independence (i'ndipe'ndens), n. neovisnost; neza- 

visnost; samostalnost; sloboda 
Independent (i'ndipen'dent), a. neovisan; nezavisan; 

samostalan; Slobodan 
Independently (i'ndipe'ndentli), adv. neovisno; samo- 

stalno 
Indescribable (i'diskra'jbabl), a. neopisiv 
Indescribably (i'diskra'jbabli), adv. neopisivo 
Indestructibility (i'ndistra'ktibi'liti), n. nerazorivost ; 

neraspadljivost; nerastvorivost 
Indestructible (i'ndistra'ktibl), a. nerazoriv 
Indeterminate (i'.ndito'rminet), a. neodredjen; neiz- 
vjestan 
Indeterminately (i'ndito'rminetli), adv. neodredjeno 
Indeterminateness (i'nditc)'rminetnes), Indetermi- 

nation (i'ndito'rniinejsan), n. neodlucnost 
Index (i'ndeks), n. kazalo; kazaljka; popis; matica; 

registar 
Indian (i'ndian), a. indijanski; — n. Indijanac I 

Indian corn — 278 — Indiscriminate 

Indian corn (i'ndian ko'rn), n. kukuruz 
India rubber (i'ndia ra'bor), n. pru2iva smola 
Indicant (i'ndikant), a. pokazujud; javljajuCi 
Indicate (i'ndikejt), v. pokazati; oznaciti; otkriti 
Indication (i'ndike'jSan), n. oznaCenje; oznaka; znak 
Indicator (i'ndike'jt5r), n. kazalo; pokazivaC; znak; 

obiljeSje 
Indict (inda'jt), v. okriviti; optuziti; optuzivati; 

tuziti 
Indicter (inda'jtor), n. tuzitelj; optuzitelj 
Indictment (inda'jtment), n. tuzba; optuzba 
Indifference (indi'forens), n. ravnodu§nost; hladnoca 

nemar; nepristranost 
Indifferent (indi'forent), a. ravnodusan; hladan; ne- 

pristran 
Indifferently (indi'forentli), adv. ravnodusno 
Indigence (i'ndidzens), n. siromastvo; oskudica; ne- 

staSica 
Indigenous (indi'dzinas), a. urodjen; domaci; tu- 

zemski * VFW 

Indigent (i'ndidzent), a. oskudan; nuzdan; potreban : 

siromaSan n "~!^f[ 

Indigestible (i'ndidze'stibl), a. neprobavan 
Indigestion (i'ndidze'scan), n. neprobava 
Indignant (indi'gnant), a. razjaren; rasrdjen 
Indignantly (indi'gnantli), adv. razjareno 
Indignation (i'ndigne'jsan), n. srdzba; jarost 
Indignity Tindi'griiti), n. nedost jnost; poruga; sra- 

mota 
Indigo (i'ndigo), n. tamnoplava boja 
Indirect (i'ndire'kt), a. neravan; neizravan; neposten 
Indirection (i'ndire'ksan), n. neizravnost; nepostena 

rabota 
Indirectly (i'ndire'ktli), adv. neizravno 
Indiscreet (i'ndiskri't), a. nepromi§ljen; nesmotren 
Indiscreetly (i'ndiskri'tli), adv. nepromisljeno 
Indiscretion (i'ndiskre'san), n. nepromi§ljenost; ne- 

smotrenost ; nerazboritost 
Indiscriminate (i'ndiskri'minet), a. pobrkan I 

Indiscriminately — 279 — Indomitable 

Indiscriminately (i'ndiskri'minetli), adv. bez razlike , 
Indispensable (i'ndispe'nsabl), a. neophodno nu2dan; 

potreban 
Indispensably (i'ndispe'nsabli), adv. neophodno nu- 

2no 
Indispose (Tndispo'z), v. uciniti neraspolo^enim 
Indisposed (i'ndispo'zd), a. neraspolo^en 
Indisposition (indi'spozi'san), n. zlovoljnost; slabo 

zdravlje; neraspolozenje 
Indisputable (indi'sputabl), a. neoporeciv; siguran 
Indisputably (indi'spjutabli), adv. neoporecivo 
Indissoluble (indi'soljubl), a. nerazrjesiv; nerastopljiv 
Indissolubleness (indi'soljublnes), Indissolubility (in- 

di'soljubi'liti), n. nerazrjesivost; nerastopljivost 
Indissolubly (indi'soljubli), adv. nerazrjegivo 
Indistinct (i'ndisti'nkt), a. nejasan; nerazluciv; ta- 

man 
Indistinctly (i'ndisti'nkli), adv. nejasno 
Indistinctness (fndisti'nktnes), n. nejasnoca 
Individual (i'ndivi'dzjual), a. pojedini; posebni; sam; 

jedini; osobni; ~ n. osoba; covjek; stvar 
Individuality (i'ndivi'dzjua'liti), n. osebitost; osebuj- 

nost 
Individualize (i'ndivi'dzjualajz),v.osamljivati; dijeliti 
Individually (i'ndivi'dzjuali), adv. osobno; pojedince 
Indivisible (i'ndivi'zibl), a. nerazdjeliv; nerazdru^iv 
Indivisibleness (i'ndivi'ziblnes), Indivisibility (i'n- 

divi'zibi'liti), n. nerazdjelivost; nerazdruzivost 

I ndi visibly (i'ndivi'zibli), adv. nerazdruzivo 
Indocile (inda'sil), a. tup; uporan 
Indocility (i'ndosi'liti), n. tupost; upornost 
Indoctrinate (inda'ktrinejt), v. poducavati; naucati 
Indoctrination (inda'ktrine'jsan) n. poducavanje; na- 

. ucanje 
Indolence (i'ndolens), n. neradinost; lijenost 
Indolent (i'ndolent), a. lijen; neradin 
Indolently (i'ndolentli), adv. lijeno 

Indomitable (inda'mitebl), a. neupokoriv; nepripito- 
miv; nepobjediv I 

Indoor — 280 — Inebriate Indoor (i'ndo'r), a. ku<5ni; domaCi; nutarnji 

Indoors (i'ndo'rz), adv. u kutfi 

indorse (indo'rs), v. naledjiti; pisati na drugoj strani; 

£otpisati se; potvrditi 
Indorsee (i'ndorsi'), n. naledjovnik 
Indorsement (indo'rsment), n. prijenos mjenice na 

drugo ime; potpis na mjenici, itd.; odobrenje 
Indorsor (indo'rsor), n. naledjnik 
indubitable (indju'bitabl), a. nedvojben; ocit 
indubitably (indju'bitabli), adv. nedvojbeno 
Induce (indju's), v. uvesti; prevladati; prisiliti; pro- 

uzro^iti; nagovoriti 
Inducement (indju'sment), n. povod; razlog; upliv 
Induct (inda'kt), v. uvesti; unijeti; uvrstiti; umetnuti 
Induction (inda'ksan), n. uvedenje; umetanje; po- 

stavljanje; zakljucivanje iz pojedinacnosti u op- 

tfenitosti 
Inductive (inda'ktiv), a. induktivan; vodeci 
indue (indju'), v. staviti na se; navuci; oblaciti; o- 

djeti; zaodjeti; snabdjeti; opremiti 
indulge (inda'ldS), v. popustiti; dopustiti; dati; odo- 

. briti; ugoditi; zadovoljiti; podati se 
indulgence (inda'ld^ens), n. oprostenje; obzir; mi- 

lost; blagost; krotkost; prijaznost; zadovoljstvo 
indulgent (inda'ld^ent), a. blag; milostiv; dobrostiv; 

strpljiv 
Indurate (i'ndjurejt) v. otvrdnuti; — a. otvrdnuo; 

neosjetljiv 
Induration (i'ndjure'jsan), n. otvrdjelost; stvrdnu6e; 

tvrdo6a 
Industrial (inda'strial), a. marljiv; radin; prometan 
Industrious (inda'strias), a. marljiv; pomnjiv; radin 
Industriously (inda'striasli), adv. marljivo; pomnjivo 
Industry (i'ndastri), n. pomnjivost; marljivost; radi- 

nost; proizvodnja; obrtnost; industrija 
Indwell (i'ndue'l), v. obitavati; biti u 
Indweller (i'ndye'lor), n. stanovnik 
Indwelling (indue'ling), n. stan; obitavaliSte 
Inebriant (ini'briant), a. opojni; — n» opojno pi£e 
Inebriate (ini'^fiejt), v, opojiti; ppitf; zapanjiti ^ I 

Inebriation — 281 — Inexcusable 

Inebriation (ini'brie'jsan), Inebriety (i'nibri'iti), n. pi- 

janstvo; opijanje 
Ineffable (ine'fabl), a. neizreciv 
Ineffably (ine'fabli), adv. neizrecivo 
Ineffaceable (i'nefe'jSabl), a. neizbrisiv 
Ineffective (i'nefe'ktiv), a. bezuspjesan; uzaludan; 

slab 
Ineffectively (i'nefe'ktivli), adv. bezuspjesno 
Ineffectual (i'nefe'kcjual), a. bezuspjeSan; besplodan; 

slab; uzaludan 
Ineffectually (i'nefe'kcjuali), adv. bezuspjesno; bez 

ucinka 
Inefficacious (ine'fike'jsas) a. bezuspjesan; neplo- 

dan; uzaludan 
Inefficaciousness (ine'fike'jsasnes), Inefficacy (ine'fi- 

kasi), Inefficiency (i'nefi'sensi), n. bezuspjesnosl; 

neuspjeh 
Inefficient (i'nefi'sent), a. bezuspjesan 
Inelegance (ine'ligans), Inelegancy (ine'ligansi), n. 

nedostatak; neukus 
Inelegant (ine'ligant), a. neukusan; nespretan; nelijep 
Inelegantly (ine'ligantli), adv. nespretno 
Ineligibility (ine'lid^ibi'liti), n. neizberivost 
Ineligible (ine'lidzibl), a. neizberiv 
Inept (ine'pt), a. nesposoban; neprikladan; besko- 

ristan 
Ineptly (ine'ptli), adv. neprikladno 
Ineptness (ine'ptnes), Ineptitude (ine'pticjud), n. ne- 

sposobnost; nevaljalost 
Inequality (i'nikua'liti), n. nejednakost 
Inequitable (ine'kuitabl), a. neprav; nepravedan 
Inert (ino'rt), a. neradin; lagan; lijen; tup 
Inertly (ino'rtli), adv. lijeno 
Inertness (ino'rtnes), n. lijenost; tromost 
Inestimable (ine'stimabO, a. neprocjeniv 
Inestimably (ine'stimabli), adv. neprocjenivo 
Inevitable (ine'vitabl), a. neizbjeziv 
Inevitably (ine'vitabli), adv. neizbjezivo 
Inexact (i'negza/kt), a. netoean 
Inexcusable (i'nekskju'zabl), a, neoprostiv 1 Inexcusably — 282 — Infante nexcusably (i'nekskju'zabli), adv. neoprostivo 
nexhaustible (i'negza'stibl), a. neiserpiv 
nexhaustibleness (i'negza'stiblnes), n. neiserpivost 
nexhaustibly (i'negza'stibli), adv. neiscrpivo 
nexistence (i'negzi'stens), n. neopstojnost 
nexistent (i'negzi'stent), a. neopstojan 
nexorability (ine'ksorabi'liti), n. neumoljivost 
nexorable (ine'ksorabl), a. neumoljiv; nepopustljiv; 

nepromjenljiv; stalan 
nexorably (ine'ksorabli), adv. neumoljivo; nepopu- 

stljivo 
nexpedience (i'nekspi'diens), Inexpediency (i'nekspi- 

diensi), n. neshodnost 
nexpedient (i'nekspi'dient), a. neshodan 
nexperience (i'nekspi'riens), n. neiskustvo 
nexperienced (i'nekspi'rienst), a. neiskusan 
nexpiable (ine'kspiabl), a. nepomirljiv 
nexplicable (ine'ksplikabl), a. neprotumaciv 
nexplicableness (ine'ksplikablnes), Inexplicability 

(ine'ksplikabi'liti). n. neprotumacivost 
nexplicably (ine'ksplikabli), adv. neprotumacivo 
nexplicit (i'nekspli'sit), a. nejasan 
nexpressible (i'nekspre'sibl), a. neizreciv 
nexpressibly (i'nekspre'sibli), adv. neizrecivo 
nextinguishable (i'neksti'ngyisabl), a. neugasiv 
nextricable (ine'kstrikabl), a. nerazrjesiv 
neye (ina'j), v. ucijepiti 
nfallible (infa'libl), a. nepogresiv 
nfallibleness (infa'liblnes), Infallibility (infa libi'liti), 

n. nepogresivost; bezgrijesnost 
nfallibly (infa'libli), adv. nepogresivo 
nfamous (i'nfamas), a. zloglasan; mrzak; podao; 

sramotan 
nfamously (i'nfamasli), adv. sramotan 
nfamy (i'nfami), n. zao glas; podlost; sramota 
nfancy (i'nfansi), n. djetinstvo 
nfant (i'nfant), n. djeteSce; dijete; malodobnik 
nfante (infa'nte), n. sin spanjolskoga ili portugalsko- 

ga kralja, izuzevSi najstarijega (sina) \1\ nasljed- 

nika; Infanta (infa'nta) n. kcer Infaticide — 283 — Infirmary Infanticide (infa'ntisajd), n. cedomorstvo 

Infantry (i'nfantri). n. pjesaCtvo 

Infatuate (infa'djuejt), v. zaluditi; opsjenuti; za- 

vesti 
Infatuation (infa'6jue'j§an). n. obmana; zaludjivanje; 

zasljepljivanje; bezumlje 
Infect (infe'kt). v. zaraziti; okuziti; otrovati; za- 

mazati 
Infection (infe'ksan). n. zaraza; okuzenje 
Infectious (infe'k§as), a. zarazan; kuzan 
Infecund (infe'kand), a. neplodan; nerodan; jalov 
Infecundity (i'nfika'nditi), n. neplodnost 
Infelicitous (i'nfili'sitas), a. nesretan ; neveseo 
Infelicity (i'nfili'siti) n. neveselost; nesre£a; bijeda 
Infer (info'r), v. izvadjati; izvoditi; zakljucivati; na- 

gadjati , 
Inference (i'nforens) n. zakljucak; izvadjanje 
Inferior (infi'rior), a. nizi; podlozan; — n. podvr^enik 
Inferiority (infi'ria'riti) n. niskost; zaostalost 
Infernal (info'rnal), a. paklenski; djavolski; zloban 
Infertile (info'rtil), a. neplodan; nerodan; jalov 
Infertility (i'nforti'liti), n. neplodnost 
Infest (infe'st), v. uznemirivati; zanovjetati; dosadji- 

vati 
Infidel (i'nfidel), a. bezvjeran; neznabo^an; — n. ne- 

vjernik; bezboznik; pogan 
Infidelity (i'nfide'liti), n. bezvjerstvo; nevjernost; iz- 

dajstvo; prevara 
Infinite (i'nfinit), a. neogranicen: beskonacan; bez- 

brojan 
Infinitely (i'nfinitli). adv. beskonacno 
Infiniteness (i'nfinitnes). n. beskona^nost; neograni- 

Senost 
Infinitude (infi'nicjud), Infinity (infi'niti), n. beskraj- 

nost; beskona£nost; vjecnost 
Infirm (info'rm), a. slab; slabasan; neodlucan; nesta- 

Ian 
Infirmary (info'rmari), n, bolnica Infirmly — 284 — Informal Infirmly (inf5'rmli), adv. slabo; neodlucno; nestalno 
Infirmness (info M rmnes), Infirmity (inftf'rmiti), n, ne- 

moc; slabost; slaba strana; nesavr§enost 
Infix (infi'ks), v. utisnuti; usaditi 
Inflame (infle'jm), v. upaliti; uzgati; izazvati; raz- 

dra^iti; rasrditi; razgnjeviti se 
Inflammable (infla'mabl), a. upaljiv 
Inflammableness (infla'mablnes), Inflammability (in- 

fla'mabi'liti), n. upaljivost 
Inflammation (i'nflame'jsan), n. upala 
Inflammatory (infla'matori), a. upaljiv; buntovan; 

buntovnicki; ustaski 
Inflate (infle'jt), v. naduti; naduvati; napuhati 
Inflation (infle'jsan), n. naduhan.je; naduvanje 
Inflect (infle'kt), v. saviti; previnuti; skrenuti; pre- 

viti se; sprezati; mijenjati (glasom) 
Inflection (infle'ksan), n. pregibanje; savijanje; za- 

voj; sklonidba; sklapanje; sprezanje 
Inflexible (infle'ksibl), a. stalan; cvrst; uporan; tvr- 

doglav; tvrdokoran; nepopustljiv 
Inflexibleness (infle'ksiblnes), Inflexibility (infle'ksi- 

bi'liti). n. stalnoft; upornost; tvrdokornost; ne- 

popustljivost 
Inflexibly (infle'ksibli ), adv. uporno; postojano 
Inflict (infli'kt), v. metnuti; dosuditi; naloziti; nato- 

variti; naprtiti 
Infliction (infli'ksan), n. stavljenje; natovarenje; ka- 

zna 
Inflorescence (i'nflore'sens), n. cvjetanje; cvat 
Influence (i'fljuens), n. upliv; utjecaj; moc; "— v. u- 

plivisati; voditi; utjecati; upravljati; ravnati 
Influential (i'nfljue'ncal), a. uplivan; mocan 
Influential.^ (i'nfljue'ncali), adv. mo6no; uspjegno 
Influenza (i'nfljue'nza), n. influetica; prehlada 
Influx (i'nflaks), n. utjecanje 
Infold (i'nfo'ld), v. zaviti; umotati; zamotati 
Inform (info'rm) v. kazati; uciti; poduciti; obavije- 

stiti; javiti; izdati; izvijestiti 
Informal (info'rmal), a. nepravilan; jednostavan xl Informality — 285 — Ingratitude 

Informality (i'nfarma'liti), n. pogrjegka u naCinn 

Informant (info'rmant), n izvjestitelj 

Information (i'nfarme'jsan), n. obavi.iest; vijest; po- 

duka 
Informer (info'rmor), n. tuzitelj; opadnik; izdajnik 
Infraction (infra'ksan), n. prestupak; prelom 
Infractor (infra'ktor), n. prestupnik 
Infrequence (infri'kuens), Infrequency (infri'kuensi), 

n. rijetkost; neobicnost 
Infrequent (infri'kuent), a. rijedak; neobican 
Infrequently (infri'kuentli), adv. rijetko 
Infringe (infri'ndz), v. prelomiti; prekrsili; prestupiti 
Infringement (infri'ndzment), n. prestupak; prekrsa.i 
Infringer (infri'ndzor), n. prestupnik; krsitelj 
Infuriate (infju'riet), a. bijesan; gnjevan; srdit 
Infuriate (infju'riejt), v. razbjesniti; razgnjeviti 
Infuse (infju'z), v. uliti; oduseviti; oziviti 
Infusion (infju'zan), n. udahnuee; ulijevanje 
Ingenious (indzi'njas), a. darovit; uman; domisljat 
Ingeniously (indzi'njasli), adv. umno; domisljato 
Ingeniousness (indzi'niasnes), Ingenuity (in'dzinju'- 

iti), o§troumlje; ostroumnost; duh; urn; genij; 
Ingenuous (indze'njuas), a. otvoren: iskren; nepri- 

stran; bezazlen; plemenit 
Ingenuously (indze'njuasli), adv. otvoreno; nepristra- 

no; iskreno 

Ingenuousness (indze'njuasnes), n. iskrenost; nepri- 
stranost 

Ingle (ingl), n. vatra; ognjiste 
Inglorious (inglo'rias), a. neslavan; sramotan 
Ingloriously (inglo'riasli), adv. neslavno; sramotno 
Ingot (i'ngat), n. sipka (zlata, srebra ili koje druge 

kovine) 
Ingraft (ingra'ft), v. precijeniti; utisnuti; usaditi 
Ingrate (i'ngrejt), n. nezahvalnik 
Ingratiate (ingre'jsiejt), v. priljubiti se; staviti u 

milost 
ngratitude (ingra'ti<f-jud), n. nezahvalnost I Ingredient — 286 — Iniquitous 

Ingredient (ingri'dient), a. sastavina; sastavni dio; 

pocelo 
Ingress (Tngres), n. ulaz; pristup 
Ingulf (inga'lf), v. turnuti u ponor; nadvladati 
Inhabit (inha'bit), v. obitavati; stanovati; zivjeti 
Inhabitable (inha'bitabl), a. gdje se moze obitavati 
Inhabitant (inhabitant), n. stanovnik; zitelj 
Inhabitation (inha'bite'j&an), n. obitavaliste; prebi- 

valiste 
Inhalation (i'hale'jsan), n. udisanje; uvlacenje 
Inhale (inhe'jl), v. udisati; uvlaciti 
Inharmonic (i'nharma'nik), Inharmonical (i'nharma'- 

nikai), Inharmonious (i'nharmo'nias), n. neskladan 
Inhere (inhi'r), v. prionuti; drzati se; prilijepiti se 
Inherent (inhi'rent), a. prirodjen; naravan 
Inherit (inhe'rit), v. bastiniti; naslijediti 
Inheritable (inhe'ritabl), a. nasljednicki 
Inheritance (inhe'ritans), a. ostavstina; nasljedstvo 
Inheritor (inhe'ritor), n. nasljednik; ba&tinik 
Inheritress (inhe'ritres). Inheritrix (inhe'ritriks), n. 

bastinica; nasljednica 
Inhibit (inhi'bit), v. zaustaviti; zaprijeciti; zabraniti 
Inhibition (i'nhibi'san), n. zaustavljanje; zabrana 
Inhospitable (i'nhaspitabl), a. negostoljubiv 
Inhospitableness (inha'spitablnes), Inhospitality (in- 

ha'spita'iiti), n. negostoljubivost 
Inhospitably (inha'spitabli), adv. negostoljubivo 
Inhuman (inhju'man), a. necoyjecaii; okrutan; nemi- 

losrdan; divlji 
Inhumanity (i'nhjuma'niti), n. okrutnost; divljaStvo 
Inhumanly (inhju'manli), adv. okrutno 
Inhumate (inhju'mejt), Inhume (fnhju'm), v. poko- 

pati; zakopati 
Inhumation (i'nhjume'jSan), n. pokop 
Inimical (ini'mikal), a. neprijateljski 
Inimically (ini'mikali), adv. neprijateljski 
Inimitable (ini'mitabl), a. sto se ne mo2e oponaSati; 

neoponasivo 
Iniquitous (ini'kuitas), a. nepravedan; zloSinacki Iniquity — 287 — Innoneence Iniquity (ini'kuiti), n: nepravda; zlocin 

Initial (ini'Sal), a. prvi; poCetni; — n. poSetno sloVo 

u rijeCi 
Initiate (ini'giejt), v. poeeti; poduCiti; uvesti; — a. 

otpoSet; nepotpun 
Initiation (ini'sie'jgan), n. uvedenje; poducenje 
Inject (indze'kt), v. ustrcati 
Injection (indZe'ksan), n. ustrcavanje 
Injudicious (i'ndzudi'sas), a. nerazuman; nerazborit 
Injudiciously (i'ndzudi'sasli), adv. nerazborito 
In judiciousness (i'ndzudi'sasnes),n.nerazumivost; ne- 

razboritost; glupost 
Injunction (indza'nksan), n. nalog; zapovijed; odred- 

ba suda, kojom se stanovitoj stranci nalaze, da 

sto ucini, ili da se uspregne od stanovitog djela 
Injure (i'ndzur),v.vrijedjati; uvrijediti; raniti; ostetUi 
Injurer (i'ndzuror), n. uvrijeditelj; ostetitelj 
Injurious (indzu'rias), a. poguban; stetan 
Injuriously (indzu'riasli), adv. pogubno 
Injury (i'ndzuri), n. nepravda; uvrijeda; steta; kvar; 

gubitak 
Injustice (indza'stis), n. nepravda; krivda 
lr«k (ink), n. crnilo; tinta 
Inkling (i'nkling), n. mig; znak 
Inkstand (i'nksta'nd). n. tintarnica • 
Inland (i'nland), a. domafi; nutarnji ; tuzemski; — n. 

ovozemstvo; domovina 
Inlay (inle'j), v. umetnuti; uloziti 
Inlet (i'nlet), n. ulaz; put; zaljev 
Inmate (i'nmejt), n. ukueanin 
Inmost (i'nmo'st), a. unutarnji; unutragnji 
Inn (in), n. gostiona 

Innately (i'netli), adv. urodjeno; naravno 
Innateness (i'netnes), n. prirodjenost ; naravnost 
Inner (i'nor), a. nutarnji; nutrasnji 
Innermost (i'normo'st), a. unutarnji; unutraSnji 
Inning (i'ning), n. hod (kod sportskih igara) 
Innocence (i'nosens), Innocency (i'nosensi), n. nevi- 

nost; nedu^nost Innocent — 288 — Inquisition 

Innocent (i'nosent), a. nevin; nedufcan 

Innocently (i'nosentli), adv. nevino 

Innocuous (ina'kjuas), a. neskodljiv 

Innocuousness (ina'kjuasnes), n. neskodljivost 

Innovate (i'novejt), v. novotariti 

Innovation (i'nove'j&an), n. novotarija; novota 

Innovator (i'nove'jtor), n. novotar 

Innoxious (ina'ksas), a. neskodljiv; neduzan 

Innoxiousness (ina'ksasnes), n. negkodljivost 

Innuendo (i'njue'ndo), n. mig; znak iz daleka; gadja- 

nje 
Innumerable (inju'morabl), a. bezbrojan 
Innumerableness (inju'morablnes), Innumerability 

(inju'morabi'liti), n. bezbrojnost 

Innumerable (inju'morabl), a. bezbrojan 
Innutrition (i'njutri'san), n. nehranivost 
Innutritious (i'njutrisas), Innutritive (inju'tritiv) a. 

nehraniv 
Inoculate (ina'kjulejt), v. ucijepiti 
Inoculation (ina'kjule'jsan), n. ucijepljenje 
Inodorous (ino'doras), a. bez mirisa 
Inoffensive (i'nafe'nsiv), a. neuvredljiv; bezazlen; 

krotak; miran 
Inoffensiveness (i'nafe'nsivnes), h. bezazlenost 
Inofficial (i'nafi'sal), a. nesluzben 
Inofficially (i'nafi'sali), adv. nesluzbeno 
Inopportune (ina'parcu'n), a. nezgodan 
Inopportunely (ina'parcu'nli), adv. nezgodno 
Inordinate (ino'rdinet), a. prekomjeran; neumjeren 
Inorganic (i'narga'nik), a. bezustrojan 
Inquest (i'nkugst), n. istraga; pretraga 
Inquietude (inkua'icjud), n. neuznemirenost; rair 
Inquire (inkua'er), v, pitati; istrazivati; pretra2ivali 
Inquiry (inkua'jri), n. trazenje; propitkivanje; pitanje 
Inquisition (i'nkuizi'gan), n. istraga; ispitivanje; su- 

diste rimokatolickog svecenstva, kojemu je bila 

zada£a iskorijeniti bezvjerstvo. Osudjenici obic- 

no stavljahu se na grozne muke Inquisitive — 289 — Insidiousness Inquisitive (inkui'zitiv), a. znatizeljan; radoznao 
Inquisitively (inkyi'zitivli), adv. znati^eljno 
Inquisitiveness (inkui'zitivnes), n. znati^eljnost; ra- 

doznalost 
Inquisitor (inkui'zitor), n. istraZni sudae 
Inroad (i'nro'd), n. provala ; navala 
Insalubrious (i'nsalju'brias), a. nezdrav 
Insalubrity (i'nsalju'briti), n. nezdravlje; stetnost 
Insane (inse'jn), a. slabouman; lud 
Insanely (inse'jnli), adv. slaboumno 
Insanity (insa'niti), n. slaboumnost; ludost 
Insatiable (inse'jsabl), a. nezasitan 
Insatiableness (inse'jsablnes), 11. nazasitnost 
Inscribe (inskra'jb), v. upisati; utisnuti 
Inscription (inskri'psan), n. napis; natpis; naslov 
Inscrutable (inskru'tabl), a. nedokuciv 
Inscrutableness (inskru'tablnes), Inscrutability (in- 

skru'tabi'liti), n. nedokuSivost 
Insect (i'nsekt), n. kukac; zareznik 
Insecure (i'nsikju'r), a. nesiguran; labav 
Insecurely (i'nsikju'rli), adv. nesigurno; labavo 
Insecurity (i'nsikju'riti), n. nesigurnost 
Insensate (inse'nset), a. besmislen; tup 
Insensibility (inse'nsibi'liti), ■ n. neosjetljivost; bes- 

£utnost 
Insensible (inse'nsibl), a. neosjetljiv; bes£utan; tup 
Insensibly (inse'nsibli), adv. bescutno; tupo 
Inseparable (inse'parabl), a. neodjeliv; nerazdruziv 
Inseparableness (inse'parablnes), Inseparability (in- 

se'parabi'liti). n. nerazdruzivost; nerastavnost 
Inseparably (inse'parabli), adv. nerazdruzivo 
Insert (inso'rt), v. uvrstiti; umetnuti 
Insertion (inso'rSan), 11. uvrScenje; umetnuce 
Inset (i'nset), n. uvrstba 
Inside (i'nsa'jd), prep, unutra; — a. nutarnji; -— n. 

nutarnjost 
Insidious (insi'dias), a. lukav; varav; izdajni£ki 
Insidiously (insi'diasli), adv. na izdajni£ki naCin 
Insidiousness (insi'diasnes), n. prevara; KikavStina 

10 I 

Insight — 290 — Insolvent 

Insight (fnsa'jt), n. opazanje; znanje; poznavanje 
Insignia (insi'gnia), n. znakovi sluzbe ili Sasti 
Insignificance (1'nsigni'fikans), Insignificancy (i*»- 

signi'fikansi), n. neznatnost; malenkost; sitnica; 

trica 
Insignificant (i'nsigni'fikant), a. neznatan; sitan 
Insignificantly (i'nsigni'fikantli), adv. neznatno 
Insincere (i'nsinsi'r), a. neiskren; lazan 
Insincerely (i'nsinsi'rli), adv. neiskreno 
Insincerity (i'nsinse'riti), n. neiskrenost 
Insinuate (insi'njuejt), v. unijeti; dotaci se; ulagiva- 

ti se 
Insipid (insi'pid), a. neukusan; netecan; nesmocan;. 

neslan; bljutav; dosadan; nesnosan 
Insipidly (insi'pidli), adv. bljutavo 
Insipidness (insi'pidnes), Insipidity (i'nsipi'diti), n. ne- 

tecnost; nesmocnost; bljutavost; nesnosnost 
Insist (insi'st), ustrajati; ostati; ne popustiti; zahti- 

jevati 
Insistent (insi'stent), a. ustrajan; nepopustljiv 
Insnare (insna'r) v. uhvatiti u zamku; zavesti 
Insnarer (insna'ror), n. zavodnik; zavoditelj 
Insobriety (i'nsobra'iti), n. neumjerenost; raspoja- 

sanost 
Insolate (i'nsolejt). v. menuti na sunce; suncati 
Insolation (i'nsole'jsan). n. suncanje; suncanica 
Insolence (i'nsolens), n. ponositost; obijest; drskost : 

bezobraznost; nestasnost 
Insolent (i'nsolent), a. ohol; drzak; bezobrazan 
Insolently (i'nsolentli), adv. drsko; drzovito 
Insolubility (insa'ljubi'liti), n. nerazrjesivost; nera- 

stopivost 
Insoluble (insa'ljubl), a. tierazrjeSiv; nerastopiv; fie- 

razlufiiv 
Insolvable (Insa'lvabl), a, nerazrjesiv 
Insolvency, (insa'lvensi), n. : nemogu£nost plaganja; 

insolvencija 
Insolvent (insa'lvent), a. prczaduzen; nemoguea.n 

]>latiti; msolventau I 

Insomuch — 2^1 — Instigation 

Insomuch (i'nsoma'6), adv. tako; u koliko 
Inspect (inspe'kt), v. nadgledati; istrazivati 
Inspection (inspe'k§an), n. pregledavanje; razgled; 

slu2beno ispitivanje; nadzor; istraga 
Inspector (inspe'ktor), n. nadzornik; nadziratelj 
Inspirable (inspa'erabl), a. Sto se mo2e udisati ili na- 

dahnuti 
Inspiration (i'nspire'jsan), n. udisanje; nadahnuce 
Inspire (inspa'er), v. udisati; disati; nadahnuti 
Inspirit (inspi'rit), v. junaciti; osokoliti; oduseviti; <>- 

ziviti 
Inspissate (inspi'sejt), v. zgriscivati; gusnuti; --.a. 

zgusnut 
Inspissation (i'nspise'jsan), n. zguscivanje 
Instability (i'nstabi'liti), n. nestalnost; neposto.ianost ; 

promjenljivost 
Instable (inste'jbl), a. nestalan; promjenljiv 
Install (insta'l), v. posjesti: postaviti u slu£bu 
Installation (i'nstale'jsan), n. postavl.ianje u sluzbu; 

sluEba; zavod 
Installment (instalment), n. otplata; obrok; umeta- 

nje; postavljanje 
Instance (i'nstans), n. zgoda; slucaj; prilika; primjer; 

molba; prosnja; — v. spomenuti primjer 
Instant (i'nstant), a. svojski ; brz; silan : — n. Sas 
Instantaneous (i'nstante'jnias), a. casovit; trenutan 
Instantaneously (i'nstante'jniasli), adv. casom; odmah 
Instantaneousness (i'nstante'jniasnes), n. cas; tren; 

mah 
Instanter (insta'ntor), Instantly (i'nstantli), adv. od- 
mah; najedanput 
Instaurate (insta'rejt), v. uspostaviti (red); popraviti 
Instauration (Tnstare'jSan), n. popravljanje; usposta- 

vljenje 
Instead (inste'd), adv. umjesto 
Instep (i'nstep), n. zaglavak od noge; pregibalo 
Instigate (i'nstigejt), v. podjariti; podraziti; oduseviti 
Instigation (i'nstige'jSan), n, drazenje; pod jar I van je; 

podbadanje I 

Instill — 292 — Insul t 

Instill (insti'l), v. nakapati; uliti 
Instillation (i'nstile'jsan), n. kapanje; ulijevanje 
Instinct (i'nstinkt), n. nagon 

Institute (i'nstitjut), v. namjestiti; postaviti; udesiti; 
utemeljiti; utvrditi; poceti; — n. zapovijed; na- 
log-; na5elo; zakon; zavod 
Institution (i'nstitju'san), n. zavod; naobrazba; od- 

redba; tvrtka; zaklada; zaduzbina 
Institutor (i'nstitju'tor), n. utemeljitelj; pocetnik; uz- 

rok 
Instruct (instra'kt), v. uciti; poduciti; obavijestiti; 

naloziti; zapovijediti 
Instruction (instra'ksan), n. ucenje; poducavanje; 

savjet 
Instructor (instra'ktor), n. ucitelj; poducavatelj 
Instructress (instra'ktres), n. uciteljica 
Instrument (i'nstrument), n. stroj; alat; sprava; 

glazbalo; sudbeni spis; isprava 
Instrumental (i'nstrume'ntal),a. biti sredstvon; cinben 
Instrumentality (i'nstrumenta'liti), n. sudjelovanje; 

pomoc 
Insubjection (i'nsabdze'ksan), n. nepokornost 
Insubordinate (i'nsabo'rdinet), a. uporan; tvrdoglav; 

buntovni£ki 
Insubordination (i'nsabo'rdine'jsan), n. nepokornost; 

neposluh 
Insufferable (insa'forabl), a. nesnosan 
Insufficience (i'nsafi'Sens), Insufficiency (i'nsafi'sen- 

si), ri. nedostatnost; nedovoljnost 
Insufficient (i'nsafi'sent). a. nedostatan; nedovoljan 
Insufficiently (i'nsafi'sentli), adv. nedostatno 
Insular (i'nsjulor), a. otocki; ostrovlji 
Insulate (i'nsjulejt), v. Uiciti; razluSlti; odijeliti; o- 

samiti 
Insulated (i'nsjule'jted), a. osamljen; osamo^en 
Insulation (i'nsjule'jgan) n. osamljenje; osamo£enje 
Insult (i'nsalt), n. poruga; sramota; uvrijeda; izazov 
Insult (insa'lt), v. uvrijediti; obruziti; izgrditi; opso- 
vati Insulter — 293 Intelligible nsulter (insa'ltor), n. uvrijeditelj 

nsuperable (insju'porabl), a. nepobjediv; nesavladiv 

nsuperableness (irisju'porablnes), Insuperability (in - 

sju'porabi'liti), n. nepobjedivost; nesavladivost 

nsuperably (insju'porabli), adv. nesavladivo 

nsupportable (i'nsapo'rtabl), a. nesnosan 

nsurance (insu'rans), n. osjeguranje ; osjeguraeija 

nsure (insu'r), v. osjegurati 

nsurer (insu'ror), n. osiguratelj 

nsurgent (inso'rdzent), a. buntovnicki; ustaSki; — n. 

buntovnik; ustasa 
nsurmountable (i'nsorma'untabl), a. nesavladiv 
nsurmountableness (i'nsorma'untablnes), n. nesavla- 
divost 
nsurmountably (i'nsorma'untabli), adv. nesavladivo 
nsurrection (i'nsore'ksan), n. ustanak; pobuna 
nsusceptible (i'nsase'ptibl), a. neprimciv; bescutan 
ntact (inta'kt), a. netaknut; neozlijedjen 
ntangible (inta'ndzibl), a. neosjetljiv; necutljiv 
ntangibleness (inta'ndziblnes), Intangibility (inta'n- 

dzibi'liti), n. neosjetljivost; necutljivost 
nteger (i'ntidzor), n.. cjelina; eio broj; cijelo 
ntegral (i'ntigral), a. cio; potpun; pun: cijelo; ci- 

jelost 
ntegrate (i'ntigrejt), n. dopuniti; popuniti 
ntegration (i'ntigre'jgan), n. popunjavanje; dopunjak 
ntegriti (inte'griti), n. neporo^nost; postenje; kri- 

jepost 
ntellect (i'ntelekt), n. razum; um; pamet 
ntellective (i'ntele'ktiv), a. razuman; razborit 
ntellectual (i'ntele'kcjual), a. uman; du§evan 
ntelMgence (inte'lid2ens). n. znanje; umjede; um; 

razum; duh 
ntelligent (inte'lid2ent), a. pametan; razborit: uman; 

vje§t; darovit; bistar 
ntelligently (inte'lidz>ntli), adv. umno; vjesto 
ntelligible (inte'lidzibl), a. razumljiv; jasan; razgo- 

vjetan I 

Intelligibleness — 294 — Interchangeable 

Intelligibleness (inte'lidziblnes). Intelligibility (inte'li- 

dzabi'liti), n, razumljivost ; razgovjetnost 
fitelligibly (inte'lids&ibli). adv. razgovjetno 
ntemperance (inte'mporans), n. neumjerenost 
n temperate (inte'mporet), a. neumjeren 
ntemperately (inte'mporetli), adv. neumjereno 
ntemperateness (inte'mporetnes), n. neumjerenost 
ntend (inte'nd), v. naumiti; namisliti 
ntended (inte'nded), n. mladozenja; zarucnik; vje- 

renik 
ntense (inte'ns), ,a. prenapet; gorljiv; ozbiljan; ze- 

stok 
ntent (inte'nt), a. oprezan; poman; odan; ponizan; 

— n. namisao; namjera; osnova; nacrt; cilj 
ntention (inte'ncan), n, nakana; svrha; cilj 
ntentional (inte'n(!anal), a. hotimican; navlasni 
ntentionally (inte'ncanali), adv. hotimice; naumice 
ntently (inte'ntli), adv. pomno; pozorno; pazljivo 
ntentness (inte'ntnes), n. pomnja; pozornost; pn- 

znja; pazljivost 
nter (into'r), v. pokopati; ukapati 
nteract (i'ntora'kt), ri. medjuigra; zgoda 
ntercalary (into'rkaleri). a. umetnut; uvrSten 
ntercalate (into'rkalejt), v. umetnuti 
ntercalation (into'rkale'jsan), n. umetanje; uvrSci- 

vanje 
ntercede (i'ntorsi'd), v. posredovati 
nterceder (i'ntorsi'dor), n. posrednik; pokrovitelj: 

branitelj 
ntercept (i'ntorse'pt), v. uhvatiti; uloviti; prijetfiti; 

sakriti 
nterception (i'ntorse'pSan), n. zaustavljenje: zapri- 

jeka 
ntercession (i'ntorse'San), n* posredovanje 
ntercessor (i'ntftrse'&or), n. posrednik 
ntercessory (Tnt^rse'sori), a. posreduju<5i 
nterchange (i'ntiireVjndg), v. izmljenlti; — n. Iz- 

mjena I 

Interchangeableness —-295 — Internally 

Interchangeableness (i'ntorce'jndzablnes), n. izmjen- 

Ijivost; uzajamnost 
Intercourse (i'ntftrke-rs), n. saobraca.i; optfenje; sve- 

za; promet; trgovina; poznanstvo 
Interdict (i'ntordi'kt), v. zabraniti; — ri. zabrana 
Interdiction (i'ntordi'kgan), n. zabrana; zapreka 
Interest (i'ntorest), v. zanimati se; ticati se; — n. za- 

nimanje; korist; dio; kamat; dobit 
Interesting (i'ntoresting), a. zanimiv 
Interfere (i'ntorfi'r), v. pacati se; mijesati se; upli- 

tati se; sudjelovati; sprijecavati 
Interference (i'ntorfi'rens), n. pacanje; uplitanje; po- 

sredovanje; otpor 
Interior (interior), a. nutarnji; — n. rmtrasnjost 
Interiorly (inti'riorli), adv. iz nutra 
Interject (i'ntordze'kt), v. umetnuti; baciti medju 
Interjection (i'ntordze'ksan), n. uzvik; inter jekeija 
Interlace (i'ntorle'js), v. preplesti; uplesti 
Interlard (i'ntorla'rd), v. umijesati 
Interline (i'ntorla'jn), v. pisati izmedju redaka 
Interlineation (i'ntorli'nie'jsan), n. pisanje izmedju re- 
daka 
Interlink (i'ntorli'nk), v. svezati lancem 
Intermeddle (i'ntorme'dl), v. uplitati se u poslove 

drugih 
Interment (into'rment), n. pokop; pogreb 
Interminable (into'rminabl), a. beskonacan 
Interminably (into'rminabli), adv. beskonaSno 
Intermingle (i'ntormi'ngl), v. izmijesati; pomijegati; 

umijesati se 
Intermission (i'ntormi'san), n. stanka; po£inak; pre- 

stanak 
Intermissive (i'ntorrni'siv), a. casovit; prekidan 
Intermit (i'ntSrmi't), v. prekinuti; prestati; obustavi- 

ti; odgoditi 
Intermix (i'ntSrmi'ks), v. smijegati; pomijegati 
Intermixure (i'nt5rmi'kseur)., n. mjeSavina 
Internal (into'rnal). a. nutarnji; doma<f-i 
Internally (into'rnali), adv. iznutra I 

International — 296 — Intestate 

International (i'ntorna'sanal), a. medjunaro&ni 

Internecine (i'ntorni'sin), v. smrtonosan 

Interpellation (fntorpe]e'j§an), n. prekid; upit 

Interposal (i'ntorpo'zal), n. posredovan.ie 

Interpose (i'ntftrpo'z), v. posredovati 

Interposer (i'nt6rpo'zor), n. posrednik 

Interpret (into'rpret), v. tumaciti; protumaciti; raz- 

jasniti 
Interpretation (into'rprete'jsan), n. tumacenje; preva- 

djanje 
Interpreter (into'rpretor), n. tumac 
Interregnum (i'ntore'gnam), n. vrijeme izmedju smrti 

vladara do ispunjenja prijestolja; medjuvladje 
Interrogate (inte'rogejt), v. pitati; ispitavati; saslu- 

Sati 
Interrogation (inte'roge'jsan), n. pitanje; ispitivanje; 

preslusavanje 
Interrogator (inte'roge'jtor), n. pitac 
Interrupt (i'ntora'pt), v. prekinuti; smesti; prestati; 

obustaviti 
Interruption (i'ntora'psan), n. prekinuee; stanka; za- 

preka 
Intersect (i'ntorse'kt). v. presjeci; razrezati; raz- 

luciti 
Intersperse (i'ntorspo'rs), v. razasuti; prosipati; po- 

suti 
Interspersion (i'ntorspo'rsan), n. posipanje 
Intertexture (i'ntorte'kscnr), n. zapletanje; preple- 

tanje 
Intertwine (i'ntortua'jn), v. nplesti; zamotati 
Interval (i'nt5rval), n. razmak; daljina; razlika 
Intervene (i'ntdrvl'n), v. stupiti medju; posredovati 
Intervention (i'ntorve'ncan), n. posredovanje 
Interview (i'nttfrvju), n. intervju (izraziti nekome u- 

smeno svoje mnijenje 
Interweave (i'ntSryl'v), v. potkati; utkati 
Intestate (inte'stet), a. onaj, koji umre, a nije u^inio 

oporuke I 

Intestine — 297 — Intrigue 

Intestine (inte'stin), a. nutarnji; tuzemski; — n. cri- 

jeva; drob; utroba 
I nth rail (intra'l), v. zarobiti 
Inthrallment (intra'lment), n. ropstvo 
Intimacy (i'ntimasi), n. tijesno prijateljstvo 
Intimate (i'ntimet), a, bliz; tijesan; prijateljski; is- 

kren ; pouzdan 
Intimate (i'ntimejt), v. natuknuti; primijetiti 
Intimation (i'ntime'jsan), n. mig; pripomena 
Intimidate (inti'midejt), v. preplasiti; upla§iti; zgro- 

ziti 
Intimidation (inti'mide'jSan), n. plagenje 
Into (i'ntu), prep, u 

Intolerable (inta'lorabl), a. nesnosljiv; nesnosan 
Intolerableness (inta'lorablnes), n. nesnosljivost 
Intolerably (inta'lorabli), adv. nesnosljivo; nesnosno 
Intolerance (inta'lorans), Intoleration (inta'lore'jsan), 

n. nesnosljivost 
Intolerant (inta'lorant), a. nesnosljiv 
Intomb (intu'm), v. poloziti u grob; pokopati 
Intonation (i'ntone'jsan), n. davanje glasa 
Intone (into'n), v. dati glas; zapjevati 
Intoxicate (inta'ksikejt), v. opiti; opojiti 
Intoxication (inta'ksike'jgan), n. pijanstvo; opajanje 
Intractable (intra'ktabl), a. uporan; tvrdoglav; jjo- 

gunast 
Intractableness (intra'ktablnes), Intractability (in- 

tra'ktabi'liti), n. npornost; tvrdoglavost • 
Intransitive (intra'nsitiv), a. neprelazan 
Intrench (intre'nc), y. opkopati; usanciti 
Intrenchment (intre'n5ment), n. opkop; Sanac 
Intrepid (intre'pid), a. neustrasiv; smion 
Intrepidity (i'ntrepi'diti), n. neustraSivost 
Intrepidly (intre'pidli), adv. neustragivo 
Intricacy (i'ntrikasi), Intricateness (i'ntrfketnes), n. 

zamrgenost; zapletenost 
Intricate (i'ntriket), a. zamrSen; zapleten 
Intricately (in'triketli), adv. zamrSeno 
Intrigue (intri'g), n. spletka; zamr§enost; petljanija; 

— v. spletkariti; rotiti se Intriguer — - 298 — Invalidate 

Intriguer Cintri'gor), n. petijanac; spletkar; smutlji- 

vac 
ntrinsic (intri'nsik), a. nutarnji 
ntroduce (i'ntrodju's), wirvesti; predstnviti; iznijeti; 

naves ti 
ntroduction (i'ntroda'ksan), n. uvodjenje; pristup; 

preporuka; predstavljenje 
ntroductive (i'ntroda'ktiv), Introductory (i'ntroda'k- 

tori), a. uvodan; pocetni 
ntromission (i'ntromi'san), n. uvodjenje 
ntromit (i'ntromi't), v. pustiti; poslati unutra 
ntrospect (i'trospe'kt), v. pregledati; istrazivati; kn- 

sati; razvidjeti 
retrospection (i'ntrospe'ksan), n. razgledanje; pregle- 

davanje 
ntrovert (i'ntrovo'rt), v. zaokrenuti unutra 
ntrude (intru'd), v. utisnuti; nepozvan doci; name- 

tati se 
ntruder (intru'dor), n. nametnik; dosadnik 
ntrusion (intru'zan), n. nametanje; nalije£anje 
ntrust (intra'st), v. povjeriti 

ntuition (i'ntui'san), n. pronicavost; posmatranje 
ntuitional (i'ntui'sanal), Intuitive (intju'itiv), a. pro- 

nicav 
nundate (ina'ndejt), v. poplaviti; potopiti 
nundation (i'nande'jsan), n. poplava; povodnja: 

potop 
nure (inju'r), v. priviknuti; naviknuti ; priuciti se: 

uobieajiti se 
nurement (inju'rment), n. obicaj; navika; navada 
nutility (i'njuti'liti), n. beskoristnost; uzaludnost 
nvade (inve'jd), v. p'rovaliti; navaliti; prekrSiti; 

dirati; prodrijeti; naletjeti; nasrnuti; povrijediti 
nvader (inve'jdtfr), n, nasrtaS; prestupnik; krSitelj 
nvajid (inva'lid), a. nevaljao; slab; ni§tetan 
n valid (i'nvalid), a. bolestan; slabaSan; — n. ne- 

mocnik; nemo6ni vojnik 
Invalidate (inva'lidejt), v. oslabiti; obeskrijepiti; uni- 

stiti I 

Invalidation — 299 — Investigator 

Invalidation (inva/lide'jsan), n. oslabljenje; obeskri- 

jepljenje 
Invalidity (i'nvali'diti), n. nevaljanost; nistetnost; ne- 

zatfonitost 
Invaluable (inva'ljuabl), a neprocjeniv 
Invaluably (inva'ljuabli), adv. neprocjenivo 
Invariable (inve'jriabl), a. nepromjenljiv; jednoliCan 
Invariableness (inve'jriablnes) Invariability (inve'j- 

riabi'liti), n. nepromjenljivost; stalnost 
Invariably (inve'jriabli), adv. nepromjenljivo ; obiC- 

no uvijek 
Invasion (inve'jzan), n. navala; provala; povreda; 

diranje 
Invective (inve'ktiv), n. psovka; pogrda; prijekor; — 

a. pogrdan; sramotan 
Inveigh (inve'j), v. napasti; opsovati; navaliti na koga 
Inveigle (invi'gl') v. omamiti; nabrkati; sklonuti; za 

voditi; zavesto 
Inveigler (invi'glor), n. zavodnik 
Invent (inve'nt), v. prona6i; izumiti; otkriti 
Invention (inve'ncan), n. izum; otkride; patvoreaje 
Inventor (inve'tor) n. izumitelj; izumilac 
Inventory (i'nventori), n. popis; inventar; — v. popi- 

sati 
Inverse (invo'rs), a. obratan; protivan; prevrnut 
Inversely (invo'rsli) adv. obratno; naopako; prevr- 

nuto 
Inversion (invo'rsan), n. prevratfan je ; okrenutost; o- 

bratnost 
Invert (invo'rt), v. preokrenuti; prevrnuti 
Inverted (invo'rted), a. naopak; preokrenut; prevr- 
nut; izvrnut 
Invest (inve'st), v. odjenuti; obudi; zaodjeti; postavi- 

ti; snabdjeti; opremiti; podijeliti; dati; pohra- 

niti; uloziti 
Investigate (inve'stigejt), v. istra^ivati; ispitati; ra£- 

vidjeti; razviditi; pretraziti 
Investigation (inve'stige'jsan), n. istraga; istraiiva- 

nje; ispitivanje 
Investigator (inve'stige'jtor), n. istra2ivalac ; ispltivad I 

Investiture — 300 — Involution Investiture (inves'sticur), n. darovanje; oprema 
Investment (investment), n. uglavnicenje; ulozeni 

novae; opsada 
Inveteracy (inve'torasi), Inveterateness (inve'toret- 

nes) n. zastarjelost; ukorijenjenost 
Inveterate (inve'toret), a. ukorijenjen; zastario; star; 

tvrdoglav; navadan . . 

Invidious (invi'dias), a. zavidan; nenavidan; mrzak; 

pakostan; osvetljiv 
invidiously (invi'diasli), adv. pakosno; nenavidno 
Invidiousness (invi'diasnes), n. omraza; pakost; ne- 

navidnost 
Invigorate (invi'gorejt), v osnaziti; ojacati; oziviti 
Invigoration (invi'gore'jsan), n. ojacanje ohrabranje 
Invincible (invi'nsibl), a. nepobjediv; nesavladiv 
Invincibleness (invi'nsiblnes), Invincibility (invi'nsi- 

bi'liti), n. nepobjedivost; nesavladivost 
Invincibly (invi'nsibli), adv. nepobjedivo 
Inviolable (inva'jolabl), nepovrediv 
Inviolableness (inva'jolablnes), Inviolability (inva'jo- 

Jabi'liti), n. nepovredivost 
Invisible (invi'zibl), a. nevidiv; nevidljiv 
Invisibleness (invi'ziblnes), Invisibility (invi'zibi'liti), 

n. nevidljivost 
Invisibly (invi'zibli), adv. nevidljivo 
Invitation (i'nvite'jsan), n. poziv 
Invite (inva'jt), v. pozvati; pozivati; privTaciti; ma- 

miti 
Inviter (inva'jtor), n. pozivac 

Invocate (invokejt), sazivati; zazvati; prizvati 

Invocation (i'nvoke'jsan), n. sazivanje; molba 
Invoice (fnvo'js), n. racun; — v. sracunati cijenu 
Involuntarily (inva'lante'rili), adv. nehotimicno; ne- 

rado; nehotice 
Involuntariness (inva'lanterines), n. nesvojevoljnost; 

nehotimicnost 
involuntary (inva'lanteri), a. nehotican; nesvoievo- 

ljan ; nerad 
Involution (i'nvolju'san), n. zamrsenost; pokrivalo; 

zaplet; zapletanje I 

Involve — 301 — Irreconcilableness 

Involve (inva'lv), v. umotati; zavHi; zastrti; obuhva- 

5ati; sadrzavati; sacinjavati 
Invulnerable (inva'lntfrabl), a. neraniv; neozljediv 
Invulnerableness (inva'lnftrablnes), Invulnerability 

(inva'lnorabi'liti), n. neranivost; neozlijedivost 
Inwall (inua'l), v. ozidati 
Inward (i'nuerd), a. unutarnji; njutrasnji 
Inwardly (i'nuerdli), adv. imutra 
Inweave (inui'v), v. utkati; uplesti 
Inwrap (inra'p), v. umotati; zaviti 
Inwreathe (inri't), v. ovjencati 
Iodine (a'jodin, ili a'jodajn), n. jodin 
Irascible (ira'sibl), a. jedljiv; razdrazijiv 
Irascibleness (ira'siblnes), Irascibility (ira'sibi'liti).. i\ 

jedljivost; razdrazljivost 
Irascibly (ira'sibli), adv. razdrazljivo 
Ire (a'er), n. srdzba; gnijev; jad 
Ireful (a'erful), Irate (a'jrejt), a, gnjevan; srdit; 

jadan 
Iris (a'jris), n. duga; boje duge; prizmatiCne boje 
Irish (a'jris), a. irski; — n. Irac 
Irk (ork), v. umarati 

Irksome (6'rksam), a. umarajuci; dosadan 
Irksomeness (o'rksamnes), n. umaranje; dosadjivanje 
Iron (a'jarn), n. zeljezo 
Ironic (ajra'nik), Ironical (ajra'nikal), a. porugijiv; 

ironiCan 
Ironically (ajra'nikali), adv. porugljivo; ironicno 
Irony (a'jrani), n. ironija; poruga; dvolicnost 
Irradiance (ire'jdians), Irradiancy (ire'jdiansi)\ 
Irradiation (ire'jdie'jsan), n. zarenje; pustanje zraka; 

sjaj; sjajnost; svjetlost 
Irradiate (ire'jdiejt), v. bacati zrake; rasvjetljivati 
Irrational (ira'Sanal), a. nerazuman; bezuman 
Irrationality (ira'Sana/iiti), n. bezumnost; glupost 
Irrationally (ira'Sanali), adv. nerazumno; ludo 
Irreconcilable (ire'kansa'jlabl), a. nepomirljiv 
Irreconcilableness (ire'kansa'jlablnes), Irreconciliatio* 

(ire'kansi'lie'jsan), n. nepomirljivost I 

Irrecoverable — 302 — Irrespective Irrecoverable (i'rika'vorabl), a. §to se ne mo2e natrag- 

dobiti; neizljeCiv 
Irredeemable (i'ridi'mabl), a. neotkupiv 
Irreducible (i'ridju'sibl), a. nesniziv; nepromjenljiv 
Irrefragabllity (ire'fragabi'liti), n. nepobitnost 
Irrefragable (ire'fragabl), a. nepobitan; neoprovrziv 
Irrefragably (ire'fragabli), adv. nepobitno 
Irrefutable (i'rifju'tabl), a. nepobitan; neoprovrziv 
Irrefutably (i'rifju'tabli), adv. neoprovrzivo 
Irregular (ire'g-julor), a. nepravilan; neuredan 
Irregularity (ire'gjula'riti), n. nepravilnost; neured- 

nost 
Irregularly (ire'gjuldrli). adv. nepravilno; neuredno 
Irrelative (ire'lativ), a. bez odnosa; nespojen 
Irrelevancy (ire'levansi), n. neprikladnost; neupotreb- 

ljivost; neshodnost; nestvarnost; nedostatnost; 

suvisnost 
Irrelevant (ire'levant), a. nedostatan; sitan; nestva- 

ran; neprikladan; nuzgredan 
Irreligion (i'rili'dzan), n. bezvjerje; bezboznost 
Irreligious (i'rili'dzas), a. bezvjeran; bezbozan; sra- 

motan 
Irremediable (i'rimi'diabl), a. nepopravljiv; neizljeciv 
Irremediableness (i'rimi'diablnes), n. nepopravljivost; 

neizljeSivost 
Irremediably (i'rimi'diabli), adv. neispravljivo 
Irreparability (ire'parabi'liti), n. nenadoknadivost 
Irreparable (ire'parabl), a. nenaknadiv 
Irreparably (ire'parabli), adv. nenaknadivo 
Irrepealable (i'ripi'labl), a. neopozovan 
Irrepressible (i'ripre'sibl), a. nezatomljiv ; nepotlaSen 
Irreproachable (i'repro'ucabl), a. besprijekoran; pra- 

vedan; dobar 
Irreproachably (i'repro'ucVbli), adv. besprikorno 
Irresolute (ire'zoljut), a, neodluCan; nestalan 
Irresolutely (ire'zoljutli), adv. neodlucno 
Irresoluteness (ire'zoljutnes), Irresolution (ire'zolju- 

san), n. neodluCnost; nepostojanost 
Irrespective (i'rispe'ktiv), a, nehajan; bezobziran I 

Irrespectively — 303 — Isthmus 

Irrespectively (i'rispe'ktivli), adv. bez obzira; ne ha- 

juc" za Mo 
Irresponsibility (i'rispa'nsibi'liti), n. neodgovornost 
Irresponsible (i'rispa'nsibl), a. neodgovoran 
Irretrievable (i'ritri'vabl), a. nenadoknadiv; neopo- 

ravljiv 
Irretrievably (i'ritri'vabli), adv. nenadoknadivo 
Irreverence (ire'vorens), n. neuctivost; bezocnost 
Irreverent (ire'vorent), a. neuctiv; bezocan 
Irreverently (ire'vorentli), adv. neuStivo 
Irrevocable (ire'vokabl), a. neopozovan 
Irrevocably (ire'vokabli), adv. neopozovno 
Irrigate (i'rigejt), v. natapati; topiti; zaliti; zalijevati 
Irrigation (i'rige'jsan), n. natapanje; zalijevanje 
Irritability (i'ritabi'liti), n. podrazljivost; razdraz- 

ljivost; naprasitost; osjetljivost; osorljivost- 
Irritable (i'ritabl), a. razdrazljiv; osjetljiv; jedljiv 
Irritably (i'rltabli), adv. osorljivo; naprasito 
Irritant (i'ritant), a. podrazujuci; — n. podrazujuce 

sredstvo 
Irritate (i'ritejt), v. draziti; podraziti; razdraziti; po- 

ticati; pobudjivati; nukati; izazivati 
Irritation (i'rite'jsan), n. razdrazenost; izazov; gnjev 
Irruption (ira'psan), n. provala; navala 
Is (iz), je; jest 

I side (a'jsikl), n. svijetfa od leda; ledenica 
Isinglas (i'zinglas), n. morunji mjehur 
Islam (i'zlam), n. vjera Muhamedanaca; Islam 
Island (a'jland), n. otok; ostrvo 
Islander (a'jlandor), n. otocanin; ostrvljanin 
Isle (a'el), Islet (a'jlet), n. otoci<5 
Isolate (a'jsolejt, ill i'solejt), v. osamiti; odijeliti 
Isolation (a'jsole'jsan), n. osamljenje 
Israelite (i'zreelajt), n, XzraeliCanin; zidov 
Israel it ic (Tzreeli'tik), a. zldovski 
Issue (i'sju), n. izdanje; izlaz; istjeeanje; glavna 'to3- 

ka; svrsetak; konac; uspjeh; — - v. izdati; iza^i; 
svrsiti; dokoncati 
Isthmus (i'smas), n. prevlaka; istam It — 304 — Jag- 

It (it), pron. ono 
Italian (ita'ljen), a .talijanski; — n. Talijan; talijan- 

ski jezik 
Itch (15), v. svrbjeti; — n. svrab; guga 
Itchy (i'ci), a. svrabljiv; §ugav 
Item (a'jtem), adv. takodjer; tako; — n. clanak 
Itemize (aj'timajz), v. iskazati potanko 
Iterate (i'torejt), v. opetovati; ponavljati 
Iteration (i'tore'jsan), n. ponavljanje 
Itinerant (iti'norant), a. putujuci; — n. putnik 
Itinerary (iti'noreri), n. putopis; putni prirucnik; 

■="" a. putni 
Itinerate (iti'norejt), v. putovati od mjesta do mjesta 
Its (ic), pron. njegov 
Itself (ice'lf), pron. sam; isti 
Ivory (a'jvori), n. slonova kost 
Ivy (a'jvi), n. br^ljan Jabber (dza'bor), v. govoriti brzo i nejasno; blebe- 

tati; brbljati; — n. brbljanje; blebetanje 
Jabberer (dza'borer), n~ brbljavac; blebetalo 
Jacinth (dzVjsint), n. zumbul 
Jack (dzak), n. djecko; momak; zastavica 
Jackanapes (dza'kane'jps), n. jopac; kicos 
Jackas (dza'ka/s), n. osao; magarac 
Jack boots (dza'k bu'c), n. cizme sa sarama preko ko- 

ljena 
Jackdaw (dza'kda'), n. cavka 
Jacket (dza'ket), n. haljetak 
Jackknife (dza'kna'jf), n. dzepni noz 
Jacobin (d^a'kobin), n. revolucionarae; anarkista; 

franceski Jakobinae 
Jaculate (dza/kjulejt), v. izbaciti poput strijelice; is- 

pustiti 
Jade (dzejd), n. kobila; mrha; Zenetina; vjestica; — 

v. umoriti; izmuSiti 
Jag (dzag), n. tovar (sijena, trave, itd.) ; — v. tova- 

riti Hi nosrtti J 

Jaguar — 305 — Jennet 

Jaguar (dza'guar), n. jaguar 

Jail (dZejl), n. zatvor 

Jail bird (dzVjl bft'rd), n. uznik; osudjenik 

Jailer (dzVjltfr), n. uznicar 

Jam (dzam), n. ukuhano vo6e; hrpa; mno^ina; priti- 

sak; — v. tiskati; zbiti; sapeti 
Jamb (dzam), n. dovratak; ognjiste 
Jangle (dzangl), v. prepirati se; inatiti se; svadjati 

se; n. prepiranje; svadjanje; nesklad 

Jangler (dza'nglor), n. prepirac, kavgadzija 

Janitor (dza'nitor), n. vratar; pazikuca 

January (dza'njuari). n. sijecanj; januar 

Japan (dzapa'n), n. Japan 

Japanese (dzapani'z), a. japanski; — n. Japanac; ja- 

panski jezik 
Jar (dzar), v. skripati; svadjati se; n. skripa; skri- 

panje; neskladnost; posuda 
Jargon (dza'rgan), n. nerazumljiv govor; — v. govo- 

riti nerazumljivo 
Jasmine (dza'smin), n. cemin (biljka) ; jasmin 
Jasper (dza'spor), n. jaspis 
Jaundice (dza'ndis), n. zutica 
Jaundiced (dza'ndist), a. zutiCav 
Jaunt (dza'nt), v. tumarati; lutati; — n. izlet 
Jauntiness (dza'ntines), n. prijatnost; uctivost; milina 
Jaunty (dza'nti), a. lijep; ljubak; prijatan 
Javelin (dza/vlin), n. koplje; d^ilit 
Jaw (dza), n. eel just; viliea 
Jay (dzej), n. sojka 

Jealous (dze'las), a. ljubomoran; zavidan 
Jealously (dze'lasli), adv. ljubomorno 
Jealousy (dze'lasi), n. ljubomornost 
Jeer (d2ir), v. rugati se; ismjehivati: — n. rugalica: 

podrugivanje 
Jeerer (dzTror), n. izrugavatelj 
Jehovah (dziho'va), n. vrhovno bice; Bog 
Jejune (dzidzu'n), a. gladan; prazan 
Jelly (dze'li), n. pace; zulica; drhtalica 
Jennet (dze'net), n. spanjolski konjic" J 

Jenny — 306 — Job 

Jenny (dZe'ni), n. Ivka; Ivanka 

Jeopard (dze'pord), Jeopardize (dzVptfrdajz), v. sta- 

viti u opasnost; izlo^iti 
Jeopardous (dze'pordas), a. pogibeljan; opasan 
Jeopardy (d£e'p5rdi), n. pogibao; opasnost 
Jerk (d26rk), v. gurati; turnuti; turiti; odskociti; vr- 

cati; lecnuti se; stresti se; — n. trzaj; udarac; 

mah 
Jerky (dzo'rki), a. trzicav 
Jest (dzest), n. s§ala; lakrdija; - — v. saliti se 
Jester (dze'stor), n. saljivdzija 
Jesuit (dze'zjuit), n. isusovac 

Jesuitical (dze'zjui'tikal), a. isusovacki; lukav; varav 
Jet (dzet), n. smolinasti ugljen; izljev 
Jet-black (dze't-bla'k), a. ern poput ugljena 
Jetsam (dze'cam), n. svojevoljno bacanje stvari sa 

broda, da se smanji teret; stvar izbacana sa bro- 

da u more 
Jetty (dze'ti), n. nasip; — a. crn 
Jew (dzu), n. zidov 

Jewel (dzu' el), ri. dragi kamen; dragulj 
Jeweler (dzu'elor), n. draguljar 

Jewelry (dzu'elri), n. drago kamenje; trgovina dra- 
gulj a 
Jewess (dzu'es), n. zidovkinja 
Jewish (dzu'is), a. zidovski 

Jews- harp (dzu'z-ha'rp), n. b'runda (maleno glazbalo) 
Jibe (dzajb), v. premjestiti (jadro) s jedne na drugu 

stranu broda; slagati se 
Jiffy (dzi'fi), n. tren; trenutak; cas; mah; hip 
Jig (dzig), n. brzi pies 
Jilt (dzilt) n. koketa; hamigusa; nevjernica; __ v. 

prevariti koga n ljubavi 
Jimmy (dzTrni), n. poluga, kojom provalnici otvaraju 

vrata, prozore ltd. 
Jimp (dzimp), a. lijep; cist; uredan 
Jingle (dzingi), n. zveka; zveket; — v. zveketati 
Job (dzab), n. radnja; posao; ubod; v. raditi; bo~ 

sti; ubosti; usjeci; u najam dati Jobber — 307 — lolt 

Jobber (dza'bor), n. onaj, koji radi po komadu; tezak; 

piljar 
Jockey (dza'ki), n. utrkivac s konjem; konju&ar; va- 

ralica; v. varati 

Jocose (dzoko's), a. saljiv; zabavan 

Jocosely (dzoko'sli), adv. saljivo 

Jocoseness (dzoko'snes), Jocosity (dzoka'siti), n. sa- 

ljivost; zabavnost 
Jocular (dza'kjulor), a. smijesan; saljiv 
Jocularity (dza'kjula'riti) n. zbijanje sale 
Jocularly (dza'kjularli), adv. saljivo 
Jocund (dza'kand), a. veseo; zivahan; zabavan 
Jocundly (dza'kandli), adv. zivahnorveselo 
Jocundness (dza'kandnes), Jocundity (dzoka'nditi), n. 

budnost; veselost; zivahnost 
Jog (dzag), v. gurnuti; turati: polahko hodati; — n. 

udar; podrmanje 
Joggle (dzagl), v. podrmati; — n. spoj 
Jog trot (dza'g tra't), n. lagan kas 
Join (dzojn), v ; sjediniti; pripojiti; spojiti; pridodati; 

zdruziti se 
Joiner (dzo'jnor), n. pripojitelj; stolar 
Joinery (dzo'jnori), n. stolarski posao 
Joint (dzojnt), n. sastavak; spoj; zglavak; Clanak; 

pregibalo; zglob; — a. sjedinjen; spoj en; zdrn- 

zen; — v. sastaviti; pripojiti; razglobiti; razuditi 
Jointly (dzo'jntli), adv. zajednicki; sjedinjeno 
Jointure (dzo'jncur), n. posjed pridijeljen udovici 
Joist (dzojst), n. greda; balvan; letva; letvica; — v. 

postavljati grede 
Joke (dzouk), n. sala; dosjetka; — v. saliti se 
Joker (dzo'ukor), n. saljivdzija 
Jollification (dza'lifike'jSan), Jolliness (dza'lines), 

Jollity (dza'liti), n. veselje; radost; zabava . 
Jollily (d^a'lili), adv. veselo; radostno 
Jolly (dza'li), a. veseo; 2iv; zabavan 
Jolly-boat (dza'li-bout), ri. Sun 
Jolt (dzolt), v. tresti; drmati; prodrmati; n. uda- 

rac; nzdrmanje J 

Joss — 308 — Judgeship 

Joss (dzas), n. kineski kuciii bog 

Joss house (d^a's ha'us), n. kineski hram 

Jostle (dzasl), v. nasrnuti; nabasati; turati; gurnuti; 

— n. sukob 

Jot (dzat), n. tockica; — v. zabiljeziti 

Jounce (dzauns), v. potresti; prodrmati 

Journal (dzo'rnal), n. knjiga dnevnik; novina 

Journalism (dzo'rnalizm), n. novinarstvo 

Journalist (dzo'rnalist), n. novinar 

Journalize (dzo'rnalajz), v. unesti u knjigu dnevnik; 

izdavati novinu 
Journey (dzo'rni), n. putovanje; — : v. putovati 
Journey- man (dzo'rni-man), n. tezak; drugar; momak 
Journey-work (dzo'rni-uo'rk), n. dnevni rad 
Joust (dzast), n. natjecanje; borba 
Jovial (dzo'vial), a. veseo; radostan; zivahan 
Jovially (dZo'yiali), adv. dobre volje 
Jovialness (dSo'vialnes), Jovialty (dzo'vialti), Joviali- 
ty (dzo'via'liti), n. veselje; vedrina 
Joy (dzoj), n. radost; veselje; ushicenje; blazenstvo; 

— v. radovati se; razveseliti se 
Joyful (dzVjful), a. radostan; ushicen 
Joyfully (dzo'jfuli), adv. radostno; ushideno 
Joyfulness (dzo'jfulnes), n. veselje; radost 
Joyless (dzo'jles), a. neveseo 

Joylessly (dzo'jlesli), adv. neveselo 

Joylessness (dzo'jlesness), n. neveselost 

Joyous (dzo'jas), a. radostan; veseo 

Joyously (dzo'jasli), adv. veselo 

Joyousness (dzo'jasnes), n. radost; veselost 

Jubilant (dzu'bilant), a. ushicen; pun veselja 

Jubilation (dzu'bile'jsan), n. veselje; radovanje 

Jubilee (dzu'bili), n. svetkovanje; ushicenje 

Judaic (dzude'jik), Judaical (dzude'jikal), a. Sidovski; 

SivutskI 
Judaism (dzxi'deizm), n. zidovstvo 
Judge (dzadz), n. sudac; vjestak; — v. suditi; prosu- 

diti; preslusavati; misliti; racunati 
Judgeship (dza'dzsip), n. sudsko zvanje Judgment — 309 - 
J 

Junior 


Judgment (dza'dzment), n. sud; 


osuda; 


mnijenje; u- kus; kazmi 

Judicative < dzu'diketiv), a. podoban razsuditi; razsu- 

dan 
Judicature (dzu'dikecur), Judicatory, (dzu'diketori), 

nu sud; sudska nadleznost; pravosudje 
Judicial (dzudi'sal), a sudbeni; zakonski 
JudJciaiJy (dzudisali), adv. sudbeno 
Judicious idzudi'sas), a. razborit; razuman; uvi- 

djavan 

Judiciously ( dzudi'sasli), adv. razumno 
Judiciousness (dzudi sasnes), n. razboritostz razum; 
smisao 

J;»g (dzag), n. vrc; pehar; krcag; zatvor — v. \z- 

rati; utamniciti 

Juggle tdzagl), v. opsjeniti; varati; — n. opsjena; 

varka 

Juggler (dza'glor), n. opsjenar; varalica 

Jugglery (dza'gJdri), n. opsjenjivanje; varanje 

Jugular ^dzu'gjulor), a. vratni 

Juice (dzus), n. sok; polijevka; rastop 

Juiceless (dzu'sles), a. bez soka; suh 

Juiciness tdzu'sines), n. socnost; sok 

Juicy (dzu'si), a. socan; nakvasen 

July (dzuia'j), n. srpanj 

Jurnbie (dzambl), v. zbrkati; smijesati; pomijesati; 

— n. zbrka darmar 
Jump (dzamp), n. skok; v. skociti 
Jumper (dza'mpor), n. skakac; vrst saona 
Junction (dza'nksan), n. sastavak; sjedinjenje; spoj; 

zdruzenje 
Juncture (dza'nkeur), n. clanak; zaglavak; doba; 

nuzda 
June (dzun), .n lipanj 
Jungle (dzangl), n. sikara 
Jungiy (dza'ngli), a. sikarast 
Junior ^dzu'njor), a. mladji J 

Juniper — 310 — Juvenescent 

Juniper (dzu'nipor), n. borovica; smreka 

Junk (dzank), n. staro zeljezo, staklo, papi;, itd 

Jupiter (dzu'pitor), n. Jupitar (bog starih Rimljana); 

Jupiter (najveca zvijezda) 
Juridic (dzuri'dik), Juridical (dzuri'dikal), a. sudbeni; 

sudacki 

Juridically (dzuri,dikali), odv. sudbeno 
Jurisconsult (dzu'riska'nsalt), n. pravni savjetnik 
Jurisdiction (dzu'risdi'ksan), n. sudska nadleznost; 

djelokrugT sudsko podruSje 
Jurisdictional (dzu'risdi'ksanal), Jurisdictive (dzu'ris- 

dfktiv), a. sudacki; pripadan 
Jurisprudence (dzu'rispru'dens), n. pravoslovlje 
Jurisprudential (dzu'risprude'n<5al), a. pravoslovni 
Jurist (dzu'rist), n„ pravnik; odvjetnik 
Juror (dzu'ror), Juryman (dzu'riman), n. porotnik 
Jury (dzu'ri), n. porota 
Just (dzast). a. pravedan; posten; istinit; — odv. ba§; 

t eno; upravo; skoro; — v. turati; tjerati 
Justice (dza'stis), n. pravednost; pravda; jednakost; 

sudac 
Justice of the peace (dza'stis av di pi's), n. mirovni 

sudac 
Justiceship (dza'stissip), n. sudsko zvanje 
Justiciary (dzasti'sieri), Justiciar (dzasti'sior), su- 
dac 
Justifiable (dza'stifa'jabl), a. zakonit; prav 
Justifiableness (dza'stifa'jablnes), n. zakonitost; pra- 

vovaljanost 

Justification (dza'stifike'jsan), n. opravdanje; obrana 
Justifser (dza'stifa'jor), Justificator (dza'stifike'tSr), 

n. branitelj 
Justify (dza'stifaj), v. opravdati; ozakoniti; iskazati 

se Cime 
Justle (dzasl), v. turati; tjerati; sudariti se 
Justness (dza'snes), n. pravo; pravica 
Jut (dzat), n. izboclna; streha; — v. izboCiti; viriti; 

pruzati se 
Jvvenescent (dzu'vine'sent), a. pomladjen J K 

Juvenescence — 311 — Keystone 

Juvenescence (dzu'vine'sens), n. pQmladjivanje 
Juvenile (dzu'vinil), a. mlad; mladenacki; — n. mladie 
Juvenileness (dzu'vinilnes), Juvenility (dzu'vini'liti), 

n. mladjahnost; mladost 
Juxtaposit (dza'kstapa'zit), v. zbliziti 
Juxtaposition (dza'kstapozi'san), n. zblizenje; po- 

redjaj 

K 

Kaiser (ka'jzor), n. njemacki vladar 

Kale (kejl), n. kelj 

Kalendar, n. vidi Calendar 

Kalsomine, n. vidi Calcimine 

Kangaroo (ka'ngaru'), n. klokan 

Keel (kil), n. kljun; pero; badrljica 

Keen (kin), a. ostar; ljut; bridak; Zeljaji 

Keenly (ki'nli), adv. ostro 

Keenness (ki'nes), n. ostrina; zestina; ostroumnost 

Keep (kip), v. drzati; cuvati; slaviti; trajati; ustra- 

jati; — n. uzdrzavanje; briga; Suvanje; strata 
Keeper (ki'por), n. cuvar; drzalac; vlasnik 
Keeping (ki'ping), n. pohrana; cuvanje; drzanje; 

skrb; straza; sklad; suglasje 
Keepsake (ki'pse'jk), n. uspomena; spomen 
Keg (keg), n. sudic; baevica 
Ken (ken), v. zagiedati; spaziti; znati; poznati; — 

n. vidik; spoznaja; poznavanje 
Kennel (ke'nel), n. kusnica; kuSnica; — v. smjestiti 

u kusnicu 
Kern (korn), n. badavadzija; skitalica 
Kernel (ktf'rnel), n. zrno; sjeme; koStica; jezgra 
Kerosene (ke'rosi'n), n. ugljenovo ulje 
Kettle (ketl), n. kotao; kazan 
Kettledrum (ke'tldra'm), n. talambas; bubanj 
Key (ki), n. kljuc; zal; — v. zakljuSati 
Keyhole (ki'ho'l), n. kljuCna rupa; kljuSanica 
Keystone (ki'sto'n). n. zagvozda K 

Khan — 312 — Kirtle 

Khan (kan), n. kralj; poglavica ili upravitelj Tartara, 

Turaka i Perzijanaca; gostiona na istoku 
Kibe (kajb), n. nazeb; smrzotina 
Kick (kik), v. ritati; uclariti nogom; — n. udarac no- 

gom; udarac puske 
Kid (k|d), n. kozli£; jagnjeca koza; — n. okozliti se 
Kidnap (ki'dna'p), v. oteti (dijete, zenu, itd.) i sakriti 
Kidnaper, Kidnapper (ki'dna'por), n. otmiear 
Kidney (ki'dni), n. bubreg 
Kill (kil), v. ubiti; usmrtiti; unigtiti 
Killer (ki'lor), n. ubojica; ubica 
Kiln (kil), n. velika pec; suga 
Kiln-dry (ki'ldra'j), v. susiti (u pe<5i) 
Kilo (kflo), Kilogram (ki'logram), n. kilogram 
Kilometer (ki'lomi'dor), n. kilometar 
Kin (kin), n. rod; svojta; srodstvo; rodjak 
Kind (kajnd), a. dobrostiv; plemenit; dobar; usluzan; 

ljubak; -+- n. rod; vrsta; spol; pleme; loza 
Kindergarten (ki'ndorga'rten), n. skola za malenu dje- 

cu 
Kindle (kindl), v. upaliti; rasvijetliti; izazivati 
Kindler (ki'ndlor), n. palitelj 
Kindly (ka'jndli), a. dobrohotan; milostiv; blag; — 

adv. dobrostivo 
Kindness (ka'jndnes), n. dobrota; blagonaklonost; 

usluznost 
Kindred (ki'ndred), n. rod; rodbina; svojta; rodjak; 

: — a. srodan 
King (king), n. kralj 
Kingdom (ki'ngdam), n. kraljevstvo 
Kingly (kingli), a. kraljevski 
Kink (kink), n. uzalj 
Kinsfolk (ki'nzfok), n. rodjaci 
Kinsman (ki'nzman), n. rodjak 
Kinswoman (ki'nzuu'man), n. rodjakinja 
Kip (kip), n. koza mlade 2ivotinje 
Kirk (kork), n. crkva 

Kirmess (ko'rmes), n. svecanost; sajam 
Kirtle (kortl), n. haljina K 

Kismet — 313 — Knitting- 

Kismet (ki'smet), rr. sudbina; odredjenje 

Kiss (kis), n. poljubac; ^ v. poljubiti 

Kit (kit) a n, rnalene gusle; boca; rudje 

Kitchen (ki'cen), n. kuhinja 

Kite (kajt), n. papimati zmaj 

Kitten (kitn), n. maCe; - — v. omafiiti se 

Kleptomania (kle'ptome'jnia), n. bolesno nagnude za 

krasti 
Kleptomaniac (kle'ptome'jniak), n. covjek, koji trpi 

od bolesti, da krade 
Knab (nab), v. uhvatiti zubima; pograbiti 
Knack (nak), n. igxacka; vjestina 
Knacker (na'kor), n. onaj, koji pravi igraSke; zivo 

der; kozoder 
Knag (nag), n. krvga; cvor; uzao 
Knaggy (na'gi), a. cvorast; kvrgav 
Knapsack (na'psa'k), n. telecak; torba; naplecnjak 
Knar (nar), Knarl (narl), n. cvor; Slanak 
Knarled (narld), a. cvorast 
Knave (nejv), n. lupesfc; lopov 
Knavery (ne'jvori), n. lupegtvo 
Knavish (ne'jvis), a. lopovski; vragoljast 
Knavishly (ne'jvisli), adv. lukavo; lupegki 
Knavishness (ne'jvisnes), . n. nevaljaljstvo; lakoum- 

lje; lakoumnost 
Knead (nld), v. gnjeciti; mijesiti 
Knee (ni), n. koljeno; krivo drvo 
Kneepan (ni'pa'n), n. casica 
Kneel (nil), v. kleknuti; kleCati 

Knell (nel), n. oglasivanje mrtvaca; pogrebno zvono 
Knickerbockers (ni'korba'korz), n. kratke hlace 
Knick-knack (ni'k-na'k), n. malenkost; igraSka; ble- 

betanje; lakrdije 
Knife (najf), n. no2; — v. rezati; ubosti 
Knight (najt), n. vitez; junak; — : v, uCiniti vitezom 
Knighthood (na'jthu'd), n. viteStvo; vitezovi 
Knightly (na'jtli), a. viteSki; hrabar 
Knit (nit), v. uzlati; plesti; vezati; svezati 
Knitting (ni'ting), n. pletenje; vezivo K L 

Knitting needie — 314 — Laboratory 

Knitting needle (ni'ting ni'dl), n. igla za plesti 
Knob (nab), n. cvor; uzao; kita; puce; kvaka 
Knock (nak), v. udariti; tucM; lupati; razbiti; — n. 

udarac 
Knocker (na'kor), n. razbtjaC; peckalo; zvekir 
Knoll (nol), v. zvoniti; zazvoniti; — n. vrh ili glavica 

brezuljka ; brezuljak 
Knot (nat), n. cvor; uzao; guka; krvga; zamka; uzl- 

ca; upletak; — v. uzlati 
Knotted (na'ted), Knotty (na'ti), a. cvorast; zapleten; 

tezak 
Knout (naut ili nut), n. ruski bic, kojim se tnce po 

golim ledjima; — v. bicevati 
Know (no), v. znati; razumjeti; shvatiti; poznati 
Knowing (no'ing), a. vjeSt; ucan 
Knowledge (na'ledz), n. znanje; ucenost; vjestina; 

poznavanje; spolno opcenje 
Knuckle (nakl), n. glezanj; clanak; zglavak; pregiba- 

lo; — V. popustiti; privoliti 
Knurl (norl), n. cvor; Clanak 
Knurly (no'rli), a. cvornat 
Koran (ko'ran), n. koran; alkoran (muhamedansko 

sveto pismo 
Kotow (kota'u), n. kineski nacin pozdravljanja, ba- 

civsi se na tie i udarajuci glavom o zemlju: - v. 

pozdraviti 
Kraal (kral), n. seoce u juznoj Africi La (la), inter j. gle; vidi 

Label (le'jbel), n. cedjulja sa opisom stvari, na koju 

se prijepljuje; sadrzaj; — v. prilijepiti cedulju; 

ozna5iti 
Labial (le'jbial), a. usnen 
Labor (le'JbBr), n. rad; ' posao; napor; nastoja-nje; - 

v. raditi 
Laboratory (la'boratori), n. radionica; mjesto za ope- 

racije i ine zvanicne poknse; laboratory L 

.Laborer — 315 — Lagune Laborer (le'jboror), n. radnik; tezak 

Laborious (labo'rias), a. trndan; mucan; tezak; ra- 

din; poslen 
Laboriously (labo'riasli), adv. iesko; mucno 
Laboriousness (labo'riasnes), n. radinost; poslenost 
Labyrinth (la'birint), n. labirint; mjesto, iz kojeg se 

ne vidi siguran izlaz 
Lace (lejs), n. vrpca; gajtan; cipka; — v. gajtaniti; 

opgiti 
Lacerate (la'sorejt), v. razderati; raskinuti 
Laceration (la'sore'jsan), n. razderanje; puklina 
Lachrymal (la'krimal), Lachrymose (la'krimo's), a. 

suzan; tuzan; nevoljan 
Lack (lak), v. ne imati; biti bez cesa; — n. nestasica; 

oskudica; nedostatak; manjak 
Lacker (la/kor), n. lak; seboj; vosak 
Lackey (la'ki), n.- pratioc; posluznik; — v. dvoriti;" 

posluzivati 
Laconic (laka'nik), a. kratak 
Laconically (laka'nikali), adv. kratko 
Laconicism (la'ka'nisizm), Laconism (la'konizm), n. 

kratka izreka 
Lacquer (la'kor), n. lak; vosak 
Lactation (lakte'jsan), n. sisanje; nadajanje 
Lacteal (la'ktial), Lactean (la'ktian), Lacteous (la'k- 

tias), a. mlijecan 
Lactiferous (lakti'foras), a. nosedi mlijeko 
Lactometer (lakta'midSr), n. mljekomjer 
Lad (lad), n. djecak; momak; mladitf 
Ladder (la'dor), n. ljestve 
Lade (lejd), v. tovariti; teretiti 
Lading (le'jding), n. teret; tovar 
Ladle (lejdl), n. velika Slica; kaSika; — v. grabiti 

2licom 
Lady (le'jdi), n. gospodja; domaclca; zarucnica; zena 
Lady Day (le'jdi de'j), n. objavljenje Marijino, Bla- 

govijest, 25. ozujka ' 
Lag (lag), a. lagan; spor; — v. docniti; kasniti; okii- 

jevati 
Lagoon. Laguhe (lagu'n), n. mocvara; bara L 

Laic — . 316 — Landscape 

Laic (le f jik),a. svjetovni; — n. svjetovnjak 
Lair (lar), n. lezaj; leziste; brlog 
Laity (le'jiti), n. svjetovnjaei 
Lake (lejk), n. jezero 
Lamb (lam), n. janje; jagnje; janjac 
Lambent (la'mbent), a. igrajuci se na povrsini; m bi- 

jegu; hi tar; kratkotrajan 
Lame (lejm), a. sakat; hrom; kljast; sepav; — v. 

osakatiti 
Lamely (le'jmli), adv. hromo; kljasto 
Lameness (le'jmnes), n. hromost 
Lament (lame'nt), v. tuziti; tugovati; plakati; opla- 

kivati; zaliti; — n. tuga; bol; jadikovanje 
Lamentable (la'mentabl), a. jadan; nevoljan; tuzan; 

zalostan 
Lamentably (la'mentabli), adv. tugaljivo; zalosno 
Lamentation (la'mente'jsan), n. jauk; tuzaljka; p]ad; 

kukanje 
Lamina (la'mina), n. ploska 
Lamp (lamp), n. svjetiljka 
Lampoon (lampu'n), n. pjesma rugalica; — v. grditi; 

psovati; ogovarati 
Lamprey (la'mpri), n. piskor 
Lance (lans), n. koplje; — v. probosti; probusiti; prq- 

sukati; baciti (koplje) 
Lancer (la'nsor), n. kopljanik 
Lancet (la'nset), n. lanceta; lijecnicki noz 
Lanch (lane), v. baciti; probosti (kopl.iem) 
Land (land), n. zemlja; tlo; kraj; posjed; — v. Iskr- 

cati se; pristati 
Landed (la'nded), a. bogat; imucan 
Landgrave (la'ndgre'jv), n. zemaljski grof; landgrof 
Landholder (la'ndho'ldor), Landowner (la'ndo'unor). 

n. posjednik; vlastelin 
Landing (la'nding), n. iskreavanje 
Landlady (la'ndle'jdi), n. posjednica; gospodariea 
Landlord (lan'dlo'rd), n. fxysjednik; vlastelin: ku£e* 

gospodar 
Landmark (la'ndma'rk), n. krajina 
Landscape (la'ndske'jp). n. okolina; okoliS; kraj L 

Landsman — 317 — Lard 

Landsman (la'ndsm&'n), n. seljak; Tatar; poljodjelae 

Landward (la'nduo'rd), adv. prama zemlji 

Lane (lejn), n. uli£ica; ulica; sokak 

Language (la'ngyed2), n. jezik; govor 

Languid (la'ngyld), a. slab; mlitav; umoran; mlo- 

hav; trudan; tup; tezak 
Languidly (la'ngyidli), adv. mlitavo; lijeno 
Languidness (la'ngyidnes), n. umor; slabost; mloha- 

vost; malaksalost 
Languish (la'nguis), v. slabiti; malaksati; postajati u- 

moran 
Languishment (la/nguisment), Languor (la'nguor), n, 

mlohavost; pospanost 
Lank (lank), a. vitak; tanak 
Lankness (la'nknes), n. vitkost; tankost 
Lantern (la'ntorn), n. svjetiljka; lampas 
Lap (lap), n. dio kaputa; kiklja; krilo; — v. saviti;. 

omotati 
Lapel (lape'l), n. ogrlica; zarukavlje; okrajak 
Lapidary (la'pideri), n. kamenorezac; draguljar; — a. 

kamenorezbarski 
Lapidation (la'pide'jsan), n. kamenovanje 
Lapidescence (UVpide'sens). n. okamenjenje; okame- 

njenost 
Lapidescent (la'pide'sent), a. okamenjujuci 
Lapidity (lapi'difaj), v. skameniti; kameniti se; oka- 

menjivati se 
Lappet (la'pet), n. skut; krilo; okrajak 
Lapse (laps), n. propadanje; izmaknuce; spotaknuc'e; 

pogreska; — v. pokliznuti se; klizati se; propasti 

sa nemarnosti; postati nistetnim 
Lapstone (la/pstS'n), n. postolarski kamen, na kojem 

se tuee ko2a 
Lapwing (la'puing), n. vivak 
Larboard (la'rbo'rd), n. lljevl bok broda 
Larceny (la'rsini), n. kradja; tadblna 
Larch (larc), n. ari§ 
Lard (lard), n. mast; salo; slanina; — v. mastiti; za- 

mastiti: mazati salom L 

Larder — 318 - Lateral 

Larder (la'rdor), n. smoSnica 

Large (lard2), a. velik; ogroman; prostran; glrok 

Largely (la'rdzli), adv. obilno; obilato; dovoljno 

Largeness (la'rdznes), n. veliCina; prostranost 

Largess, Largesse (la'rdSes), n. dar 

Lariat (la'riat), n. uze, kojim se hvataju konji ili 

rnarva 
Lark (lark), n. seva; zabavno vrijeme; — v. veseliti 

se 
Larva (la'rva), Larve (larv), n. licinka; cahura; ku- 

kuljica 
Larynx (la/rinks), n. gornji dio dusnika 
Lascivious (lasi'vias), a. puten; raspusten; razuzdan; 

raskalasen; pohotan; bludan 
Lasciviously (lasi'viasli), adv. razuzdano; pohotno 
Lasciviousness (lasi'viasnes), n. blud; bludnost 
Lash (las), n. uzica; konopac; bic; udarac; obrva; — - 

v. bicevati; vezati; izrugavati se 
Lass (las), n. cura; djevojka 
Lassitude (la'sicjud), n. slal)ina; slabost; mlitavost; 

malaksalost ; umor 
Lasso (la'so) n. konop za hvatanje konja, itd; — v. 

hvatati konopom 
Last (last), a. posljednji; zadnji; najzadnji; konacni; 

— adv. zadnji put; konacno; — - v. trajati; ustra- 

jati; izdr^ati; — n. teret; tovar; tezina; kalup; 

§an 
Lasting (la'sting), a. trajan 
Lastingly (la'stingli), adv. trajno 
Lastly (la'stli), adv. konacno; na koncu 
Latch (l&c), n. kvaka; kljucanica; — v.^zakracunati 
Latchet (la/cet), n. uzica (za cipelu) 
Late (lejt), a. kasan; polagan; spor; pokojni; nedav- 

ni; — adv. kasno; nedavno 
Lately (le'jtlt), adv. nedavno; prije kratkog vremeria 
Latency (le'jtensi), n. potaja; tajnost 
Lateness Oe'jtnes), n. kasna dob; novotarlja 
Latent (le'jtent), a. nevidljiv; sakriven; tajan 
Later (le'jtor) a, posljednji 
Lateral (la'toral), a. nostra n Laterally — 319 — Laureate 

Laterally (la ? t5rali), adv. postrance 

Latest (le'jtest), a. najposljednji 

Lath (lat), n. letva; — v. pokritl letvama 

Lathe (lejt), n. strug; tocilo 

Lather (la'dftr) n. pjena; sapunica; — v. pjeniti se; 

sapunati 
Latin (latn), a. latinski; n. latinski jezik 
Latin ist (la'tinist), n. latinac 
Latinize (la'tinajz), v. prevesti na latinski 
Latish (le'jtis), a. ponjeSto kasan 
Latitude (la'ticjud), n. sirina; prostor 
Latitudinarianism (la'ticju'dine'rianizm), n. slobodo- 

umnost 
Latter (la'tor), a. potonji; najnoviji 
Latterly (la'torli), adv. od nekog vremena 
Lattice (la'tis), n. reSetka; prozor sa reSetkom; — v. 

uciniti resetku; ograditi reSetkom 
Laud (lad), n. pohvala; slava; cast; velicanje; — v. 

slaviti; velicati 
Laudable (la'dabl), a. hvalevrijedan; pohvalan 
Laudableness (la'dablnes), n. hvalevrijednost 
Laudably (la'dabli), adv. hvalevrijedno; pohvalno 
Laudation (lade'jsan), n. hvala; pohvala; dika 
Laugh (laf), v. smijati se; ismjehavati; — n. smijeh; 

grohot 
Laughable (la'fabl) a. smijesan 
Laughableness (la'fablnes), n. smijesnost 
Laughably (la'fabli), adv. smije^no 
Laugher (la'for), n. smijac 
Laughing (la'fing), n. smijanje 

Laughing-stock (la'fing-sta'k), n. predmet smijeha 
Laughter (la'ftor), n« smijeh; smijanje 
Launch (lanS), v. pustiti u vodu; otposlati; baciti 

(strijelicu, ltd.); — n. spu§tanje broda u vodu 
Launder Ua , nd6r), v. prati; prati i gladiti (rublje) 
Laundress (la'ndres), n. pralja 
Laundry (la'ndri). n. praona; rublje (pripravrjeno za 

pranje) 
Laureate (la'riet), a t ovjencan lovorikom; — n. dvor- 
.^k i pjesnik Laurel — 320 — Lazy 

Laurel (la/'rel), n. lovor; lovorika 

Lava (la'va), n. lava 

Lavatory (la/vatori), n. mjesto za pranje; rajesto gdje 

se zlato ispire 
Lave (lejv), v. prati; kupati se 
Lavender (la'vendor), n. despik (biljka) 
Laver (le'jvor) n. posuda za pranje 
Lavish (la'vis), a. rasipan; neumjeren; — v. rasi- 

pati; u ludo trositi; rastepsti 
Lavishly (la'visli), adv. rasipno 
Lavishness (la'visnes), n. rasipnost; rasipan je 
Law (la), n. zakon; pravo 
Lawful (la'ful), a. zakonit 
Lawfully (la'fuli), adv. zakonito 
Lawfulness (la'fulnes), n. zakonitost 
Lawgiver (la'gi'vor), n. zakonodavac 
Lawless (la'les), a. bezakon; protuzakonit 
Lawlessness (la'lesnes), n. bezakonje 
Lawmaker (la'me'jkor), ri. zakonodavac 
Lawn (Ian), n. otvoren put kroz §umu; pasa 
Lawn mower (Ian mo'uor), n. stroj za kosenje trave 
Lawsuit (la'su't), n. tuzba; sudbeni progon 
Lawyer (lo'jer), n. odvjetnik; pravnik; branitelj 
Lax (laks), a. mlitav; slab; raspusten; razuzdan 
Laxation (la'kse'jgan), n. raspusten je; popustanje 
Laxative (la'ksativ), a. tjerajuci; ociscuju<M; • — n. 

lijek za cis<5enje 
Laxity (la'ksiti), Laxness (la'ksnes), n. slabost; po- 

spanost; mlitavost 
Lay (lej), v. staviti; poloziti; smjestiti; pripraviti: 

leci (jaja) ; — n. niz; sloj; ■ — a. svjetovni;. — n. 

pjesma; popijevka 
Layer (le'j5r), n. postavljae: sloj; pupoljak 
Layman (le'jman), n. svjetovnjak; nestru<5njak 
Lazar (le'jzar), n. gubavac 

Lazaret (la'zare't), Lazaretto (la'zare'tp), n. bolniea 
Lazily (le'jzili), adv. lijeno 
Laziness (le'jzines), n. lijenost 
Lazy (le'jzi), a. lijen; neradin; trom; umoran L 

Lea — 321 — Leasehold 

Lea (li), n. livada; sjenokosa; eistina; pucina; po- 

vrsina; plostina 
Lead (led), n. olovo; — w pokriti ili snabdjeti olovum 
Lead (lid), v. voditi; ici naprijed; upravljati; kroiiti; 

ravnati; vladati 
Leaden (ledn), a. olovnat; olovast; tezak; mlitav 
Leader (li'dor),n. vodja; poglavica; vodic; upravitelj; 

prvak 
Leadership (li'dorsip), n. vodstvo 
Leaf (lif), n. list; * — v. prolistati; listati 
Leafiness (H'fines), n. lisce 
Leafless (H'fles), a. bez lisea 
Leaflet (H'flet), n. listic 
Leafy (li'fi), a. brsnat; pun lisca 
League (lig). n. savez; narodni ugovor ili pogodba; — 

A", sjediniti; zdruziti 
Leaguer (ligor), n. saveznik 
Leak (Hk), n. rupa; pukbtina; — v. pustati vodu, 

plin, itd 
Leakage (li'kedz) n. isticanje; kolicina tekueine, koja 

utice ili istice 
Leaky (li'ki), a. pustajuci vodu; probusen; supalj 
Lean (Hn), v. nasloniti; nagnuti se; — a. mrSav; su- 

honjav 
Leanness (li'nes), n. mrsavost 
Leap (lip), v. odskociti; skoeiti; preskociti; — n. 

skok; preskok 
Leapfrog (lfpfra'g), n. djecja igra, kod koje .iedan 

preskakuje preko prignutih ledja drugih 
Leap year (li'p ji'r), n. prestupna godina, svaka ce- 

tvrta godina u kojoj ima 366 dana, i u kojoj ve- 

ljaca imade 29 dana 
Learn (lorn), v. uciti se; nauciti 
Learned (lo'rned), a. neen; vjest 
Learnedly (UVrnedH), adv. uceno; vjesto 
Learner (16'rnor), n. ucenik; naucnik 
Learning (lo'rning), n. uCenost 
Lease (lis), v. dati u zakup; — n. davanje u zakup: 

najam 
Leasehold Hi'sho'ld), n. zakupno dobro H L 

Leash — 322 — Legalize 

Leash (IIS), n. uzica, kojom se dr2e sokolovi, psi, itd. ; 

trak; vrpca; troje; — V. vezati; svezati; sputati 
Least (list), a. najmanji 
Leather (le'ddr), n. koza 

Leatherback (le'dorba/k), n. velika kornjaca 
Leathern (le'dorn), a. koznat; kozan 
Leathery (le'dori), a. poput koze; zilav 
Leave(Hv), n. dopust; dozvola; odlazak; — v. otiei; 

pustiti; napustiti; zapustiti; ostaviti posljednjoni 

voljom; povjeriti; prestati; listati; prolistati 
Leaven (levn), n. kvas; kvasac; — v. vreti; zakoha- 

vati se; uskliknuti 
Leavings (li'vings), n. ostatei 
Lecher (le'cor), n. bludnik; razbludnik 
Lecherous (le'eT>ras), a. pohotan; bludan 
Lecherousness (le'corasnes), Lechery (le'corl), n. 

bludnost 
Lection (le'ksan), n. Citanje ; lekcija 
Lecture (le'kcur), n. predfeivanje; citanje; ukor; — v. 

predavati; koriti 
Lecturer (le'kcuror), n. predavalac; propovjednik; 

profesor 
Lecturn (le'ktorn), Lectern, Lettern (le'torn), n. pre- 

davala^ki stol 
Ledge (led£), n. istraga; kraj; bok; sloj; greben; 

streha 
Ledger (le'dzor), n. glavna knjiga; posloyha knjiga 
Lee (H), n. drezdja; mutez; talog; zavjetrina ; strann 

od vjetra; zakloniste 
Leech (115), n. pijavica; — v. lijeciti; pustati krv n- 

porabom pijavica 
Leek (Ilk), n. bijeli luk 

Leer (lir), n. prijeki pogled; — v. gledati poprijeko 
Left (left), a. iijevi; — n. lijeva strana 
Leg (leg), n..noga." .v.- -: : 
Legacy (le'gasi'), n. ostavstina 

Legal (li'gal), a. zakonit; u suglasju sa zakonom . 
Legality (liga'liti), n, zakonitost 
Legalize (li'galajz), v, u&akonUi: opiinomo^lti ... L 

Legally — 32:J — l,emoii 

Legally (li'gaii), adv. zakonito 

Legate (le'get), n. izaslanik; papinski poslanik 

Legatee (le'gati'), n. baStinik 

Legation (lige'jSan), n. poslaniStvo; poslanstvo 

Legend (le'dzend ili li'dzend), n. prica; pripovijest; 

natpis; legenda 
Legendary (le'dzenderi), a. sastojeci se od basna; po- 

vecavan; ■ — n. pripovijetka; pripovijedac 
Leger (le'dzor), a. nevazan; sicusan 
Legerdemain (le'dzordime'jn), n. carolija; umotvor 
Leggin (le'gin), Legging (le'ging), n. dokoljenice 
Legible (le'dzibl), a. Citljiv ; razumljiv 
Legibleness (le'dziblnes), Legibility (le'dzibi'liti), r\. 

• citljivost; shvatljivost 
Legibly (le'dzibli), adv. citljivo 

Legion (li'dzan), n. ceta; legija; mnozina; mnostvo 
Legionary (le'dzaneri), a. legijski; vrlo brojan 
Legislate (le'dzislejt), v. stvarati ili davati zakone 
Legislation (le'dzisle'jsan), n. zakonodavstvo 
Legislative (le'dzisle'jtiv), a. zakonodavni 
Legislator (le'dzisle'jtor), n. zakonodavac 
Legislature (le'dzisle'jcur), n. zakonodavno tijelo; le- 

gislatura 
Legitimacy (ledzi'timasi), Legitimateness (ledzi'ti- 

metnes), n. zakonitost 
Legitimate (lidzi'timet), a.zakonit; naravan; stvaran; 

brafcni; zakonski; prav 
Legitimate (lidzi'timejt)., Legitimize (lidzi'timajz), y. 

uciniti zakonitim; uzakoniti 
Legitimately (lidzi'timetli). adv. zakonito 
Legitimation (lidzi'time'jsan), n. ovjerenje; iskaz-ni- 

ca; priznanje 
Legume (le'gum ili ligjii'm), ri. mahuna; ljuska; ko- 

zurica 
Leguminous (ligju'minasj, a. mainmast 
Leisure (li'2ur),. n. dokolica; prosto vrijeme; zgoda; 

besposlica; dospijevanje; prigoda; — a. neupo- 

sljen 
Leisurely (lifj&urli), a. udciban; spor; polagan 
Lemon He'inan). n. limuit; cetnin L 

.Lemonade — 324 -— Let 

Lemonade (le'mane'jd), h. limunada 
Lend (lend), v. uzajmiti; pozajmiti 
Lender (le'ndor), n. zajmodavac 
Length (lengt), n. duljina; duzjna 

Lengthen (lengtn), v. produljiti; produziti; rastegnuti 
Lengthwise (le'ngtua'jz), adv. dugoljasto 
Lengthy (le'ngti), a. dugoljast; dug- 
Lenience (li'niens ili li'njens), Leniency (li'niensi iii 

li'njensi), Lenity (le'niti), n. mekost; krotkost; 

blagost; dobrota; prijaznost; milosrdje; oproste- 

nje; milost; obzir; strpljenje 
Lenient (li'nient ili li'njent), a. niek; blag; milosr- 

dan; milost iv; krotak; prijazan; obziran; — n. 

ublazujuci lijek 
Leniently (li'nientli), adv. blago; milostivo 
Lenitive (le'nitiv), a. olaksajuci; ublazujuci; — i4. 

lijek za olaksanje bell 
Lens (lenz), n. lece 
Lent (lent), n. post od 40 dana, pocam od pepelnke <lb 

uskrsa, u spomen posta Isusa Krista; korizma 
Lenten (lentn), a. korizmen; jednostavan 
Lenticular (lenti'kjulOr), a. slican leci 
Lentil (le'ntil), n. leca ; varivo 
Leonine (li'onajn), a. lavlji; lavski 
Leopard (le'pord), n. leopard 
Leper (le'por), n. gubavac • 
Leporine (le'porajn ili le'porin), a. zecji 
Leprosy (le'prosi), n. guba 
Leprous (le'pras), a. gubav 
Lesion (li'zan), n. rana; bol 
Less (les), a. manji; — adv. manje 
Lesse (le'si'), n. zakupnik 
Lessen (lesn) v. smanjiti; sniziti 
Lesser (le'sor), a. manji; nizi 
Lesson (le'san) n. zadaca; prijekor; ukor; — v. upiti; 

poducavatl . 

Lessor (le'so'r), n. najrnodavae; oriaj, koji daje u za- 

kup 
Lest (lest), conj. da ne; da ne bi 
Let (let), v. dozvoliti; dopustiti; pustiti; iznajmiti; 

zaustavljati; prijeeiti; — - h. zaprijeka; otezann Lethal * — 32f> — Liberal 

Lethal. (U'.tal), a. smrtaii; smrtonosan ; sudbonosaia 
Lethargic (lita'rdzik), Lethargical (litn'rdzikal), a. iz* 

vanredno pospan 
Lethargy (le'tardzT), n. pospanost; tspost; mrtvilo 
Letter (le'tor), n. slovo; pismo; — v. otisnuti slova 
Letterpress (le'torpre's), n. tiskara 
Lettuce (le'tis), n. locika; Salata 
Levant (li'vant), a. ustajuci; ustavsi od poeinka 
Levee (le'vi), n. jutarnji docek posjetioca; nasip pro- 

tiv pop lave; ograditi rijeku nasipima 
Level (le'vel), a. ravan; vodoravan; gladak; — ■ v. 

sravniti; nisaniti; — n. ravan; ravniea; povrsina: 

jednakost; raznlja 
Levelness (le'velnes), n. jednakost 
Lever (li'vor ili le'vor), n. po-luga; motka 
Leveret (le'voret), n. mladi zee 
Leviathan (liva'jatan), n. kit 
Levigate (le'vigejt), v. smrviti; zdrobiti 
Levigation (le'vige'jsan), n. smrvljenje n praSinu 
Levity (le'viti), n. lakoumnost; neozbiljnost 
Levy (le'vi), n. ovrha, pljenidba; uzimanje; - — v. sa- 

birati; sakupljati; ovrhu voditi 
Lewd (ljud), a. bludan; razbludan; raspusten; neeisr; 

raskalasen; puten 
Lewdly (lju'dli), adv. bludno; raskalaseno 
Lewdness (lju'dnes), n. bludnost; raspustenost; raz- 

uzdanost 
Lexicographer (le'ksika'grafor), n. pisac rijecnika 
Lexicon (le'ksikan), n. rijecnik 
Liable (la'jabl), a. odgovoran; sklonjen; naklon 
Liableness (la'jablnes), Liability (la'jabi'liti) n. odgo- 

vornost; obveza; obvezatnost 
Liar (la'jor), n. lazac 
Libel (la'jbel), n. ocrnjivanje tudjeg poStenja pisa- 

njem; objelodanjeno osramocivanje; —.v. sramo- 

titi ili ocrnjivati pisanjem 
Libeler (la'jbelor), n. rugopisae 
Libelous (la'jbelas), a. rugajuci 
Liberal (li'b5ral), a. Slobodan; plemenit; otvoren; ve- 

lik; veledusan Liberalism — 320 — Liegeman 

Liberalism (li'boralizm)j n. slobodoumna nacela, 
Liberality (li'bora'liti), n. velikodusnost; plemenito<?i:; 

otvorenost; nepristranost ; slobodoumnost 
Liberalize (li-boralajz), \\ uciniti veledu^ninv; ri.i^iti 

predsuda ; poveCati 
Liberally (li'borali), adv. veleduSno; plemenito; otvo- 

reno; slobodno 
Liberate (li'borejt), v. osloboditi; spasiti; predati; 

izruciti 
Liberation (li'bore'jsan), n. oslobodjenje 
Liberator (li'bore'jtor), n. izbavitelj; osloboditelj 
Libertine (li'bortin), n. razuzdanac; — a. rasp-usten; 

razuzdan 
Libertinism (li'bortinizm), n. raspustenost; razuzda- 

nost; pokvarenost 
Liberty (li'borti), n. sloboda; dopust; dozvola; nepo- 

dredjenost 
Librarian (lajbre'jrian), n. knjiznicar 
Librarianship (lajbre'jriansip), n. knjiznicarstvo 
Library (la'jbreri), n. knjizniea 
Lice (lajs), n. usi 
License (la'jsens), n. dozvola; sloboda; —v. dozvoliti: 

opunovlastiti; dopustiti 
Licentiate (lajse'nsiet), n. ovlastenik; pripu§tenik 
Licentious (lajse'nsas), a. rabeci dozvolu; raspusten; 

razuzdan; bludan; pohotan; necudoredan 
Licentiously (lajse'nsasli), adv. razuzdano; raspuste- 

no; necudoredno; bludno 
Licentiousness (lajse'nsasnes), n. razuzdanost; ras- 

kalasenost; necudorednost 
Lick (lik) ; v. lizati; polizati; tuci; batinati; biti; — 

n. udarac; cuska 
Lickerrish (li'koris), a. teSan; mastan; sladak; lakojn 
Licorice (li'koris), n. slatki korjen; sladic* 
Lid (lid), n. poklopac; pokrov; zaklopac; kanje 
Lie (laj) n.lal; —v. lagati; varati 
Lie (laj), v. lezati; leZati vodoravno; biti smjegten; 

ostati; stanovati; spavati 
Lief (llf), adv. s veseljem; veselo; voljno; rado 
Liege (lldz), a. gospodar lena; Rospodar; vladar 
Liegeman (Ifdzman), n. podanik _ ■ Lien — 327 -- Likelihood 

Lien (Clin), n, trazbina; optere£enje 

Lieu (lju), n. mjesto 

Lieutenant (luto-nafit)i ri. namjesnik; porucnik 

Life (lajf), ri. zivot; vladanje; ponasanje; duh; ocl- 

vaznost 
Lifeless (la'jfles), a. bezzjvotan; mrtav; tup; tezak 
Lifelessness (la'jflesnes), n. bezzivotnost 
Lift (lift), v. dignuti; dici; uzvisiti; uznesti; dignuii 

se; — n. podignuce; uzviSenje 
Lifter (li'ftor), n. dizalo; dizaljka 
Ligament (li'gament), n. vez; spoj; zglob 
Light (lajt), n. svjetlo; rasvjeta; — a. svjetao; bistar; 

sjajan; bjelkast; lagan; brz; okretan; sicusan. 

rijedak; neznatan; umjeren; nestalan; nenamjes- 

ten; krilat; necist; raspusten; pjeskovit; lahko 

zdrobiv; - — v. upaliti; uzgati; rasvijetliti; nado- 

ei; smjestiti se: poeinuti 
Lighten (lajtn), v. olaksati; utjesiti: rasvijetliti: raz- 

bistriti 
Lighter (la'jtor), n. nazigae 
Lightheaded (la'jthe'ded). a. vjetf&njast; lakouman: 

nesmotren; nestasan 
Lighthearted (la'jtha'rted), a. veseo; dobre volje; za- 

dovoljan; zabavan ... . .. - , 

Lightness (la'jtnes), ri. lakopa; lasnoca; okretnost; 

lakounmost 
Lightning (la'jtning), n. sijevanje; bljeskanje; munjj. . 

strijela 
Lightning rod (la'jtningra'd), n. munjovod 
Lights (lajc), n. pluca Hi dzigeriee u zvijeri Hi ptice 
Lightsome (la'jcam), a. jasan; bistar; veseo 
Ligneous (li'gnias), a. drven; drvenast 
Lignite (li'gnajt), n. drveni ugljen 
Like (lajk), a. jednak; sli£an; — adv. ■ na sliftan na* 

cin; kao; vjerojatnb; po svoj prilici;' — - n. sllc- 

nost; nagnu^e; — v. voliti; u2iva-ti; goditi: pri- 

bliziti se; teskom mukora izbjeci 
Likelihood (la'jklihud), Likeliness (la-'jklines), n, iz- 

gled; vid; slika; vjerojatnost L 

Likely — 328 — Limner 

Likely (la'jkli), a. -vjerojatan; ugodan; — adv. vjen>^ 

jatno; po svo.i prilici 
Liken (lajk.n), v. srovniti; prispodobiti: usporediti 
Likeness (la'jknes), n. slitfnost; jeclnakost; prispoclo- 

ba; slika; izgled 
Likewise (la'jkua'jz), conj. isto tako; takodjer; po- 

vrh toga 
Liking (la'jking), n. dopadanje; uzitak; zabava; na- 

ginjanje; naklonost 
Lilac (la'jlak), n. jorgovan 
Lilliputian (li'lipju'san), a. sicusan; malen 
Lilt (lilt), v. zadovoljno si pjevati 
Lily (li'li), n. liljan; lijer 

Lily of the valley (li'li av di va'li), n. djurdjica 
Limb (lira), n. obod; kraj; okrajak; ud; udo; clan; 
grana; — v. dijeliti na clanke; ustrojavati; raz- 
uditi; razglobiti 
Limber (li'mbor), a. vitak; gibak; prutak; mek; okre- 

tan; — - v. uciniti gipkim; smeksati 
Limberness (li'mbornes), n. gipkost; vitkost 
Lime (lajm), n. Ijepak; krec; vapno; lipa; — v. lije- 

piti; uloviti; hvatati; kreSiti 
Limehound (la'jmha'und), n. vizlja; prehodni pas 
Limekiln (la'jmki'l), n. vapnenica; krecana; pec, u ko • 

joj se vapno zeze 
Limestone (la'jmsto'n), n. krecni kamen; vapnenac 
Limewater (la'jmua'dor), n. vapnena voda; rastopi- 

na od kreca u Ijekarske svrhe 
Limit (li'mit), n. medja; granica; — v. ograniciti; <>- 

medjasiti 
Limitable (li'mitabl), a. sto se moze ograniciti 
Limitation (li'mite'jsan), n. granica; medja; ogra- 

djenje; ograni6enje; zastarjelost 
Limited (li'mited), a. ogranicen; tijesan; malen; ma* 

louman; tup 
Limitless (li'mitles), a. neogranicen; neizmjeran 
Limn (lim), v. risati; slikati; rasvijetliti; crtati 
Limner (li'mnor), n. sitnoslikar Limp _ — 329 — Lint 

Limp (limp), v. hramaii; sepati; n. hramanjp; §e- 

panje 
Limpid (li'mpid), a. bistar; proziran; cist 
Limpidity (limpi'cliti), Limpidness (li'mpidnes), n. ja- 

snost; bistrina; vedrina; prozirnost 
Limpsy (li'mpsi), Limsy (li'mzi), a. slab; gibiv 
Limy (la'jmi), a. krecast; va-pnen 
Linchpin (li'nepi'n), n. lvmjak 
Linden (li'nden), n. lipa 
Line (lajn), v. postaviti; ocrtati; oznaciti linijama; 

opetovati (pjesmu) liniju po liniju; — n. konac; 

konopac; uze; vrpca; niz; crta; potez; ophod; po- 

vorka; sprovod; vlak; pravac; redak; stih 
Lineage (li'niedz), n. koljeno; loza; spol; rod; nara- 

staj; pokoljenje; krv 
Lineal (li'nial), a. sastavljen od crta; sto vuce lozu; 

nasljedan 
Lineament (li'niament), n. crtalica; nacrt tijela; oblik 
Linear (li'nior), a. ravan 
Linen (li'nen), n. platno; — a. platnen 
Liner (la'jnor), n. parobrod 
Linger (li'ng-or), v. otezati; oklijevati; krzmati; doc- 

niti; kasnjeti 
Lingerer (li'ngoror), n. krzmalac; oklijevalac 
Lingering (li'ngoring), a. polagan; — n. krzmanje; 

otezanje 
Lingo (li'ngo), n. jezik; govor 
Lingual (lfngual), n. jezicni 
Linguist (li'nguist), n. jezikoslovac 
Linguistic (li'ngui'stik), Linguistical (li'ngui'stikal), 

a. jezikoslovni 
Linguistics (li'ngui'stiks), n. jezikoslovlje 
Lining (la'jning), n. postava 
Link (link), n. karika; ud; veriga; spona; baklja; — 

v. spajati; vezati 
Linnet (li'net), n. konopljarka 
Linseed (H'nsid), n. laneno sjeme 
Linstock (li'nstak), n. vitiljada; fitilj 
Lint (lint), n. Ian; preclivo - Lintel — 330 -— Literally 

Lintel (li'ntel), n. zapor; zasun; kracun 

Lion (la'jan), n, lav 

Lioness (la'janes), n. lavtca" 

Lip (lip), n. usna; usnica; - v. dotaknuti sd u Siri- 
ca ma 

Liquable (li'kuabl), Liquefiable (li'kulfa'jabl), a. ras- 
topljiv; taljiv 

Liquation (lajkue'jsan), Liquefaction (li'kuifa'ksan), 
n. topljenje; rastapanje 

Liquefy (li'kuifaj), v. topiti se; rastapati se 

Liguescency (lajkue'sensi), n. rastopljivost; toplji- 
vost 

Liquescent (lajkue'sent), a. rastapljajuci se 

Liquid (li'kyid), a. tekuci; zidak; rastopljen; — n. te- 
kucina; zitkost 

Liquidate (li'kuidejt), v. urediti; isplatiti; odrediti; 
ustanoviti; razjasniti 

Liquidation (li'kuide'jsan), h. razjasnjenje; proracu- 
navanje; uredjenje dugova 

Liquidity (likui'diti), n. tekucina 

Liquor (li'kor), n. tekucina; zitkost; slatka rakija; 
rozolija 

Lisp (lisp), v. susketati; saptati; sanuti; zuboriti; 
zuborkati 

List (list), n. rub; obrub; okrajak; popis; spisak; — 
v. obrubiti; opgiti; postaviti; zaposjesti; ograditi: 
priviti; nasloniti se; nagnuti se; zeljeti; ceznuti; 
birati; izabrati; goditi; slusati; prisluskivati 

Listen (lisn), v.' slusati; cuti; paziti; pokoriti se 

Listener (li'snor), n. slusatelj; oslusnik 

Listless (li'stels), a. nepazljiv; nemaran 

Listlessly (li'stlesli), adv. nepazljivo; nemarno; bez- 
brizno 

Listlessness (li'stlesnes) n. nepazljivost; nemarnost 

Litany (li'tani), n. litanije 

Liter, Litre, (li'tor), n. litar 

Literal (li'toral), a. doslovan ; stvarari 

Literally (li'torali), adv. doslovce; doslovno Literary — :J31 — .Liveliness Literary (li't6reri), a. knjizevnieki; kn.iizevan; znan- 

s.tven; naucan; uCen 
Literate (li'tSret), a. ucen; znanstven; pismen 
Literati fli'tiro'jtaj), n. uSenjaei 

Literatim (li'tire'jtim) adv. doslovce; rijee po rije£ 
Literature (li'toracur), n. knjizevnost: ucenost 
Litharge (li'tardz), n. glacina; gledja 
Lithe (lajt), a. popustljiv; podatan; mek; gibiv; 0.1 

kretan 
Litheness (la'jtnes). n. mekoea; gipkost; okretno.st 
Lithograph (li'tograf), v. pisati na kamenu i otisnuti 

slova na papir; — n. otisak sa kamena na papiru 
Lithographer (Lita'grafor), n. kamenopisac 
Lithography (lita'grafi), n. kamenotisak; litografija: 

litografski aavocl 
Litigant (li'tigant), n. stranka kod sudbenog postup- 

ka 
Litigate (li'tigejt), v. pravdati se; sudbeno progoniti 

koga 
Litigation (li'tige'jsan), n. sudbeni progon 
Litigious (liti'dzas), a. prijeporan; svadljiv 
Litigiousness (liti'dzasnes), n. svadljivost 
Litter (li'tor), n. nosiljka (postelja) ; stelja; le^iste; 

leglo; smutnja; nered; prascad; mladi; ■ — v. po- 

razbacati; zbrkati; kotiti; okotiti; steniti se; ma- 

citi se; koziti se; teliti se; oprasiti se; ozdrije- 

biti se; izmetati se; izvrci se 
Little (litl), a. malen; maljusan; kratak; neznatan; 

— n. malo; malenkost; sitniea; — adv. malo; 

neznatno 
Littleness (li'tlnes), n. malenkost; maloea 
Littoral (li'toral), a. obalni 
Liturgy (li'tordzi), n. liturgija 
Live (liv), v. zivjeti; stanovati; prebivati; trajati; 

hraniti 
Live (lajv), a. 2iv; zivahan; ozbiljan; radin; upaljen; 

bistar; blistav 
Livelihood (la'jvlihud), n. zivez; hrana; uzdrzavanje 
Liveliness (la'jvlines), n. zivahnost Livelong — 332 — Loathful Livelong (li'vlang), a. cio; citav; trajau 

Lively (la'jvli), a. zivahan; ..ziv; otvoren; odvazmi; 

brz; zestok; - adv. zivahno 
Liver (li'vor), n. jotra ; crna dzigerica; zitelj; sta- 
ll ovnik 
Livery (li'vori), n. preclaja; predavanje; odjeca; slu- 

ge; livreja; jelo; hrana; — v. obuci u livreju 
Liveryman (li'voriman), n. sluga obucen u livreju 
Liverystable (li'voriste'jbl), n. staja, u kojoj se drze 

konji za iznajmiti 
Livestock (la'jvsta'k), n. marva 
Livid (li'vid), a. crnomanjast; zagasit; modrikast 
Lividness (lrvidnes), Lividity (livi'diti), n. olovna 

boja 
Living (li'ving), a. ziv; radin; marljiv; — n. zivez; 

zivljenje 
Lizard (li'zord), n. guster; gusterica 
Llama (la'ma), n. lama 
Lo (lo), int^rj. glsdj; vidi; gle; pazi 
Loach (louc), n. brkica (maleiia potocna riba) 
Load (loud), n. teret; tovar; breme; tezina; — v. te- 

retiti; tovariti; napuniti; teziti; opteretiti 

Loadstar, Lodestar (lo'udsta'r), n. zvijezda vodilja; 
polarna zvijezda 

Loadstone, Lodestone (lo'udsto'n), n. magneticna ze- 
ljezna ruda sa istim svojstvima kao i magnetic- 
na igla 
Loaf (louf), n. hljeb; hljebac; —v. ljencariti; tuma- 

rati; ubijati vrijeme u besposlici; skitati se 
Loafer (lo'ufor), n. skitnica; besposliea 
Loam (loum), n. glina; ilovaca; mura; blato 
Loamy (lo'umi), a. glinast; blatan 
Loan (loun), n. zajam; — v. nzajmiti; pozajmiti; u 

zajam dati 
Loath (lgut), a. odvratan; protivan; nerad; prisiljen 
Loathe (lout), v. gaditi se; omrznuti; grustiti se 
Loathful (lo'utful), a. ocluran; gadan; gnjusan; oga- 
van Loathing- — 333 — Lodging 

Loathing (lo'iiting), n. odusnost; gnjusanje; gad; o- 

gavnost; zgrazanje 
Loathsome (lo'ytsam), a. gnjusan; gadan; oduran 
Loathsomeness (lo'utsamnes), n. odurnost; gnjusoba 
Loaves (louvz), n. hljebovi; hljebci 
Lob (lab), n. tupak; njesto tvrda i teska 
Lobby (la'bi), n." predsoblje; cekaonica 
Lobe (lob), n. resa; krpa; krilo; usna resica 
Lobster (la'pstor), n. jastog 
Local (lo'kal), a, mjesni 
Localism (lo'kalizm). n. narjecje ili obieaj stanovitog 

mjesta 
Locality (loka'liti), n. mjestnost; smjestenje 
Locate (lo'kejt), v. smjestiti; nielnuti; poloziti; naci; 

pronaci; nastaniti se; spustiti se; sjesti; odrediti 

granice 
Location (lo'ke'jsan), n. smjestenje; mjesto; polozaj; 

izmjeren komad zemlje 
Lock (lak), n. kovrcak; uvojak; vitica; pram; pra- 

micak; brava; kljucanica; *lokot; kuka; kljuc; 

zaustava; — v. zakljucati; zatvoriti; sklopiti so; 

uhvatiti se 
Locker (la'kor), n. ormar; skrinja; sanduk 
Locket (la'ket), n. kukica; medaljon 
Locomotion (lo'komo'san), n. promjena mjesta 
Locomotive (lo'komo'tiv), 'a. mijenjajuci mjesto; gi- 

bajuci se 
Locust (lo'kast), n. skakavac; kobilica 
Locution (lokju'san), n. govor; razgovor; rijec 
Lode (lod), n. put; korito; zila 
Lodestar (lo'udsta'r), n. zvijezda vodilja; polarna zvi- 

jezda 
Lodestone (lo'udsto'n), n. magneticna zeljezna ruda 

sa istim svojstvima kao i magneticna igla 
Lodge Uadl),. n. zakloniste; koliba; dascara; stan; 

prebivaliste; odsjek; drustvo; — v. prespavati 

(kroz no^) ; stanovati; prebivati; zivjeti 
Lodger (la'dzor), a> stanovnik 
Lodging (la'dzing), n. stan ; prebivaliste: brlog L 

lodgment — 331 — L ongitudinal 

Lodgment (la'd^ment), n. stan; soba; mjesto 

Loft (laft), n. tavan; podignuce 

Loftiness (la'f tines), n. visina; uzvi&enost; oholost 

Lofty (la'fti), a. visok; uzviSen; ohol; nadut 

Log (lag), n. klada; panj balvan; greda; brzomjer 

Logarithm (la'garitm), n. logaritam 

Log book (la'g bu'k), n. knjiga, u k'oju se ubiljezuju 

dogadjaji morskog putovanja 
Logcabin (la'gka'bin), Loghouse (la'gha'us), Loghut 

(la'gha't), n. kula; kladara.; cardak . 
Loggerhead (la'gorhe'd), n. mucurla; bena; bluna; 

bukvan 
Logic (la'dzik), n. logika; misloslovlje 
Logical (la'dzikal), a. logican; razborit 
Logically (la'dzikali), adv. Iogicn'o; logicki 
Logician (lodzi'san), n. logicar 
Loin (lojn), n. bok; bedro 
Loiter (lo'jtor), v. vuci se polagano; dangubiti; doe- 

niti; vucariti se 
Loiterer (lo'jtoror), n. skanjivalac; skitalica; potu- 

calo ; vucibatina 
Loll (lal), v. protezati se; izvaliti se; ispruziti (jezik) 
Lone (Ion), a. samotan; sam; neozenjen 
Loneliness (lo'nlines), n. samoca 
Lonely (16'nli), a. samostan; osamocen 
Lonesome (16'nsam), a. osamljen 
Lonesomeness (lo'nsamnes), n. osamljenost 
Long (lang), a. dug; protegnut; dalek; dosadan; - 

adv. dugo; — v. ceznuti; ginuti; zudjeti 
Longe (landz), n. udar; udarac 
Longevity (landze'viti), n. trajanje zivota; zivljenje; 

dug zivot 
Longheaded (la'nghe'ded), a. oStrouman 
Longheadedness (la'nghe'dednes), n, uStroumnost 
Longing (la'nging), n. zudnja; 5e2nja 
Longitude (la'ndzitjud), n. duljina 
Longitudinal Oa'ngit.iu'dinal) v. odnoseci se na dul.'i- 

nu Longitudinally — 335 — Lordliness 

Longitudinally (lo'ngitju'dinali) adv. po duljini 
Longsighted (la'ngsa'jted), a. dalekovidan 
Longsightedness (la'ngsa'jtednes), n. dalekovidnost 
Longsuffering (la'ngsa'f5ring), a. dngotrpan; strpljiv 
Longtongued (la'ngta'ngd), a. dugojeziean; brbljav 
Loo (lu), n. vrst igre kod karata 
Looby (lu'bi), n. bluna; bukvan; bezjak 
Look (luk), v. gledati; traziti; paziti; igcekivati; o- 

pazati; pricinjati se; ciniti se; uplivisat! pogle- 

clima; — n. pogled; pa^nja 
Looker (lu'kor), n. gledalac 
Lookingglass (ln'kingla's), n. zrcalo; ogledalo 
Lookout (lu'ka'ut), n. biti oprezan; strazar 
Loom (lum), n. tkalo; — v. prikazati se 
Loon (Urn), n. zamka; spona; rub; oko; krivulja 
Loophole (lu'pho'l), n. otvor; rupa; pukotina 
Loose (lus), a. raspusten; razvezan; odrijesen; rasklN 

man; Slobodan: razuzdan; bludan; — v. razveza- 

ti; odrijesiti; osloboditi; otkupiti; izbaviti; zaplo- 

viti; ostaviti luku 
Loosely (lu'sli), adv. raspusteno; klimavo; razuzdano 
Loosen (lusn), v. popustiti; potresti; uzdrmati: dr- 

mati; razrijediti 
Looseness (lu'snes), n. klimavost; raspustenos* ; 

sloboda; razuzdanost 
Loot (lut), n. pljackanje; plijen; — v. pljackati 
Lop (lap), v, odsjeci 

Lopeared (la'pi'rd), a. imajuOi viseea uha 
Lopsided (la'psa'jded), a. nagibajuci na jednu stranu; 

jednostran 
Loquacious (lokue'jsas), a. brbljav 
Loquaciously (lokue'jsasli), adv. brbljavo 
Loquaciousness (lokye'jsasnes), Loquacity tlokiui'- 

siti>, n. brbljavost 
Lord (lord), n. gospodln; gospudar; vladar; plemie; 

mui; suprug; vrhovno bi6e; Spasiteli; Krist; — 

v.. gospodovati 
Lordliness (lo'rdlines), n. visost; visacanstvO; dosto- 

jaiistvo Lordly — 336 — Low 

Lordly (lo'rdli), a. gospodski; ptmen; odliean; bahat; 

zapovjedaju£i; drzovit 
Lordship (lo'rdSip), n. gospodstvo 
Lordsprayer (lo'rds pre'jer), n. ocenas 
Lore (lor), n. uSenost; znanje; mudrost; savjet 
Lorn (lorn), n. izgubljen; zapusten; samotan 
Lose (luz), v. gubiti; izgubiti; biti lisen 5esa; pro- 

tepsti; unistiti 
Loser (lu'zor), n. onaj, koji gubi 
Loss (las), n. gubitak; unistenje; lisen je; steta 
Lost (last), a. izgubljen; protepen; smeten; neshvat- 

ljiv; nevidljiv 
Lot (lat), n. udes; sreca; slucaj; zrijeb; dio; komad 

zemlje; — v. zrijebati; dijeliti 
Lotion (lo'san), n. ispiranje; pranje; kupanje 
Lottery (la'tori), n. lutrija- 

Loud (laud), a. glasan; bu£an; zestok; — adv. glasno 
Loudly (la/udli), adv. glasno; jako; zivo 
Loudness (la/udnes), n. glasnoca; buka; vika 
Lounge (laundz), v. ljenariti se; dangubiti 
Lounger (la'undzor), n. ljencina 
Louse (lays), n. us 
Lousiness (la/uzines), n. usljivost 
Lousy (la/uzi), a. usljiv 

Lout (Jaut), n. blezgan; nedotupavac; bena 
Loutish (la'utis), a. neotesan; nezgrapan; benast 
Lovable (la'vabl), a. ljubazan; milokrvan 
Love (lav), n. ljubav; ljubljenik; — v. ljubiti; voljeii; 

zaljubiti se 
Loveless (la'vles), a. neljubljen 
Love letter (la'v le'tor), n. ljubavno pismo 
Loveliness (la'vlines), n. ljubaznost; milokrvnost 
Lovely (la'vli), a. ljubak; ugodan; zabavan 
Lover (la'vor), n. ljubavnik; milosnik; ljubitelj 
Low (lou), a, ntzak; ponlzan; jeftin; siromasan; be^- 

obrazan; odvratan; prost; — adv. nisko; jeftino; 
prostaCki; — v. miikati; rukati; — n. mukanje; 

rukanje Lowbred — 337 — L,ueky 

Lowbred (lo'ubre'd), a. zlo odgojen; neotesan; prost; 

neuljudan 
Lower (lo'yor), a. nizi; — v. sniziti; tonuti; potamni- 

ti; pomraciti se; mrgoditi se; biti mrk 
Lowermost (lo'uormQ'st), a. najnizi 
Lowery (lo'uori), a. oblacan; Imuran 
Lowing (lg'uing), n. mukanje; rukanje 
Lowland (lo'uland), n. nizina; ravan 
Lowliness (lo'ulines), n. niskoca; poniznost; smjernost 
Lowlived (lg'yla'jvd, a. necastan; bezobrazan; prijezi- 

ran 
Lowly (lo'uli), a. ponizan; blag; nizak 
Lowminded (lo'uma'jnded), a. niske duse 
Lowspirited (lo'uspi'rited), a. snuzden; pognut 
Loyal (lo'jal), a. vjeran 
Loyally (lo'jali), adv. vjerno 
Loyalti (lo'jalti), n. vjernost 

Lozenge (ia'zendz), n. romb; iskrivljen eetverokut 
Lubber (la'bor), n. neotesanac; prostak 
Lubberly (la'borli), a. nezgrapan; neotesan 
Lubricate (lju'brikejt), v. zgladiti; uciniti skliskim 
Lubrication (lju'brike'jsan), n. gladjenje 
Lubricity (ljubri'siti), n. kliskost; glatkost; nestai- 

nost; besramnost; raskalagenost 
Lubricous (lju'brikas), a. gladak; sklizak; nestalan 
Lucent (lju'sent), a, sjajan; svjetao; bistar 
Lucern (lju'sorn), n. ljekariea; lucerna 
Lucid (lju'sid), a. sjajan; proziran; jasan; zdrav; ra- 

z u ma n 
Lucidly (lju'sidli), adv. jasno; sjajno; razborito 
Lucidness (lju'sidnes), Lucidity (ljusi'diti), n. jas- 

nost; bistrina; razgovijetnost 
Lucifer Oju'sitor), n. Lucifer; sotona 
Luck (lak), n. sre£a; slu5aj; sudbina 
Luckily "(la'kili), adv. sreCom; sretno; slaca-jno 
Luckiness (la'kines), n. sre£a 
Luckless (la'kles), a. nesretan 
Lucky (la'ki), a. sretan: uspjeSan Lucrative — 338 — Lumpish 

Lucrative (lju'krativ), a. koristan; koristonosan; pro- 

bitacan; plodan; unesan 
Lucre (ljo'kor), n. korist; dobit; dobitak 
Lucubrate (lju'kubrejt), v. uCiti se kod svjetla svijece; 

raditi no£u 
Lucubration (lju'kubre'jsan; n. ucenje.nocu; iiocn-i 

radnja 
Luculent (lju'kulent), a. jasan; bistar; ocit 
Ludicrous (lju'dikras), a. smijesan; saljiv 
Ludicrously (lju'dikrasli), adv. smijesno; saljivo 
Ludicrousness (lju'dikrasnes), n. smijesnost 
Luff laf), n. strana broda prama vjetru 
Lug (lag), n. uho; drzak; — v. potegnuti; vuci 
Luggage (la'gedz), n. prtljaga 
Lugger (la'gor), n. jedrenjaca 
Lugubrious (lugju'brias), a. tugaljiv; zalostan 
Lukewarm (lju'kua'rm), a. mlak; mlacan; ravnodu- 

§an ; mlitav 
Lukewarmly (lju'kua'rmli), adv. mlako; ravnodusno; 

mlitavo/ 
Lukewarmness (lju'kuarmnes), n. mlakost; mlita- 

vost; ravnodusnost 
Lull (lal), v. uspavati; umiriti; smiriti se; 
Lullaby (la'labaj), n. uspavanaka; ljuljanka 
Lumbago (lambe'jgo), n. reumatizam ill prehlada u 

krizima 
Lumber (la'mbor), n. ropotarija; gradjevno drvo 
Lumber room (la'mbor ru'm), n. ropotarnica 
Luminary (lju'mineri), n. svjetlo; svjetlost; svijeca; 

posvjet 
Luminous (Iju'minias). a. svjetao; sjajan; bistar 
Luminously (lju'minasli), adv. sjajno; jasno 
Luminousness (lju'minasnes), Luminosity (lju'mina*-- 

siti), n. sjajnost; sjaj; svjetlost 
Lummox (la'maks), n. bitanga 
Lump (lamp), n. gruda; komad; -~- v. zgruditi; zbaca- 

ti zajedno 
Lumpish (la'mpis), a. zdepast; nespretan; nezgrapau; 

trom; teznk; tnp; neradin JLumpishness — 339 — Lutheran 

Lumpishness (la'mpisnes), n. tromost; nezgrapnost 

Lumpy (la'mpi), a. grudat; grudav 

Lunacy (lu'nasi), n. slaboumnost; poremecenje uma; 

ludost; bjesnoca 
Lunar (lju'nor), a. mjeseSni 
Lunatic (lu'natik), a. mjesecnjacki; — n. ludjak; lu- 

djakinja 
Lunch (lane), n. mali rucak; uzina; — V. rucati 
Lung Gang), n. pluca; bijela dzigerica 
Lunge (landz), n. ubod; udarac; — v. ubosti; turnuti 
Lurch (larc), n. naglo nagnuce broda na jednu strain i 
Lurch (lore), v. povuei se na stranu; cekati u zasjedi; 

vrebati; docekati 
Lurcher (lo'rcor), n. vrebalac; zasjednik 
Lure (ljur), n. mamljenje; nieka; privlaeivost ; — - v. 

mamiti; vabiti; privlaeiti 
Lurid (lju'rid), a. blijed; Imuran; neveseo 
Lurk (lork), v. lezati sakriven; kriti se; pritajiti se 
Lurker (lo'rkor), n. vrebalac; pustahija 
Luscious (la'sas), a. presladak; slastan; raskosan; o-, 

gavan 
Lusciously (Uvsasli), adv. preslatko; ogavno 
Lusciousness (la'sasnes), n. prekomjerna slatkoea 
Lush (las), a. socan 
Lust (last), n. zudnja^; zelja; uzitak; pozuda; pohota; 

— v. zuditi; ceznuti; pozeljeti 
Lustful (la'stful), a. pohotljiv ; razbludan; razuz- 

dan; podrazljiv 
Lustfully (la'stfuli), adv. pohotljivo; razbludno 
Lustfulness (la'stfulnes), n. pohotljivost; razbludnost 
Luster, Lustre (la'stor), n. sjaj; sjajnost; svjetlost; 

svjetionik 
Lustiness (la'stines.), n. snaga; krepkost- jakost; 

krupnost; tovnost 
Lustrous (la'stras), a, svjetao; jasan; bisfar 
Lusty (la'sti), a. snazan; cvrst; jak; svjez 
Lute Ojut), n. lutnja Cglazbalo) ; lem; ludiim 
Lutheran (Iju'tftran), a, luteranski; — n. Luteranac L M 

Luthern — 340 — Machinate 

Luthern (lju'tdrn), n. prozor na krovu 

Luxate (la'ksejt), v . iScasiti 

Luxation (lakse'jgan). n. iScasenje 

Luxuriance (laksu'rians), Luxuriancy (laksu'riansi), 

n. raskosnost; bujnost 
Luxuriant (lagzu'riant), a. raskosan; bujan 
Luxuriate (lugzu'riejt), v. zlvjeti raskosno; lihvariti; 

bujno rasti; siriti se 
Luxurious (lagdzu'rias), a. raskoSan; gizdav; sjajan ; 

divan 
Luxuriously (lagdzu'riasli), adv. raskosno 
Luxuriousness (lagdzu'riasnes), n. raskosnost; bujnost 
Luxury*(la'ksuri), n. raskos; raskosnost; sjaj; gizdi; 

divota; slast 
Lyceum (la'jsi'am), n. mjesto u Ateni, gdje je Aristotel 

poducavao filozofiju; viSa skola; licej 
Lye (laj), n. lug; cijedj 

Lymph (limf), n. sukrvica; mezgra ; voda 
Lynch (line), v. lincevati 
Lynching (li'neing), n. lincevanje 
Lynx (links), n. ris 
Lynxeye (li'nksa'j), n. ostro oko 
Lyre (la'er), n. lira 
Lyric (li'rik), n. lirska pjesma; lirik 
Lyric (li'rik), Lyrical (li'rikal), a. lirski 

M 

Ma (ma), n. mati; majka 

Ma'am (mam), n. gospodja 

Macadamize (maka'damajz), v. pokriti cestu razbitim 

kamenjem, naeinivgi time glatku povrSinu 
Macaroni (ma'karo'ni), n> makaroni; bigule 
Macaw (makaV), n. velika juzYio americka papiga 
Mace (mejs), h. buzdovan; topuz; muSkatnl cvijet 
Macerate (ma'sorejt), v. nakvasiti; nam'ociti; izluSiti; 

— n. kvaSenje; izluzlvanje 
Machinate (ma'kinejt), v. snovati; umovati; stvaraU M 

Machination — :J41 - — Magic 

Machination (ma'kine'.isan), n. naert; plan; qsnova; 

urota; spletka 
Machinator (ma'kine'.itor), n. zacetnik; urok; povod; 

speltkar; smutljivac 
Machine (masi'n), 11. stroj; masina; sprava 
Machinery (masi'nori), n. masinerija; strojevi; spra- 

ve 
Machinist (ma'si'nist), n. masinista; strojar 
Mackerel (ma'korel), n. lokarda 

Mackintosh (ma'kintas), n. nepromociva kabanica 
Macula (ma'kjula), n. ljaga; prlja; mrlja 
Maculate (ma'kjnlejt), v. mrljati; ocrniti; okaljatl; 

zaprljati 
Mad (mad), a. bijesan; hid; slabouman; srdit; — er. 

razbi jesniti ; rasrditi 
Madam (ma' dam), n. gospodja 
Madcap (ma'dkap), n. vrtoglavac; drznik 
Madden (madn), v. pobi jesniti; razbijesniti 
Madder (mador), n. broc (biljka, od koje se korjea 

rabi za bojadisanje) 
Madefy (ma'difaj), v. navlaziti; namociti; nakyasiti 
Madeira (madi'ra), n. vino sa otoka Madeira 
Mademoiselle (ma'dmua'ze'l), n. gfospojica; djevojka; 

cura 
Maonouse (ma'dha'ys). n. ludnica 
Madly (ma'dli), adv. bijesno 
Madman (ma'dman), n. bjesomncnik; ludjak 
Madness (ma'dnes), n. bijes; bjesnoca 
Madonna (mada'na), n. blazena djevica Marija, ili njo~ 

zina slika 
Madrigal (ma'drigal), n. ljubavna pjesmica; pjesma 

od cetiri ili vi§e djelova 
Maestro (mae'stro), n. umjetnik; skladatelj 
Magazine (ma/gazi'n), n. skladigte; ambar; magazin 
Maggot (ma'gat), n. sturak; evrcak; muSica; erv; 

crvic 
Maggoty (ma'gati), a. crvijiv; muSicav; cudljiv 
Magi (me'jdzaj), n. mudraci sa istoka 
Magic (ma'dzik), n. carolija; madjije; vracanje Magic — 342 — Magpie 

Magic (ma'dzik), Magical (ma'dzikal), a. caroban. 

carobnjacki 
Magician (madzi'san), n. Carobn jak ; vracar ; madjin- 

nik; vijestac 
Magisterial (ma'dzistfrial), a. gospodski; poglavar- 

ski; zapovijedan; uzvisen; ponosit; ohol; drzovit 
Magisterially (ma'dzisti'riali) adv. gospodujuci; od 

poglavarstva; ponosito 
Magistracy (ma'dzistrasi), n. gradsko poglavarstvo; 

magistrat 
Magistrate (ma'dzistret), n. poglavar; mirovni sudao 
Magnanimity (ma'gnani'miti), n. velikodusnost; ve- 

ledusnost; plemenitost 
Magnanimous (magna'nimas), a. velikodusan; vele- 

dusan; plemenit 
Magnanimously (magna'niniasli), adv. velikodusno: 

veledusno; casno 
Magnate (ma'gnejt), n. velikas; odlicnik; plemie 
Magnesia (ma'gni'zia), n. magnezija; gorcika 
Magnet (ma'gnet), n. magnet 
Magnetic (magne'tik), Magnetical Cmagne'tikal), a. 

magnetiSan; privlaciv 
Magnetism (ma'gnetizm), n. magnetizam; privla£i- 

vost 
Magnetize (ma'gnetajz), v. magnetovati; privlaCiti 
Magnific (magni'fik), a. velicanstven 
Magnificence (magni'fisens), n. velicanstvenost; ras- 

ko§; sjaj; sjajnost; divota; gizda 
Magnificent (magni'fisent), a velicanstven; s ja jan ; 

divan; gizdav; raskosan 
Magnificently (magni'fisentli). adv. velieanstveno; 

sjajno; raskogno 
Magnifier (ma'g-nifa'jor), n. poveSalo 
Magnify (ma'gnifaj), v. pove£ati; povecavati; pomno- 

2ati; uzvlsivati 
Magniloquence (magni'lokuens). n. bombasti^an go- 

vor 
Magnitude (ma'gniejud), n. velicina 
Magpie Cma'gpaj). n. svraka M 

Maguey — 343 — Make 

Maguey (ma/guej), n. stoljetna biljka 

Magyar (ma'gjar), n, Madjar; . — a. madjarski 

Mahogany (ma'ha'g&ni), n. mahagonovina 

Mahout (mahu't), n. gonic (slonova) 

Maid (mejd), n. djevojka; cura; sluSkinja 

Maiden (mejdn), n. djevojka; sluskinja; — a. svjez: 

prvi; novi; cist; djevojaSki 
Maidenhead (me'jdnhe'd), Maidenhood (me'jdnhu'd) 

n. djevojactvo; nevinost; svjezost 
Maidenly (me'jdnli), a. nevin; cedan 
Maidservant (me'jdso'rvant), n. sluskinja; sluzavka; 

cura; moma 
Mail (mejl), n. oklop; gvozdena kosulja 
Mail (mejl), n. torba; posta; listovi; pisma; • — v. 

slati postom 
Mailable (me'jlabl), a. Sto se moze postom otpravljati 
Maim (mejm), v. osakatiti; nakaziti; — n. osakacenje 
Main (mejn), n. snaga ; sila; ocean; kopno; — a. glav- 

ni; poglavit; prvi 
Main -land (me'jn-land), n. kopno 
Mainly (mejnli), adv. u glavnom; poglavito 
Mainstay (me'jnste'j), n. glavna potpora 
Maintain (mente'jn), v. drzati; braniti; snabdjevati; 

izjaviti 
Maintainer (mente'jnor,) n. uzdrzavatelj; hranitelj; 

zastitnik; branic: cuvar 
Maintenance (me'jntinans), n. uzdrzavanje; hrana; 

potpora ; obrana 
Maize (mejz), n. kukuruz 
Majestic (madze'stik), a. velicanstven; dostojanstven; 

visok; uzvisen; kraljevski; carski 
Majestically (madze'stikali), adv. velicanstveno 
Majesty (ma'dzesti), n. velicanstveno 
Major (me'jd25r).. a. veci; stariji; — - n. major; cet- 

nik; punodobnik; onaj, koji je punoljetan 
Majority (madza'riti), n. vecina; ■ punoljetnost; puno- 

dobnost 
Make (mejk), v. uciniti; ciniti; naciniti; praviti; 

stvarati; zgotoviti; dogotoviti; sacinjavati; prisi- M 

Make-believe — 344 — Malinger 

liti; siliti; postati; dosegnuti; stiei; stignuti; pri- 

bliziti se; pomnozati se; narasti; — n. tyorina ; 

gradjevina; oblik 
Make-believe (me'jkbili'v), n. izlika; izmn ; bimba; 

pret varan je 
Maker (me'jker), n. stvoritelj; cinilac 
Makeshift (me'jksi'ft), n. pomoc u nuzdi 
Make-up (me'jk-a'p), n. glnmalacko odijelo; kazali- 

§no odijelo 
Makeweight (me'jkye'jt), n. clodatak; pridodatak 
Maladministration (ma'ladmi'nistre'jgan), n. zla n- 

prava 
Maladroit (ma'ladro'jt), a. nevjest; nezgrapan 
Malady (ma'ladi), n. bolest; boiovanje 
Malapert (ma'laport), a. prposan; neuljudan 
Malcontent (ma'lkante'nt), Malcontented (ma'lkan- 

te'rted), a. nezadovoljan; nemiran; — n. nezado- 

voljnik 
Male (mejl) a. muski 
Malediction (ma'lidi'ksan), n. psovka; kletva; pro- 

kletstvo 
Malefactor (ma'lifaktor), n. zlocinac 
Malevolence (male'volens), n. zloba; prkos 
Malevolent (male'volent), a. zloban; prkosan 
Malevolently (male'volentli), adv. zlobno 
Malfeasance (malfi'zans), n. zlocinstvo 
Malice (ma'lis), n. zloba; pakost 
Malicious (mali'sas), a. zloban; pakostan; zavidan; 

prkosan 
Maliciously (mali'sasli), adv. zlobno; pakosno 
Malign (mala'jn), a. opak; zlocudan; zloban; pogu - 
ban; stetonosan; — v. huliti; grditi; objedjivari 
Malignancy (mali'gnansi), Malignity (mali'gniti), n. 

* zloba; pakost; zlocudnost 
Malignant (mali'gnant), a. zloban; pakostan 
Malignantly (mali'gnantli), Malignly (mala'jnli), adv. 

zlobno; pakosno 
Maligner (mala'jntfr), n. zlobnik; pakosnik 
Malinger (mali'ngor), v. pretvarati se; hiniti M 

Malingerer < — :J45 — Mandate 

Malingerer (mali'ng5ror), n. himbenik 

Malison (ma'lizn), n. psovkn ; kletva; svetogrdje 

Mall (mal), n. bat; oekio; mnlj; — v. biti; turi; uda- 

rati 
Mallard (ma'loid), n. raenian ; divlja patka 
Malleable (ma'liabl), a. rastezljiv; pruzan 
Mallet (ma'let), n. drveni bat 
Mallow (ma'lo), Mallows (ma'loz), n. sljez 
Malpractice (ma'lpra'ktis), n. nedozvoljeno poslova- 

nje; necudoredno ponasanje; zloporaba lijecnic- 

kog zvanja; pronevjerenje 
Malt (malt), n. sklad 

Maltman (ma'ltman), Maltster (ma'ltstor), n. sladar 
Maltreat (maltri't), v. zlostavljati 
Maltreatment (maltri'tment), n. zlostavljanje 
Malversation (ma'lvorse'jsan), n. prijevara; pronevje- 
renje 
Mamma (mama' ili ma' ma), n. mati; majka 
Mammon (ma'man), n. bogatstvo; blago 
Man (man), n. covjek; muz; suprug; — v. snabdje- 

vati ljudima; utvrdjivati 
Manacle (ma'nakl), n. lisice; lisicine; — v. staviti li- 

sicine 
Manage (ma'nedz), v. upravljati; ravnati; voditi; po- 

slovati; voditi poslove; udesiti; ponasati se 
Manageable (ma'nedzabl), a. sto se moze. upravljati ili 

ravnati; udesan; poslusan; pokoran- 
Management (ma'nedzment), n. uprava; upravljanje; 

vodjenje poslova; vodstvo; briga 
Manager (ma'nedzor), n. upravitelj; ravnatelj; star- 

jesina; urednik; poslovodja 
Manatee (ma'nati'), n. morska krava, koja se nalazi 

u tropskim vodama, a lovi se zbog njezinog ulja i 

mesa 
Mandamus (mande'jmas), n. spis vigeg sudiSta, kojim 

se nala2e izvrgenje neke stanovite duznosti 
Mandatary (ma'ndateri), n. punovlasnik; punomoc- 

nik; poslanik 
Mandate (ma'ndet), n. zapovijed; nalog M 

Mandatory — 346 — Manikin 

Mandatory (mandatori), a. zapovjedni 

Mandible (ma'ndibl), n. Celjust 

Mandril! (ma'ndril). n. mandrila 

Mane (mejn), n. griva 

Manege (mane'jfc), n. jaharge; jasenje; jahaonica 

Manes (me'jniz), n. dage pokojnika 

Maneuver (manu'vor), n. vodstvo; vjesto micanje; 

vojni£ka vjezba 
Manful (ma'nful), a. smion; hrabar; odlucan; irnize- 

van ; plemenit 
Manfully (ma'nfuli), adv. muzevno; hrabro; plemenito 
Mange (mejndz), n. guba; suga; svrab 
Manger (me'jndzor), n. jasli; jasle; jaslice 
Manginess (me'jndzines), n. sugayost; guba 
Mangle (mangl). v. nakaziti; osakatiti; isjeci; isije- 

cati; ispresijecati; roljati; valjati; — n. ro] ja : 

valja; valjak; kotur 
Mangy (me'jndzi), a. gubav; sugav; svrabljiv 
Manhood (ma'nhud). n. SovjeCanstvo; covjestvo; mu- 

zevnost; odvaznost ; hrabrost 
Mania (me'jnia), n. b.iesnilo; poremecenje uma; lu- 

dost; bjesnoca; goropadnost; bolest; pozuda; 

strast; bijes 
Maniac (me'jniak), n. bijesan; Hid; — it. ludjak; bje- 

somuSnik 
Maniacal (mana'jakal), a. bijesan; ludjaCki 
Manicure (ma'nikjur), n. onaj, koji se bavi njegova- 

itjem covjecjih ruku, noktiju, ltd. 
Manifest (ma'nifest), a. ocevidan; ocit; — n. popis u- 

voznine; — v. ocitovati; otkriti; objaviti 
Manifestation (ma'nifeste'jsan), n. pokazivanje; otkri- 

ce; oCitovanje; objavljenje; objava 
Manifestly ■ (ma'nifestli), adv. oSevidno; oclto 
Manifesto (ma'nife'st.o), n. proglas 
Manifold (ma'nifold), a. razli5it; razliean; mnogi; 

mnogostruk 
Manifoldly (ma'nifoldli), adv. razliSito; mnogostruko 
Manikin (ma'nikin), n. covjeCac; patuljak; umjetno 
. ucinjeni kalup pokazujuci dijelove covjecjeg tije 1 ^ M 

Maniple — 347 — .Manuscript 

Maniple (ma'nipi), n. sacica; cetiea vojnika; svecehic- 

ki rucni privjes; stola 
Manipulate (mani'pjulejt), v. rukdvoditi; postupati 
Manipulation (manfpjule'jsan), n. rukovb&jerijc: p«>- 

stupanje; teienje; obradjiA T anje 
Mankind (ma'nka'jnd), a. covje£anstvo; ljudi 
Manly (ma'nli), a. muzevan; smion; odlucan 
Manna (ma'na), n. mana 
Manner (ma'nor), n. nacin; vrsta; navada; obicaj; 

ponasanje 
Mannerly (ma'norli), a. fin; uljudan; uctiv 
Mannish (ma'nis), a. covjecji; muski 
Man-of-war (ma'n-av-ua'r), n. ratni brod 
Manor (ma'nor), n. vlastelinstvo; imanje; dobro; ple- 

micko dobro 
Manse (mans), n. stan; prebivaliste; zupni dvor 
Mansion (ma'nsan), n. stan; obitavaliste; prebivanje 
Manslaughter (ma'nsla'tor), n. nehoticno ubijstvo 
Mantel (mantl), Mantelpiece (mantlpi's), n. polica 

nad peci 
Mantelet (ma'ntelet), n. zenski plast; ogrtac 
Mantle * (mantl), n. kabanica; plast; ogrtac; — v. 

pokriti; sakriti; preobuci 
Manual (ma'njual) a. ruCni; — n. rucna knji^ica; ma- 
nual 
Manually (ma'njmali), adv. rucno; rukom; rukama 
Manufactory (ma'njufa'ktori), n. poslovnica; tvor- 

nica 
Manufacture (ma'njufa/keur), n. rukotvornica: ru- 

kotvorina; djelo; tvornicki proizvod; — v. proiz- 

vadjati; zgotoviti; graditi; sagTaditi 
Manufacturer (ma'njufakeuror), n. zgotovilac; izra - 

djivac; tvornicar 
Manumission (ma'njumi'san), n. oslobodjenje ropstva 
Manumit (ma'njumi't), v. rijesiti ropstva ' 
Manure (manju'r), v. gnojiti; djubriti; — n. gnoj: 

dj ubre 
Manuscript (nia'iijuskript), a. rukopisan; — n. ru- 

kopis M 

Many — 348 — Market 

Many (me'ni), a. mnogi; brojan; — n. mnostvv>; 

brojnost 
Map (map), n. zemljovirl ; ma pa 
Maple (mejpl), -n. jayoy 
Mar (mar), v. ostetiti; kvarili; pokvariti; izgrditi; u- 

nistiti; smetati; izobliCiti; - — n. ljaga 
Maraud (mara/d), y. harati; pijackati; plijeniti 
Marauder (mara'dor), n. haraclija; plja£ka& 
Marble (marbl), n. mramor; kugljica; - — a. mramo- 

ran; bijel; hladan; tvrd; neosjetljiv; — v. mra- 

moriti ; mramorisati 
March (marc), n. o^ujak; stupanje; hod; put; po- 

putnica; mars; ■ — y. stupati; hodati 
Marchiones (ma'rsanes), n. markezica 
Mardigras (ma'rdi'gra'), n. mesopust; poklade 
Mare (mar), n. kobila 

Mare's-nest (ma'rs-ne'st), n. nemoguca stvar 
Margay (ma'rgej), n. ocelot (divlja macka) 
Margin (ma'rdzin), n. kraj; obod; dobit; korist; — 

v. rubiti; ograditi; oplociti 
Marginal (ma'rdzinal), a. pokrajni; obodni 
Marginalia (ma'rdzine'jlia), n. biljeske ispisane na 

okrajcima stranica 
Margrave (ma'rgrejv), n. margrof; markez 
Margravine (ma'rgravin), ri. margrofica; markezica 
Marine (mari'n), a. morski; pomorski; plovidbeni; 

— - n. mornarica; mornarstvo; pomorski yojriik 
Mariner (ma'rinor), n. mornar; pomorac 
Mariolatry (me'jria'latri), n. stovanje blazene djevice 

Marije 
Marital (ma'rital), a. zenidbeni; muzev 
Marital rights (ma'rital ra'jc), n. prava niuza, zene 
Maritime (ma'ritim), a. morski; pomorski 
Marjoram (ma'rdzoram), n. mazuranka; majoran 
Mark (mark), n. znak; zig; biljega; marka; trag; 

— v. oznaciti; naznaciti; zabiljeziti; upisati; 

primijetiti; zamijetiti; paziti; opaziti; slusati 
Market (ma'rket), n .trg; sajam; pazar; va§ar; kup- 

nja; trgovina; — v. trgovati; kupovati; proda- 

vati M 

Marketable — 34!* — Martyr 

Marketable (ma'rketabl), 'a. prodajan; prometan; 

dobar 
Marksman (ma'rksman), n. &adjac; streljae 
Marl (marl), n. lapor 
Marly (ma'rli), a. lapornat; lapornast 
Marmalade (ma'rmalejd), n. pekmez 
Marmoreal (marmo'rial), Marmorean (marmo'rian), 

a. mramoran 
Marmot (ma'rmat), n. svizac 
Marplot (ma'rpla't), n. nemirnjak; svadljivac 
Marque (mark), n. gusarska ladja 
Marquee (markf), n. veliki gator 
Marquis (ma'rkyis), n. markez 
Marquise (marki'z), n. markezica 
Marriage (ma'ridz), n. zenidba; vjencanje; pir; svad- 

ba; ndaja 
Marriageable (maridzabl), a. za zenidbu; za udaju 
Married (ma'rid), a. ozenjen; ozenit 
Marroon (maru'n), n. pobjegli rob 
Marrow (ma'ro), n. sreika; srce; mozak; jezgfa; 

kostiea 
Marrowless (ma'roles), a. bez srcike 
Marrowy (ma'roi ), a. jedar 

Marry (ma'ri), y. zeniti se; udati se; vjencati se 
Mars (marz), n. Mars (zvijezda) 
Marsh (mars), n. bara; mocvara; mlaka 
Marshal (ma'rsal), n. marsal; glavar; starjesina 
Marshy (ma'rsi), a. barovit; mocvarni 
Mart (mart), n. trg; trgoviste 
Marten (ma'rten), ri. kuna; zlatka 
Martial (ma'rsal), a. ratni ; vojni ; vojnicki; hrabar: 

rat ob or an __ 

Martial law (ma'rsal la') n. prijeki sud; ratni sud 
Martin (ma'rtin), Marten (ma'rten), n. piscavac; copa 
Martingale ana'rtingei), Martjngal fma'rtingal), n. 

. skakaci re men 
Martinmas (ma'rtinmas), n. svetkovina sv. Martina, 

11. stndenoga 

Martyr (ma*rtor>, n. mucenik; v. muciti; stavljati 

ha rnuke M 

Martyrdom — 350 — M aster- 

Martyrdom (ma'rtordam),* n. muCenjastvo 
Marty rology. (ma'rtora'lod^i), n. povjest muCenika 
Marvel (ma'rvel), n. eudo; zaCudjenje; udivljeivje; — 

v. cuditi se; diviti se 
Marvelous (ma'rvelas), a. Sudan; Cudnovat; eudesan; 

divan 
Marvelously (ma'rvelaslij, adv. divno; cudnovato 
Mascot, Mascotte (ma' skat), n. osoba, za koju se dr- 

zi, da donosi srecu 
Masculine (ma'skulin), a. muski; jak; evrst 
Masculiness (ma'skulines), n. muzevnost^ 
Mash (mas), n. mjesavina; smjesa; — v. stuci \i 

smjesu; izgnjeciti; smuljati 
Mashy (ma'si), a. pomijesan; izgnjeceii; smuljan 
Mask (mask), n. krinka; krabulja; obrazina; izgo- 

vor; izlika; krabuljni pies; — v. zakrabuljiti se, 

zakrabuljiti; skriti; tajiti 
Masker (ma'skor), ri. magkara 
Mason (mejsn,) n. zidar 
Masonic (masa'nik), a. slobodnozidarski 
Masonry (me'jsnri), n. zidarstvo 
Masquerade (ma'skore'jd), n. zabava u krabuljama: 

krabuljni pies; ■ — v. preobuei se 
Mass (mas), n. misa; masa; sluzba bozja; masa; 

gomila; svjetina; — v. zbacati u gomilu; sastati 

se; sakupiti se 
Massacre (ma'sakor), n. pokolj; ■ v. poklati; poubi- 

jati; posjeci 
Massage (ma'sedz), n. masaza; mazanje; ribanje 
Masseter (ma'sitor), n. velika miSica, koja dize dolj- 

nu celjust i pomaze kod zvakanja 
Massiness (ma'sines), Massiveness (ma'sivnes), n. 

punina; krupnpst; tezina 
Massive (ma'siv), Massy (ma'si), a. pun; krupaii; 

debeo; tezak; Cvrst 
Mast (mast), n. jarbor; katarka; Mr hrasta i bukve, 

ili plod drugog sumskog drveca 
Master (ma'stor), n. gospodar; poglavica; upravitelj; 

vlaciar; poslovodja; vlastnik; ucitelj; podu^ava- M 

Masterful — 351 — Mathematician 

telj; zapovjednik trgovackog broda; — v. pot- 

puno nauciti; svladati; nadjacati 
Masterful cma'storful), a. gospodujuci; zapsvjedau 
Masterpiece (m&'storpi's), n, rcmek djelo; majstor- 

sko djelo 
Mastership (ma'storsip), n. vlast; gospodstvo; star- 

jeSinstvo; uciteljstvo; majstorstvo 
Mastery (ma'stori), n. sila; moe; prvenstvo; izvr- 

stina 
Masticate (mastikejt), v. zvakuti 
Mastication (ma'stike'jsan), n. zvakanje 
Mastiff (ma'stif), n. psina; veiiki pas 
Mat (mat), n. rogoznjara; rogozina; prostirac 
Matadore (ma'tador), n. matador; onaj koji se bad 

sa bikovima 
Match (mac), n. zigiea; fitilj; premac; drug; na- 

tjeeanje; zenidba; — v. natjeeati se; srayniti 
Matchless (ma'eles), a. nesravnjiy.; bez premca; ce- 

mu nema para 
Matchlessness (ma'clesnes). n. nesravnjivost 
Mate (mejt), n. drug; drugar; druzica; muz; supru& 

ili zena; korman ; kormilar; mat; — v. sravnati; 

sliciti; jednak biti 
Material (mati'rial), a. tyoran; predmetni; tjelesan: 

bitan; glavni; znamenit; vazan; — n. gradivo; 

gradja; tvar; materija 
Materialism (mati'rializm), n. materijalizam; nau- 

ka. kojom se daje pretjeraua vaznost materijal- 

nim interesima 
Materialist ( materialist ) 3 n. materijalista; onaj, koji 

nijeee opstanak duhovne ivari i drzi, da su du- 

hovne pojave posljedak stars ovite tvari 
Materiality ( mati'ruVliti ). n. tjelesnost 
Materialize (mati'rialajz ) , v. utjeloviti; ostvariti 
Maternal (mato'rnal), a. ma jean; materinski 
Maternity (mato'rniti), n. malerinstvo 
Mathematic (ma'tima'tik), Mathematical (ma'tlma'- 

tikal). a. matematiean 
Mathematically (ma.'tima'tikali ), adv. matematieno 
Mathematician (ma'timati'san), n. matematicar M 

Mathematics — G52 — Maul -stick 

Mathematics (ma'tima'tiks), n. mateinatika; racun- 

stvo 
Matin (ma' tin), a. jutarnji; — n. jutarnja sluSba bo- 

£ja; zornica; pono<5nica 
Matinee (ma'tine'), n. popoldasnja predstava ili za- 

bava 
Matrass (matra's), n. kemijska staklenka 
Matricide (ma'trisajd), n. materoubijstvo; matero- 

ubica 
Matriculate (matri'kjulejt), v. upisati; pripustiti 
Matriculation (matri'kjule'jsan), n. upisivanje; za- 

pisivanje; pripustenje 
Matrimonial (ma'trimo'nial), a. bracni; zenidbeni 
Matrimonially (ma'trimo'niali), adv. bracno 
Matrimony (ma'trimoni), n. brak; zenidba; udaja 
Matron (me'jtran), n. zena; udovica; domacica; bol- 

nicarka; matrona 
Matronize (ma'tranajz), v. nadzirati 
Matter (ma'tor), n. materija; tvar; tijclo; prcdmet; 

posao; znamenitost; zgoda; gnoj; — v. biti od 

vaznosti; znaciti 
Matting (ma'ting), n. rogoznjara; rogozina 
Mattock (ma'tak), n. sjekira za drvodjelce, koja ima 

na jednoj strani ostrieu za sjeci, a na drugoj za 

dupsti 
Mattress (ma'tres) n. strunjaca 

Maturate (me'jcurejt), y. sazreti; zreti; dozrijevaii 
Maturation (me'j£ure'jsan), tt. dozrijevanje 
Mature (ma<5u'r), a. zreo; zrio; dozrio; probavljen; 

pripravljen; gotov; — v. dozreti; dospjeti 
Maturely (macu'rli) adv. zrelo; potpuno 
Matureness (macu'rnes), Maturity (macu'riti), n, 

zrelost; rok; vrijeme dospijetka 
Matutinal (ma'tuta'jnal), a. jutarnji; ran 
Maudlin (ma'dlin), a. napit; pripit; natrusen; ma- 

muran 
M auger, Maugre (ma'gor), prep, us'prkos 
Maul (mal), n. drveni bat; — v. tuci 
Maul -stick (ma'1-sti'k), n. slikarev stap, na koji se 

naslorii ruka kod radrije M 

Maund — 353 — Meanness Maund (mand), Maunder (ma'ndor), v. mrndjati; 

. mrmljati; saputati; prositj 
Maundy Thursday (ma'ndi to'rzde), n. veliki cetvrtak 
Mausoleum (ma'soli'am), n. mauzolej; velicanstvena 

grobnica; gr.obnj spomenik 
Maw (ma) n. zeludac (zvijeri) ; gusa; volja; putaea 
Mawkish (ma'kis), a. bljutav; gadan; oduran 
Maxillar (maksilor), Maxillary (ma'ksileri), a. ce- 

ljusni 
Maxim (ma'ksim), n. nacelo; poslovica; receniea 
Maximum (ma'ksimam) a. najve^i; najvisi 
May (mej), n. svibanj; — v. moci 
Maybe (me'jbi), adv. mozda; moguce 
May bug {me'jba'g), n. hrust 
May day (me'j de'j), n. prvi dan u svibnjn 
Mayhem (me'jhem), n. osakacenje 
Mayor (me'or), n. nacelnik 
Mayoralty (me'oralti), n. nacelnistvo 
Mayoress (me'ores), n. zena nacelnika 
Maze (mejz), n. labirinat; bespuce; zamrgenost; po- 

brkanost; — v. zapanjiti; pomrsiti; pomutiti 
Mazy (me'jzi), a. zavojan; smeten; zapleten 
Me (mi), pron. meni; mene 
Mead (mid) n. mediea; medovina; serbet 
Meadow (me'do), Mead (mid), n. sjenokosa; livada 
Meager (mi'gor), a. mrsav; snh; suhonjav; tanak 
Meagerly (mi'gorli), adv. mrsavo; siromasno 
Meagernes (mi'gornes), n. mrsavost 
Meal (mil), n. obrok; jelo; brasno; muka; prasina 
Mealy (mi'li). a. brasnat 
Mean (mln), v. misliti; kaniti; znaciti; imati naka- 

nu; — a. bezobrazan; prost; prostacki; neotesan; 

podao; ponizan; siromasan; srednji 
Meander (mia'ndor), n. vijuganje; zavoj; motanje; 

sukanje; — v. zavijati; vijugati se; krivudati; 

verugati se 
Meaning (mi'ning), n. znacenje; smisao; nakana; cilj 
Meanly (mi'nli), adv. bezobrazno; nisko; prostacki 
Meanness (mi'nes), n. bezobraznost; neotesanost; 

prostota; niskost; siromastina 12 M 

Measles — 351 — Medical Measles (mizlz), n. dobrae; ospice 
Measly (mi'zli), a. dobricav; ospieav 
Measurable (me'zurabl), a. mjeriv; unijeren 
Measurably (me'zurabli), adv. mjerivo; umjereno 
Measure (me'zur), n. mjera; granica; umjerenost; 

stupanj; dijeljenje vremena u glazbi ili plesu; 

— v. mjeriti; izmjeriti; prosuditi; popraviti 
Measureless (me'zurles), a. heizmjeriv; neizmjeran: 

neogranicen; ogroman 
Measurement (me'zurment), n. mjerenje; mjera 
Measurer (me'zuror). n. mjeritelj 
Meat (mlt), n. meso; hrana 
Mechanic (mika'nik), n. mehanik; rukodjelac 
Mechanical (mika'nikal), a. mekanican 
Mechanician (me'kam'san), n. mekanicar 
Mechanics (mika'niks), ri. mehanika 
Mechanism (me'kani'zm), n. mekanizam; sastavni dt- 

jelovi stroja 
Mechanist (me'kanist), n. graditelj strojeva; mekn- 

nicar 
Medal (me'dal), n. kolajna; medalja 
Medallion (mida'ljan), n. medal jon 
Meddle (medl), v. mjesati se; uplitati se; zabadati sc 

u tu'dje poslove; posredovati; pacati se 
Meddler (me'dlor), n. pletkar; spletkas 
Meddlesome (me'dlsam), a. smutljiv; napadan 
Meddlesomeness (me'disamnes), n. uplitanje; paeanje 
Medieval (mi'dii'val), a. . sredovjecan 
Medial (mi'dial), a. srednji 
Mediate (mi'diet), a. srednji; posredan 
Mediate (mi'diejt), v. posredovati 
Mediately (mi'dietli). adv. posredno 
Mediation (mi'die'jgan), n. posredovanje; interven- 

cija 
Mediator (mi'die'jtor), n. posreclnik 
Mediatorial (mi'diato'rial), Mediatory (mi'dlatori), m 

posredovan ; posredovni 
Medicable (me'dikabj), a. izljeciv 
Medical (me'dikal), a. meclicinski; Jjekarski M 

Medically — S5o — .Melancholic Medically (me'dikali), adv. ljekarski 
Medicament (me'dikament), 41. li.iek; ljekarija 
Medicate (me'dikejt), v. lije<ati; izlijeciti 
Medication (me'diko'jsan ), n. lijeeenje; nzimanje li- 

jeka 
Medicinal (midi'sinal), a. ljekovit 
iVIedicinally (midi'sinali), adv. ljekovito 
Medicine (me'disin). 11. lijek; ljekarija; medieina; 

ljecnistvo 
Medieval (mi'dii'val), a. sredovjecni 
Mediocre (mi'dio'kor), a. srednji; osrednji; prilican; 

obican 
Mediocrity (mi'dia'kriti), n. prilicnost; osrednjost 
Meditate (me'ditejt), v. razmisljati; razmatrati; pro- 

• ucavati 
Meditation (me'ditejsan), n. razmatranje; razmiilja- 

nje 
Mediterranean (me'ditere'jnian), a. sredozeman; — 

iv. sredozemno more 
Medium (mi'diam), n. srediste; sredina; sredstvo; 

nacin; put; posredovanje 
Medlar (me'dlor), n. musmula 
Medley (me'dli), n. mjesavina; smjesa 
Meed (mid), n. nagrada; placa 
Meek (mik), a. blag; ponizan; krotak; smjeran 
Meekly (mi'kli), adv. blago; ponizno; smjerno 
Meekness (mi'knes), n. smjernost; krotkost; poniz- 

nost 
Meerschaum (mi'rsam), n. bijela i lagana ruda 
Meet (mit), v. sastati se; zdruziti se; skupiti se; na- 
si; zadovoljiti; — - a. pristao; zgodan 
Meeting (mi'ting), n. sastanak; skupstina; sjednica; 

sjedinjenje; zdruzenje 
Meeting-house (mi'ting-ha'uz), n. hram 
Megrim (mi'grim), h. 2estoka bol na jednoj strap i 

glave 

Melancholic (me'lanka'lik), a. nujan; sjetan; pognut; 
melankoliean M 

Melancholy — 356 — Men, 

Melancholy (me'lankali), n. nujnost; sjeta; tuga; -za- 

lost 
Melange (me'la'nz). n. mjesavina; mijesanje; smjesa. 
Meliorate (mi'ljorejt), v. poboljsati 
Melioration (mi'ljore'jgan), n. poboljSanje; poljep- 

sanje 
Mellifluence (meli'fluens), n. medovitost 
Mellifluent (meli' fluent), Mellifluous (meli'fluas), a. 

medni; medovit; medopun; gladak 
Mellow (me'lo), a. mek; mekan; zrio; prhak; — v. 

dozrijevati; zoriti; meksati se 
Mellowness (me'lones), n. mehkost; prhkoca 
Melodious (milo'dias), a. milozvucan; blagoglasan 
Melodiously (milo'diasli), adv. milozvucno; blago- 

glasno 
Melodiousness (milo'diasnes), n. milozvuk; sklad; 

blagoglasnost; blagogiasje 
Melody (me'lodi), n. melodija; napjev; milozvuk 
Melon (me'lan), n. dinja; lubenica 
Melt (melt), v. latiti se; topiti; rastapati se; smek- 

sati 
Melting (me'lting), n. talenje; rastapanje 
Member (me'mbor), n. clan; ud; udo 
Membership (me'mborsip), n. talenje; rastapanje 
Memento (mirne'nto), n. mig; primjedba; uspome- 

na; spomen 
Memoir (me'muar), n. spomeniea; spomenspis; po- 

pis 
Memorable (me'morabl), a. znamenit; vrijedan spo- 

mena 
Memorandum (me'mora'ndam), n. sluzbeni dopls; 

biljeska; znak; znamenje; biljeg 
Memorial (mimo'rial), n, spomen; pametovanje; spo- 
rnenica; spomenik; — a. va2an; glasovit; zna- 
menit 
Memorize (me'morajz), v. upamtiti; zapamtiti; nau- 

citi na pamet 
Memory (me'mori), n. pameenje; pamet; urn 
Men (men), n. ljudi; muzevi M 

Menace — 357 — Merchant 

Menace (me' nes), n. prijetnja; groznja; — v. prije- 

titi; groziti se 
Menagerie (mina'd^ori), n, menazerija 
Mend (mend)), v. krpati; popravljati; ispravljati; 

nabijati 
Mendable (me'ndabl), a. popravljiv 
Mendacious (mende'j&as), a. lazljiv; lazan 
Mendacity (menda'siti), n, lazljivost; neistina; prije- 

vara 
Mender (me'ndor), n. krpac; popravljac 
Mendicancy (me'nclikansi), Mendicity (mendi'siti), n. 

prosja£enje; prosnja 
Mendicant (me'ndikant), a. prosjaceci; — n. prosjak 
Menial (mi'njal), a. domaci; kucni; nizak; prost; — 

n. sluga 
Meningitis (me'nindzajtis), n. npala opna na mozdja- 

nima 
Menses (me'nses), n. mjesecno ciscenje; zensko vri- 

jenie 
Menstrual (me'nstrnal), Mensal (me'nsal), a. mje- 

secni 
Mensurability (me'nsurabi'liti), n. mjerivost 
Mensurable (me'nsurabl), a. mjeriv 
Mensural (me'nsural), a. mjerni 
Mensuration (me'nsurejsan), n. mjorer.je 
Mental (me'ntal), a. dusevan; umni 
Mentally (me'ntali), adv. dusevno 
Mention (me'ncan), n. spomen; primjeclba; — v. bj»o- 

menuti; napomenuti; primjetiti 
Mentor (me'ntor), n. savjetnik 
Menu (menu'), n. jestvenik; program 
Mephitis (mifa'jtis), Mephitism (me'fitizm), n. smr- 

dez ; smrad 
Mercantile (mo'rkantil), a. trgovaCki 
Mercenary (mo'rsineri), a. u slnzbi za placu; na pro- 

dajn; prodajan; podmitljiv 
Mercer (mo'rsor), n. trg-ovac svilene i vunene'robe 
Merchandise (mo'rcandajz), n. trgovina; pazar; ro- 

ba; stvari; — v. trgovati 
Merchant (mo'rcant), n. trgovac M 

Merchantable — 358 — Mess 

Merchantable (mo'rcantabl), a. sto se moge prodati 
Merchant-man (mo'r5ant-man), n. trgovacki brod 
Merciful (m'3'rsiful), a. milostiv; milosrdan 
Mercifully (mo'rsifuli) ,adv. milostivo; milosrdno 
Mercifulness (mo'rsifulnes), n. milost; milosrdje 
Merciless (mo'rsiles), a. nemilosrdan ; okrutan 
Mercilessly (mo'rsilesli), adv. nemilosrdno; okrutno 
Mercilessness (mo'rsilesnes), n. nemilosrdnost; okrut- 

nost 
Mercurial (morkju'rial), a. ziv; zivahan; radin 
Mercury (mo'rkuri), n. ziva; Merkur planet 
Mercy (mo'rsi), n. milost; milosrdje; blagost 
Mere (mir), a. jednostavan; nepomijesan; cist; — 

n. bara; jezero; medja 
Merely (mi'rli), adv. jednostavno 
Meretricious (me'ritri'sas), a. bludan; kokelan 
Meretriciousness (me'ritri'gasnes), n. ljubakanje 
Merge (mordz), v. prozdrijeti; progutnuti; stopiti; u- 

tonuti 
Merger (mo'rdzor), n. zakonito stopljenje jednog u- 

govora sa drugim, ili manjeg prekrsaja sa veeim 
Meridian (miri'dian), a. podnevni; najvisi; — n. pod- 

ne; najvisa tocka 
Meridional (miri'dional) a. podnevni; juzni 
Merit (me'rit), n. zasluga; placa; nagrada; vrijed- 

nost; — v. zasluziti 
Meritorious (me'rito'rias), a. zasluzan; vrijedan 
Meritoriously (me'rito'riasli), adv. zasluzno 
Meritoriousness (me'rito'riasnes), n. zasluznost 
Mermaid (mo'rmejd), n. morska djevojka 
Merman (mo'rman), n. morski covjek 
Merrily (me'rili). adv. veselo; zivo; radosno 
Merriment (me'riment), Merriness (me'rines), n. ve- 

selost; veselje; radost; zivahnost; zabava 
Merry (me'ri), a. veseo; radostan; zabavan; Ziva- 
han; prijatan 
Merry-thought (me'ri -tat), n. vilicasta kost u peradi 
Mesh (mes), n. zamka ; mreza; — v. loviti, hvatati 

mrezom ili zamkom 
Mess (mes), n. jelo; obrok; osoblje kod jedaceg stola; M 

Message — 359 — Metropolitan 

mjesavina; smjesa; zbrka; pogreSka; - — v. pripa- 

dati druStvu; jesti zajedno 
Message (me'sedz), n. vijest; glas; poruka 
Messenger (me'send^or), n. vjesnik; giasnik; glaso- 

nosa 
Messiah (mesa'ja), n. Mesija; Krist; Spasitelj 
Messieurs (me'sjorz), n. gospoda 
Messmate (me'sme'jt), n. stolni drug- 
Messuage (me'suedz), n. kuca sa pripadajueim zem- 

ljistem 
Metai (me'tal), n. kovina; ruda 
Metallic (mita'lik), a. kovinast ; metalski 
Metallurgy (me'talo'rdzi), n. taonicarstvo; proizva- 

djanje kovina 
Metamorphose (me'tamo'rfos), v. prometnuti se; pre- 

tvoriti se; mijenjati 
Metamorphosis (me'tamo'rfosis). n. pret varan je; mi- 

jenjanje 
Metaphor (me'tafor), n. slicnost; usporedba 
Metaphrase (me'tafrejz), n. usmeni prijevod 
Metaphysics (me'tafi'ziks), n. metafizika 
Mete (mit), v. mjeriti; — n. nijera; granica 
Metempsychosis (mite'msajko'sis), n. prelaz covjecje 

duse poslije smrti u tijelo koje zivotinje; prese- 

lenje 
Meteor (mi'tior), n. meteor 
Meteoric (mi'tia'rik), a. meteorski 
Meteorology (mi'tiora'lodzi), n. meteorologija; nau- 

ka o pojavama u uzduhu 
Meter ^i'dor). n. mjerilo; mjetar; stih 
Met he 'mite'glin), n. medovina; mediea 
Methinks miti'nks), cini mi se 

Method (X /tad), n. metoda; naein; sistem; pravilo 
Methodic (mita'dik), Methodical (mita'dikal). a. me- 

todifcan; s naCinom 
Metric (me'trik), Metrical (me'trlkal), a. metrican 
Metropolis (mitra'polis); n. prijestolniea; metropola; 

srediste 
Metropolitan (me'tropa'litan), a, metropolita^ski; — 

n. nadbiskup M 

Mettle — 360 — Midwifery 

Mettle (metl), n. jarost; zestina; revnost; srcanost 
Mettled (metld), Mettlesome (me'tlsam), a. srSan; 

zestok; vatren; naprasit 
Mew (mju), n. krletka; kavez; konjusnica; staja; a- 

har; mrnjaukanje; — v. pu§tati perje; peruSati 

se; ponoviti se; zatvoriti; mrnjaukati 
Mewl (nijul), v. vikati; clerati se; zijati 
Mews (mjuz), n. ograda; zagrada 
Mezzanine (me'zanin), n. polusprat 
Mezzo (me'co), a. srednji 
Miasm (ma'jazm), n. mijazam; kuzivo 
Mica (ma'jka), n. tinjac 
Mice (majs), n. misevi 

Michaelmas (mi'kelmas), n. Miholje; Miholjdan 
Microbe (ma'jkrob ill mi'krob), n. mikrob 
Microcosm (ma'jkrokazm, ili mi'krokazm), n. mali 

' svijet 
Microscope (ma'jkroskop ili mi'kroskop), n. mikros- 

kop; sitnozor; povecalo 
Mid (mid), a. srednji; posredan 
Midday (mi'de'j), n. podne; - — a. podnevni 
Middle (midl), n. sredina; srediste; ■ — a. srednji; sre- 

disnji 
Middle-aged (mi'dl-e'jdzd), a. u srednjoj dobi; star 

izmedju trideset i pedeset godina 
Middle-sized (mi'dl-sajzd), a. srednje velicine 
Midge (midz), n. komar; komarac 
Midland (mi'dland), a. sredozeman 
Midnight (mi'dna'jt), n. polnoc; dvanaest sati u noci ; 

■ — a. polnoeni 
Midrib (mi'drib), n. srednja i glavna zila u listu 
Midshipman (mi'dsi'pman). n. mornarski kadet 
Midships (mi'dsips), adv. u sredini broda 
Midst (mict), n. sredina; sredi&te; — adv. u sredini 
Midsummer (mi'dsa/mor), n. sredina ljeta 
Midway (mi'duej), n. sredina puta; polovica puta ili 

daljine 
Midwife (mi'duajf), n. baba; babica; primal ja 
Midwifery (mi'dua'jfri), n. primaljstvo; babljenje M 

Midwinter — 36i — Milkman 

Midwinter (mi'dui'ntor), n. polovica zime; sredina zi- 

me; o§tra zima 
Mien (mm), n. vanjgtina; izglecl; drzanje; pona&a- 

nje; vladanje 
Might (majt), n. mod; snaga; sila; mogucnost 
Mightiness (ma'jtines), n. sila; moc; vlast; oblast; 

jakost 
Mightily (ma'jtili), adv. mocno; snazno; silno; silo- 

vito 
Mighty (ma'jti), a. mocan;- snazan; jak; silan; velik: 

ogroman 
Mignonette (mi'njane't), n. katancica 
Migrate (ma'jgre'jt), v. seliti se; preseliti se iz hlad- 

nog u toplo podneblje 
Migration (majgre'jsan), n. seljenje; selidba 
Migratory (ma'jgratori), a. selni 
Mikado (mika'do), n. Mikado; japanski vladar 
Milch (mile), a. mlijecan; dajuci mlijeko 
Mild (ma'eld), a. blag; krotak; njezan; tih; mek; mi- 

losrdan; prijatan; prijazan 
Mildew (mi'ldju), n. medljika; rostilj 
Mildly (ma'jldli), adv. blago; krotko; milosrdno; pri- 

jatno 
Mildness (ma'jldnes), n. krotkost; blagost; n.ieznost; 

mekost; milosrdje; dobrota; prijaznost 
Mile (ma'el), n. milja 

Mileage, Milage (ma'jledz), n. miljarina 
Milepost (ma'elpo'st), Milestone (ma'elsto'n), n. mi- 

ljokaz; miljski stup 
Militant (mi'litant), a. ratni; bojovan 
Military (mi'literi), a. vojnicki; — n. vojnistvo; voj - 

ska 
Militate (mi'litejt), v. biti se; tuci se; vojevati; ra- 

tovati; svadjati se: inatiti se; prepirati se; prav- 

dati se; parbiti se 
Militia (mili'§a), n. narodna vojska; domobranstvo 
Milk (milk), n. mlijeko; — v. dojiti 
Milker (mi'lkor), n. dojitelj; dojilac 
Milkmaid (mi'lkme'd), n. mljekarica 
Milkman (mi'lkma'ri), n« mljekar M 

Milksop — 362 — Mince 

Milksop (mi'lksa'p), n. kruh udrobljen u mlijeko 
Milky way (mi'lki ue'j), n. kumovska slama; mlijecni 
Milky (mi'lki), a. mlijecan put 

Milky way (mi'lki ye'j), n. kumovska slama; mlijecni 
Mill (mil), n. mlin; tvornica; -sakanje; — v. mljeti; 

drobiti; valjati; sakati se 
Milldam (mi'lda'm),. n. slap 
Millenarian (mi'line'jrian), a. tisucljetni; tisucgodis - 

nji; — n. onaj, koji vjeruje da ce Krist vladati na 

zemlji tisucu godina . 
Millenary (mi'lineri), Millennial (mile'nial), a. tisuc- 
ljetni; tisucgodisnji 
Millennium (mile'niam), n. tisucgodiste; Kristoyo ti - 

sucljetno kraljevstvo 
Miller (mi'lor), n. mlinar 
Millesimal (mile'simal), a. tisuci; tisucni 
Millet (mi'let), n. proso; proja 

Milliard (mi'liard), n. miljarda; tisucu milijuna 
Millimeter (mi'limi'dor), n. milimetar 
Milliner (mi'linor), n. trgovac pomodnom roborn 
Million (mi'ljan), n. milijun 

Millionaire (mi'ljana'r), n. miljunas; miljoner 
Millionth (mi'ljant), n. miljuntina; — a. miljuntni 
Mill race (mi'l re'js), n. kanal kroz koji voda tece na 

mlinsko kolo 
Mill -stone (mi'1-sto'n), n. mlinski kamen 
Mill tail (mi'l te'jl), n. voda koja tece sa mlinskog 

kotaca 
Mill wheel (mi'l hui'l), n. mlinsko kolo 
Millwright (mi'lra'jt), n. graditelj mlinova 
Milt (milt), n. slezena; sjeme u ribe; ■ — v. oploditi 
Mimic (mi'mik), a. oponasajuci 
Mimicker (mi'mikor), n. mimik; oponasatelj 
Mimicry (mi'mikri), n. mimika; oponasanje; kreto- 

slovlje 
Minaret (mi'naret), n. toranj na moseji, sa kpjeg mu- 

jezin sazivlje vjernike na molitvu 
Minatory (mi'natori), a. prijeteci 
Mince (mins), v, cijepati; umaliti; potisnuti; osla - 

biti; smanjiti M 

Mincingly — 3G3 — Mint 

Mincingly (mi'nsingli), adv. kiceno 

Mind (majnd), n. duh; dusa; pamet; razum; mnije- 

nje; sud; vjera; 2elja; naum; nakana; svrha; 

odvaznost; sjecanje; — v. paziti; prisutan bitl; 

opazati; pokoravati se 
Minded (ma'jnded), a. voljan; zeljan; nagnut 
Mindful (ma'jndful), a. pazljiv; pozoran 
Mindfully (ma'jndfuli), adv. pazljivo; pozorno 
Mindfulness (ma'jndfulnes), n. pazljivost; pozornost 
Mine (majn), n. majdan; prokop; jama; rudnik; — 

v. kopati; — a. i pron. moj 
Miner (ma'jnor), n. rudar; kopac; ugljokopac 
Mineral (mi'noral), n. ruda; iskop; ■ — a. rudni * 
Mineralist (mi'noralist), Mineralogist (mi'nora'lo- 

dzist), n. rudoslovac 
Mineralogy (mi'nora'lodzi), n. rudstvo 
Mingle (mingl), v. mijesati se; pacati se; skalabu- 

riti; pomijesati 
Miniature (nii'niacur), n. sitna slika 
Minim (mi'nim), n. sicusno; polunota 
Minimize (mi'nimajz), v. smanjiti; smanjivati 
Minion (mi'njan), n. ljubimac; mezimac 
Minister (mi'nistor), n. sluga; sluzbenik; ministar; 

poslanik; svecenik; — v. sluziti; prinositi; prilo- 

ziti; darovati; pomoei 
Ministerial (mi'nisti'riai), a. izvrsujuci; u sluzbi; mi~ 

nistarski; poslanicki; svecenicki; crkven 
Ministration (mi'nistre'jsan), n. sluzbovanje; sluze- 

nje; sluzba; dvorba; posluga 
Ministry (tni'nistri), n. sluzba; sluzenje; ministar- 

stvo; svecenstvo; sveeenistvo; posao 
Minor (ma'jnor), a. manji; nizi; ■ — n. malodobnik; 

u dobi ispod dvadeset i prve godine 
Minority (mina'riti), n. malodobnost; manjina 
Minotaur (mi'notar), n. minotaur; nakaza od p'jl 

povjeka i pol bika 
Minster (mi'nstor), h. samostanska qrkva; katedrala 
Minstrel (mi'nstrel), n. pjevae i svirac; pojac 
Mint (mint), n. kovaCnica novaca; obilnpst; izobilje; 

— v. praviti ngvac; izumiti M 

Mintage — 364 — Misanthropist 

Mintage (mi'ntedz), n. novae; kovani novae; znak; 

2ig; porez za kovanje novaea 
M inter (mi'nttfr), n. kovaC novaea; izumitelj 
Minuet (rni'njuet), n. lagan pies 

Minus (ma'jnas), a. manji; nijecan; — adv. manje 
Minute (minju't), a. sicusan; malen; tocan 
Minute (mi'nit), n. minuta; cas; biljeska; zapisnik; 

— v. biljeziti; zabiljeziti 
Minute book (mi'nit bu'k), n. biljeznica; zapisnik 

(knjiga) 
Minute hand (mi'nit ha'nd), n. kazalo na uri, koje po- 

kazuje minute 
Minutely (mi'nitli), adv. svaku minutu 
Minutely (minju'tli), adv. tocno; u tancine 
Minuteness (minju'tnes), n. tocnost; podrobnost; op- 

sirnost 
Minutiae (minju'sii), n. cestice; tancine 
Miracle (mi'rakl), n. cudo 

Miraculous (mira'kjulas), a. cudan; cudesan 
Miraculously (mira'kjulasli), adv. eudesno; eudno; 

cxidom 
Mire (ma'er), n. glib; kaljuza; bara 
Miriness (ma'jrines), n. barovitost 

Mirk (mork), a. taman; tmuran; — n. tama; nujnost 
Mirky (mo'rki), a. mracan; taman;" tmuran 
Mirror (mi'ror) n. zrcalo; ogledalo; uzorak; — v. od- 

razivati ; odraziti 
Mirth (mort), n. veselje; radost; zabava; uzitak; sala 
Mirthful (mo'rtful), a. veseo; radostan; zabavan 
Mirthfully (mo'rtfuli), adv. veselo; radosno; saljivo 
Mirthfulness (mo'rtfulnes), n. veselost; saljivost; us- 

hidenost 
Mirthless (mo'rtles). a. neveseo; nujan; tmuran 
Mirth lessness (mo'rtlesnes), n. neveselost; nujnost 
Miry (ma'jri), a. glibovit; blatan; kalan 
Misadventure (mi'sadve'neur), n. zla kob; nesreca; 

nezgoda 
Misalliance (mi'sala'jans), n. nevaljano druzenje 
Misanthrope (mi'santrop), Misanthropist (misa'ntro- 

pist), n, mrzueij Sovjeeanstva; mizantrop M 

Misapplication — 365 — Mischief-maker 

Misapplication (misa'plike'jsan), n. kriva upotrebai 
Misapply (mi'sapla'j), v. krivo upotrijebiti 
Misapprehend (misa'prihe'ncl), v. krivo shvatiti; zlo 

razumjeti; ne razumjeti 
Misapprehension' (misa'prihe'nsan), n. nosporazum; 

nesporazuml jenje ; pogreska 
Misappropriate (mi'sapro'priejt), v. krivo si prisvo- 

jiti; prijevarno upotrebljavati 
Misappropriation (mi'sapro'prie'jsan), n. protuzako- 

nito prisvojenje; zloporaba 
Misbegotten (mi'sbiga'tn), a. nezakonito rodjen; po- 

guban 
Misbehave (mi'sbihe'jv), v. ponasati se zlo; vladati se 

zlo 
Misbehavior (mi'sbihe'jvjor), n. neuljudno ponasanje 
Misbelief (mi'sbili'f), n. pogresno vjerovanje; lazna 

vjera 
Misbeliever (mi'sbili'vor), n. krivovjerac; bezvjerac; 

nevjernik 
Miscalculate (miska'lkjulejt), v. pogrjesno ra£unati; 

grijesiti u prosudjivanju 
Miscalculation (miska'lkjule'jsan), n. pogrjeSno racu- 

nanje; krivi sud 
Miscall (miska'l), v. zvati krivim imenoin 
Miscarriage (miska'ridE), n. neuspjeh; zlo ponaSanje; 

nezgoda; pometnuce; prerani porod 
Miscarry (miska'ri), v. ne uspjeti; nepoci za rukom; 

pometnuti; prerano roditi 
Miscellaneous (mi'sele'jnias), a. mjesovit; pomijesaa; 

raznovrstan 
Miscellaneously (mi'sele'jniasli), adv. mjeSovito; raz- 

novrsno 
Miscellaneousness (mi'sele'jniasnes), Miscellany (mi' 

-seleni), n. mje§ovitost; mjesavina 
Mischance (miscan's), n. zla kob; nesreca; nezgoda 
Mischarge (miSca'rdz), v, pogrje§no unijeti; upisati; 

— ■ n. pogreSka 
Mischief (mi'seif), n. zlo; nesreca; bijeda; bezakonje; 

steta 
Mischief-maker (mi'sCif-me'jkor), n. zloCinitelj M 

Michievous — 366 — Misdoer 

Mischievous (mi'scivas), a. zloban; pakostan: zab; 

opak; skodljiv; stetan; opasan ; poguban 
Mischievously (mi'sdivasli), adv. zlobno; opako; 

stetno; pogubno 
Mischievousness (mi'scivasnes), n. zloba; pakost: 

skodljivost; vragovanje; obi jest 
Mischoose (miscu'z), v. krivo izabrati 
Misconceive (mi'skansi'v), v. krivo shvatiti ili tuma- 

citi; pogrijesiti 
Misconception (mi'skonse'psan), n. krivo shvadanje; 

kriv r o mnijenje; nesporazumak; nesporazumlje- 

nje; zabluda 
Misconduct (miska'ndakt), n. zlo ponasanje; nedjelo; 

prekrsaj 
Misconduct (mi'skonda'kt), v. necedno se ponasati; 

zlo upravljati 
Misconjecture (mi'skandze'kcur; n. krivo nagadja- 

rtje; — v. krivo nagadjati 
Misconstruction (mi'skanstra'ksan), n. krivo tuma • 

cenje 
Misconstrue (miska'nstru), v. krivo tumaeati 
Miscount (miska'unt), v. grijesiti u racunanju; — - 

n. krivo racunanje 
Miscreant (mi'skriant), n. nevjernik; bezvjerac; jad - 

nik; bijednik 
Misdate (misde'jt), n. krivi datum; — v. pogresno di- 

tirati 
Misdeed (misdi'd), n. zlocinstvo; zlocin; grijeh; pre- 
krsaj 
Misdemean (mi'sdimi'n), v. zlo se ponasati 
Misdemeanor (mi'sdimi'nor), n. zlo ponasanje; pre- 

stup; prestupak 
Misdirect (mi'sdire'kt), v. krivo upraviti; navratrill 

na krivi put 
Misdirection (mi'sdire'ksan), n. krivi nagovor; po- 

greSno poslanje; pogreSka sudca u njegovom g*o- 

voru poroti 
Misdo (misdu'), v. krivo ciniti; poSiniti grijeh ili zlo - 

cin 
Misdoer (misdu'or), n. krivoeinitelj; zloeinac M 

Misdoing — 367 — Misjudge sdoing (roisdu-ing), n. "locinstvo; gri.jeh; prestu- 

pak 
semploy (mi'semplo'j), v. zlo upotrijebiti 
semployment (mi'semple'jment), n. zloupotrefoa; 

zloraba 
ser (ma'jzor), n. skrtica; skupac; tvrdica; gram- 

zavac 
serable (mi'zorabl), a. bijeclan; jadan; kukavan: 

odvratan; prijeziran; zapusten; nesretan 
serably (mi'zorabli), adv. kukavno; jadno; zapus- 

teno 
serly (ma'jzorli), adv. skrto; tvrdo 
sery (mi'zori), n. bijed? ; nevolja; nesreea; bol 
sfortune (misfo'reun), n. nesreea; zla kob 
sgive (misgi'v), v. napunjati sumnjom: lisiti po- 

vjerenja; promasiti; zlo slutiti 
sgiving (misgi'ving), n. nepovjerenje 
sgotten (misga'tn), a. repravedno stecen 
sgovern (misga'vorn), n. zlo upravljati 
sgovernment (misga-v^rnment), zla nprava; ne- 

red 
sgui dance (misga'jdan«\ n. zavedenje; krivo vo- 

djenje 
sguide (misga'jd), v. zavesti; voditi u pogresku 
snap (misha'p), n. nesrnca 
simprove (mi'simpru' TT \ v. rabiti u zlu svrhu; zlo- 

rabiti 
simprovement (mi'simprivvment), n. zloporaba; 

zloupotreba 
sinform (mi'sinfo'rm), v. krivo uputiti 
sinformation (misi'nforme'jsan), n. kriva uputa 
sinformer (mi'sinfo'rmor), n. onaj, koji daje kriva 

uputu 
sinstruct (mi'sinstra'kt), v. zlo poduciti 
sinterpret (mi'sinto'rpret), v. krivo tumaciti; zlo 

razumijevati ili shvacati 
sinterpretation (mi'sinto'rprete'jgan), n. krivo tu - 

macenje; pogresno shvacanje 
sjudge (misdza'dz), v. zlo ili nepravedno suditi,* 

krivo tumaciti M 

Mis judgment — 368 — Missal 

Misjudgment (misdza' dzment), n. krivi sud; pogresna 

odluka 
Mislay (misle'j), v. poloziti na. krivo mjesto; izgubiti 
Misle (mizl), v. kisiti; rositi; ■— - .11. ki§ica; rosa 
Mislead (misli'd), v. zavesti; prevariti 
Mismanage (misma'nedz), v. zlo upravljati 
Mismanagement (misma'nodzment), n. nevaljala u- 

prava 
Misname (misne'jm), v. krivo prozvati; zvati krivim 

■imeiiom 
Misnomer (misno'mor), n. krivi naziv; pogrjesno ime 
Misogynist (misa'dzinist), n. preziratelj zena 
Misogyny (misa'dzini), n. preziranje zenskoga spola 
Misplace (misple'js), y. staviti na krivo mjesto 
Misplacement (misple'jsment), n. stavljenje na krivo 

mjesto; poremecenje 
Misprint (mispri'nt), v. krivo tiskati; — n. tiskarska 

pogrjeska 
Misprision (mispri'zan), n. zanemarenje; prijezir 
Mispronounce (mi'sprona'uns), v. izgovoriti ili izgo- 

varati nepravilno 
Mispronounciation (mi'sprona'unsie'jsan)', n. krivi iz- 

govor; pogrjesno izgovaranje 
Misquotation (mi'skuote'jsan), n. krivo navodjenje; 

pogrjesno javljenje 
Misquote (miskuo't), v. krivo navesti; pogrjesno ja- 

viti 
Misreport (mi'sripo'rt), v. pogrjesno obavijestiti; kri- 
vo dojaviti 
Misrepresent (misre'prize'nt), v. prikazivati lazno; 

izvrtati; izopacivati 
Misrepresentation (misre'prizente'jsan), n. lazno pri- 

kazivanje; izopacivanje; izvrtanje 
Misrule (misru'l), n. nered; zbrka; pobuna; tiran- 

stvo; — v. zlo upravljati 
Miss (mis), n. djevojka; naslov neudate zene; gu- 

bitak; pogrjegka; — v. promasiti; propustiti ; ne- 

uspjeti; grijegiti; pogrijeSiti 
Missal (mi'sal); n. misal; knjiga za citanje mase; ~- 

— a. misni M 

Missend — 369 — Mistrustful 

Missend (mise'nd), v. progrjesno poslati 
Misshape (misse'jp), v. izoMiciti; nakaziti; nagrditi 
Misshapen (misSe'jprj), a. nakaznjen; nagrdjen: izo- 

blicen 
Missile (mi'sil), a. izbaciv; — n. oruzje za bacanje 

kao koplje, strjelicu itd. 
Mission (mi'san), n. poslanje; poslanstvo; odaslan- 

stvo ; misija 
Missionary (mi'saneri), n. vjerovjesnik; misijoner; 

siritelj vjere; - — a. misijonarski 
Missive (mi'siv), n. poslanica; pismo; vijest 
Misspell (mispe'l), v. pogrjesno navesti slova; pisati 

krivo rijeci 
Misspend (mispe'nd), v. zlo potrositi; u ludo trositi 
Misstate (miste'jt), v. pogrjesno opisati; krivo pred- 

staviti; lazno prikazati; neispravno izjaviti 
Misstatement (miste'jtirient), n. neispravna izjava; 

pogrjesan opis; lazno prikazivanje 
Mist (mist), n. kisica; magla; tama 
Mistake (miste'jk), v. grijesiti; pogrijesiti; neshva- 

cati; • — n. pogrjegka; krivnja; zabluda 
Mistaken (miste'jkn), a. pogrjesan; u pogrje^ci; ne- 

ispravan; kriv 
Mistakenly (miste'jknli), adv. pogrjesno 
Mister (mi'stor), ri. gospodin; gospodar; naslov od- 

raslog muskarca 
Mistiness (mi'stines), n. maglovitost 
Mistle (mizl), v. rositi; kisiti 
Mistle-toe (mi'zl-to'). n. imela 
Mistranslate (mi'stransle'jt), v. prevesti ill prevadja- 

ti pogrjesno 
Mistranslation (mi'stransle'jsan), *n. pogrjesan pri- 

jevod 
Mistress (mi'stres), n. gospodariea; gospodja; kuee- 

doma^iea; nadstojniea 
Mistrust (mistra'st), n. nepovjerenje; nepouzdanje; 

sumnja; —v. nepovjerovati; nepouzdati se; sum- 
njati 
Mistrustful . (mistra'stful), a. sumnjiv; nepovjerljiv M 

Mistrustfully — 370 — Moat 

Mistrustfully (mistra'stfuli), adv. sumnjivo; nepou/,- 

dano; nepovjerljivo 
Misty (misti), a. maglovit; taman 
Misunderstand (misa'ndorsta'nd), v. krivo shvatiti; 

zlo razumjeti; ne razumjeti 
Misunderstanding (misa'ndorsta'nding), n. nespora- 

zumak; nesporazumljenje; zabluda; nesuglasica; 

prep irk a 
Misusage (misju'zedz), n. zloraba; zloporaba; zlou- 

potreba 
Misuse (misju'z), v. zlorabiti; zlostavljati; zloupo- 

trijebiti 
Misuse (misju's), n. zloupotreba; zlostavljanje 
Mite (majt), n. malenkost; sitniz; svotica 
Miter, Mitre (ma'jter), n. mitra; biskupska kapa 
Mitigant (mi'tigant), a. ublazujuci; olaksajuci 
Mitigate (mi'tigejt), v. olaksati; ublaziti; umiriti; u- 

tisati 
Mitigation (mi'tige'jsan), n. olaksanje; umirivanje; 

polaksica; utjeha 
Mitigative (mi'tigetiv), a. ublazujuci; olaksajuci 
Mitre (ma'jtor), n. mitra 
Mitt (mit), Mitten (mi'ten), n. rukavica bez razdje- 

Ijenja za prste 
Mittimus (mftimas), n. uhitnica; uhidbeni nalog 
Mix (miks), v. mijesati; pomijesati; mijesati se; 

sjediniti; zdruziti 
Mixer (mi'ksor), n. mjesalac 
Mixture (mi'kscur), n. smjesa; miesavina 
Mizzen (mizii), n. straznje jedro 
Mizzen-mast (mi'zn-ma'st), n. straznji jarbol 
Mizzle (mizl), y. rositi; kisiti 
Mnemonic (nima'nik), Mnemonical (nima'nikal), a. 

pamcevni 
Mnemonics (nima'niks), n. pravila za pomaganje 

X3am^enju 
Moan (moun), v. tugovati; jadikovati; jaukati; kuka- 

ti; lelekati; ridati; — n. tugovanje: jauk; lelek; 

plac; kukanje 
Moat (mo'ut), n. prokop; jama oko tvrdjave M 

Mob' — 371 — Modishly 

Mob (mab), n. rulja; svjeliim; — v. nagrnuti j Hava- 
na 
Mobile (mo'foil), a. pokfetan; pomican; gibiv; pro- 

mjenljiv 
Mobility (mobi'liti), n. pomicnost; gibivost; okret- 

nost; promjenljivost 
Mobilization (ma'bilize'jsan), n. mobilizacija; kre- 

tanje, dignuce vojske 
Mobilize (ma'bilajz), v. pokrenuti; spremiti; dignufi 

vojsku; mobilizirati 
Mock (mak), v. rugati se; ismjehivati; muciti; — n. 

ruganje; izrugavanje; — a. prividan; lazan 
Mocker (ma'kor), n. izrugavatelj 
Mockery (ma'kori), n. ruganje; ismjehavanje; ruglo; 

sramota 
Mode (mod), n. nacin; obicaj; moda; navada 
Model (ma'del), n. kalup; obrazac; uzorak; primjer; 

uzor; — v. po kalupu praviti; kalupiti; upriliciii 
Moderate (ma'doret), a. umjeren; trijezan 
Moderate (ma'doret), v. ublaziti; utaziti; olaksati; 

umiriti; smanjiti 
Moderately (ma'doretli), adv. umjereno 
Moderateness (ma'doretnes), Moderation (ma'dore'i- 

san), n. umjerenost; uzdrzavanje; trijeznost 
Modern (ma'dorn), a. novi; sadanji; nedavni 
Modernize (ma'dornajz), v. uciniti prama novim ili 

danasnjim vremenima 
Modest (ma'dest), a. cedan; krepostan; sramezljiv; 

skronian 
Modestly (ma'destli), adv. cedno; skromno 
Modesty (ma'desti), n. eednost; skromnost; smjer • 

nost 
Modicum (ma'dikam), n. malenkost 

Modifiable (ma'difa'jabl), a. izmjenljiv; promjenljiv 
Modification (ma'difike'jgan), n. preinacenje; preina- 

Civanje; promjena; izmjena 
Modify (ma'difaj), v. promijeniti; izmijeniti; prei- 

naciti 
Modish (mo'dis), a. pomodan 
Modishly (mo'disli), adv. po modi M 

Modiste — 272 — Momentariness 

ModJste (mo'di'st), n. modistica 
Modulate (ma'djulejt). v. previjati glasom 
Modulation (ma'djule'jsan), n. modulacija; arija 
Mohammedan (moha'madan), n. Muhamedanac; 

a. muhamedanski 
Mohammedanism (moha'madanizm), Mohammedism 

moha'medizm), n. Muhamedanizam; Muhame- 

danstvo 
Moiety (mo'jiti), n. polovica; polovina 
Moil (mo'el), v. muciti se; natezati se; kiniti se; 

mrljati; gnojiti 
Moist (mojst), a. vlazan 

Moisten (mojsn), v. navlaziti; nakvasiti; smeksati 
Moistness (mo'jstnes), Moisture (mo'jscur), n. vlaz- 

nost; vlaga; nakvasenost 
Molar- tooth (mo'lor-tu't), n. kutnjak 
Molasses (mola'sez), n. sirup 

Mold, Mould (mold), n. pljesnivoca; — v. pljesniviti 
Moldy, Mouldy (mo'ldi), a. pljesniv 
Mole (mol), n. znamenka; krt; krtica 
Molecule (ma'likjul), n. molekula; nevidljiva cestica 
Molest (mole'st), v. muciti; uznemirivati; dosadjiva- 

ti; kinjiti; draziti 
Molestation (mo'leste'jsan), n. dosada; dosadjivanje; 

uznemirivanje 
Molester (mole'stor), n. dosadnik; zanovjetalo 
Mollient (ma'ljent), a. umeksajuci; umirujuci 
Mollifiable (ma'lifa'jabl), a. ublaziv; sto se moze u- 

meksati ili umiriti 
Mollification (ma'lifike'jsan), n umekganje; umire- 

nje; ublazenje 
Mollifier (ma'lifa'or), n. ublazujuce sredstvo 
Mollify (ma'lifaj), v. umeksati; utisati ; umiriti; u- 

blaziti 
Molt, Moult (molt), v. misiti se; pugtati dalku, perje: 

izmetati ko2u, rogove ltd. 
Moment (mo'ment), n. cas; mah; tren; znamenitost; 

vaznost; upliv; utjecaj 
Momentarily (mo'menterili), adv. Casovito; u tren 
Momentariness (mo'mente'rines),. n. casovitost M 

Momentary — 373 — _ Monition 

Momentary (mo'menteri), a. casovit; trenutaean 
Momently (mo'mentli), adv. za £as; u cas; svaki tre- 

nutak 
Momentous (mome'ntas), a. znamenit; vazan; dosto- 

janstven 
Momentously (mome'ntasli), adv. znamenito; dosto- 

janstveno 
Momentousness (mome'ntasnes), Momentum (rao- 

me'ntam), n. vaznost; navala 
Monachism (ma'nakizm), n. samostanski zivot; kalu- 

djerstvo 
Monarch (ma'nark), n. vladar; vladalac; gospodar; 

samodrzac 
Monarchal (mona'rkal) ; a. vladalac-ki; carski; kra- 

ljevski 
Monarchial (mona'rkial), Monarchic (mona'rkik), 

Monarchical (mona'rkikal), a. samovladan; mo- 

narhicki 
Monarchist (ma'narkist), n. pristasa monarkicne 

vlade ; monarkist 
Monarchy (ma'narki).. n. monarkija; drzava; carstvo: 

kraljevstvo 
Monastery (ma'nasteri), n. samostan; manastir 
Monastic (mona'stik), n. kaludjer: redovnik 
Monastic (mona'stik), Monastical (monastikan, a. 

kaludjerski; redovnicki; samostanski: samotan 
Monasticism (mona'stisizm), n. redovnicki zivot 
Monday (ma'nde), n. ponedjeljak 
Monetary (ma'niteri). a. novcan 
Money (ma'ni), n. novae 
Moneyed (ma'nid), a. bogat 
Moneyless (ma'niles). a. bez novaca 
Money order (ma'ni o'rdor), n. (novcana) doznacnica: 

naputniea 
Monger (ma'ngor), h. trgovac: kramar 
Mongol (ma'ngal), Mongolian (mango'lian), n. i a. 

Mongol; kineski; mongolski 
Mongrel (ma'ngrel), a. od pomijeSane rase; — n, zi- 

votinja pomijegane rase 
Monition (moni'san), n. opomena M 

Monitor — 374 — Moo 

Monitor (ma'nitor), n. opomenutelj ; djak odredjen, 

da poducaje ili pazi na red u odsutnosti ucitelja; 

oklopnjaca 
Monitory (ma'nitori), a. opominjuci 
Monk (mank), n. redovnik; kaludjer 
Monkery (ma'nkori), h. kalndjerstvo; redovnistvo 
Monkey (ma'nki), n. majmun; jopac; — v. majmuni- 

sati 
Monkish (ma'nkig), a. redovnicki; kaludjerski 
Monogamy (mona* garni), n. jednozenstvo 
Monogram (ma'nogram), n. monogram; znak 
Monologue (ma'nolag), n. monolog 
Monopoly (mona'poli), n. monopol; samoprodaja; sa- 

motrstvo; iskljucivo pravo na nesto 
Monosyllabic (ma'nosila'bik), a. jednoslovcan 
Monosyllable (ma'nosi'labl), n. jednoslovcana rijec 
Monotheism (ma'notii'zm), n. jednobostvo; vjera, da 

imade sanio jedan Bog" 
Monotone (ma'noton), n. jednoglas 
Monotonous (mona'tonas), a. jednoglasan; suhopa- 

ran 
Monotonously (mona'tonasli), adv. jednoglasno; su- 

hoparno 
Monotonousness (mona'tonasnes), Monotony (mona'- 

toni), n. jenolicnost; monotonija 
Monseigneur (mo'nse'njo'r), n. gospodin; vasa visost 
Monsieur (ma'sje'), n. gospodin 
Monster (ma'nstor), h. grdosija; nakaza; grdoba; 

izmet 
Monstrous (ma'nstras) a. grdan; golem; strasan; 

strahovit; — adv. neizmjerno; vrlo mnogo 
Monstrously (ma'nstrasli), adv. grdno; strahovito* 

golemo 
Monstrousness (ma'nstrasnes), Monstrosity (man- 

stra'siti), n. strahovitost; grdnost; nakaznost 
Month (mant), n. mjesee (dvanaesti dio godine) 
Monthly (ma'ntli), a. mjese^ni; — n. nijeseV... 

adv. mjeseeno; jedanput na mjesee 
Monument (ma'njument), n. spomenik 
Kco (mu), y, mukatj; — n. mukanje M 

Mood — 375 — Mordacious 

Mood (mud), n. nacin; cud; volja 

Moodiness (mu'dines), n. zla volja; sjeta; zalost 

Moody (mu'di), a. zlovoljan; sjetan; galostan; musl- 

cav; srdit 
Mooq (mun), n. mjesec; satelit 
Moonbeam (mu'nbi'm), n. zraka od mjesecine 
Moonlight (mu'nla'jt), n. mjesecina; — a. rasvi- 

jetljen mjesecinom 
Moonshine (mu'nsa'jn), n. mjesecina 
Moor (mur), n. bara; pustopoljina; lug; arapin; — 

v. ucvrstiti (brod) sidrom 
Mooring (mu'ring), n. uze; konop; sidro 
Moorish (mu'ris), a. arapski; marokanski 
Moorish (mu'ri§), Moory (mu'ri), a. blatan; glibovit 
Moos (mus), n. los 

Moot (mut), v. raspravljati; pretresati 
Moot case (mu't ke'js), Moot point (mu't po'jnt), n. 

prijeporna stvar; nerijeseno pitanje 
Mop (map), n. krpa; sudoper; mrgodjenje; — v. o- 

cistiti; otrti; mrgoditi se 
Mope (mop), v. biti tup, malodusan, tmuran; — n. 

glupan; tupak 
Mopish (mo'pis), a, tup; pognut; zamisljen 
Mora! (mo'ral), a. cudoredan; kxepostah; pravedaa; 

moralan 
Moralist (mo'ralist), ft. moralista; onaj, koji propovi- 

jeda cudorednost 
Morality (mora'liti), n. cudorednost; cudoredje 
Moralize (mo'ralajz), v. propovijedati ili uciti cudo- 
redje 
Moralizer (mo'rala'izor), n. propovijednik cudored- 

nosti 
Morals (mo'rals), n. cudoredje; cudorednost 
Morass (mora's), n. bares; bara; moevara 
Morbid (mo'rbid), a. nezdrav; bolestan; bolezljiv 
Morbidly (mo'rbidli), adv. nezdravo; boljezljivo 
Morbidness (mo'rbidnes), n. nez&ravost* boljezlji- 

vost 
Morbose (mo'rbo's), a nezdrav 
Mordacious (morde'jsas), a. ljut; 'ugrizljiv; jedak M 

Mordaciously — 376 — Moss 

Mordaciously (morde'jsasli), adv. ljuto; ugriSljivo 
Mordacity (morda'siti), n. pakosnost; ugri£ljivost 
More (mor), adv. vi§e; radje; dalje 
Moreover (moro'vGr), adv. povrh toga; nadalje; ta- 

kodjer; istotako 
Morgue (morg), n. mrtvacnica 
Moribund (ma'riband), a. umiruci 
Mormon (mo'rman), n. mormonac; jedna sekta u 

Sjedinjenim Drzavama, koja vjeruje u mnogo- 

zenstvo 
Mormon ism (mo'rraanizm), n. mormonstvo; nauka 

mormonaca 
Morn (morn), n. jutro 

Morning (mo'rning), n. jutro; — a. jutarnji ■ 
Morose (moro's), a. namrgodjen; mrzovoljast; zle vo- 

lje; zlovoljan 
Morosely (moro'sli), adv. namrgodjeno; zlovoljno 
Moroseness (moro'snes), n. namrgodjenost; mrzovo- 

lja; zla volja 
Morrow (ma'ro), n. jutro; sjutra 
Morse (mors), n. morski konj; morz 
Morsel (mo'rsel), n. zalogaj; komadic; ugrizak 
Mortal (mo'rtal), a. smrtan; smrtonosan; — n. smrt- 

nik 
Mortality (morta'liti), n. umrlost; umiranje; smrt 
Mortally (mo'rtali), adv. smrtntf; smrtonosno 
Mortar (mo'rtor), n. muzar; prangija; mort; maz 
Mortgage (mo'rgedz) : n. nepokretni zalog; hipoteka; 

— v. zaloziti; zalagati 
Mortification (mo'rtifike'jsan), n. mucenje; more- 

nje; umrtvenje; ponizenje 
Mortify (mo'rtifaj), v. umrtviti; muciti; moriti; po- 

niziti; ponizivati 
Mortise (mo'rtis), n. rupa za cep; cepnica 
Mosaic (moze'ik), n. mozaik 
Moslem (ma'zlem), n. Muslim; Muhamedanac 
Mosque (mask), n. moseja 
Mosquito (maski'to), n. komarac 
Moss (mas), n. mahovina; tresetina; — v. pokriti 

mafrovinom M 

Mossy — 377 — Mournfully 

Mossy (ma'si), a. obrasao mahovinom; mahovinast 

Most (m5st), a. najveci; — adv. najvige 

Mostly (mS'stli), adv. najveCim dijelom; u g-lavnom; 

najviSe 
Mote (mot), n. cestica; prasak; atom 
Moth (mat), n. moljac 
Mother (ma'dor), n. mati; majka 
Motherhood (ma'dorhud), n. materiristvo 
Mother-in-law (ma'dor-in-la'), n. punica; baba 
Motherless (ma'dorles), a. bez majke 
Motherly (ma'dorli), a. majcin; materinski 
Mothertongue (ma'dorta'ng), n. materinski jezik 
Motion (mo'usan), n. gibanje; kretanje; micanje; pri- 

jedlog; — v. namignuti; pokazati kretnjom 
Motionless (mo'usanles), a. negibiv; miran 
Motive (mo'tiv), n. poticaj; motiv; povod; razlog 
Motley (ma'tli), a. saren; sarolik 
Motor (mo'tor), n. stroj, kojim se stavljaju t.ieles:i 

u gibanje; motor 
Mottled (matld), a. pjegav 

Motto (ma'to), n. geslo; lozinka; poslovica; moto 
Mould (mold), n. kalup; tvorilo; oblik; nacrt; sa- 

stavak 
Mound (maund), n. nasip; bedem 
Mount (ma'unt). n. planina; brdo; glaviea; — v. us- 

peti se; popeti se; penjati se; uzaci; dignuti se: 

skociti; uzjasiti; zajasiti 
Mountain (ma'untin), n .gora; — a. gorski 
Mountaineer (ma'imtini'r), n. goranin; planinar: — 

v. zivjeti u brdinama; nspinjati se na brdo ili go- 

ru 
Mountainous (ma/untinas), a. gorovit 
Mountebank (ma'untibank), n. sarlatan; hvali§a 
Mourn (morn), v. tugovati; jaukati; narieati; opla- 

kivati; zaliti; korotovati 
Mourner (mo'rn5r), h. narieatelj; oplakivac 
Mournful (mo'rnful), a. tuzan; jadan; galostaii; ne- 

veseo ; kukavan ; nevol jan 
Mournfully (mo'rnfuli), adv, tuzno; galostno; neve- 

selo M 

Mourni'ulness — 378 — Mucus 

Mournfulness (mo'rnfulnes), Mourning (mo'rning), i. 

tugovanje; jadikovanje; zalost; tuga; korota 
Mouse (ma'us), n. mi§ 
Mouse (raa'uz), v. loviti miseve 
Mousetrap (ma'ustra'p), n. misolovka 
Moustache (masta's), n. brk 
Mouth (ma'ut), n. usta; gubica; otvor; usee; vratlo; 

— v. uzeti u usta; zvakati; lizati; vikati; derati 

se 
Mouthful (ma'utful), n. puna usta 
Mouthpiece (ma/utpi's), n. pisak 
Movable (mu'vabl), a. pokretan; gibiv; pomiean; — 

n. pokretnina; stvar; roba 
Movableness (mu'vablnes), n. pomicnost 
Move (muv), v. gibati; gibati se; kretati; ganuti; se- 

liti se; raditi; predloziti; — n. kretnja; kretanje; 

gibanje; uzbudjenje 
Movement (mu'vment), n. kretnja; pokret; naein; 

takt 
Mover (mu'vor), n. pokretac; pokretna sila 
Moving (mu'ving), a. pokretan; radin; ganuti jiv; 

dirljiv; — n. selenje 
Mow (mau), n. namrgodjenost; snop; kup sijena; — 

v. mrgoditi se 
Mow (mou), v. kositi 
Mower (nio'uor), n. kosac; kosa 
Mown (mo'un), a. pokosen 

Mr (skraceno od Mister) (mi'stor), n. gospodin 
Mrs (skraceno od Mistress) (mi'sis), n. gospodja 
Much (mac), n. velika kolicina; ■ — adv. mnogo; cesto; 

dugo; skoro; blizo 
Mucilage (mju'siledz), n. sluz; ljepilo 
Mucilaginous (mju'sila'djinas), a. sluzav; slinav 
Muck (mak), n. djubre; gnoj; — v. djubriti; gnojiti 
Mucky (ma'ki) a. gnjusan; oduran; gadan 
Mucous (inju'kas), a. sluzav; balav; slinav; smrkav 
Mucousness (mju'kasnes), n, sluzavost; balavost; 

slinavost 
Mucus (mju'kas), n. sluz; bale; slina; smrkalj M 

Mud — 379 — Multitudinous 

Mud (m^d), n. blatu; mulj; glib; — v. zablatiti; za- 

mazati 
Muddle (madl), v. zamazati; mutiti; pomutiti; obla- 

6iti; opojiti 
Muddy (ma'di), a. blatan; zamazan; pomueen; tup; 

— ■ v. poblatiti; otupiti 
Muezzin (mue'zin), n. mujezin 
Muff (maf), n. rukovnica; micica; nehoticni ispad 

lopte; — v. ispustiti loptu 
Muffin (ma'fin), n. kolaCic 
Muffle (mafl), n. labrnjak; goli dio zivotinjskog no- 

sa izmedju nozdrva 
Mug (mag), n, kupa; casa; pehar 
Muggy (ma'gi), n. vlazari; mokar 

Mulatto (mula'to), n. dijete crnca i bjelice ill obratno 
Mulberry (ma'lberi), n. murva; dud 
Mulct (malkt), n. globa; kazna; — v. giobiti 
Mule (mjul), n. mula; mazga 
Muleteer (mju'liti'r), n. gonic mula 
Mull mal), v. kuhati i zasladiti 
Mulled wine (ma'ld ua'jn), n. kuhario vino 
Multangular (malta'ngjulor), a. mnogokutan 
Multifarious (ma'ltife'jrias), a. raznovrstan; raziieit 
Multifariously (ma'ltife'jriasli), adv. raznovrstno 
Multifariousness (ma'ltife'jriasnes), n. raznovrstnost 
Multilateral (ma'ltila'toral), a. mnogostran 
Multiple (ma'ltipl), a. mnogpstruk 
Multipliable (ma'ltipla'jabl), Multipiicable (ma'jtipli- 

kabl), a. sto se moze pomnoziti 
Multi plicate (ma'ltiplikejt), a. mnogostruk 
Multiplication (ma'ltiplike'jsaii). n. mnozidba 
Multiplication-table (ma'ltiplike'jsan-te'jbl), n. jedan 

put jedan 

Multiplicity (ma'ltipli'sil i ), n. mnostvo; raznolikost; 

sbirka 
Multiply (ma'ltiplaj), v. pomnoziti; umnoziti 
Multitude (ma'ltiojud), n. mnozina; mnostvo; puk; 

narod 
Multitudinous (ma'ltitju'dinas), a. mnogobrojan M 

Mum — 380 — Muse 

Mum (mQ.m), a. tin; — interj. tiho; stiti! ; — n. tisina; 

sutnja 
Mumble (m&'mbl), v. mrmljati; zamoriti 
Mumm (mam), v. zakrabuljiti 
Mummer (ma'mftr), n. krabulja 
Mummy (ma'mi), n. mumija 

Mump (raamp), v. mrmljati; zamoriti; prosjaciti 
Mumper (ma'mpor), n. prosjak 
Munch (manC), v. zvakati sa zatvorenim ustima 
Mundane (ma'ndejn), a. svjetski; svjetovni; zemalj- 

ski 
Municipal (mjuni'sipal), a. gradski; drzavni; kraljev- 

ski; narodni 
Municipality (mju'nisipaliti), n. municipij; mjesna 

oblast 
Munificence (mjimi'fisens), n. dobrohotnost; dobro- 

tvornost; dobrota; milost 
Munificent (mjuni'fisent), a. darezljiv; plemenit 
Munificently (mjuni'fisentli), adv. dobrotvorno; ple- 

menito ; milostivo 
Muniment (mu'niment), n. tvrdjava; bastijun; o r 

brana 
Munition dnjuni'san), n. ratne potrepstinc 
Mural (mju'ral), a. zidni 
Murder (mo'rdor), n. umorstvo; ubojstvo; ubijstvo; 

— v. umoriti; ubiti 
Murderer (mo'rdoror), n. ubojiea 

Murderous (mo'rdoras), a. ubojit; smrtonosan; krv- 

nicki 
Murky (mo'rki), a. tmuran; taman 
Murmur (mo'rmor), ' n. zamor; zubor; mrmljanje; 

— v. zuboriti; zamoriti; zujati; hujiti; lahoriti; 
tuziti se; mrmljati 

Murrain (mo'rin), n. marvinska posast 
Muscle (masl), n. misica; miska 
Muscular (ma'skjulor), a. misieav; zilav 
Muscularity (ma'skjula'riti), n. misicavost; jakost 
Muse (mjuz) v. razmisljati; domisljavati se; raz- 

matrati; — * n. razmisljanje; razmatranje; muza; 

Yi]a M 

Museum — 381 — Mutual Museum (mjuzi'am), n. muzej 

Mushroom (ma'srum), n. gljiva; vrganj 

Music (mju'zik), n. glazba; svirka 

Musical (mju'zikal), a. glazben; milozv.ufcan.; skladan 

Musician (mjuzi'san), n. glazbenik 

Musk (mask) n. mosus; mosak 

Musk deer (ma/sk di'r), n. mosutnjak 

Musket (ma'sket), n. lunta; pu&ka 

Musketeer (ma'sketir), n. musketir 

Muss (mas), n. zbrka; smetnja; nered; - — v. raz- 

bacati; zbrkati 
Musulman (ma'salman), n. musliman; ixiuhamedanao 
Must (mast), v. morati; pljesniviti; — n. moi5t 
Mustache (masta's), n. brk 
Mustard (ma'stord), n. musta,rda; gorusica 
Muster (ma'stor), n. razgled; pregledanje; — v. sa- 

kupiti; ogledati; razgledati 
Mustiness (ma'stines), n. pljesnivoca 
Musty (masti), a. pljesniv 
Mutable (mju'tabl), a. promjenljiv; nestalan; neodlu- 

can 

Mutableness (mju'tablnes), Mutability (mju'tabi'liti/, 

n, promjenljivost 
Mutation (mjute'jSan), n. mijonjanje; mijena; pro- 

mjena 
Mute (mjut), a. nijem; — n. nijemak 
Mutely (mju'tli), adv. uijemo 
Muteness (mju'tnes), n. lijemoca 
Mutilate (mju'tilejt), v. osakatiti; nakaziti 
Mutilation (mju'tile'jsan), n. osakaeenje 
Mutineer (mju'tini'r), n. pobunjenik; bundzija; bun- 

tovnik 
Mutinous (mju'tinas), a. buntovan 
Mutiny (mju'tini), n. buna; pobuna 
Mutter (ma't6r), v. saptati; izlanuti; mrmljati; — n. 

gaputanje; mrmljanje 
Mutton (matn), n. bravetina; ovnovina; jarijetina 
Mutual (mju'ejual), a. izmjenican; uzajamni; zajed- 

nicki M N 

Mutuality — 382 — Nailery 

Mutuality (mjiTcjua'liti), n. uzajamnost 

Mutually (mju'cjuali), adv. uzajamno 

Muzzle (mazl), n. rilo; suria; brnjica; gubica; - v. 
zabrnjiti; svezati gubieu 

My (maj), pron. moj 

Myopia (majo'pia), Myopy (ma'jopi), n. kratkovid- 
nost 

Myriad (mi'riad), n. mirijada 

Myrrh (mor), n. rujevina 

Myrtle (mortl), n. mirta; mrca 

Myself (majse'lf), pron. ja; sam; mene; meni 

Mysterious (misti'rias), a. tajinstven; tajan 

Mysteriously (misti'riasli), adv. tajinstveno; tajno 

Mysteriousness (misti'riasnes), n. tajinstvenost 

Mystery (mi'stori), n. tajna; tajnost 

Mystic (mi'stik), Mystical (mi'stikal), a. tajanstven " 

Mysticism (mi'sticizm), n. vjera u tajne; nauka o iz- 
ravnom saobracaju sa bozanskim duhom, i do- 
sljedno poznavanje duhovnih stvari, kojima se 
naravni um ne moze dovinuti 

Mystification (mi'stifike'jsan), n. dovadjanje u taj- 
nost; zavadjanje 

Mystify (mi'stifaj), v. zavesti; pomesti 

Myth (mit), n. basna; bajka; priea 

Mythic (mi'tik), Mythical (mi'tikal), a. bajan; basno- 
slovan 

Mythologist (mita'lodzist), n. mitolog 

Mythology (mita'lodzi) n. mitologija; bajoslovlje 

N 

Nab (nab), v. uhvatiU; pograbiti 

Nabob (ne'jbab), n. indijski poslanik; bogatun; gavan 

Nacre (ne'jkor), n. sedef 

Nag (nag), n. konjic 

Nail (nejl), n. Cavao; klin; nokat; papak; pand^a; 

£aporak; — v. prikovati cavlima; pribiti 
Nailer (ne'jlor), n. caviar 
Nailery (ne'jlori), n. cavlarnica N 

Naive — 3S3 — Nastiness 

Naive (na'i'v), a. naravan; naivan; bezazlen; djeti- 

njast 
Naivete (naTvte*), u. naivnost; bezazlenost; jedno- 

stavnost 
Naked (ne'jked), a. g&l; nag; otvoren; ocit; jedno- 

stavan 
Nakedly (ne'jkedli), adv. jednostavno; ocito; otvo- 

reno 
Nakedness (ne'jkednes), n. golotinja; goloca 
Name (nejm), n. ime; naziv; znacaj; dobar glas; -- 

v. imenovati; spomenuti; prozvati; zvati; ozna- 

citi 
Nameless (ne'jmles), a. bez imena; liepoznat; neva- 

!zan 
Namely (ne'jmli), adv. najme; to jest; poimence 
Namesake (ne'jmese'jk), n. imenjak 
Nankeen (nanki'n), n. vunena tkanina zute boje 
Nap (nap), v. spavati za kratko vrijeme; — n. spava- 

nje za kratko vrijeme; kratki san; vlasnata povr- 

sina na krznu, tkanini; biljkama ltd. 
Nape (nejp), n. zatiljak; sija 
Naphtha (na'fta ili na'pta), n. nafta; petrolej 
Napkin (na'pkin), n. ubrusac; i^brus 
Narcotic (narka'tik), a. utalazujudi ( bol) ; uspavaju- 

ci; — n. uspavajuee sredstvo 
Nard (nard), n. nard; smiljka 

Narrate (nare'jt), v. pripovijedati; prieati; kazivati 
Narration (nare'jsan), n. pripovijest; prica 
Narrative (na'rativ), a. pripovijedajuci; razgovoran; 

— n. racun; pripovijetka 
Narrator (nare'jtor), n. pripovijedac 
Narrow (na'ro), a. uzak; tijesan; ogranicen; sebican; 

oprezan; tocan; • — v. suziti 
Narrowly (na'roli), adv. tijesno; jedva 
Narrowminded (na'roma'jnded), a. tjesnogrudan 
Narrowness (na'rones), n. uzina; tjesnoea 
Nasal (ne'jzal), a. nosni 
Nascent (na'sent), a. postajuci; bivajuci 
Nastiness (na'stines), n. neeistoca; necist; pogan; 
gad; smrad N 

Nasty — 384 — Navigation Nasty (na'sti), a. neeist; pogan; gadan; smradan; ru- 

£an; sraman; stidan 
Natal (ne'jtal), a. rodjen; naravan 
Natatorium (na/tato'riam), n, kupaliSte 
Nation (ne'j&an), .11. narod; puk 
National (na'sanal), a. narodni; javni; opeenit 
Nationality (na'Sana'liti), n. narodnost 
Nationally (na'sanali), adv. narodno 
Native (ne'jtiv), a, rodjen; rodom; urodjen; -- - n. u- 

rodjenik 
Nativity (na'ti'viti), n. rodjenje; rodno mjesto; zavi- 

caj; postojbina 
Natural (na'cural), a. naravan; bitan; znacajan; za- 

konit; nezakonit; redovit; — n. luda 
Naturalist (naturalist), n. prirodoslovac 
Naturalization (na'euralize'jsan), n. udomacenje; u- 

gradjanjenje 
Naturalize (na'curalajz), v. udomaciti; ngradjaniti se; 

uobicajiti se 
Naturally (na'curali), adv. naravno; naravski 
Naturalness (na'curalnes), n. naravnost; prirodnost 
Nature (ne'jcur), n. narav 
Naught (nat), n. nista; nistica; — adv. nikako; — a. 

hevrijedan; nistetaii 
Naughtiness (na'tines), n. neotesanost; neuljudnost 
Naughty (na'ti), a. nemaran; nepristojan; zlocest 
Nausea (na'sia), n. muka; podizavanje; zlo 
Nauseate (na'siejt), v. dizati se; gaditi se; biti ogavan 
Nauseous (na'sas), a. ogavan; odvratan 
Nautical (na'tikal), a .pomorski; morski; mornarski 
Naval (ne'jval), a. morski; pomorski 
Nave (nejv), n. ladja (u crkvi) ; srediste kotaea 
Navel (nejvl), n. pupak; srediSte 
Navigable (na'vigabl), a. plovidben; plovan 
Navigableness (na'vigablnes), Navigability (na'viga- 

bi'liti), n. plovnost 
Navigate (na'vigejt), v. ploviti; broditi; jedriti; vo- 

ziti se (u brodu) 
Navigation (na'vigejsan), n. plovi-dba; brodarenje; 

plovljenje N Navigator — 385 — Necktie Navigator (na/vige'jtor), n. brodar; mornar 

Navvy (na'vi), n. radnik na kanalima, zeljeznickim 

tracnicama itd. 
Navy (ne'jvi), n. mornarica; mornarstvo; pomorska 

vojska 
Nay (nej), adv. ne; dapace; ■ — n. nijekanje 
Nazarene (na'zari'n), n. Nazaren 
Near (nir), adv. blizu; skoro; — a. bliz; prilezeei; ti- 

jesan; drag; — v. pribliziti se; — prep, blizu kod; 

ne daleko od 
Nearly (nfrli), adv. skoro 
Nearness (ni'rnes), n. blizina 
Nearsighted (ni'rsa'jted), a. kratkovidan 
Neat (nit), n. blagcr; marva; govedo; — a. lijep; 

cist; ubav; pristao; spretan 
Neatly (ni'tli) adv. spretno; lijepo; pristalo 
Neatness (ni'tnes), n. ljepota; cistoca; spretnost; pri- 

stalost 
Neb (neb), n. nos; rilo; gubiea; kljun 
Nebulosity (ne'bjula'siti), n. maglovitost; mutnost 
Nebulous (ne'bjulas), a. maglovit; mutan; taman 
Necessarily (ne'sese'rili), adv. nuzno; potrebito 
Necessariness (ne'sese'rines) n. potrebitost; potreb- 

nost; neophodnost; nuznost 
Necessary (ne'seseri), a. potreban; nuzdan; neopho- 

dan; bitan; — n. potrepstina; potreba; zahtjev 
Necessitate (nese'sitejt), v. trebati; potrebovati; tra- 

ziti; zahtijevati; natjerati; prinuzditi; nagnati; 

primorati; prisiliti 
Necessitous (nese'sitas), a. potreban; oskudan; zu- 

dan; nevoljan 
Necessitously (nese'sitasli), adv. potrebno; oskudno 
Necessitousness (nese'sitasnes), n. potrebnost; oskud- i 

nost 
Necessity (nese'siti), n. nuzda; potreba; nevolja; niu- 

ka; neophodnost 
Neck (nek), n. vrat; zatiljak; sija 
Necklace (ne'kles), n. djerdaij; ogrliea 
Nccktje (ne'kta'JK n. ovratnik lo N 

Necrologist — 386 — Neglectfully 

Necrologist (nikra'lodzist), n. unasatelj smrti u za to 

odredjene knjige 
Necrology (nekra'lodzi), n. objava smrti; smrtna ob- 

java 
Necromancy (ne'kroma'nsi), n. zaklinjanje duhova 
Necropolis (nikra'polis)> n. grad mrtvaca; groblje 
Nectar (ne'ktar), n. nektar; bozansko pice 
Nee (ne), a. rodjena 
Need (nid), n. nuzda; potreba; nevolja; muka; os- 

kudica; osama; siromastvo; — v. trebati; potre- 

bovati; nemati 
Needful (ni'dful), a. nuzdan; potreban; potrebit; os- 

kudan; siromasan 
Needfulness (ni'dfulnes), n. nuzda; potrebitost; siro- 
mastvo 
Neediness (m'dines), n. nuzda; siromastvo; oskudijc- 

vanje 
Needle (ni'dl), n. igla 
Needle-case (ni'dl-ke'js), n. igienica 
Needless (ni'dles), a. nepotreban; nepotrebit 
Needlessly (nfdlesli), adv. bespotrebno; nepotrebilo 
Needlessness (ni'dlesnes), n. bespotrebnost; nepotre- 

bitost 
Needs (nidz), adv. nuzno; od potrebe 
Needy (nl'di), a. siromasan; potreban 
Ne'er (ner), (skraceno od never), adv. nikada 
Nefarious (nife'jrias), a. bezbozan; pogan; divljacki; 

nesraman 
Nefariously (nife'jriasli), adv. bezbozno; nesramno 
Negation (nige'jsan), n. nijekanje; zanijekanje 
Negative (ne'gativ), a. nijecan; protivan; — n. ne- 

gacija; nijekanje; protivnost; zabrana; fotogra- 

fijska slika, snimljena na staklo; — n. neodo- 

briti; zabaciti; usprotiviti se 
Negatively (ne'gativli), adv. nijeeno 
Neglect (negle'kt), v. zanemariti; zapustiti; — n. ne- 

mar; zanemarenje; zanemarivahje; zapugtenje; 

zapu§tanje; nepaznja 
Neglectful (negle'ktful). «a. nomaran ; nepazljiv; 1 i je m 
Neglectfully (negle'ktfuli), adv. nemarno N 

Negligence — 387 — Nescience 

Negligence (ne'glidzens), n. nemarnost; nepaznja 
Negligent (ne'glidzent), a. nemaran; nepazljiv; ne- 

smotren 
Negligently (ne'gli£entli), adv. nemarno 
Negotiability (nigo'sabi'liti), n. mjenbenost 
Negotiable (nigo'sabl), a. mjenben; prijenosan 
Negotiate (nigo'siejt), v. tjerati trgovinu; trgovati; 

prodati; izruciti; mjenbeno prenijeti 
Negotiation (nigo'sie'jsan), n. trgovina; pazar; pro- 

met; pogadjanje; ugo varan je; pogodba 
Negotiator (nigo'sie'jtor), n. posrednik 
Negress (ni'gres) n. crnica 
Negro (ni'gro), n. crnac 
Neigh (nej), v. rzati; — n. rzanje 
Neighbor (ne'jbor), n. susjed; komsija; — a. susje- 

dan; — v. medjasiti 
Neighborhood (ne'jborhud). n. susjedstvo; snsjedi; 

krajani 
Neighborly (ne'jburli). a. susjedan; drustven; prija- 

teljski 
Neither (ni'dor), a. nijedan; ni jedan ni drugi; — 

conj. niti 
Neologist (nia'lodzist), n. uvadjatelj novih rijeci ili 

naiike 
Neophyte (ni'ofajt), n. obracenik; novak 
Neoteric (ni'ote'rik), a. nov; moderan 
Nephew (ne'fjn), n. necak; sinovac 
Nephritic (nifri'tik), n. lijek protiv bubrezne bolesti 
Neptun (ne'ptjun), n. Nepttin (bog voda), zvijezda 
Nerve (norv), n. zivac; zila; jakost; snaga; cvrsto- 

ca; odvaznost; — v. ojacati 
Nerveless (no'rvles), a. nemocan; slab; istrosen 
Nervine (no'rvin), n. lijek za umirenje zivaca 
Nervous (nd-'rvas), a. zivcan; siiazan; uzrujan; raz- 

drazljiv 
Nervously (no'rvasli), adv. zivcano; uzrujano 
Nervousness (no'rvasnes), n. nzrujanost: razdraz- 

ljivost 
Nescience (ne'Sens), n. neznanje N 

Nest — 388 — Nicknack 

Nest (nest), n. gnijezdo; — v. ugnijezditi se; praviti 

gnijezdo 
Nestle (nesl), v. gnijezditi se 
Nestling (ne'sling), n. jnlado; golisava ptica 
Net (net), n. mreza; predja; zamka; — v. plesti; za- 

hvatiti mrezom; — a. cist 
Nether (ne'dor), a. nizak; doljni 
Nethermost (ne'dormo'st), a. najnizi 
Nettle (netl), n. kopriva; — v. zeci; paliti; zariti; 

peci 
Nettle rash (ne'tl ra's), n. sklopci 
Neuter (nju'tor), a. nepristran; nijednostran ; • — n. 

nepristran eovjek; srednji spol 
Neutral (nju'tral), a. nepristran; miran; ravnodusan; 

— n. eovjek ili narod, koji nema udjela u borbi 

medju drugima 
Neutrality (njutra'liti), n. nepristranost; bespristra- 

nost 
Neutrally (nju'trali), adv. nepristrano 
Never (ne'vor), adv. nikada; u nikoje vrijeme 
Nevertheless (ne'vordele's), adv. ipak; pa ipak; to 

ipak 
New (nju), a. nov; nedavni; svjez 
New-comer (nju'-ka'mor), n. dosljak; pridoslica 
Newish (nju'is), a. prilicno nov 
Newly (nju'li), adv. onomadne; nedavno 
Newness (nju'nes), n. novost 
News (njuz), n. novost; novine; g-lasi; savjet 
Newspaper (nju'spe'jpor), n. novine 
Next (nekst), a. slijedeci; drugi; — adv. zatim; po torn 
Nib (nib), n. kljun; siljak 

Nibble (nibl), v. jesti polagano; — n. ugrizak 
Nice (najs), a. lijep; ljubak; umisljat; njezan; ta- 

nak; fin; to can 
Nicely (na'jsli), adv. lijepo; u redu 
Nicety (na'jsiti), Niceness (na'jsnes), n. ljepota; nje- 

2nost; toCnost 
Niche (nic), n. izdubina u zidu; slijepi prozpr 
Nickel (ni'kel), n. komad od pet centi 
Nicknack (ni'kna'k), n. sitnica N 

Nickname — 389 — Ninety 

Nickname (ni'kne'jm), n. nadirnak; porugljiv naziv 
Nictate (ni'ktejt), Nictitate (ni'ktitejt), v. migati; na- 

mignuti; gkiljiti; treptati 
Nictation (ni'kte'jsan), Nictitation (nikti'te'jgan), h. 

namigivanje; frriganje; skiljenje; treptanje 
Nidificate (ni'difikejt), v. graditi gnijezdo; gnijez- 

diti se 
Nidification (ni'difike'jsan), n. pravljenje gnijezda; 

valenje mladih 
Nidulate (ni'djulejt), v. praviti gnijezlo 
Nidulation (ni'djule'jgan), n. lezenje (ptice u gni- 

jezdu) 
Niece (nis), n. neeakinja; • sinovica 
Niggard (ni'gord), n. tvrdica; skrtac; skupac; la- 

komica; — a. skrt; skup 
Niggardliness (ni'gordlines), n. skrtost; skupost 
Nigardly (ni'gordli), adv. lakomo; skrto; skupo 
Nigger (ni'gor), n. crnac 

Nigh (naj), a. skor; bliz; — adv. skoro; blizo 
Night (najt), n. noc; lama; neznanje; smrt 
Nightcap (na'jtka'p), n. nocna kapa 
Nightfall (na'jtfa'l), n. sumrak; vecer 
Nightgown (na'jtga'yn), n. no^na kogufja 
Nightingale (na'jtingejl), n. slavulj 
Nightly (na'jtli), adv. nocu ; svaku noc 
Nightmare (na'jtmar), n. mora 
Nihil (na'jhil), n. nista 
Nihility (najhi'liti), n. nistetnost 
Nimble (nimbi), a. okretan; zivahan; radin 
Nimbleness (ni'mblnes), n. okretnost 
Nimbly (ni'mbli), adv. okretno 
Nimbus (ni'mbas), n. kru2nioa svjetlih zraka oko gla- 

ve svetaca, boga itd. 
Nine (najn), n. devet 
Ninefold (na'jnfo'ld), a. deveterostruk 
Ninepins (na'jnpi'nz), n. kuglanje na stoScc 
Nineteen (na'jntFn), n. devetnaest 
Nineteenth (na'jntrnth), a. devetnaesti 
Ninetieth (na'jntieth), a. devedeseti 
Ninety (na'jnti), n. devedeset N 

Ninny — 390 — Noisomeness 

Ninny (ni'ni), n. luda; bena 

Ninth (najnt), a. deveti 

Ninthly (na'jntli), adv. na devetom mjestu 

Nip (nip), v. stipati; ustinuti; odgristi; spaliti; saze- 

ci; unistiti; ■ — n. zahvat; unistenje 
Nipper (ni'por), n. prednji konjski zub; kljegta 
Nipple (nipl), n. prsna bradavica; sisalo 
Nit (nit), n. gnjida 
Niter, Nitre (na'jtor), n. salitra 
Nitrogen (na'jtrodzen), n. dusik; nitrogen 
No (no), a. nikakav; nijedan; — adv. ne 
Nob (nab), n. plemic 

Nobility (nobi'liti), n. plemstvo; plemici 
Noble (nobl), a. plemenit; dostojanstven; uzvisen; 

velik; velicanstven; Slobodan; — n. plemie 
Nobleman (no'blman), n. plemic; boljar 
Nobleness (no'blnes), n. plemenitost 
Nobly (no'bli), a. plemenito 
Nobody (no'ba'di), a. nitko 

Noctambulist (nokta'mbjulist), n. mjesecnjak 
Nocturnal (nakco'rnal), a. nocni 
Nod (nad), v. nakloniti; pokloniti se; — n. naklon; 

poklon 
Noddle (nadl), n. glava 
Noddy (na'di), n. zvekan; bena; bluna 
Node (nod), n. cvor; uzao 
Nodose (nodo's), a. cvornat; kvrgast 
Nodosity (noda'siti), n. cvornatost 
Noggin (na'gin), n. pehar; drvena casa 
Noise (nojz), n. vika; buka; galama; — v. buciti 
Noiseless (no'jzles), a. tih 
Noiselessly (no'jzlesli), adv. tiho 
Noiselessness (no'jzlesnes), n. tisina 
Noisily (no'jzili), adv. bucno 
Noisiness (no'jzines), n. vikanje; bucenje 
Noisome (no'jsam), a. nezdrav; Skodljiv; stetan; o- 

gavan 
Noisomely (no'jsamli), adv. nezdravo; ogavno 
Noisomeness (no'jsamnes), n. nezdravost; skodlji- 

vost; ogavnost: odvratnost N 

Noisy — 391 — Nook 

Noisy (no'jzi), a. bucan; glasan 

Nomad (na'mad), n. nomad; onaj koji luta ocl mje- 

sta do mjesta; a. lutajuri; nemiran 
Nomenclature (no'menkle'jcur), n. nazivlje 
Nominal (na'minal), a. po imenu 
Nominally (na'minali), adv. poimence 
Nominate (na'minejt), v. imenovati; doznaciti; pred- 

loziti 
Nomination (na'mine'jsan), n. imenovanje; postavlje- 

nje 
Nominator (na'mine'jtor), n. onaj, koji imennje 
Nominee (na'mini'), n. imenovanik; kandidat 
Nonage (na'nedz), n. maloljetnost 
Nonagenarian (na'nadzine'jrian), n. starac od devede- 

set godina 
Nonagon (na'nagan), n. deveterac 
Nonchalance (na'nsa'la'ns), n. ravnodusnost 
Nonchalant (na'nsa'la'n), a. ravnoduSan; nemaran; 

hladan 
None (nan), a. i pron. nijedan; nista; nikakav 
Nonentity (nane'ntiti), n. nebit; nitkov 
Nonesuch (na'nsa'c), n. njesto izvanredna 
Nonexistence (na'nekzi'stens), n. neopstanak; nebit 
Nonfulfillment (na'nfnlfi'lment), n. neispunjenje; ne- 

izvrsenje 
Nonpayment (nanpe'jment), n. nenplata 
Nonplus (na'nplas), n. nesavladiva poteskooa; za- 

gonetka 
Nonplus (na'npla's), v. zabuniti; smesti 
Nonresistance (na'nrizi'stans), n. slijepo pokorava- 

nje 
Nonsense (na'nsens), n. besmisao; glupost 
Nonsensical (nanse'nsikal), n. besmislen; glup 
Nonsensically (nanse'nsikali), adv. besmisleno; giu- 

po 

Nonsensioalness (nanse'nsikalnes), n. besmislica 
Nonsuit (na'nsu't), n. zabadenje sudbenog progona, 

— v. odustati od tu^be ill sadbenog progona 
Noodle (nndl), n. bena; bukvan 
Nook (nuk), n. kut; ngao; skroviste; samoca N Noon — 392 — Note Noon (nun), n. podne; — a. podnevni 

Noonday (nu'nde'j), Noontide (nu'ntajd), n. podne; 

— a. podnevni 
Noose (nuz), n. zamka; petlja; — v. uloviti 
Nor (nor), conj. niti; ne 
Normal (no'rmal), a. pravilan; redoviti; uredan; po- 

cetni 
Normal school (no'rmal sku'l), n. uciteljsko sjeme- 

niste 
North (nort). n. sjever; — a. sjeverni; ■ — v. okrenuti 

prema sjeveru; — adv. prem'a sjeveru 
Northeast (no'rtl'st), n. sjeveroistok 
Northeastern (no'rti'storn), a. sjeveroistocni 
Norther (no'rdor), n. sjever (vjetar) 
Northerly (no'rdorli), a. sjeverni 
Northern (no'rdorn), a. sjeverni 
Northerner (no'rdornor), n. stanovnik na sjeveru 
Northward (no'rtuord), Northwards (no'rtuordz), 

adv. prema sjeveru 
Northwest (no'rtye'st), n. sjeverozapad; — a. sjeve- 

rozapadni 
Northwestern (no'rtue'storn), a. sjeverozapadni 
Nose (no'uz), n. nos; ■ — v. njusiti 
Nosebleed (no'uzbli'd), n. krvarenje iz riosa 
Nosegay (no'uzge'j), n. kita cvijeca; kitica 
Noseless (no'uzles), a. bez nosa 
Nostril (na'stril), n. nozdrva; nosna supljina 
Not (nat), adv. ne. 

Notable (no'tabl), a. znamenit; vazan; znatan 
Notableness (no'tablnes), Notability (no'tabi'liti), n. 

znamenitost; vaznost 
Notarial (note'jrial), a. biljeznicki 
Notary (no'teri), n. biljeznik 
Notation (note'jsan), n. oznacenje; biljeg - ; oznaka; 

opis 
Notch (nac), n. rez; zarez; prodor; — v. zarezati 
Note (not), n. biljegka; znak; znamenje; obiljezje; 

zig; primjedba; nota; kajda: sluzbeni dopis; ce- 

dulja; ceduljica; obavijest; glas; — v. zabilje- 

ziti; naznaciti; primjetiti; opaziti N 

Notebook — 393 — Noway 

Notebook (no'tbu'k), n. biljeznica 

Noted (no'ted), a. glasovit; slavan; dobro puznat; 

na glasu 
Notedness (no'tednes), n. glasovitost; glas; slava 
Noteworthy (no'tuo'rdi), a. uvazenja vrijedan 
Nothing (na'ting), adv. nista 

Nothingness (na'tingnes), n. nistetnost; nistavilo 
Notice (no'tis),n.biljeska; primjedba; obavijest; opo- 

mena; otkaz; postovanje; paznja; obzir; savjet; 

— v. primijetiti; opaziti; opazati; vidjeti; napo- 

menuti 
Noticeable (no'tisabl), a. primjetljiv 
Notification (no'tifike'jsan), n. oglas; proglas; pri- 

java; objavljenje; izvjestaj 
Notify (no'tifaj), v. oglasiti; proglasiti; prijaviti; ob- 

javiti; izvjestiti 
Notion (no'usan), n. spoznaja; misao; pomisao; po- 

jam 
Notional (no'usanal), a. umisljen; prividan 
Notoriety (no'tora'iti).. n. poznatost; govorljivost ; 

glasovitost; vaznost 
Notorious (noto'rias), a. opc'e poznat; vidljiv; opaz- 

ijiy 

Notoriously (noto'riasli), adv. javno 
Notwithstanding (na'tuitsta'nding). prep, u prkos: 

no ipak; akoprem 
Noun (na'un), n. imeniea 

Nourish (no'ris), v. hraniti; gojiti; toviti; ohrabriti 
Nourishment (no'rismenl), n. hrana 
Novel (na'vel), a. nov; neobiean; tudj; — n. novela 
Novelist (na'velist), n. pisac novela. 
Novelty (na'velti), n. novost 
November (nove'mbor), n. studeni (mjesee) 
Novice (na'vis), n. novak; pocetnik 
Novitiate (novi'giet), n. novicijat - 
Now (na'u), adv. sada 

Nowadays (na'uade'jz), adv. u ovo doba; sada 
Now and then (na'u and de'n), kadkada; kadikad 
Noway (no'ue'j). Noways (no'ue'jz), adv. na nikoji 

nacin; nikako; niposto N Nowhere — 394 — Numismatics 

Nowhere (no'hua'r), adv. nigdje 

Nowise (no'ua'jz), adv. nipoito; nikakb 

Noxious (na'ksas), a. skodljiv; stetan; poguban; ne- 

zdrav 
Noxiously (na'ksasli), adv. pogubno 
Noxiousness (na'ksasnes), n. skodljivost; stetnost; 

pogubnost 
Nozzle (nazl), n. nos; rilo; gubica 
Nucleus (nju'klias), n. jezgra; sree 
Nudation (nude'jsan), n. razgaljenje 
Nude (njud) a, gol; razgaljen; nepokriven 
Nudge (na'dz), v. dotaci se laktom 
Nudity (nju'diti), n. golotinja; golota 
Nugatory (nju'gatori), a. nistetan; nevaljan; uza- 

ludan 
Nuisance (nju'sans), n. dosada; dosadjivanje; kvar; 

steta 
Null (nal), a. nistetan 
Nullification (na'lifike'jgan), n. unistenje; unistava- 

nje 
Nullify (na'lifaj), v. unistiti; obeskrijepiti 
Nullity (na'liti), n. nistetnost; nistavost 
Numb (nam), a. ukocen; — v. ukociti 
Number (na'mbor), n. broj; — v. brojiti; racunati^ 
Numberer (na'mboror), n. brojitelj 
Numberless (na'mborles), a. bezbrojan 
Numbness (na'mnes), n. ukocenost 
Numerable (nju'morabl), a. izbrojiv 
Numeral (nju'moral), n. brojka 
Numeration (nju'more'jsan), n. brojenje 
Numerator (nju'more'jtor), n. brojnik; brojitelj 
Numeric (njume'rik), Numerical (njume'rikal), f\. 

brojevan; brojni 
Numerous (nju'moras), a. brojan; mnogi 
Numerously (nju'mftrasli), adv. brojno; u velikom 

broju 
Numerousness (nju'morasnes), n. brojnost 
Numismatic (nju'mizm&'tik), a. pjenezoslovan 
Numismatics (nju'mizma'tiks), n. nauka o novcima; 

nnmizmatika N Nun — 395 — Oath Nun (nan), n. ppatica; duvna; koludrica 

Nuncio (na'ngio), n. papinski poslanik 

Nuncupative (nankju'pativ), a. usmen; nepisan 

Nunnery (na'nori), n. opaticki samostan 

Nuptials (na'psals), n. zenidba; svadba 

Nurse (nors), n. bolnicarka; dojkinja; — v. hraniti; 

dojiti; njegovati 
Nurser (no'rsor), n. njegovatelj; hranitelj 
Nursery (no'rsori), n. djecja soba 
Nurseryman (no'rsorima'n), n. vrtlar; njegovatelj 
Nursling (no'rsling), n. hranjenik 
Nurture (no'rcur), n. hranjenje; hrana; odgajanje; 

poducavanje; — v. hraniti; njegovati; odgajati 
Nut (nat), n. orah; matica 
Nutcracker (na'tkra'kor), n. sprava, kojom se tara o- 

rasi ; so jka 
Nutgall (na'tga'l), n. siska; sisarica 
Nutrient (nju'trient), a. hraniv; — n. hrana; hraniva 

tvar 
Nutriment (nju'triment), Nutrition (njutri'san), n. 

hrana; hranjenje; hranivost 
Nutritious (njutri'sas), Nutritive (nju'tritiv), a. hra- 
niv; pitav 
Nutshell (na'tse'l), n. orahova ljuska 
Nuzzle (nazl), v. gnijezditi se 
Nymph (nimf), n. nimfa; vila; gorska vila; eahura; 

bepka; djevojCe 

o 

O (o), inter j. o! 

Oaf (of), n. podmetnuto dijete; bukvan; bedak 

Oafish (o'fig), a. bedast 

Oak (o/uk), n. hrast; Oaken (o'ykn), n. hrastov 

Oakum (o'ukara), n. kuCine 

Oar (5r), n. veslo; krma; — v. veslati 

Oarsman (5'rzman), n. vesla5; vozar 

Oasis (o'asis), n. oaza 

Oat (o'ut), n. zob; Oaten (o'utn), a. zobni 

Oath (o'ut), n. prisega; zakletva Obdurate — 39G — Obligation 

Obdurate (a'bduret), a. stvrdnut; uporan; tvrdoko- 

ran ; prkosan 
Obdurately (a'bduretli) adv. uporno; tvrdokorno 
Obdurateness (a'bduretnes), Obduracy (a'bduresi), *i. 

stvrdnuce; tvrdokornost; upornost; prkos 
Obedience (obi'diens), n. pokornost; poslusnost; pri- 

vola 
Obedient (obi'dient), a. pokoran; poslusan; voljan; 

podvrzen 
Obediently (obi'dientli), adv. pokorno 
Obeisance (obi'sans), n. poklon; klanjanje 
Obelisk (a'bilisk), n. obelisk; spomenik 
Obese (obi's), a. debeo; mesnat; mastan 
Obeseness (obi'snes), Obesity (obe'siti), n. debeloca 
Obey (obe'j), v. pokoriti se; pokoravati se; pokoriti; 

pristati 
Obeyer (obe'jor), n. onaj", koji se pokorava 
Obfuscate (abfa'skejt), v. potamniti; pobrkati; za- 

mraciti 
Obfuscation (a'bfaske'jsan), n. potamnjenje 
Obit (o'bit), n. smrt; zadugnice 
Obitual (obi'cjual), a. smrtni; pogrebni 
Obituary (obi'cjueri), a. smrtni; — n. objava smrti 
Object (a'bdzekt), n. predmet; stvar; svrha; cilj; na- 

mjera; namisao 
Object (abdze'kt), v. protiviti se; suprotiviti se; pri- 

govarati 
Objection (abdze'ksan), n. prigovor; protivljenje; po- 

teskoca; dvojba 
Objectionable (abdze'ksanabl), a. nepripustiv; cemu 

se moze prigovoriti 
Objective (abdze'ktiv), a. nepristran; stvaran; iz- 

vanjski; — n. cilj 
Objectless (a'bdzektles), a. bespredmetan; neshodan 
Oblate (able'jt), a. splogten; zrtvovan; posveceh; pri- 

kazan 
Oblation (able'jsan), n. zrtva 
Obligate (a'bligejt), v. obvezati; obvezati se 
Obligation (a'blige'jsan), n. obveza; obvezatnost; 

duznost Obligatory — 39 7 — Obscure 

Obligatory (a'bligatori), a. obvezan; obvezatan; obli- 

gatan; duzan 
Oblige (obla'jdS), v. obvezati; vezati • 
Obligee (a'blidzi'), n. vjerovnik; rukodavac 
Obliging (obla'jdzing), a. obvezan; duzan; udvoran; 

uljudan; dobrostiv 
Obligingly (obla'jdzingli), adv. dobrostivo; udvorno 
Obligingness (obla'jdzingnes), n. obveznost; obvezat- 

nost; obveza; duznost; dobrostivost 
Obligor (a'bligo'r), n. obvezanik; duznik 
Oblique (abli'k), a. kos; kriv; nakriv; neizravan; 

taman; — v. nakriviti se; naheriti se 
Obliquely (abli'kli), adv. koso; nakrivo 
Obliqueness (abli'knes), Obliquity (abli'kuiti), n. ne- 

pravilnost; neurednost; nepostenje 
Obliterate (abli'torejt), v. izbrisati; brisati; otrti; 

zatrti; utamaniti; istrijebiti; unistiti 
Obliteration (abli'tore'jsan), n. izbrisanje; unistenje 
Oblivion (abli'vian), n. zaborav; zaboravnost; pomi- 

lovanje 
Oblivious (abli'vias), a. zaboravljiv; zaboravan 
Oblong (a'blang), a. dugoljast 
Oblongly (a'blangli), adv. doguljasto 
Oblong ness (a'blangnes), n. duzina 
Obloquy (a'blokui), n. ukor; prijekor; kudjenje 
Obnoxious (abna'ksas), a. vrijedan ukora; prijeko • 

ran; omrazen; mrzak; prijeziran; izlozen; pod- 

vrzen ; odgovoran 
Obnoxiously (abna'ksasli), adv. prijekorno; mrsko 
Obnoxiousness (abna'ksasnes), n. omraza; pakost; 

neprijatnost 
Obscene (apsi'n), a. bludan; sramotan; oduran; za- 

mazan ; gadan 
Obscenely (apsi'nli), adv. sramotno; odurno 
Obsceneness (apsi'nes), Obscenity (abse'niti), n. o~ 

durnost; sramota; gadna rije£ 
Obscuration (a'pskjure'jsan), n. pomrcanje; zamrace- 

nje 
Obscure (apskju'r), a. zastrt; taman; sakrivon; nc- 

Obscurely — 398 — Obstinate 

poznat; ponizan; neshvatljiv; nejasan; -«- v.'po- 

tamniti; zamraciti 
Obscurely (apskju'rli), adv. tamno; nejasno 
Obscureness (apskju'rnes), Obscurity (apskju'riti), n. 

tmica; tmina; nirak; nejasnoca; nerazgovjet- 

nost 
Obsecrate (a'psikrejt), v. prositi; zaklinjati; prisizati 
Obsecration (a'psikre'jsan), n. zaklinjanje; zakletva; 

prisega 
Obsequious (apsi'kyias), a. usluzan; poslusan; po- 

koran 
Obsequiously (apsi'kuiasli), adv. usluzno; poslusno; 

pokorno 
Obsequiousness (apsi'kuiasnes), n. voljnost; . usluz- 

nost; poslusnost; pokornost 
Obsequy (a'bsikui), n. pogreb; sprovod 
Observable (abzo'rvabl), a. vidljiv; osjetan 
Observably (abzo'rvabli), adv. vidljivo; ocito; otvo- 

reno 
Observant (abzo'rvant), a. pomnjiv; pazljiv; podlo- 

zan; pokoran 
Observation (a'bzorve'jsan), n. opazanje; posmatra : 

nje; primjedba 
Observator (abzo'rvator), n. posmatrac 
Observatory (abzo'rvatori), n. zvjezdarnica 
Observe (abzo'rv), v. paziti; slaviti; primijetiti; pri- 

voljeti; pokoravati se; uzeti do znanja; 
Observer (abzo'rvor), n. posmatrac 
Observing (abzo'rving), a. pozoran; pazljiv 
Observing ly (abzo'rvingli), adv. pozorno; pazljivo 
Obsession (apse'san), n. opsijedanje; opsjednu6e 
Obsolescence (a'psole'sens), n. zastarjelost; neupora- 

ba 
Obsolete (a'psoli't), a. zastario; izvan porabe; zane- 

inaren; taman 
Obstacle (a'pstakl), n. zapreka; smetnja; poteskoca 
Obstinacy (a'pstinesi), 11. tvrdoglavost; tvrdokornost ; 

upornost; prkos 
Obstinate (a'pstinet), a. tvrdoglav; tvrdokoran; upo- 
ran ; prkosan; neslomiv; pokvaren Obstinately — 399 ■ — Occasion 

Obstinately (a'pstinetli), adv. tvrdoglavo; uporno 
Obstreperous (apstre'poras), a. bucan; zaglusan; gla - 

san 
Obstreperously (apstre'porasli), adv. bucno; zaglus- 

no; glasno 
Obstreperousness (apstre'porasnes), n. buka; buce- 

nje; vika : galama; zaglusnost 
Obstruct <apstra'kt), v. prijeciti; zatvoriti: zacepiti; 

smetati; kratiti; biti na putu 
Obstruction I apstra"ksan >, n. prijecenje; zapreka; 

smetanje: zatvorenje 
Obstructive (apstra*ktiv), a. na smetnji; protivan 
Obstruent (a'pstruent), a. zatvarajuci; smetajuci; 

— n. sve sto zatvara redovitu stolicu 
Obtain (opte'jn), v. dobiti; steci: postici; poluciti: 

dobavit-i se; dohvatiti 

Obtainable (opte'jnabl), a. poluciv 

Obtainment (opte'jnment), n. postignuce 

Obtrude (aptru'd), y. nametati; nametnuti; nal^- 

cati se 
Obtruder (aptru'dor), n. nametnik 
Obtrusion (aptru'zan), n. nametanje; nalecanje 
Obtrusive (aptru'siv), a. nametljiv 
Obtund (apta'ndt, v. tupiti; otupiti; omrtviti 
Obtuse (aptju's), a. tup; taman 
Obtuseangled (aptju'sa"nsld), a. tupokutan 
Obtuseness (aptju'snes), n. tupost 
Obtusion (aptju'zan), n, zatuipljivanje; otupljenje; 

tupost 
Obviate i.a'bviejt •. v. sresti; susresti 
Obviation (a'bvie'jsan), n. sretnuce; susretaj 
Obvious (a'bvias), a. ocit; otvoren; izlozen; podvr- 

zen; shvatljiv; jasan 
Obviously (a'bviasli), adv. ofiito; jasno 
Obviousness (a'bviasnes), n. o5evidnost 
Occasion (oke'jzan), n. zgoda: prigoda; sluc-aj; pri- 

lika; clogad.ia.i: uzrok; razlogr; — v. prouzrociti; 

pokrenuti; dati povod 

Occasional — 400 — Odd 

Occasional (oke'jzanal), a. prigodan; prigodni; zgo- 

dan; slucajni 
Occasionally (oke'jzanali), adv. prigodice; prilikom 
Occident (a'ksident), n. zapad 
Occidental (a'kside'ntal), a. zapadni 
Occiput (a'ksipat), n. zadnji dio glave 
Occult (aka'lt), a. sakriven; sakrit; tajan 
Occultation (a'kalte'jsan), n. sakrivenje; skrivanje 
Occupancy (a'kjupansi), n. zaposjednuce 
Occupant (a'kjupant), Occupier (a'kjupa'jor), n. po- 

sjednik 
Occupation (a'kjupe'jsan), n. zaposjednuce; posjed; 

zanimanje; posao; radnja; zvanje 
Occupy (a'kjupaj), v. zaposjesti; zauzeti; zauzimati; 

popuniti; rabiti 
Occur (ako'r), v. zbiti se; dogoditi se; sluciti se; de- 

siti se; sresti; susresti 
Occurrence (ako'rens), n. prigoda; dogadjaj; slucaj 
Ocean (o'ysan), n. ocean; more; pucina 
Oceanic (o'usia'nik), a. oeeanski; morski 
Ocher, Ochre (o'kor), n. ilovaca, koja sadrzaje zelje- 

zo, a zute je ili crvene boje 
Octagon (a'ktagan), n. osmerokut 
Octagonal (akta'gonal), a. osmerokutan 
Octahedron (a'ktehi'dran), n. osmerac 
Octangular (akta'ngjulor), a. osmokutan 
Octave (a'ktev), n. osmica; oktava ; glazbena l.jestvi- 

ca; skala 
Octennial (akte'nial), a. osamgodisnji 
October (akto'bor), n. listopad 
Octogenarian (a'ktodzine'jrian), a. osoba od osanide- 

set godina 
Octogenary (akta'djineri), a. osamdesetgodisnji 
Octuple (a'ktjupl), a. osmerostran 
Ocular (a'kjulor), a. ocni; oCigledan 
Ocularly (a'kjulorli), adv. naocigled; naocice 
Oculist (a'kjulist), n. ocni lijecnik; okulista 
Odd (ad), a. lihi; neparan; neznatan; osebujan; ne- 

o b i ca j ) ; c u d a n ; s m j e s ai 1 

Odd Fellow — 401 — Offering 

Odd Fellow (a'd fe'lo). n. Clan drustva Odd Fellows 
Oddity (a'diti), n. neobicnost; cudnovatost; osebuj- 
nost 

Oddly (a'dli), adv. cudnovato; osebujno 

Oddness (a'dnes), n. cudnovatost; neobicnost 

Odds (adz), n. nejednakost; razlicnost; razlika; nad- 

mocnost; vjerojatnost 
Ode (od), n. oda; pjesan < 

Odeon (odi'an), n. kazaliste; glazbena dvorana 
Odious (o'dias), a. mrzak; omrazen; ogavan; gnju- 

san; oduran 
Odiously (o'diasli), adv. pakosno; prijezirno 
Odiousness (o'diasnes), n. omraza; pakost 
Odium (o'diam), n. mrznja; omraza 
Odor (o'dor), n. miris; vonj; njuh 

Odorant (o'dorant), Odoriferous (o'dori'foras), Odo- 
rous (o'doras), a. mirisav; mirisljiv; miomirisan 
Odoriferously (o'dori'forasli), Odorously (o'dorasli) 

adv. mirisavo; miomirisno 
Odoriferousness (o'dori'forasnes), Odorousness (o'do 

rasnes), n miris; mlomiris 
O'er (or stegnuto od over - o'vor), -prep, preko nad 
Of (av), prep, od; iz; o 

Off (af), adv. od; dalje; odavle; otuda; dolje 
Offal (a'fal), n otpad; odmet; gnjilez 
Offend (ofe'nd), v. uvrijediti; pogrijesiti; rasrditi; 
Offender (ofe'ndor), n. prekrsitelj; uvreditelj; gri- 

jesnik 
Offense (ofe'ns), n. uvreda; prekrsaj; prestupak 
Offensive (ofe'nsiv), a. uvredljiv; napadajuci; — n. 

napadaj; navala 
Offensiveness (ofe'nsivnes), n. sablaznjivost; vrije- 

djanje; protivnost; neprijatnost; gnjusoba 
Offer (a'for), v. ponuditi; pruziti; predlo^iti; podu- 

zeti; — n. ponuda; prikazanje; predlog 
Offerer (a'foror), n. nuditelj; nudilac; prikazatelj 
Offering (a'foring), n. ponuda; zrtva 

Offhand — 402 — Omega 

Offhand (a'fha'nd), a. i adv. bez ucenja ili priprave; 

Bmjesta 
Office (a'fis), n. sluzba; duznost; posao; radhja; u- 

red; poslovnica 
Officer (a'fisor), n. casnik; cinovnik 
Official (afi'sal), a. sluzben 
Officially (afi'sali), adv. sluzbeno 
Officiate (afi'siejt), v. uredovati; sluzbovati 
Officious (afi'sas), a. usluzan; udvoran; revan 
Officiously (afi'sasli), adv. usluzno; udvorno 
Officiousness (afi'sasnes), n. poslusnost; revnost 
Offscouring (a'fska/uring), n. odpadak; odmetak 
Offset (a'fse't), n. uzajamna trazbina; protutrazbina, 

uvlacenje 
Offshoot (a'fsu't)^n. ogranak 
Offspring (a'fspri'ng), n. plod; dijete; djeca; poto- 

... mak; potomstvo 
Oft (aft), Often (afn), adv. cesto; mnogoputa 
Oftentimes (a'fnta'jmz), Oftimes (a'fta'jmz), adv. ee- 

stoputa; gustokrat 
Ogle (ogl), v. ocijukati; zmiriti; razgledati se; — n. 

ocijukanje; prijeki pogled 
Oh (o), inter j. o! ah! 

Oil (o'el), n. ulje; — v. uljem namazati; — a. uljen 
Oilcloth (o'elkla't), n. povosteno plat.no 
Oiliness (o'elines), n. uljevitost 
Oily (o'eli), a. uljen; uljan 
Oint (ojnt), v. mazati; pomazati 
Ointment (o'jntment), n. mast; pomazanje 
Old (old), a. star; iskusan; istrosen 
Olden (oldn), a. star; starodrevan; istroSen 
Old Testament (o'ld te'stament), n. stari zavjet 
Oleander (o'lia'ndor), n. oleander 
Oligarchy (a'ltga'rki), n. vladavina nekolicine 
Olio (o'lio), n. mjesavina; smjesa 
Olive (a'liv), n. maslinka 
Omega (omi'ga), n, omega (zadnje slovo u grckoj al- 

fabeti) 

Omelet — 403 — Opaque 

Omelet (a'milet), n. kajgana; grusavina; kolac od 

jaja 
Omen (o'men), n. znak; znamenje; kob 
. Ominous (a'minas), a. znacajan; koban 
Omissible (omi'sibl), a. propustiv; sto se moze ispu- 

stiti 
Omission (omi'san), n. ispustenje; propust; nemar 
Omit (onii't), v. ispustiti; pustiti; propustiti 
Omnibus (a'mnibas), n. omnibus; kola 
Omnifarious (a'mnife'jrias), a. svakovrstan 
Omnipotent (amni'potent), a. svemoguc 
Omnipresence (a'mnipre'zens), n. svudasnjost 
Omnipresent (a'mnipre'zent), a. svudasnji 
Omniscience (amni'sens), n. sveznanje; sveznanstvo 
Omniscient (amni'sent), a. sveznajuci 
On (an), prep, na; kroz; sa; osim; povrh; skoro, 

prama; za; po; uslijed; s obzirom; — adv. na- 

prijed; bez prestanka 
Once (ua'nc), adv. jednom; jedanput 
On dit (a'n di'), kazu; kaze se; — n. glas; glasina 
One (ua'n), a. jedan 

Oneness (ua'nes), n. osoba; pojedinacnost 
Onerous (a'noras), a. tezak; tegotan; mucan 
Onion (a'njan), n. Ink 
Only (o'nli), a. jedin; sam ; — adv. samo; jedino; je- 

dnostavno 
Onset (a'nset), n. navala; napadaj; nasrt; sukob 
Onslaught (a'nsla't), n. napadaj: nasrtaj 
Onto (a'ntu), prep, na 
Onward (a'niiord). a. napredan; napredujuci; — adv. 

naprijed; dalje 
Oology (oa'lodzi), n. znanost o jajima 
Ooze (Has)., n. otjeeanje; glib; mulj; — v. oticati; izla- 

ziti; kapati; prociscivati 
Oozy (u'zi), a. glibovit; muljevit 
Opacity (opa'siti), n. neprozirnost ; tmina 
Opal (o'pal), h. opal 
Opaque (ope'jk)^ a. neproziran 

Open — 404 • — Oppositionist Open (opn), a. otvoren; javan; — v. otvoriti; otkriti; 

izloziti; protumaciti; poceti; otpoceti 
Opener (o'penor), n. otvoritelj; izjavitelj 
Openly (o'penli), adv. otvoreno 
Openness (o'penes), n. otvorenost 
Opera (a'pora), n. opera 
Operate (a'porejt), v. djelovati; raditi; pokretati; po- 

slovati; rezati; operirati 
Operation (a'pore'jsan), n. djelovanje; djelatnost; 

uspjeh; ucinak; operacija 
Operative (a'porativ), a. poslen; radin; djelotvoran; 

— n. radnik 
Operator (a'pore'jtor), n. radnik 
Ophthalmia (afta'lmia), Ophthalmy (aftalmi), n. u- 

pala ociju 
Opiate (o'piet), n. opijat; — a. uspavljujuci 
Opine (opa'jn), v. misliti 

Opinion (opi'njan), n. mnijenje; misljenje; sud 
Opinionated (opi'njane'jted), Opinionative (opi'nja- 

nativ), a. svojeglav; tvrdoglav; uporan; uniisljen 
Opinionatively (opi'njanativli), adv. uporno; umis- 

ljeno 
Opinionativeness (opi'njanativnes), n. upornost; uo- 

brazenje; umisljenje 
Opium (o'piam), n. opij 
Opponent (apo'nent), n. protivnik 
Opportune (a'parcu'n), a. zgodan; pravovremen 
Opportunely (a'parcu'nli), adv. u pravo vrijeme; 

zgodno 
Opportunity (a'parcu'niti), n. zgoda; prilika 
Oppose (apo'z), v. usprotiviti se; prigovoriti 
Opposer (apo'zor), n. protivnik 
Opposite (a'pozit).- a. pr otivan ■ nepri jatel jski ; nedo- 

sljedan 
Oppositeness (a'pozitnes), n. protivno 
Opposition (a'pozi'san), n. protimba; protivnost; od - 

vratnost; zapreka; protivnici; opozicija 
Oppositionist (a'pozi'sanist), n. opozicijonalae Oppress — 405 — Orange 

Oppress (apre's), v. pritiskati; stegnuti: ugnjetava- 

ti; tlacHti; gaziti 
Oppression (apre'san), n tlafcenje; ugnjetavanje; o- 

krutnost; strogost; bijeda 
Opressive (apre'siv), a. ugrijetavajuei; okrutan; ti- 

ranski 
Oppressively (apre'sivli), adv. okrutno 
Oppressiveness (apre'sivnes), n. okrutnost; pritiska- 

nje; tlacenje 
Oppressor (apre'sor), n. tlacitelj; tiran 
Opprobrious (apro'brias), a. pogrdan; prijekoran; 

sraman; stidan 
Opprobriously (apro'briasli). adv. sramno; pogrdno 
Opprobriousness (aprobriasnes), Opprobrium (apro'.- 

briam), n. pogrda; sramota 
Oppugn (apju'n), v. pobijati; usprotiviti se; suzbija - 

ti; boriti se 
Oppugnancy (apa'gnansi), n. protivnost; otpor 
Oppugner (apju'nor), n. protivnik 
Optic (a'ptik), n. oko 

Optic (a'ptik), Optikal (a'ptikal), a. opticki 
Optician lapti'san), n. optik 
Optics (a'ptiks), n. nauka o svjetlu ;optika 
Optimism (a'ptimizm), n. nauka, da je sye » naravi 

odredjeno za najbolje 
Optimist Ca'ptimist), n. optimist 

Optimistic (a'ptimi'stik), a. optimistic-an; pun nade 
Option (a'psan), n. izbor; volja; biranje 
Optional (a'psanal), a. pusten na volju ili izbor 
Opulence (a'pjulens), n. lnogatstvo; obilje; izobilje 
Opulent (a'pjulent) a. bogat; obilan; izobilan; bujau 
Opulently (a'pjulentli). adv. obilno; bogato 
Or (or), conj. ili 

Oracle (a'rakl), n. prorostvo; prorocanstvo 
Oracular (ara'kjulor), a. proroeanski 
Oral (o'ral), a. usmen 
Orally (o'rali), adv. usmeno 
Orange (a'rendz), n. naranca Orangery — 4QG — Organist 

Orangery (a'rendzori), n. nasada naranca 

Orangoutang (ora'nguta'ng), n. orangutan 

Oration (ore'jsan), n. govor; besjeda 

Orator (a'rator), n. govornik 

Oratorial (a'rato'rial), Oratorical (a'rata'rikal), a, go- 

vorniCki 
Oratorical ly (a'rata'rikali), adv. govornicki 
Oratory (a'ratory), n. govornistvo 
Orb (orb), n. kruznica; krug; kruglja; svod 
Orbed (orbd), a. okrugao 
Orbicular (orbi'kjulor), a. okrugao; obal 
Orchard (a'rcord), n. vocnjak 
Orchestra (o'rkestra), n. orkestar 
Ordain (orde'jn), v. rediti; upravljati; zarediti 
Ordeal (o'rdial), n. stari nacin sudjenja vatrom ili 

vodom 
Order (o'rdor), n. red; poredak; cast; dostojanstvo; 

odlicje; — v. urediti; razrediti; porediti; nalo£iti; 

zapovjediti 
Orderliness (o'rdorlines), n. red; metoda; urednost; 

pravilnost 
Orderly (o'rdorli), a. uredan; pravilan; vrstan; va- 

ljan; miran; — adv. u redu 
Ordinal (o'rdinal), a. redni 

Ordinance .(o'rdinans), n. naredba; odredba; propis 
Ordinarily (o'rdine'rili), adv. redovito; obicno 
Ordinary (o'rdineri), a. redovit; obican; navadan; — 

n. crkveni sudac; obicna stvar 
Ordinate (o'rdinet), a. pravilan 
Ordination (o'rdine'jsan), n. redjenje 
Ordnance (o'rdnans), n. top 
Ordure (o'rdur), n. balega; gnoj; smrad 
Ore (or), n. ruda; kovlna 

Organ (o'rgan), n. organ; sredstvo; orudje; orgulje 
Organ -builder (o'rgan-bi'ldtfr), n. graditelj orgulja 
Organic (orga'nik), Organical (orga'nikal), a. organ - 

ski; nstrojni 
Organism (o'rganizm), n. organizam; ustrojstvo 
Organist (o'rganist), n. orguljas" Organization — 407 — Ortographical 

Organization (o'rganizc'jSan), n. uredjenje; orgauiza- 

ei.ja; udruzenje; 
Organize (o'rganajz), v. orga.nizirati; ustrojiti; urc- 

diti; uciniti 
Orgeat (o'rzat), n. bademovo mlijeko 
Orgy (o'rdzi), n. orgija; pijanka 
Orient (o'rient), a. izlazeci; istocni; jasan; svjetao; 

• — n. istok 
Oriental (o'rie'ntal), a. istocni; — n. istocanin; istoc- 

njak 
Orifice (a'rifis), n, vratlo; grlo; usee; otvor 
Origin (a'ridzin), n. izvor; iskon; pocetak 
Original (ori'dzinal), n. izvor; pocetak; izvornik; — 

a. izvorni; pocetni 
Originality (ori'dzina'liti), n. originalnost; izvornost; 

svojstvenost; osebujnost 
Originally (ori'dzinali), adv. u pocetku; prije 
Originate (ori'dzinejt), v. postati; zapoceti; zaeeti; 

poroditi se; proizlaziti; izleci se 
Origination (ori'dzine'jgan), n. postanak; zacetak; 

proizlazenje; izvor 
Oriole (o'riol), n. vuga 
Orison (a'rizan), n. molitva 
Ornament (o'rnament), n. nakit; — v. okititi; iskititi; 

poljepsati 
Ornamental (o'rname'ntal), a. nakitni 
Ornamentation (o'rnamente'jsan), n. kieenje; nakit; 

kicenost 
Ornate (orne'jt), a. kicen; iskicen; krasan; lijep 
Ornately (orne'jtli), adv. kiceno; krasno 
Ornateness (orne'jtnes), n. kicenost; krasota; ljepota 
Ornithology (o'rnita'lodzi), n. pticoslovlje; ornitolo- 

gija 
Orphan (o'rfan), n. siroce; sirotan; sirotica 
Orphanage (o'rfanedS), n. sirotiSte 
Orthodox (o'rtodaks), a. pravoslavan 
Orthodoxy (o'rtoda'ksi), n. pravovjerstvo; pravoslav- 

na vjera 
Orthographic (o'rtogra'fik), Orthographical (o'rto- 

gra'fikal), a. pravopisan 

Orthography — 40S — Oust 

Orthography (orta'grefi), n. pravopis 
Oscillate (a'silejt), v. ljuljati se; titrati; vitlati 
Oscillation (a'sile'jsan), n. titranje; drhtanje; in a - 

hanje 
Oscillatory (a'silatori), a. njihajuci se; titrajuci 
Osculate (a'skjulejt), v. poljubiti; cjelunuti 
Osculation (a'skjule'jsan), n. cjelivanje 
Osprey (a'spre), n. ribi<5 
Osseous (a'sias), a. kostan; od kosti 
Ossicle (a'sikl), n. kostica 

Ossification (a'sifike'jsan), n. pretvaranje u kost 
Ossify (a'sifaj), v. pretvarati u kost 
Ossivorous (asi'voras), a. hraneci se kostima 
Ostensible (aste'nsibl), a. ocit; prividan 
Ostent (a'stent), n. prikaza; vanjstina 
Ostentation (a'stente'jsan), n. pokazivanje; hvasta- 

nje; bahatost 
Ostentatious (a'stente'jsas), a. bahat; hvastav 
Ostler (a'slor), n. konjuSar; sluga 
Ostracism (a'strasizm), n. progon; otjeranje 
Ostracize (a'strasajz), v. prognati; iskljneiti iz dru- 

stva 
Ostrich (a'stric), n. noj 

Otalgia (ota'ld^ija), Otalgy (ota'ldzi), n. uhobolja 
Otalgic (ota'ldzik), n. lijek proti uhobolji 
Other (a'dor), a. i pron. drugi 
Otherwise (a'dorua'jz), adv. drugcije 
Otter (a'tor), n. ljutica 

Ottoman (a'toman), a. turski; — n. Turak; Turcin 
Ought (at), adv. treba; mora 
Ounce (a'yns), n. unca 
Our (a'ur), pron. naS 
Ours (a'yrs), pron. na§; od nas 
Ourself (aurse'lf), pron. mi sami 
Ousel (uzl), n. vodeni kos 
Oust (a'ust), v. protjerati; istisnuti; otkloniti; odu- 

zeti 

Ouster • — 409 — Outlawry 

Ouster (a'ustor), n. razbastinjenje; rasposjednuce 
Out (a'ut), adv. van; vani; iz; po; od; sa; 
Outbalance (a'ytba'lans), v. prevagnuti; pretegnuti; 

pretezati; nadmasiti 
Outbid (a'utbi'd), v. nadbiti u cijeni; prestici; vise 

davati 
Outbound (a'utba'und), a. odredjen za inozemstvo 
Outbreak (a'utbre'jk), n. provala 
Outbuilding (a/utbi'lding), n. pobocna zgrada 
Outburst (a'utbo'rst), n. provala 
Outcast (a'utka'st), n. prognanik; zatocenik; zaba- 

cenik; potucalo; — a. otjeran; prognan; zabacen 
Outcome (a'utka'm), n. posljedica; posljedak 
Outcry (a'utkra'j), n. krik; vika; buka 
Outdo (a/utdu'), v. nadvisiti; nadmasiti; prestici; 

nadvladati; nadmudriti 
Outdoor (a'utdo'r), a. izvan kuce 
Outdoors (a'utdo'rz), adv. vani 
Outer (a'utor), a. izvanjski; spoljasni 
Outermost (a'utomo'st), a. krajnji; posljednji 
Outfield (a'utfi'ld), n. vanjska livada 
Outfit (a'utfit), n. oprenia; sprema 
Outgeneral (a'utdze'noral), v. nadmudriti u vojnickom 

umijecu 
Outgo (autgo'), v. prelaziti; prestizavati; prestici; 

nadvisiti 
Outgo (a'utgo') n. izdatak; potrosak 
Outgrow (autgro'), v. prerasti; zastarjeti; postati 

prevelikim 
Outgrowth (a'utgro'yt), n. izrastak; posljedak; po- 
sljedica 
Outhouse (a'utha/uz), n. dogradnja 
Outing (a'uting), n. izlet; ekskurzija 
Outlandish (a'utla'ndi§), a. inozeman; stran; tudj; 

neupu6en 
Outlast (a'utla'st), v. pretrajati; prezlvjeti 
Outlaw (a'utl&'), v. prognati; ligiti gradjanskih pra- 

va; — n. prognanik; onaj koga zakon ne zaStifiuje 
Outlawry (a'utla'ri), n. progon; progonstvo; izopce- 

nje 

Outlay — 410 — Outspread 

Outlay (a'utle'j), n. Dotrosarina: trosak; librae 

Outlet (a'utle't), n. izlaz; izfazak 

Outline (a'utla'jn), n. obris; crtez; nacrt; osiinva; — 

v. ocrtati; naznaciti 
Outlive (a'utli'v), v. prezivjeti; preziviti 
Outlook (a'utlu'k), n. izgled; straza; vidik 
Outlying (a'utla'ing), a. udaljen; odijeljen 
Outmarch (a'utma'rc), v. stupati brze nego; ostaviti 

otrag 
Outpost (a'utpo'st), n. predstraza; prednja straza 
Outpour (a'utpo'r), v. izliti 
Outrage (a'utredz), n. sramota; svinjarija; ruglo; 

poruga; - — v. obruziti; opsovati; izgrditi; na- 

grditi 
Outrageous (autre' jdzas), a. sramotan; pogrdan; na- 

silnicki; okrutan; bijesan; ogroman 
Outrageously (autre' jdzasli), adv. sramotno; pogrd- 

no; nasilnicki; okrutno 

Outrageousness (autre'jdzasnes), n. jarost; bijes: 

bjesnoca; silovitost; nasilje 
Outreach (a'utri'c), v. segnuti ili doseci povrh 
Outride (a'utra'jd), v. jasiti brze nego 
Outrider (a'utra'jdor), n. predjahac; sluga, koji jasi 

uz kociju 
Outright (a'utra'jt), adv. odmah; smjesta; najedan- 

put; sasvim; potpuno 
Outrun (a'utra'n), v. prestiei u trcanju; ostaviti o- 

traga 
Outsell (a'utse'l), v. skuplje prodati; donijeti visn 

cijenu 
Outset (a'utse't), n. poCetak 
Outshine (a'utga'jn), v. obasjati; nadasjati 
Outside (a'utsa'jd), n, vanjStina; — a. vanjski; iz- 

vanjski; stran 
Outsider (a'utsa'jdor), n. nepripadnik; stranac 
Outskirt (a'utsko'rt), n. granica; predgradje 
Outspread (a'u-tspre'd), v. prostrti; razastrti; rasiri- 

ti; otvoriti 

Outstand ? — 411 — Overbearingly 

Outstand (a/utsta'nd), v. ostati preko vremena; biti 

neplacen 
Outstrech (a'utstre'c),- v*. protegnuti; rastegmiti; ra- 

siriti 
Outstrip (a'utstri'p), v. nadbjezati; ostaviti otraga 
Outvote (a'utvo'ut), v. nadvladati vecinom glasova; 

nadglasati 
Outwalk (a'utua'k), v. ici, hodati ili setati brze od; 

ostaviti otraga 
Outward (a'utuo'rd), Outwards (a'utuordz), adv. pra- 

ma vani; povrh 
Outward (a'utuord), a. vanjski; vidljiv; prividan; 

javan 
Outwardly (a'utuordli), adv. spoljasno; vani 
Outwardness (a'utuordnes), n. vanjstina; spoljasnost 
Outwear (a'utua'r), v. pretrajati; iznositi 
Outweigh (a'utue'j), v. prevagnuti; nadvisiti u cijeni 
Outwit . (a'utui't), v. nadmudriti; izigrati 
Outwork (a'utuo'rk), v. prestici u radu 
Oval (o'val), a. obao; ovalan; jajolik 
Ovary (o'vari), n. jajiste; jajnik 
Ovate (o'vet), Ovated (o'veted), a. jajolik 
Ovation (ove'jsan), n. ovacije; veselo klicanje 
Oven (avn), n. pec 
Over (o'vor), prep, preko; iznad; povrh; na; vise ne- 

go; usprkos; — - adv. prekomjerno; skroz; svrse- 

no; pri koncu; — a. gornji; pokrivajuci 
Overact (o'vora'kt), v. pretjerati; pretjerivati 
Overalls (o'vora'lz), n. gornje hlace; gornja haljina 
Overarch (o'vora'rc), v. pokriti svodom 
Overbalance (o'vorba'lans), v. preteziti; pretegnuti, 

nadmasiti; — n. pretega; prekomjernost 
Overbear (o'vftrba'r), v. svladati; nadvladati; poko- 

riti ; podvrdi 
Overbearing (o'vftrba'ring), a. naduven; drzovit; go- 

spodujudi 
Overbearingly (o'vorba'ringli), adv. naduto; oholo; 

drzovito 

Overbid — 412 — Overload 

Overbid (o'vorbi'd), v. nadbiti (u cijeni); ponuditi 
prekomjerno 

Overboard (o'vorbo'rd), adv. preko palube; u vo'du 

Overburden (o'vorbor'dn), v. preopteretiti 

Overcast (o'vorka'st), v. naoblaciti; potamniti; za- 

mraciti 
Overcharge (o'vorca'rdz), v. prenatovariti; opteretiti; 

precijeniti; povecavati; — n. prevelik teret 
Overcloud (o'vorkla'ud), v. prekriti oblacima 
Overcoat (o'vorko'ut), n. gornji kaput; zimski kaput 
Overcome (o'vorka'm), v. nadjacati; nadvladati; po- 

koriti; pobijediti; poraziti 
Overdo (o'vordu'), v. Uciniti previse; povecavati; po- 

mnozavati; umarati; kuhati previse; raditi pre- 

tesko 
Overdose (o'vordo'z), n. prevelika mjera 
Overdraw (o'vordra'), v. povecavati 
Overdue (o'vordju'), a. prije uplativ; vec prije dospio 
Overflow (o'vorflo'), v. preliti se; izliti se; potopiti; 

nadjacati; obilovati 
Overflow (o'vorflo'), n. poplava; obilje; izobilje 
Overgrow (o'vorgro'u), v. prerasti; nadrasti; podig- 

nuti se iznad 
Overgrowth (o'vorgro'ut), n. prekomjerno rastenje; 

izobilje 
Overhang (o'vorha'ng), v. nadvjesiti 
Overhaul (o'vorha'l), v. prevlaciti; istrazivati ili ispi- 

tivati u tancine; predobiti; nadjacati 
Overhead (o'vorhe'd), adv. visoko; gore 
Overhear (o'vorhi'r), v. precuti 
Overissue (o'vori'sju), v. izdati suvi&e 
Overjoy (o'vordZo'j), v. zanijeti; ushititi 
Overland (o'vorl&'nd), a. ucinjen na zemlji 
Overlay (o'vorle'j), v. metnuti preko; pokriti; prekri- 
ti; sakriti; zagugiti 
Overload (o'vorlo'ud), v. preteretiti; preopteretiti; 
pretegcati 

Overlook — 413 — Oversleep 

Overlook (o'vorlu'k), v. pregledati; nadgledati; pre- 

gledavati; ogledavati; oprostiti 
Overmaster (o'voYma'stOr), v. nadvladati; savladati; 

nadjacati 
Overmatch (o'vorma'c), v. biti prejak za; nadvladati; 

preobladati; pobijediti 
Overmuch (o'vorma'c), adv. previse; — n. preobilje; 

prekomjernost; visak 
Overnight (o'vorna'jt), adv. kroz noc; preko noci; svu 

noc 
Overpass (o'vorpa's), v. prijeci; propustiti; mimoici; 

ispustiti 
Overpay (o'vorpe'j), v. platiti previse ili vise nego so 

imalo platiti 
Overplus (o'vorplas), n. visak; su visak; ostatak 
Overpower (o'vorpa'uor) v. svladati; prevladati; nad- 
jacati; pokoriti; satrti 
Overrate (o'vore'jt), v. precijeniti; precjenjivati 
Overreach (o'vori'c), v. nadvisiti ;nadmasiti; pre- 

variti 
Override (o'vora'jd), v. prejasiti; jasiti (zivotinju) 

preko mjere; gaziti; unistiti 
Overrule (o'voru'l), v. odbiti; odbaciti; svladati; go- 

spodovati 
Overrun (o'vora'n), v. pregaziti; prostrijeti; opnstosi- 

ti; pokoriti; podjarmiti 
Oversee (o'vorsi'), v. nadgledati; nadzirati; pregledati 
Overseer (o'vorsfr), ili o'vorsi'or), n. nadglednik; 

nadziratelj 
Overset (o'vorse't), v. izvrnuti; prevrnuti; izvalitl; 

prevaliti; prebaciti 
Overshadow (o'vorsa'do), v. zasjeniti; zakloniti; za- 

stititi; stititi 
Overshoe (o'vorsif), n. prevlaka od giime za cipele; 

eoklja 
Overshoot (o'vorSu't), v. pucati predaleko; pro£i brzo 

preko 
Oversight (o'vorsa'jt), n. pomna briga; propust; ne- 

paznja; pomutnja; nomar; pogreska; bludnja 
Oversleep (o'vorsli'p), v. prespavati; zaspati Overspread — 414 — Owlet Overspread (o'vorspre'd), v. prostrijeti; prekriti; ra- 

zasuti 
Overstate (o'vorste'jt), v. izjaviti preostro; poveea- 

vati 
Overstay (o'vorste'j), v. ostati dulje; ostati preko gra- 

nica 
Overstep (o'vorste'p), v. prekoraciti; prestupiti 
Overstrain (o'vorstre'jn), v. prenapeti se; naprezati se 
Overt (o'vort), a. otvoren; vidljiv; javan; ocit 
Overtake (o'vorte'jk), v. preuzeti; uhvatiti; nadvla- 

dati 
Overtask (o'vorta'sk), v. pridijeliti prenaporan posao 
Overthrow (o'vortro'u), v. prebaciti; prevaliti; izva- 

liti; unistiti; poraziti; — n. prebacenje; uniste- 

nje; poraz; pad 
Overtly (o'vortli), adv. otvoreno; vidljivo; javno; o- 

cito 
Overtop (o'vorta'p), v. nadvisiti; nadmasiti 
Overture (o'vorcu'r), n. ponuda; prijedlog; uvertira; 

zapocetak 
Overturn (o'vorto'rn), v. iskrenuti; izbaciti; unistiti; 

prevladati; izvrnuti; — n. prebacenje; izbaee- 

nje; prevrnuce; unistenje 
Overvalue (o'vorva'lju), v. preejenjivati 
Overween (o'vorui'n), v. umisljati si; uobra^avati 
Overweeningly (o'vorui'ning-li), adv. umisljeno; dr- 

sko; drzovito 
Overweigh (o'vorue'j), v. prevagiuiti; pretezati; pre- 

tegnuti 
Overweight (o'vorye'jt), n. prevaga; nadmocnost 
Overwhelm (o'vorhue'lm) v. potopiti; pritisnuti; svl i 

dati; nadjacati 
Overwork (o'voruo'rk), v. raditi preko sila; prenaei- 

niti; umarati se 
Oviform (b'viforni), a. jajolik 
Ovum (o'vam), n. jajasce; zametak 
Owe (q'u), v. dugovati 
Owl (a'ul), n. sova 
Owlet (a'ulet), h. sovica P 

Owlish — 415 — Pad 

Owlish (a'ulis), a. poput sove 

Own (oun), v. priznati; dopustiti; imati; po- 

sjedovati; — a. vlastit; pripadan; osoban 
Owner (o'unor), n. vlasnik; posjednik 
Ownership (o'unorsip), n. vlasnistvo 
Ox (aks), n. vol 

Oxide (a'ksid, ili a'ksajd), n. oksid; kis 
Oxygan (a'ksidzen), n. kisik 
Oyer (o'jor), n. preslusavanje; saslusanje 
Oyez (o'je's), interj. cuj; pazile 
Oyster (o'jstor), n. kameniea Pabulum (pa'bjulam), n. hrana; krma 

Pace (pejs), n. korak; stopa; hod; — v. ici; stupati; 

hodati; setati 
Pacer (pe'jsor), n. pjesak 
Pacha (pasa'), n. pasa 

Pacific (pasi'fik), a. tihi; miran; uniirujuc'i 
Pacification (pasi'fike'jsan), n. mirenje; mir; umire- 

nje; pokoj; utjeha 
Pacificator (pasi'fike'jtor), n. miritelj; posrednik 
Pacificatory (pasi'fikatori), a. pomiran; pomirljiv 
Pacifier (pa'sifa'jor), n. miritelj 
Pacify (pa'sifaj), v. miriti; umiriti; utisati; ublaziti; 

sabrati 
Pack (pak), n. svezanj; smotak; rukovet; klupka; 

breme; copor; gromada; — v. zamotati; svezati; 

natovariti; napuniti; otposlati; sklupciti; smotati 
Package (pa'kedz), n. uniotak; omot; zamet; svezanj 
Packcloth (pa'kla't), n. grubo platno 
Packer (pa'kor), n. onaj, koji umata i pravi sveznje 
Packet (pa'ket), n. sve§Si£; smotak; svezanj; ladja 

za prijevoz putnika 
Pack horse (pa'k ho'rs), n. konj za nogenje tdvara 
Pact (pakt), n. ugovor; pog;odba; savez 
Pad (pad), n. staza; put; pjesak; razbojnik; jastuk; 

uzglaviea; podmet; — v. pamukom postaviti p 

Paddle — 416 — Paintress 

Paddle (padl), v. brckati; pljuskati; tuci vodu ruka- 

ma i nogama; veslati; • — n. veslo; krma 
Paddock (pa' dak), n. krastaca; baburaca .- 
Padlock (pa'dla'k), n. lokot; - — v. zakljucati lokotom 
Padrone (padro'ne), n. zastitnik 
Pagan (pe'jgan), n. poganin; neznabozac; krivovje- 

rac; — a. poganski; neznabozacki 
Paganism (pe'jganizm), n. poganstvo; krivovjerstvo 
Page (pejdz), n. strana; stranica; pratilac; sluga; 

djecak, koji posluzuje clanove zakonodavstva; • — 

v. brojem oznaciti stranice 
Pageant (pa'dzent ili pe'jdzent), n. raskoe; gizda; 

sjaj; slava; sv^ecanost 
Pageantry (pe'jdzentri), n. sjaj; parada 
Pagoda (pago'da), n. hram u istocnoj Indiji, Kineskoj 

ili Japanu; istocno-indijski novae 
Pail (pejl), n. cabar; kablica; kabao 
Pain (pejn), n! bol ; trpljenje; nevolja; muka; kazan; 

neugodnost; ■ — v. boliti; muciti; uznemirivati 
Painful (pe'jnful), a. bolan; mucan; tezak; uznemir- 

ljiv; jadan; nevoljan 
Painfully (pe'jnfuli), adv. bolno 
Painfulness (pe'jnfulnes), n. bol; bolest; tuga; za- 

lost; jad 
Painim (pe'jnim), n. poganin; krivobozac 
Painless (pe'jnles), a. bez boli; oslobodjen neprilikv 
Pains (pejnz), n. briga; neprilika 
Painstaker (pe'jnzte'jkor), n. radenik; eovjek, koji 

marljivo i savjesno ispunjava svoj posao 
Painstaking (pe'jnzte'jking), a. raden; poslen; mar- 

ljiv; savjestan; — n. radenost; poslenost; briznfj 

i savjesno nastojanje 
Paint (pejnt), v. slikati; bojadisati; liciti; orisafi; 

ucrtati; opisivati; — n. boja 
Painter (pe'jntor), n. slikar; b'ojadisar; licilac 
Painting (pe'jnting), n. slikanje; bojadisanje; pred-> r 

cenje 
Paintress (pe'jntres), n. slikarica p 

Pair — 417 — Pallid 

Pair (par), n. par; d\oje; dvojiea; — v. spariti; zclru- 

ziti; pristajati 
Palace (pa*les>, n. palaea; (Ivor 
Paladin (pa'ladin), n. paladin: prvak; junak 
Palatable (pa'latabl), a. ukusan; tecan 
Palatal (pa'latal), a. nepcan 

Palate (pa'let), n. nebo; nepce; kus; okus; ukus 
Palatinate (pala'tinet), n. falcgrofija 
Palatine (pa'latin), n. palatin; falegrof 
Palaver (pala'vor), n. brbljanje; laskanje; — v. la- 

skati se 
Palaverer (pala'voror), n. laskavac 
Pale (pejl), a. blijed; bljedolik; sur; — n. kolac; gra- 

nica; ograda; — v. ograditi koljem 
Paleness (pe'jlnes), n. bljedilo; bljedoea 
Paleography (pejlia'grafi), n. paleografija; starodre- 

vni nacin pisanja 
Paleology (pe'jlia'lodzi), n. paleologija; rasprava o 

starinama 
Palestra (pale'stra), n. hrvanje; hrvaligte 
Palfrey (pa"lfri), n. konj 
Palindrome (pa'lindrom), n. rijee, koja se cita natra^ 

kao naprijed — na pr. ratar; Ana; oko 
Paling (pe'jling), n. ograda 

Palisade (pa'lise'jd). n. kolje: — v. ograditi koljem 
Palish (pe'jlis), a. bljedolik 
Pall (pal), n. plast; haljina; pokrivac; — a. bljutav: 

neslan; mlitav; trom; — v. omlitaviti; snuzditi, 

otupiti; slabiti; sititi 
Pallet (pa'let), n. hvataljka; zaustavljac; mazaljka; 

dascica za boju 
Palliate (pa'liejt), v. zabasuriti; umiriti; ublaziti; 

smanjiti; prekriti; sakriti; sakrivati 
Palliation (pa'lie'jgan), n. prekrivanje; zabaguriva- 

nje; smanjenje; ubla^enje; umirenje; sakrivanje 
Palliative (pa'liativ), a. sakrivajuei; nmirujuci; ubla- 

juzuci; — n. ublazujuce sredstvo 
Pallid (pa'lid), a. blijed 14 p 

Pallidness — 418 — Pander 

Pallidness (pa'lidnes), Pallidity (palr'diti), Pallor 

(pa'lor), n. bljedoca; bljedilo 
Palm (pain), n. dlan; saka ; ostriee sidra; siri dk> je- 

lenskih rogoya; palma; — v. sakrivati u ruci; iz- 

vrtati 
Palmiped (pa'lmiped), n. ptica, koja pliva 
Palmistry (pa'mistri), n. vracanje; kazivanje sreee 

iz poteza ruke 
Palmy (pa'mi), a. vrijedan paome ili casti; pobjedo- 

nosan 
Palp (palp), Palpus (pa'lpas), n. pipalo; eutilo 
Palpable (pa'lpabl), a. opipljiv; rukopipateljan; os- 
jetljiv; ocevidan; ocit 

Palpableness (pa'lpablnes), Palpability (pa'lpabi'liti), 

n. opipljivost; rukopipateljnost; ocitost; oSeVid- 

nost 
Palpably (pa'lpabli), adv. rukopipateljno; ocito 
Palpation (palpe'jsan), n. pipanje; osjedanje 
Palpitate (pa'lpitejt), v. tuci; udarati 
Palpitation (palpite'jsan), n. udaranje (srca) 
Palsied (pa'lzid), a. nclaren od kapi 
Palsy (pa'lzi), n. kap 

Palter (pa'ltor), v. ponasati se neiskreno ili lazno 
Paltrily (pa'ltrili), adv. jadno; kukavno; prijezirno; 

bezobrazno 
Paltriness (pa'ltrines), n. ubostvo; nevolja; prijezir 
Paltry (paVltri), a. ubog; jadan; prijeziran; odvra- 

tan; bezobrazan 
Pamper (pa'mpor), v. sititi; hraniti 
Pamphlet (pa'mflet), n. brosura; letak 
Pamphleteer (pa'mfleti'r), n. pisac brosura 
Pan (pan), n. limena posuda; lubanja; tvrda naslaga 

zemlje 
Panacea (pa'nasi'a), n. sredstvo protiv sviju bolesli 
Pancake (pa'nk'ejk), n. fanjak; palacinka 
Pandect (pa'ndekt), n. zbornik; pandekt 
Pander (pa'ndor), n. svodnik; svodilja; — v. svesti.;. 

podvesti . Pandering — 41iJ — Par Pandering (pa'ndoring), n. svocTstvo 

Pane (pejn); n. kotnad; parce; staklb; oknd 1 

Panegyric ( pa'nidzi'rik), n. govor u slavu koje osobe; 

slavospjev ; pohvala 
Panegyrist (pa'nidzi'rist), n. hvalitelj; slavoslov 
Panel (pa'iiel), n. tanka dascica, na kojoj je slika na- 

slikana; listina osoba pozvanih za porotnike; po- 

rota 
Pang (pang), n. bojazan; strah; strava; nevolja; bol 
Panic (pa'nik), a. skrajni; nenadan; — • n. strava; 

strah i trepet 
Pannier (pa'njor), n. kosara; kos; kotarica* 
Panoply (pa'nopli), n. oklop 
Panorama (pa'nora'ma), n. panorama; prostran vidik 

na sve strane; svjetozor 
Pant (pant), v. naglo i tesko disati; kucati; lupati; 

udarati; — n. naglo disanje; kucanje; lupanje 
Pantalet (pa'iit&Te't); n. nogavica od djeejih ili zen- 

skih gaea 
Pantaloon (pa'nta'lu'n), n. lakrdijas; hlace 
Pantheism (pa'ntii'zm), n. nauka, da je sve Bog* 
Pantheon (pa'ntian), h. hram posveeen svim bogovi- 

ma; bozanstva 
Panther (pa'ntor), n. panter 
Pantomime (pa'ntomajm), n. mimiker; glumae, koii 

predstavlja samo pokazivanjem ruku; pantomi- 

na; nijemi igrokaz 
Pantry (pa'ntri), n. smocnica 

Pap (pap), n. bradavica na prsima; kasa; hrana 
Papa (pa'pa), ri. otac; tata 
Papacy (pe'jpasi), n. papinstvo; pape 
Papal (pe'jpal), a. papinski 
Papaverous (papa'voras), a. makov 
Paper (pe'jpor), n. papir; novine; mjeniea; — - v. ob~- 

loZiti papirom 
Paper-money (pe'jpor-ma'ni), n. papirnati novae 
Papist (pe'jpist), n. papinovac; katolik 
Papyrus (papa'jras), n. papirus; egipatska biljka, 

na kojoj se u staro doba pisalo 
Par (par), n. jednakost p 

Parable — - 420 — Pare! 

Parable (pa'rabl), n. parabola; prica - 

Parachute (paragut), n. sprava u obliku kigobrana 

pomocu koje'se spiusta sa zrakoplova ill velikc vi- 

sine; padobran 
Paraclete (pa'raklit), n. tjesitelj; posrednik; sveti 

Parade (pare'jd), n. svecanost; parada; sjaj; — v. 

gizdati se; ukrasiti; hodati okolo u povorci 
Paradise (pa'radajs), n. raj; nebo 
Paragon (pa'ragan), n. uzor; primjer; ogled 
Paragraph (pa'ragraf), n. odlomak; clanak; paragraf 
Parallel (pa'ralel), a. usporedan; slican; — n. uspo- 

rednica; paralela; slicnost; prispodoba; — v. us- 

porediti 
Parallelogram (pa'rale'logram), n. paralelogram 
Paralysis (para'lisis), n. klenut 

Paramount (pa'ramaunt), a. pretezan; znatan; glavni 
Parapet (pa'rapet), n. zastitni zid od napadaja; pr- 

sobran 
Paraphernalia (pa'raforne'jlia), n. oprenia; sprava; 

nakiti 
Paraphrase (pa'rafrejz), n. opisivanje; parafraza; — 

v. opisati; opisivati 
Paraplegia (pa'rapli'dzia), n. klenut doljnjega dijela 

tijela na obim stranama 
Parasite (pa'rasajt), n. parasit; nametnik; muktas 
Parasitic (pa'rasi'tik), Parasitical (pa'rasi'tikal), h. 

muktaski; nametnicki 
Parasol (pa'rasa'l), n. suncobran 
Parboil (pa'rbo'el), v. prikipiti; privariti; djelomicno 

prokuhati 
Parcel (pa'rsel), n. cestica; zbirka; sve^anj; dio; ;— 

v. podijeliti 
Parcener (pa'rsinor), n. subaStinik; sudionik; suvla- 

snik 
Parch (pare), v. pr^iti; paliti; peci; spuriti; sugiti 
Parchment (pa'rement), n. hartija od koze; perg ; a- 

mena 
Pard (pard), n. leopard; sarolika zvijer .- - p 

Pardon — 421 — Paroquet 

Pardon (pardn), n. oprost; pomilovanje; oprostenje; 

prastanje; - — v. oprostiti; pomilovati; praStati 
Pardonable (pa'rdonabl), a. oprostiv, 
Pardonableness (pa'rdonablnes), n. oprostivost 
Pare (par), v. obrezati; opsjeci; smanjivati 
Paregoric (pariga'rik), a. ublazujuci; umirujuci; li- 

' jek, koji ublazuje boli 
Parent (pa'rent), n. roditelj; otac ili mati; uzrok; iz- 

vor 
Parentage (pa'rentedz), n. porijetlo; rod; koljeno 
Parental (pare'ntal), a. roditeljski 
Parenthesis (pare'ntisis), n. zaporka; zagrada 
Parentless (pa'rentles), a. bez roditelja 
Parer (pa'ror), n. opsjecatelj; strugalo 
Parget (pa'rdzet), n. sadra; ■ — v. oblijepiti 
Paring (pa'ring), n. obrezotine; oljustine; opsjecanje; 

obrezivanje 
Parish (pa'ris), n. zupa; parohija; opcina 
Parishioner (pari'sanor), n. zupljanin 
Parish priest (pa'ris pri'st), n. zupnik; paroh 
Parity (pa'riti), n. jednakost 

Park (park), n. park; igraliste; setaliste; perivoj 
Parlance (pa'rlans), n. razgovor; govor 
Parley (pa'rli), h. dogovor; divan; razgovor; — v. 

dogovarati se; divaniti 
Parliament (pa'rliment), n. parlamenat; sabor; sa- 

bornica 
Parliamentarian (pa'rliniente'irian), n. parlamentarac 
Parliamentary (pa'rlime'ntari), a. parlamentarski; 

saborski 
Parlor (pa'rlor), n. soba za primanje posjetilaca 
Parochial (paro'kial), a. zupni; parohijski 
Parody (pa'rodi), n. parodija; oponasanje 
Parol (paro'l). Parole (paro'l), n. usmena izjava; 

rije6; parola; — a. usmen 
Paronomasia (pa'ronome'jzia). n. igranje ili titranje s 

rijecima 
Paroquet (pa'roke't), n, vrst papig© p 

Parquet —422 Participate 

Parquet (parke'), n. parket; sjedala u prizemlju i 

kazaliStu 
Parrakeet, Parakeet (pa'raki't), n. malena dugorepa 

papiga 
Parricidal (pa'risa'jdal), a. ocoubilaCki 
Parricide (pa'risajd), n. ocoubojica; umorstva rodi- 

telja 
Parrot (pa/rat), n. papiga 
Parry (pa'ri), v. odbiti; izbjegnuti 
Parse (pars), v. analizovati i slovnicki opisivati; ras- 

ciniti; razglabati 
Parsimonious (pa'rsimo'nias), a. pohlepan; skrt; 

tvrd; stedljiv 
Parsimoniously (pa'rsimo'niasli), adv. skupo; §krto; 

gtedljivo 
Parsimoniousness (pa'rsimo'niasnes), Parsimony 

(pa'rsimoni), n. skrtost; stedljivost 
Parsley (pa'rsli), n. persin; persun 
Parsnip (pa'rsnip), n. pastinjak (biljka) 
Parson (parsn), n. zupnik; paroh; svecenik 
Parsonage (pa'rsnedz), n. zupa; zupni stan; zupno 

imanje 
Part (part), n, dio; strana; duznost; ■ — v. dijeliti; 

rastaviti 
Partake (parte' jk), v. sudjelovati; dijeliti; imati u- 

djela; ucestvovati * 
Partaker (parte' jkor), n. ucesnik; sudionik 
Parterre (parta'r), n. lijeha; greda; prizemlje; parte.' 
Partial (pa'rsal), a. djelomican; pristran 
Partiality (pa'rsia'liti), n. pristranost; osobita na- 

klonost 
Partially (pa'rsali), adv. djelomicno; pristrano 
Partibility (pa'rtibi'liti), n. razdjelivost 
Partible (pa'rtibl), a. razdjeliy 
Participant (participant), a. dijeleei; ueestvujuci; — 

n. ucesnik 
Participate (parti'sipejt) v, ucestvovati; dijeliti; su- 
djelovati Participation -— 423 — Passable 

Participation (parti'sipe'jsan), n. ucestvovanje; su- 

djelovanje 
Participator (parti'sipe'jtor), n. ucesnik; sudionik 
Participle (pa'rtisipl), n. particip 
Particle (pa'rtikl), n. cestica; komadic 
Particular (parti'kjulor), a. poseban; osobit; rijedak; 

izvanredan; eudan; tocan; — n. tancina; poje- 

dinost 
Particularity (parti'kjula'riti), n. osobitost; pojedi- 

nost; izvanrednost 

Particularize (parti'kjulorajz), v. napomenuti pojedi- 

nacno ili posebice 
Particularly (parti'kjularli), adv. osobito 
Parting (pa'rting), n. dijeljenje; rastanak; medja; 

granica 
Partisan (pa'rtizan), n. privrzenik; pristasa; prista- 

lica; ucenik; — a. privrzen; stranacki 
Partisanship (pa'rtizansip). n. privrzenstvo; pria- 

njanje 
Partition (parti'san), n. dioba; dijeljenje; razdijelje- 

nje; rastavljenje; pregrada; — v. razdijeliti; po- 

dijeliti 
Partitive (pa'rtitiv), a. dijeleci; podjeliv 
Partly (pa'rtli), adv. dijelom; djelomicno; donekle 
Partner (pa'rtnor), n. drug; sudionik; ucesnik 
Partnership (pa'rtnorsip), n. trgovacko drustvo; po- 

slovno udruzenje; zadruga 
Partridge (pa'rtridz) ? n. jarebica 
Party (pa'rti), n. stranka; drustvo; skupina 
Party-colored (pa'rtika'lord), a. saren; sarkast 
Paschal (pa'skal), a. uskrsni 
Pasha (pa§a'), n. pasa 
Pass (pas), v. ici; seliti se; preseliti se; proci; kola- 

ti; trpiti; troSiti; uciniti; stvoriti; poslati; pre- 

dati; uruciti; izruciti; raspacati; — n. prolaz; 

put; putnica; ulaznica; uvjet 

Passable (pa'sabl), a. prolazan; prohodan; snosljiv; 
prometan; dobar p 

Passage — 424 — Pastor 

Passage (pa'sedz), n. prola^enje; prolaz; putovanje; 

put; dogadjaj; odlomak (u knjigi) 
Passenger (pa'sendzor), n. putnik; prolaznik 
Passer (p&'sor), n. prolaznik; putnik 
Passible (pa'sibl), a. osjetljiv; euvstven * 
Passim (pa'sim), adv. ovdje i ondje; svagdje 
Passing (pa'sing), n. prolazenje; — a. privremen; mi- 

mogredan; letimican; — adv. neizmjerno; preko- 

mjerno 
Passion (pa'san), n. zalost; muka; patnja; stradanje; 

strast ;srdzba; bijes; ceznja; zudnja; muka Isu- 

sova 
Passionate (pa'sanet), a. strastven; strastan; topao; 

vruc 
Passionately (pa'sanetli), adv. strastveno; vruce 
Passionateness (pa'sanetnes), n./ strastvenost; topli- 

na; vrucina 
Passion flower (pa'san fla'uor), n. mucenica (biljka) 
Passionless (pa'sanles), a. nestrastven; bez strasti; 

hladan ; miran 
Passion week (pa'san ui'k), n. Veliki tjedan 
Passive (pa'siv), a. pasivan; duzan; trpni; neradin; 

miran; podlozan; ustrpljiv 
Passover (pa'so'vor), n. zidovski svetac u spomen kaJ 

je Bog kaznio smrcu prvorodjenu djecu Egipca- 

na, a postedio je kuce Izraelicana 
Passport (pa'sport), n. putnica 
Past (past), a. prosli; svrsen; dokoncan; potrosen: 

■ — n. proslost 
Paste (pejst), n. tijesto; ljepilo; maz; eiriz; — v. li- 

jepiti; prilijepiti 
Pasteboard (pe'jstbo'rd), n. ljepenka; karton 
Pastel (pa'stel), n. bojadisana kreda; bojadisan ka- 

mencic za pisanje; sa6 
Pastil (pa'stil), Pastille (pasti'l). n. mirisna svijeca 
Pastime (pa'sta'jm), n. zabava; igra 
Pastor (pa'stor), n. pastir; dusobriznik; duhovnik; 

svecenik; zupnik , <■. p 

Pastoral — 425 — Patrimony 

Pastoral (pa'storal), a. pastirski; clusobriznicki; *** nv* 

pastirska pjesan; iclila ■■"■*'* • ;: *• ■>- 

Pastorailly (p&'storali), adv. dusobriznicki / '""*'■* '"' l \ 
Pastry (pe'jstri), n. pasteta; kolac s'mesoin "'"^ ' r:yt ' ; . 
Pasturage (pa/scured2), 11. pasnjak; pustopas; ;' : pasa ? '\ 
Pasture (pa'scur), li. pasa; krma; pasnjak; '-^- v. pa- 

sti; pasti se 

Pat (pat), a. pristao; shodan; '— - adw .. bas u. praxo 1; 
vrijeme ; zgodno ; —, v. potreptati ; udariti ;. . tu<3i X *, 
■ — n. udarac ..... _ 

Patch (pac), n. krpa; ko.macl; parce; — v.. krpati;-, '- 
popravljati ... : ■/ ; 

Patcher (pa'cor), n. krpac; krpar 
Patchwork (pa'cuo'rk), n. krparija 
Pate (pejt), n. glava; vrsak glave 
Patella (pate'la), n. kapa od koljena 
Patent (pa'tent ili pe'jtent), a. otvoren; 

dan; javni; — n. patenat; povelja; 

tirati; uzeti patenat na 
Patentee (pa'tenti'), n. posjednik patenta 
Paternal (pato'rnal), a. ocinski ... ; 

Paternity (pato'rniti), n. ocinstvo t?***f**-v*J 

Path (pat), n. staza; prolaz; put ; , ; - . 

Pathetic (pa'te'tik), a. dirljiv; patetican .,.- 

Pathetically (pate'tikali), adv. dirljivo; pateticno 
Pathology (pata'lodzi), n. znanosto bolestima-; pato- 

logija ,.:. -fHiU 

Pathos (pe'jtas), n. patos; usplamcenje; uznesenost 
Pathway (pa'tuej), n. staza; puteljak -,-;«... 

Patience (pe'jsens), n. ustrpljivo st ; ustrpljenje . , . ., „ . 
Patient (pe'jsent), a. aistrpljiv; snosljiv; • — n. boles-, 

nik , : .... t ...^_.. 

Patiently (pe'jsentli), adv. ustrpljivo; snosljivo -'.? • v ; / 
Patriarch (pe'jtriark), n. glava'r crkveili "obitelji < . - , 
Patrician (patri'san), -n, plemic; patrieij m-ff-z 

Patricide (pa'trisajd), n. ocoubojstvo; oeoubojiea 
Patrimony (pa'trimoiii)", n. djedovina;. ocevina^; ma- 

terinstvp; bastina; nasljedni dig .. . ., ' ■■ ; : 


yWfftd 


*: 
■.;: **#* 


n 
*&Qir?J. 


r- 


ocit; 


privi- 
— v.. 


pate*w 


r-. 
-» JE L;-A 


n 'atrkit — 426 — Pea 

Patriot (pe'jtriat), n. rodoljub; domoljub; — a. ro- 

doljuban 
Patriotic (pe'jtria'tik), a. rodqljuban; domoljuban 
Patriotism (pe'jtriatizm), n. rodoljublje; patriotizam 
Patrol (patro'l), n. patrola; strata 
Patron (pe'jtran), n. patron; pokrovitelj; zastitnik; 

odvjetnik; branitelj 
Patronage (pa'tranedz), n. pokroviteljstvo 
Patroness (pa'tranes), n. pokroviteljica; zastitnica 
Patronize (pa'tranajz), v. stititi; braniti; zakriliti; 

podupirati; pomagati; promicati 
Patter (pa/tor), v. brckati; mrmljati; brbljati; — n. 

brckanje 
Pattern (pa/torn), n. uzorak; primjerak 
Paucity (pa/siti), n. malen broj 
Pauper (pa'por), n. siromah; bijednik 
Pauperism (pa'porizm), n. siromastvo; nuzda; po- 

treba 
Pauperize (pa'porajz), v. osiromasiti 
Pause (paz), n. stanka; odmor; prestanak; oklijeva- 

nje; — v. stati; prestati; oklijevati 
Pave (pejv), v. plociti; poplociti 
Pavement (pe'jvment), n. plocnik; tarac; kaldrma 
Pavilion (pavi'ljan), n. paviljon; cardak u vrtu 
Paw (pa), n. sapa; ruka 
Pawn (pan), n. zalog; — v. zaloziti 
Pawn -broker (pa'n-bro'kor), n. zalozni vjerovnik 
Pay (pej), v. platiti; placati; isplatiti; namiriti; ma- 

zati; katraniti; pakliti; — n. placa; nagrada 
Payable (pe'jabl), a. plativ; isplatan; uplativ 
Pay day (pe'j de'), n. dan placanja 
Payee (pe'i), n. onaj, komu se ima novae isplatiti 
Payer (pe'jor), n. platac; onaj koji placa 
Paymaster (pe'jma'stor), n. isplatnik 
Payment (pe'jment), n. placa; pladanje; qtplata 
Pay office (pe'j a'fis), n. mjesto pla<5anja 
Pay roll (pe'j ro'l), n. popis ili listina osoba §a §vq< 

tama, koje im se imadu isplatiti 
Pea (pi), n .graSaK; graft p 

Peace — 427 • — Pacuniary 

Peace (pis), n. mir; pocinak; sklad; sloga 

Peaceable (pi'sabl), Peaceful (pi'sful), a. miran; till 

Peaceableness (pi'sablnes), n. mirno<5a; mir 

Peaceably (pl'sabli), adv. mirno; tiho 

Peach (pic), n. breskva 

Peacock (pi'ka'k), n. paun 

Peahen (pi'he'n), n. paunica 

Peak (pik), n. ogtrac; rt; siljak; vrh; glavica 

Peal (pil), n. topot; klepet; zvuk; zvpnjenje; zvona; 

grmljavina; — v. zvoniti; odzvanjati; razlijegali 

se; topotati; klepetati 
Peanut (pi'nat), n. vrst americkog ljesnjaka 
Pear (par), n. kruska 
Pearl (porl), n. biser 
Pearly (po'rli), a. bisernat; bistar; proziran; jasan; 

Cist 
Peasant (pe'zant), n. tezak; ratar; seljak 
Peasantry (pe'zantri), n. tezaci; ratarstvo; seljaci 
Pease (piz), n. grah 
Peat (pit), n. treset 
Pebble (pebl), n. sljunak; kremen 
Pebbly (pe'bli), a. sljunkast 
Peccability (pe'kabi'liti), n. gresnost 
Peccable (pe'kabl), a. grjesan 
Peccant (pe'kant), a. grjesan; pogrjesan; zao 
Peck (pek), n. mjerov; — v. kljuvati; kucati 
Pectoral (pe'ktoral), a. prsni 
Peculate (pe'kjulejt), v. pronevjeriti 
Peculation (pe'kjule'jsan), n. pronevjerenje 
Peculator (pe'kjule'jtor), n. pronevjeritelj 
Peculiar (pikju'ljor), a. poseban; osobit; cudan 
Peculiarity (pikjulja'riti), n. osebujnost; vlastitost; 

osobitost 

Peculiarize (pikju'ljorajz), v. prisvojiti; uciniti poseb- 
nim 

Peculiarly (pikju'ljorli), adv. osobito; narq£itQ; na^ 

vlastito 
Pacuniary (pikju'njaxi), a. npv£an p 

Pedagogue — 428 — Pelf. 

Pedagogue (pe'dagag), n. nastavnik; odgojitelj; uci- 

tel J 
Pedal (pi'dal), a. nozni 
Pedal (pe'dal), n. stupaljka; pedal 
Pedant (pe'dant), n. cjepidlacar; cjepidlaka 
Pedantic (pida'ntik), Pedantical (pida'ntikal), a. cje- \ 

pidlacarski 
Pedantry (pe'dantri), n. cjepidlacarstvo 
Peddle (pedl), v. torbariti; kucariti 
Peddler, (pe'dlor), n. torbicar; kucar 
Pedestal (pe'destal), n. podnozje 
Pedestrian (pide'strian), n. pjesak 
Pedigree (pe'digri), n. rodoslovlje 
Pedlar (pe'dlor), n. torbicar; kucar 
Pedometer (pida'midor), n. sprava, koja oznacuje broj 

kofaka kod hodanja i prevaljenu daljinu " 
Peek (pik), v. zuriti; motriti 
Peel (pil), v. guliti; oguliti; ljustiti; guliti se; — n; 

koza; ljuska; lupina; kora; lopata; lopatiea 
Peen (pin), n. bat za splosnjivanje kovine •■■--■*" 

Peep (pip), v. pijukati; pistati; zufiti; ^ — n. pijuka- 

nje; cvrkutanje ^ 

Peeper (pi'por), n. pile; mlada ptica 
Peer (pir), v. motriti ; gledati pozorno ill znatizelj- 

no; — n. premac; drug; udrug; plemic , r 

Peerage (pi'redz), n. plemstvo; velikasi 
Peeress (pi'res), n. plemkinja 
Peerless (pi'rles), a. nesravnjiv; bez premca 
Peerlessly (pi'rlesli), adv. nesravnjivo; cemu n-ema 

para " . ■ ■ - 

Peerlessness (pi'rlesnes), n. nesravnjivost 
Peevish (pi'vis), a. svadljiv; sitan; cangrizljiv; zlo- 

voljan; mrzak; osorljiv; namrgodjen ■ ■ r ._ .-> 

Peevishly (pi'visli), adv. zlovoljno; osorljivo 
Peevishness (pi'visnes), n. zlovolja; osornoat; sit- 

nost; cangri^ljivost 
Peg (peg), n. klinac; klin; — v. pricvrstiti klin^ima; 

baciti 
Pelf (pelf), n. novae; bogatgtvo; obilje . p 

Pelican — 429 — Penitence 

Pelican (pe'likan), n. pelikan 
Pell (pel), n. koza 
Pellet (pe'let), n. lopta 

Pellicle, (pe'likl), n. kozica; opna; tjena . 
Pellmell (pe'lme'l), adv. smeteno; pobrkano. 
Pellucid (pelju'sid), a. proziran; jasan; .bistar .; 
Pellucidly <pelju'sidli),. adv. jasno; bistro 
Pellucidness (pelju'sidnes), Pellucidity (peUjusi'diti), 

n. prozirnost; bistrina; xedrina ... 
Pelt (pelt), n. krzno; runo; koza; — v. udariti; bat-iti 
Peltry (pe'ltri), n. krzno. 
Pen (pen), n. pero (za pisati) ; — v. pisati; staviti ,na 

papir 
Pen (pen), n. tor; obor; — n. zatvoriti - 
Penal (pi'nal), a^ Uaznj-iY ; kaznen 
Penalty (pe'nalti), n. kazna; globa 
Penance (pe'nans), n. pokora; kajanje; pokajanje . 
Penchant (pa'nsa'n), n. nagnuce; naklonost; pristra- 

nost - -.. . ■ , ■- 

Pencil (pe'nsil), n. olovka - - .. . 

Pend (pend), v, visjeti; biti neodlucan; traja.ii , , - 
Pendant (pe'ndant), n, vijeaei; nakit ^ , — 

Pendency (pe'ndensi), n. neizvjesnost;. rok ; ; oclgoda 
Pendent (^e'ndent), a. privjesen; ovisan; viseci -.. 
Pending (pe'nding), prep, kroz; za vrijeme trajanja 
Pendulous (pe'ndjulas), a. viseei; njihaju^i;_ ljuljaj^i 
Pendulum (pe'hdjulam), n, .njihalo 
Penetrability (pe'nitrabi'liti), n. pronicavost; .pro- 

bitnost : .,;« 

Penetrable (pe'nitrabl), a. prodirljiv; prolazan; pro- 

nicav,. hH^iq^Ki .- . ±tu -—••■• ..;.>:.■■ 1 

Penetrate (pe'nitrejt) , v. proniknuti ; -pitobiti ; < prodri- 

jeti; prbtMJ^iti --• ^ ^ ; - ^ ~^ 

Penetration (pe'nitre'jgan), n. pronicavost; probuSe- 

nae* ostriiia; o^troumlje - - : ^ 

Peninsula (peni'nsula), n. poluotok; poluostrvo 
Peninsular (peni'nsulor), a. poluotocki 
Penitence (pe'nitens), n. pokora; skrvisenost; kaja- 
nje; pokajanje Penitent — 430 — Perceivable 

Penitent (pe'nitent), a. skrugen; pokajan; — n. po^ 

kajnik 
Penitential (pe'nite'nsal), a. pokojan; pun kajanja 
Penitentiary (pe'nite'ncari), n. kazniona; tamnica 
Penitently (pe'nitentli), adv. skruseno; pokajnicki 
Penknife (pe'na'jf), n. nozic" 

Penman (pe'nman), n. krasopisac; kaligraf; pisac 
Penmanship (pe'nmansip), n. krasopis 
Pennant (pe'nant), n. barjak; zastavica 
Penniless (pe'niles), a. bez centa; siromasan 
Penny (pe'ni), n. cent; fenig 
Pensile (pe'nsil), a. viseci 
Pension (pe'nsan), n. penzija; mirovina; — v. podi- 

jeliti mirovinu 
Pensionary (pe'nsaneri), Pensioner (pe'nsanor), n. 

penzijonirac 
Pensive (pe'nsiv), a. zamisljen; turoban 
Pent (pent), a. zatvoren 
Pentagon (pe'ntagan) n. peterokut 
Pentagonal (penta/gonal), a. peterokutan 
Pentahedral (pe'ntahi'dral), a. peterostran 
Pentameter (penta'midor), n. peterac 
Pentecost (pe'ntikast), n. Trojaci; Duhovi 
Penurious (pinju'rias), a. oskudan; potrebit; skrt; 

tvrd 
Penuriousness (pinju'riasnes), n. skupost; tvrdost 
Penury (pe'njuri), h. oskudica; potreba; siromastvo 
People (pipl), ri. narod; puk; — v. naseliti; naseljivati 
Pepper (pe'por), n. paprika; papar; biber; — V. pa- 

priti 
Pepper- mint (pe'por-mi'nt), n. paprena metvica 
Peppery (pe'pori), a. paprenast; zestok 
Peradventure (pe'radve'ncur), adv. slucajno; mozda ; 

mogude 
Perambulate (pora'mbjulejt), v. prolaziti; obilaziti 
Perambulation (ptfra'mbjule'jsan), n. prolazenje; obi- 

la^enje 
Perceivable (porsi'vabl), a. shvatljiv; razumljiv; d- 

sjetljiv; vidljiv 


Perceivably — 431 — Perfidious 

Perceivably (porsi'vabli), adv. shvatljivo; osjetljivo; 

vidljivo 
Perceive (porsi'v), v. shvatiti; razumjeti; razlu<Mti; 

opaziti; vidjeti; gledati; ot>jetiti 
Percentage (porse'ntedz), n. postotak 
Perceptibility (porse'ptibi'liti), n. osjetljivost; spaze 

nje; shvatljivost 
Perceptible (porse'ptibl), a. shvatljiv; osjetljiv; vid- 

ljiv 
Perceptibly (porse'ptibli), adv. osjetljivo; shvatljivo 
Perception (porse'psan), n. opazanje; osjeeanje; nil- 

sao; pojav 
Perceptive (porse'ptiv), a. osjetljiv; shvatljiv 
Perch (pore), n. grgec (riba) ; poluga; prut; Sipka; 

motka; — v. sjesti; posjesti; sjediti 
Perchance (porca'ns), adv. slucajno; mozda; moguce 
Percipient (porsi'pient), a. shvatljiv 
Percolate (po'rkolejt), v. probijati; kapati kroz 
Percolation (po'rkole'jSan) n.probinjanje; prokapanje 
Percussion (porka'san), n. sudar; udarac 
Perdition (pordi'§an), n. propast 
Perdu (pordju'), adv. tajno 
Peregrinate (pe'rigrinejt), v. tumarati; icij putovati; 

seliti se 
Peregrination (pe'rigrine'jsan), n. putovanje 
Peregrinator (pe'rigrine'jtor), n. putnik 
Peremptory (pe'remptori), a. odlucan; odsudan; izra- 

. zit; samovoljan 
Perennial (pere'nial), a. godisnji; neprestan; trajan 
Perfect (po'rfekt),' a. savrsen; potpun; bespogrjeSan, 

besprijekoran; — n. proslo vrijeme 
Perfect (porfe'kt), v. svrgiti; usavrSiti; upotpuniti 
Perfecter (po'rfektor), n. usavrsitelj; dovr§itelj 
Perfectibility (p5rfe'ktibi'liti), n. usavrgivost 
Perfectible (porfe'ktibl), a. sto se moze usavrSiti; u- 

savrsiv 
Perfection (porfe'ksan), n. usavrsenost; savrsenstvo 
Perfectness (porfe'ktnes), n. savrsenost; savrgenstvo 
Perfidious (porfi'dias), a. nevjeran; lazan; izdajnieki f 

Perfidiously — 4;>2 — Perishable 

Perfidiously (porfi'.diasli), adv. nevjerno; lazno; iz- 
\ dajnicki 

Perfidipusness (porn'diasnes), Perfidi (porfidi), n. 

nevjera; nevjernost; izdajstvo 
Perforate (po'rforejt), ' v. probusiti; probosti; prosu- 
*&*tati . 

Perforation (po'rfore'jsan), n. probusenje; rupa; 
Perforbe (porfo'rs), adv. silom : 

Perform (porfo'rm), v. izvrsiti; provesti; postignuti; 

:V: iiCTnitI; isposlovati; ispnniti; predstavljati v 
Perform able (porfo'rmabl), a. izvediv; mogiic 
Performance (p.orfo'rniaiis), n. ispunjenje; izvrsenje; 

. qbavljan.fe ; p.osa d ; radii ja ; predstava 
Performer (porfu'rmor), n. izvrsitelj; cinitelj; -umjet- 

jiik; predstavljae — 

Perfume (porfjum ili porfju'm), n. miomiris;- kad; . : — 

V. nap^mjati miomirisom , ^ 

Perfunctory (porfa'nktori), a. nemaran; ravnodusan 
Perhaps (porha'ps), adv. mozda; moguce 
Peri (pi'ri), n. vila 
Peril (pe'ril), n. pogibao; opasnost 
Perilous (pe'rilas), a: pogibeljan; opasan ' 
Perilously (pe'rilasli), adv. pogibeljno; opasno 
Perilousness .^pe'rilasnes), ;n, opasnost t i 
Period (pi'riad.); .. n. doba; :; ■ perijodatr-: -vrijenre;- konac-: 
:■. svrrseiak;, toctea ^ > ::/---■:•: -rv ^-s*^.i»a -■ 

Periodic (pi'ria'dik), Periodical (pi'ria'dikal), a. po- 
»* ,.vremen;-: <re$ovit ..■_.;: :.: • •.„; a : • :- ; . - c 

Periodical ;: tpi'ria ? dikal), a. -eas-dpis ■■•■ ! "-"* - - r ; : - - 
Periphery (pirffiriV- n. opseg ; krug 
Per iphrase C:Pe^r.fcfi£e jz-)^ n. ofwsivanje ; - .perifraza i 3=5*^ % 

opisatfc ; ii-: :*A"^ij .-: .'=■:•> £#»! i - : -.. ■ •*»*&8&& t * 
Periphrastic ^pe^rifra^st^ 

fra^strkal), -a. : bpfsujuei; opiWri '•>— f $ -" - 
Perish (pe'ris), v. poginuti; proci; minuti; propasti; 
*■"■' '^ttMrijeti te**si&£'V~'-K&«? r . v:.;^:.- ~: -.:■•. r. ; - .-■;■:■■' - " 

Perishable (pe'rf.saT)])'. a. trosari; prolazan r hestaian Perishableness — 4:J3 ■ — Perpetual Perishableness (pe'risablnes), . n. prolaznost; m-stal- 
nost 

Periwig (pe'riyig), n. viasulja; poruka;- — v. staviii 
vlasulju 

Perjure (po'rdzur), v. krivo prisegi 

Perjurer (pp'rdzxiror), n. krivokletnik 

Perjury (po'rdzuri), n. kriva prisega 

Permanence (po'rmanens), Permanency (po'rmanen- 
si>, n. trajanje; bivstvovanje 

Permanent (pii'rmanent), a. trajan; stalan 

Permanently (po'rmanentli), adv. trajno; stalno 

Permeable (po'rmiabl), a. sto se moze probiti, proki- 
snuti 

Permeate (po'rmiejt), v. proniknuti: prodrijeti; pro- 
biti; prokisnuti 

Permeation (po'rmie'jsan), n. probijanje 

Permissible (pormi'ssibl), a. dopustiv; dozvoljen 

Permission (pormi'san), n. dozvola; dopust; dopus- 
tenje; privola; sloboda 

Permit (pormi't), v. dozvoliti; dopustiti 

Permit (po'rmit ili pormi't), n. dozvola; dopusnica 

Permutation (po'rmjute'jsan), n. promjena; razmje- 

na; mijenjanje 
Pernicious (porni'sas), a. pcrgruban; skodljiv 
Perniciously (porni'sasli), pogubno 

Perniciousness (porni'sasnes), n. pogubnost; stetnost 
Peroration ( pe'rore'jsan), n. zakljucni dio govora 
Perpendicular (po'rpendi'kjulor), a. okomit; osovan; 

— n. okomita erta 
Perpendicularity (po'rpendi'kjula'riti), n. okomitost 
Perpendicularly (po'rpendi'kjulorli), adv okomito 
Perpetrate (po'rpitrejt). v. uciniti; pociniti'; izvrsiti; 

izvesti 
Perpetration (po'rpitre'jsan), n. pocinjenje; izvedenje 
Perpetrator (po'rpitre'jtor), n. cinitelj; po^initelj; 

pocetnik; zlocinae; krivac 

Perpetual (porpe'cjual), a. vjecari; vjecit; neprestan; 
neprekidan; beskonaoan p 

Perpetually — 434 ■ — Personify 

Perpetually (porpe'cjuali), adv. vjecno; beskonacno; 

neprestano 
Perpetuate (porpe'cjuejt), v. ovjekovjeciti 
Perpetuation (porpe'eju^jsan), n. ovjekovjecenje 
Perpetuity (po'rpi<?ju'iti), n. vjecnost; vjecitost 
Perplex (porple'ks), v. zbrkati; pomutiti; pomesti; 

zabuniti; pomrsiti; zapanjiti; muciti 
Perplexedly (porple'ksedli), adv. smeteno; zbunjeno; 

smuceno 
Perplexity (porple'ksiti), n. zabuna; zbrka; smutnja 
Perquisite (po'rkuizit), n. nadoplatak; pripadak; uz- 

gredni dohodak 
Perry (pe'ri), n. hruskovnica 
Persecute (po'rsikjut), v. progoniti; goniti; ganjati; 

muciti; dosadjivati 
Persecution (po'rsikju'san), n. proganjanje; progon; 

potjera 
Persecutor (po'rsikju'tor), n. progonitelj; zlotvor 
Perseverance (po'rsivi'rans), n. ustrajnost; postoja- 

nost; stalnost 
Persevere (po'rsivi'r) v. ustrajati; izdrzati; ne popu- 

stiti 
Perseveringly (po'rsivi'ringli), adv. ustrajno; postoja- 

no 
Persist (porsi'st), v. istrajati; ostati; ne popustiti 
Persistence (porsi'stens), Persistency (porsi'stensi), 

n. stalnost; postojanost 
Persistent (porsi'stent), a. ustrajan; postojan; stalan 
Person (porsn), n. osoba; bice; pojedinac; oblik 
Personable (po'rsonabl), a, .lijep; lijepa stasa; lijepe 

vanjstine 
Personage (po'rsonedz), n. osoba; otmena licnost 
Personal (po'rsonal), a. osoban; lican 
Personality (po'rsona'liti), n. osobnost; licnost 
Personally (po'rsonali), adv. osobno; licno; glavom 
Personate (po'rsonejt), v. predstavljati; izdavati se 

za §to; patvoriti; preobuci; zakrabuljiti 
Personification (po'rsanifike'jsan), n. uosobljenje 
Personify (porsa'nifaj), v. uosobiti; uliciti Personnel '*— 435 — Pertness 

Personnel (po'rsa.ne'l), n. osoblje 

Perspective (porspe'ktiy), a. persp'ektivaii ; dalekovi- 

dan; — n. polled; dalekovid 
Perspicacious (po'rspike'jsas), a .ostrovidan; bistro- 

vidan 
Perspicacity (po'rspika'siti), n. bistrovidnost; oStro- 

vidnost; ostroumnost 
Perspicuous (porspi'kjuas), a. jasan; razumljiv; o- 

tvoren; odredjen 
Perspicuously (porspi'kjuasli), adv. jasno; razgovjet- 

no; razumljivo 
Perspicuousness (porspi'kjuasnes), Perspicuity (po'r- 

spikju'iti), n. jasnost; razgovjetnost 
Perspiration (po'rspire'jsan), n. znojenje; znoj; ispa- 

rivanje 
Perspire (porspa'or), v. znojiti se 
Persuade (porsue'jd), v. nagovarati; navesti; uvjer.i- 

vati; zavladati; mamiti; vabiti 
Persuader (porsue'jdor), n. nagovaratelj 
Persuasion (porsue'jzan), n. nagovaranje; po'vod; 

razlog; uzrok; vjera 
Pert (port), a. drzak; ziv; prposan; smion 
Pertain (porte'jn), v. pripadati; spadati; tieati se; 

odnositi se .-.-.' 

Pertinacious (po'rtine'jgas), a. cvrst; tvrdoglav; Ivr- 
dokoran; odlucan; postojan; stalan 

Pertinaciously (po'rtlne'jsasli), adv. cvrsto; tvrdo- 
korno; postojano 

Pertinaciousness (po'rtine'jsasnes), Pertinacity (po'r- 

tina'siti), n. postojanost; stalnost; tvrdokornost ; 

tvrdoglavost 
Pertinence (po'rtinens) ?> Pertinency (po'rtinensi), n. 

pristalost; valjanost; shodnost; primjerenost 
Pertinent (po'rtinent), a. shodan; primjeren; valjan; 

pristao 
Pertly (po'rtli)* adv. drsko; smiono 
Pertness (po'rtnes), n. drskost; 3ivahnost; prposnost; 

smionost Perturb — 436 — Petal 

Perturb (porto'rb), v. uznemiriti; uzbibati; zbrkati; 

pomutiti; uzbuditi 
Perturbation (poYtorbe'jsan), n. uzbud.ien.ie; uznemi- 

renje; zbrka; smutnja; nered 
Peruke (pe'ruk), n. vlasulja 
Perusal (peru'zal), n. pomno citan-je 
Peruse (peru'z), v. pomno citati 

Pervade (porve'jd), v. prodrijeti; proniknuti; probiti 
Perverse (porvo'rs), a. opak; zao; tvrdoglav 
Perversely (porvo'rsli), adv. opako; zlobno 
Perverseness (porvo'rsnes), Perversity (porvo'rsiti), 

n. opakost; opacina* pakost; zloba; tvrdokornost 
Perversion (porvo'rsan), n. izvrtanje; izopacivanje 
Perversive (porvorsiv), a. pokvaren; izopacen 
Pervert (porvo'rt), v. izvrtati; izopacivati; krivo tu- 

maciti; pokvariti 
Perverter (porvo'rtor), n. izvracatelj; zavodnik; _ 
Pervious (po'rvias), a. pristupan; pristupacan; pro- 

hodan ...... ^ 

Perviousness (po'rviasnes), n. pristupaenost; prohod- 

nost 
Pessimism (pe'simizm), n. nauka, da je sve u naravi 

opredijeljeno za najgore 
Pessimist (pe'simist), n. pesimist 
Pessimist (pe'simist), Pessimistic (pe'simi'stik), a. 

pesimistican; turoban; nUjan 
Pest (pest), n. kuga; posast; zaraza; pomor 
Pester (pe'stor), v. draziti; peekati; muciti 
Pesterer (pe'storor), n. peckalo 
Pestiferous (pesti'foras), a. zarazan; kuzan; priljep- 

eiv; pokvaren 
Pestilence (pe'stilens), n. posast; zaraza; kuga 
Pestilent (pe'stilent), Pestilential (pe/stile'ncal), , =a. 

kuzan ; skodljiv; pokvaren 
Pestle (pesl), n. tuSak; tuealo; — v. lomitij drobiti; 

mrviti 
Pet (pet), n. ljubimac; mezimac; — v» milovati; ma- 

ziti 
Petal (pe'tal), n. pestic p 

Petit — 437 — Pharos 

Petit (peti'), a. malen 

Petition (piti'san), n. molba; prosnja; molbenica; 

v. moliti; prositi 
Petitioner (peti'sanor), n. molitelj 
Petit jury (peti' dzu'ri), n. porota od dvanaest po- 

rotnika 
Petrescence (pitre'sens), n. okamenjenje 
Petrifaction (pe'trifa'ksan), n. okamenjenje; okamin.i 
Petrify (pe'trifaj), v. okameniti; otvrdnuti 
Petroleum (pitro'liam), n. petrolej; kameno ulje 
Petticoat (pe'tikot), n. zenska doljna Kosulja 
Pettifog (pe'tifag-), v. baviti se odvjetnickim poslom 
Pettifogger (pe'tifa'gor), n. nadripisar; odvjetniK 

bez drzavne dozvole 
Pettifoggery (pe'tifa'gori), n. izvrtanje zakona 
Pettish (pe'tis), a. osjetljiv; osoran; sitan; naprasit; 

musicav 
Pettitoes (pe'titoz), n. svinjski pazli ili noge 
Petty (pe'ti), a. malen; neznatan; sicusan 
Petulance (pe'culans), Petulancy (pe'culansi), n. ne- 

stasnost; razdrazljivost; razuzdanost 
Petulant (pe'culant), a. razdrazljiv; osoran; nesta- 

san; razuzdan 
Pew (pju), n. sjedalo (u crkvi) 
Pewter (pju'tor), n. cin; kositer 
Phalanx (fe'jlanks), n. falanga 

Phantasm (fa'ntazm), n. fantazija; masta; sanjarenje 
Pharisaic (fa'rise'jik), Pharisaical (fa'rise'jikal), a. 

farizejski; licemjeran 
Pharisaically (fa'rise'jikali), adv. licemjerno 
Pharisaicalness (fa'rise'ikalnes), Pharisaism (fa'ri- 

seizm), c n. f arize jstvo; licemjerstvo 
Pharisee (fa'risi), n. farizej; lieemjer 
Pharmaceutic (fa'rmasju'tik), Pharmaceutical (fa'r- 

masjn'tikal), a. ljekarski; ljekarnicki 
Pharmaceutist (fa'rmasju'tist), Pharmacist (fa'rma- 

sist), n. ljekarnik 
Pharmacy (fa'rmasi), nTljekarnigtvo; ljekarna 
Pharos (fe'jras), n. svjetionik Phase — 438 — Pmebotomy 

Phase (fejz), Phasis (fe'jsis), n. oblik; prilika; obraz; 

promjena; mijena 
Pheasant (fe'zant), n. fazan; grijeteo 
Phenomenal (fina'minal), a. fenomenalan; izvaure- 

dan; divan 
Phenomenon (fina'minan), n. fenomen; pojava 
Phial (fa'jal), n. boca 
Philander (fila'ndor), V. ocijukati 
Philanthropic (fi'lantra'pik), Philanthropical (fi'lan- 

tra'pikal), a. covjecan; covjekoljuban; dobrostiv 
Philanthropist (fila'ntro'pist), n. filantrop; covjeko- 

ljub 
Philanthropy (fila'ntropi), n. covjecnost; covjekoljub^ 

lje; dobrohotnost 
Philately (fila'tili), h. sabiranje postanskih maraka 
Philippic (fili'pik), n. govor Demostena protiv mace- 

donskog kralja Filipa 
Philologic (fi'lola'dzik), Philological (fi'lola'dzikal), a. 

jezikoslov'an 
Philologist (fila'lodzist), Philologer (fila'lodzor), n. je-* 

zikoslovan 
Philologist (fila'lodzist), Philologer (fila'lodzor), ti. 

jezikoslovac; filolog 
Philology (fila'lodzi), n. jezikoslovlje; filologija 
Philomel (fi'lomel), Philomela (fi'lomi'la), n. slavulj 
Philosopher (fila'sofor), n. filozof; mudroslovac; u- 

cenjak 
Philosophers stone (fila'sofors sto'n), n. kamen, ko- 

jim su stari kemicari htjeli pretvoriti obicnu ko- 

vinu u zlato 
Philosophic (fi'losa'fik), Philosophical (fi'losa'fikali, 

a. mudroslovan; mudar; razborit; umjeren 
Philosophically (fi'losa'fikali), adv. mudro 
Philosophize (fila'sofajz), v. filozof irati; mudrovati 
Philosophy (iila'sofi), n. filozofija; imidroslovlje 
Philter (fi'ltor), n. ljubavm napitak 
Phiz (fiz), n. lice; oblicje 
Phlebotomy (fliba'tomi), n. otvorenje zile za pusta- 

nje krvi; krvarenje p 

Phlegm — 4 a 9 — Pick 

Phlegm (flem), n. slina; sluz; bale; hladnokrvnosi, 

ravnodusnost 
Phlegmatic (flegma'tik), a. flegmatican; ravnodu&an 
Phlegmatically (flegma'tikali), adv. flegmatieno; rav- 

nodusno 
Phonetic (fone'tik), a. glasni; fonetican 
Phonetics (fone'tiks), n. fonetika 
Phonograph (fo'nograf), n. fonograf; grafofon 
Phosphor (fa'sfor), n. fosfor 
Photograph (fo'tograf), n. fotografija; slika; svjetlo- 

pis; — v. fotograf irati ; svjetlopisati 
Photographer (fota'grafor), n. fotografist; svjetlopi- 

sac 
Phrase (frejz) n. izreka; receniea; fraza; izraz 
Phrenology (frina'lodzi), n. frenologija 
Phthisical (ti'zikal), Phthisicky (ti'ziki), a. susicav 
Phthisis (ta'jsis), Phthisic (ti'zik), n. susiea; jektika 
Phylloxera (fi'laksi'ra), n. filoksera; lozna posast 
Physic (fi'zik), n. ljekarstvo; "nauka o ljekovima; li- 

jek; ljekarija; — v. cistiti; lijeciti 
Physical (fi'zikal), a. fizican; prirodan; naravan; fi- 

zikalan; tjelesan; izvanjski 
Physician (fizi'san), n. lijecnik 
Physics (fi'ziks), n. fizika; prjrodoslovlje 
Physiognomy (fi'zia'nomi), n. izrazaj lica; upozna- 

vanje duse po crtama lica 
Physiology (fi'zia'lodzi), n. znanost o tjelesnim orga- 

nima i njihovim djelovanjem u zivotinjama i bili- 

nama 
Phytology (fajta'lodzi), n. bilinstvo; znanost o bilina- 

ma 
Pianissimo (pianissimo), a. vrlo tiho 
Pianist (pia'nist), n. glasovirac 
Piano (pia'no), a. tiho 

Piano (pia'no), Pianoforte (pia'noforte), n, glasovir 
pick (pik), v. kljucnuti; kljuvati; kopati; ubosti: bo- 

sti; otvoriti; rastavljati; otkinuti; trgati; istrg-, 

nuti; odabirati; izabrati; sabirati; zgrtati; pola-* 

gano jesti; — n. pik; izbor p 

Picket — 440 — Pillage 

Picket (pi'ket),ai. kolac; straza 

Pickle (pikl), n. rastopina soli i vode; salamura; so- 

lilo ..;-: „:,......-.. ;.. . : •-. ; »i f ' r P 

Pickpocket (pi- kpa'ket), n. dzepokradica 
Picnic (pi'knik), h. piknik; drustvena zabava; izlet 
Pictorial (pikto'rial).. a. slikovit 

Pictorially (pikto'riali), adv, slikovito - 

Picture (pi'keur), n. slika; — v. slikati; prikazivati 
Picturesque (pi'kcure'sk), a. slikovit 
Piddle (pidl), v. baviti se sitnicama 
Pie (paj), n. pasteta; kolac; svraka 

Piece (pis), n. komad; komadic; dio; puska; top; no- 
vae 
Piecemeal (pi'smi'l), adv. komad po komad; malopo 

malo 
Pied (pajd), a. saren; sarolik 
Pier (pif), n. stup od kamena; zal; pristaniste 
Pierce (pTrs), v. zabosti; bosti; probusiti; probiti 
Piety (pa'jiti), n. poboznost; postovanje; p< stivanje 
Pig (pig - ), n. odojee; prase; prasica; svirija; — - v. o- 

prasiti se 
Pigeon (pi'dzan), n. golub; golubica 
Pigeonhole (pi'dzanho'l), n. listovni pretinac; — " v. 

odloziti; odlagati 
Pigment (Di'gment), n. mastivo 
Pigmy (pi'gmi), n. patuljak 
Pike (pajk), n. koplje; siljak; stuka 
Pilaster (pila'stor), n. cetverouglasti stup 
Pile (pa'el), n. kup; naslaga; gromada; kolac; uro- 

vanj;vuna; pamuk; kosa; vlas; — v. gomilati; 

skupljati; zgrtati; zabijati kolce; poduprijeti 
Piles (pa'elz), n. suljevi 
Pilfer (pi'lfor), v. ukrasti 
Pilferer (pi'lforor), n. tat; kradljivac 
Pilgrim (pi'lgrim), n. hodoeasnik; sputnik; poklonik 
Pilgrimage (pi'lgrimedz),n. hodocasce; putovanje 
Pill (pil), n. : pilula 
Pillage (pi'ledz), n. plackanje; haranje; harac; -~ v. 

plackati; harati Pillar 4 41 Pipkin Pillar (pi'lur), n. stup; potpora . 1 

Pillion (pi'ljan), n. jastuk na stra^njem dijelu sedKa .-• : ' 

Pillory (pi'lori), n. stalak sa daskom na vrhu, kroz 

koju se turi glava i ruke kaznjenika; mucili«te; 

sramotiste; - — v. staviti u sramotiste; izloziti ja^- 

nom prijeziru 
Pillow (pi'16), n. jastuk; vanjkus; — v. pocivati 
Pillow-case (pi'lo-ke'js), n. vanjkusniel 
Pilot (pa'jlat), n. korman ; kormilar; vodja; —-v. kor- 

maniti; upravljati; voditi 
Pimple (pim.pl), n. prist; mjehureic" 
Pimpled (pimpld), a. pristljiv 

Pin (pin), n. igla; cavlic; — v. pribusjti: prievrstiti: < 
Pinafore (pi'nafo'r), n. djecja pregaca 
Pincers (pi'nsorz), n. klijesta; kljijestfca - 
Pinch (pine), v. stipati; ustinuti; pritisnuti; - stegnu- 

ti; — n. stip; ustip; tlaeenje; -. piitisak; nevolja:; 

nuzda 
Pinchers (pi'neors), .11. klijesta 

Pine (pajn), v. ginuti; venuti; — n. por; omorika 
Pin feather (pi'n fe'dor), n. peree 
Pinion (pi'njan), n. pero; krilo; lisiej; lisieine; - 

vezati krila ili ruke; okovati 
Pink (pink), it. vrtni klineic; karan il 

kast; — v. probusiti 
Pinnace (pi*nes), n. veslarka 
Pinnacle (pi'nakl), n. siljak (tornja, (kule, itd.) 

vrsak 
Pint (pajnt), n. pinta; oka; vrc 
Pioneer (pa'joni'r), n. preteea 
Pious (pa'jas), a. pobozan; pravedanj 
Piously (pa'jasli), adv. poboznd 
Pip (pip), n. sjemenka (od jabuke, fiaranee, itd.); 

v. pijukati; piStati 
Pipe (pajp), n. lulu; eijev; grkljan; (— y. piskati; svi- 

rati 
Piper (pa'jpor), n. svirac; zvizdalo 
Piping (pa'jping), a. slabasan; slaljf bolezljiv 
Pipkin (pi'pkin), n. loncic Piquant — 442 , — ; Pitiably 

Piquant (pi'kant), a. pikantan; rezak; ostar 

Pique (pik), n. mrznja; zavada; kavga; podrazivanje; 

prkos; — v. podrazivati; srditi; izazivati 
Piracy (pa'jrasi), n. gusarenje; ^usarstvo; razbojstvo 
Pirate (pa'jret), n. gusar; razbojnik; — v. gusariti 
Piratical (pajra'tikal), a. gusarski; razbojnicki 
Pirouette (pi'rue't), n. plesanje na noznim prstima 
Piscary (pi'skari), n. pravo hvatanja ribe u vodama u 

posjedu drugog covjeka 
Pisciculture (pi'sika'lcur), n. umjetno gojenje i hra- 

njenje ribe 
Pistil (pi'stil), n. pestic 

Pistol (pi'stal), :i. samokres; kubura; pistol j 
Piston (pi'stan), n. piston 
Pit (pit), n. jana; rupa; majdan; pazuho; — v. na- 

supljiti; izazvati na borbu 
Pitch (pic), n. sinola; - — v. smoliti; pocrniti 
Pitch (pic), v. b&citi; bacati; tisnuti; usaditi; zataci; 

zabosti; pasti; strmoglaviti; upropastiti; svaliti; 

poklopiti; dati glas; — n. tocka; uzvisenost; visi- 

na; strmina; napetost 
Pitcher (pi'cor), n. vrc; pehar; krcag; bacatelj lopte 
Pitchfork (pi'cfork), n. rasuhe; vile; roglje 
Piteous (pi'tias), a. sazaljni; tuzan; zalostan; bije- 

dan; nevoljan; milosrdan 
Piteously (pi'tiasli), adv. tuzno; zalosno; bijedno; ne- 

voljno 
Piteousness (pi'tiisnes), n. zalost; jad; bijeda; nevo- 

lja; sazaljenje; saucesce 
Pith (pit), n. srcika; src; srce; jezgra; moc; snaga; 

jakost; vaznost 
Pithily (pi'tili), adv. krepko; mocno; snazno; jedro 
Pithiness (pi'tines), n. snaznost; jakost 
Pithless (pi'tles), a. istrosen; nemocan; slab 
Pithy (pi'ti), a. je«lar; odvazan; snazan 
Pitiable (pi'tiabl), a, zalostan; tuzan; kukavan; bsije- 

dan; jadan 
Pitiably (pi'tiabli), adv. tuSno; Zalosno; kukavno; bi- 
jedno Pitiful 443 — Plain Pitiful (pi'tiful), a. sazaljni; kukavan; prijeziran 
Pitifully (pi'tifuli), adv. sazaljno; kukavno; siroma- 

soio 
Pitifulness (pi'tifulnes), n. sazaljenje; saucesce; mi- 

losrdje; siromastina 
Pitiless (pi'tiles), a. nemilosrdan; okruian; divljacki 
Pitman (pi'tman), n. onaj, koji radi u jami 
Pittance (pi'tans), n. malenkost; sitnica 
Pity (pi'ti), n. sazaljenje; samilost; saucesce; milo- 

srdje; — v. sazaljevati; zaliti 
Pivot (pi'vat), n. okretna tocka; siljakj na kojem se 

sto okreee 
Placable (ple'jkabl), a. pomirljiv; pogoian 
Placableness (ple'jkablnes), Placability (ple'jkabi'- 

liti), n. pomirljivost; mirna cud 
Placably (ple'jkabli), adv. pomirljivo; 
Placard (plaka'rd ili pla'kard), n oglas 

pribiti oglas na javnom mjestu; opjaviti 
Placate (ple'jkejt), v. pomiriti; umiriti; smiriti 
Place (plejs), n. mjesto; sluaba; cast; 

obitavaliste; soba; — v. opredijelit 

liti; staviti; smjestiti; uloziti 
Placid (pla'sid), a. miran; zadovoljani krotak; bla.^ 
Placidly (pla'sidli), adv. mirno; zadovbljno; blago 
Placidnes (pla'sidnes), Placidity (plaji'diti). n. mir: 

krotkost; blagost; zadovoljstvo 
Plagiarism (ple'jdziarizm), n. knjizevia kradja 
Plagiarist (ple'jdziarist), Plagiary (plj'jdzari ili ple'j- 

dziari), n. knjizevni tat; onaj, kepi 

knjizevna djela drugih 
Plagiarize (ple'jdziarajz), v. krasti 

knjizevna djela drugih 
Plague (plejg). n. nesreca; briga; mil* 

muciti; kinjiti; dosadjivati; zar; 
Plaguily (ple'jgili), adv. tesko; mueiip 
Plaguy (ple'jgi), a. tezak; mufian; k< 
'Main (plejn), a. ravan; plosnat; ot< pogodno 
ob Java ; dostojanstvj; 
mjesto; usta- objelodanjuje 
objelodanjivati ka; 
igiti ; nostavan; domaci; obican; pripnst; jasan; ocit; kuga: - — 
okuEiti et 
oren; cist; jed- Plainly 444 — Platform prividan ; — n. rayan ; raynica ; boj.no ppl jie ; . — -■ 

v. sravniti; protumaeiti;, razjasniti , ^ ; 

Plainly (ple'jnli), adv. otvoreno; jasno; jednostayno; 

ocito . , 

Plainness (ple'jnes), n. ravnosi; ' otvqrenost; eistina; 

jednostavnpst; ocitost; razgovijetnost . 

Plaint (plejnt), n. tuznjava; prituzba; naricanje; = 

jauk; lelek 
Plaintiff (ple'jntif), n. tuzitelj .. f - 

Plait (plejt), n. nabor; pletenicaj vitiea; — v, nabi- 

rati; previti; viti; plesti; sklopiti ..... 

Plan (plan), n .nacrt; osnova ; nauni; - — v. snovati; 

prayiti nacrt; umovati; naumiti , 
Plane (plejn), a. rayan; plosnat; jednak; — n. rayan: 

ravnina; srug; gladilo; — v. strugati; gladiti 
Planet (pla'net), n, planet; pokretna zvijezda 
Planish (pla'nis), v. sjednaciti; poravnati; ravniti ; r 

u gladiti 
Plank (plank), n daska; taraba; brvno; podnica; — 

v. pokrivati daskama; polagati podnice 
Plant (plant), n. biljka; # bilina; tvornica; — v. sadi- 

ti; smjestiti; utemeljiti; uvesti ' 
Plantain (pla'nlen), n. trputac 
Plantation (plaite'jsan), n. sadjenje; osnivanje; na- 

seobina 
Planter (pla'ntor), n. saditelj; utemeljitelj; pocetnik* 
Plash (plas), n. bara; kaljuza; splaka; — v. polijeva- 

ti; natapati ... , , » K 

Plashy (pla'si), i. yoden; baroyit ,_ ., 

Plaster Cpla'ston, n. meleih; . tvor; — -v. pokriti mele- 

mom; izgladiti 
Plasterer (pla'stjror), n, radnik, koji lici ili, stavlja 

papir na stijene, strop itd. 
Plat (plat),, v. plesti; spletavati; — n. komad zejmlje 
Plate (plejt), n.ploea; daska; bakrorez; zlato; sre- 

bro; — v. pcbakriti; ' posrebriti; pozlatiti 
P I a tea u ( pla to' ) , n. ray an ; ravn ina 
Platform (pla'tform), n, popriste; govorniea; plos.r 
nast krov; nicela koje osobe ili stranke ,- . Platina • — • 445 Plebeian ili plati'na), Platinurfi (pla'tinani >. prijaltan; ugocteui; (pla'zibniti), 
vjerodostoj- Platina (pla'tina 

n. platina 
Platitude (pla'tie.jiul), n, plitkost 
Platter, (pla'tor), n. zdjela 
Plausible (pla'zibl), a. pohvalan; 

prihvatan; vjerodostojan 
Plausibleness (pla'ziblnes), Plausibilit 

n. pohvalnost; prijatnost; ngodnos 

nost 
Plausibly (pla'zibli), adv. pohvalno; udodno* prijatno 
Play (plej), v. igrati se; igrati; saliti fee; kartati se; 

svirati; djelovati; predstavljati ; jglumiti 

igra; zabava; kretnja; gibanje 
Player (ple'jor), n, igrac; glumac 
Playful (ple'jful), a. zabavan; saljiv 
Playfulness (ple'jfulnes), n. zabavnos^; saljivost 
Playhouse (ple'jha'ys), n. kazaliste 
Playmate (ple'jme'jt), Playfellow (p^'jta'lo), 

igrac; drug 
Plaza (pla'za), n. trg. 
Plea .(pit), n. odgovor; prigovor; piimjedba; 

vor; prituzba; molba 
Plead (plid), v. govoriti u prilog ;, svo« 

svoju obranu protiv drugoga; pnvdati.se; priz- 

nati; moliti; prositi se I 

Pleasant (ple'zant),,^.. ugodan; prijatan.-;. veseo: .za- 
bavan 
Pleasantly (ple'zantli), adv. ugodnoilzabavno 
Pleasantness (ple'zantnes), n. prijainost; ngodnost; 

veselost; zabav^osi r ; i. ; ^ ,. . ^ 

Pleasantry (ple'zantri), n. sala; lakrdija 
Please (pliz), v. ugoditi; dopastj se; svidjeti se; izvo.- 

ljeti ; ht jeti ; zadovolji^i ; izabra i ; moliti . / ' J 
Pleasing (pli'zing^ a. prijatan; iKodan; ugx>dljiv; 

, usluzan; susretljiv; zahvalan [ 
Pleasure (ple'zur), n. radost; yesdlje; volja; zado- 

voljstvo; utjeha; izbor; svrha 
Plebeian (plibi'jan), a. pucanski; Jbican; — n. piv- 

canin \ . nago- trazbine, Hi -n p 

Plebiscitum — 446 — Pligh t 

Plebiscitum (pli'bisa'jtam). Plebiscite (ple'bisit),* n. 
naro d n i za k 1 j u c a k 
Pledge (pJedi), n. zalog't jamskvo; talac; zavjet; — 
v. zaloziti; zavjetovati se; obecati; piti u zdravlje 
Plenarily (pli'narili), adv. potpkmo; sasvim 
Plenariness (pli'narines), n. potpunost; savrsenost 
Plenary (pli'nari), a. pun; potpun 
Plenipotence (plini'potens), Plenipotency (plini'po- 

tensi), n. opunomocenje; ovlastenost 
Plenipotent (plini'potent), a. opunomocen; ovlasten 
Plenipotentiary (ple'nipote'nsieri), n. punomocnik; 

ovlaStenik; poslanik; delegat 
Plenitude (plenicjud), h. punoca; potpunost 
Plenteous (plentias), a. obilan; obilat; pun; bogat; 

dovoljan 
Plenteously (pe'ntiasli), adv. obilato; doVoljnoj bo- 

gato 
Plenteousness (ple'ntiasnes), n. obilje; izobilje; pu- 
noca 
Plentiful (ple'niiful), a. izobilan; obilat; bogat 
Plentifully (plentifuli), adv. obilno; izobilno; dovolj- 

no; puno; )ogato 
Plentifulness (fle'ntifulnes), n. obilnost; izobilje 
Plenty (ple'nti) ; n. pretek; obilje; izobilje; — a. izo- 
bilan 
Pleonasm (pli'onazm), n. pleonazam; upotrebljava- 
nje vise rijeSi, nego li je nuzno za izrazenje misli 
Plexiform (ple'ksiform), a. poput mreze; zamrsen 
Pliable (pla'jabli, a. pregibiv; vitak; prutak; gibitk 
Pliableness (plajablnes), Pliability (pla'jabi'liti), n. 

gipkost; vittost 
Pliant (pla'jant), a. gibak; vitak; posluSan; pokoran 
Pliantness (pla'jmtnes), Pliancy (pla'jansi), n. gip- 
kost; vitkosf posluSnost; pokornost 
Plicate (pla'jkeju, Plicated (plaj'keted), a. naboran; 

previt; sklopjen 
Pliers (pla'jorz), n. kljestica 

Plight (plajt), n. stanje; prilika; — v. zaloziti; zada- 
vati; obecati 


Plod 417 Plus Plod (plad), v. potucati se; muciti sd; natezati se; 

izdirati se; pfdtiCavati; teSkG koracati 
Plot (plat), n. mjestahce'; zo-mljigte; tisnova; zaple- 

taj; zamrSenost; urota; — v. zasnjovati; ocrtati; 

sastaviti; sloziti; smisljati ; doviti se; domisliti se 
Plotter (pla'tor), n. zacetnik; povod; nagovaratelj 
Plough (play), n. plug; ralo; — - v. plukiti; orati 
Plover (pla'vor), n. dazdevnik; prosehka (ptica) 
Plow (play), n. plug; — v. pluziti; oraii 
Plower (pla'yor), Plaugher (pla'yor), n. orae; ratar 
Pluck (plak), v. iscupati; cupati; isjrguuti; trgati; 

brati; obrati; perutati; skupsti; kidati; — n. 

5upanje; vucenje; drob; drobinaj neustrasivost; 

odvaznost; hrabrost 
Plucky (pla'ki), a. odvazan; ustrajar 
Plug (plai), n. cep; kalam; — v. zacfpiti 
Plum (plam), n. sljiva 
Plumage (plju'medz), n. perje 
Plumb (plam), n. olovnica; kalam ir| -- a. okomit; 

osovan; - — adv. okomito; osovn< 
Plumber (pla'mor), n. limar 
Plumbery (pla'mori), n. limarstvo 
Plume (pljum), n. pero; — v. okititi perjem; razme- 

tati se; hvastati se 
Plumiped (plju'miped), n. noge obrasle perjem 
Plummet (pla'met), n. kalamir; ustjg 
Plump (plamp), a. tust; debeo; purif naduven; mes- 

nat; tup — v. napuhnuti se; otistiti; utoviti 
Plumy (plju'mi), a. perjatan; pernafc 
Plunder (pla'ndor), n. plijen; grabjz; otmica; — v. 

plijeniti; pljackati: karati 
Plunderer (pla'ndoror), n. pljackasj razbojnik 
Plunge (pla'ndz), v. zaroniti; uronii; umociti; uma- 

kati; baciti se strmoglavce; sjnovratiti se; za- 

gnjuriti; — h. zagnjurenje; urJocenje 
Pluperfect (plju'po'rfekt), n. prosl<| trajno vr'Jeme 
Plural (plju'ral), n. plural; mnozins 
Plurality (pljura'liti), n. vecina 
Plus (plas), adv. vise p Plush — 448 Pointlessness Plush (plas), n. pliS 

Plutocracy (pluta'krasi), n. vladlaviim bogata&a 

Pluvial (plju'vial), Pluvious -<'i lju'vias), a, kiso\ it : 

, .kisan .... /•..•• 

Ply (plaj), v. dodijavati; nagovarati; tjerati; siltti; 

uzletjeti oko koga; napadati; navaliti 
Pneumatic . (numa'tik), Pneumatical (numa'tikal), >i. 

zracan 
Pneumonia (mimo'nia), n. upala pluea 
Pneumonic (numa'nik), a. plueni;; — n. lijek za> plue a 
Poach (po'ye), v. krasti divljac 
Poacher (po'ucor) , n. zvjerokradiea 
Poachy (po'uci), a. vlazan; mokar; barovit 
Pock (pak), n. krasta (od boginja, itd.) 
Pocket (pa'ket), n. dzep; — v. staviti u dzep . 
Pocket-book (pa'ket-bu'k), n. lisnica; budzelar . 
Pocket-knife (pa'ket-na'jf ), n. nozic 
Pod (pad), n. mahuna; mohuna; ljupina; — r \\ na~ 

duti se; napuniti 
Poem (po'um), n. pjesma; pjesan 
Poesy (po'isi), n. pjesnistvo 
Poet (pg'uet), n pjesnik 
Poetess (po'uet(s), n. pjesnikinja 

Poetic (poue'tik), Poetical (poue'tikal), a. pjesnieki 
Poetically (poy/tikali), adv. pjesnieki 
Poetize (po'uetajz), v. ispjevati; pjevati 
Poetry (po'uetri ., n. pjesnistvo 
Poignancy (po'jiansi), n. jetkost; gorkost; ljutina; 

ostrina; ostipumlje 
Poignant (po'jnant), a. jedak; gorak; ljut; ostar; o- 

strouman 
Point (pojnt), n.ostrica; siljak; rt; vrh; tocka.; cas; 

mah; stupanj; kazalo; svrha; konac — v. zaos- 

triti ; zasiliti, ciljati ; gadjati ; upozoriti ; poka- 

zati ; naznaciti ; staviti tocku ; razjasniti 
Pointed (po'jnted*, a. siljat; ostar; oznacen 
Pointer (po'jntor), n. kazalo; lovni pas 
Pointless (po'jntbs), a. bez siljka; tup 
Pointlessness (po'jntlesnes), n. tupost Poise 449 Polity 
ravnovjesje; Poise (pojz), n. tezina; ravnotezje; 

v. teziti; staviti u ravnovjesje 
Poison (pojzn), n. otrov; — v. otrovati; trovati; po 

kvariti 
Poisoner (po'jzonor), n. trovatelj 
Poisonous (po'jzonas), a. otrovan 
Poke (po'uk), n. torba; tobolac; dzelp; dugi i siroki 
rukavi; — v. turati; nabiti; ul>osti; protjerati; 
udariti; spotaknuti se; pipati; lapipati 
Poker (po'kor), n. zarac; zarilo; vrfet igre na karte 
Polar (po'lor), a. polarni; stozerni 
Pole (pol), n. pol; stozer; stup; Pollak 
Polemic (pole'mik), a. prijeporan; — jn. polemik; pre 

piratelj 
Polemical (pole'mikal), a. polemican; prijeporan 
Polemics (pole'miks), n. polemika; prepiranje; ra3- 

pra 
Polestar (po'lsta'r), n. polarna zvijekda; zvijezda vo- 

dilja 
Police (poli's), n. redarstvo; — v. civati red; uprav- 

ljati 
Policeman (poli'sman), n. redar; sirazar 
Policy (pa'lisi), n. drzavoznanstv > ; politika; mu- 

drost; polica; pismeni ugovor (siguracije 
Polish (po'lis), a. poljski; — n. Poltk 
Polish (pa'lis), v. ocistiti; nasvjetlati; izgladiti; la- 

stiti; — n. lastenje; ugladjenog:; licilo 
Polisher (pa'lisor), n. lastilac 

Polite (pola'jt), a. uljudan; pristojin; udvoran; uetiv 
Politely (pola'jtli), adv. uljudno; jdvorno; uctivo Politeness (pola'jtnes), n. uljudno 

dvornost; uctivost 
Politic (pa'litik), a. mudar; lukav 

tan 
Political (poli'tikal), a. politican; 
Politically (poli'tikali), adv. politiM 
Politician (po'liti'san), n. politicar 
Politics (pa'litiks), n. politika 
Polity (pa'liti), n. uredba; ustav it; pristojnost; u razuman; pame- -azborit; javan 15 p 

Polka — 450 — i Poritifie Polka (po'lka) : n. polka 

Poll (pal), n. papiga 

Poll (pol), n. glava; izborna listina; izbor; biranje; 

— v. odsjeci; presjeci; podrekati; unesti; upisati 
Pollard (pa'lord), n. bijela vrba; 1 ■ — v. odsijecati; o- 

brezavati 
Pollute (palju't), v. zaprljati; okialjati; mrljati; opo- 

ganiti; pokvariti 
Pollution (palju'san), n. mrljanje; kaljanje; necistoc? 
Poltroon (paltru'n), n. kukavica; strasljivac 
Poltroonery (paltru'nori), n. kukavstina; podlost 
Polygamist (poli'gamist), n. mnogozenja 
Polygamy (poli'gami), n. mnogozenstvo 
Polyglot (pa'liglat), n. onaj, koji govori vise jezika 
Polygon (pa'ligan), n. visekut 
Polygonal (pali'gonal), a. visekutan 
Polyp (pa'lip), n. polip 
Pomade (pome'jd), Pomatum (pome'jtam), n. mirisna 

mast (za kosu) ; poniada 
Pommel (pa'mel), n. cvor; uzao; lopta; — v. lupatl; 

lemati 
Pomology (poma'lodzi), n. znanost o vocarstvu 
Pomp (pamp), n. sjaj; gizda; raskos; slava; sveca- 

nost 
Pompous (pa'mpas), a. sjajan; raskosan; svecan 
Pompously (pa'mpasli), adv. sjajno; raskosno 
Pompousness (pa'mpasnes), Pomposity (pampa'siti), 

n. sjaj; raskosnost; parada 
Pond (pand), n. bara; ribnjak 
Ponder (pa'ndor) v. mozgati; promisl javati ; prou- 

cavati 
Ponderable (pa'ndorabl), a. tezak 
Ponderance (pa'ndorans), Ponderosity (pa'ndora'siti), 

n. tezina; vaznost 
Ponderous (pa'ndoras), a. tezak; vazan 
Poniard (pa'njord;, n. bodez; noz; — v. ubosti; pro- 

busiti 
Pontiff (pa'ntif), n. veliki svecenik; biskup; papa 
Pontific (panti'fik,, Pontifical (panti'fikal), a. ponti- 

fikalan; biskupski; papin Pony 451 — Porringer P Pony (po'ni), n. konjic; — v. isplatiti 

Poodle (pudl), n. kudrov 

Pool (pul), n. mlaka; bara; mocvara 

Poor (pur), a. siromasan; bijedan; kukavan; ] 

zan; slab; malen 
Poorhouse (pu'rha'ys), n. sirotiste 
Poorly (pu'rli), adv. siromasno; kukavnb; slabo 
Poorness (pu'rnes), n. potreba; oskudnpst 
Pop (pap), n. praska; trijesak; — v. prapkati; — adv. 

iznenada; najednom 
Pope (po'up), n. papa 
Popedom (po'updam), n. papinstvo 
Popish (po'upis), a. papinski 
Poplar (pa'plor), n. jablan; jagnjed; tcfcola 
Poppy (pa'pi), n. mak 

Populace (pa'pjules), n. puk; mnostvoi svjetina 
Popular (pa'pjulor), a. popularan; obicin; pucki; ob- 

ljubljen 
Popularity (pa'pjula'riti), n. popularn>st; obljublje- 

nost 
Populate (pa'pjulejt), v. naseliti; na^uciti; i Population (pa'pjule'jsan), 

stanovnistvo 
Populous (pa'pjulas), a. napucen 
Porcelain (po'rsilin), n. porculan 
Porch (pore), n. predvorje; dvorana 
Porcine (po'rsajn), a. svinjski 
Porcupine (po'rkjupajn), n. dikobraz 
Pore (por) n. pora; otvor; 

cavati 
Pork (pork), n. svinjetina 
Porker (po'rkor), n. svinja 
Porosity (pora'siti), n. supljikavost 
Porous (po'ras), a. supljikav 
Porphyry (po'rfiri), n. porfir 
Porpoise (po'rpas), n. morska svinj 
Porringer (pa'rindzor), n. plitka zdj n. puk; nafod; ziteljstvo; v. prbmatrati; prou- la p 

Port - 452 -i Post 

Port (port), n. pristaniste; lukl; vrata; drzanje; vla- 

danje; ponasanje 
Portable (po'rtabl), a. sto se lfioze lahko nositi 
Portal (po'rtal), n. vratasca 
Porte (port), n. vlada u Turskoj 
Portemonnaie (po'rtmane'), i|. lisnica; budjelar 
Portend (parte'nd), v. prikaz^vati; proricati; slutiti 
Portent (porte'nt), n. zla slutjija; kob 
Portentous iporte'ntas), a. koban; sudbonosan 
Porter (po'rtor), n. vratar; \|ratarnik; nosilac; jako 

pice 
Portion (po'rsan), n. dio; obrok; — v. podijeliti; raz- 

dijeliti; dijeliti 
Portliness (po'rtlines), n. uzoritost; cast; omasnost; 

stasitost 
Portly (po'rtli), a. uzorit; lijep; krasan; omasari; 

stasit; vazan 
Portmanteau (portma'nto), n. torbak 
Portrait (po'rtret), n. slika; prilika 
Portray (portre'j), v. slikati; opisivati 
Pose (poz), n. polozaj; stanje; — v. stati; zastati; 
smjestiti (za slikanje) ; pitati zamrseno ili strogo 
Position (pozisan), n. polozaj; stanje; mjesto; sluzba 
Positive (pa'zitiv), a. siguran; stalan; uvjeren; odlu- 

can ; izricit 
Positively (pa'zitivli), adv. sigurno; stalno; jamacno 
Positiveness (pa'zitivnes), n. istinitost; izvjesnost; 

tocnost; sigurnost 
Possess (poze's), v. posjedovati; imati; drzati; op- 

sjesti 
Possession (poze'san), n. posjed; dobro; imanje 
Possessor (poze'sor), n. posjednik; gospodar 
Possessory (poze'sori), a. posjedovan 
Possibility (pa'sibi'liti), n. mogudnost 
Possible (pa'sibl), a. moguc; mozan 
Possibly (pa'sibli), adv. moguce; mozda 
Post (post), n. stup; kolac; stajaliste; postaja; mje- 
sto; sluzba; straza; listonosa; po§tar; pogta; 
vijest; — v. pribiti oglas; oglasivati; pridijeliti; Postage — 453 Potash staviti; postaviti; slati; odaslati, po$tom; c 

jestiti; uputiti 
Postage (po'stedz), n. postarina 
Postal (po'stal), a. postanski 
Postdate (po'stde'jt), v. kasnije datiratf; 

sniji datum 
Posterior (pasti'rior) a. kasniji; potonj! 
Posteriors (pasti'riorz), n. straznja strata 
Posterity (paste'riti), n. potomstvo; pdtomci 
Postern (po'storn), n. straznja vrata 
Posthaste (po'sthe'jst), n. brzo putovanje; — adv. 

brzo 
Posthumous (pa'sthjumas), a. rodjen jposlije oceve 

smrti 
Postilion (posti'ljan), n. kocijas; postafski sluga 
Postman (po'stman), n. postar; listono 
Postmaster (po'stma'stor), n. postar 
Postmeridian (po'stmiri'dian), a. popoflnevni; 

popodne 
Post mortem (po'st mo'rtem), a. posprtan 
Post mortem examination (po'st mo'rtan ikza'mine'i 

san), n. posmrtna istraga 
Post office (po'st a'fis), n. postarski ur^d 
Postpone (postpo'n), v. odgoditi; odlositi; 
Postponement (postpo'nment), n. odgofla; 

zatezanje 
Postscript (po'stskript), n. dodatak 

skriptum 
Postulate (pa'stjulejt), n. trazbina; 

kati; zaiskati; zapitati 
Postulation (pa'stjule'jsan), n. molb 
Posture (pa'scur), n. polozaj; stanje; 

poloziti; smjestiti 
Posy (po'zi), n. recenica; izreka; posl()vica; kita cvi 

jeca 
Pot (pat), n. lonac; bokar 
Potable (po'tabl), a. pitak 

Potableness (po'tablnes), n. pitkost; jnapitak 
Potash (pa'tas), n. pepeljika; pepelja>a razvlaciti 
odlaganje; pismu; post- 
v. traziti; is- 

pretpostavka 
drzanje; — v. p 

Potation — 454—1 Powerfulness 

Potation (pote'jsan), n. pijankaj pice; napitak 
Potato (pote'jdo), n. krumpir 
Potency (po'tensi), n. moc; vlait; sila; oblast 
Potent (po'tent), a. mocan; silan; moguc; snazan; 

uplivan 
Potentate (po'tentet), n. vlastodrzac; vladar 
Potential (poie'nsal), a. moguc; mozan 
Potentially (pote'nsali), adv. ^ mogucnosti; u za- 

metku 
Potently (po'tentli), adv. mocnf); mozno; silno; sna- 

zno ; upli^no 
Pother (pa' do:*), n. zbrka; buna; zabuna 
Potion (po'ussn), n. napoj; napitak 
Pottage (pa'telz), n. gusta juha, corba 
Potter (pa'tor^, n. loncar 
Pottery (pa'tori), n. loncarska roba; kameno posudje; 

zemljano sudje 
Pouch (pauc), n. kesa; zacka; gusa 
Poult (polt), n pile 

Poulterer (po'Utoror), n. trgovac peradi 
Poultry (po'ltri), n. zivad; perad 
Pounce (pa'uns), n. nokat; caporak; capak; pandza: 

— v. scepai; uhvatiti 
Pound (pa'und), n. funt; javna ograda za zalutale 

zivotinje; -- v. tuci; mlatiti; mrviti 
Pour (por), v. ljevati; izliti; teci; izreci 
Pout (pa'ut), v iskriviti usnice 
Poverty (pa'voiti), n. siromastvo; oskudica; bijeda; 

potreba; nuzda 
Powder (pa'udcr), n. prah; prasak; — v. zdrobiti; 

satrti 
Powdery (pa'ud5ri), a. prasan 
Power (pa'uor), n. moc; snaga; jakost; sila; upliv; 

zapovijed; \elesila 
Powerful (pa'uorful), a. mocan; snazan; jak; silan; 

uplivan 
Powerfully (pa/iorfuli), adv. mocno; uplivno 
Powerfulness da'uorfulnes), n. sila; moc; snaga; 

krepost; sposobnost Powerless 455 — Player book Powerless (pe'uorles), a. nemocan; slab 
Powerlessly (pa'uorlesli), adv. nemocnc 
Powerlessness (pa'uorlesnes), n. nemoenost; slabost; 

nemoc 
Power of Attorney (pa'uor av Ato'rni), n. punomoc 
Practicability (pra'ktikabi'liti), n. praKticnost; izve- 

divost; mogucnost 
Practicable (pra/ktikabl), a. moguc; mpzan; upotreb- 

ljiv 
Practical (pra'ktikal), a. praktican; jdesan; izvrsiv 
Practically (pra'ktikali), adv. skoro; (loista; donekle 
Practice (pra'ktis), n. vrsenje; upotjebljavanje; u- 

potreba; obicaj; iskustvo; vjezba; vjezbanje; lu- 

kavstina; — v. vrsiti; upotreblja\ati; tjerati po- 

sao; vjezbati; vjezbati se 
Practicer (pra'ktisor), n. izvrsavatelj; cinitelj 
Practitioner (prakti'sanor), n. vjestak u stanovitom 

zvanju (n. pr. kao lijecnik, odvjetnik, itd.) 
Pragmatic ( pragma' tik), Pragmatical (pragma'tikal), 

a. prezaposlen; bezobrazan; prppsan; bucan 
Pragmatic ( pragma' tik), n. pragmatika; odluka ili 

odredba kojeg dostojanstvenika p drzavi 
Prairie (pre'jri), n. pustopoljana; travnik 
Praise (prejz), n. hvala; pohvala; sjava; dika; — v. 

velicati; hvaliti; slaviti; odobramti 
Praiseworthy (pre'jzuo'rdi), a. hvaljvrijedan 
Prance (prans), v. razmetati se; pippinjati se; pro- 

peti se; odskociti 
Prank (prank), v. krasiti; ukrasiti; Inagizdati; kitit' ; 

resiti; — n. veselost 
Prate (prejt), n. brbljanje; cavrljarue; — v. brbljati: 

cavrljati 
Prater (pre'jtor), n. cavrdalo; zvrtdalo 
Prattle (pratl), v. brbljati; zvrndat ; cavrljati; — n 

brbljanje; cavrljanje 
Prattler (pra'tlor), n. brbljavac; zvndalo 
Pray (prej), v. moliti; prositi; zakinjati 
Prayer (pre'or), n. molitva; molba; prosnja 
Prayer book (pre'or bu'k), n. moliwenik p 

Prayerful — 456 — Precipitantly Prayerful (preorful), n. nabozan; pobozan 
Preach (pric), v. propovijedati 
Preacher (pricor), n. propovjednik 
Preamble (pri'ambl), n. predgovoi; uvod 
Prebend (pre'bsnd), n. zaduzbina;) prebenda 
Prebendary (pre'benderi), n. zaduzbenik; prebendar 
Precarious (prike'jrias), n. neizljestan; nesiguran; 

dvojben 
Precariously (prike'jriasli), adv. neizvjesno; iiesigur- 

no; dvojber.o 
Precariousness (prike'jriasnes), if. neizvjesnost 
Precaution (pri.ta'san), n. oprez; bpreznost 
Precautional (rxika'sanal), Precautionary (prika/sa- 

neri), a. predusretan; oprezan 
Precede (prisi'd), v. ici naprijedj ici prije; dogoditi 

se prije 
Precedence (prm'dens), Precedency (prisi'densi), n. 

prvenstvo; prednost; preimucstvo 
Precedent (prisi'dent), a. predjasnji; predsasni; pret- 

hodni 
Precedent (pre'adent), n. slucaj; dogadjaj; zgoda; 

primjer 
Precept pri'sept) n. zapovijed; nalog; zakon; nauka 
Preceptive (priseptiv), a. zapovijedan; poucan 
Preceptor (prisebtor), n. ucitelj; poducavatelj ; nad- 

zornik 
Preceptress (prise'ptres), n. uciteljica 
Precinct (pri'sinlt), n. okruzje; okrug; kotar 
Precious (pre'sas>, a. dragocijen; skupqcijen; skup; 

vrijedan; nep^ocjeniv 
Preciously (pre'sisli), adv. skupo; vrijedno; nepro- 

cjenivo 
Preciousness (presasnes), n. dragocjenost; skupocje- 

nost 
Precipice (pre'sipis), n. strmina; ponor; bezdan 
Precipitance (pris'pitans), Precipitancy (prisi'pitan- 

si), n. brzost; naglost; prenagljenje 
Precipitant (prisi')itant), a. nagao; prenagao; brz 
Precipitantly (priii'pitantli), adv. naglo; brzo p 

Precipitate — 457 — Predestinate 

Precipitate (prisi'pitejt), v. oboriti; rusiti; baciti; 

pozuriti; prenagliti 
Precipitate (prisi'pitet), a. prenagao; nesmotren; 

strm 
Precipitately (prisi'pitetli), adv. strmo; naglo; ne- 

smotreno 
Precipitation (prisi'pite'jsan), n. posrtanje; propast; 

naglost; prenagljivanje 
Precipitous (prisi'pitas), a. strmenit; strm 
Precipitously (prisi'pitasli), adv. strmenito; strmo 
Precipitousness (prisi'pitasnes), n. strmenitostv str- 

most 
Precise (prisa'js), a. tocan; odredjen; stalan 
Precisely (prisa'jsli), adv. tocno; odredjeno; upravo; 

bas 
Preciseness (prisa'jsnes), n. tocnost; strogost 
Precision (prisi'zan), n. tocnost; tacnost; pazljivost 
Preclude (priklju'd), v. iskljuciti; izuzeti; zabraniti; 

zaprijeciti 
Preclusion (priklju'zan), n. iskljucenje; izuzimanje 
Precocious (priko'sas), a. rani; prerani; zrio prije 

vremena 
Precociusly (priko'sasli), adv. prerano; rano 
Precociousness (priko'sasnes), Precocity (prika'siti), 

n. preranost 
Precognition (pri'kagni'san), n. predznanje 
Preconceive (pri'kansi'v), v. unaprijed shvatiti; pred- 

sudjivati 
Preconception (pri'kanse'psan), n. predsuda; pred- 

rasuda 
Precursor (priko'rsor), n. preteca; predsastnik; zna- 

menje 
Precursory (priko'rsori), a. prethodan 
Predaceous (pridejsas), Predatory (pre'datori), a. 

razbojnicki; hajducki; lupeski; pustajinski 
Predecessor (pre'dise'sor), n. predsasnik; praotac; 

pradjed; stari; predak 
Predestinate (pride'stinejt), v. unaprijed odrediti; u- 

stanoviti Predestination — 453 — Preemption 

Predestination (pride'stine'jsan), n. usud; predusud 
Predeterminate (pri'dito'rminet), a. unaprijed odre- 

djen 
Predetermination (pri'dito'rmine'jsan), n. usud 
Predetermine (pri'dito'rmin), v. unaprijed odluciti, 

urediti 
Predial (pri'dial), a. zemljisni 
Predicament (pridi'kament), n. polozaj; stanje; kus- 

nja 
Predicate (pre'dikejt), v. izreci; iskazati; ispovjediti 
Predicate (pre'diket), n. predikat 
Predication (pre'dike'jsan), n. tvrdnja; dokazivanje 
Predict (pridi'kt), v. proreci; proricati 
Prediction (pridi'ksan), n. proricanje; prorokovanje; 

prorocanstvo; prorostvo 
Predictive (predi'ktiv), a. prorocan 
Predictor (predi'ktor), n. prorok 
Predilection (pri'dile'ksan), n. osobita ljubav, na- 

klonost; pristranost 
Predispose (pri'dispo'z), v. pripravljati; spremati; bi- 

ti sklonjen, naklon 
Predisposition (pridi'spozi'san), n. naklonost; sklo- 

nost; sprema; priprema 
Predominance (prida'minans), Predominancy (prida-- 

minansi), n. prevlast; vrhovna vlast 
Predominant (prida'minant), a. prevlastan; visi; 

nadmasni; vladajuci 
Predominate (prida'minejt), v. prevladjivati; nadma- 

sivati 
Predomination (prida'mine'jsan), n. preteznost; pre- 
vlast; vrhovna vlast 
Preeminence (prie'minens), n. prvenstvo; starjesin- 

stvo; izvrsnost 
Preeminent (prie'minent), a. odlican; vrli; visi 
Preeminently (prie'minentli), adv. osobito; vrlo; iz- 

vrsno 
Preempt (prie'mt), v. prekupiti; prekupljivati 
Preemption (prie'mpsan), n. prekup; prekupljivanje^ 

pravo prekupa p 

Preengage — 459 — Prejudicial 

Preengage (pri'enge'jdz), v. unaprijed ili prije obve- 

zati, ugovoriti, uplivisati 
Preestablish (pri'esta'blis), v. unaprijed odrediti, u- 

glaviti 
Preexist (pri'egzi'st), v. prije ili unaprijed opstojati 
Preexistence (pri'egzi'stens), n. opstojanje prije ne- 

cesa drugog; opstojanje duse prije sjedinjenja s 

tijelom 
Preface (pre'fes), n. predgovor; uvod; — v. napisati 

predgovor 
Prefacer (pre'fesor), n. predgovornik 
Prefatory (pre'fatori), a. predgovoran.; uvodan 
Prefect (pri'fekt), n. upravitelj; zapovjednik; nad- 

stojnik 
Prefer (prifo'r), v. iznijeti; navesti; ponuditi; na- 

moci; pretpostavljati; voljeti; vise ljubiti; oda- 

birati; odabrati; izabrati 
Preferable (pre'forabl), a. pozeljniji 
Preferableness (pre'forablnes), n. prednost; izvrsti- 

na; osobitost; odlicnost 
Preferably (pre'forabli), adv. osobito; radje 
Preference (pre'forens), n. prvenstvo; prednost; iz- 

vrstina; preimucstvo 
Preferment (prifo'rment), n. unaprijedjenje; promak- 

nuce; uzvisenje 
Prefix (prifi'ks), v. staviti pred sto; unaprijed urediti 
Pregnancy (pre'gnansi), n. trudnoca 
Pregnant (pre'gnant), a. trudan; noseci; plodan; ro- 

dan; bredj 
Prejudge (pridza'dz), v. osuditi unaprijed 
Prejudgment (pridza'dzment),- n. osudjivanje prije - 

preslusavanja 
Prejudicate (pridzu'dikejt), v. osuditi; osudjivati; 

sumnjati 
Prejudication (pridzu'dike'jgan), n. osudjivanje 
Prejudice (pre'dzudis), n. predsuda; predrasuda; 

steta; kvar; — v. biti pristran; stetovati; naru- 

§iti 
Prejudicial (pre'dzudi'san), a. skodljiv; stetan p 

Prelate — 4 GO — Preparative 

Prelate (pre'let), . n. prelat; crkveni dostojanstvenik 
Prelection (prile'ksan), n. javno predavanje 
Preliminary (prili'mineri), a. pocetan; prijamni; — 

n. uvod; pristup; pocetak 
Prelude (pri'ljud ili pre'ljud), n. predigra 
Prelude (prilju'd), v. uvesti; nastupiti 
Premature (pri'macu'r), a. preran; nagao; nepromi- 

sljen 
Prematurely (pri'maeu'rli), adv. prerano; prenaglo 
Prematureness (pri'macu'rnes), Prematurity (pri'- 

macu'riti), n. preranost; prenaglost; nepromislje- 

nost 
Premeditate (prime'ditejt), v. unaprijed smisliti; u- 

naprijed promisliti 
Premeditation (prime'dite'jsan), n. promisljenost; 

navlasnost 
Premier (pri'mior), a. prvi; glavni 
Premise (prima' jz), v. postaviti; poslati naprijed; 

kazati prije 
Premise (pre'mis), n. premisa; prednjak 
Premium (pri'miam), n. nagrada; dar; uzdarje; pri- 

stojba 
Premonish ( prima' nis), v. opomenuti; opominjati 
Premonition (pri'moni'san), n. opomena; opominjanje 
Preoccupancy (pria'kjupansi), n. prvotno zaposjed- 

nuce 
Preoccupation (pria'kjupe'jsan), n. zaposjednuce; 

prestignuce; predusretnost 
Preoccupy (pria'kjupaj), v. uzeti posjed najprije; 

predobiti 
Preordain (pri'orde'jn), v. unaprijed narediti; odlu- 

citi 
Prepaid (pri'pejd), a. unaprijed placena pristojba po- 

siljke 
Preparation (pre'pare'jsan), n. priprava; pripravlja- 

nje; priprema 
Preparative (pripa'rativ), Preparatory (pripa'ratori), 

n. pripravni p 

Prepare — 461 — Prescription 

Prepare (pripa'r), v. pripraviti; pripravljati; snab- 

djeti; upriliciti; prirediti 
Prepared (pripa'rd), a. pripravan; gotov 
Preparer (pripa'ror), n. pripravljatelj ; uprilicitelj 
Prepay (pripe'j).. v. unaprijed platiti 
Prepayment (pripe'jment), n. placanje unaprijed 
Prepense (pripe'ns), a. smisljen; promisljen 
Preponderance (pripa'ndorans), Preponderation (pri- 

pa'ndore'jsan), n. preteznost; nadmasnost 
Preponderant (pripa'ndorant), a. pretezan; nadma- 

san 
Preponderate (pripa'ndorejt), v. pretegnuti; prete- 

zati; nadmasiti 
Preposition (pre'pozi'san), n. prijedlog 
Prepossess (pri'paze's), v. pridobijati; predobiti; bi- 

ti pristran 
Prepossession (pri'paze'san), n. prvotni posjed; zau- 

zetnost; naklonost; pristranost 
Preposterous (pripa'storas), a. protunaravan; nera- 

zuman; glup; lud; budalast 
Preposterously (pripa'storasli), adv. bezumno; ludo; 

glupo 
Preposterousness (pripa ? storasnes), n. budalastina; 

glupost 
Prerogative (prira'gativ), n. povlastica; pravo 
Presage (pri'sedz ili pre'sedz), n. znak; znamenje; 

predznak; kob; slutnja 
Presage (prise'jdz), v. proreei; slutiti 
Presbyter (pre'zbitor), n. erkveni starjesina; svecenik 
Presbyterial (pre'sbiti'rial), Presbyterian (pre'sbiti'- 

rian), a. prezbiterijanski 

Prescience (pri'siens ili pri'sens), n. predznanje; 

predvidjanje 
Prescribe (priskra'jb), v. propisati; pripisivati; nala- 

gati; narediti; zapovijedati; prepisati 
Prescript (pri'skript), v. propis: naredba; zapovijed 
Prescription (priskri'psan). n. nalaganje; propis; 

prepis; zastarjelost, pravo vlasnistva na neku Presence — 462 — Pressing 

stvar zbog dugog i neprekidnog upotrebljavanja 

i uzivanja iste 
Presence (pre'zens), n. prisutnost; nazocnost; sada- 

snjost 
Present (pre'zent), a. sadanji; prisutan; nazocan; — 

n. sadasnjost; sadanje vrijeme; dar; uzdarje; 

nagrada 
Present (prize'nt), v. pokazati; predstaviti; opisati; 

metnuti; staviti pred sto; uruciti; dati; daro- 

vati; prikazati 
Presentation (pre'zente'jsan), n. urucba; darivanje; 

pokazivanje; predstavka; ponuda; prijedlog 
Presentiment (prise'ntiment), n. slutnja 
Presently (pre'zentli), adv. sada; odmah; namali; 

najedanput; smjesta; naskoro; doskora 
Presentment (prize'ntment), n. urucenje; pokaziva- 
nje; ponuda; okrivljenje (velike porote) 
Preservable (prizo'rvabl), a. sto se moze sacuvati 
Preservation (pre'zorve'jsan), n. sacuvanje; uzdrza- 

vanje; spasenje; sjegurnina 

Preservative (prizo'rvativ), Preservatory (prizo'rva- 

tori), a. sacuvajuci; uzdrzavajuci; — n. sred- 

stvo za zastitu ili za sacuvanje 
Preserve (prizo'rv), v. sacuvati; obraniti; uzdrzavati; 

uzdrzati; zastititi; — n. uzdrzano voce u bocania 
Preserver (prizo'rvor), n. branic; zastitnik; cuvar; 

uzdrzavatelj ; hranitelj 
Preside (priza'jd), v. predsijedati; ravnati; uprav- 

ljati 
Presidency (pre'zidensi), n. predsjedanje; predsjed- 

nistvo 
President (pre'zident), n. predsjednik;. ravnatelj 
Presidential (pre'zide'nsal), a. predsjednicki 
Press (pres), v. tiskati; stiskati; tlaciti; gnijeciti; 

prezimati; pozurivati; saletjeti; okupiti; zatje- 

rati u skripac; — n. tisak; stampa; stroj za ti- 

skanje; pritisak; mnostvo; rulja 
Pressing (pre'sing), a. silan; pregan; hitan p 

Pressman — 463 — Preternaturally 

Pressman (pre'smen), n. tiskar 

Pressure (pre'sur), n. tlak; tlacenje; pritisak; sila; 

navala; poteskoca 
Prestige (pre'stidz), n. ugled, koji proizlazi iz uspje- 

ha, znacaja ili djela 
Presto (pre'sto), adv. brzo; nagio 
Presumable (prizu'mabl), a. predmnijevan; vjero- 

jatan 
Presumably (prizu'mabli), adv. predmnijevno; vje- 

rojatno 
Presume (prizu'm). v. predmnijevati; misliti; suditi; 

usloboditi se; usuditi se 
Presumption (priza'mpsan), n. predmnijeva; < pred- 

mnijevanje; misljenje; nag-ad janje; drskost; dr- 

zovitost; tastina 
Presumptive (priza'mptiv), a. predmnijevan 
Presumptuous (priza'mpeuas), a. uobrazen; tast; dr- 

zak; ohol 
Presumptuously (priza'mpcuasli), adv. uobrazeno; 

drzovito 
Preumptuousness (priza'mpeuasnes), n. uobrazenost; 

tastina; nadutost; drzovitost; drskost 
Presuppose (pri'sapo'z), v. pretpostaviti; predmnije- 
vati; misliti; drzati 
Presupposition (prisa'pozi'san), Presupposal (pri'sa- 

po'zal), n. pretpostavka 
Pretence, Pretense (prite'ns), n. izlika; hinjenje; him- 

ba; izgovor 
Pretend (prite'nd), v. hiniti; izgovarati se: iskati, 

traziti ; 

Pretender (prite'ndor), n. svojatalac 

Pretension (prite'nsan) n. prisvajanje; zahtijev; iska- 

nje; pravo 
Preterit (pre'torit ili pri'torit), a. prosli 
Pretermit (pri'tormi't). v. prijeci; mimoiei; propusti- 

ti; ispustiti; ostaviti 
Preternatural (pri'torna'cural), a. nadnaravan; nat- 

prirodan 
Preternaturally (pri'torna'curali), adv. nadnaravno Pretext — 464 — Prick 

Pretext (prite'kst ili pri'tekst), n. izlika; izgovor; 

sjenka; obraz 
Pretor (pri'tor), n. pretor; rimski upravitelj 
Prettily (pri'tili), adv. spretno; lijepo; prijatno; u- 

godno; ukusno 
Pretty (pri'ti), a. krasan; lijep; spretan; mio; ugo- 

dan; prijatan; malen; — adv. prilicno 
Prevail (prive'jl), v. svladati; prevladati; prevladji- 

vati; dobiti nadmoc 
Prevailing (prive'jling), a. premocan; nadmasan; us- 

pjesan; rasiren; prosiren 
Prevalence (pre'valens), n. veca sila; nadmasnost 
Prevalent (pre'valent), a. jaci; nadmasan; vladajuci; 

opcenit 
Prevaricate (priva'rikejt), v. izbjegavati istinu; iz- 

vrtati; izopacivati 
Prevarication (priva'rike'jsan), n. izvrtanje; izopaci- 

vanje 
Prevaricator (priva'rike'jtor), n. izvracatelj istine » 
Prevent (prive'nt), v. prijeeiti; zaprijeciti; zabraniti; 

predusresti 
Preventable (prive'ntabl), a. predusretljiv 
Prevention (prive'ncan), n. prepreka; zapreka; uklo- 

njenje 
Previous (pri'vias), a. prvasnji; prijasnji; prethodni; 

predjasnji 
Previously (pri'viasli), adv. prije 
Previousness (pri'viasnes), n. prvasnjost; predjas- 

njost 
Prey (prej), n. plijen; grabez; otmica;— v.plijeniti; ro • 

biti; otimati; grabiti; loviti; hvatati; i6i za kim; 

uhadjati koga; raditi komu o glavi 
Preyer (pre'jor), n. otmicar; pustaija; lupez; razboj- 

nik; pljackas 
Price (prajs), n. cijena; vrijednost; — v, udariti ci- 

jenu; cijeniti; procijeniti 
Priceless (pra'jsles), a. bescijen; neprocjeniv 
Prick (prik), n. siljak; bodlja; bodljika; trn; zalac; 

ubod; ujedina; — .v. bosti; ubosti; probosti; uje- 

sti; potaknuti; podignuti (uha) p 

Pricker — 465 — Principle 

Pricker (pri'kor), n. silo 

Prickle (prikl), n. trn; bodlja 

Prickliness (pri'klines), n. bodljikavost 

Prickly (pri'kli), a. bodljiv; bodljikav 

Pride (prajd), n. oholost; ponos; ponositost; gor- 

dost; dika; — v. oholiti se 
Priest (prist), n. svecenik; duhovnik; pop; redovnik; 

misnik 
Priestcraft (pri'stkra'ft), n. popovsko opsjenjivanje 
Priesthood (pri'sthud), n. svecenstvo; svecenistvo; 

duhovnistvo; popovstvo 
Priestly (pri'stli), a. svecenicki; duhovnicki 
Prig (prig), n. tat; kradljivac; ■ — v. krasti 
Prim (prim), a. nakicen; kicen; — v. iskititi; naci- 

frati 
Primacy (pra'jmasi), n. prvenstvo; starjesinstvo 
Pri madonna (pri'mada'na), n. prva ili glavna pjeva- 

cica u operi 
Primarily (pra'jmarili), adv. prvobitno; prije 
Primary (pra'jmari), a .prvi; prvotni; izvorni; glavni 
Prime (prajm), a. prvi; rani; — n. prvi dio; osvit; 

cvijet; proljece; premaljece; mladost; zdravlje; 

ljepota; najbolji dio; — v. sipati prah 
Primer (pra'jmor), n. pocetnica 
Primitive (pri'mitiv), a. prvi; prvobitni; izvorni; po- 

cetni; starodrevan; jednostavan 
Primogenial (pra'jmodzi'nial), a. prvorodjen 
Primogenitor (pra'jmodze'nitor), n. prvi otac 
Primogeniture (pra'jmodze'nicur), n. prvorodstvo; pr- 

vorodjence 
Primrose (pri'mro'z), n jaglac 

Prince (princ), n. carevic; kraljevic; knez; vladar 
Princely (pri'nsli), a. princeski; velicanstven 
Princess (pri'nces), n. princesa; carska, kraljevska 

kci 
Principal (pri'nsipal), a. glavni; poglavit; — n. po- 

glavica; glava; glavnica 
Principally (pri'nsipali), adv. poglavito; osobito 
Principle (pri'nsipl), n. nacelo; izvor; pocetak; prin- 
cip p 

Print — 466 — Probation 

Print (print), v. tiskati; utisnuti; usaditi; — n. oti- 

sak; tisak; primjerak 
Printer (pri'ntor), n. tiskar; stampar 
Printing (pri'nting), n. tiskanje; tiskara 
Prior (pra'jor), a. prijasnji; predjasnji; — n. igu- 

man; gvardijan; nastojnik 
Prioress (pra'jores), n. nastojnica 
Priority (praja'riti), n. prvenstvo 
Prism (prizm), n. prizma 
Prison (prizn), n. zatvor; tamnica; — v. zatvoriti; 

uhapsiti 
Prisoner (pri'znor), n. uznik; uapsenik; suzanj 
Pristine (pri'stin), a. prijasnji; negdasnji; nekada- 

nji; prastar 
Prithee (pri'di), inter j. molim te! 
Privacy (pra'jvasi), n. zatociste; tajnost; potaja 
Private (pra'jvet), a. osoban; vlastit; tajan; priva- 

tan; — n. obican vojnik 
Privateer (pra'jvati'r), n. privatna ladja, koja uz dr- 

zavnu dozvolu napada na neprijateljske trgovac- 

ke ladje 
Privateness (pra'jvetnes), n. tajna; krijenje; samoca; 

tisina 
Privation (prajve'jsan), n. lisenje; oskudica; nedosta- 

tak; nuzda 
Privilege (pri'viledz), n. povlastica; pravo; preimuc- 

stvo; — v. povlastiti 
Privily (pri'vili), adv. privatno; posebno; tajno 
Privity (pri'viti), n. tajna; znanje; zajednicko znanje 

o privatnom poduzecu 
Privy (pri'vi), a. privatan; tajan; potajni 
Prize (prajz), n. plijen; — v. cijeniti; procijeniti 
Pro (pro), adv. za; u prilog 
Pro and con (pro' and ka'n), za i protiv 
Probability (pra'babi'liti), n. vjerojatnost 
Probable (pra'babl), a. vjerojatan 
Probably (pra'babli), adv. vjerojatno 
Probate (pra'bet), n. slnzbeno potvrdjenje posljednje 

volje 
Probation (probe'jsan), n. istraga; ispitivanje; dokaz p 

Probationer — 467 — Procreation 

Probationer (probe'jsanor), n. ispitanik; novak 

Probe (prob), v. istrazivati; — n. sprava za istraziva- 

nje rana 
Probity (pra'biti), n. neporocnost; krepost; postenje; 

iskrenost 
Problem (pra'blem), n. pitanje; zadatak; zadaca 
Problematic (pra'blema'tik), Problematical (pra'ble- 

ma'tikal), a. prijeporan; nerijesen; sumnjiv; dvoj- 

ben 
Problematically (pra'blema'tikali), adv. nerijeseno; 

dvojbeno 
Proboscis (proba'sis), n. rilo 

Procedure (prosi'dzur), n. postupak; postupanje 
Proceed (prosi'd), v. nastaviti; produziti; ici dalje; 

proishoditi 
Proceeding (prosi'ding), n. postupak; postupanje; po- 

sao; korak; tok 
Proceeds (pro'sidz), n. dobit; dohodak; korist; hasna; 

plod 
Process (pra'ses), n. tecaj; tijek; tok; razvijanje; 

razvitak; dogadjaj; postupak 
Procession (prose'san), n. povorka; ophod; proce- 

sija 
Proclaim (prokle'jm), v. proglasiti; oglasiti; objaviti; 

izjaviti 
Proclaimer (prokle'jmor), n. glasnik; vijesnik; telal 
Proclamation (pra'klame'jsan), n. proglas; proglase- 

nje; poziv; naredba 
Proclivity (prokli'viti), n. nagnuce; naginjanje; na- 

klonost; nakretanje 
Proconsul (proka'nsal), n. rimski upravitelj pokrajin^ 
Procrastinate (prokra'stinejt), v. odgadjati od dana 

na dan; odgoditi; otezati; oklijevati; krzmati 
Procrastination (prokra'stine'jsan), n. odgadjanje; o- 

tezanje 
Procrastinator (prokra'stine'jtor), n. onaj, koji sto od- 

gadja; krzmalac 
Procreate (pro'kriejt), v. radjati; proizvoditi; pravifi; 

roditi 
Procreation (pro'krie'jsan), n. radjanje - p 

Procreator — 468 — Profess 

Procreator (pro'krie'jtor), n. roditelj; otac; proizvod- 

nik 
Procumbent (proka'mbent), a. lezeci na lieu 
Procurable (prokju'rabl), a. sto se moze steci, priba- 

viti ; pribaviv ; steciv 
Procuration (pra'kjure'jsan), n. nabavljanje; sticanje; 

vodjenje posala drugoga; punomoc; opunomo- 

cenje 
Procurator (pra'kjure'jtor), n. poslovodja 
Procure (prokju'r), v. steci; sticati; pribaviti; nabav- 

Ijati; dobiti; skrbiti se; brinuti se 
Procurement (prokju'rment), n. dobava; dobavljarije; 

posredovanje 
Prodigal (pra'digal), a. rastrosan; rasipan; — n. ra- 

sipnik; raspikuca 
Prodigality (pra'diga'liti), n. rasipanje; rasipnost 
Prodigally (pra'digali), adv. rasipno 
Prodigious (prodi'dzas), a. izvanredan; cudan; cud- 

novat; divan; golem; grdan; strasan; strahovit 
Prodigiously (prodi'dzasli), adv. cudno; divno; stra- 

hovito 
Prodigy (pra'didzi), n. cudo; nakaza; grdosija 
Produce (prodju's), v. iznijeti; poroditi; snabdjeti; iz- 

loziti; rukotvoriti; produziti 
Produce (pra'djus), n. proizvod; ishod; dobit; ljetina 
Producer (prodju'sor), n. proizvodnik; zgotovilac 
Producible (prodju'sibl), a. proizvodiv 
Product (pra'dakt), n. proizvod; ishod; plod; ljetina 
Production (proda'ksan), n. proizvadjanje; proizvod; 

predvedenje; produzenje; posao; cin 
Productive (proda'ktiv), a. plodan; rodan; bericetan 
Productiveness (proda'ktivnes), n. plodnost; rodnost 
Proem (pro'uem), n. predg^ovor; uvod; predigra 
Proemial (proi'mial), a. uvodan 
Profanation (pra'fane'jsan), n. oskvrnjenje 
Profane (profe'jn), a. neposvecen; svjetovan; bezbo- 

zan; — v. oskvrnuti; obegcastiti; opog"aniti 
Profaneness (profe'jnes), Profanity (profa'niti), n. o- 

skvrnjenje; obescascenje 
Profess (profe's), v. priznati; javno ispovjediti p 

Professedly — 469 — Profusely 

Professedly (profe'sedli), adv. otvoreno; istinito; 

prosto; slobodno 
Profession (profe'san), n. priznanje; ispovijest; izja- 

va; zvanje; sluzba 
Professional (profe'sanal), a. zvanican; staleski; ure- 

dovan 
Professor (profe'sor), n. profesor; sljedbenik; prizna- 

valac 
Professorship (profe'sorsip), n. profesorstvo 
Proffer (pra'for), v. nuditi; ponuditi; predloziti; — 

n. ponuda; pokusaj 
Proficience (profi'sens), Proficiency (profi'sensi), n. 

napredak 
Proficient (profi'sent), a. izvrstan; dobar; okretan; — 

n. umjetnik; majstor 
Profile (pro'fil), n. profil; strana; prorez 
Profit (pra'fit), n. dobit; dobitak; korist; napredak; 

stecevina; — v. dobiti; koristovati se 
Profitable (pra'fitabl) a. koristan; koristonosan; do- 

bitan; probitacan; unosan 
Profitableness (pra'fitablnes), n. korist; probitak; 

probitacnost 
Profitably (pra'fitabli), adv. koristonosno; unosno 
Profitless (pra'fitles), a. zaludan; beskoristan 
Profligacy (pra'fligasi), n. pokvarenost; raskalase- 

nost; razuzdanost; bezboznost 
Profligate (pra'fliget), a. raskalasen; necudoredan; 

pokvaren; razuzdan; bezbozan* 
Profligately (pra'fligetli), adv. raskalaseno; razuz- 

dano; bezbozno 
Profound (profa'und), a. dubok* ucen; temeljit; raz- 

lozit; — n. bezdan; ponor; more 
Profoundly (profa'undli), adv. duboko; uceno; teme- 

ljito 
Profoundness (profa'undnes), Profundity (profa'ndi- 

ti), n. dubina; dubljina; bezdan; temeljitost; raz- 

lozitost 
Profuse (profju's), a. preobilan; prekomjeran; rasipan 
Profusely (profju'sli), adv. preobilno; prekomjerno p 

i'rofuscness — 470 — Prolixness 

Profuseness (profju'snes), Profusion (profju'zan), n. 

obilje; izobilje; pretek; rasipnost 
Prog (prag), v. tumarati naokolo i prosjaciti; krasti; 

— n. zivez; hrana; .ielo 
Progenitor (prodze'nitor), n. praotac; pradjed 
Progeny (pra'dzini), n. rod; koljeno; loza; pleme; na- 

rastaj ; potomstvo 
Prognosis (pragno'sis), n. proricanje bolesti po sta- 

novitim znakovima 
Prognosticate (pragna-stikejt), v. prore6i; proricati; 

naslucivati 
Prognostication (pragna'stike'jsan), n. proricanje 
Program, Programme (pro'gram), n. program; ras- 

pored 
Progress (pra'gres) n. napredak; napredovanje; tijek; 

tok; tecaj; putovanje 
Progress (progre's), v. napredovati; ici naprijed 
Progression (progre'san), n. napredovanje; napredak; 

izmicanje; tijek; tok 
Progressive (progre'siv), n. progresivan; napredan; 

postepen 
Progressively (progre'sivli), adv. postepeno 
Prohibit (prohi'bit), v. zabraniti; zaprijeciti; smesti 
Prohibition (pro'hibi'san), n. zabrana; zapreka 
Prohibitionist (pro'hibi'sanist), n. onaj, koji povla- 

djuje zabranjivanje prodaje pica 
Project (pra'dzekt), n. nacrt; plan; osnova 
Project (prodze'kt), v. izbaciti; naprijed baciti; nacr- 

tati; sloziti; sastaviti 
Projection (prodze'ksan), n. hitac; udarac; izbocina; 

nacrt; osnova; plan 
Prolate (pro'lejt), a. ispruzen; produzen 
Prolicide (pra'lisajd ili pro'lisajd), n. cedomorstvo 
Prolific (proli'fik), a. plodan; rodan 
Prolix (proli'ks ili pro'liks), a. prostran; opsiran; si- 

rok; dosadan; umaraju6i 
Prolixly (proli'ksli), adv. opsirno 
Prolixness (proli'ksnes), Prolixity (proli'ksiti), n. op- 

sirnost; duljina p 

Prolocutor — \i\ — Promulgation Prolocutor (pra'lokju'tor ill i>rola'kjutor), n. onaj, koji 

govori za drugoga; govornik; predsjedatelj 
Prologue (pro'lag), n. proslov; predgovor 
Prolong (prola'ng), v. produljiti; produziti; odg'oditi; 

zavlaciti 
Prolongation (pro'lange'jsan), n. produljenje; produ- 

zenje; odgadjanje; odgoda; rok 
Promenade (pra'mina'd ili pra'mine'jd), n. setnja; se- 

taliste; — v. setati; setati se 
Prominence (pra'minens), Prominency (pra'minen- 

si), n. odlicnost; pomoljenje; vidljivost 
Prominent (pra'minent), a. odlican; vidljiv 
Prominently (pra'minentli), adv. odlicno; vidljivo 
Promiscuous (promi'skjuas), a. pomijesan; mjesovit; 

zbrkan 
Promiscuously (promi'skjuasli), adv. mjesovito; zbr- 

kano 
Promise (pra'mis), n. obecanje; obricanje; — v. obe- 

cati 
Promisee (pra'misi'), n. obecanik 
Promisor (pra'miso'r), n.. obecavatelj; obecatelj 
Promontory (pra'mantori), n. predgorje 
Promote (promo't), v. unaprijediti; promicati; usko- 

riti; podupirati; promaknuti 
Promoter (promo'tor), n. unapreditelj; promicatelj; 

zastitnik 
Promotion (promo'san), n. promaknuce; promicanje; 

unapredjenje; pomaganje; povisenje; odusevlja- 

vanje 
Prompt (prampt), a. pripravan; gotov; brz; — v. 

nagnati; pognati; potaknuti; potjerati; opomenuti 
Promptly (pra'mptli), adv. odmah; gotovo; pripravno; 

smjesta 
Promptness (pra'mptnes), Promptitude (pra'mpti- 

cjud), n. pripravnost; spremnost; brzina; hitrina 
Promulgate (proma'lgejt), Promulge (pro'ma'ldz), v. 

objaviti; oglasiti; objelodaniti; proglasiti 
Promulgation (pro'malge'jsan), n. proglas; oglas; ob- 

javljenje p 

Promulgator — 472 — Prophesy 

Promulgator (pro'malge'jtor), Promulger (proma'l- 

dzor), n. proglasitel j ; navjestitelj 
Prone (pron), a. sklon; naklon; nagnut 
Pronely (pro'nli), adv. naklono 
Proneness (pro'nes), n. naginjanje; nagibanje; na- 

klonost; sklonost 
Prong (prang), n. rog; rozak; siljak; zubac 
Pronoun (pro'naun), n. zamjenica 

Pronounce (prona'uns), v. izreci; izustiti; izgovarati 
Pronounceable (prona'unsabl), a. izgovorljiv; sto se 

moze izreci 
Pronounced (prona'ynst), a. pojacan; odlucan 
Pronunciation (prona'nsie'jsan), n. izgovor; izgova- 

ranje 
Proof (pruf), n. pokus; proba; dokaz 
Proof sheet (pru'f sl't), n. otisak 
Prop (prap), v. poduprti; poduprijeti; upirati; — n. 

poduporanj; potpor; potpora; uzdanica 
Propagate (pra'pagejt), v. mnoziti; povecavati; siriti; 
rasijavati; promicati; unapredjivati; ploditi se; 
mnoziti se 
Propagation (pra'page'jsan), n. mnozenje; sirenje; 

promicanje; rasplod 
Propagator (pra'page'jtor), n. siritelj; naucavatelj; 

promicatelj 
Propel (prope'l), v. dalje tjerati; siliti 
Propense (prope'ns), a. nagnut; sklonjen; milostiv 
Propenseness (prope'nsnes), Propension (prope'nsan), 
Propensity (prope'nsiti), n. naginjanje; nagiba- 
nje; nakretanje; naklonost; teznja 
Proper (pra'por), a. vlastit; naravan; sposoban; to- 

can; pravi; valjan; pravedan 
Properly (pra'porli), adv. valjano; pravo; dobro 
Property (pra'porti), n. osebujnost; osobitost; osobi- 
na; svojstvo; kakvoca; vlastitost; vlasnistvo; 
svojina; imovina; imanje; blago; bogatstvo 
Prophecy (pro'fesi), n. prorostvo; prorocanstvo : pro- 

ricanje 
Prophesy (pro'fesaj), v. proricati; prorokovati; pro- 
povijedati Prophesying 473 — Propriety 

Prophesying (pro'fesa'jing), n. proricanje; proroko- 

vanje 
Prophet (pra'fet), n. prorok 
Prophetess (pra'fetes), n. prorocica 
Prophetic (profe'tik), Prophetical (profe'tikal), a. pro- 

rocki; prorocanski 
Propinquity (propi'nkuiti), n. blizost; susjedstvo; 

svojta; srodstvo 
Propitiate (propi'siejt), v. miriti; umiriti; smiriti; u- 

blaziti 
Propitiation (propi'sie'jsan), n. pomirenje; pomiriste 
Propitiator (propi'sie'jtor), n. miritelj; pomiritelj 
Propitiatory (propi'siatori), a. pomiran 
Propitious (propi'sas), a. prijatan; blag; milostiv; 

usrdan 
Propitiously (propi'sasli), adv. blaso; milostivo; u- 

srdno 
Proportion (propo'rsan), n. razmjer; odnosaj; mjera; 

omjer; dio; skladnost; — v. razmjerno; razrediti 
Proportionable (propo'rsanabl), a. razmjeran 
Proportional (propo'rsanal), a. razmjeran 
Proportionally (propo'rsanali), adv. razmjerno 
Proportionate (propo'rsanet), a. razmjeran; — v. u- 

ciniti razmjernim 
Proportionately (propo'rsanetli), adv. razmjerno 
Proportionateness (propo'rsanetnes), n. razmjernost 
Proposal (propo'zal), n. prijedlog; savjet; ponuda 
Propose (propo'z), v. predloziti; predociti; zamoliti za 

ruku 
Proposer (propo'zor), n. nuditelj; predlagac 
Proposition (pra'pozi'san), n. ponuda; prijedlog 
Propound (propa'und), v. predloziti; staviti pred; pre- 

davati; tumaciti; izvjestiti 
Proprietary (propra'iteri), a. posjedovan; vlastit; — 

n. posjednik; vlasnik 
Proprietor (pro'pra'itor), n. vlasnik; posjednik; go- 

spodar 
Proprietress (propra'itres), n. vlasnica; gospodarica 
Propriety (propra'iti), n. pristalost; red; tocnost; u- 

ljudnost; pristojnost p 

Prorate — 474 — Prostrate 

Prorate (prore'jt), v. podijeliti razmjerno 
Prorogation (pro'roge'jsan), n. produljenje ili odgoda 

do drugog dana 
Prorogue (proro'g), v. produljiti: odgoditi; odgoditi 
od jednog zasijedanja do drugog; udgoditi na 

neizvjesno vrijenie 
Prosaic (pro'ze'ik), Prosaical (proze'ikal), a. prozai- 

can; nepjesnicki; tup 
Prosaically (proze'ikali), adv. prozaicno 
Proscenium (prosi'niam), n. procelni dio pozorista 
Proscribe (proskra'jb), v. progoniti; lisiti gradjan- 

skih prava; osuditi 
Proscription (proskri'psan), n. progonstvo; prezir; o- 

suda 
Prose (proz), n. proza; — v. pisati u prozi 
Prosecute (pra'sikjut), v. progoniti; proganjati; tu- 

ziti; optuzivati 
Prosecution (pra'sikju'san), n. progon; potjera; sud- 

beni progon 
Prosecutor (pra'sikju'tor), n. progonitelj; tuzitelj 
Proselyte (pra'silajt), n. pokrstenik; — v. okrenuti; 

obrnuti 
Prospect (pra'spekt), n. vidik; vid; pogled; izgled; 

nad; iscekivanje 
Prospective (prospe'ktiv), a. predvidjajuci; moguci 
Prosper (pra'spor), v. uspijevati; napredovati; rasti 
Prosperity (praspe'riti), n. uspjeh; blagostanje; sre- 

ca; zadovoljstvo 
Prosperous (pra'sporas), a. uspjesan; sretan 
Prosperously (pra'sporasli), adv. uspjesno; sretno 
Prosperousness (pra'sporasnes), n. napredak; uspjeh; 

sreca; bericet 
Prostitute (pra'stitjut), v. pogrditi; osramotiti; o- 

bescastiti; — n. djevojcurina; raskalasena zena; 

bludnica 
Prostitution (pra'stitju'san), n. sramota; ruzenje; 

blud; bludnost 
Prostrate (pra'stret), a. ispruzen; klececi 
Prostrate (pra'strejt), v. pruziti; pasti; oboriti p 

Prostration — 475 — Provable 

Prostration (prastre'jsan), n. bacenje; oborenje; kle- 

canje;* zalost; tuga; pokunjenost 
Prosy (pro'zi), a. prozaican 
Protect (prote'kt), v. stititi; zastititi; braniti; cuva- 

ti; sacuvati; osjegurati 
Protection (prote'ksan), n. zastita; okrilje; zakrilje; 

zaklon; obrana 
Protective (prote'ktiv), a. zastitan 
Protector (prote'ktor), n. branic; zastitnik; cuvar 
Protectorate (prote'ktoret), n. pokroviteljstvo 
Protectress (prote'ktres), n. zastitnica; braniteljica; 

cuvarica 
Protege (pro'teze), n. sticenik 
Protest (prote'st), v. prosvjedovati; protiviti se; kleti 

se; tvrditi; uvjeravati; ograditi se protiv cega 
Protest (pro'test), n. prosvjed; protivljenje; prigo- 

vor 
Protestant (pra'testant), a. protestanski; — n. prote- 

stant 
Protestantism (pra'testantizm), n. protestantizam 
Prothonotary (prota'noteri), n. sudbeni cinovnik 
Protocol (pro'tokal), n. zapisnik; ugovor; poslovnik 
Protomartyr (pro'toma'rtor), n. prvi mucenik Stjepan; 

prva zrtva 
Protract (protra'kt), v. izvuci; produljiti; odgadjati 
Protraction (protra'ksan), n. izvlacenje; odgoda; od- 

gadjanje 
Protrude (protru'd), v. izbociti; otisnuti; turati 
Protrusion (protru'zan), n. turanje; izbocina 
Protuberance (protju'borans), n. izrastina; kvrga; gu- 

ka ; oglavak ; cvor 
Protuberant (protju'borant), a. odliean; vidan 
Protuberate (protju'borejt), v. pomoliti se; pomaljati 

se; viriti; vidjeti se; nabujati 
Proud (pra'ud), a. ohol; ponosan; ponosit; umisljen; 

sjajan 
Proudly (pra'udli), adv. oholo; naduto; ponosno; sjaj- 

no 
Provable (pru'vabl), a. dokazan p 

Prove — 476 — Proximo 

Prove (pruv), v. kusati; okusavati; ispitivati; doka- 

zati; pokazati; ustanoviti 
Provender (pra'vendor), n. krma; hrana; jelo 
Proverb (pra'vorb), n. poslovica; rijec 
Provide (prova'jd), v. snabdjeti; opskrbiti; nabaviti; 

pribaviti; snabdjeti se 
Provided (prova'jded), conj. uz uvjet; ako 
Providence (pra'videns), n. providnost; promisao 
Provident (pra'vident), a. brizan; skrban; oprezan 
Providently (pra'videntli), adv. oprezno; brizno 
Province (pra'vins), n. pokrajina; zemlja; posao; du- 

znost; zvanje 
Provincial (provi'nsal), a. pokrajinski; — n. provin- 
cial 
Provincialism (provi'nsalizm), n. provincijalizam; 

nacin govora u kojoj pokrajini 
Provision (provi'zan), n. zaliha; nastojanje; briga; 

priprema; priprava; naredba; uvjet; pogodba; 

provizija; odbitak; placa; — v. snabdjeti hra- 

nom 
Provisional (provi'zanal), a. privremen; prethodni 
Provisionally (provi'zanali), adv. za sad; prethodno 
Proviso (provi'zo), n. pridrzaj; uvjetna pogodba 
Provisory (provi'zori), a. uvjetan; privremeni 
Provocatic-n (pra'voke'jsan), n. izazivanje; podjari- 

vanje; drazenje; podbadanje 
Provocative (provo'kativ), a. izazovan; podrazljiv 
Provoke (provo'k), v. izazvati; izazivati; draziti; po- 
„ drazivati; podjariti; pobuditi; poticati 
Provost (pra'vast), n. pretpostavljeni; poglavar; 

predsjednik; predstavnik; prepost 
Prow (prau), n. prednji dio ladje 

Prowess (pra'ues), n. hrabrost; srcanost; junastvo 
Prowl (praul), v. pljackati; plijeniti; robiti; otimati; 

grabiti 
Prowler (pra'ulor), n. skitalica 
Proximate (pra'ksimet), a. priblizan; bliz 
Proximately (pra'ksimetli), adv. blizu; pri; kod 
Proximity (praksi'miti), n. blizina; susjedstvo 
Proximo (pra'ksimo), n. slijedeci mjesec p 

Proxy — 477 — PubLsh 

Proxy (pra'ksi), n. opunomocenik; zamjenik; opuno- 

mocenje; ovlastenje 
Prude (prud), n. zena, koja se pricinja odvise cednom 

ili sramezljivom 
Prudence (pru'dens), n. razboritost; mudrost; pom- 

nja; oprez 
Prudent (pru'dent), a. razborit; mudar; oprezan; 

pomnjiv; stedljiv 
Prudential (prude'nsal), a. mudar; razuman; lukav 
Prudently (pru'dentli), adv. razborito; mudro; pa- 

metno 
Prune (prun), v. obrezati; orezati; opsjeci; — n. su- 

ha sljiva 
Prussian (pra'san ili pru'san), a. pruski; ■ — n. Prus 
Pry (praj), v. nadzirati; gledati; paziti; vrebati; dig- 

nuti polugom; podignuti; — n. znatizeljno gleda- 

nje; uhadjanje; poluga 
Prying (pra'ing), a. znatizeljan; radoznao 
Psalm (sam), n. psalam 
Psalmist (sa'mist), n. pisac psalama 
Psalmody (sa'lmodi ili sa'modi), n pjevanje psalama 
Psalter (sa'ltor), ft. psaltir 

Pseudonym (sju'donim), n. lazno ime; krivo ime 
Pseudonymous (sjuda'nimas), a. noseci krivo ime 
Psychic (sa'jkik), a. dusevan; nacelan 
Psychology (sajka'lodzi), n. psihologiia; dusoslovlje 
Ptyalism (ta'jalizm), n. prekomjerno izlucivanje sli- 

ne; slinjenje 
Public (pa'blik), a. javni; otvoren; opcenit; zajedni- 

cki; — n. narod; puk; ljudi; javnost 
Publican (pa'blikan), n. krcmar 
Publication (pa'blike'jsan), n. objelodanjenje; objav- 

ljenje; proglas; izdanje 
Publicist (pa'blisist), n. pisac zakona o prirodi i naro- 

dima 
Publicity (pabli'siti), n. javnost 
Publicly (pa'blikli), adv. javno; otvoreno 
Publish (pa'blis), v. objelodaniti; objaviti; proglasiti; 

oglasiti; izdati p 

Publisher — 478 — Pulpous 

Publisher (pa'blisor), n. proglasivac ; izdavac; na- 

kladnik 
Pucker (pa'kor), n. bora; nabor; zabuna; smutnja;-- 

v. naborati; nabrati; narozati 
Pudding (pu'ding), n. puding 
Puddle (padl), n. glib; blato; bara; mlaka; kaljuza; 

— v. mutiti; pomutiti; smutiti; uzmutiti 
Pudgy (pa'dzi), a. kratak i debeo 
Puerile (pju'oril), a. djetinjast; djecarski 
Puerility (pju'ori'liti), n. djetinjarija; djetinjenje 
Puff (paf), n. vjetric; lahor; poteg (dima) ; mah; 

cuh; promaha; — v. popuhnuti; nabreknuti 
Puffer (pa'for), n. hvalisa; hvastavac 
Puffy (pa/fi), a. nadut; bombastican 
Pug (pag), n. jopac; mali kudrov 
Pugil (pju'dzil), n. toliko, koliko se moze uzeti izmedju 

palca i prva dva prsta 
Pugilism (pju'dzilizm\, n. sakanje 
Pugilist (pju'dzilist), n. sakac; borac 
Pugnacious (pagne'jsas), a. ratoboran; svadljiv 
Pugnacity (pagna'siti), n. svadljivost; ratobornost 
Pug nose (pa'g no'z), n. kratak i debeo nos 
Puisne (pju'ni), a. mladji; nizi 

Puissant (pju'isant), a. mo<San; silan; snazan; jak 
Puissantly (pju'isantli), adv. mocno; snazno 
Pule (pjul), v. pijukati; pistati; cviljeti; ciktati; dre- 

cati se; plakati 
Pull (pul), v. potegnuti; vuci; cupati; iscupati; — n. 

vucenje; vlak; borba; korist 
Pul I back (pu'lba'k), n. zapreka; zadrzavanje 
Pullet (pu'let), n. pile; mlada kokos 
Pulley (pu'li), n. vito; kotur 

Pullman car (pu'lman ka'r), n. spavaca kola u zeljezn. 
Pulmonary (pa'lmoneri), Pulmonic (palma'nik), a. 

plucni 
Pulmonic (palma'nik), .n. lijek za pluca 
Pulp (palp), n. meso (voca) ; srSika 
Pulpit (pu'lpit), n. propovjedaonica; govorniea 
Pulpous (pa'lpas), Pulpy (pa'lpi), a. mesnat; mek; 

mekan; socan p 

Pulsate — 479 — Pungent 

Pulsate (pa'lsejt), v. tuci; kucati; biti 

Pulsation (palse'jsan), n. kucanje bila; udaranje; lu- 

panje 
Pulsative (pa'lsativ), Pulsatory (pa'lsatori), a. kuca- 

juci; udarajuci * 

Pulse (pals), n. bilo; drhtanje; titranje 
Pulverization (pa'lvorize'jsan), n. pretvorenje u prasi- 

nu 
Pulverize (pa'lvorajz), v. satrti u prah; pretvoriti u 

prasinu 
Pulverulent (palvo'rulent), a. prasan 
Puma (pju'ma), n. puma 
Pumice (pa'mis), n. plavac kamen 
Pump (pamp), n. smrk; cipela za pies; — v. vuci na 

smrk; istraziti; ispitivati 
Pumpkin (pa'mkin), n. tikva; bundeva; buca 
Pun (pan), n. titranje, igranje rijecima; — v. titrati, 

igrati se rijecima 
Punch (pane), n. punc; lakrdijas; pecatujak; silo; — 

v. udarati; probusiti 
Puncheon (pa'nean), n. sprava za probus'ivanje; kaca; 

bure; sud 
Punctilio (pankti'ljo), n. urednost; pravilnost; cere- 

monija 
Punctilious (pankti'ljas), a. ceremonija?an; cangriz- 

ljiv 
Punctual (pa'nkcual), a. tocan 
Punctuality (pa'nkcua'liti), n. tocnost 
Punctually (pa'nkcuali), adv. tocno 
Punctuate (pa'nkcuejt), v. tockama oznaciti; dijeliti 

tockama 
Punctuation (pa'nkcjue'jsan), n. stavljanje tocaka u 

pisanju 
Puncture (pa'nkcur), n. probusenje; rupica; skuljica; 

— v. probusiti; probosti 
Pung (pang), n. jednoprezne saone 
Pungency (pa'ndzensi), n. ljutina; jetkost; ostrina; 

zezenje; grizenje 
Pungent (pa'ndzent), a. ljut; jedak; ugrizljiv; ostar p 

Pungently — 480 — Purl 

Pungently (pa'ndzentli), adv. jetko; ostro; ugrizljivo 

Punic (pju'nik), a. nevjeran; izdajnicki 

Punish (pa'nis), v. kazniti; pedepsati 

Punishable (pa'nisabl), a. kaznjiv 

Punishment (pa'nisment), n. kazna; kazan 

Punitive (pju'nitiv), a. kaznen 

Punster (pa'nstor), n. dosjetljivac 

Punt (pant), n. camac; cun 

Puny (pju'ni), a. malen; sitan; nizak 

Pup (pap), n. psic; stene; — v. osteniti se 

Pupil (pju'pil), n. zjenica; jabucica; djak; pitomac 

Puppet (pa'pet), n. lutka; lutka na zici 

Puppy (pa'pi), n. psic; stene; bena; zvekan 

Puppyism (pa'piizm), n. budalastina; glupost; ludost 

Pur (por), v. presti (macka prede) ; gundjati; — n. 

gundjanje; predenje 
Purblind (po'rbla'jnd), a. kratkovidan; slaba vida 
Purblindness (po'rbla'jndnes), n. kratkovidnost 
Purchasable (po'rcesabl), a. kupovan 
Purchase (po'rces), v. kupiti; kupovati; steci; uzeti; 

— n. kupnja; pazar; stjecanje; kupovnina 
Purchaser (po'rcesor), n. kupac 
Pure (pjur), a. cist; vedar; jasan; bistar; nepomije- 

san; lijep; nevin; svet 
Purely (pju'rli), adv. jedino; samo; tek 
Pureness (pju'rnes), Purity (pju'riti), n. cistoca; ne- 

vinost 
Purgation (porge'jsan), n. ciscenje 
Purgative (po'rgativ), a. cisteci; tjerajuci; — n. lijek 

za ciscenje 
Purgatory (po'rgatori), n. cistiliste 

Purge (pordz), v. cistiti; ocistiti; — n. ciscenje; li- 
jek za prociscenje crijeva 
Purification (pju'rifike'jsan), n. ciscenje; okajanje 
Purify (pju'rifaj), v. cistiti; ocistiti; procijediti; 

razbistriti 
Purity (pju'riti), n. cistoca; nevinost 
Purl (porl), v. rumoniti; zuboriti; zamoriti; mrm- 

ljati; — n. zumor; zubor Purlieu — 481 — Puss 

Purlieu (pju'rlju), n. okolina; okolica; kraj; krug; 

okrug 
Purloin (porlo'jn), v. ukrasti; oteti 
Purloiner (porlo'jnor), n. tat; kradljivac 
Purple (porpl), n. grimiz; ■ — a. grimizan 
Purport (po'rport), n. namjera; svrha; cilj; znace- 

nje; smisao; mnijenje; sadrzaj; — v. kaniti; na- 

kaniti; naumiti; smjerati; znaciti 
Purpose (po'rpas), n. svrha; cilj; nakana; namjera; 

namisao; — v. naumiti; nakaniti; preduzeti 
Purposely (po'rpasli), adv. naumice; hotimice; hoti- 

ce; navlas 
Purse (pors), n. kesa; novcarka; novae; — v. sta- 

viti u novcarku; nabrati (celo) 
Purser (po'rsor), n. isplatnik; novcar 
Pursiness (po'rsines), n. nedusljivost 
Pursuance (porsju'ans), n. progon; potjera; poslje- 

dak; posljedica; in pursuance of (i'n porsu'ans 

av), uslijed; po 
Pursue (porsju'), v. slijediti; tjerati; goniti; proga- 

njati; traziti; nastaviti 
Pursuer (porsju'or), n. progonitelj 
Pursuit (porsju't), n. potjera; progon; gonjenje; na- 

stavak; produzenje; posao; zanimanje 
Pursy (po'rsi), a. nateknut; nedusljiv; sipljiv 
Purulent (pju'rulent), a. gnojan 

Purvey (parve'j), v. snabdjeti; nabaviti; opskrbiti 
Purveyance (parve'jans), n. nabavljanje; zivez; hra- 

na 
Purveyor (parve'jor), n. nabavljac; dobavljac 
Purview (po'rvju), n. granica; medja 
Pus (pas), n. gnoj; sukrviea 

Push (pus), v. turati; rivati; gurati ;porinuti; tje- 
rati; goniti; pokrenuti; maci; pomaci; potis- 

nuti; navaliti; gurati se; — n. guranje; pokre- 

nuce; pobuda; nuzda 
Pusillanimity (pju'silani'miti), n. malodusnost 
Pusillanimous (pju'sila'nimas), a. malodusan 
Puss (pus), Pussy (pu'si), n. mackica; zecic 16 P Q 

Pustule — 482 — Quadrangular 

Pustule (pa'stjul), n. prist 

Put (put), v. staviti; smjestiti; poloziti; opredijeliti; 

pridijeliti; pobuditi; potaknuti; spomenuti; iz- 

raziti; ici; ganuti se; upravljati 
Putative (pju'tativ), a. toboznji; umisljen 
Putrefaction (pju'trifa/ksan), n. truhlost; gnjiloca; 

gnjilina 
Putrefactive (pju'trifa'ktiv), a. gnjio; truo 
Putrefy (pju'trifaj), v. trunuti; gnjiti; sagniti; iza- 

gnjiti 
Putrescence (pjutre'sens), n. trulez; gnjiloca 
Putrescent (pjutre'sent), a. gnjio; truo; raspadljiv 
Putrid (pju'trid), a. gnjio; truo 
Putridity (pjutri'diti), Putridness (pju'tridnes), n. 

raspadljivost; truhlost; gnjiloca 
Putty (pa'ti), n. lem; lucum; — v. lemiti 
Puzzle (pazl), n. zabuna; smetnja; zbrka; zagonet- 

ka; — v. zabuniti; smesti; pobrkati 
Pygmy (pi'gmi), n. patuljak; kepec 
Pyramid (pi'ramid), n. piramida 
Pyramidal (pira'midal), Pyramidic (pi'rami'dik), Py- 

ramidical (pi'rami'dikal), a. piramidican; siljast 
Pyre (pa'er), n. lomaca 
Pyrology (pajra'lodzi) n. znanost; nauka ili rasprava 

o vrucini 
Pyrotechnics (pi'rote'kniks), Pyrotechny (pi'rote'kni), 

n. vatrometno umijece; pirotehnika 
Pyx (piks), n. kutija za hostije Quack (kua'k), v. kreketati; gakati; hvaliti se; — n. 

gakanje; hvastanje; hvalisa; nadrilijecnik; sarla- 

tan; — a. sarlatanski; nadrilijecnicki 

Quackery (kua'kori), n. sarlatanstvo ; nadriljekarstvo 

Quadragesima (kua'dradze'sima), n. cetrdesetdnevni 

post prije Uskrsa; korizma 
Quadrangle (kua'drangl), n. cetverokut 
Quadrangular (kuadra'ngjulor), a. cetverokutan Q Quadrate — 483 — Qualify 

Quadrate (kua'dret), a. cetverokutan; — n. cetvero- 

kut; — v. pristajati; dobro stajati; slagati se; 

odgovarati 
Quadratic equation (kuadra'tik ikue'jsan), n. kvadra- 

ticna jednadzba 
Quadrennial (kuadre'nial), a. cetverogodisnji 
Quadrilateral (kua'drila'toral), a. cetverouglast 
Quadrille (kuadri'l ili kadri'l), n. igra od cetiri osobe 
sa cetrdeset karata; pies u kojem se nalaze ce- 
' tiri para u svakom nizu (kvadrila) 
Quadroon (kua'dru'n), n. dijete mulatkinje i bijelog 

covjeka 
Quadrumanous (kuadru'manas), a. eetverorucan 
Quadruped (kua'druped), a. cetveronozan; — n. ce- 

tveronozna zivotinja ' 

Quadruple (kua'drupl), a. cetverostruk; — v. poce- 

tverostruciti; pomnoziti sa cetiri 
Quadruplicate (kuadru'plikat), a. cetverostruk; ■ — v. 

pocetverostruciti 
Quadruplication (kuadru'plike'jsan), n. pocetverostru- 

Cenje 
Quaere (kui'ri), impera. upitaj se; vidi 
Quaff (kua'f), v. mnogo piti; pijancevati 
Quaff er (kua'f or), n. pijanica 
Quaggy (kua'gi), a. barovit; mocvaran; mek; mekan; 

spuzvast 
Quagmire (kua'grna'er), n. bara; mocvara; mlaka; 

blato; glib 
Quail (kue'jl), n. prepelica 
Quaint (kue'jnt), a. krasan; lijep; pristao; cudan; 

5udnovat; musicav; neobican; smijesan 
Quaintness (kue'jntnes), n. ljepota; pristalost; spret- 

nost; prijatnost; cudnovatost 
Quake (kue'jk), v. tresti se; gibati se; ljuljati se; drh- 

tati; — n. potres; tresnjava; drhtanje; gibanje 
Quaker (kue'jkor), n. kvekar (vjerska sekta) 
Qualification (kua'lifike'jsan), n. kvalifikacija; ospo- 

sobljenje; sposobnost; vjestina 
Qualify (kua'lifaj), v. osposobiti; pripraviti; uprili- 

5iti; ograniciti; stegnuti Q Quality — 484 — Queerly Quality (kua'liti), n. kakvoca; svojstvo; narav; cud; 

oznaka 
Qualm (kua'm), n. zlo; muka 
Qualmish (kua'mis), a. mucan; bolezljiv; slab 
Quantity (kua'ntiti), n. kolicina; mnostvo; mnozina; 

mjera 
Quantum (kua'ntam), n. kolicina; kolikoca; iznos 
Quarantine (kua'rantin), n. karantena 
Quarrel (kua'rel), n. svadja; kavga; zavada; raspra; 

inat; zadjevica; pravda; prepirka; — v. svadjati 

se; inatiti se; pravdati se; prepirati se 
Quarreler (kua'relor), n. svadljivac; inadzija; kavga- 

dzija 
Quarrelsome (kua/relsam), a. svadljiv 
Quarrelsomely (kua'relsamli), adv. svadljivo; napra- 

sito 
Quarrelsomeness (kua'relsamnes), n. svadljivost 
Quarry (kua'ri), n. kamolom; majdan od kamena; — 

v, lomiti kamen 
Quarry man (kua'ri ma'n), n. kamenoiomac 
Quart (kua'rt), n. cetvrt; cetvrtina; cetvrti dio galona 
Quarter (kua'rtor), n. cetvrt; cetvrtina; cetvrtgodi- 

ste; kraj; mjesto; predjel; mjesto; — v. razdije- 

liti na cetiri jednaka dijela; ukonaciti; nastanji- 

vati; nastaniti se 
Quarterly (kua'rtorli), a. cetvrtgodisnji; — n. casopis, 

koji se izdava cetiri puta na godinu; adv. jedan- 

put svakog" cetvrtgodista 
Quartet, Quartette (kuarte't), n. kvartet; cetveropjev 
Quartz (kua'rc), n. bjelutak 
Quash (kua's), v. smrskati; gnjeciti; unistiti; obes- 

krijepiti 
Quaver (kue'jvor), v. tresti se; drhtati; treperiti; cur- 

liti; curlikati; ■ — n. curlik; tremoliranje; osminka 
Quay (ki), n. zal 
Quean (kui'n), n. zena; djevojka 
Queasy (kui'zi), a. bolestan (u zeludcu) 
Queen (kui'n), n. kraljica 
Queer (kui'r), a. cudnovat; cudan; poseban 
Queerly (kui'rli), adv. cudnovato; cudno Queerness ■ — 485 — * Quilt Q Queerness (kui'rnes), n. cudnovatost; neobicnost 
Quell (kue'l), v. pokoriti; skrsiti; stisati; umiriti 
Quench (kue'nc), v. ugasiti; utrnuti; ugusiti; ohladi- 

ti; zaustaviti 
Quenchable (kue'ncabl), a. ugasiv 
Quenchless (kue'ncles), a. neugasiv 
Querist (kui'rist), n. ispitavac 

Querulous (kue'rulas), a. mrmljajuci; nezadovoljan 
Query (kui'ri), n. pitanje; upit; — v. pitati; dvojiti 
Quest (kue'st), n. trazenje; potraga 
Question (kue'scan), n. pitanje; upit; — v. pitati; is- 

pitati; ispitivati 
Questionable (kue'scanabl), a. dvojl^en; prijeporan; 

sumnjiv 
Questionless (kue'scanles), adv. nedvojbeno 
Queue (kju), n. palica; kita; svinjski rep 
Quibble (kui'bl), n. domisljatost; doskocica; izbjega- 
vanje; lukavstvo; ■ — v. izbjegavati pravi odgo- 
vor; titrati se rijecima 
Quick (kui'k), a. brz; okretan; zivahan; ziv; ■ — adv. 

brzo; hitro; zivo; ■ — n. zivac 
Quicken (kui'kn), v. oziviti; podraziti; pozuriti; po- 

brzati 
Quickly (kui'kli), adv. hitro; brzo; okretno 
Quickness (kui'knes), n. brzina; hitrina; okretnost; 

zivahnost 
Quiescence (kuaje'sens), Quiescency (kuaje'sensi), 

n. mir; pocinak 
Quiescent (kuaje'sent), a. miran; tin; nijem 
Quiet (kua'jet), a. miran; tin; blag; zadovoljan; — n. 

mir; pocinak; pokoj; ■ — v. smiriti; umiriti 
Quietism (kua'jetizm), n. mir, pokoj duse 
Quietly (kua'etli), adv. mirno; tiho 
Quietness (kua'etnes), Quietude (kua'icjud), n. mir; 

tisina 
Quietus (kua'itas), n. pocinak; pokoj; smrt 
Quill (kui'l), n. pero; bodljika; — v. sukati; motati 

na cijev 
Quilt (kui'l), n. jorgan; pokrivac; gunj; — v. bosti; 
prositi Q R 

Quince ' — 486 — Rabid 

Quince (kui'ns), n. tunja; dunja 
Quinine (kua/jnajn ili kuina'jn), n. kinin 
Quinquagesima (kui'nkuadze'sima), a. pedeseti 
Quinquangular (kyi'nkua'ngjulor), a. peterouglas: ; 

peterokutan 
Quinquennial (kuinkue'nial), a. petgodisnji 
Quinsy (kui'nzi), n. upala grla 
Quintal (kui'ntal), n. centa 
Quintuple (kui'ntupl), a. peterostruk; — v. pomnozio 

sa pet 
Quirk (kuo'rk), n. zaglavak; latica 
Quit (kui't), v. osloboditi; oprostiti; ostaviti; pustiti. 

napustiti; ■ — a. cist; prost 
Quitclaim (kui'tkle'jm), n. napustenje trazbine 
Quite (kua'jt), adv. sasvim potpuno 
Quittance (kui'tans), n. namira; potvrdnica 
Quiver (kui'vor), n. tulac; — v. tresti se; drmati se; 

drhtati; treptati 
Quiz (kui'z), n. zagonetka; tesko pitanje; — v. ostro 

pitati 
Quizzical (kui'zikal), a. podrugljiv; posprdan 
Quoin (kuo'jn), n. kut; ugao 
Quoit (kuo'jt ili kojt), n. kolut 
Quorum (kuo'ram), n. dostatan broj; dovoljan broj 

clanova za stvaranje zakljucaka 
Quota (kuo'ta), n. razmjerni dio 
Quotation (kuote'jsan), n. navodjenje; navadjanje 
Quote (kuo't), v. navesti; navadjati 
Quotidian (kuoti'dian), a. svagdanji 
Quotient (kuo'sent), n. kolicnik; kvocijenat 
Quran (kura'n), n. koran 

R 

Rabbet (ra'bet), v. spojiti; sklopiti; sloziti; previti; 

— n. previjen kraj; porub; letvica 
Rabbi (ra'baj ili ra'bi), n. gospodar; gospodin; rabin 
Rabbit (ra'bit), n. kunic 
Rabble (rabl), n. rulja; puk; svjetina 
Rabid (ra'bid), a. bi.iesan; pomaman R 

Rabidly — 487 — Ragged 

Rabidly (ra'bidli), adv. bijesno; pomamno 

Rabidness (ra'bidnes), n. bjesnoca; jarost; srdzba; 

pomama 
Rabies (re'jbiiz), n. pasja bjesnoca 
Raccoon (raku'n), n. rakun 
Race (rejs), n. korjen; loza; rod; pleme; koljeno; po- 

koljenje; krv; narastaj; trka; utrka; utrkivanje. 

v. trcati; juriti; utrkivati se 
Racer (re'jsor), Race horse (re'js ho'rs), n. brzonog 

konj 
Rack (rak), n. vrat od brava ill skopca; propast; 

rastezalo; jasle; arak (vrst rakije) ; ■ — v. brzo 

ici i ljuljati se tijeloni; silom rastezati; muciti 
Racket (ra'ket), n. raket (ono, cime se udara lopta 

kod igre tenis) ; yikaj dreka; ■ — v. buciti 
Racy (re'jsi), a. jak; svjez 
Radiance (re'jdians), Radiancy (re'jdiansi), n. sjaj; 

odsjev; odraz 
Radiant (re'jdiant), a. sjajan; svjetao; zrakovit 
Radiate (re'jdiejt), v. pustati zrake; sja:i; sijevati 
Radiation (re'jdie'jsan), n. sijevanje; odsjev 
Radical (ra'dikal), a. temeljit; korenit; radikalan; 

potpun; skrajni; — n. korjen; radikalac; raz- 

vratnik 
Radicalism (ra'dikalizm), n. radikalizam 
Radicate (ra'dikejt), v. ukorijeniti; usaditi 
Radication (ra'dike'jsan), n. ukorjenjivanje 
Radicel (ra'disel), n. korjencic 
Radish (ra'dis), n. rotkva 
Radius (re'jdias), n. polumjer 
Raffle (rafl), n. vucenje; kockanje; izigravanje — v. 

vuci; izvuci; kockati se; izigravati 
Raft (raft), n. splav; plovac; ■ — v. ploviti 
Rafter (ra'ftor), n. greda; rog (na krovrO 
Rag (rag), n. prnja; dronjak; krpa; tralje 
Rage (rejdz), n. bijes; bjesnoca: jarost; zestina; 

gnjev; srdzba; ■ — v. bjesniti; 'zest'. v ;i se; srditi se 
Ragged (ra'ged) : a. podrapan; dronjav; ritav Raggedness — 488 — Rampant 

Raggedness (ra'gednes), n. odrpanost; otrcanost: ri- 

tavost 
Ragman (ra'gman), n. dronjacar 
Ragout (ragu'), n. gusta corba; smjesa 
Raid (rejd), n. provala; racija; — v. provaliti , zapli- 

jeniti 
Rail (rejl), n. kracun; zapor; zasun; tracnica; prda- 

vac (ptica) ; — v. zakracunati; psovati; ru/iti 
Railing (re'jling), n. kolje; ograda od letava 
Raillery (ra'lori ili re'jlori), n. poruga; ruganje 
Railroad (re'jlorod), Railway (re'jlue'j), n. zeljeznica; 

tracnice 
Raiment (re'jment), n. odjeca; odijelo 
Rain (rejn), n. kisa; ■ — v. kisiti 
Rainbow (re'jnbo'u), n. duga 

Raininess (re'jnines), n. kisovitost; kisovito vrijeme 
Rain water (re'jn ua'dor), n. kisnica 
Rainy (re'jni), a. kisovit; mokar 

Raise (rejz), v. dignuti; podici; povisiti; prouzrociti; 
Raisin (rejzn), n. suho grozdje 
Rake (rejk), n. grablje; strugac; bludnik; — v. zgr- 

tati; strugati 
Rally (ra'li), v. skupljati; sabirati; kupiti; brati; 

pobrati; sastati se; sjediniti se; okruziti; ruziti, 

ismjehivati; psovati; — n. sabiranje; skupljanje; 

javna skupstina; poruga; ruganje; sala; posalica 
Ram (ram), n. ovan; — v. zabijati; zabiti; utu6i 
Ramble (rambl), v. tumarati; lutati; — n. tumaranje; 

lutanje 
Rambler (ra'mblor), n. skitnica; tumaratelj 
Ramification (ra'mifike'jsan), n. razgranjenje; raz- 

granjivanje 
Ramify (ra'mifaj), v. razgranjivatf; razgraniti se 
Rammer (ra'mor), n. malj 

Ramose (ra'mos), Ramous (re'jmas), a. razgranjen 
Ramp (ramp), n. skok; — v. skociti 
Rampage (ra'mpedz), n. uzrujano ponasanje; uzruja- 

nost 
Rampant (ra'mpant), a. skacuci; zivahan; raskosan E 

Rampart — 480 — Rapacious 

Rampart (ra'mpart), n. nasip; bedem; zid 
Ramrod (ra'mra'd), n. sipka za nabijanje puske 
Ranch (ranc), n. komad zemljista, gdje se odgajaju 

konji, blago, ovce, itd.; gospodarstvo 
Rancid (ra'nsid), a. kiseo; pljesniv; pokvaren 
Rancidity (ransi'diti), Rancidness (ra'nsidnes), n. u- 

zezenost ; pokvarenost 
Rancor (ra'nkor), n. mrzost; zavada; mrznja 
Rancorous (ra'nkoras), a. mrzovoljast; zlovoljan; go- 

rak 
Random (ra'ndam), n. slucaj; prigoda; zgoda; nagon; 

slijepa sreca; sreca 
Range (re'jndz), v. u red metnuti; vrstati; poredati; 
tumarati; — n. niz; vrsta; red; stednjak; opseg; 
krug; prostor; mjera 
Ranger (re'jndzor), n. skitalica; hrt; sumar; euvar 

perivoja 
Rank (rank), n. red; niz; vrsta; povorka; cast; do- 
stojanstvo; stepen; — v. razvrstati; u red staviti; 
itnati cast ili dostojanstvo; — a. raskosan; bujan; 
plodan; pun; bogat; jak; pljesniv; kiseo; preko- 
mjeran; hrapav 
Rankle (rankl), v. upaliti se; uzeci se 
Rankness (ra'nknes), n. raskosnost; bujnost; deblji- 

na; pokvaren ukus 
Ransack (ra'nsak), v. pretraziti; premetati; pretre- 

sati; oplijeniti; poharati; opljackati 
Ransom (ra'nsam), n. otkupnina; oslobodjenje; — v. 

otkupiti; iskupiti 
Ransomer (ra'nsamor), n. otkupitelj; iskupitelj 
Rant (rant), v. hvaliti se; ponositi se; diciti se; na- 

duvati se; — n. nadutost 
Ranter (ra'ntor), n. sanjar; zanesenjak; larmas; vi- 

kac 
Rap (rap), v. udarati; kucati; pokucati; — n. uda- 

rac; pokucaj 
Rapacious (rape'jsas), a. grabezljiv; razbojnicki; haj- 
ducki; lupeskj R 

Rapaciously — 490 — Rasher 

Rapaciously (rape'jsasli), adv. grabezljivo; lupeski; 

razbojnicki 
Rapaciousness (rape'jsasnes), Rapacity (rapa'siti), n. 

grabezljivost; razbojnistvo 
Rape (rejp), n. grabez; otmica; silovanje; — v. silo- 

vati 
Rapid (ra'pid), a. hitar; brz; nagao; zestok 
Rapidly (ra'pidli), adv. hitro; brzo; naglo 
Rapidness (ra'pidnes), Rapidity (rapi'diti), n. hitrina; 

brzina; naglost 
Rapier (re'jpior), n. bodez; mac 
Rapine (ra'pin), n. pljackanje; haranje 
Rapper (ra'por), n. udaratelj; kucatelj 
Rapt (rapt), a. ushicen 
Raptorial (rapto'rial), a. grabezljiv 
Rapture (ra'pcur), n. ushicenje; ushicenost; uznese- 

nost 
Rapturous (ra'pcuras), a. ushicen; uznesen 
Rare (rar), a. rijedak; tanak; rastrkan; izvanredan; 

neusporediv 
Rarefaction (ra'rifa'ksan), n. istanjenje; razblazenje; 

prorijedjenje 
Rarefy (ra'rifaj),- v. istanjiti; razblaziti; prorijediti; 

rastvarati se 
Rarely (ra'rli), adv. rijetko 

Rareness (ra'rnes), n. rijetkost; tankost; tancina 
Rareripe (ra'ra'jp), a. zrio prije vremena; — n. rani 

plod 
Rarity (ra'riti), n. rijetkost; tankost; tancina; sku- 

pocijena stvar 
Rascal (ra'skal), n. nitkov; hulja; lopov; — a. bezo- 

brazan; podal; nizak 
Rascality (raska'liti), n. lopovstina 
Rascally (ra'skali), adv. lopovski; bezobrazno 
Rase (rejz), v. izbrisati; istrugati; unistiti 
Rash (ras), a. nagao; prenagao; hitar; brz; iznena- 

dan; nesmotren; — n. aspa; ospa 
.Rasher (ra'sor), n. kriska slanine R 

Rashly — 491 — Raucity 

Rashly (ra'sli), adv. naglo; prenaglo; iznenada; str- 

moglavce; nesmotreno; nepromisljeno 
Rashness (ra'snes), n. naglost; nesmotrenost; prena- 

gljivanje; nepromisljenost 
Rasp (rasp), n. turpija; strugac; — v. strugati; tur- 

pijati 
Raspberry (ra'zberi), n. malina 
Rasure (re'jzur), n. brisanje; struganje 
Rat (rat), n. parcov; stakor; onaj, koji pusti svoju 

stranku ili drugove; — v. napustiti stranku ili 

drugove; raditi za manju placu 
Ratable (re'jtabl), a. procjeniv; oporeziv 
Ratably (re'jtabli), adv. po cijeni; razmjerno 
Ratchet (ra'cet), n. zubac od kola 
Rate (rejt), n. razmjer; mjera; odnosaj; vrijednost; 

cijena; pokret; daca; — v. cijeniti; procijeniti; 

prosuditi; racunati n 

Rater (re'jtor), n. procjenitelj 
Rather (ra'dor), adv. radje; prilicno; njesto 
Ratification (ra'tifike'jsan), n. potvrdjenje; potvrda 

odobrenje; ovjerovljenje 
Ratify (ra'tifaj), v. potvrditi; odobriti; ovjerovjeriti 
Ratio (re'jsio ili re'jso), n. razmjer; razmjer je 
Ration (re'jsan ili ra'san), n. obrok 
Rational (ra'sanal), a. razuman; uman; pametan; 

svijestan 
Rationality (ra'sana'liti), n. razum; razumnost; raz- 

boritost 
Rationally (ra'sanali), adv. razumno; razborito; svi- 

jesno; pametno 
Ratlines (ra'tlinz), n. ljestve od uzeta 
Ratsbane (ra'cbe'jn), n. otrov za parcove; bijeli ar- 

zenik 
Rattle (rati), v. cegrtati; zvecati; klepetati; cvoko- 

tati; hropiti; hripati; • — n. cegrtanje; zveket; 

treska; stropot; blebetanje; klepetanje; cegr- 

taljka 
Rattle-snake (ra'tl-sne'jk), n. cegrtu§a (zmija) 
Raucity (ra'siti), n. hrapavo^t tglasa, zvuka) R 

Racous — 492 — Reactionary 

Raucous (ra'kas), a. hrapav; ostar 

Ravage (ra'vedz), n. opustosenje; pustosenje; pu- 

stos; pljackanje; razor; — v. pustositi; opustosi- 

ti; poharati; razoriti; unistiti 
Ravager (ra'vedzor), n. pustositelj; razoritelj 
Rave (rejv), v. buncati; bufazniti; bluditi (u bolesti) ; 

goropaditi se 
Ravel (ravl), v. rasplesti; razmrsiti 
Raven (rejvn), n. gavran; galic 
Ravenous (ra'vnas), a. prozdrljiv 
Ravenously (ra'vnasli), adv. prozdrljivo 
Ravenousness (ra'vnasnes), n. prozdrljivost 
Raver (re'jvor), n. buncalo; smusenjak 
Ravine (ravi'n), n. jaruga; klanac 
Ravish (ra'vis), v. oteti; odvesti; zanijeti; ushititi; 

silovati (zensku) 
Raw (ra), a. sirov; prijesan; surov; neobradjen; ne- 

otesan; go; nevjest; neiskusan 
Rawly (ra'li), adv. surovo; neotesano; nevjesto 
Rawness (ra'nes), n. sirovost; surovost; neotesanost; 

grubost; nevjestina; neiskusnost 
Ray (rej), n. zraka; — v. sjati; sijevati; pustati zra- 

ke 
Ray less (re'jles), a. bez zraka; bez svjetla; taman; 

mracan 
Raze (rejz), v. strugati; brijati; izbrisati; razoriti; 

razarati; unistiti 
Razor (re'jzor), n. britva; zub 
Razure (re'jzur), n. brisanje; struganje 
Reach (ric), v. dati; pruziti; pruzati; dosegnuti; do- 

stici; stici; postici; dohvatiti; protegnuti se; 

dotaknuti se; biti jednak; — n. protezanje; raste- 

zanje; prostor; upliv; posljedica 
React (ria'kt), v. opetovati; ponoviti; utjecati; djelo- 

vati protivno; reagirati 
Reaction (ria'ksan), n. ustuk; reakcija; protivno dje- 

lovanje; uticaj; upliv 
Reactionary (ria'ksaneri), n. onaj. koji voli raditi pro- 
tivno, ili koji rusi, sto je vec postignuto Reactive — 493 — Reappoint Reactive (ria'ktiv), a. sto djeluje natraske 

Read (rid), v. citati; shvatiti; upoznati 

Readable (ri'dabl), a. citljiv 

Reader (ri'dor), n. citatelj 

Readily (re'dili), adv. odmah; smjesta; dragovoljno; 

spremno; usluzno 
Readiness (re'dines), n. pripravnost; spremnost; go- 

tovost; usluznost 
Reading (rl'ding), a. citajuci; — n. citanje; ucenje 
Readjust (ri'adza'st), v. preurediti; ponovno u red do- 

vesti 
Readmission (ri admi'san), Readmittance (ri'admi'- 

tans), n. ponovno pripustanje; dozvola za ponovni 

ulaz 
Readmit (ri'admi't), v. ponovno pustiti 
Ready (re'di), a. pripravan; gotov; brz; spreman; 

usluzan 
Ready-made (re'di-me'jd), a. gotov 
Ready-money (re'di-ma'ni), n. gotov novae 
Real (ri'al), a. stvaran; pravan; istinit; osobit; bitan; 

glavni 
Real estate (ri'al este'jt), n. zemljisni posjed 
Reality (ria'liti), n. stvarnost; zbilja; zbiljnost; isti- 

nitost 
Realizable (ri'ala'jzabl), a. ostvariv; izvediv 
Realization (ri'alize'jsan), n. ozivotvorenje; ostva- 

renje 
Realize (ri'alajz), v. ostvariti; ozivotvoriti; izvesti; 

upoznati; uviditi 
Really (ri'ali), adv. u istinu; doista 
Realm (relm), n. carstvo; kraljevstvo; kraj; odio 
Realty (ri'alti), n. stvarni posjed 
Ream (rim), n. rizma (papira) 
Reanimate (ria'nimejt), v. s nova oduseviti; uliti novi 

zivot 
Reap (rip), v. znjeti; kupiti; dobiti 
Reappear (ri'api'r), v. ponovno se pojaviti 
Reappearance (ri'api'rans), n. ponovno pojavlj#nje 
Reappoint (ri'apo'jnt), v. ponovno doznaciti R 

Reappointment — 494 — Rebound 

Reappointment (ri'apo'jntment), n. ponovno dozna- 

cenje 
Rear (rir), n. straznji dio; dio vojske ili mornarice, 

koja odlazi najzadnje; — a. straznji ;zadnji; — 

v. podici; odgojiti; uzgojiti; osnovati; utemeljiti; 

uzdignuti se na zadnje noge (kao konj) 
Rearward (ri'ruord), n. zadnja straza; zadnji redovi u 

vojsci 
Reason (rizn), n. razum; um; pamet; smisao; uzrok; 

povod; razlog; temelj; osnov; nacelo; pravda; 

stvar; svrha; cilj; plan; — v. suditi; razloziti; 

razlagati; pretresati; raspravljati; dokazivati; 

dokazati 
Reasonable (rfznabl), a. razuman; pametan; uman; 

svijestan; pravican; umjeren; cijen; snosljiv 
Reasonableness (ri'znablnes), n. razboritost; razum- 

nost; umjerenost 
Reasonably (ri'znabli), adv. razborito; razumno; pa- 

metno 
Reasoner (ri'zonor), n. mislilac; misaon covjek 
Reasoning (ri'zoning), n. presudjivanje; razlaganje; 

izvod; zakljucak; misljenje 
Reassume (ri'asju'm), v. ponovno uzeti; prihvatiti 
Reassure (ri'asu'r), v. s nova uvjeravati; rijesiti, o- 

sloboditi straha 
Rebate (ribe'jt), v. otupiti; odracunati ili odbiti nje- 

sto od uplatne svote; — n. jarak 

Rebate (ribe'jt), Rebatement (ribe'jtment), n. sma- 

njenje; snimak; odbitak 
Rebel (re'bel), a. buntovan; buntovnicki; ustaski; — 

n. buntovnik; ustasa; pobunjenik 
Rebel (ribe'l), v. pobuniti se 

Rebellion (ribe'ljan), n. pobuna; buna; ustanak 
Rebellious (ribe'ljas), a. buntovnicki; buntovan; u- 

staski; uporan; nepokoran 
Rebound (riba'und), v. odbiti se; odskociti; potisnuti 

nairag; suzbiti; odbiti; odjeknuti; — n. odbi- 

ienje R 

Rebuff — 495 — Receiver 

Rebuff (riba'f), n. odbijanje; brzi otpor; potisnuce; 

poraz; — v. potisnuti natrag; odbiti zestoko 
Rebuild (ribi'ld), v. ponovno sagraditi 
Rebuke (ribju'k), v. kuditi; pokuditi; koriti; psovati; 

ispsovati; iskarati; prokarati; — n. prijekor; 

ukor; kazna 
Rebus (ri'bas), n. zagonetka, u kojoj figure prikazuju 

rijeci 
Rebut (riba't), v. tjerati natrag; odbiti; usprotiviti 

se protivnim dokazom 
Recall (rika'l). v. zvati; pozvati natrag; odazvati; o- 

pozvati; unistiti drugim cinom; dozvati si u pa- 
met; sjetiti se; — n. opozov; pozivanje natrag 
Recant (rika'nt), v. poreei; opozvati 
Recantation (ri'kante'jsan). n. poricanje; opozov 
Recapitulate (ri'kapi'ejulejt) v. u kratko navesti glav- 

nije toeke ili dokazala; ponoviti u glavnim erta- 

ma; opetovati; uzeti sve zajedno o cemu se prije 

govorilo 
Recapitulation (ri'kapi'cjule'jsan), n. kratko ponav- 

ljanje 
Recapitulatory (ri'kapi'c.iulatori), a. ponovno opeto- 

van 
Recaption (rika'psan), n. ponovno uzece, osvojenje 
Recapture (rika'pcur), n. ponovno uzece, osvojenje; 

— v. natrag osvojiti; natrag steci (nagradu) 
Recast (rika'st), v. baciti snova; snova skalupiti; ba- 

citi u novi oblik; racunati po drugi puta 
Recede (risi'd), v. uzmaknuti; uzmicati; natrag po- 

vuci trazbinu; povuci se (u zatisje, mir) ; odstu- 

piti; prionuti prvobitnom posjedniku 
Receipt (risi't), n. primitak; primice; primanje; na- 

mira; potvrda; — v. namiriti; nainiru dati 
Receivable (risi'vabl), a. prihvatan; na sto semoze 

pristati; ugodan; prijatan 
Receive (risi'v), v. primiti; prihvatiti; uzeti 
Receiver (risi'vor), n. primalac; primatelj; poreznik; 

stecajni povjerenik E 

Recension — 496 — Reckon 

Recension (rise'nsan), n. preobradjivanje; pregleda- 

vanje; ispravljanje 
Recent (ri'sent), a. nedavan; nov; svjez 
Recently (ri'sentli), adv. nedavno; onomadne; nedugo 
Recentness (ri'sentnes), Recency (ri'sensi), n. ne- 

davnost; novost 
Receptacle (rise'ptakl), n. posuda; kutija; skrinja; 

ormar 
Receptibility (rise'ptibi'liti), n. prihvatnost; prihvat- 

ljivost 
Receptible (rise'ptibl), a. prihvatan; prihvatljiv 
Reception (rise'psan), n. primanje; docek; pristup; 

zabavljanje 
Receptive (rise'ptiv), a. primciv 
Recess (rise's), n. uzmak; odstup; odustajanje; sa- 

moca; osama; osamljenost; skroviste; izdubak; 

slijepi prozor; prekinuce; obustavljenje; odmor; 

— v. izdupsti (slijepi prozor u zidu) 
Recession (rise'san), n. odstupljenje; odstupanje 
Recharge (rica'rdz), v. natrag optuziti; ponovno na- 

pasti 
Recherche (resa'rse'), a. rijedak; biran 
Recipe (re'sipi), n. predpis; recept 
Reciprocal (risa'jprokal), a. uzajamni; obostran; re- 

ciprocan 
Reciprocally (risa'jprokali), adv. uzajamno; obostra- 

no 
Reciprocate (risa'jprokejt), v. mijenjati se; izmije- 

niti se; promijeniti; izmijeniti 
Reciprocity (re'sajpra'siti), n. uzajamnost 
Recital (risa'jtal), Recitation (re'site'jsan), n. kaziva- 

nje; predavanje; tumacenje; govor; pokus 
Recite (risa'jt), v. opetovati; predavati; tumaciti; 

citati; izvijestiti; govoriti (na izust) 
Reckless (re'kles), a. nemaran; nepazljiv; bezbrizan 
Recklessjy (re'klesli), adv. bezbrizno; nemarno 
Recklessness (re'klesnes), n. bezbriznost; nemar 
Reckon (rekn), v. racunati; brojiti; cijeniti; prosu- 

diti R 

Reckoner — 497 — Reconcilable 

Reckoner (re'konor), n. racunar 

Reckoning (re'koning), n. racunanje; racun; mislje- 

nje 
Reclaim (rikle'jm), v. zvati; pozvati natrag; traziti; 

zahtijevati natrag; protusloviti 
Reclaimant (rikle'jmant), n. onaj, koji zahtjeva na- 
trag 
Reclamation (re'klame'jsan), n. povik; poziv; potraga 
Reclination (re'kline'jsan), n. naslanjanje 
Recline (rikla'jn) v. nasloniti; prisloniti: naslonjen 

biti; nasloniti se; osloniti se 
Recluse (riklju's), a. zatvoren; sam; samotan; ino- 

kosan; — n. pustinjak 
Reclusely (riklju'sli), adv. samotno; pustinjacki 
Recluseness (riklju'snes), Reclusion (riklju'zan), n. o- 

sama; samoca; skrovitost 
Recognition (re'kagni'san), n. prepoznavanje; pripo- 

znavanje 
Recognizance (rika'gnizans ili rika'nizans), n. prepo- 
znavanje; obveza; duznost 
Recognize (re'kagnajz), v. prepoznati; pripoznati; 

priznati; pripustiti 
Recoil (riko'jl), v. uzmicati; uzmaknuti; stisnuti se; 

uzdrhtati; — n. uzmicanje; uzmaknuce 
Recoiler (riko'jlor), n. uzmicatelj 
Recollect (re'kale'kt), v. sjetiti se; pamtiti; razabrati 

se; doci k sebi 
Recollection (re'kale'ksan), n. sjecanje; pamdenje; 

pametovanje; spomen; uspomena 
Recommence (ri'kame'ns), v. poceti; otpoceti snova 
Recommend (re'kame'nd), v. preporuciti; pohvaliti 
Recommendable (re'kame'ndabl),a.preporukevrijedan 
Recommendation (re'kamende'jsan), n. preporuka 
Recommender (re'kame'ndor), n. preporucitelj 
Recompense (re'kampens), v. naknaditi; nadoknaditi; 

nagraditi; obdariti; platiti; — n. naknada; od- 

mjena; nagrada; plata 
Recompose (ri'kampo'z), v. ponovno se sabrati, smiriti 
Reconcilable (re'kansa'jlabl), a. pomirljiv R 

Reconcilableness — 498 — Recuurse 

Reconcilableness (re'kansa'jlablnes), n. pomirljivost 
Reconcilably (re'kansa'jlabli). adv. pomirljivo; po- 

mirno 
Reconcile (re'kansa'el), v. miriti; pomiriti; smiriti; 

umiriti; ujediniti 
Reconcilement (re'kansa'elment), n. pomirenje; umir 
Reconciler (re'kansa'jlor), n. miritelj; pomiritelj 
Reconciliation (re'kansi'lie'jsan), n. pomirenje; izmi- 

renje; ujedinjenje 
Reconciliatory (re'kansi'liatory), a. pomiran 
Recondite (re'kandajt ili rika'ndit), a. sakriven; ta- 

jan; dubok 
Reconnoissance (rika'nisans), n. pretrazivanje; uha- 

djanje 
Reconnoiter (re'kano'jtor), v. okom istrazivati; ispiti- 

vati 
Reconquer (rika'nkor), v. ponovno pobijediti; steci 
Reconsider (ri'kansi'dor), v. ponovno promisl javati ; 

promisliti; uvaziti; pregledati 
Reconsideration (ri'kansi'dore'jsan), n. ponovno pro- 
misl javanje; uvazenje; istrazivanje; pregled 
Reconstruct (ri'kanstra'kt), v. ponovno sagraditi; 

pregraditi; preobraditi 
Reconstruction (ri'kanstra'ksan), n. ponovno gradje- 

nje 
Reconvey (ri'kanve'j), v. prenijeti natrag 
Reconveyance (ri'kanve'jans), n. prijenos na prvo- 

bitnog vlasnika 
Record (riko'rd), v. zabiljeziti; upisati; staviti u za- 

pisnik 
Record (re'kord), n. zapisnik; isprava; registar; po- 

pis; javna knjiga; prvenstvo; najbolji uspjeh 
Recorder (riko'rdor), n. upisatelj; pisar 
Recount (rika'unt), v. ponovno racunati; pripovijeda- 

ti u tancine; opisivati; — n. ponovno brojenje 

(glasova kod izbora) 
Recoup (riku'p), v. odbiti; naplatiti; ostetiti 
Recourse (riko'rs), n. utociste; uzvrat; priziv E 

Recover — 499 — Rectorate 

Recover (rika'vor), v. dobiti; steci; naci; oporaviti 

se; uspjeti kod suda 
Recoverable (rika'vorabl), a. sto se moze natrag do- 
biti; steci; oporaviti 
Recovery (rika'vori), n. stecenje; ozdravljenje; opo - 

ravljenje 
Recreancy (re'kriansi), n. plasljivost; strasljivost; 

kukavstina; lazljivost; nevjernost 
Recreant (re'kriant), a. plasljiv; strasljiv; kukavan, 

lazljiv; nevjeran; — n. strasljivac; kukavica; ne- 

vjernik 
Recreate (ri'krie'jt), v. stvoriti; ueiniti iznova; pre- 
uciniti; okrijepiti; odmoriti; razveseliti; utje- 

siti 
Recreation (re'krie'jsan), n. odmor; hladovanje; set- 

nja; zabava 
Recreative (re'krie'jtiv), a. osvjezujuci; zabavan 
Recrement (re'kriment), n. talog 
Recriminate (rikri'minejt), v. okriviti na uzvrat; op- 

tuzivati se 
Recrimination (rikri'mine'jsan). n. uzajamno okriv- 

ljenje; protivna tuzba 
Recruit (rikru't), v. naknaditi; ponoviti; oporaviti; 

novaciti; — n. novak 
Recruitment (rikru'tment), n. novacenje 
Rectangle (re'kta'ngl), n. pravi kut 
Rectangular (rekta'ngjulor), a. pravokutan 
Rectification (re'ktifike'jsan), n. popravak; ispravak; 

ciscenje; prociscavanje 
Rectifier (re'ktifa'or), n. ispravljac; cistilo 
Rectify (re'ktifaj), v. ispraviti; popraviti; izravnati; 

procistiti; poboljsati 

Rectilineal (re'ktili'nial), Rectilinear (re'ktili'nior), a. 

pravocrtan 
Rectitude (re'kticjud), n. jednakost; pravo; postenje 
Rector (re'ktor), n. rektor; upravitelj; ravnatelj; vo- 

dja; zupnik 

Rectorate (re'ktoret), Rectorship (re'ktorsip), n. rek- 
torat; upravitel jstvo ; vodjenje R 

Rectory — 500 — Redouble 

Rectory (re'ktori), n. zupna crkva; zupni stan 
Recumbence (rika'mbens), Recumbency (rika'mben- 

si), n. mirovanje; pocivanje; neradinost 
Recuperate (rikju'porejt), v. oporavljati se 
Recuperation (rikju'pore'jsan), n. oporavljanje 
Recuperative (rikju'porativ), Recuperatory (rikju'- 

poratori), a. oporavan; oporavljiv; ozdravljujuci 
Recur (riko'r), v. vratiti se; povracati se; opetovati 

se; uteci se 
Recurrence (riko'rens), Recurrency (riko'rensi), n. 

povratak; opetovanje; utjeciste 
Recurrent (riko'rent), a. povratan; opetovan 
Recusant (rikju'zant), a. svojeglav; tvrdoglav; ne 

pripoznavajuci prevlast kralja ili ne obdrzavajuci 

crkvenih obreda; — n. onaj, koji dvoji o prevlasti 

kralja u vjerskim pitanjima 
Red (red), a. erven; rumen; — n. crvena boja; crve- 

ni republikanac; krajni radikalac 
Redbreast (re'dbre'st), n. crvendac 
Redden (redn), v. pocrveniti; zacrveniti se; porume- 

niti 
Reddish (re'dis), a. crvenkast; rumenkast; ridj 
Reddition (redi'san), n. vracanje; povrat; predaja 
Redeem (ridi'm), v. otkupiti; spasiti; osloboditi; izru- 

citi 
Redeemable (ridi'mabl), a. otkupljiv; plativ 
Redeemer (ridi'mor), n. otkupitelj; spasitelj; oslobo- 

ditelj ; izrucitelj 
Redemption (ride'mpsan), n. otkupljenje; oslobodje- 

nje 
Redintegrate (ridi'ntigrejt), v. ponoviti; obnoviti; do- 

knaditi 
Redintegration (ridi'ntigre'jsan), n. obnova; ponov- 

ljenje 
Redness (re'dnes), n. crvenilo 
Redolence (re'dolens), Redolency (re'dolensi), n. mio- 

miris; miris 
Redolent (re'dolent), a. miomirisan ; mirisan 
Redouble (rida'bl), v. podvostruciti; pomnoziti R 

Redoubtable — 501 — Reenter 

Redoubtable (rida'utabl), a. strasan; strahovit; uza- 

sail 
Redound (rida'tmd), v. valjati se natrag poput vala, 

poizlaziti; slijediti 
Redress (ridre's), v. pomoci; pomagati; popraviti; — 

n. lijek; popravljanje 
Reduce (ridju's), v. stegnuti; umaliti; smanjiti; pod- 

loziti; ograniciti 
Reducible (ridju'sibl), a. sto se moze stegnuti; ogra- 
niciti; smanjiti 
Reduction (rida'ksan), n. smanjenje; stegnuee; svla- 

danje 
Redundance (rida'ndans), Redundancy (rida'ndansi), 

n. obilnost; izobilnost 
Redundant (rida'ndant), a, obilan; izobilan; zalisan; 

suvisan; prekomjeran 
Redundantly (rida'ndantli). adv. izoblino; prekomjer- 

no; suvisno 
Reduplicate (ridju'plikejt), v. podvostruciti; pomno- 

ziti; opetovati 
Reduplication (reda'plike'jsan), n. podvostrucenje 
Reduplicative (rida'plikativ), a. dvostruk; podvostru- 

cen 
Reecho (rie'ko), v. odjeknuti; oriti se; zaoriti se; 

razlijegati se; ■ — n. odjek 
Reed (rid), n. trska; trstika; rogoz; eijev 
Reedy (ri'di), a. trskav; ritav 
Reef (rif), n. greben 

Reek (rik), n. para; dim; — v. isparivati se; dimiti ^e 
Reel (ril), n. vitao; motovilo; — v. motati; namatati; 

kolebati se; klimati se; teturati; posrtati 
Reelect (ri'ile'kt), v. ponovno izabrati 
Reelection (ri'ile'ksan), n. ponovni izbor 
Reeligible (rie'lidzibl), a. nanovo izberiv 
Reenforce (ri'enfo'rs), v. pojacati; potkrijepiti 
Reenforcement (ri'enfo'rsment), n. pojacanje; pomoc 
Reenter (rie'ntor), v. opetovno nastupiti; nanovo u£i; 

ponovno stupiti u E 

Reestablish — 502 — Refractorily 

Reestablish (ri'esta'blis), v. snova utemeljiti; ponov- 

no osnovati; na novo sagraditi 
Reexport (ri'ekspo'rt), v. natrag" izvazati 
Refection (rife'ksan), n. osvjezujuce jelo; oblaznica 
Refer (rifo'r), v. pokazati; uputiti; ticati se; odnositi 

se; pozivati se; otposlati; prenijeti 
Referee (re'forf), n. sudae 
Reference (re'forens), n. upucenje; upucivanje; obzir; 

pogled; preporuka; preporucno pismo 
Refine (rifa'jn), v. cistiti; procistiti; iscistiti; razbi- 

striti; osvjetljati; ugladiti; izobraziti 
Refined (rifa'jnd), a. cist; prociscen; ugladjen; ulju- 

dan; izobrazen 
Refinement (rifa'jnment), n. ciscenje; cistoca; izo- 

brazba; ugladjenost 
Refinery (rifa'jnori), n. cistionica, sprave za cisdenje 

(kovine, sladora, itd.) 
Refit (rifi't), v. popraviti 
Reflect (rifle'kt), v. baciti natrag; odbiti se; suzbiti; 

odsijevati; odrazivati se; razmisljati; proma- 

trati; proucavati 
Reflection (rifle'ksan), n. odrazivanje; odsjev; pro- 

misljavanje; razmisljanje 
Reflex (ri'fleks), a, upravljen natrag; djelujuci na- 
trag 
Refluence (re'fluens), Refluency (re'fluensi), n. te- 

cenje natrag 
Refluent (re'fluent), a. tekuci natrag; povratan 
Reflux (ri'flaks), n. tecenje natrag; osjeka 
Reform (rifo'rm), v. preurediti; preinaciti; promije- 

niti; poboljsati; — n. preuredjenje; preinacenje; 

promjena; ispravak 
Reformation (ri'farme'jsan), n. preinacenje; poprav- 

ljanje; ispravak 
Reformatory (rifo'rmatori), n. popraviliste 
Refract (rifra'kt), v. prelomiti; lomiti (zrake sv jet- 
la) ; skrenuti s pravog puta 
Refractorily (rifra'ktorili), adv. uporno; tvrdoglavo Refractoriness — 503 — Regale 

Refractoriness (rifra'ktorines), n. upornost; nepokor- 

nost; tvrdoglavost 
Refractory (rifra'ktori), a. uporan; nepokoran; tvrdo- 

glav 
Refragable (re'fragabl), a. sto se moze pobiti 
Refrain (rifre'jn), v. natrag drzati; suzdrzati se 
Refresh (rifre's) v. osvjeziti; okrijepiti; ojaeati; ozi- 

viti; ponoviti; utjesiti 
Refresher (rifre'sor), n. osvjezujuee pice ill jelo 
Refreshment (rifre'sment), n. rashladjenje; ojaeanje; 

odusevljenje; ozivljenje; oblaznica; okrepa 
Refrigerant (rifri'dzorant), a. rashladjujuci; — n. ono 

sto rashladjuje; hladni napitak 
Refrigerate (rifri'djorejt), v. hladiti; rashladiti 
Refrigeration (rifri'dzore'jsan), n. rashladjivanje 
Refrigerative (rifri'dzorativ), a. rashladjnjuci lijek 
Refrigerator (rifri'dzore'jtor), n. hladionica; lepeza ; 

ono, sto hladi 
Refuge (re'fjudz), n. utociste; uteciste; pribjeziste 
Refugee (re'fjudzi'), n. bjegunac; prebjeg; uskok 
Refulgence (rifa'ldzens), Refulgency (rifa'ldzensi), n. 

sjaj; sjajnost; svjetlost 
Refulgent (rifa'ldzent), a. sjajan; svjetao; jasan; bli- 

stav 
Refulgently (rifa'ldzentli).. adv. sjajno; blistavo 
Refund (rifa'nd), v. povratiti njesto; natrag platiti 
Refusal (rifju'zal), n. odbijanje; neprimanje; uskra- 

cenje; uskracivanje; zabranjivanje 
Refuse (rifju'z), v. odbiti; neprimiti; uskratiti; nije- 

kati; zabaciti 
Refuse (re'fjus), a. uskracen; zabacen; bezvrijedan; 

— n. otpadak; izmet; talog 
Refutable (rifju'tabl). a. sto se moze oprovrci 
Refutation (re'fjute'jsan), n. oprovrgavanje 
Refute (rifju't), v. oprovrgnuti; pobiti; odbiti 
Regain (rige'jn), v. nanovo steci; natrag naci 
Regal (ri'gal), a. kraljevski 
.Regale (rige'jl), v. gostiti; castiti; — n. gozba R 

Regalement — 504 — Register 

Regalement (rige'jlment), n. okrepljenje; okrepa; u- 

tjeha 
Regalia (rige'jlia), n. kraljevski znakovi 
Regally (ri'gali), adv. kraljevski 
Regard (riga'rd), v. opaziti; opazati; gledati na; po- 

stivati; cijeniti; — n. paznja; postovanje; gle- 

danje; pogled; pozdiav 
Regardful (riga'rclful), a. pazljiv; pozoran 
Regardfully (riga'rdfuji), adv. pazljivo; pozorno 
Regarding (riga'rding), prep, o; glede 
Regardless (riga'rdles), a. nemaran; nepazljiv; bez- 

obziran 
Regardlessly (riga'rdlesli), adv. bez obzira 
Regard lessness (riga'rdlesnes), n. nepazljivost; ne- 

marnost 
Regatta (riga'ta), n. natjecanje u veslanju; utrka sa 

camcima 
Regency (ri'dzensi), n. vladarstvo; vladanje 
Regenerate (ridze'norejt), v. preporoditi; opet se ra- 

djati; opet proizvesti 
Regenerate (ridze'noret), a. proizveden; dusevno pre- 

porodjen 
Regeneration (ridze'nore'jsan), n. preporadjanje; pre- 

porod 
Regent (ri'dzent), a. upravljajuci; vladajuci; — n. 

vladar 
Regicide (re'dzisajt), n. ubojica kralja; umorstvo 

kralja 
Regimen (re'dzimen), n. vlada; vladanje; uprava; 

red u zivljenju 
Regiment (re'dziment), n. pukovnija 
Regimental (re'dzime'ntal), a. pukovnijski 
Regimentals (re'dzime'ntalz), n. pukovnijska odora 

(uniforma) 
Region (ri'dzan), n. kraj; okolis; okolina; strana; 

predjel; okruzje 
' Register (re'dzistor), n. popis; spisak; registar; jav- 

na knjiga; matica; onaj, koji drzi u pohrani za- R 

Registrar — 505 — Rehear 

pisnik; — v. unijeti; unositi; upisati; metnuti u 

racun 
Registrar (re'dzistrar), n. upisatelj; pisar; cuvar za- 

pisnika i javnih knjiga 
Registration (re'dzistre'jsan), n. unesenje (u knjigu) ; 

upisanje 
Registry (re'dzistri), n. upisanje u registar; registra- 

tura 
Reglet (re'glet), n. letvica 
Regnant (re'gnant), a. vladajuci; upravljajuci; pre- 

vladjujuci 
Regress (ri'gres), n. povratak; sloboda povratka i 

prolazenja natrag 
Regression (rigre'san), n. povratak; povracanje 
Regressive (rigre'siv), a. prolazeci natrag 
Regret (rigre't), v. zaliti; sazalijevati; kajati se; — 

n. sazalijevanje; zalost; kajanje; pokora; griznja 

savjesti 
Regular (re'gjulor), a. redovit; obican; uredan; va- 

ljan; pravilan; — n. redovnik; kaludjer; redovan 

vojnik 
Regularity (re'gjula'riti), n. pravilnost; redovitost; 

red; razredjenje; urednost 
Regularly (re'gjulorli), adv. uredno; pravilno; redo- 

vito; tocno 
Regulate (re'gjulejt), v. ravnati; upravljati; urediti; 

uredjivati; rasporediti 
Regulation (re'gjule'jsan), n. ravnanje; upravljanje; 

uredba; uredjenje; nacin; naCelo 
Regulator (re'gjule'jtor), n. redatelj; sprava za rav- 
nanje necesa 
Regurgitate (rigo'rdzitejt), v. baciti natrag; izliti se 
Rehabilitate (ri'habi'litejt), v. ponovno uspostaviti 

(na prijasnje mjesto ili cast) 
Rehabilitation (ri'habi'lite'jsan), n. ponovno usposta\ - 

ljenje 
Rehear (rihi'r), v. snova saslusati; ponovno preslu- 

savati R 

Rehearsal — 506 — Relapse 

Rehearsal (riho'rsal), n. pokus; proba; govor; tunui 

cenje 
Rehearse (riho'rs), v. opetovati (sto se vec jednom 

reklo) ; ponavljati; drzati pokus 
Reichsrath (ra'jksra't), n. austrijski drzavni sabor 
Reichsstadt (ra'jksta't), n. carski slobodni grad 
Reichstag (ra'jksta'g), n. drzavni sabor 
Reigle (rigl), h. vlada; vladanje; vladavina; uprava, 

carstvo; kraljevstvo; upliv; — v. vladati; uprav- 

ljati; prevladjivati 
Reimburse (ri'imbo'rs), v. naplatiti; nadoknaditi ste- 

tu; ostetiti 
Reimbursement (ri'imbo'rsment), n. namirenje; na- 

knada; vracanje uzajmljena novca 
Rein (rejn), ri. uzda; vodjica; — v. voditi na uzdi; 

obuzdati; zauzdati 
Reindeer (re'jndi'r), n. sob; sjeverni jelen 
Reins (rejnz), n. bubrezi 
Reinstate (ri'inste'jt), v. ponovno uspostaviti; staviti 

u prijasnji polozaj 
Reinsure (ri'insu'r), v. ponovno uvjeravati; s nova o- 

sjegurati (posjet) 
Reissue (rii'sju), v. ponovno izdati; - — n. opetovno 

izdanje 
Reiterate (rii'torejt), v. opetovati; ponoviti; donijeti 

natrag 
Reiteration (rii'tore'jsan), n. opetovanje; ponavljanje 
Reject (ridze'kt). v. odbaciti; zabaciti; odbiti 
Rejection (ridze'ksan), n. odbacenje; zabacivanje; od- 

bijenje; preziranje; uvreda 
Rejoice (ridzo'js), v. veseliti se; radovati se; obrado- 

vati; proveseliti; ugoditi 
Rejoin (ridzo'jn), v. opet sjediniti; ponovno se sasta- 

ti; odgovoriti na odgovor 
Rejoinder (ridzo'jndor) n. odgovor na odgovor; repli- 

ka 
Rejuvenate (ridzu'vinejt), v. pomladiti; pomladjivari 
Rejuvenescence (ridzu'vine'sens), n. ?>omlad.iivanje 
Relapse (rila'ps), v. okliznuti natm*" vraHfi u pr- R 

Relate — 507 — Relic 

vasnje stanje; ■ — n. povratak (bolesti) ; ponovno 

padanje u necudoredan zivot 
Relate (rile'jt), v. izvjestiti; govoriti; pripovijedati; 

odnositi se 
Relater (rile'jtor), n. pripovjedac 
Relation (rile'jsan), n. pripovijedanje; odnos; od- 

nosaj; pogled; obzir; srodstvo; rodjastvo; ro- 

djak 
Relative (re'lativ), a. odnosan; doticni; — n. rodjak; 

rodjakinja; srodnik; svojta; relativ 
Relationship (rile'jsansip). n. rod; rodbina; svojta; 

srodstvo 
Relatively (re'lativli), adv. odnosno; doticno 
Relax (rila'ks), v. popustiti; oslabiti; smanjiti; ma- 

laksati 
Relaxation (ri'lakse'jsan), n. slabost; malaksalost; 

popustanje 
Relay (rile'j), n. snabdjevanje (svjezih konja, pasa, 

ljudi, itd.) 
Release (rili's), v. pustiti na slobodu; osloboditi; od- 

rijesiti; rijesiti; — n. oslobodjenje; odrijesenje; 

rijesenje obveza i odgovornosti 
Relegate (re'ligejt), v. ukloniti; otposlati; progoniti, 

zatociti; ukoriti 
Relegation (re'lige'jsan), n. ul^lonjenje; progonstvo; 

zatocenje 
Relent (rile'nt), v. popustiti; bivati meksim 
Relentless (rile'ntles), a. nepopustljiv; tvrd; nemi- 

losrdan; okrutan 
Relevance (re'livans), Relevancy (re'livansi), n. vaz- 

nost; odnos 
Relevant (re'livant), a. vazan; znatan; glavni; odno- 
san 
Reliable (rila'ebl), a. pouzdan; povjerljiv 
Reliableness (rila'eblnes), Reliability (rila'ebi'liti), n. 

pouzdanost; povjerljivost 
Reliance (rila'jans), n. povjerenje; uzdanje; pouzda- 

nje 
Relic (re'lik), n. ostatak; starez; svetinja; moci E 

Relict — r>08 — Remember Relict (re'likt), n. udovica 

Relief (rilff), n. polaksica; pomoc 

Relieve (rili'v), v. olaksati; pomoci; osloboditi 

Religion (rili'dzan), n. vjera; poboznost; svetost 

Religious (rili'dzas), a. bogoljuban; pobozan 

Religiously (rili'dziasli), adv. bog-oljubno; pobozno 

Relinquish (rili'nkuis), v. napustiti; zapustiti; osta- 

viti 
Relinquishment (rili'kuisment), n. zapustenje; napu- 

stenje 
Relish (re'lis), v. prijati; uzivati; imati dobar ukus; 

n. ukus; poslastica 
Reluctance (rila'ktans), Reluctancy (rila'ktansi), u 

protivljenje; zlovoljnost; odvratnost 
Reluctant (rila'ktant), a. odvratan; zlovoljan; prisi- 

ljen; nerad 
Reluctantly (rilaktantli), adv. prisiljeno; nerado; 

zlovoljno 
Relume (rilju'm), v. ponovno upaliti; opet rasvijetliti 
Rely (rila'j), v. osloniti se; pouzdati se; vjerovati 
Remain (rime'jn), v. ostati; ustrajati 
Remainder (rime'jndor), n. ostatak 
Remains (rime'jnz), n. ostaci 
Remark (rima'rk), v. primijetiti; opaziti; kazati; 

— n. primjedba; opaska 

Hr^srU^h^Q (rima'rkabl), a. znacajan; izvanredan, 
ne obi can ; divan 

Remarkableness (rima'rkablnes), n. znacajnost; neo- 

bicnost; znatnost; cudnovatost 
Remarkably (rima'rkabli), adv. znacajno; izvanred- 

no; neobicno 
Remediable (rimi'diabl), a. cemu ima pomoci, lijeka; 

izljeciv 
Remedial (rimi'dial), a. pomocan; ljekovit 
Remediless (rime'diles ili re'midiles), a. neizljeciv 
Remedy (re'midi), n. sredstvo; lijek; pomo<5; — v 

izlijeciti; popraviti 
Remember (rime'mbor), v. zapamtiti; sjetiti se R 

Remembrance — 509 — Remunerate 

Remembrance (rime'mbrans), n. pamcenje; pameto- 

vanje; spomen; uspomena 
Remind (rima'jnd), v. upozoriti; sjetiti; podsjetiti; 

opomenuti 
Reminder (rima'jndor), n. ono, sto podsjeca 
Reminiscence (re'mini'sens), n. spomen; sjecanje 
Reminiscent (re'mini'sent), a. potsjetan 
Remiss (rimi's), a. mlitav; nemaran; nepazljiv; lijen 
Remissible (rimi'sibl), a. oprostiv 
Remission (rimi'san), n. napustanje trazbine; izru- 

cenje; smanjenje; odrijesenje 
Remit (rimi't), v. natrag poslati; napustiti; predati; 

mlitaviti; oprostiti; ublazivati 
Remittance (rimi'tans), n. posiljka; posiljanje; ot- 

pravljanje 
Remitter (rimi'tor), n. posiljac 
Remnant (re'mnant), n. ostatak; ostanak 
Remodel (rima'del), v. preinaciti; preobraziti 
Remonstrance (rima'nstrans), n. ukor; prijekor; pri- 

govor; prigovaranje 
Remonstrate (rima'nstrejt), v. prigovarati 
Remorse (rimo'rs), n. griznja savjesti 
Remorseless (rimo'rsles), a. bescutan; bezdusan; ne- 

milosrdan 
Remorselessly (rimo'rslesli), adv. bezdusno; nemilo- 

srdno 
Remote (rimo't), a., udaljen; dalek; stran; tudj 
Remotely (rimo'tli), adv. udaljeno; iz dalel^ja 
Remoteness (rimo'tnes), n. udaljenost; daljina 
Remount (rima'unt), v. ponovno se popeti; opet uzici 
Removability (rimu'vabi'liti), n. uklonivost 
Removable (rimu'vabl), a. ukloniv 
Removal (rimu'val), n. uklonjenje; svrgnuce; skinu- 

ce; preselenje; smrt 
Remove (rimu'v), v. ukloniti; odstraniti; ! svrgnuti; 

preseliti se; — n. uklonjenje; odstranjehje; svrg- 
nuce; korak; daljina 
Remunerate (rimju'norejt), v. nagraditi; obdariti; 

dati; platiti; vratiti; ostetiti R 

Remuneration — 510 — Rent 

7 : 

Remuneration (rimju'nore'jsan), n. nagrada; plaea 
Renaissance (rine'jsans), n. preporod (znanosti i u- 

mjetnosti u XV. stoljecu) 
Renal (ri'nal), a. bubrezni 
Renard (re'nord), n. lisica 
Rencounter (renka'untor), v. sastati se; sresti se, 

sresti; — n. susret; sastanak; sukob; sudar 
Rend (rend), v. razderati; raskinuti; rastrgnuti; iz- 

drijeti 
Render (re'ndor), v. vratiti; povratiti; predati; pre- 

davati; izruciti; izvjestiti; tumaciti; ciniti; radi- 

ti; ispuniti 
Rendezvous (re'ndevu ili ra'ndevu), n. mjesto sastan- 

ka; ugovoreni sastanak; domjenak; — v. sastati 

se na odredjenom mjestu 
Renegade (re'nigejd), Renegado (re'nige'jdo), n. od- 

metnik; otpadnik; poturica 
Renew (rinju'), v. obnoviti; ponoviti; preurediti; sno - 

va utemeljiti 
Renewal (rinju'al), n. obnovljenje; ponavljanje 
Renitence (rina'jtens), Renitency (rina'jtensi), n. pro- 

tivljenje; zlovoljnost 
Renitent (rina'jtent), a. protivan; zlovoljan 
Rennet (re'net), n. siriste; grusalo 
Renounce (rina'uns), v. odreci se; ostaviti se; na- 

pustiti; zabaciti 
Renouncement (rina'unsment), n. odricanje; odrek- 

nuce 
Renouncer (rina'unsor), n. odricatelj 
Renovate (re'novejt), v. ponoviti; obnoviti 
Renovation (re'nove'jsan), n. ponovljenje; obnavlja- 

nje 
Renown (rina'un), n. glas; slava; proslava 
Renowned (rina'und), a. slavan; glasovit; znacajan; 

divan 
Renownedly (rina'undli), adv. glasovito; slavno 
Rent (rent), n. prihod; najamnina; pukotina; pukli- 

na;. grebotina; — v. iznajmiti; dati u zakup R Renunciation 511 — Repiner Renunciation (rina'nsie'jsan ili rina'nsie'jsan), n. od- 

ricanje; odreknuce 
Reorganization (rio'rganize'jsan), n. reorganizacija; 

preuredba 
Reorganize (rio'rganajz), v. preurediti; reorganizirati 
Repair (ripa'r), v. popraviti;' ispraviti; pograditi; od- 

laziti; poci 
Repairable (ripa'rabl), Reparable (re'parabl), a. po- 

pravljiv; nadoknadiv 
Reparation (re'pare'jsan), n. popravljanje; naknada; 

odmjena 
Repartee (re'parti') n. odgovor 

Repast (ripa'st), n. obrok; rucak; objed; vecera 
Repay (ripe'j), v. natrag platiti; vratiti 
Repayment (ripe'jment), n. placa; uzdarje 
Repeal (ripi'l), v. poreci; opozvati; ukinuti; unistiti; 

— n. opoziv; dizanje; podizanje; ukidanje 
Repealable (ripi'labl), a. oporeciv; opozovan 
Repeat (ripi't), v. opetovati; ponoviti; ponavljati 
Repeatedly (ripi'tedli), adv. opetovno; ponovno 
Repeater (ripi'dor), n. opetovnik; ono, sto se opetu- 

je; ura, koja udara satove; ubojito oruzje, iz ko- 

jeg se moze pucati vise puta, bez da se ponovno 

nabija; onaj, koji kod izbora glasuje vise nego 

jedanput 
Repel (ripe'l), v. odbiti; potisnuti natrag; odbaciti 
Repent (ripe'nt), v. okajati; zaliti; kajati se 
Repentance (ripe'ntans), n. kajanje; pokajanje; po- 

kora 
Repentant (ripe'ntant), a. pokajan; pun kajanja 
Repercussion (ri'porka'san), n. suzbijanje; odbijanje; 

odrazivanje; razlijeganje 
Repertory (re'portori), n. stvarno kazalo; blago 
Repetition (re'piti'san), n. ponavljanje; opetovanje; 

pokus 
Repetitious (re'piti'sas), a. opetovan 
Repine (ripa'jn), v. zalostiti se; tugovafi; jadiko- 

vati; uzdisati; mrmljati; jaditi se 
Repiner (ripa'jnor), n. nezadovoljnik R 

Replace — 512 — Representation 

Replace (riple'js), v. nadomjestiti; nadoknaditi; uzeti 

cije mjesto; zamijeniti 
Replacement (riple'jsment), n. nadomjestenje; za- 

mjena 
Replenish (riple'nis), v. napuniti; dopuniti; pripunici 
Replenishment (riple'nisment), n. napunjivanje; do- 
pun jenje 
Replete (ripli't), a. popunjen; dopunjen; pun 
Repletion (ripli'san), n. punoca; obilje; obilnost; pu- 

nokrvnost 
Replication (re'plike'jsan), n. replika; odgovor; odgo- 

vor tuzitelja na'obrambeni govor optuzenoga 
Reply (ripla'j), v. odgovoriti; uzvratiti; — n. odgo- 

vor; uzvrat 
Report (ripo'rt), v. dojaviti; prijaviti; izvjestiti; po- 

ruciti; raznijeti glas; — n. glas; vijest; pripo- 

vijest; izvjestaj 
Reporter (ripo'rtor), n. izvjestitelj 
Reposal (ripo'zal), n. pocivanje 
Repose (ripo'z), v. pocivati (u miru) ; mirovati; leza- 

ti; smjestiti; povjeriti; — n. pocinak dokolica; 

mir; pokoj 
Reposit (ripa'zit), v. polagati; uloziti; smjestiti 
Repository (ripa'zitori), n. skladiste; stovariste; po- 

hrana 
Repossess (ri'poze's), v. opet u posjet uzeti ili staviti 
Reprehend (re'prihe'nd), v. kuditi; pokuditi; optu^iti; 

koriti; huliti 
Reprehensible (re'prihe'nsibl), a. ukoran; prijeko- 

ran; zazoran 
Reprehensibly (re'prihe'nsibli), adv. prijekorno; za- 

zorno 
Reprehension (re'prihe'nsan), n. ukor; prijekor; ku- 

d jenje; prigovor 
Reprehensive (re'prihe'nsiv), Reprehensory (re'pri- 

he'nsori), a. prijekoran; prigovorljiv 
Represent (re'prize'nt), v. prikazivati; oznaciti; pro- 

izvadjati; predstavl jati ; zastupati; nadomjestiti 
Representation (re'prizente'jsan), n. prikazivanje; £ 

Representative — 513 — Reprovable 

predstavljanje; opisivanje; zastupanje; zastup- 

ni§tvo 
Representative (ri'preze'ntativ), a. uzoran; tipican; 

■ — n. zastupnik; poslanik 
Representer (ri'preze'ntor), n. predstavljac; prikazi- 

vac 
Repress (ripre's), v. zabasuriU; zatomiti; gaziti; po- 

koriti; utiSati; zaustaviti; zaprijeciti 
Repression (ripre'san), n. zatomljenje; tlacenje; ga- 

2enje; ugnjetavanje 
Reprieve (ripri'v), n. privremeno odgodjenje izvrse- 

njem smrtne kazne; — v. dati rok 
Reprimand (re'primand), v. podijeliti strogi ukor; op- 

sovati; — n. javni ili strogi ukor 
Reprint (ripri'nt), v. ponovno tiskati; tiskati novo iz- 

danje 
Reprint (ri'print), n. novi otisak 
Reprisal (ripra'jzal), n. nasilno uzece necesa po jed- 

nom narodu, sto je pripadalo drugom, za uzvrat 

ili kao zadovoljstinu za povredu ucinjenu prvom 

po potonjem 
Reproach (ripro'uc), v. ukoriti; koriti; predbaciti; 

ispsovati; izgrditi; — n. prijekor; ukor; sramo- 

ta; drzovitost 
Reproachable (ripro'ucabl), a. prijekoran; zamjeran 
Reproachfully (ripro'ucfuli), adv. prijekorno 
Reproach less (ripro'ucles), a. besprikoran 
Reprobate (re'probet), a. zao; rdjav; nevaljao; ne- 

vrijedan; podao; — n. nevrijednik; propalica 
Reprobate (re'probejt), v. osuditi; odbaciti 
Reprobation (re'probe'jsan), n. preziranje; zabaciva- 

nje; proklinjanje; prokletstvo 
Reproduce (ri'prodju's), v. opet proizvesti; stvoriti: 

snova napraviti 
Reproduction (ri'proda'ksan), n. proizvadjanje; pro- 

izvedba 
Reproof (ripru'f), n. prijekor; ukor 

Reprovable (ripru'vabl), a. prijekoran; ukcjra vrijedan 

17 R 

Reprove — 514 — Repute 

Reprove (ripru'v), v. koriti; ukoriti; prekoriti; kudi- 

ti; karati; psovati; ruziti 
Reptile (re'ptil), a. puzajuci; — n. puzavac; ulizica; 

podlac 
Republic (ripa'blik), n. republika (drzava, u kojoj 

vlada narod, koji si od vremena do vremena bira 

presjednika) 
Republica/n (ripa'blikan), a. republikaYiski ; • — repu- 

blikanac 
Republication (ripa'blike'jsan), n. drugotno objeloda- 

njenje, izdanje; otisak 
Republish (ripa'blis), v. ponovno objelodaniti; izdati; 

tiskati 
Repudiate (ripju'diejt), v. zabaciti; odbaciti; odreci 

se; otjerati 
Repudiation (ripju'die'jsan), n. zabacenje; odbacenje; 

odbijanje 
Repugnance (ripa'gnans), Repugnancy (ripa'gnansi), 

n. odvratnost; zlovoljnost; mrznja; antipatija; 

protivljenje; protuslovlje; nedosljednost 
Repugnant (ripa'griant), a. protivan; protuslovan; 

nedosljedan; uvredljiv 
Repuglantly (ripa'gnantli), adv. protuslovno; uvred- 

ljivo; zlovoljno; odvratno 
Repulse (ripa'ls), v. otjerati; odbiti; potisnuti; — n. 

potisnuce; poraz; nijekanje 
Repulsive (ripa'lsiv), a. neprijatan; oduran; gadan; 

odvratan 
Repulsively (ripa'lsivli), adv. odvratno; neprijatno; 

uvrijedljivo; gadno 
Repulsiveness (ripa'lsivnes), n. neprijatnost; odvrat- 
nost 
Repurchase (ripo'rces), v. prekupiti; — n . prekup 
Reputable (re'pjutabl), a. dobra glasa; castan 
Reputably (re'pjutabli), adv. casno 
Reputation (re'pjute'jsan), n. glas (dobar ill zao), 

postivanje 
Repute (ripju't), v. racunati; drzati; postovati; ei- 

jeniti; — n. glas; postivanje R Request 515 — Reserve Request (rikue'st), n. molba; molbenica; prosnja; — 

v. moliti; prositi 
Requiem (ri'kuiem), n. zadusnice; parastos; misa za 

mrtve 
Require (rikua'er), v. zahtijevati; traziti; naloziti; 

trebati 
Requirement (rikua'erment), n. zahtijevanje; zahtjev 
Requisite (re'kuizit), a. potreban; nuzdan; bitan; — 

n. sto je potrebno; zahtjev 
Requisitely (re'kuizitli), adv. potrebno 
Requisiteness (re'kuizitnes), n. potrebnost 
Requisition (re'kuizi'san), n. iskanje; trazenje; mol- 
ba; prosnja 
Requital (rikui'tal), n. uzdarje; placa; odmazda; ka- 

zna 
Requite (rikya'jt), v. platiti; vratiti; osvetiti; od- 

mazditi 
Rescind (risi'nd), v. opozvati; poreci; ukinuti; uni- 

stiti 
Rescission (risi'zan), n. ukinuce; unistenje; ukida- 

nje; dizanje 
Rescript (ri'skript), n. ukaz; naredba; odluka; ot- 

pis 
Rescue (re'skju), v. spasiti; osloboditi; izbaviti; — 

n. oslobodjenje; spas; spasenje 
Rescuer (re'skjuor), n. spasitelj; izbavitelj 
Research (riso'rc), n. pretraga; istraga; istraziva- 

nje; — v. tocno istraziti; razviditi; igpitati 
Resemblance (rize'mblans), n. slicnost; podobnost 
Resemble (rize'mbl), v. sliciti; naliciti; nalik biti; 

jednak biti 
Resent (rize'nt), v. uzeti za zlo; biti povrijedjen 
Resentful (rize'ntful), a. osjetljiv; napijasit; pod- 

razljiv 
Resentment (rize'ntment) a. osjetljivos1(; podraz 

ljivost; gnjev; srdzba 
Reservation (re'zorve'jsan), n. pridrzaj 
Reserve (rizo'rv), v. zadrzati; pridrzati; pricuvati; 

— n, pricuva; pridrzaj; zaliha; sutnj4; hladnost R 

Reserved — 51G — Resolution 

Reserved (rizo'rvd), a. sutljiv; mucaljiv; sacuvan; 

pridrzan; oprezan 
Reservedness (rizo'rvdnes), n. sustezanje; ustruca- 

vanje; opreznost 
Reservoir (re'zorvao'r), n. nakapnica; ogradjeno 

mjesto, gdje se sakuplja voda za porabu 
Reside (riza'jd) v. stanovati; obitavati; zivjeti 
Residence (re'zidens), n. obitavaliste; stan; dom 
Resident (re'zident), n. stanovnik; zitelj 
Residual (rizi'dzjual), a. sto ostane 
Residuary legatee (rizi'dzueri le'gati'), n. glavni ba- 

stinik; onaj, komu pripada ostatak ostavstine 

nakon sto su ostali bastinici u oporuci imenova- 

ni primili svoje 
Residue (re'zidju), n. ostatak 
Resign (riza'jn), v. odstupiti ;napustiti; odreci se; 

povuci se 
Resignation (re'zigne'jsan), n. odstupanje; odstup; 

napustenje; odreknuce 
Resigned (riza'jnd), a. ponizan; pokoran; odan; po- 

pustljiv 
Resilience (rizi'liens), Resiliency (rizi'liensi), n. od- 

skok; uzmak 
Resin (re'zin), n. smola 
Resinous (re'zinas), a. smolast 
Resist (rizi'st), v. oprijeti se; protiviti se; usprotiviti 

se; odoljeti; prijeciti 
Resistance (rizi'stans), n. otpor; opiranje 
Resistible (rizi'stibl), a. odoljiv 
Resistless (rizi'stles), a. neodoljiv 
Resistlessness (rizi'stlesnes), n. neodoljivost 
Resoluble (re'zoljubl), a. topljiv 
Resolute ,(re'zoljut), a. odlucan; postojan; cvrst; 

stalan; hrabar; smion 
Resolutely (re'zoljutli), adv. odlucno; odvazno 
Resoluteness (re'zoljutnes), n. odlucnost; postoja- 

nost; pregnuce; odvaznost 
Resolution (re'zolju'san), n. rezolucija; rjesidba; ri- 

jesenje; odluka; odlucnost; postojanost; odvaz- 
nost; smionost R Resolvable 517 _ Resplendently Resolvable (riza'lvabl), a. razrjesiv 

Resolve (riza'lv), v. razrijesiti; odrijesiti; rastvoriti; 

rastopiti; odgonetati; zakljuciti; odluciti; — n. 

odluka; zakljucak; rijesenje 
Resonance (re'zonans), n. odzvanjanje 
Resort (rizo'rt), v. ici; uteci se; — n. utociste; ute- 

ciste; zboriste; molba 
Resound (riza'und), v. odzvanjati; odjeknuti; sla- 

viti; ■ — n. jeka; odjek 
Resource (riso'rs), n. pomoc; sredstvo; lijek; nacin; 

glavnica; novae 
Respect (rispe'kt), v. stovati; postivati; cijeniti; u- 

vaziti; ticati se; odnositi se; — n. stovanje; po- 

stivanje; paznja; odnosaj; sveza 
Respectable (rispe'ktabl), a. castan; posten; ugle- 

dan ; dobar 
Respectableness (rispe'ktablnes), Respectability (ri- 

spe'ktabi'liti), n. postivanje; cast; pristojnost; 

udvornost 
Respectably (rispe'ktabli), adv. dostojno; casno 
Respectful (rispe'ktful), a. smjeran; ponizan; poko- 

ran 
Respectfully (rispe'ktfuli), adv. stovanjem; smjerno; 

preponizno 
Respectfulness (rispe'ktfulnes), n. smjernost; prepo- 

niznost; udvornost; uljudnost 
Respecting (rispe'kting), prep, pogledom na; u po- 

gledu; o; za; po; sto se tice 
Respective (rispe'ktiv), a. odnosni; doticni 
Respectively (rispe'ktivli), adv. odnosno; u obziru; 

radi 
Respirable (rispa'jrabl), a. sto se moze udisati 
Respiration (re'spire'jsan), n. disanje 
Respire (rispa'er), v. dihati; disati 
Respite (re'spit), n. odgadjanje; odgoda; rok; vri- 

jeme; — v. odgoditi; podijeliti rok; dati vremena 
Resplendence (risple'ndens), Resplendenc)J (risple'n- 

densi), n. sjajnost; sjaj; blistanje 
Resplendent (risple'ndent), a. sjajan; blistav 
Resplendently (rispe'ndentli), adv. sjajno; blistavo E 

Respond — 518 — Restriction 

Respond (rispa'nd), v. odgovoriti; odgovarati; sla- 

gati se; zadovoljavati se 
Respondent (rispa'ndent), a. shodan; primjeren; — - 

n. tuzenik; optuzenik 
Response (rispa'ns), n. odgovaranje; odgovor 
Responsibility (rispa'nsibi'liti), Responsibleness (ris 

pa'nsiblnes), n. odgovornost 
Responsible (rispa'nsibl), a. odgovoran 
Responsibly (rispa'nsibli), adv. odgovorno 
Rest (rest), n. pocinak; odmor; pokoj; mir; doko- 

lica; prestanak; stanka; ostatak; ostali; — v. 

mirovati; pocivati; ostati; biti 
Restaurant (re'storant), n. gostiona; gostionica 
Restaurateur (re'sto'ra'to'r), n. gostionicar 
Restful (re'stful), a. miran; tih 
Resting-place (re'sting-ple'js), n. pocivaliste 
Restitution (re'stitju'san), n. popravljanje; povra- 

canje ; . naknad^a ; odm jena 
Restive (re'stiv), a. tvrdokoran; tvrdoglav; uporan, 

nepokoran 

Restively (re'stivli), adv. uporno; tvrdoglavo 
Restiveness (re'stivnes), n. upornost; tvrdoglavost; 

nepokornost 
Restless (re'stles), a. nemiran; nepociven 
Restlessly (re'stlesli), adv. nemirno; nepokojno 
Restlessness (re'stlesnes), n. nemir; nesan; nespava- 

nje; besanica 
Restoration (re'store'jsan), n. popravljanje 
Restorative (risto'rativ), a. krepak; potkrepljiv; — 

n. krijepljenje; potkrepa; lijek za ojacanje 
Restore (risto'r), v. povratiti; naknaditi; popraviti; 

oporaviti; izlijeciti 
Restrain (ristre'jn), v. suzdrzati; uzdrzavati; prijeci- 

ti; sustegnuti; ograniciti 
Restraint (ristre'jnt) n. sustezanje; stegnuce; ogra- 

nicenje; obuzdavanje 
Restrict (ristri'kt), v. stegnuti; ograniciti 
Restriction (ristri'ksan), n. stegnuce; ogranicenje R 

Result —519 — Retouch 

Result (riza'lt), v. slijediti; uslijediti; proizlaziti; — 

n. posljedak; konac; dogadjaj; uspjeh; plod 
Resume (re'zu'me'), n. kratak sadrzaj; izvod; izva- 

dak; prijegled 
Resume (rizju'm), v. natrag uzeti; snova otpoceti; 

preduzeti 
Resumption (riza'mpsan), n. ponovno preduzimanje 
Resurrection (re'zore'ksan), n. uskrsnuce; uskrs 
Resuscitate (risa'sitejt), v. oziviti; privesti zivotu 
Resuscitation (risa'site'jsan), n. ozivljenje 
Retail (rite'jl), v. na malo prodavati 
Retail (ri'tejl), n. prodaja na malo 
Retailer (rite'jlor), n. prodavalac na malo 
Retain (rite'jn), v. zadrzati; uzdrzati; drzati 
Retainer (rite'jnor), n. onaj, koji sto zadrzi; pristoj- 

ba; placa 
Retake (rite'jk), v. ponovno uzeti; zauzeti 
Retaliate (rita'liejt), v. uzvratiti milo za drago; na- 

platiti; odmazditi 
Retaliation (rita'lie'jsan), n. uzvracanje; uzvrat; na- 

plata; odmazda; osveta; kazna 
Retard (rita'rd), v. otezati; odvlaciti; usporiti; od- 

gadjati; prijeciti 
Retardation (ri'tarde'jsan), n. otezanje; zaustavlja- 

nje; odgadjanje; prijecenje; zapreka 
Retarder (rita'rdor), n. otezalac; zaustavljac 
Retch (rec ili ric), v. podizavati se; davati se na ba- 

canje (bljuvanje) 
Retention (rite'ncan), n. zadrzanje; drzanje; cuvanje 
Retentive (rite'ntiv), a. zadrzljiv 
Reticence (re'tisens), n. sutljivost; mucaljivost 
Reticent (re'tisent), a. sutljiv; mucaljiv 
Retinue (re'tinju), n. pratnja; pratioci 
Retire (rita'er), v. povuci se; potegnuti ndtrag 
Retirement (rita'erment), n. samoca; osgma; mir 
Retort (rito'rt), v. svinuti natrag; baciti jmtrag; ot- 

praviti ;odgqvoriti; — n. odgovor br^ ili domis- 

ljat; odgovor; retorta 
Retouch (rita'c), v. poljepsati; preinacitii preurediti It 

Retrace — 520 — Reunion 

Retrace (ritre'js), v. natrag slijediti; okrenuti 
Retract (ritra'kt), v. povuci natrag; uzeti natrag; o- 

pozvati; poreci 
Retraction (ritra'ksan), n. povlacenje; povucenje; 

poricanje; opoziv 
Retreat (ritri't), n, uzmak; uzmicanje; samoca; N za- 

klon; — v. povuci se; povlaciti se; uzmicati 
Retrench (ritre'nc), v. odrezati; odsjeci; smanjiti; 

skratiti 
Retrenchment (ritre'ncment), n. smanjenje; smanji- 

vanje; snizenje; odstranjenje 
Retribution (re'tribju'san), n. uzdarje; placa; nagra- 

da; odmazda 
Retrievable (ritri'vabl), a. nadoknadiv; ispravljiv; 

izljeciv 
Retrieve (ritrl'v), v. pronaci; opet postici; poluciti; 

ispraviti (zle posljedice) 
Retroact (ri'troa'kt ili re'troa'kt), v. djelovati natrag; 

raditi u protimbi 
Retroaction (ri'troa'ksan), n. ustuk; djelovati na- 

traske 
Retroactive (ri'troa'ktiv), a. sto djeluje natraske 
Retrograde (ri'trogrejd ili re'trogrejd), a. nazadan; 

— v. nazadovati; ici natraske 
Retrogression (ri'trogre'san), n. nazadovanje; naza- 

dak; povratak 
Retrospect (ri'trospekt ili re'trospekt), v. gledati na- 
trag 
Retrospect (ri'trospekt), Retrospection (ri'trospe'k- 

san), n. pogled na prosle stvari 
Retrospective (ri'trospe'ktiv), a. gledajuci natrag; 

odnoseci se na njesto, sto je proslo 
Retrovert (ri'trovort ili re'trovort), v. okrenuti na- 
trag 
Return (rito'rn), v. povratiti se; povratiti; uzvratiti; 

odgovoriti; — n. povratak; uzvrat; odgovor; vi- 

jest; glas 
Returnable (rito'rnabl), a. povratan; uzvratan 
Reunion (riju'njan), n. ponovno sjedinjenje R 

Reunite — 521 — Reversion 

Reunite (rijuna'jt), v. opet sjediniti 

Reveal (rivi'l), v. objaviti; otkriti; pokazati 

Reveille (reve'jlje), n. jutarnji poziv udaranjem u 

bubanj; poziv trublje 
Revel (re'vel), n. gozba; zabava; veselje; — v. vese- 

liti se; gostiti se; castiti se 
Revelation (re'vile'jsan), n. objavljenje; objava; ot- 

krice; pronalazak 
Reveler, Reveller (re'velor), n. raskosnik 
Revelry (re'velri), n. divlje veselje; gozba; cascenje 
Revenge (rive'ndz), v. osvetiti; okajati (koga) ; — n. 

osveta 
Revengeful (rive'ndzful), a. osvetljiv; zloban 
Revengefully (rive'ndzfuli), adv. zlobno 
Revengefulness (rive'ndzfulnes), n. osvetljivost; zlo- 

ba 
Revenue (re'vinju), n. dohodak; drzavno blago 
Reverberate (rivo'rborejt), v. odzvanjati; jeknuti; 

odsjaivati; odrazivati (svjetlo ili toplinu) ; raz- 

lijegati se 
Reverberation (rivo'rbore'jsan), n. odzvanjanje; raz- 

lijeganje; odsjaivanje; odrazivanje 
Revere (rivi'r), v. castiti; postovati; postivati; sla- 

viti; diciti 
Reverence (re'vorens), n. smjernost; postovanje 
Reverend (re'vorend), a. castan; velecasni 
Reverent (re'vorent), a. smjeran; ponizan 
Reverently (re'vorentli), adv. smjerno; ponizno 
Reverie (re'vori ili re'vori'), n. sanjarenje; sanjar- 

stvo 
Reversal (rivo'rsal), n. promjena; preinaka; mijenja- 

nje 
Reverse (rivo'rs), v. prevrnuti; okrenuti; izvratiti; 

prebaciti; promijeniti; srusiti; oboriti; — n. pro- 

tivna strana; potpuna promjena; nesreca; kob; 

■ — a. okrenut; protivan 
Reversely (rivo'rsli), adv. okrenuto; obrnuto; pro- 

tivno 
Reversion (rivo'rsan), n. povracaj posjeda darova- E 

Revert — 522 — Revolutionary 

telju ili njegovim bastinicima; pravo na buduci 
posjed; cekanje 
Revert (rivo'rt), v. okrenuti; promijeniti; povratiti 

se 
Revertible (rivo'rtibl), a. povratljiv 
Revery (re'vori), n. sanjarija 

Revest (rive'st), v. opet obuci; staviti ponovno u po- 
sjed ili sluzbu; povratiti se prvasnjem vlasniku 
Review (rivju') v. pregledavati; pomno ispitivati; — 
n. opetovanje; pregledavanje; kritika; pregleda- 
vanje ceta; casopis 
Reviewer (rivju'or), n. pregledavatelj 
Revile (riva'el), v. grditi; ruziti; obruziti; ogovarati 
Revisal (riva'jzal), n. prijegled; razgledanje; revizija 
Revise (riva'jz), v. pregledavati; ispravljati; razvi- 

djeti; — n. drugi otisak nakon ispravljenja 
Revizer (riva'jzor), n. preobradjivac; ispravitelj, 

pregledavatelj 
Revision (rivi'zan), n. prijegled; revizija 
Revival (riva'jval), n. ozivljenje; probudjenje 
Revive (riva'jv), v. opet oziviti; povratiti zivotu; 

probuditi; oduseviti 
Revivification (rivi'vifike'jsan), n. ponovno ozivlje- 
nje; ozivljavanje 
Revivify (rivi'vifaj), v. ponovno oziviti, probuditi 
Revocable (re'vokabl), a. oporeciv; opozovan 
Revocableness (re'vokablnes), Revocability (re'vo- 

kabi'liti), n. oporecnost; opozovnost 
Revocation (re'voke'jsan), n. poricanje; opoziv 
Revoke (rivo'k), v. opozvati; oporeci; ukinuti; uni- 

stiti; promijeniti 
Revolt (rivo'lt ili riva'lt), v. pobuniti se; odredi se 

vjernosti; — n. pobuna; buna; ustanak 
Revolter (rivo'ltor), n. buntovnik; ustasa 
Revolution (re'volju'san), n. revolucija; prevrat; bu- 
na; okretanje: obrtanje 
Revolutionary (re'volju'saneri), a. prevratni; bunto- 
vni B 

Revolutionist — 523 — Rich 

Revolutionist (re'volju'sanist), n. revolucijonarac ; 

prevratnik; buntovnik 
Revolutionize (re'volju'sanajz), v. potpuno promi- 

jeniti; dignuti 
Revolve (riva'lv), v. okretati se; okretati; valjati; o- 

brtati 
Revolver (riva'lvor), n. samokres 
Revulsion (riva'lsan), n. zadrzavanje; izvodjenje; 

odvratnost; preokret 
Reward (riua'rd), v. uzvratiti; naplatiti; nagraditi; 

— n. uzvrat; nagrada; placa; dokaz postovanja 
Reynard (re'jnord), n. lisica 
Rhetoric (re'torik), n. retorika; govornistvo; rjeci- 

tost 
Rhetorical (rita'rikal), a. retorican; rjecit 
Rheum (rum), n. hunjavica; voda, koja tece iz nosa 

ili ociju, kada je covjek prehladjen 
Rheumatic (ruma'tik), a. kostobolni; reumatican; — 

n. onaj, koji trpi od kostobolje 
Rheumatism (ru'matizm), n. kostobolja; trganje; re- 

umatizam 
Rhinoceros (rajna'siras), n. nosorog 
Rhomb (ramb ili ram), n. cetverac 
Rhubarb (ru'barb), n. rabarbara 
Rhyme (rajm), n. srok; rima; — v. praviti srokovo; 

slagati stihove 
Rhymer (ra'jmor), n. stihotvorac; nadripjesnik 
Rhytm (ritm), n. skladnost; simetrija 
Rib (rib), n. rebro; zila u listu 

Ribald (ri'bald), n. kurvic; bludnik; razuzdan co- 
vjek; — a. oduran; gadan; gnjusan; nizak 
Ribaldry (ri'baldri), n. prost, razuzdan govor; odur- 

nost 
Ribbon (ri'ban), n. vrpca; uzica; — v. okititi vrpca- 

ma; isprugati 
Rice (rajs), n. riza 

Rich (ric), a. bogat; dobro opskrbljen; plodan; obi- 
Ian; ziv; jasan R 

Riches — 5 24 — Right 

— — — — . — — % 

Riches (ri'cez), n. bogatstvo; blago; obilje; izobilje; 

punoca 
Richly (ri'cli), adv. bogato; obiljno 
Richness (ri'cnes), n. bogatstvo; punoca; izobilje; 

plodnost 
Rick (rik), n. plast; stov 
Rickety (ri'keti), a. slab; krhak; klimav 
Rid (rid), v. rijesiti; otpraviti; ukloniti; osloboditi 
Riddance (ri'dans), n. oslobodjenje; izbavljenje; po- 

bjegnuce 
Riddle (ridl), n. zagonetka; reseto; • — v. odgonetati; 

rijesiti zagonetku; resetati; probiti; probusiti 
Ride (rajd), v. jasiti; voziti se; — n. jahanje; voznja 
Rider (ra'jdor), n. jahac; konjanik; konjik; prilog, 

dodatak 
Ridge (ridz), n. vrh; vrsak; siljak; izvisak; — v. 

nadvisiti; brazdati 
Ridicule (ri'dikjul), n. ismjehivanje; podrugivanje, 

ruganje; — v. ismjehavati; ismjehivati; podru- 

givati se; rugati se 
Ridiculous (ridi'kjulas), a. smijesan 
Ridiculously (ridi'kjulasli), adv. smijesno 
Ridiculousness (ridi'kjulasnes), n. smijesnost 
Rife (rajf), a. rasprostranjen; rasiren; razglasen; o- 

bilan; obilat 
Rifeness (ra'jfnes), n. obilnost; punoca 
Rifle (rajfl), v. orobiti ;opljackati; zlijebiti; brazditi; 

brusiti kosu; — n. puska; brus (za kosu itd.) 
Rifleman (ra'jflman), n. puskar; streljac; lovac 
Rift (rift), n. pukotina; grebotina; — v. izdrijeti; 

rascijepati; raskoliti 
Rig (rig), v. obuci; oblaciti; odijevati; — n. odijelo; 

ruho; ures; nakit 
Rigger (ri'gor), n. oprematelj 
Rigging (ri'ging), n. konopi; uzeta; odijelo 
Right (rajt), a. pravi; ispravan; pravedan; istinit; 

zbiljski; desni; — adv. upravo; uspravno; rav- 

no; pravedno; istinito; — n. pravo; pravica; 

ispravnost; desna strana; — v. ispraviti; us- 

praviti R 

Rightangled — 525 — Ringdove 

Rightangled (ra'jta'ngld), a. pravokutan 

Righteous (ra'jcas), a. pravedan; pravican; po§ten; 

krepostan; dobar; valjan 
Righteously (ra'jcasli), adv. pravedno; pravicno; po- 

steno; valjano 
Righteousness (ra'jcasnes), n. pravicnost; postenje; 

valjanost 
Rightful (ra'jtful), a. prav; pravedan; zakonit; isti- 

nit; pravovaljan 
Rightfully (ra'jtfuli), adv. pravom; zakonito; u istinu 
Righthanded (ra'jtha'nded), a. rabeci desnu ruku 
Rightly (ra'jtli), adv. po pravu; u istinu; zaista; do- 

ista 
Rigid (ri'dzid), a. okorio; tvrd ; uporan; nepopust- 

ljiv; strog; zestok 
Rigidly (ri'dzidli), adv. uporno; strogo; nepopustljivo 
Rigidness (ri'dzidnes), Rigidity (ridzi'diti), n. upor- 

nost; nepopustljivost; strogost; tocnost; zestina 
Rigmarole (ri'gmarol), n. glupi govor; glupost; — a. 

glup; naivan; djetinski 
Rigor (ri'gor), n. strogost; ukocenost; tocnost 
Rigorous (ri'goras), a. strog; neslomljiv; ostar; ze- 
stok; tocan 
Rigorously (ri'gorasli), adv. strogo; ostro; zestoko, 

toeno 
Rigorousness (ri'gorasnes), n. strogost; cvrstoca; ja- 

kost; tvrdoca 
Rill (ril), n. potocic; rijecica 
Rim (rim), n. kraj; okrajak; obod; obruc; kolut; ka- 

rika 
Rime (rajm), n. mraz; puklina; — v. smrzavati se 
Rimple (rimpl), n. nabor; — v. nabrati 
Rind (rajnd), n. koza; kora; ljuska 
Ring (ring), n. prsten; karika; kolut; kolo; okrug; 

zvuk; zveka; zujanje; glas; — v. uvijati; kovr- 

5ati; zvoniti; zveketati; zveeati 
Ringdove (ri'ngda'v), n. sumski golub sa bijelim ko- 

lutom oko vrata R 

Ring finger — 526 — Rival 

Ring finger (ri'ng fi'ngor), n. prstenjak (tre£i prst 

na lijevoj ruci, na koji se stavlja vjencani prsten) 
Ringleader (ri'ngli'dor), n. kolovodja 
Ringlet (ri'nglet), n. kolutic; kovrcak (kose) 
Rinse (rins), v. plakati (sudje, case); isprati; ispla- 

kati ; isplahnuti 
Riot (ra'jat), n. buka; vika; buna; pobuna; ustanak; 

— v. buciti; castiti se; pobuniti se; prouzrociti 

ustanak 
Rioter (ra'jator), n. raskosnik; pobunjenik; ustasa 
Riotous (ra'jatas), a. raskosan; razuzdan; raspus- 

ten; buntovan; buntovnicki; ustaski 
Riotously (ra'jatasli), adv. raspusteno; razuzdano; 

buntovno 
Rip (rip), v. kidati; trgati; cupati; razderati 
Riparian (ripe'jrian), a. obalni 
Ripe rajp), a. zrio; dozrio; potpun 
Ripely (ra'jpli), adv. zrelo 
Ripen (rajpn), v. zoriti; dozrijevati; usposobiti; pri- 

pravljati 
Ripple (ripl), n. zubor; zamor 

Rise (rajz), v. dici se; dignuti se; podici se; uzdici se 
Rise (rajs ili rajz), n. dizanje; promaknu6e; pove- 

canje; pomnozanje 
Risible (ri'zibl), a. smijesan 
Risibleness (ri'ziblnes), Risibility (ri'zibi'liti), n. smi- 

jesnost 
Risibly (ri'zibli), adv. smijesno 
Risk (risk), n. pogibao; opasnost; izlaganje; — v. iz- 

loziti, izlagati pogibli; usuditi se 
Risky (ri'ski), a. pogibeljan; opasan 
Rite (rajt), n. obred; obdrzavanje; navada; obicaj 
Ritual (ri'cjual), a. obredni; svecan; — n. ritual; ob- 

rednik 
Ritual ly (ri'5juali), adv. svecano; obredno 
Rival (ra'jval), n. takmac; suparnik; — a. protivan; 

neprijateljski; natjecajni; — v. takmiti se; nad- 

metati se; natjecati se R 

Rivalry — 527 — Rodent 

Rivalry (ra'jvalri), Rivalship (ra'jvalsip), n. takme- 

nje; nadmetanje; natjecanje; borba; trvenje 
Rive (rajv), v. razbiti; raspuci se; kalati; raskoliti 

se; rascijepati 
River (ri'vor), n. rijeka 
Rivet (ri'vet), n. cavao; klincic; — v. zakovati; za- 

biti cavle 
Rivulet (ri'vjulet), n. rijecica 
Roach (ro'uc), n. zohar 
Road (ro'ud), n. drum; cesta; put 
Roam (rom), v. tumarati; lutati; putovati 
Roamer (ro'mor), n. putnik 
Roan (ron), a. saren; — n. cilas; djogat 
Roar (ror), v. vikati; derati se; buciti; kricati; vri- 

stati; — n. buka; krika; vika; dreka; urnebes; 

rikanje; mukanje 
Roast (ro'ust), v. prziti; peei; ispeci; peci se; — a. 

pecen; isprzen; — n. pecenka; pecivo 
Rob (rab), v. orobiti; pljackati; krasti 
Robber (ra'bor), n. razbojnik; tat 
Robbery (ra'bori), n. razbojnistvo; kradja; pljacka- 

nje; plijenjenje; gusarstvo 
Robe (rob), n. haljina (sa skutom) ; svecana odora; 

uniforma 
Robust (roba'st), a. snazan; krepak; cil; krupan; jak; 

mocan ; zdrav 
Robustly (roba'stli), adv. snazno; krepko; mocno 
Robustness (roba'stnes), n. moc; snaga; sila 
Rock (rak), n. hrid; stijena; krs; litica; greben; ka- 

men; preslica; — v. drmati; podrmati; tresti; 

tresti se; zibati; ljuljati se 
Rocker (ra'kor), n. zipka; ljuljajuci stolac 
Rocket (ra'ket), n. praskavica; raketa 
Rocking-chair (ra'king-ca'r), n. njihaci stolac 
Rocking-horse (ra'king-ho'rs), n. njihaci konj 
Rocky (ra'ki), a. krsan; grebenast; kamenit; loman 
Rod (rad), n. sipka; siba; prut; stap; palica 
Rodent (ro'dent), n. glodavac R 

Rodomontade — 528 — Roofless 

Rodomontade (ra'domante'jd), n. hvastanje; hvali- 

sanje; — v. hvalisati se 
Roe (ro), n. srna; ikra; mrijest 
Rogation (roge'jsan), n. molba; molitva; prosnja; li- 

tanije 
Rogue (rog), n. deran; ugursuz; vragoljan; banga- 

loz; lopov; hulja; lupez 
Roguery (ro'gori), n. lopovstvo; lupestina; vragolija 
Roguish (ro'gis), a. lupeski; vragoljast; nestasan 
Roguishly (ro'gisli), adv. lupeski; vragoljasto 
Roister (ro'jstor), Roisterer (ro'jstoror), n. hvasta- 

vac; hvalisavac 
Role (rol), n. uloga 
Roll (rol), v. valjati; koturati; roljati; koturati se; 

— n. valjanje; koturanje; valjak; valj; kotur; 

klupko; spisak 
Roller (ro'lor), n. valjak; kotur; vreteno 
Roman (ro'man), a. rimski; rimokatolicki ; — n. Rim- 
ljanin 
Roman Catholic (ro'man ka'tolik), n. rimokatolik 
Romance (roma'ns), n. roman; — v. pisati romane 
Romancer (roma'nsor), n. romanopisac 
Romanize (ro'manajz), v. okrenuti na katolieku vjeru 
Romantic (roma'ntik), a. romantican; izmisljen; 

dirljiv 
Romantically (roma'ntikali), adv. romanticno 
Romany (ra'mani), n. ciganin; ciganski jezik 
Romish (ro'mis), a. rimski 
Romp (ramp), v. skakati, igrati se buceci; — n. ne- 

stasna, vragoljasta djevojka 
Rompish (ra'mpis), a. raspusten; razuzdan; divlji 
Rompishly (ra'mpisli), adv. raspusteno; divlje 
Rompishness (ra'mpisnes), n. raspustenost; razuzda- 

nost 
Rood (rud), n. raspelo; stap; kolac; cetvrt rali 
Roof (ruf), n. krov; — v. p^kriti krovom; zakloniti, 

pokriti; pokrivati 
Roofless (ru'fles), a. bez krova; bez krovista; bez 

ku6ista R 

Rook — 529 — Rotten 

Rook (ruk), n. toranj; kula; top (u sahu); — v. va- 

rati; prevariti 
Room (rum), n. soba; mjesto; prostor; — v. sta- 

novati 
Roominess (ru'mines), n. prostranost 
Roomy (ru'mi), a. prostran; sirok 
Roost (rust), n. drvo, na kojem ptice* spavaju nocu; 

ptice; perad; — v. pocivati; smjestiti se 
Rooster (ru'stor), n. kokot 
Root (rut), n. korjen; zila; — v. ukorijeniti se; za- 

hvatiti cvrst korijen; usaditi; iskorijeniti 
Rooted (ru'ted), a. ukorjenjen 
Rooty (rii'ti), a. korjenit 
Rope (rop), n. uze; konop; konopac 
Rope-maker (ro'p-me'jkr), n. uzar; konopar 
Ropery (ro'pori), Ropewalk (ro'pua'k), n. uzarstvo; 

uzarnica 
Ropy (ro'pi), a. zilav; krut; gnjecav 
Rosary (ro'zari), n. krunica; cislo; ruzicnjak 
Rose (roz), n. ruza; ruzicasta boja 
Roseate (ro'ziet), a. pun ruza; ruzicast 
Rosebud (ro'zba'd), n. ruzni pupoljak 
Rosebush (ro'zbu's), n. ruzin grm 
Rosemary (ro'zmeri), n. ruzmarin 
Rosin (ra'zin), n. smola; — v. namazati smolom 
Rosiny (ra'zini), a. smolast 
Roster (ra'stor), n. popis casnika, red vojnickih du- 

znosti 
Rosy (ro'zi), a. ruzicast; erven 
Rot (rat), v. gnjiliti; raspadati se; trunuti; — n. 

truhlost; gnjiloca 
Rotary (ro'tari), a. okretajuci se poput kotaca oko 

svoje osi 
Rotate (ro'tejt), v. okretati se oko svoje osi; vrtjeti se 
Rotation (rote'jsan), n. optok; okretanje; promjena 
Rote (rot), n. opetovanje rijeci bez paznje na njiho- 

vo znacenje 
Rotten (ratn), a. gnjio; pokvaren; nezdrav; izdaj- 

niCki Rottenness — 530 — Rowel 

Rottenness (ra'tnes), n. gnjilost; pokvarenost; ne- 

zdravost 
Rotund (rota'nd), a. okrugao; obao; potpun 
Rotundness (rota'ndnes), Rotundity (rota'nditi), n. 

oblina; okruglost 
Rouge (rtiz), a. erven; — n. rumenilo; licilo; plastilo 
Rough (raf), a" hrapav; ritav; surov; neotesan; pr- 

njav; kosmat; ostar; ruzan; neugodan; — v. o- 

hrapaviti; nacrtati; sastaviti; sloziti 
Roughdraw (ra'fdra'), v. skicirati; nacrtati; sasta- 
viti 
Roughen (rafn), v. ohrapaviti; biti surov 
Roughly (ra'fli), adv. grubo; surovo; neotesano; e- 

stro; ruzno 
Roughness ' (ra'fnes), n. hrapavost; surovost; neote- 

sanost; ritavost; prnjavost 
Round (ra'und), a. okrugao; obao; pun; potpun; ve- 

lik; siguran; odlucan; — n. okruglina; krug; ko- 

lo; prijeeka na ljestvama; — adv. naokolo; o- 

kruglo; okolo 
Roundabout (ra'undaba'ut), a. neizmjeran; neupra- 

van; okolisan; — adv. okolo 
Rounding (ra'unding), Raundish (ra'undis), a. okru- 

gljast 
Roundness (ra'undnes), n. oblina; okruglost 
Rouse (ra'uz), v. buditi; probuditi; pobuditi; pod- 

jariti; potaknuti; pokrenuti 
Rout (raut), n. ceta; copor; gomila; povorka; buka; 

vika; dreka; — v. prekinuti redove (vojske) ; 

natjerati u bijeg- 
Route (rut ili ra'ut), n. put; stupanje 
Routine (ruti'n), n. navadni rad, posao 
Rove (rov), v. potucati se; tumarati; provuci 
Rover (ro'vor), n. skitnica; potucalo 
Row (ro'u), n. niz; red; vrsta; povorka; veslanje; 

izlet na camcu; — v. veslati 
Row (ra'u), n. buna; vika; pravdanje; svadjanje 
Rowdy (ra'udi), n. vikac; svadljivac 
Rowel (ra'uel), n. kotacic na ostrugi R 

Rower — 531 — Ruffle 

Rower (ro'uor), n. veslac, vozar 

Royal (ro'jal), a. kraljevski; velicanstven; sjajan 

Royally (ro'jali), adv. kraljevski; velicanstveno; 

sjajno 
Royalty (ro'jalti), n. kraljevstvo; kraljevina; porez; 

odredjena svota, koja se placa vlasniku patenta 
. za rabljenje istoga 
Rub (rab), v. trti; brisati; mazati; — n. trenje; tr- 

venje; ribanje; mazanje; brisanje; sala 
Rubber (ra'bor), n. brisaljka; gumija; turpija 
Rubbish (ra'bis), n. otpad; odmetci; strugotina; sta- 

rez; tralje; smet; smece; gad 
Rubicund (ru'bikand), a. tamnocrven 
Ruble (rubl), n. rubalj (ruski novae, koji vrijedi po 

prilici sestdeset centi) 
Rubric (ru'brik), n. stupac; naslov; naziv 
Ruby (ru'bi) n. rubin (dragocjeni kamen) ; — a. erven 
Ructation (rakte'jsan), n. podrigavanje 
Rudder (ra'dor), n. kruna; korman; kormilo 
Ruddiness (ra'dines), n. crvenilo; rumenilo; rumen 
Ruddy (ra'di), a. erven; rumen 
Rude (rud), a. hrapav; neotesan; surov; strog; os- 

tar; prost; neugladjen 
Rudely (ru'dli), adv. surovo; ostro; prosto; neotesa- 

no; neugladjeno 
Rudeness (ru'dnes), n. hrapavost; neotesanost; neiz- 

djelanost; neugladjenost; prostota 
Rudiment (ru'diment), n. zacetak; pocetak 
Rue (ru), n. rutva; rutvica; gorkost; gorcina; bol; 

tuga; — v. tuziti; tugovati; zaliti; okajati 
Rueful (ru'ful), a. zalostan; tuzan; jadan; neveseo 
Ruefully (ru'fuli), adv. zalosno; tuzno; tugaljivo 
Ruefulness (rii'fulnes), n. zalost; tuga; tugaljivost; 

jad 
Ruff (raf), n. nabrana ogrlica; nabor 
Ruffian (ra'fjan ili ra'fian), n. svadljivac; kavkadzi- 
ja; lupez; hajduk; ubojica; — a. surov; neote- 
san; divlji; skotski; -zivinski 
Ruffle (rafl), v. nabirati; sklopiti; previti; zgnje- R 

Rufous — 532 — Rumor 

citi; zguzvati; rascupati; poremetiti; uzbuditi; 

— n. nabrana ogrlica; narucka; uzbudjenje; uz- 

budjenost 
Rufous (rju'fas), a. crvenkast; rdjav 
Rug (rag), n. pokrivaca 
Rugged (ra'ged), a. hrapav; ritav; prnjav; osoran, 

surov; neotesan; ruzan; neugodan; cupav 
Reggedly (ra'gedli), adv. osorno; neotesano; ruzno; 

neugodno; hrapavo 
Ruggedness (ra'gednes), n. hrapavost; surovost; ne- 

otesanost; osornost 
Rugose (rugo's), a. naboran; nabran 
Ruin (ru'in), n. rusenje; unistenje; propast; pre- 

vrat; poraz; rusevina; — v. porusiti; unistiti; 

upropastiti; poraziti; poginuti 
Ruinous (ru'inas), a. stetan; opasan; poguban; ra- 

zoran; prevratan 
Ruinously (ru'inasli), a. stetno; pogubno; razorno; 

prevratno 
Ruinousness (ru'inasnes), n. pogubnost; razornost; 

stetnost 
Rule (rul), n. pravilo; propis; crtalo; — v. crtati; 

voditi; upravljati; utvrditi; odrediti 
Ruler (ru'lor), n. upravitelj; vladar; crtalo 
Rum (ram), n. rum; rakija od secera 
Rumble (rambl), v. lupati; stropotati; zvecati; tut- 

njeti; — n. stropot; tutnjava 
Ruminant (ru'minant), a. prezivajuci; — n. preziva- 

juca zivotinja 
Ruminate (ru'minejt), v. prezivati; zvakati; razma- 

trati; promisljavat . 
Rumination (ru'mine'jsan), n. prezivanje; zvakanje; 

razmatran je ; promisljan je 
Ruminator (ru'mine'jtor), n. prezivalac; razmatrac; 

premisljac 
Rummage (ra'medz), n. premetacina; — v. premeta- 

ti; tocno istrazivati, ispitivati 
Rumor (ru'mor), n. glas; glasina; — v. raznijeti glas; 

rasturiti vijest; govoriti Hump — 533 — Rut 

Rump (ramp), n. straznji dio (u zivotinje) 
Rumple (rampl), v. mrstiti se; narozati se; zguz- 

vati; — n. bora; nabor 
Run (ran), v. trcati; bjezati; zuriti se; teci; taliti 

se; rukovoditi; upravljati; voditi; — n. trcanje; 

tijek; tok; posljedica 
Runaway (ra'naue'j), n. prebjeg; uskok; bjegunac 
Rung (rang), n. prijecka na ljestvama 
Runlet (ra'nlet), n. rijecica; potok 

Runner (ra'nor), n. trkac; teklic; vjesnik; glasonosa 
Rupture (ra'pcur), n. proder; kila; prolom; — v. 

razbiti; skrhati; slomiti 
Rural (ru'ral), a. seoski; poljski 
Ruse (ruz), n. varka; prevara 
Ruse de guerre (ru'z de ga'r), n. ratna varka 
Rush (ras), n. navala; tiska; hitnja; rogoz; sit; — 

v. skociti; jurnuti; zaletiti se; sunovratiti se 
Rusk (rask), n. dvopek; peksimet 
Russ (ras), n. Rus; ruski jezik 
Russet (ra'set), a. tamnocrven; visnjev 
Russian (ra'san ili ru'san), a. ruski; > — n. Rus; ru- 
ski jezik 
Rust (rast), n. rdja; pljesan; mahovina; — v. rdja- 

ti; zardjati; pljesniviti se; popljesniviti 
Rustic (ra'stik), a. seljacki; seoski; poljski; surov; 

prostacki; posten; — n. seljak; seljanin; ratar 
Rustically (ra'stikali), adv. po seljacki; prostacki 
Rusticate (ra'stikejt), v. zivjeti na selu; prognati z 

mjesta 
Rustication (ra'stike'jsan), n. seoski zivot 
Rusticity (rasti'siti), n. seljastvo; prostota; jedno- 

stavnost 
Rustle (rasl), v. sustati; suskati; zamoriti; — n. su- 

stanje; sustaj 
Rusty (ra'sti), a. rdjav; pljesniv 
Rut (rat), n. bukarenje; prcanje zivotinja, osobito 

jelena; kolovoz; trag' od kotaca; — v. tjerati se; 

bukariti se B 

Ruth — 534 — Sacristy 

Ruth (rut), n. sazaljenje; samilost 
Ruthless (ru'tles), a. okrutan; nemilosrdan 
Ruthlessly (ru'tlesli), adv. okrutno; nemilosrdno 
Ruthlessness (ru'tlesnes), n. okrutnost; nemilosrd- 

nost 
Rye (raj), n. raz; rz 
Ryot (ra'jat), n. seljak iz Istocne Indije Sabaoth (sa'beat ili sabe'jat), n. vojske (zid. rijec) 
Sabbath (sa'bat), n. subota; zidovski zapovjedni dan 

pocinka i svetkovanja 
Saber, Sabre (sejbr), n. sablja; — v. sjeci sabljom 
Sabian (se'jbian), a. sabinski; — n. Sabinac; onaj, 

koji se klanja nebeskim tjelesima 
Sable (sejbl), n. zrdav; samur; — a. crn 
Sabot (sa'bo'), n. drvena cipela 
Sabre (sejbr), n. sablja 

Sac (sak), n. mosnja; vreca; torba; tobolac 
Saccharine (sa'karin), a. secernast; sladak 
Sacerdotal (sa'sordo'tal), a. svecenicki 
Sachem (se'jcem), n. poglavica Indijanaca 
Sack (sak), n. vreca; torba; dzep; tobolac; kesa; 

mosnja; ime slatkog spanjolskog vina; plijenje- 

nje; pljackanje; haranje; — v. staviti u vrecu; 

pljackati; plijeniti; harati 
Sacrament (sa'krament), n. sakramenat; svetootaj- 

stvo; zadnja vecera 
Sacred (se'jkred), a. svet; casni 
Sacredly (se'jkredli), adv. sveto 
Sacredness (se'jkrednes), n. svetost 
Sacrifice (sa'krifajz), n. zrtva; prinos; — v. zrtvo- 

vati; prinasati zrtvu; posvetiti 
Sacrilege (sa'kriledz), n. svetogrdje 
Sacrilegious (sa'krili'dzas), a. bezakon; bezbozan, 

poganski 
Sacristan (sa'kristan), n. crkvenjak; zvonar 
Sacristy (sa'kristi), n. sakristija Sad — 535 — Sal 

Sad (sad), a. zalostan; turoban; nujan; bolan 

Sadden (sadn), v. ozalostiti; rastuziti 

Saddle (sadl), n. sedlo; samar; — v. osedlati; sedla- 

ti; samariti 
Saddler (sa'dlor), n. sedlar 

Saddlery (sa'dlori), n. sedlarski obrt; sedlarska roba 
Sadducee (sa'djusi), n. Saducej (pripadnik zidovske 

sekte, koja nijece uskrsnuce) 
Sadly (sa'dli), adv. na zalost; zalosno; turobno 
Sadness (sa'dnes), n. zalost; nujnost 
Safe (sejf), a. siguran; stalan; istinit; pouzdan; ne- 

povrijedjen; — n. blagajnica; blagajna 
Safe-conduct (se'jf-ka'ndakt), n. provodno pismo 
Safeguard (se'jfga'rd), n. zaklon; okrilje; obrana; za- 

stita; straza 
Safely (se'jfli), adv. sigurno; pouzdano 
Safeness (se'jfnes), n. sigurnost; pouzdan je; jamstvo 
Safety (se'jfti), n. sigurnost; povjerenje 
Saffron (sa'fran), n. safran; — a. zut 
Sag (sag), v. uleci se; propadati 
Sagacious (sage'jsas), a. ostrouman; lukav; brz; mu- 

dar 
Sagaciously (sage'jsasli), adv. ostroumno; domisljai".o 
Sagaciousness (sage'jsasnes), Sagacity (saga'siti), a. 

ostroumnost; ostroumlje 
Sage (sejdz), n. slavulja; zalfija; mudrac; — a. mu- 

dar; lukav; razborit 
Sago (se'jgo), n. sago 
Said (sed), a. spomenut; govoren 
Sail (sejl), n. jedro; vjetrilo; brod; galija; putova- 

nje vodom; — v. jedriti; zajedriti; krenuti na pu- 

tovanje; zaploviti 
Sailer (se'jlor), n. brod; jedrenjaca 
Sailor (se'jlor), n. niornar; pomorac; brodar 
Saint (sejnt), a. svet; blazen; — n. svetac; — v. pro- 

glasiti svecem 
Saintly (se'jntli), a. poput sveca 
Sake (sejk), n. stvar; cilj; svrha; volja 
Sal (sal), n. so; sol s 

Salable — 536 — Salutariness Salable (se'jlabl), a. prodajan 

Salableness (se'jlablnes), n. prodajnost 

Sala'bly (se'jlabli), adv. prodajno 

Salacious (sale'jsas), a. pohotan; raskalasen 

Salacity (sala'siti), n. pohota 

Salad (sa'lad), n. salata; locika 

Salamander (sa'lama'ndr), n. dazdenjak; burnik 

Salary (sa'lari), n. placa 

Sale (sejl), n. prodaja 

Salesman (se'jlzman), n. prodavalac; prodavatelj 

Salic (sa'lik), a. prema zakonu, koji iskljucuje zene 

od bastine 
Salient (se'jlient), a. izbocen; vidljiv 
Saliferous (sali'foras), a. solnat 
Saline (se'jlajn ili sala'jn), a. slan; solan; — n. soli- 

lo; solana 
Saliva (sala'jva), n. slina; pljuvacka 
Salival (sala'jval), Salivary (sa'liveri), a. slinav 
Salivate (sa'livejt), v. sliniti 
Salivation (sa'live'jsan), n. slinjenje 
Sallow (sa'lo), a. blijed 
Sallowness (sa'lounes), n. bljedilo 
Sally (sa'li), v. iskociti; prodrijeti; poletiti; navaliti; 

— n. provala; otskok; izlet 
Salmon (sa'man), n. losos 

Saloon (salu'n), n. dvorana za primanje; krcma 
Salt (salt), n. so; sol; — a. slan; solnat; — v. soliti 
Saltish (sa'ltis), a. ponjesto slan; slankast 
Saltless (sa'ltles), a. neslan 
Saltly (saltli), adv. slano 
Saltness (sa'ltnes), n. slanost 
Saltpeter, Saltpetre (sa'ltpi'tor), n. salitra 
Salty (salti), a. njesto slano 
Salubrious (salju'brias), a. zdrav; zdravstven 
Salubriously (salju'briasli), adv. zdravo 
Salubriousness (salju'briasnes), Salubrity (salju'bri- 

ti), n. zdravstvo 
Salutariness (sa'luterines), n. ljekovitost; koristono- 

snost s 

Salutary — 53? — Sanctum 

Salutary (sa'luteri), a. ljekovit; zdravstven; zdrav; 
koristonosan 

Salutation (sa'ljute'jsan), n. pozdrav; pozdravljenje 

Salute (salju't), v. pozdraviti; pozdravljati; — n. po- 
zdrav; pozdravljenje 

Saluter (salju'tor), n. onaj, koji pozdravlja 

Salvage (sa'lvedz), n. nagrada za spasenje broda; 
spasen posjed 

Salvation (salve' jsan), n. spas; spasenje; spasava- 
nje; otkupljenje 

Salve (sav), n. mast; melem; — v. mazati; pomazati 

Salver (sa'lvor), n. sluzavnik; tanjur, na kojem se 
sto ponudi 

Salvo (sa'lvo), n. salva; pozdrav; pucnjava u pocast 

Same (sejm), a. isti; istovjetan; slican 

Sameness (se'jmnes), n. jednakost; jednolicnost; mo- 
notonija 

Samp (samp), n. kukuruzna kasa 

Sample (sampl), n. primjerak; uzorak; primjer; po- 
kus 

Sanable (sa'nabl), a. izljeciv 

Sanability (sa'nabi'liti), n. izljecivost 

Sanative (sa'nativ), Sanatory (sa'natori), a. ljeko- 
vit; zdravstven 

Sanctification (sa'nktif ike' jsan), n. posvecenje 

Sanctifier (sa'nktif a'er), n. posvetitelj 

Sanctify (sa'nktifaj), v. posvetiti; posvecivati 

Sanctimonious (sa'nktimo'nias), a. svet; pobozan; li- 
cemjeran 

Sanctimoniously (sa'nktimo'niasli), adv. sveto; lice- 
mjerno 

Sanctimoniousness (sa'nktimo'niasnes), Sanctimony 
(sa'nktimoni), n. svetost; licemjerstvo 

Sanction (sa'nksan), n. potvrdjenje; odobrenje; — v. 
potvrditi; odobriti 

Sanctitude (sa'nktitjud), Sanctity (sa'nktiti), n. sve- 
tost 

Sanctuary (sa'nkcueri), n. svetiste; svetinja 

Sanctum (sa'nktam), n. sveto mjesto s 

Sand — 538 — Saponaceous 

Sand (sand), n pjesak; • — v. posipati pjeskom 

Sandal (sa'ndal), n. sandala 

Sandiness (sa'ndines), n. pjeskovitost 

Sandstone (sa'ndsto'n), n. pjescani kamen 

Sandwich (sa'nduic), n. dva komada kruha, medju 

koja se metne maslac, meso, sir itd. 
Sandy (sa'ndi), a. pjeskovit 
Sane (sejn), a. pri zdravoj pameti, svjesti; zdrav; 

sredjen 
Sanely (se'jnli), adv. zdravo; mudro; pametno 
Saneness (se'jnes), Sanity (sa'niti), n. mudrost; pa- 
met; dobro 
Sangfroid (sa'nfrua/), n. hladnokrvnost; hladnoca 
Sanguinary (sa'nguineri), a. krvav; krvolocan; raz- 

bojnicki 
Sanguine (sa'nguin), a. punokrvan; erven poput krvi: 

topao; zivahan; pun nade 
Sanguineness (sa'nguines), n. punokrvnost; crveniio; 

zivahnost 
Sanguineous (sangui'nias), a. punokrvan; krvan; 

erven 
Sanhedrin (sa'nhidrin), Sanhedrim (sa'nhidrim), n. 

zidovsko vrhovno vjersko sijelo 
Sanies (se'jniiz), n. sukrvica 
Sanitary (sa'niteri), a. zdravstven 
Sanitation (sa'nite'jsan), n. sacuvanje zdravlja; po- 

duzimanje zdravstvenih mjera 
Sanity (sa'niti), n. zdravlje 
Sansculotte (sa'nzkjula't), n. prnjavac; odrpanac; 

revolucijonarac; sanskilot 
Sap (sap), n. sok; mezgra; — v. potkopati 
Sapid (sa'pid), a. tecan; ukusan 
Sapidness (sa'pidnes), Sapidity (sapi'diti), n. tecnost; 

slast; ukusnost 
Sapience (se'jpiens), n. mudrost; razboritost 
Sapient (se'jpient), a. mudar; ostrouman 
Sapiently (se'jpientli), adv. mudro 
Sapless (sa'ples), a. bez soka; sun; star; osusen 
Saponaceous (sa'pone'jsas), a. sapunast s 

Sapor — 539 — Satisfactory 

Sapor (se'jpar), n. ukus; slast 

Saporific (sa'pori'fik), a. tecan; slastan; ukusan 

Sapper (sa'por), n. lagumdzija; kopac 

Sappiness (sa'pines), n. socnost; sok 

Sappy (sa'pi), a. socan 

Saracen (sa'rasen), n. Arapiti; Musliman; Saracen 

Saracenic (sa'rase'nik), a. saracenski; arapski 

Sarcasm (sa'rka'zm), n. sarkazam; ironija 

Sarcastic (sarka'stik), Sarcastical (sarka'stikal), a. 

sarkastican; ostar; ljut; ujedljiv 
Sardine (sa'rdin ili sardi'n), n. sardina 
Sarsaparilla (sa'rsapari'la), n. sasaparela 
Sash (sas), n. pojas; pas; okvir prozora 
Satan (se'jtan), n. sotona; vrag; djavo 
Satanic (sata'nik), Satanical (sata'nikal), a. soton- 

ski; vrazji; djavolski 

Satanically (sata'nikali), adv. sotonski 

Satchel (sa'cel), n. torba; sanducic; kovceg - 

Sate (sejt), v. sititi; zasititi; najesti; nahraniti i na- 
pojiti 

Satellite (sa'telajt), n. satelit 

Satiate (se'jsiejt), v. sititi; zasititi; presititi 

Satiate (se'jsiet), a. sit; zasicen 

Satiation (se'jsie'jsan), Satiety (sata'jiti), n. sitost 

Satin (satn), n. atlas; vrst svile 

Satire (sa'ta'er), n. satira; podrugljiv govor 

Satiric (sati'rik), Satirical (sati'rikal), a. satirican; 
podrugljiv; ostar; gorak; jedak; ugrizljiv 

Satirically (sati'rikali), adv. satiricki; podrugljivo; 
jetko 

Satirist (sa'torist), n. satirik 

Satirize (sa'torajz), v. ruziti; grditi 

Satisfaction (sa'tisfa'ksan), n. zadovoljstvo; udovo- 
ljenje; podmirenje; pokajanje 

Satisfactorily (sa'tisfa'ktorili), adv. na potpuno zado- 
voljstvo; zadovoljno 

Satisfactory (sa'tisfa'ktori), a. dobar; uspjesan; na 
zadovoljstvo s 

Satisfy — 540 — Savoriness 

Satisfy (sa'tisfaj), v. zadovoljiti; udovoljifi; podmi- 

riti; okajati 
Satrap (se'jtrap ili sa'trap), n. satrap (perzijski u- 

pravitelj) 
Saturate (sa'curejt), v. nakvasiti; zasititi 
Saturday (sa'torde), n. subota 
Sauce (sas), n. polijevka 

Saucer (sa'sor), n. tanjuric (na kome stoji salica) 
Saucily (sa'sili), adv. bezobrazno; drsko 
Sauciness (sa'sines), n. bezobraznost; drskost; drzo- 

vitost; besramnost 
Saucy (sasi), a. bezobrazan; drzak; drzovit; besra- 

man 
Sauerkraut (sa'urkra'ut), n. kiselo zelje 
Saunter (sa'ntor), v. tumarati; lutati; landrati 
Saunterer (sa'ntoror), n. besposlica; badavadzija; 

danguba 
Sausage (sa'sedz), n. kobasica 
Sauterne (so'ta'rn), n. francesko bijelo vino 
Savage (sa'vedz), a. sumski; divlji; goropadan; okru- 

tan; nemilosrdan; surov; — n. divljak 
Savagely (sa'vedzli), adv. divlje 
Savageness (sa'vedznes), n. divljastvo 
Savagery (sa'vedzori), n. divljastvo; okrutnost; bar- 

barstvo 
Savanna (sava'na), n. savana; nedogledna ravan 
Savant (sa'van), n. ucenjak 
Save (sejv), v. stediti; postediti; sacuvati; — prep. 

osim; ne ukljuciv 
Saving (se'jving), a. stedljiv; — prep, ili conj. osim; 

do; doli; u prilog; — n. pristednja 
Savingly (se'jvingli)., adv. stedljivo 
Savingness (se'jvingnes), n. stedljivost 
Savior, Saviour (se'jvjor), n. spasitelj; izbavitelj; 

otkupitelj 
Savor (se'jvor), n. ukus; tek; miris; njuh; — v. mi- 

risati; zaudarati; kusati; okusiti; vonjati 
Savoriness (se'jvorines), n. ukusnost; slasnost; mi- 
ris; miomiris; blagovanje s 

Savorless — 541 — Scandalize 

Savorless (se'jvorles), a. bljutav; bez mirisa 

Savory (se'jvori), a. tecan; ukusan; sladak; mirisav 

Saw (sa), n. pila; sega; zaga; — v. piliti; zagati 

Sawdust (sa'da'st), n. pilotina; piljevina 

Sawmill (sa'mi'l), n. pilana 

Sawyer (sa'jor), n. drvorezac 

Say (sej), v. reci; kazati; — n. govor; besjeda; rijec 

Saying (se'ing), n. izreka; recenica; poslovica 

Scab (skab), n. krasta; svrab; suga; guba; strajkolo- 

mac 
Scabbard (ska'bord), n. tok; korice 
Scabbed (ska/bed ili skabd), a. krastav; sugav; gu- 

bav 
Scabbedness (ska'bednes), Scabbiness (ska'bines), n. 

gubavost; sugavost 
Scabious (ske'jbias), a. krastav; sugav; svrabljiv 
Scabrous (ske'jbras), a. hrapav; ritav; grudat 
Scabrousness (ske'jbrasnes), n. hrapavost; surovo&t; 

grudatost 
Scaffold (ska'fold), n. popriste; skele; stratiste; — 

v. oprijeti; poduprijeti 
Scald (skald), v. pariti; popariti; ofuriti 
Scale (skejl), n. tezulja; vaga; ljuska; ljestve; ste- 

penice; skala (u glazbi) ; — v. vagati; mjeriti; 

strugati (ribu) ; penjati se; popeti se; ici nuz 

stube 
Scaled (skejld), a. ljuskast 
Scallop (ska'lap), n. skoljka; ljustura; — v. izrec- 

kati 
Scalp (skalp), n. koza, sto ju divljaci oderu sa covje- 

cje lubanje; — v. uderati kozu sa lubanje 
Scaly (ske'jli), a. ljuskast; hrapav; rutav 
Scamp (skamp), n. nistarija; nitkov; hulja 
Scamper (ska'mpor), v. pobjeci; umaknuti; — n. u- 

maknuce 
Scan (skan), v. gkandirati; uzlaziti; istrazivati; is- 

pitivati 
Scandal (ska'ndal), n. sablazan; svinjarija; sramota 
Scandalize (ska'ndalajz), v. sablazniti s 

Scandalous — 542 — Scene 

Scandalous (ska'ndalas), a. sablaznjiv; sablazan; 

sramotan 
Scandalously (ska/ndalasli), adv. sablaznjivo 
Scandalousness (ska'ndalasnes), n. sablaznjivost; sa- 
blazan < 
Scant (skant), a. oskudan; nedostatan; — v. ograni- 

citi; stegnuti; oskudijevati 
Scantily (ska'ntili), adv. tijesno; oskudno 
Scantiness (ska'ntines), n. tjesnoca; oskudnost 
Scantling (ska'ntling), n. trenica; podnica 
Scanty (ska'nti), a. oskudan; mrsav; malen 
Scapegoat (ske'jpgo't), n. onaj, koji mora za sve da 

trpi 
Scapegrace (ske'jpgre'js), n. nevaljanac; objesnik 
Scapular (ska'pjulor), n. skapular 
Scar (skar), n. brazgotina; zig 
Scarce (skars), a. rijedak; neobican; vanredan 
Scarcely (ska'rsli), adv. jedva 
Scarceness (ska'rsnes), Scarcity (ska'rsiti), n. rijet- 

kost; oskudnost 
Scare (skar), v. preplasiti; ustrasiti; — n. strah; pla- 

senje 
Scarecrow (ska'rkro'u), n. strasilo 
Scarf (skarf), n. prijevjes; rubac oko vrata; koprena; 

tkanica 
Scarify (ska'rifaj), v. ogrepsti; metati rogove, ku- 

pice 
Scarlatina (ska'rlati'na), n. erven (bolest) 
Scarlet (ska'rlet), n. skerlet; erven 
Scarlet Fever (ska'rlet (fi'vr), n. erven (bolest) 
Scath (skat),*n. steta; ozljeda 
Scathless (ska'tles), a. neostecen; neozlijedjen 
Scatter (ska/tor), v. rasijati; rasuti; raznijeti; rastr- 

kati ; rasiriti 
Scavenger (ska'vendzor), n. pometaC ulica; cistilac; 

radnik 
Scene (sin), n. pozornica; pozoriste; popriste; pr'- 

zor; vidik; pogled s 

Scenery — 543 — Scientific 

Scenery (si'nori), n. pojav; pojava; prizor; pogled; 

vidik; slika; okolina; okolis; prikazivanje 
Scenic (se'nik ili si'nik), Scenical (si'nikal), a. pozo- 

risni; kazalisni 
Scent (sent), v. mirisati; njusiti; vonjati; — n. miris; 

vonj; njuh; zadah 
Scentless (se'ntles), a. bez mirisa 
Scepter, Sceptre (se'ptor), n. zezlo 
Schedule (ske'dzul), n. raspored; spisak; popis; na- 

sastar; — v. upisati; zabiljeziti 
Scheme (skim), n. nacrt; osnova; plan; namjera; - — 

v. snovati; osnovati; uciniti plan; nacrtati; sa- 

staviti 
Schism (si'zm), n. raskolnistvo; raskol; razdor 
Schismatic (sizma'tik), n. raskolnik 
Schismatic (sizma'tik), Schismatical (sizma'tikal), a. 

raskolniCki 
Schnapps (snaps ili snaps), n. rakija; djirokus 
Scholar (ska'lor), n. djak; ucenik; knjizevnik; uce- 

njak 
Scholarship (ska'lorsip), n. ucenost; stipendij; pot- 

pora 
Scholastic (skola'stik), Scholastical (skola'stikal), a. 

djacki; skolski; mudroslovni 
School (skul), n. skola; — v. poducavati; skolovati 
Schoolbook (sku'lbu'k), n. skolska knjiga 
Schoolfellow (sku'lfa'lo), n. saucenik; skolski drug 
Schoolhouse (sku'lha'us), n. skola 
Schoolmaster (sku'lma'stor), n. skolski nadstojnik 
Schoolmate (sku'lme'jt), n. saucenik; skolski drug 
Schoolmistress (sku'lmi'stres), n. skolska nadstojnica 
Schooner (sku'nor), n. brod; ladja 
Sciagraphy (saja'grafi), n. risanje sjena, kako pada- 

ju u naravi 
Sciatica (saja'tika), n. trganje u boku 
Science (sa'jens), n. znanost; znanje; umjetnost; vje- 

stina 
Scientific (sa'jenti'fik), a. znanstven; naucan; ucen s 

Scientifically — 544 — Scot 

Scientifically (sa'jenti'fikali), adv. znanstveno; nauc- 

no; uceno 
Scientist (sa'entist), n. ucenjak 

Sci miter (si'mitor), n. mac sa savinutom ostricom 
Scintilla (sinti'la), n. iskra; cestica; trunka 
Scintillant (si'ntilant), a. blistav 

Scintillate (si'ntilejt), v. iskriti se; bliskati se; sjati 
Scintillation (si'ntile'jsan), n. iskrenje; titranje 
Sciolism (sa'jolizm), n. povrsno znanje 
Scion (sa'jan), n. mladica; kalam; potomak; bastinik 
Scission (si'zan), n. rez; obrez; cijepanje 
Scissor (si'zor), v. rezati skarama; strici; ostridi 
Scissors (si'zors), n. skare; makaze 
Scissure (si'zur), n. puklina; pukotina; rupa 
Sclerotic (sklira'tik), a. tvrd; cvrst 
Scoff (skaf), n. ismjehivanje; podrugivanje; ruganje; 

— v. podsmjehivati se; podrugivati se; sprdati se 
Scoffer (ska'for), n. rugae; sprdavatelj; sprdatelj 
Scoffingly (ska'fingii), adv. podrugljivo; posprdno 
Scold (skold), v. karati; koriti; psovati; ruziti; — n. 

svadja; raspra; prepiranje 
Scolder (sko'ldor), n. svadljivac; prepirac 
Sconce (skans), n. utvrda; tvrdja; glava; lubanja; 

svijetnjak 
Scoop (skup), n. lopata; udarac; — v. grabiti lopa- 

tom; izdupsti 
Scoot (skut), v. hitjeti; trcati 

Scope (skop), n. svrha; cilj; prostor; obzor; vidik 
Scorch (skorc), v. paliti; opaliti; oprziti; smuditi; 

osusiti 
Score (skor), n. rez; zarez; racun; dvadeset; — v. 

naznaciti; zabiljeziti; podbrisati; taknuti 
Scorianceous (sko'rie'jsas), a. pun troske; necist 
Scorn (skorn), n. prijezir; preziranje; — v. prezreti; 

prezirati 
Scornful (sko'rnful), a. preziran; podrugljiv; drzovit 
Scornfully (sko'rnfuli), adv. prezirno; drsko 
Scorpion (sko'rpian), n. skorpijon; spurak 
Scot (skat), n. porez; namet; da<5a; danak; globa s 

Sfcotch — 545 — Scribe 

Scotch (skac), v. razrezati; zasjeci; — n. rez; zarez; 

obrez 
Scotfree (ska'tfri"), a. prost od dace; neoporezovan; 

neozlijedjen; siguran 
Scoundrel (ska'undrel), n. hulja; podlac; — a. bezob- 

razan 
Scour (ska'ur), v. cistiti; ribati 
Scourge (skordz), n. bic; — v. bicevati; isibrati 
Scout (ska'ut), n. uhoda; — v. uhoditi; vrebati; pre- 

zirno Qdbiti, odbaciti; ismjehivati 
Scowl (ska'ul), v. mrgoditi se; — n. mrgodjenje 
Scrabble (skrabl), v. piskarati; crtati; — n. piskara- 

nje; drapanje 
Scragged (skra'ged), a. hrapav; ritav; suh; mrsav 
Scraggedness (skra'gednes), n. kvrgavost; mrsavost 
Scramble (skrambl), v. grabiti; penjati se; puzati se; 

trgati se za sto; — n. grabljenje; penjanje 
Scrap (ski-ap), n. marva; zalogaj; komadic 
Scrape (skrejp) v. strugati; grepsti; drapati; cesati; 

— n. struganje; smu'tnja; zabuna; neprilika 
Scratch (skrac), v. grepsti; drapati; cesati; pocesati; 

strugati; — n. grebotina; brazgotina; puklina 
Scrawl (skral), v. crckati; piskarati; — n. crckarija; 

piskaranje 
Scrawny (skra'ni), a. mrsav; suh; tanak; koscat 
Screak (skrlk). v. skrinuti; skripati; — n. skripa; 

skripanje 
Scream (skrim), v. vikati; derati; kricati; — n. dera- 

nje; vika; krik; krika 
Screech (skric), v. vikati; zijati; derati se; vristati; 

kricati; — n. krik; va,paj; vika 
Screen (skrin), n. zaslon; zastor; reseto; — v. zaklo- 

niti; stititi; braniti; sakriti 
Screw (skru), n. saraf; vijak: bunna; — v. sarafiti; 

zasarafiti; zavrnuti vijak; zavrnuti 
Scribble (skribl), v. crckati: drljati; piskarati; — n. 

(5rckanje; drljanje 
Scribbler (skri'blor), n. crckalac 
Scribe (skrajb), n. pisar; spisatelj 18 s 

Scrimmage — 546 — Sculptural 

Scrimmage (skri'medz), n. tucnjava; bitka 

Scrimp (skrimp), v. uciniti premalenim ili prekrat- 

kim; — n. skrtica; tvrdica 
Scrip (skrip), n. torba; kesa; tobolac; cedulja; ce- 

duljica; isprava 
Scriptural (skri'pcural), a. biblijski; po svetom pismu 
Scripture (skri'pcur), n. biblija; sveto pismo; posla- 

nica; knjiga 
Scrivener (skri'vnor), n. pisar; cinovnik 
Scrofula (skra'fula), n. guke; zlijezde 
Scrofulous (skra'fulas), a. gukav; skrofulast 
Scroll (skrol), n. rolja; spisak; uloga 
Scrub (skrab), v. trti; ribati; cistiti; — n. tezak; si- 

kara 
Scrubbed (skra'bed), Scrubby (skra'bi), a. traljav; o- 

trcan; prostacki; sikarast 
Scruple (skrupl), n. malena kolicina; sumnja; dvoj- 

ba; — v. krzmati; oklijevati 
Scrupulous (skru'pjulas), a. sumnjiv; opasan; opre- 

zan; tocan; skrupulozan 
Scrutinize (skru'tinajz), v. potraziti; istraziti; ispi- 

tavati 
Scrutiny (skru'tini), n. istrazivanje; istraga; pretra- 

ga; tocno ispitivanje 
Scud (skad), v. bjezati; pobjeci; uteci; — n. bjeza- 

nje; tjeranje; niski oblaci tjerani vjetrom 
Scuffle (skafl), v. rvati se; — n. rvanje 
Scuff Jer (ska'flor), n. rvac 
Sculk (skalk), v. vrebati; kebati; zasijedati; puzati; 

hmiljeti 
Sculker (ska'lkor), n. vrebac; vrebalac; kukavica; 

strasljivac 
Scull (skal), n. camac; veslo; kruna; lubanja; tikva 
Scullery (ska'lori), n. mjesto, gdje se drze kuhinjske 

stvari 
Scullion (ska'ljan), n. kuhinjski sluga 
Sculptor (ska'lptor), n. kipar 
Sculptural (ska'lpcural), a. kiparski s 

Sculpture — 547 — Seamstress 

Sculpture (ska'lpcur), n. kiparstvo; — v. istesati; 

isjeci; urezati 
Scum (skam), n. pjena; smet; izmet; ■ — v. opjeniti; 

skidati pjenu 
Scurf (skorf), n. krasta; kora; korica; ljuska 
Scurfy (sko'rfi), a krastav; grintav 
Scurrilous (ska'rilas), a. prost; prostacki; bezobra- 

zan; uvredljiv 
Scurrilously (ska'rilasli), adv. prosto; uvredljivo 
Scurrilousness (ska'iilasnes), Scurrility (skari'liti), n. 

prostota; neotesanost 
Scurry (ska'ri), v. zuriti se; hitjeti 
Scurcy (sko'rvi), a. krastav; grintav; preziran; ni- 

zak; — n. krasta; grinta 
Scut (skat), n. zecji rep 
Scutcheon (ska' can), n. stit od grba; grb 
Scuttle (skatl), n. plitka kosara 
Scythe (sajt), n. kosa 
Sea (si), n. more; jezero; blato 
Seaboard (si'bo'rd), n. morska obala 
Sea breeze (si' bri'.z), n. morski vjetar 
Sea captain (si' ka'ptn), n. pomorski kapetan 
Sea chart (si' ca'rt), n. mapa pokazujuci obale, otoke, 

luke itd.; morski zemljovid 
Sea coast (si' ko'st), n. morska obala 
Sea dog (si' da'g), n. morski pas 
Seafarer (si'fa'ror), n. pomorac 
Seafaring (si'fa'ring), n. pomorstvo 
Sea foam (sl'-fo'm), .n. morska pjena 
Sea green (si' gri'n), n. zelenilo mora; — a. zelen- 

kast ; plavkast 
Seal (sil), n. tuljan; pecat; zig; biljeg; — v. pecatiti; 

zapecatiti 
Sealing wax (si'ling ua'ks), n. pecatni vosak 
Seam (sim), n. obrub; okrajak; skut; sloj; brazgo- 

tina; — v. spojiti; sklopiti; sastaviti; skupa sasiti 
Seaman (si'man), n. mornar; pomorac 
Seamanship (si'mansip), n. pomorstvo 
Seamstress (si'mstres), n. svelja s 

Sear — 548 — Second 

Sear (sir), a. sun; osusen; — v. osusiti 

Search (sore), v. pretraziti; pretrazivati ; traziti; is- 

trazivati; iskati; — n. pretrazivanje; istraga; po- 

traga 
Searcher (so'rcor), n. trazitelj; trazilac; istrazivalac 
Search warrant (so'rc ua'rant), n. zakonito opunomo- 

cenje pretraziti kucu, da se pronadju ukradjene i 

sakrivene stvari 
Searedness (si'rednes), n. osusenost; otvrdjelost; ne- 

osjetljivost 
Seashore (si'so'r), n. morska obala 
Seasick (si'si'k), a. bolestan od putovanja na moru 
Seasickness (si'si'knes), n. morska bolest 
Seaside (sl'sa'jd), n. zemlja, koja granici sa morem 
Season (sizn), n. doba; godisnje doba; vrijeme; — 

v. pripraviti; uobicajiti; zaciniti; zasnovati; za- 

sladiti; prispijevati; zreti; sazreti 
Seasonable (si'znabl), a. zgodan; u pravi cas; u pra- 

vo vrijeme 
Seasonableness (sfznablnes), n. zgodan cas; pravo 

vrijeme 
Seasoning (si'zning), n. zacinjenje; zasladjenje; za- 

cin 
Seat (sit), n. sjedalo; stolica; stolac; sjediste; bora- 

viste; mjesto; — v. posjesti; sjesti; smjestiti; u- 

tvrditi; ustaliti 
Seaward (sl'uord), a. upravljen prema moru; — adv. 

prema moru; k moru 
Seaworthy (sfuordi), a. sposoban za putovanje (po 

moru 
Sebaceous (sibe'jsas), a. mastan 
Secant (si'kant), n. sekanta; crta, koja reze drugu 
Secede (sisi'd), v. otcijepiti se; odvojiti se; odijeliti 

se; rastati se 
Secession (sise'san), n. otcijepljenje; odjeljenje; raz- 

dvajanje; razdvoj 
Seclude (siklju'd), v. iskljuciti; odijeliti; osamiU 
Seclusion (siklju'zan), n. osama; samoca; skrovitost 
Second (se'kond), a. drugi; slijedeci; — n. casak; se- s 

Secondarily — 549 — Sedate 

kunda; hip; svjedok; sekundant; — v. slijediti; 

poduprijeti; podupirati; pomagati 
Secondarily (sekonde'rili), adv. drugotno 
Secondary (se'konderi), a. drugotan; n. podcinjenik 
Secondly (se'kondli), adv. drugo 
Second hand (se'kond ha'nd), n. kazalo na uri, koje 

pokazuje sekunde 
Secondhand (se'kondha'nd), a. rabljen; ispod ruke 
Secondrate (se'kondre'jt), a. nize vrijednosti 
Secrecy (si'kresi), n. tajna; krijenje; samoca; muca- 

ljivost 
Secret (si'kret), a. tajan; potajan; sakriven; sam; 

samotan; — n. tajna; tajnost 
Secretariat (se'krite'jriat), Secretariate (se'krite'jri- 

et), Secretaryship (se'kriterisip).. n. tajnistvo 
Secretary (se'kriteri), n. tajnik 
Secrete (sikri't), v. luciti; izluciti; izlucivati; kriti: 

sakrivati; prikrivati; tajiti 
Secretion (sikri'san), n. lucenje; izlucivanje; rastav- 

ljanje 
Secretness (si'kretnes), n. tajnost; tajna; krijenje; 

sutljivost; samoca 
Sect (sekt), n. sekta; sljedba; stranka 
Sectarian (sekte'jrian), a. sektarski; — n. sljedbenik 
Section (se'ksan), n. rezanje; paranje; odijeljenje; 

odjel; pregradak; prorez; odlomak; paragraf 
Sector (se'ktor), n. izrezak 
Secular (se'kjulor), a. stoljetan; stogodisnji; svjetov- 

ni; svjetski; zemaljski 
Secularity (se'kjula'riti), n. svjetovnost: prolaznost 
Secure (sikju'r), a. bezbrizan: nemaran: nepazljiv: 

siguran; stalan; — v. osigurati; cuvati; steci: 

dobiti 
Securely (sikjn'rli), adv. bezbrizno: sigurno 
Secureness (sikju'rnes), n. sigurnost; pouzdanje 
Security (sikju'riti), n. bezbriznost; pouzdanje; jam- 

stvo; sigurnost 
Sedate (side'jt). a. stalozen; miran; hladan; trijezan: 

ozbiljan s 

Sedately — 550 — Seesaw- 

Sedately (side'jtli), adv. mirno; trijezno; ozbiljno 
Sedateness (side'jtnes), n. mir; ozbiljnost 
Sedentary (se'denteri), a. navican mnogo ili dugo sje- 

diti 
Sediment (se'diment), n. talog 
Sedition (sidi'san), n. uzbuna; pobuna; ustanak 
Seditious (sidi'sas), a. buntovnicki; buntovan; ustaski 
Seditiously (sidi'sasli), adv. buntovnicki; ustaski 
Seduce (sidju's), v. zavesti; zavoditi 
Seducement. (sidju'sment), n. zavodjenje; zabludji- 

vanje; zamama 
Oeducer (sidju'sor), n. zavodnik 
Seduction (sida'ksan), n. zavodjenje; zastranjenje; 

zastranjivanje 
Sedulous (se'djulas), a. marljiv; revan; radin 
Sedulously (se'djulasli), adv. marljivo; revno; radino 
Sedulousness (se'djulasnes), Sedulity (sidju'liti), n. 

marljivost; revnost; radinost 
See (si), v. vidjeti; gledati; pogledati; posjetiti; is- 

kusiti; postivati; — n. biskupija; nadbiskupija 
Seed (sid), n. sjeme; zrno; potomstvo; djeca; — v. 

sijati 
Seedling (si'dling), n. divlje drvo; divljaka 
Seedy (si'di), a. zrnat; izlizan; kukavan; odrpan 
Seek (sik), v. traziti; teziti za cim; brinuti se; sta- 

rati se; nastojati 
Seeker (si'kor), n. trazilac 
Seem (sim), v. ciniti se; vidjeti se; prividjeti se; pri- 

vidjati se 
Seeming (si'ming), a. prividan; tobozni; — n. izgled; 

slika; prilika 
Seemingly (si'mingli), adv. prividno 
Seemliness (si'mlines), n. pristalost; pristojnost; u- 

ljudnost; valjanost 
Seemly (si'mli), a. pristojan; uljudan; pristao; zgo- 

dan 
Seer (sir), n. prorok; gledalac 
Seesaw (si'sa'), n. njihalka (polozena daska, na kojoj 

se dvoje ljulja, *jedan sjede^i na jednom, a drugi s 

Seethe — 551 — Self knowledge 

na drugom kraju, spustajuci i dizuci se izmjeni- 

cno); — v. njihati se gore dolje; — a. izmjenican 
Seethe (sid), v. variti; kuhati; kipjeti; vreti 
Seether (si'dor), n. lonac 
Segment (se'gment), n. odsjecak; osjecak; dio; cla- 

nak 
Segregate (se'grigejt), v. odijeliti 
Segregation (se'grige'jsan), n. odijeljenje 
Seigneurial (sinju'rial), a. gospodski; gospostijski 
Seignior (si'njor), n. gospodin 
Seine (sin ili sejn), n. privlak; mreza 
Seize (slz), v. uhvatiti; uloviti; zgrabiti; zaplijeniti; 

istrgnuti * 

Seizin (si'zin), n. zauzimanje; zaposjednuce posjeda 
Seizure (si'zur), n. hvatanje; ugrabljenje; zapljena; 

posjed 
Seldom (se'ldam), adv. rijetko 
Select (sile'kt), a. biran; odabran; izabran; — v. bi- 

rati; odabrati; izabrati 
Selection (sile'ksan), n. izbor; izbiranje 
Selenography (se'lina'grafi), n. opis povrsine mjeseca 
Self (self), a. sam; isti 
Selfconceit* (se'lfkonsi't), n. uobrazenost; tastina; u- 

misljenost 
Selfconceited (se'lfkonsi'ted), a. uobrazen; ta^t ; umi- 

sljen 
Selfconscious (se'lfka'nsas), a. samosvjestan 
Self defense, Self defence (se'lfdife'ns), n. samoobrana 
Selfdenial (se'lfdina'jal), n. samozataja 
Selfesteem (se'lfestfm), n. samopocitovanje 
Selfevident (se'lfe'vident), a. ocevidan; ocit 
Selfexistent (se'lfegzi'stent), a. samoopstojan 
Self interest (se'lfi'nterest), n. sebicnost; koristoljublje 
Selfinterested (se'lfi'nterested), a. sebican; lakom; 

koristoljubiv 
Selfish (se'lfis), a. sebican; samoljuban 
Selfishly (se'lfigli), adv. sebicno 
Selfishness (se'lfisnes), n. sebicnost; samoljublje 
Self knowledge (se'lfna'ledz), n. samopoznaja Selflove — 552 — Semitone Self love (se'lfla'v), n. samoljublje 
Self made (se'lfme'jd), a. samotvoran 
Selfmade man (se'lfme'jd ma'n), n. samouk 
Selfopinion (se'lfopi'njan), n. utvaranje; naduvenost; 

uobrazenost 
Selfopinioned (se'lfopi'njand), a. umisljen; uobrazen; 

naduven 
Self possessed (se'lfpoze'st), a. miran; hladan; neuz- 

nemiren; sabran 
Self possession (se'lfpoze'jsan), n. sabranost; mirnoca 
Selfsame (se'lfse'jm), a. jedan te isti 
Self seeker (se'lfsi'kor), n. sebicnjak 
Selfseeking (se'lfsi'king), a. sebiCan; samoljuban; — 

n. sebicnost; lakomost 
Selfsufficient (se'lfsufi'sent), a. samodostatan; ohol; 

naprcen 
Selfwill (se'lfui'l), n. samovolja; tvrdoglavost; tvr- 

dokornost 
Selfwilled (se'lfui'ld), a. tvrdokoran; nepokoran 
Sell (sel), v. prodati; — n. varka^sala 
Seller (se'lor), n. prodavalac; prodavac 
Semblance (se'mblans), n. izgled; vid; slika; prilika; 

slicnost 
Semiannual (se'mia'njual), a. polugodisnji 
Semiannually (se'mia'njuali), adv. polugodisnje; dva- 

puta na godinu 
Semibreve (se'mibri'v), n. polunota 
Semicircle (se'miso'rkl), n. polukrug 
Semicircular (se'miso'rkjulor), a. polukruzan 
Semicolon (se'miko'lan), n. tocka zarez (;) 
Semidiameter (se'midaja'mitor), n. polumjer 
Semilunar (se'milju'nor), Semi lunate (se'milju'net), 

a. polumjesecan 
Semimonthly (se'mima'ntli), n. polumjesecnik; — a. 

polumjesecan; — adv. polumjesecno 
Seminary (se'mineri), n. sjemeniste; odgojiliste 
Semination (se'mine'jsan), n. sijanje 
Semitone (se'miton), n. poluglas s 

Semiweekly — 553 — Sensibly 

Semiweekly (se'miurkli), a. polutjedni; — n. polu- 

tjednik; — adv. polutjedno 
Sempiternal (se'mpito'rnal), a. vjecan; vjekovjecan; 

beskonacan 
Sempiternity (se'mpito'rniti), n. vjecnost; vjekovje- 

citost 
Sempstress (se'mfcstres), n. svelja 
Senate (se'net), n. senat; vijece 
Senator (se'nator), n. senator; vijecnik 
Send (send), v. poslati; otposlati; otpraviti 
Senescence (sine'sens), n. starjenje 
Senescent (sine'sent), a. bivajuci starijim 
Senile (si'nael), a, star; vrlo star 
Senility (sini'liti), n. starost 
Senior (si'njor), a. stariji 
Seniority (sinja'riti), n. visa starost 
Sennight (se'nit), n. sedmica; tjedan dana 
Senor (senjo'r), n. gospodin 
Sensation (sense* jsan), n. osjecanje; cuvstvo; cuce- 

nje; utisak 
Sensational (sense'jsanal), a. senzacijonalan; zapa- 

njen; zanimiv 
Sense (sens), n. cutilo; cuvstvo; osjecanje; cucenje; 

znacenje; urn; razum; duh; smisao; misao; mni- 

jenje; sud 
Senseless (se'nsles), a. besmislen; nerazuman; glup; 

bescutan; neosjetan 
Senselessly (se'nslesli), adv. besmisleno; glupo; bes- 

cutno 
Senselessness (se'nslesnes), n. besmisao; besmisle- 

nost; glupost; nerazumnost"; bezumlje 
Sensibility (se'nsibi'liti), n. osjetljivost; osjecaj; cuv- 
stvo; cucenje 
Sensible (se'nsibl), a. osjetljiv; primciv; mudar; pa- 

metan; uman; razuman; svijestan 
Sensibleness (se'nsiblnes), n. osjetljivost; osjecanje; 

cuvstvo; svijest; razum; pamet; smisao 
Sensibly (se'nsibli), adv. osjetljivo; razumno; pa- 

metno s 

Sensitive — 554 — Septentrional 

Sensitive (se'nsitiv), a. osjetljiv 

Sensitively (se'nsitivli), adv. osjetljivo 

Sensitiveness (se'nsitivnes), n. osjetljivost 

Sensual (se'nsual), a. osjetljiv; puten; tjelesan 

Sensuality (se'nsua'liti), n. putenost 

Sensually (se'nsuali), adv. puteno 

Sentence (se'ntens), n. osuda; pravorijek; izreka; 

mnijenje; misljenje; — v. osuditi; izreci pravo- 
rijek 
Sententious (sente'nsas), a. kratak i jezgrovit 
Sententiously (sente'nsasli), adv. kratko i jezgrovito 
Sentient (se'nsient ili se'nsent), a. osjetljiv; cutljiv 
Sentiently (se'nsentli), adv. osjetljivo 
Sentiment (se'ntiment), n. osjecaj; osjecanje; cuv- 

stvo; — cucenje; misao; pomisao; mnijenje; na- 

celo; zdraviea; nazdravica. 
Sentimental (se'ntime'ntal), a. domisljat; dosjetljiv; 

osjetljiv; njezan; blag- 
Sentinel (se'ntinel), Sentry (se'ntri) n. vojnik na str.i- 

zi; straza; strazar; strazarnica 
Sepal (si'pal ili se'pal), n. list caske 
Separable (se'parabl), a. razdjeljiv; odjeljiv 
Separableness (se'parablnes), Separability (se'para- 

bi'liti), h. razdjeljivost; odjeljivost 
Separably (se'parabli), adv. razdjeljivo; odjeljivo 
Separate (se'parejt), v. odijeliti; razdijeliti; rastaviti; 

rastati se 
Separate (se'paret), a. odijeljen; rastavljen 
Separately (se'paretli), adv. odijeljeno; posebice; za- 

sebice 
Separateness (se'paretnes), n. odijeljenost; zasebnost 
Separation (se'pare'jsan), n. odijeljenje; rastavljenje; 

rastava (braka) 
Septangle (se'ptangl), n. sedmerac 
September (septe'mbor), n. rujan 
Septennial (septe'nial), a. sedamgodisnji 
Septentrion (septe'ntrian), n. sjever; sjeverni krajevi 
Septentrional (septe'ntrianal), a. sjeverni s 

Septuagenarian — 555 — Serfage Septuagenarian (se'ptuadzine'jrian), a. starac ili sta- 

rica od sedamdeset godina 
Septuple (se'ptupl), a. sedmerostruk; — v. pomnoziti 

sa sedam 
Sepulcher, Sepulchre (se'palkor), n. grob; raka; grob- 

nica; — v. pokopati 
Sepulchral (sipa'lkral), a. pogrebni; grobni 
Sepulture (si'palcur), n. pokop; pogreb 
Sequacious (sikue'jsas), a. slijedben; dosljedan 
Sequel (si'kuel), n. posljedak; posljedica; nastavak; 

produzenje 
Sequence (si'kuens), n. posljedak; produzenje; red; 

vrsta; niz 
Sequester (sikue'stor), v. zaustaviti; uzaptiti; odije- 

liti; razluciti 
Sequestrable (sikue'strabl), a. .zaustavljiv; odjeljiv; 

razluciv 
Sequestrate (sikue'strejt), v. zaustaviti; odijeliti; po- 

vuci; staviti na stranu 
Sequestration (se'kuestre'jsan), n. zaustava; uzap- 

civanje; lucenje; rastavljanje; samo6a 
Sequestrator (se'kuestre'jtor), n. zaustavitelj ; uzap- 

titelj 
Seraglio (sira'ljo ili sira'ljo), n. harem; saraj 
Seraph (se'raf), n. serafin 
Seraphic (sira'fik), Seraphical (sira'fikal), a. serafin- 

ski; angjeoski; nevin; £ist 
Sere (sir), a. suh; osu§en 
Serenade (se'rine'jd), n. podoknica; vecernja serena- 

da; — v. otpjevati podoknicu 
Serene (siri'n), a. vedar; jasan; bistar; lijep; miran; 

neuzbudjen 
Serenely (sirfnli), adv. vedro; jasno; mirno; neuzbu- 

djeno 
Sereneness (siri'nes), Serenity (sire'niti), n. vedrina; 

veselje; mir 
Serf (sorf), n. rob; sluga; nevoljnik 
Serfage (so'rfedz), Serfdom (so'rfdam), h. ropstvo s 

Sergeant — 556 — Serviceableness 

Sergeant (sa'rdzent ili so'rdzent), n. vodnik; potcas- 

nik 
Serial (si'rial), a. redovit; izlazeci u narednim. djelo- 

vima; — n. djelo ili pripovijest objelodanjivana 

redovito u svakom nastajnom broju kojeg ca- 

sopisa 
Seriatim (si'rie'jtim), adv. redovito; posebice 
Sericeous (siri sas), a. svilen 

Sericulture (se'rika'lcur), n. svilarstvo; svilogojstvo 
Series (si'riz ili si'riiz), n. red; vrsta; cislo 
Serious (si'rias), a. ozbiljan; vazan; znamenit; sve- 

can 
Seriously (si'riasli), adv. ozbiljno; svecano 
Seriousness (si'riasnes), n. ozbiljnost; svecanost 
Sermon (so'rman), n. govor; propovijed 
Sermonize (so'rmanajz), v. govoriti; propovijedati; 

drzati propovijed 
Sermon izer (so'rmana'jzor), n. propovjednik 
Serous (sir'as), a. tanak; vodenast; voden 
Serpent (so'rpent), n. zmija; guja 
Serpentine (so'rpentajn), a. zmijolik; zmijski; kri- 

vuljast; — n. serpentin t 
Serrate (se'rejt), Serrated (se'reted), a. narezuckan; 

zupcast 
Serried (se'rid), a. natrpan; prepun; gust 
Serum (si'ram), n. vodeni dio u krvi, mlijeku, itd. zi- 

votinje 
Servant (so'rvant), n. sluga 
Servant-girl (so'rvant-go'rl), Servant-maid (so'rvant- 

me'jd), n. sluskinja 
Serve (sorv), v. sluziti; posluziti; posluzivati; dvo- 

riti; uruciti 
Service (so'rvis), n. sluzba; sluzenje; sluzbovanje; 

posluga; dvorba; duznost 
Serviceable (so'rvisabl), a. obvezan; dobrotvoran; 

koristonosan; trajan; marljiv; revan; slu2ben 
Serviceableness (so'rvisablnes), n. probitaSnost; ko- 

rist; hasna; posluznost; revnost s 

Serviceably — 557 — Seven 

Serviceably (so'rvisabli), adv. koristonosno; probi- 

tacno; trajno; revno - 

Servile (so'rvil), a. ropski; nizak 
Servilely (so'rvili), adv, ropski 
Servileness (so'rvilnes), Servility (sorvi'liti), n. rop- 

stvo 
Servitor (so'rvitor), n. sluga; sluzbenik 
Servitude (so'rvitjud), n. podanost; podloznost; rop- 

stvo; sluzbenost; sluznost 
Session (se'san), n. zasijedanje; sjednica 
Sesterce (se'stors), n. rimski novae, vrijedan po priliei 

cetiri centa ili dvadeset filira 
Set (set), v. staviti; postaviti; postavljati; metati; 

metnuti; turiti; saditi; posaditi; poloziti; slagati^ 

odrediti; urediti; udesiti; uevrstiti; ustaliti; za- 

padati; — a. cvrst; stalan; jednolik; opredij^fc 

ljen; odredjen; propisan; — n. zapad; zahodj' 

slog; niz; red; vrsta 
Setose (sito's), Setous (si'tas), a. cekinjav 
Set-off (se't-a'f), n. ono, sto se postavlja protiv ne- 

cesa drugog; protutrazbina; nakit 
Setose (sito's), Setous (ti'tas), a. cekinjav 
Settee (se'ti'), n. klupa; sjedalo sa naslonjacem 
Setter (se'tor), n. slagar; glazbotvorac; skladatelj; 

vizlje 
Setting (se'ting), n. stavljanje; metanje; umetanje; 

uvrstenje 
Settle (setl), n. klupa sa visokim naslonjacem; — ; v. 

ustaliti; uevrstiti; utvrditi; osnovati; umiriti; 

razbistriti; utisati; urediti; naseliti; napuciti; u- 

staliti se; uevrstiti se; umiriti se; stvrdnuti sej 

tonuti; srediti 
Settlement (se'tlment), n. nagoda; izravnanje; i¥- 

jednacenje; naseljenje; naseobina 
Settler (se'tlor), n. naseljenik;. doseljenik i'gtfc»8 

Settling (set'ling),. n. . ucvrscivanje; mirenje, v nag^r 

djanje; mutez; talog r 

Set-to (se'ttu'), n. spor ni i 

Seven (sevn), n. sedam '■■Z s 

Sevenfold — 558 — Sexual 

Sevenfold (se'vnfo'ld), a. sedmerostruk 

Sevennight (se'najt ili se'nit), n. sedmica; tjedan 

Seventeen (se'vntl'n), n. sedamnaest 

Seventeenth (se'vntl'nt), a. sedamnaesti; — n. se- 

damnaesti dio 
Seventh (se'vent), a. sedmi 

Seventhly (se'ventli), adv. sedmo; na sedmom mjestu 
Seventieth (se'ventiet), a. sedamdeseti 
Seventy (se'venti), n. sedamdeset 
Sever (se'vor), v. odijeliti; odsjeci; raskinuti; ra- 

staviti 
Several (se'voral), a. odijeljen; poseban; pojedin; 

vise 
Severally (se'vorali), adv. posamce; napose; poje- 

dince; jedan po jedan 
Severalty (se'voralti), n. odijeljenje od drugih 
Severance (se'vorans), n. razdvoj; odcijepljenje; ra- 

stavljanje; rastanak 
Severe (sivi'r), a. strog; ostar; zestok; ljut; jedak; 

ujedljiv; oStrouman; okrutan; nesnosljiv 
Severely (sivi'rli), adv. strogo; ostro; zestoko; ljuto 
Severity (sive'riti), n. strogost; ostrina; zestina; oz- 

biljnost; osornost 
Sew (so'u), v. sivati; prisiti 
Sewer (sg'uor), n. onaj, koji sije; svelja 
Sewer (stir), n. cijev, kojom prolazi voda i druga ne- 

cist 
Sewing (so'uing), n. sivanje 
Sewing-cushion (so'uing-ku'san), n. iglenjak; sivadi 

jastuci^ 
Sewing -needle (so'uing-ni'dl), n. sivaljka (igla) 
Sex (seks), n. spol; rod; narasaj; loza; pleme; krv 
Sexagenarian (se'ksadzine'jrian), a. gezdesetgodisnji 
Sexennial (sekse'nial), a. sestgodisnji 
Sexton (se'kstan), n. zvonar; crkvenjak 
Sexton -ship (se'kstansip), n. sluzba zvonara, crkve- 

n jaka 
Sextuple (se'kstupl), a. sestostruk; sestorogub 
Sexual (se'ksual ili se'ksual), a. spolni s 

Shabbily — 559 — Sham 

Shabbily (sa'bili), adv. sugavo; otrcano 
Shabbiness (sa'bines), n. otrcanost 
Shabby (sa'bi), a. otrcan; siromasan; prijeziran 
Shackle (sakl), n. okovi; verige; negve; lisicine; 

gvozdje; — v. okovati; vezati 
Shade (sejd), n. sjena; sjenka; hlad; zasjenac; za- 

krilje; utvora; stupanj; — v. zasjenjivati; za- 

sjeniti; baciti sjenu; stititi ; zakloniti; braniti 
Shadiness (se'jdines), n. sjena; hlad 
Shadow (sa'do), n. sjena; tama; — v. sjeniti; zasje- 

niti 
Shadowy (sa'doui), Shady (se'jdi), a. sjenast; hlado- 

vit; taman 
Shaft (saft), n. koplje; dzilit; drzalje; drzalo; izdubi- 

na u zemlju, kroz koju se dolazi u ugljenokop ili 

rudokop, i kroz koju se vadi ruda, odnosno ugljen 
Shag (sag), n. kudra; ruta 
Shaggedness (sa'gednes), Shagines (sa'gines), n. ku- 

dravost 
Shaggy (sa'gi), Shagged (sa'ged), a. kudrav; rutav 
Sha'green (sagri'n)^ n. sagrin (vrst koze) 
Shah (sa), n. sah (perzijski vladar) 
Shake (sejk), v. tresti; drmati; potresti; muckati; 

otresti se; tresti se; drhati; trepetati; kolebati 

se; klimati se; klecati; — n. titranje; drmanje; 

tresnjava 
Shaker (se'jkor), n. drmalac 

Shaking (se'jking), n. tresnja; potres; drmanje 
Shako (sa'ko), n. caka (vojnicka kapa) 
Shaky (se'jki), a. raskliman; nesiguran; nezdrav; kr- 

hak 
Shall (sal), v. morati; trebati 
Shallop (sa'lap), n. sajka; salupa 
Shallow (sa'lo), a. plitak; povrsan; prazan; djeti^- 

njast; — n. plicina; plitkoca ' 

Shallowness (sa'lounes), ii. plitkost 
Sham (sa'm), n. prijevara; opsjena; — a. lazan; iz- 

lisan; — v. varati; zavarati; zavaravati; opsje- 

nivati s 

Shamble — 560 — Sharer 

Shamble (sambl), v. nesigurno hodati, kao kad su ko- 

ljena slaba 
Shambles (sa'mblz), n. mesarnica 
Shame (sejm), n. stid; sram; sramota; bruka; pri- 

jekor; — v. posramiti; sramiti se; stidjeti se; 

osramotiti 
Shamefaced (se'jmfe'jst), a. sramezljiv; stidljiv; sti- 

dan 
Shamefacedly (se'jmfe'jsedli), adv. sramezljivo; stid- 

ljivo 
Shamefacedness (se'jmfe'jsednes), n. stidljivost 
Shameful (se'jmful), a. sramotan; neuljudan; oduran 
Shamefully (se'jmfuli), adv. sramotno 
Shamefulness (se'jmfulnes), n. sramota 
Shameless (se'jmles), a. bestidan; besraman; bezo- 

brazan; bezocan 
Shamelessly (se'jmlesli), adv. bestidno; besramno; 

bezocno 
Shamelessness (se'jmlesnes), n. bestidnost; bezoc- 

nost 
Shammy (sa'mi), n. divokoza; koza od divokoze 
Shampoo (sa'mpu'), v. trti; ribati tijelo poslije vruce 

kupelji; oprati glavu sapunom; — n. ribanje; 

pranje 
Shamrock (sa'mrak), n. narodni znamen Iraca; bi- 

jela djetelina; trolist 
Shank (sank), n. noga izmedju koljena i gljeznja; 

drzak; ruca 
Shanty (sa'nti), n. dascara; drvenjara; kolibica 
Shape (sejp), v. napraviti; tvoriti; obrazovati; — n. 

oblik; naprava; prilika; stas 
Shapeless (se'jples), a. bez oblika 
Shapely (se'jpli), a. stasit; lijepe vanjstine 
Shard (sard), n. crijep; lonac; fildzan; solja 
Share (§ar), n. ostrica pluga; dip; dionica; — v. di- 

jeliti; podijeliti 
Share-holder (sa'r-ho'ldor), n. dioni5ar 
Sharer (sa'ror), n. ucesnik; dionik s 

Shark — 561 — Sheer 

Shark (§ark) n. ajkula; morski pas; kucak; — v. va- 

rati; zivjeti varkama 
Sharp (sarp), a. ostar; jedak; ljut; zestok; — n. ostar 

zvuk; povisilica; — v. naostriti; povisiti notu 
Sharpen (sarpn), v. nabrusiti; naostriti 
Sharper (sa'rpor), n. lupez; varalica 
Sharply (sa'rpli), adv. ostro 
Sharpness (sa'rpnes), n. ostrina; ostrica; jetkost; lju- 

tina; strogost; zestina; bistrina; ostroumlje 
Sharp -sighted (sa'rp-sa'jted) a. ostrovidan; pronicav 
Shatter (sa/tor), v. smrskati; razbiti; poremetiti 
Shave (sejv), v. strugati; strici; ostrici; sisati; bri- 

jati; — n. brijanje 
Shaveling (se'jvling), n. onaj, kome je glava obrijana; 

kaludjer 
Shaver (se'jvor), n. brijac; prevrtljivac; djecarac 
Shavings (se'jvingz), n. ostruzine 
Shawl (sal) n. plast; veliki rubac 
She (si), pron. ona 

Sheaf (sif), n. snop; — v. kupiti i vezati u snopove 
Shear (sir), v. rezati; strici; sisati; — n. skare; ma- 

kaze 
Sheath (sit), n. tok; kore; korice 
Sheathe (sid), v. staviti u korice, tok itd.; pokriti 
Sheave (slv), n. kolo; kotur 
Shed (sed), v. izbacivati; prosuti; izasuti; izliti; is- 

padati; — n. dascara; drvenjara 
Sheen (sin), a. bistar; sjajan; — n. sjaj 
Sheep (§ip) n. ovca; brav; bravac 
Sheepcot (sfpka't), Sheepcote (sfpko't), Sheepfold 

(sTpfo'ld), n. ovcinjak; ovcarnica 
Sheepish (sTpi§), a. bezazlen; glup; stidan; stidljiv; 

sramezljiv 
Sheepishly (Si'pisli), adv. bezazleno; glupo; stidljivo 
Sheepishness (si'pisnes), n. bezazlenost; stidljivost; 

glupost 
Sheepskin (sTpski'n), n. ovcja koza 
Sheer (sir), a. jasan: cist; jednostavan; okomit; — n. 

zastranjenje; zalutanje; — v. skrenuti; zastra- 

niti se s 

Sheet — 562 — Shin 

Sheet (sit), n. ploha; plostina; plahta; pokrivaS; a- 

rak; papir; — v. pokriti; zaklopiti; zakriliti 
Sheik (sik), n. sajk (poglavica arapskog plemena) 
Shelf (self), n. daska; trenica; polica 
Shell (sel), n. ljuska; ljupina; kora; granata; — v. 

ljustiti; lupiti; bacati granate 
Shelter (se'ltor), n. krov; konak; stan; zaklon; okri- 

lje; zastita; utociste; — v. stititi; zaklouiii; bra- 

niti 
Shelterless (se'ltorles), a. bez zaklonista; bez ku6ista; 

bez krovista 
Shelve (selv), v. naginjati; prigibati se 
Shelvy (se'lvi), a. hridinast; pun stijena 
Shepherd (se'pord), n. ovcar; pastir; cobanin 
Shepherdess (se'pordes), n. ovcarica; pastirica 
Sherd (sord), n. crijep 
Sheriff (se'rif), n. serif 
Sherry (se'ri), n. jako zuto vino 
Shield (slid), n. stit; obrana; zastita; — v. stititi; 

braniti 

Shift (sift), v. promijeniti; premjestiti; mijenjati; 

preinaciti; mijenjati se; — n. promjena; mijenja- 

nje; prijevara; zenska doljna kosulja 
Shiftless (si'ftles), a. bez pomoci; nemoguc; nespre- 

tan; lijen; slab 
Shiftlessly (si'ftlesli), adv. neshodno; nespretno; li- 

jeno;. slabo 
Shillalah (sile'jla), Shillaly (sile'jli), n. toljagy : ba- 

tina 
Shilling (si'ling), n. siling (engleski novae vrijedai: po 

prilici dvadeset i cetiri centa ili jednu krunu i 

dvadeset filira 
Shilly-shally (si'li-sa'li), adv. na neodlucan i oteza- 

juci nacin; — v. krzmati; otezati; — n. neod- 

lucnost 
Shimmer (si'mor), v. cakliti se; svjetlucati se; — n. 

caklenje; svjetlucanje 
Shin (sin), n. prednji dio noge izmedju koljena i gle- 

znja; — v. verati se; penjati se rukama i nogama s 

Shindy — 563 — Shocking 

Shindy (si'ndi), n. uzbuna; smutnja; vika 

Shine (sajn), v. sjati; sijati; svijetliti; — n. sjaj; 

sjajnost; svjetlost 
Shingle (singl), n. sljunak; kamencici; sindra; — v. 

pokrivati sindrom 
Shiny (sa'jni), a. svjetao; jasan; bistar; cist; nepo- 

mucen 
Ship (sip), n. brod; ladja; — v. ukrcati se; staviti na 

brod; otposlati; smjestiti 
Shipboard (si'pbo'rd), adv. na brodu, ladji 
Shipmaster (si'pma'stor), n. zaposjednik broda 
Shipment (si'pment), n. ukrcavanje; tovar; teret; po- 

siljka; prijevoz 
Shipper (si'por), n. razvozac; prevozac; posiljatelj 
Shipping (si'ping), n. prijevoz; otposiljanje 
Shipwreck (si'pre'k), n. brodolom; — v. razbiti se; 

nasjesti; nasaditi se; nasukati se 
Shipwright (si'pra'jt), n. graditelj brodova 
Shipyard (si'pja'rd), n. brodogradiliste 
Shire (Sa'er, sir, sor), n. okruzje; kotar 
Shirk (sork), v. izbjegavati; smuknuti; — n. ljen- 

guza; bitanga 
Shirt (Sort), n. kosulja; rubaca 
Shirting (sorting), n. platno za kosulje 
Shive (sajv), n. kriska; komadic 
Shiver (si'vor), n. trijeska; trun; tresenje; drhtanje; 

cvokotanje; — v. razbiti; smrskati; tresti se; 

drhtati 

Shoal (sol), n. mnostvo; copor; skup; rulja; — v. 
sakupljati se u skupine; u5initi ili postati plitkim; 
— a. plitak 

Shoaliness (so'lines), n. plitkost; plicina 

Shoat (so'ut), n. prasce 

Shock (sak), n. udar; udarac; sudar; groza; jeza; 

potres; tresnja; uvreda; zamjera; kup; stog 

(pgenice, razi itd.) ; kudrov; — v. sudariti; zapa- 

njiti; potresti; uvrijediti 
Shocking (sa'king), a. potresan; strasan; grozan; u- 

vredljiv; neprijatan; protivan; gnjusan s 

Shockingly — 564 = Shot 

Shockingly (sa'kingli), adv. grozno; potresno; nepri- 

jatno; suprotivno 
Shod (sad), pp. potkovan 
Shoe (su), n. cipela; postola; potkova; potkovica; 

— v. obuti; potkovati; okovati 
Shoeblack (su'bla'k), n. cistilac cipela 
Shoemaker (su'me'jkor), n. cipelar; postolar 
Shoot (sut), v. pucati; streljati; opaliti; odapeti; pus- 

karati; metati; baciti; — n. tjeranje; mladica; 

podmladak; sipka; prut; rozgva; kopanja 
Shooter (su'tor), n. streljac; puSkar; gadjaS 
Shooting (su'ting), n. pueanje; nicanje; klasanje 
Shop (sap), n. ducan; radiona; radionica; — v. po- 

laziti ducane; kupovati 
Shopkeeper (sa'pki'por), n. trgovac na malo 
Shore (sor), n. obala; zalo; igalo; potpor; podupo- 

ranj; — v. poduprijeti 
Short (sort), a. kratak; nejednak; manjkav,malen; 

ogranicen; — adv. u kratko ograni^eno; iznena- 

da; — n. kratkost; kratko^a 
Shortage (so'rtedz), n. manjak 
Shortcoming (so'rtka'ming-), n. nedostatak; manjka- 

vost; mana; pogreska 
Shorten (sortn), v. skratiti; stegnuti; smanjiti; ligiti 
Shortening (so'rtning), n. skracenje; skradivanje 
Shorthand (so'rtha'nd), n. brzopis; stenografija 
Shorthandwriter (so'rthandra'jtor), n. brzopisac; ste- 

nograf 
Shortlived (sortla'jvd), a. kratka zivota; kratkotra- 

jan 
Shortly (so'rtli), adv. kratko; malo; u kratko; za 

kratko; za cas 
Shortness (so'rtnes), n. kratkost; kratkoda 
Shortsighted (so'rtsa'jted), a. kratkovidan 
Shortsightedness (so'rtsa'jtednes), n. kratkovidnost 
Shortstop (so'rtstap), n. igrac u americkoj narodnoj 

igri smjesten izmedju drugog" i treceg bejsa 
Shot (sat), n. hitac; naboj; puskomet; metanj; sa5- 

ma; dio; razmjer; racun s 

Shote — 565 — Shrovetide 

Shote (sg'ut), n. svinjce; prasce 

Shoulder (so'ldor), n. rame; pleca; — v. dignuti na 

rame; turati ramenom 
Shout (sa'ut), v. kriknuti; zavikati; vikati; n. krik; 

vika; dreka; vriska 
Shove (shav), v. turati; gurati; potisnuti; — n. tura- 

nje; guranje; potisnuce 
Shovel (savl), n. lopata; — v. lopatom raditi 
Show (Sq'u), v. pokazati; pokazivati; dokazivati; gra- 

nuti; pokazati se; pojaviti se; — n. pokazivanje; 

izlozba; predstava; slicnost; ogled 
Shower (so'uor), n. pokazivatelj 
Shower (sa'uor), n. kratak pljusak; lijevanje (kise); 

— v. pljustiti; lijevati 
Shower bath (sa'uor bat), n. kupanje, gdje voda plju- 

sti na covjeka odozgor ' 
Showery (sa'uori), a. kisovit 
Showy (so'ui), a. gizdav; sja^'an 
Shred (sred), n. odrpina; dronjak; krpa; prnja; — 

v. razrezati; raskrojiti; razderati 
Shrew (sru) ; n. svadljivka; zla zena 
Shrewd (srud), a. lukav; ostrouman 
Shrewdly (sru'dli), adv. lukavo; ostroumno 
Shrewdness (sru'dnes), n. lukavstvo; lukavstina 
Shrewish (sru'is), a. svadljiv; inatljiv 
Shrewish ly (sru'isli), adv. svadljivo 
Shrewishness (sru'isnes), n. svadljivost 
Shriek (srik), v. kriknuti; — n. krik 
Shrill (sril), a. ostar; prodiruci; oreci 
Shrillness (sri'lnes), n. razlijeganje; prodiranje 
Shrine (srajn), n. skrinja; kovceg 
Shrink (srink), v. zgrciti se; stegnuti; uzmaknuti; 

jeziti se; zgroziti se; trnuti; tresti se; — n groza 

jeza; drhat; trepet; strah 
Shrive (srajv), v. ispovijedati; ispovjediti se; kaziva- 

ti svoje grijehe 
Shrivel (srivl), v. navorati se; stegnuti 
Shrovetide (sro'uvta'jd), Shrove Tuesday (sro'uv 

tju'zde), n. poklade s Shrub ■ — 566 — Side Shrub (srab), n. grm 

Shrubbery (sra'bori), n. grmlje; siprag 

Shrubby (sra'bi), a. grmovit 

Shrug (srag), v. stegnuti; sazeti ramenima; — n. sa- 

zimanje raraenima 
Shuck (sak), n. lupina; ljuska; ljustura; — v. lupiti; 

ljustiti; trijebiti 
Shudder (sa'dor), v. tresti se; drhtati; treptiti; jeziti 

se; — n. trepet; drhat; jeza; groza 
Shuffle (safl), v. mijesati (karte) ; turati; porazba- 

cati; — n. mijesanje; izbjegavanje; varka; lukav- 

stina 
Shuffler (sa'flor), n. onaj, koji mijesa; petljanac; 

smutljivac; spletkar 
Shun (san), v. izbjegavatj; ukljanati se; bojati se; 

plasiti se 
Shunt (sant), v. skrenuti; premjestiti 
Shut (sat), v. zatvoriti; stegnuti; prijeciti; braniti 
Shutter (sa'tor), n. zatvaratelj; kapak 
Shy (saj), a. plah; plasljiv; bojazljiv; stidljiv; — v. 

plasiti se; bojati se; trznuti se 
Shyly, Shily (sa'jli), adv. plaho; bojazljivo 
Shyness, Shiness (Sa'jnes), n. plahost; bojazljivost 
Shyster (sa'jstor), n. varalica; lupez; neposten; na- 

dri odvjetnik 
Sibilant (si'bilant), a. sicni; — n. sicni glas, kao si z 
Sibyl (si'bil), n. prorocica; gatalica 
Sic (sik), adv. tako; doslovce 
Sice (sajz ili sajs), n. sest (na kocki) 
Sick (sik). a. bolestan 
Sicken (sikn), v. oboljeti; razboljeti se 
Sickish (si'kis), a. bolezljiv; slab 
Sickishness (si'kisnes), n. bolezljivost; slabost 
Sickle (sikl), n. srp 

Sickleman (si'klman), n. zeteoc; zanjac 
Sickly (si'kli), a. nemocan; bolestan 
Sickness (si'knes), n. bolest 
Side (sajd), n. strana; bok; kraj; stranica; --yrsta-" 

jati na cijoj strani; pristajati uz koga s 

Sideboard — : 567 — Significantly Sideboard (sa'jdbo'rd), n. komad pokustva, na koji se 

mece sudje, zlice, itd. 
Sideling (sa'jdling), a. nagnut 
Sidelong (sa'jdlang), a. prostran; — adv. postrance; 

koso 
Sideral (si'doral), Sidereal (sidi'rial), a. zvjezdast; 

zvjezdovit 
Sidewalk (sa'jdua'k), n. plocnik; tarac; kaldrma 
Sideways (sa'jdue'jz), Sidewise (sa'jdua'jz), adv. na 

strani; sa strane; iz prikrajka 
Sidle (sajdl), v. ici sa strane 
Siege (sidz), n. opsada; opsijedanje 
Siesta (sie'sta), n. kratko spavanje kroz dan; kratki 

san, pocinak 
Sieve (siv), n. sito; reseto 

Sift (sift), v. resetati; prosijati; proresetati; rasciniti 
Sigh (saj), v. uzdahnuti; uzdisati; — n. uzdah; uz- 

disaj 
Sight (sajt), n. vid; vidik; pogled; dogled; — v. n- 

gledati; opaziti; zaviriti; nisaniti 
Sightless (sa'jtles), a. slijep 
Sightliness (sa'jtlines), n. uzoritost; vaznost 
Sightly (sa'jtli), a. vidljiv; otvoren; krasan; uzorit: 

vazan 
Sign X'sajn), n. znak; znamenje; cbiljezje; cimer; 

grb; — v. naznaciti; oznaciti; zabiljeziti; potpi- 

sati; potpisati se 
Signal (si'gnal), n. znak; znamenje; — a. znamenit; 

odlican; izvrstaii; — v. dati znak; biti u saobra- 

caju znakovima 
Signalize (si'gnalajz), v. dati znak; odlikovati 
Signature (si'gnacur), n. potpis; znak; biljega; zig 
Signer (sa'jnor), n. potpisivaS; potpisani 
Signet (si'gnet), n. pecat 
Significance (signi'fikans), Significancy (signi'fikan- 

si), n. vaznost; znacenje; znatnost; smisao 
Significant (signi'fikant), a. znamenit; vazan; znaca- 

jan; znatan; — n. znak; znamenje 
Significantly (signi'fikantli), adv. vazno; znatno s 

Signification --568 — Simper 

Signification (si'gnifike'jsan), n. znacenje; smisao; 

znak 
Significative (si'gnifike'jtiv), a. koji znaci; znamenit 
Signify (si'gnifaj), v. znaciti; naznaciti; ozna£iti; iz- 

raziti; izjaviti; natuknuti 
Signor (sinjo'r), n. gospodin 

Signpost (sa'jnpo'st), n. stup, na kojem stoji znak 
Sike (sajk), n. potocic 
Silence (sa'jlens), n. tisina; mir; tajnost; — interj. 

tiho! mir! ■ — v. utisati; umiriti 
Silent (sa'jlent), a. tih; miran; uspavan; nijem 
Silently (sa'jlentli), adv. tiho; mirno 
Silentness (sa'jlentnes), n. tisina; mir 
Silk (silk), n. svila; — a. svilen 
Silkworm (si'lkue'rm), n. svilena buba 
Silky (si'lki), a. svilen; mekan; gladak 
Sill (sil), n. temelj ku6e, mosta, itd.; prag 
Sillily (si'lili), adv. budalasto; glupo; djetinski 
Silliness (si'lines), n. glupost; ludost; budalastina; 

djetinarstvo 
Silly (si'li), a. besmislen; glup; budalast; djetinast 
Silt (silt), n. mulj 
Silva (si'lva), n. suma 
Silvan (si'lvan), a. sumski 
Silver (si'lvor), n. srebro; boja srebra; — a. srebrni; 

— v. srebriti; posrebriti 
Silvering (si'lvoring), n. posrebrivanje; srebrenje 
Silversmith (si'lvorsmit), a. srebrnar 
Silvery (si'lvori), a. srebrn; posrebrn , 

Similar (si'milor), a. sliSan; jednak 
Similarity (si'mila'riti), n. slicnost; jednakost 
Similarly (si'milorli), adv. slicno; isto 
Simile (si'mili), n. prispodoba; poredba; slicnost 
Similitude (simi'litjud), n. slicnost; nalicje; prispo- 
doba 
Simmer (si'mor), v. polagano variti 
Simoom (simu'm), Simoon (simu'n), n. vru6 i suh 

vjetar, §to puse u Arabiji i Siriji 
Simper (si'mpor), v, kesjtj se; ceriti se; — n. kesenje; 

cerenje ' v s 

Simple — 569 — Sing- 

Simple (simpl), a. jednostavan; jednostruk; obican; 

prost 
Simpleminded (si'mplma'njded), a. krotak; iskren; i- 

stinit; otvoren 
Simpleness (si'mplnes), n. jednostavnost; prostota; 

bezazlenost 
Simpleton (si'mpltan), n. bena; jadnik 
Simplicity (simpli'siti), n. jednostavnost; bezazlenost; 

prostota; glupost 
Simplification (si'mplifi'ke'jsan), n. pojednostavnjiva- 

nje; ujednostrucavanje 
Simplify (si^mplifaj), v. pojednostavniti; ujednostru- 

citi 
Simulate (si'mulejt), v. licemjeriti; oponasati; patvo- 

riti; pretvarati se; — a. lazan; krivotvoran; kriv 
Simulation (si'mjule'jsan), n. pretvaranje; himba 
Simultaneous (sa'jmalte'jnias), a. istodoban; istovre- 

men ; savremen 
Simultaneously (sa'jmalte'jniasli), adv. istodobno; sa 

vremeno 
Simultaneousness (sa'jmalte'jniasnes), n. istodobnost; 

savremenost ♦ 

Sin (sin), n. grijeh; — v. grijesiti 
Since (sins), prep, od; otkad; kako; otkako; — adv. 

odonda; otad; otkako; otkad; — conj. jer; posto; 

buduci da 
Sincere (sinsi'r), a. iskren; otvoren; cist; posten; ne- 

himben 
Sincerely (sinsi'rli), adv. istinski; otvoreno; nehim- 

beno 
Sincereness (sinsi'rnes), Sincerity (sinse'riti), n. is- 

krenost; istinitost 
Sinecure (sa'jnikjur), n. sluzba, koja donosi pladu, a 

ne zahtjeva rada za istu 
Sinew (si'nju), n. zila; zivac 
Sinewy (si'njui), a. zilav; cvrst; jak 
Sinful (si'nful), a. grijesan 
Sinfully (si'nfuli), adv. grijegno 
Sinfulness (si'nfulnes), n. grijesnost 
Sing (sing), v. pjevati Singe — 570 — Sister-in-law 

Singe (sindz), v. paliti; popaliti; smuditi; osmuditi 

Singer (si'ngor), n. pjevac 

Singing (si'nging), n. pjevanje 

Single (singl), a. sam; jedin; posebni; neozenjen; — 

v. izabrati; odijeliti; — n. jedinica 
Singleness (si'nglnes), n. usamljenje 
Singly (si'ngli), adv. pojedince; posebice; sam od sebe 
Singular (si'ngjulor), a. jedin; pojedin; izvanredan; 

rijedak; poseban; cudan; cudnovat; — n. jednina 
Singularity (si'ngjula'riti), n. cudnovatost; neobic- 

nost; osebujnost 
Singularly (si'ngjularli), adv. cudno; netfbicno; ose- 

bujno 
Sinister (si'nistor), a. lijevi; nesretan; neposten; zao 
Sinistrous (si'nistras), a. lijevi; naopak; izvrnut; 

kriv 
Sink (sink), v. tonuti; potonuti; padati; klonuti; pro- 

padati; uleci se; — n. izljev; jarak 
Sinless (si'nles), a. bezgresan 
Sinlessness (si'nlesnes), n. bezgresnost 
Sinner (si'nor), n. grijesnik 
Sinuate (si'njuejt), v. viti; *saviti; okretati 
Sinuation (si'njue'jsan), n. savijanje; okretanje 
Sinuous (si'njuas), a. krivuljast; krivudast 
Sip (sip), v. srkati; srknuti; lokati; — n. gutljaj; o- 

kusak 
Siphon (sa'jfan), n. savinuta cijev, kroz koju prolazi 

tekucina iz jedne posude u drugu 
Sir (sor), n. gospodin 
Sire (sa'er), n. otac; roditelj 
Siren (sa'jren), n. sirena 

Sirloin (so'rlojn), n. meso nad bokom u goveda 
Sirocco (sira'ko), n. skodljiv vjetar sa libijskih pu- 

stara 
Sirrah (si'ra), n. momak; decko; deran 
Sirup, Syrup (si'rap), n. sirup; rastop 
Sister (si'stor), n. sestra 
Sisterhood (si'stdrhud), n. sestrinstvo 
Sister-in-law (si'stor-in-la'), n. svastika s 

Sisterly — 571 — Skillfulness 

Sisterly (si'storli), a. sestrinski 

Sit (sit), v. sjedjeti 

Site (sajt), n. mjesto; polozaj; stanje 

Sithe (sajt), n. kosa 

Situate (si'cjuet), Situated (si'cjue'jted), a. lezeci; 

nalazeci se 
Situation (si'cjue'jsan), n. polozaj; mjesto; sluzba; 

stanje 
Six (siks), n. sest 
Sixfold (si'ksfold), a. sesterostruk 
Sixteen (si'ksti'n), n. sestnaest 
Sixteenth (si'ksti'nt), a. sestnaesti 
Sixth (sikst), a. sesti 

Sixthly (si'kstli), adv. sesto; na sestom mjestu 
Sixtieth (si'kstiet), a. sezdeseti 
Sixty (si'ksti), n. sezdeset 
Sizable (sa'jzabl), a. omasan; velik 
Size (sajz), n. mjera; velicina; klija; ljepak; — v. 

izmjeriti; premjeriti; preurediti; ljepiti 
Sizzle (sizl), v. cvrcati (kao kad turnes vruce zeljezo 

u vodu) 
Skate (skejt), n. sklizaljka; — v. sklizati se 
Skater (ske'jtor), n. sklizac 
Skeleton (ske'litan), n. kostur; skelet 
Skeptic (ske'ptik), n. skepticar (onaj, koji dvoji) 
Sketch (skec), n. nacrt; osnova; — v. nacrtati; uci- 

niti plan 
Skewer (skju'or), n. klinac; sibica 
Skid (skid), n. lanac, kojim se zaustavljaju kola, kad 

se polazi sa brijega 
Skiff (skif), n. camac; cim 

Skill (skil), n. vjestina; okretnost; sposobnost 
Skilled (skild), Skillful (ski'lful), a. vjest; okretan; 

sposoban; umjetan 
Skillet (ski'let), n. kotlic; loncic 
Skillful (ski'lful), a. vjest; okretan 
Skillfully (ski'lfuli), adv. vjesto; okretno 
Skillfulness (ski'lfulnes), n. okretnost; vjestina; spo- 
sobnost s 

Skim — 572 — Slack 

Skim (skim), v. ogrnuti; ogrinjati; skidati pjenu; 

obrati skorup; — n. pjena; skorup 
Skimmer (ski'mor), n. pjenjaca 
Skim milk (ski'm mi'lk), n. obrano mlijeko 
Skin (skin), n. koza; kora; ljupina; ljuska; — vJ gu- 

liti; oguliti; lupiti 
Skindeep (ski'ndi'p), a. povrsan; mal 
Skinflint (ski'nflint), n. skupac; skrtac; tvrdica 
Skinless (ski'nles), a. bez koze 
Skinner (ski'nor), n. krznar 
Skinniness (ski'nines), n. mrsavost 
Skinny (ski'ni), a. mrsav; suh 
Skip (skip), v. skociti; preskociti; otskociti; ispustiti; 

propustiti; — n. skok; preskok; ispustenje 
Skipper (ski'por), n. poskakivac; vjetrogonja 
Skirmish (sko'rmis), v. carkati se; pokeckati se; — 

n. okrsaj; carka 
Skirmisher (sko'rmisor), n. carkadzija 
Skirt (skort), n. suknja; skuti; rub; obrub; granica; 

— v. graniciti; rubiti 
Skittish (ski'tis), a. plah; plasljiv; strasljiv 
Skittishly (ski'tisli), adv. plaho; strasljivo 
Skittishness (ski'tisnes), n. plahost; plasljivost 
Skittle (skitl), n. stozac 

Skulk (skalk), v. vrebati; kebati; sakrivati se 
Skull (skal), n. lubanja 
Skunk (skank), n. smrduh; smrdljivac 
Sky (skaj), n. nebo; vrijeme; klima 
Skyblue (ska'jblu'), n. plavetno nebo 
Skylark (ska'jla'rk), n. seva 
Skylight (ska'jla'jt), n. prozor u krovu ili stropu, 

kroz koji dolazi svjetlo 
Skyward (ska'juord), a. i adv. prema nebu 
Slab (slab), n. ploca; kozurica 
Slabber (sla'bor ili sla'bor), n. slinavac; balavac; — 

v. sliniti; baliti 
Slabberer (sla'boror), n. klevetnik 
Slack (slak), a. slab; balav; raspusten; polagan; 

mlitav; mlohav; — adv. mlohavo; polagano; dje- s 

Slack — 573 — Slaughter-house 

lomiSno; — n. zdrobljen ugljen; praslna od uglje- 

na 
Slack (slak), Slacken (slakn), v. popustiti; otpustiti; 

otpustati; jenjati; oslabiti 
Slackly (sla'kli), adv. mlitavo; slabo 
Slackness (sla'knes), n. slabost; mlitavost 
Slag (slag), n. troska; tuska; talog 
Slake (slejk), v. ugasnuti; utrnuti; izaci se; utrnu- 

ti se 
Slam (slam), v. zalupiti; lupiti; — n. sudar; zatvo- 

renje 
Slander (sla/ndor), n. potvora; objeda; kleveta; — 

v. potvoriti; ogovarati; obijediti; klevetati; ocr- 

njivati 
Slanderer (sla'ndoror), n. opadac; klevetnik 
Slanderous (sla'ndoras), a. potvorljiv; klevetnicki 
Slanderously (sla'ndorasli), adv. opadno; klevetnicki 
Slanderousness (sla'ndorasnes), n. potvaranje; ocr- 

njivanje; klevetanje 
Slang (slang), n. prostacki govor, jezik 
Slant (slant), v. nagnuti; nakriviti; — n. strmina; 

— a. kriv; kos; nakrivljen; naheren 
Slantingly (sla'ntingli), adv. nakrivljeno; nahereno; 

koso 
Slap (slap), n. cuska; zausnica; — v. cusiti; cusnuti; 

prilijepiti zausnicu 
Slash (slas), v. sjeci; rezati; udarati; — n. brazgo- 

tina; trag od rane; prorez; razrez 
Slate (slejt), n. skriljavac; plocica; — v. pokrivati 

skriljavcem 
Slattern (sla'torn), n. drolja; nemarna i neuredna 

zena 
Slatternly (sla'tornli), a. klimav; traljav; neopran; 

— adv. nemarno; nezgrapno 

Slaughter (sla'tor), n. ubijanje; klanje; pokolj; — v. 

ubiti; ubijati; klati 
Slaughterer (sla'toror), n. mesar; ubica; ubojica; kr- 

vnik 
Slaughter-house (sla'tor-ha'us), n. klaonica s 

Slav — 574 — Sleepy 

Slav (slav ili slav), n. Slavery (Hrvati, Srbi, Cesi, Ru- 

si, Bugari, Poljaci, itd.) 
Slave (slejv), n. rob; — v. muciti se; kinjiti se; pa- 

titi se 
Slave-holder (sle'jv-ho'ldor), n. onaj, koji drzi ro- 

bove 
Slaver (sle'jvor), n. trgovac roblja 
Slaver (sla'vor), n. slina; pjena; pljuvacka; — v. sli- 

niti; pjeniti se 
Slaverer (sla'voror), n. slinavac; balavac 
Slavery (slejvori), n. ropstvo 
Slavish (sle'jvis), a. ropski 
Slavishly (sle'jvisli), adv. ropski 
Slavishness (sle'jvisnes), n. ropstvo 
Slaw (sla), n. narezano zelje pripremljeno za Salatu 
Slay (slej), v. usmrtiti; ubiti; zaklati 
Slayer (sle'jor), n. ubica; ubojica; usmrtitelj 
Sleazy (sli'zi), a. tanak; rijedak; lagan 
Sled (sled), n. saone; saonice; sanice; — v. prevazati 

na saonama 
Sledge (sledz), n. saone; kladivo 
Sleek (silk), a. gladak; jednak; ravan; mekan; skli- 

zak 
Sleekly (slfkli), adv. glatko; ravno; sklisko; mekano 
Sleekness (slfknes), n. glacina; gledja 
Sleep (slip), v. spavati; — n. spanje; spavanje; po- 

cinak 
Sleeper (sli'por), n. spavac; prag; spavaca kola (na 

vlaku) 
Sleepily (sli'pili), adv. pospano; lijeno 
Sleepiness (slfpines), n. pospanost 
Sleeping (sli'ping), a. spavaci; spavajuci 
Sleeping car (sli'ping ka'r), n. spavaca kola 
Sleepless (slip'les), a. budan; bez sna 
Sleep lessly (sli'plesli), adv. nemirno; budno 
Sleeplessness (sli'plesnes), n. besanica; nespavanje 
Sleepwalker (sli'pua'kor), n. mjesecnjak 
Sleepy (sli'pi), a. pospan s 

Sleet — 575 — Slip 

Sleet (slit), n. mecava; kisa i snijeg ili tuca i solika; 

— v. snijeziti i kisiti (zajedno) 
Sleeve (sliv), n. rukav 
Sleeveless (sll'vles), a. bez rukava 
Sleigh (slej), n. saone; saonice 
Sleighing (sle'ing), n. saonik; sanjkanje 
Sleight (slajt), n. majstorija; carolija; vjestina 
Slender (sle'ndor), a. tanak; vitak; slab; slabasan; 

mrsav 
Slenderly (sle'ndorli), adv. slabo; mrsavo 
Slenderness (sle'ndornes), n. vitkost; tankost; sla- 

bost 
Sleuth (slut), n. trag covjeka ili zivotinje 
Sleuthhound (slii'tha'und), n. redarski pas 
Slice (slajs), n. kriska; komadic; — v. raskriziti; 

razrezati; isjeci na komade 
Slick (slik), a. jednak; ravan; gladak; dobar; — v. 

izgladiti 
Slide (slajd), v. klizati se; oklizavati se; zmuknuti; 

puznuti; — n. okliznuce; spustanje 
Slight (slajt), a. malen; neznatan; sitan; slab; — n. 

nerriar; nepaznja; nepostivanje; neuvazavanje; 

prezir; — v. neuvaziti, neuvazivati; prezirati 
Slighter (sla'jtor), n. preziratelj 
Slightly (sla'jtli), adv. malo; neznatno 
Slightness (sla'jtnes), n. malenkost; slabost; sitnica 
Slim (slim), a. slab; mrsav; malen 
Slime (slajm), n. mulj; blato; glib; kal 
Sliminess (sla'jmines), n. glibovitost; kalnost; sluza- 

vost 
Slimness (sli'mnes), n. slabost; mrsavost 
Slimy (sla'jmi), a. kalan; blatan; glibovit; sluzav 
Sliness (sla'jnes), n. lukavstvo; lukavstina 
Sling (sling), n. zavoj; povoj; pracka; pudarka; ba- 

calo; udarac; — v. baciti; hitati; objesiti 
Slink (slink), v. vuci se; verati se; puzati; hmiljeti 
Slip (slip), v. okliznuti se; krisom otici; pogrijesiti; 

— n. okliznuce; pogreska; uzica (na kojoj se vo- 
di pas) ; klecalo s 

Slipper — 576 — Sluggard 

Slipper (sli'por), n. papuca 

Slipperiness (sli'porines), n. klizavost; nesigurnost 

Slippery (sli'pori), a. klizak; sklizak; nesiguran; ne- 

stalan 
Slit (slit), v. parati; rasparati; prorezati; kalati; ras- 

koliti; rascijepati; — n. razrez; prorez; puklina 
Sliver (sli'vor ili sla'jvor), v. rezati; krojiti; raskoliti; 

— n. rez; kroj; uvojak 
Sloe (slo), n. trnjina; trn 
Sloop (sltip), n. jahta; sajka 
Slop (slap), n. splaka; mlaka; bara; kaljuza; talog; 

— ■ v. proliti; poprskati; zaprljati 
Siope (slop), n. strmen; strmina; vrlet; — v. nagnu- 

ti; nagibati; nakriviti se; pognuti se 
Sloppy (sla'pi), a. blatan; kalan; zamazan; oduran; 

gadan 
Slops (slaps), n. mornarsko odijelo; gotovo odijelo 
Slopshop (sla'psa'p), n. ducan, u kojem se prodavaju 

gotova odijela 
Slot (slat), n. stroj, u koji se baca novae; trag jelena 
Sloth (slo'ut iii slat), n. polaganost; tromost; lije- 

nost 
Slothful (slo'utful), a. polagan; hrom; lijen 
Slothfully (slo'utfuli), adv. polagano; tromo; lijeno 
Slouch (sla'uc), n. klimavost; sepanje; hromost; bez- 

jak; bluna; — v. tresti se; klecati; objesiti glavu 
Slough (slaf), n. izbacena zmijska koza; kora 
Sloughy (sla'ui), a. barovit; mocvaran 
Sloven (sla'ven), n. zamazanac; gnjus; gad; neured^ 

njak 
Slovenliness (sla'venlines), n. necistoca; neoprastina; 

gad 
Slovenly (sla'venli), a. necist; neuredan; nemaran 
Slow (slo'u), a. lagan; polagan; spor 
Slowly (slo'uli), adv. polagano; sporo 
Slowness (slo'unes), n. laganost; sporost 
Sludge (sladz), n. mulj; glib; mocvara 
Slug (slag), n. trut; ljencina 
Sluggard (sla'gord), n. ljenivac; ljencina s 

Sluggish — 577 — Smartly 

Sluggish (sla/gis), a. neradin; lijen; lagan 
Sluggishly (sla'gisli), adv. lijeno; polagano; sporo 
Sluggishness (sla/gisnes), n. sporost; laganost; lije- 

nost 
Sluice (sljus), n. prolaz za vodu, u kojem se tijek mo- 

ze pospjesiti i usporiti; — v. natapati; prevladati 
Slum (slam), n. prostrana ulica u gradu, u kojoj zive 

siromasi 
Slumber (sla'mbor), v. drijemati; spavati; — n. dri- 

jemez; spasavanje; pocinak 
Slumberous (sla'mboras), a. pospan; drijemovan 
Slump (slamp), v. propadati; tonuti; popiknuti se; 

— n. nazadovanje; propadanje 
Slur (slor), v. zamazati; osramotiti; ogovarati; ocr- 

njivati; sakriti; pritajiti; nejasno izgovoriti; iz- 

brbljati; — n. ljaga; pjega; mrlja; prijekor; sra- 

mota; vezalica; spojnik (znak, koji veze note) 
Slush (slas), n. kal; mulj 

Slut (slat), n. drolja; flundra; kucka; kuja 
Sluttish (sla'tis), a. traljav; sundrav; neuredan 
Sluttishly (sla'tisli), adv. neuredno; sundravo; kuj- 

ski 
Sly (slaj), a. lukav 
Slyly (sla'jli), adv. lukavo 
Slyness (sla'jnes), n. lukavstvo; lukavstina 
Smack (smak), n. kus; ukus; tek; poljubac; njezan 

udarac; cuska; brodic; — v. imati ukus; cmok- 

nuti; poljubiti; lagano udariti 
Small (smal), a. malen; sitan; neznatan; — n. malen 

dio necesa 
Small arms (sma'l a'rnis), n. oruzje (puske, samokresi 

itd., za razliku od topova) 
Smallness (sma'lnes), n. malenkost 
Smallpox (sma'lpa'ks), n. koze; kozice; ospice (pri- 

ljepciva bolest) 
Smart (smart), n. bol; — a. bolan; zivahan; domi- 

sljat ; bistrouman 
Smartly (sma'rtli), adv. brzo; zivahno; domisljato; 

bistroumno; bistro 19 s 

Smartness — 578 — Smoothness 

Smartness (sma'rtnes), n. bistrina; ostroumlje; zi- 

vahnost; domisljatost 
Smash (smas), v. razbiti; zdrobiti; smrviti; — n. 

udarac; unistenje 
Smatter (sma'dor), v. govoriti kojesta; drndati; prt- 

ljati; brbljati 
Smatterer (sma'doror), n. blebetalo; zvrndalo; prt- 

ljavac 
Smattering (sma'doring), n. povrsno znanje 
Smear (smir), v. mazati; namazati; umrljati; upr- 

ljati; — n. mrlja; packa; pjega 
Smell (smel) v. mirisati; njusiti; vonjati; zaudarati; 

— n. miris; vonj; zaduha; zadah 
Smelt (smelt), v. taliti (rudu) ; rastopiti; procis- 

cavati 
Smile (sma'el), v. smijesiti se; nasmjehnuti se; — n. 

smjesak 
Smiling (sma'jling), n. smjesenje 
Smilingly (sma'jlingli), adv. smjeseci 
Smirch (sniorc), v. mazati; uprljati; umrljati 
Smirk (smork), v. smijesiti se; — n. smjesak; pot- 

smjeh 
Smite (smajt), v. udariti; ubiti; kazniti; udariti u 

sto; sudariti se 
Smith (smit), n. kovac 
Smithery (smi'dori), n. kovacnica 
Smock (smak), n. kosulja (zenska) ; suknja 
Smoke (smok), n. dim; — v. pusiti; pusiti se; dimiti 

se 
Smoker (smo'kor), n. pusac; duhandzija; zabava; 

banket 
Smokestack (smo'ksta'k), n. dimnjak 
Smoky (smo'ki), a. zadimljen; nadimljen 
Smolder, Smoulder, (smo'ldor), v. smuditi se 
Smooth (smut), a. gladak; ravan; jednak; plosnat; 

laskav; varav; — v. gladiti 
Smoothly (smu'dli), adv. glatko 
Smoothness (smu'dnes), n. glatkost; glaCina 3 Smother . — 579 — Sneerer 

Smother (sma'dor), v. zagusiti; zadusiti; gusiti; u- 

daviti; ugusiti se; zadusiti se; smuditi se; — n. 

zagusljiv dim 
Smoulder (smo'ldor), v. smuditi se; pusiti se; cma- 

riti se 
Smudge (smadz), n. gusti dim; mrlja; — v. gusiti; 

mrljati; uprljati 
Smuggle (smagl), v. kriomcariti 
Smuggler (sma'glor), n. kriomcar 
Smuggling (sma'gling), n. kriomcarenje 
Smut (smat), n. gad; necistoca; cadja; — v. pocr- 

niti; zamazati; ugnjusiti; opoganiti; ocadjiti; 
♦ ogoriti 
Smutty (sma'di), a. gnjusan; gadan: uprljan; cadjav; 

garav 
Snack (snak), n. zalogaj; ugrizak; mali rucak 
Snaffle (snafl). n. uzdica 
Snag (snag), n. grba; kvrga; kuka; zub; panj na dnu 

rijeke, koji prijeci prolaz ladja 
Snagged (sna'ged), Snaggy (sna'gi), a. cvornat; kvr- 

gast 
Snail (snejl), n. puz 
Snake (snejk), n. zmija; guja 
Snaky (snejki), a. zmijski; lukav 
Snap (snap), v. locnuti; odapeti; pucnuti (prstima) ; 

pograbiti zubima; — n. pucketaj ; ujed; snaga; 

odvaznost; odlucnost 
Snare (snar), n. zamka; — v. zamrsiti; zaplesti 
Snarl (snarl), v. rezati: mrstati: gundjati; mumljati 
Snatch (snac), v. istrgnuti; potegnuti; locnuti; oda- 
peti; pograbiti; — n. istrgnuce; poteg 
Snath (snat), n. drzalo od kose 
Sneak (snik), v. puziti; puzati; lijati se; sunjati se: 

— n. podlac; sunjalo 
Sneaking (snl"kingi, a. podao: lakom; skrt; tvrd 
Sneakingly < sm'kingli), adv. podlo 
Sneer (snir), v. posprdavati se; podrugljivo se smija- 

ti: — n. sprdnja; podrugljiv potsmjeh 
Sneerer (sm'ror), n. sprdatelj; izrugavatelj s 

Sneeringly — 580 — Soak 

Sneering \y (sni'ringli), adv. posprdno; podrugljivo 
Sneeze (smz), v. kihnuti; kihati; — n. kihanje 
Snicker (sni'kor), v. ceketati se; smijati se; — n. ce- 

ketanje 
Sniff (snif), v. njusiti; njuskati 
Snip (snip), v. odsjeci; zvrcnuti; odrezati; — n. ob- 

rez; kriska 
Snipe (snajp), n. sljuka 

Snivel (snivl), v. smrkati; imati hunjavicu; — n. ba- 
le; smrkalj 
' Sniveler, Sniveller (sni'vlor), n. smrkavac; balavac 
Snob (snab), n. naprcenac 
Snobbish (sna'bis), a. naprcen 
Snobbishly (sna'bisli), adv. naprceno 
Snooze (snuz), n, kratak san; prodrijemanje; — v. 

drijemuckati 
Snore (snor), v. hrkati; hroptati; — n. hrkanje 
Snort (snort), v. dahtati; brekati; puhati; useknuti 

se; glasno se smijati 
Snot (snat), h. bale; smrkalj 
Snotty (sna'di), a. smrkav; oduran 
Snout (sna'ut), n. rilo; surla; gubica 
Snow (sno'u), n. snijeg; — v. snijeziti 
Snowflake (sno'ufle'jk), n. snijezna pahuljica 
Snowy (sno'ui), a. snijezan; bijel poput snijega 
Snub (snab), v. podrezati; pokratiti 
Snuff (snaf), n. burmut; mosur od svijede; — v. u- 

disati; uvlaciti; mirisati; njuskati 
Snuffbox (sna'fba'ks), n. burmutica 
Snuffers (sna'forz), n. usekac; mumakaze; stipaljka 
Snuffle (snafl), v. govoriti kroz nos; njuskati 
Snuffles (snaflz), n. hunjavica; nazeba 
Snug (snag), a. uzak; tijesan; tjeskoban; sakriven; 

potajni; udoban; — v. pribiti se; priljubiti se 
Snuggle (snagl), v. umotati se; uviti se; grijati se; 

priljubiti se 
So (so), adv. tako; na slican nacin; vrlo; stoga; za- 

to; — conj. ali, ako; u slucaju, da 
Soak (so'uk), v. nakvasiti; namo5iti s 

Soaky — 581 — Softly 

Soaky (so'uki), a. nakvasen; mokar 

Soap (so'up), n. sapun; — v. sapuniti; nasapuniti 

Soapboiler (so'upbo'jlor), n. sapunar; sapundzija 

Soapy (so'upi), a. sapunast 

Soar (sor), v. lebdjeti; visoko se uzdici; visoko le- 

tjeti; — n. visok lijet 
Sob (sab), v. jecati; stenjati; — n. jecanje 
Sobbing (sa'bing), n. stenjanje; jecanje 
Sober (so'bor), a. trijezan; umjeren; ozbiljan; sve- 

can; — v. otrijezniti; protrijezniti se 
Soberly (so'borli), adv. trijezno; umjereno 
Soberness (so'bornes), Sobriety (sobra'iti), n. trijez- 

nost; ozbiljnost; mirnoca; hladnokrvnost 
Sobriquet (so'bri'ke'), n. nadimak; pridjevak 
Sociable (so'sabl), a. drustven; ljubazan 
Sociableness (so'sablnes), Sociability (so'sabi'liti), n. 

drustvenost; druzevnost 

Sociably (so'sably), adv. drustveno 

Social (so'sal), a. druzevan; drustven; zajednican 

Socialism (so'salizm), n. socijalizam 

Socialist (so'salist), n. socijalist 

Socialistic (so'sali'stik), a. socijalisticki 

Sociality (so'sia'liti), n. druzevnost; drustvenost 

Socially (so'sali), adv. drustveno . 

Society (sosa'eti), n. zajednica; drustvo; druzba; za- 

druga 
Sock (sak), n. carapa; obujak 
Socket (sa'ket), n. duplja; supljina 
Sod (sad), n. tratina; bus; — v. pokriti tratinom 
Soda (so'da), n. soda; natrijev karbonat 
Sodality (soda'liti), n. bratska ljubav; bratstvo 
Sofa (so'fa), n. sofa; kanape 
Soffit (sa'fit), n. strop 
Soft (saft), a. mek; mekan; gladak; slab; lagan; — 

adv. mekano; lahko; mirno; — inter, polagano; 

tiho 
Soften (safn), v. umeksati; smeksati se 
Softly (sa'ftli), adv. polagano; tiho s 

Softness — 582 — Solicitation 

Softness (sa'ftnes), n. mekost; mekoca; krotkost; 

blagost; njeznost; slabost; lahkoca 
Soggy (sa'gi), a. pun vode; vlazan; mokar 
Soidisant (sua'di'za'n), a. samozvan 
Soil (so'el) v. zamazati; ognjusiti; opoganiti; hrani- 

ti zelenom krmom; gnojiti; podjubriti; — n. ze- 

mlja; prasina; necistoca; gad; gnjus; gnoj; dju- 

bre 
Soiree (sua'rej), n. vecernje drustvance 
Sojourn (so'dzorn), v. privremeno se smjestiti; — n. 

privremen stan, obitavaliste 
Sol (sal), n. sunce 
Solace (sa'les), n. utjeha; pomoc; olaksanje; — v. 

tjesiti; utjesiti 
Solacement (sa'lesment), n. tjesenje 
Solar (so'lor), a. suncan 
Solder (sa'dor ili sa'ldor), n. lot; kalamir; olovo; pri- 

poj; — v. spojiti; spajati; zalotati 
Soldier (so'ldzor), n. vojnik; ratnik; bojovnik 
Soldierly (so'ldzorli), a. vojnicki; hrabar; odvazan; 

castan 
Soldiery (so'ldzori), n. vojnistvo 
Sole (sol), n. taban; stopa; djon; poplat; — a. je- 

din; sam; samotan; — v. staviti poplate; po- 

tumplati 
Solecism (sa'lisizm), n. neispravnost u jeziku, govoru 
Solely (so'li), adv. jedino; samo 
Solemn (sa'lem), a. svecan 
Solemnization (sa'lemnize'jsan), n. svecanost; svet- 

kovina; svetac 
Solemnize (sa'lemnajz), v. slaviti; proslaviti: svet- 

kovati 
Solemnly (sa'lemli), adv. svecano 

Solemnnes (sa'lemnes), Solemnity (sale'mniti), n. sve- 
canost; svetkovina; slava; dostojanstvenost 
Solicit (soli'sit), v. prositi; moliti; podrazivati; pod- 

jariti; traziti 
Solicitation (soli'site'jsan), n. molba; prosnja; zelja s 

Solicitor — 588 — • Somber 

Solicitor (soli'sitor), n. molitelj; agenat; zastupnik; 

odvjetnik 
Solicitous (soli'sitas), a. brizan; zeljan 
Solicitude (soli'sitjud), n. skrb; briga; staranje 
Solid (sa'lid), a. krut; jedar; gust; pun; cvrst; jak; 

postojan; vazan; ozbiljan 
Solidify (soli'difaj), v. otvrdnuti 
Solidly (sa'lidli), adv. cvrsto; stalno 
Solidness (sa'lidnes), Solidity (soli'diti), n. jedrina; 

cvrstoca; stalnost; postojanost 
Soliloquize (soli'lokuajz), v. razgovarati se samim so- 

bom 
Soliloquy (soli'lokui), n. monolog; razgovaranje sa- 
mim sobom 
Solitarian (sa'lite'rian), n. pustinjak 
Solitarily (sa'lite'rili), adv. samotno; pustinjacki 
Solitariness (sa'lite'rines), n. samoca 
Solitary (sa'literi), a. samotan; sam; jedin 
Solitude (sa'litjud), n. samoca; pustinja 
Solo (so'lo), n. solo 
Soloist (so'loist), n. solista (onaj, koji pjeva ili svira 

sam) 
Solstice (sa'lstis), n. kresovi; solsticij 
Soluble (sa'ljubl), a. rastopiv; razrjesiv; protumaciv 
Solubleness (sa'ljublnes), Solubility (sa'ljubiliti), n. 

rastopivost; razrjesivost; protumacivost 
Solus (so'las), a. sam 
Solution (solju'san), n. rjesidba; razlucivanie; ras- 

tapanje; rastopina 
Solvable (sa'lvabl), a. razrjesiv; mogucan platiti 
Solvableness (sa'lvablnes), Solvability (sa'lvabi'liti), 

n. razrjesivost 
Solve (salv), v. razrijesiti; odvezati; odrijesiti; ras- 

plesti; rastopiti; odgonenuti; otkloniti; rezjasni- 

ti; razbistriti 
Solvency (sa'lvensi), n. mogucnost plateza 
Solvent (sa'lvent), a. mogucan platiti; — n. tekuCina, 

koja rastapa druge tvari 
Somber, Sombre (sa'mbor), Sombrous (sa'mbras), a. s 

Sombrero — ■ 584 — Soon 

taman; tmast; mracan; sumoran; zagasit; turo- 
, ban; sjetan 
Sombrero (sombre'ro), n. spanjolski sirokokrili se- 

sir 
Some (sam), a. neki; stanoviti; — adv. oko; po pri- 

lici; blizu 
Somebody (sa'mbadi), n. netko 
Somebody else (sa'mbadi e'ls), n. netko drugi 
Somehow (sa'mha'u), adv. nekako 
Something (sa'mting), n. njesto; — • adv. donekle; po- 

njesto; njesto 
Sometime (sa'mta'jm), adv. negda; nekad; nekoc 
Sometimes (sa'mta'jms), adv. katkad; kadsto; kad i 

kad 
Somewhat (sa'mhua't), adv. vise ili manje; ponjesto; 

donekle 
Somewhere (sa'mhyer), adv. negdje; igdje 
Somnambulist (samna'mbjulist), n. mjesecnjak 
Somniferous (samni'foras), Somnific (samni'fik), a. 

uspavajuci; pospan 
Somniloquence (samni'lokuens), Somniloqui isamni'- 

lokui), n. govorenje u snu 
Somniloquist (samni'lokuist), n. onaj, koji govori u 

snu 
Somnolence (sa'mnolens), Somnolency (sa'mnolensi), 

n. pospanost; mrtvilo; mrtvi san 
Somnolent (sa'mnolent), a. pospan; sanen 
Son (san), n. sin 
Sonant (so'nant), n. glas; zvuk 
Song (sang), n. pjesma; popijevka 
Songster (sa'ngstor), n. pjevac; ptica pjevaciea 
Songstress (sa'ngstres), n. pjevaciea 
Son-in-law (sa'n-in-la), n. zet 
Sonnet (sa'net), n. soneta 
Sonorous (sono'ras), a. zvuean; jasan 
Sonorously (sono'rasli), adv. zvueno 
Sonship (sa'nsip), n. sinstvo 
Soon (sun), adv. skoro; naskoro; odmah; namah; 

brzo; u brzo s 

Sooner — 585 — Sorceress 

Sooner (su'nor), comp. prije; skorije 

Soot (sut), n. cadja; saja; — v. ocadjiti; ogariti 

Sooth (sut), n. istina; stvarnost 

Soothe (sut), v. blaziti; ublaziti; miriti; umiriti; ma- 

ziti 
Soothsay (strtse'j), v. gatati; vracati; proreci 
Soothsayer (su'tse'jor), n. gatalac; vracar 
Soothsaying (su'tse'jing), n. vracanje; gatanje; pro- 

ricanje 
Sootiness (su'tines), n. cadjavost 
Sooty (su'ti), a. cadjav; izgorjeo 
Sop (sap), n. umocen zalogaj; umirujuee sredstvo; 

— v. umociti 
Sophism (sa'fizm), n. sofizam; kriv zakljucak 
Sophist (sa'fist), n. sofista; onaj, koji krivo zaklju- 

cuje 
Sophistic (sofi'stik), Sophistical (sofi'stikal), a. sofi- 

stican; kriv; lazan 
Sophistically (sofi'stikali), adv. sofisticki; krivo; la- 

zno 
Sophisticate (sofi'stikejt), v. pomijesati; kvariti; 

krivotvoriti; patvoriti 
Sophisticate (sofi'stiket), Sophisticated (sofi'stike'j- 

ted), pomijesan; pokvaren; krivotvoren; patvoren 
Sophistication (sofi'stike'jsan), n. kvarenje; krivo- 
tvoren je 
Sophisticator (sofi'stike'jtor), n. krivotvoritelj ; pa- 

tvoritel j ; 
Sophistry (sa'fistri), n. lazno mudrovanje 
Sophomore (sa'fomor), n. djak drugog razreda 
Sopor (so'par), n. dubok san 
Soporiferous (sa'pori'foras), Soporific (sa'pori'fik), a. 

uspavajuci; pospan; opojan 
Soporofic (sa'porink), n. opojni lijek; uspavajuce 

sredstvo 
Soprano (sopra'no), n. sopran 
Sorcerer (so'rsoror), n. vracar; madjionik; carob- 

nik; vjestac 
Sorceress (so'rsores), n. vjestica; coprnica s 

Sorcerous — 586 — Soul 

Sorcerous (so'rsoras), a. caroban; vilinski 
Sorcery (so'rsori), n. carolija; vracanje; uroci 
Sordid (so'rdid), a. prostacki; neotesan; gadan; 

gnjusan; lakom; pohlepan 
Sordidly (so'rdidli), adv. gnjusno; lakomo 
Sordidness (so'rdidnes), n. gnjusoba; prljavost; skr- 

tost 
Sore (sor), a. ranjen; ranjav; bolan; upaljer; nje- 

zan; osjetljiv; srdit; — n. rana; cir; bol 
Sorely (so'rli), adv. bolno; zalostno; osjetljivo 
Soreness (so'rnes), n. bolnost; osjetljivost; razdra- 

zljivost 
Sororicide (sora'risajd), n. sestroubojstvo; sestrou- 

bica 
Sorrel (sa'rel), a. ridj; rumenkast 
Sorrily (sa'rili), adv. na zalost 
Sorriness (sa'rines), n. siromastina 
Sorrow (sa'ro), n. zalost; tuga; bol; jad; skrb; — v. 

tuziti; oplakivati; zaliti; korotovati 
Sorrowful (sa'roful), a. zalostan; tuzan; ucviljen 
Sorrowfully (sa'rofuli), adv. tuzno; zalostno 
Sorrowfulness (sa'rofulnes), n. jadovanje; tuga; za- 
lost 
Sorry (sa'ri), a. zalostan; tuzan; siromasan; nevri- 

jedan 
Sort (sort), n. vrst; vrsta; rod; nacin; uvjet; — v. 

prebrati; odabrati; izabrati; sloziti se; sjediniti 

se; udruziti se 
Sortable (so'rtabl), a. odaberiv; sto se moze razvr- 

stati 
Sortie (so'rti), n. izlaz ceta iz opkoljenog mjesta, da 

navale na opsadnike 
Sortilege (so'rtiledz), n. gatanje vucenjem kocaka 
So-so (so'-so'), adv. tako-tako 
Sot (sat), n. pijanac; pijandura; bukvan; blesan 
Sottish (sa'tis), a. budalast; blesast; pijan 
Sottishly (sa'tisli), adv. budalasto; blesasto 
Soubrette (su'bre't), n. sobarica 
Soul (so'ul), n. dusa; duh s 

Soulles — 587 — Southwest 

Soulles (so'ules), a. bez duse; bezdusan 

Sound (sa'und), n. zvuk; glas; morsko tijesno; vrat- 

lo; riblji mjehur; — a. zdrav; jak; potpun; cio; 
razborit; pametan; ispravan; zakonit; — v. 

mjeriti dubljinu; istrazivati; kusati; zvuciti; raz- 

lijegati se; zvoniti 
Sounding (sa'unding), a. zvucan; glasan 
Sounding-board (sa'ynding-bo'rd), n. glasnjaca (da- 
ska) 
Soundings (sa'undingz), n. mjerenje dubljine zvu- 

kom; dubljina; mjesto mora, gdje se moze do 

dubljine 
Soundly (sa'undli), adv. valjano; dobro; cvrsto; jako; 

vjesto; umno 
Soundness (sa'undnes), n. zdravlje; jakost; snaga; 

sila; krepost; ispravnost; tocnost; valjanost 
Soup (sup), n. juha; corba 
Sour (sa'ur), a. kiseo; gorak; namrgodjen; neveseo; 

zlovoljan; — n. kiselina; — v. zakiseliti; okise- 

liti se 
Source (sors), n. izvor; postanak; pocetak 
Sourcrout (sa'urkra'ut), n. kiselo zelje 
Souring (sa'uring), n. kisela jabuka 
Sourish (sa'uris), a. kiseljkast; nakiseo 
Sourly (sa'urli), adv. kiselo; namrgodjeno; zlovoljno 
Sourness (sa'urnes), n. kiselost; kiselina 
Souse (sa'us), n. salamura; slano meso; — v. usoliti; 

umociti 
South (sa'ut), n. jug; — a. juzni; — adv. prema ju- 

gu; s juga; — v. okrenuti se ili ici prema jugu 
Southeast (sa'uti'st), n. jugoistok 
Southeast (sa'uti'st), Southeasterly (sa'uti'storli), 

Southeastern (sa'uti'storn), a. jugoistocni 
Souther (sa'udor), n. juznjak (vjetar) 
Southern (sa'dorn), Southerly (sa'dorli), a. juzni 
Southerner (sa'dornor), n. juznjak, covjek s juga 
Southward (sa'utuord), Southwards (sa'utuordz), 

adv. prema jugu 
Southwest (sa'utue'st), n. jugozapad s 

Southwest — 588 — Spasm 

Southwest (sa'utue'st), Southwesterly (sa'utue'stor- 

li), Southwestern (sa'utue'storn), a. jugozapadni 
Souvenir (su'veni'r ili su'vnir), n. uspomena 
Sovereign (sa'vorin), a. najvisi; najveci; vrhovni; 

prvi; — n. vladar; kralj; car 
Sovereignty (sa'vorinti), n. vrhovna vlast; suveren- 

stvo 
Sow (sa'u), n. krmaca; prasica; svinja 
Sow (so'u), v. sijati; posijati; saditi 
Sower (so'uor), n. sijac 
Spa (spa), n. izvor mineralne vode 
Space (spejs), n. prostor; mjesto; vrijeme 
Spacious (spe'jsas), a. prostran; sirok; velik 
Spaciously (spe'jsasli), adv. prostrano; siroko 
Spaciousness (spe'jsasnes), n. prostranost 
Spade (spejd), n. lopata; pik (kod karata) ; — v. 

mjeriti pedljom 
Spangle (spangl), a. sljuka; lazni sjaj; bljestanje; — 

v. bljestati; cakliti se; treptjeti 
Spaniard (spa'njord), n. Spanjolac 
Spaniel (spa'njel), n. prepelicar; vizle 
Spanish (spa'nis), a. spanjolski 
Spank (spank), v. tuci (sakom po straznjici, n. pr. 

djecu 
Spanner (spa'nor), n. zapinjac 
Span-new (spa'njuV a. sasvim nov 
Spar (spar), n. greda; — v. sakati se; rijeckati se 
Spare (spar), v. stedjeti; postediti; cuvati; sa6uva- 

ti; ustegnuti se; — a. stedljiv; oskudan; mrsav 
Spareness (spa'rnes), n. mrsavost 
Sparing (sparing), a. stedljiv 
Sparingly (spa'ringli), adv. stedljivo 
Spark (spark), n. iskra; varnica 
Sparkle (sparkl), n. iskra; iskrica; varnica; — v. is- 

kriti se; sipati; blistati se; sjati se; pjeniti se 
Sparrow (spa'ro), n. vrabac; vrebac 
Sparse (spars), a. rasut; prosut; rastrkan 
Sparsely (spa'rsli), adv. rastreseno 
Spasm (spazm), n. grc s 

Spasmodic — 589 — Spectacles 

Spasmodic (spazma'dik), Spasmodical (spazma'dikal), 

a. grcevit 
Spasmodically (spazma'dikali), adv. grcevito 
Spat (spat), n. lagan udarac 

Spatter (spa'tor), v. prskati; poprskati; poskropiti 
Spavin (spa'vin), n. mrtva kost; skripac (bolest u 

konja) 
Spawn (span), baciti ikru; mrijestiti se; — n. mri- 

jest; ikra; podsad; leglo 
Speak (spik), v. govoriti; zbdriti; besjediti; reci; iz- 

reci 
Speaker (spi'kor), n. govornik; predsjedatelj ; pred- 

sjednik 
Spear (spir), n. koplje; — v. probusiti; proburaziti 

kopljem 
Special (spe'sal), a. osobit; poseban; rijedak; cudan; 

izvanredan 
Specialist (spe'salist), n. specialist 
Specially (spe'sali), adv. posebno; osobito; navla- 

stito; narocito 
Specie (spi'si), n. novae od kovir.e 
Species (spi'siz), n. vrsta 
Specific (spisi'fik), Specifical (spisi'fikal), a, vlastit; 

svoj; sopstven; osobit; poseban; osebujan 
Specifically (spisi'fikali), adv. osobito; posebno 
Specification (spe'sifike'jsan), n. tocno oznacenje; to- 

can opis 
Specify (spe'sifaj), v. imenovati u tancine; oznaciti 
Specimen (spe'simen), n. obrazac; uzorak 
Specious (spi'sas), a. prividan; toboznji 
Speciously (spi'sasli), adv. prividno; toboze 
Speciousness (spi'sasnes), n. prividnost 
Speck (spek), n. pjega; mrlja; ljaga; — v. umrljati; 

uprljati 

Speckle (spekl), n. mrlja; ljaga; — v. poprskati; u- 
mrljati 

Spectacle (spe'ktakl), n. pogled; vidik 
Spectacled (spe'ktakld), a. noseci naocale 
Spectacles (spe'ktaklz), n. ocali; naocali s 

Spectator — 590 — Spider 

Spectator (spekte'jtor), n. gledalac; posmatrac 
Specter, Spectre (spe'ktor), n. sablast; avet; utvora; 

prikaza 
Spectral (spe'ktral), a. sablastan; utvoran 
Speculate (spe'kjulejt), v. razmisljati; mudrovati; tr- 

govati ; spekulirati 
Speculation (spe'kjule'jsan), n. mudrovanje; proma- 
Speculative (spe'kjulativ), a. promisljajuci; poduze- 

tan; teoretican 
Speculator (spe'kjule'jtor), n. spekulant; mudrijas; 

trgovac; ispitivac 
Speculum (spe'kjulam), n. zrcalo; ogledalo 
Speech (spic), n. govor; jezik 
Speechless (spl'cles), a. nijem; tih 
Speechlessness (spi'clesnes), n. nijemost 
Speed (spid), n. brzina; hitnja; zurba; presa ; nag- 
lost; — v. brzati; hitjeti; spjesiti; zuriti se 
Speedily (spi'dili), adv. brzo; hitro 
Speediness (spi'dines), n. brzina; hitrina; presa 
Speedy (spi'di), a. brz; nagao 
Spell (spel), v. sricati; sreci; ispravno pisati; kazati 

slova (od rijeci) ; ocarati; zatraviti; opciniti; iz- 

mijeniti; pomoci; — n. izmjena; pomoc; car; ca- 

rolija; vracanje 
Spellbound (spe'lba'und), a. ocaran; osupnut 
Spelling (spe'ling), n. sricanje; pravopis 
Spelter (spe'ltor), n. cinak; tutija 
Spend (spend), v. trositi; potrositi; iscrpiti 
Spendthrift (spe'ndtri'ft) t n. rasipnik; raspikuca 
Spew (spju), v. bljuvati; rigati; izbljuvati 
Sphere (sflr), n. sfera; nebeska kruglja; krug; o- 

krug; opseg; okolis; posao; sluzba; podrucje 
Spheric (sfe'rik), Spherical (sfe'rikal), a. okrugao; 

krugl jast ; obal ; sf erski 
Spice (spajs), n. mirodija; zacin; — v. zasmociti; za- 

ciniti 
Spicer (spa'jsor), n. trgovac mirodija 
Spicy (spa'jsi), a. zacinjen; miomirisan ; ostar 
Spider (spa'jdor), n. pauk s 

Spigot — - 591 — " Spiritlessly 

Spigot (spi'gat), n. cep; vranj; klin 

Spike (spajk), n. velik cavao; gvozden klin; zarovanj; 

klas; klip; glavica; — v. zaklincati; prikovati; 

zabiti cavlima; ogrepsti cavlima 
Spiky (spa'jki), a. siljast; zasiljen 
Spile (spa'el), Spill (spil), n. klinac; klin; cep 
Spill (spil), v. probiti; prolijevati; prosipati 
Spin (spin), v. presti; vrtjeti se; rastegnuti 
Spinach, Spinage (spi'nedz), n. spinat 
Spindle (spindl), n. vreteno; prepredalo 
Spine (spajn), n. trn; hrptenjaca 
Spinning (spi'ning), n. predenje 
Spinning wheel (spi'ning hui'l), n. kolovrat 
Spinny (spi'ni), n. zivica; sikara 
Spinosity (spa'jna'siti), n. trnovitost 
Spinous (spa'jnas), n trnovit; bodljikav; tezak; mu- 

can; skakljiv 
Spinster (spi'nstor), n. prelja; djeva 
Spiny (spa'jni), a. pun trnja; trnovit; mucan; tezak; 

skakljiv 
Spiracle (spi'rakl ili spa'jrakl), n. nosnica 
Spiral (spa'jral), a. zavojan; — n. zavoj 
Spire (spa'er), n. sukanje; motanje; zavojica; rt; 

siljak; obelisk; toranj; zvonik; vlat; slamka; — 

v. niknuti; klicati; rasti; probijati; uzdizati se 
Spirit (spi'rit), n. duh; dusa; dah; zivot; priksza; u- 

tvora; odvaznost; — v. oduseviti; oziviti; pot- 

piriti; oteti; odvesti 
Spirited (spi'rited), a. odusevljen; ziv; zivahan; smi- 

on; hrabar 
Spiritedly (spi'ritedli), adv. odusevljeno; zivahno; 

hrabro 
Spiritism (spi'ritizm), n. spiritizam 
Spiritist (spi'ritist), n. spiritist; onaj.. koji vjeruje i 

nauca, da je moguce doci u saobracaj s duhovima 
Spiritless (spi'ritles), a. bezivotan; mrtav; mlitav; 

bez duha; strasljiv; bojazljiv; klonuo 
Spiritlessly (spi'ritlesli), adv. bezivotno; mlitavo; pla- 

sljivo s 

Spiritlessness — 592 — Splendidness 

Spiritlessness (spi'ritlesnes), n. mlitavost; straslji- 

vost; bojazljivost; klonuiost 
Spirits (spfric), n. odusevljenje; ozivljenje; zestoko 

pice; alkohol 
Spiritual (spi'ricjual), a. duhovni; duhovnicki; duse- 

van; uman 
Spiritualism (spi'ricjualizm), n. nauka, prema kojoj 

je sve, sto opstoji dun ili dusa 
Spirituous (spi'ricjuas), a. dusevan; radin; cist; ze- 

stok 
Spit (spit), v. pljunuti; pljuvati; nabosti; nataci; — 

n. pljucak; pljuvacka; slina; razanj 
Spite (spajt), n. prkos; upornost; zloba; mrznja; mr- 

zost; — v, prkositi; srditi; jediti 
Spiteful (spa'jtful), a. prkosan; prkosljiv; uporan; 

zloban; pakostan 
Spitefully (spa'jtfuli), adv. prkosno; uporno; pako- 

sno 
Spitefulness (spa'jtfulnes), n. pakost; opacina: zloba; 

prkos 
Spitting (spi'ting), n. pljuvanje 
Spittle (spitl), n. hracak; pljucak 
Spittoon (spitu'n), n. pljuvacnica; pljuvaonica 
Spitzenburgh (spi'cenborg) n.jabuka crveno-zute boje 
Splash (splas), v. prskati; poprskati; poskropiti; po- 

liti 
Splashy (spla'si), n. blatan; kalan; mutan 
Splayfoot (splejfu't), n. noga sa jednakim tabanom 
Splayfoot (sple'jfu't), Splayfooted (sple'jfu'ted), a. i- 

majuci noge sa ravnim tabanima 
Spleen (splin), n. slezena; hipohondrija; umisljena 

bolest; zlovolja; mrzost; zavada; mrznja 
Spleenish (spli'nis), Spleeny (spli'ni), a. mrzovol jast ; 

srdit; zamisljen 
Splendid (sple'ndid), a. sjajan; velicanstven; divan; 

junacan; glasovit 
Splendidly (sple'ndidli), adv. sjajno; divno 
Splendidness (sple'ndidnes). n. sjajnost; divota; veli- 

canstvenost s 

Splendor — 593 ■ — ■ Spontaneousness 

Splendor (sple'ndor), n. sjaj; sjajnost; raskos; di- 

vota; gizda 
Splenetic (sple'nitik ili spline'tik), a. mrzovoljast; 

tmuran; namrgodjen 
Splice (splajs), v. uvijati; plesti; — n. uvoj; uvojak 
Splint (splint), n. trijeska; iver; daska; — v. pricvr- 

stiti i obloziti daskama 
Splinter (spli'ntor), v. istrijesciti; kalati; cijepati se; 

zaskaliti se; — n. iver; trijeska; cjepcica; trunka 
Split (split), v. cijepati; rascijepati; kalati; raskoliti; 

kalati se; raskoliti se; razdvojiti se; odijeliti se; 

— n. pukotina; rupa; cijepanje; raskol; razdor; 

nesloga; razdioba 
Splutter (spla'tor), v. govoriti brzo i nerazumljivo 
Spoil (spo'el), v. opustositi; poharati; razoriti; robiti; 

orobiti; pokvariti; ostetiti; — n. plijen; deracina; 

pljacka 
Spoiler (spo'jlor), n. hajduk; otmicar; ostetitelj 
Spoke (spo'uk), n. prijecka; spica 
Spokesman (spo'uksman), n. govornik 
Spoliate (spo'liejt), v. oplijeniti; porobiti; oteti; lisiti 
Spoliation (spo'lie'jsan), n. plijenjenje; robljenje; o- 

timanje; lisenje; unistenje 
Spoliator (spo'lie'jtor), n. pljackas; otiniac; razaratelj 
Sponge (spandz), n. spuzva; — v. brisati spuzvom; 

upiti; upijati 
Sponger (spa'ndzor), n. cankoliz; nabiguzica, muk- 

tas; nametnik 
Sponginess (spa'ndzines), n. nabuhlost; nabreklost 
Spongy (spa'ndzi), a. spuzvast; nabuhli 
Sponsal (spa'nsal), a. svadbeni 
Sponsion (spa'nsan), n. jamcenje; jamstvo 
Sponsor (spa'nsor), n. jamac; poruk; kuni; kuma 
Spontaneous (spante'jnias), a. svojevoljan; dobrovo- 

ljan; samotvoran 
Spontaneously (spante'jniasli), adv. svojevoljno; do- 

brovoljno; samo od sebe 
Spontaneousness (spante'jniasnes), Spontaneity (spa'n- 

tani'iti), n. dobrovoljnost; samotvornost s 

Spool — 594 — Spread 

Spool (spul), n. cijev, na koju se mota konac; — v. 

namatati; sukati 
Spoon (spun), n. zlica; kasika 
Spoor (spur), n. trag divlje zvjeradi 
Sporadic (spora'dik), Sporadical (spora'dikal), a. odi- 

jeljen; pojedin 
Sporadically (sporadikali), adv. odijeljeno; ovdje-on- 

dje 
Sport (sport), n. igra; igranje; igracka; zabava; — 

v. igrati se; zabavljati se 
Sporter (spo'rtor), n. saljivdzija; lakrdijas 
Sportful (spo'rtful), Sportive (spo'rtiv), a. saljiv; 

smi jesan ; zabavan 
Sportively (spo'rtivli), adv. zabavno 
Sportiveness (spo'rtivnes), n. zabavnost; zabavljanje; 

saljenje 
Sportsman (spo'rtsman), n. svaki odan zabavi; lovac; 

ribar; pticar; itd. 
Spot (spat), n. mrlja; mjesto; smjestenje; — v. ozna- 

citi; zamrljati; osramotiti; naci 
Spotless (spa'tles), a. neokaljan; besprikoran; cist; 

nevin 
Spotlessly (spa'tlesli), adv. cisto; bez ljage; bespri- 

korno 
Spotlessness (spa'tlesnes), n. neoskvrnjenost; cistoca 
Spotty (spa'ti), a. umrljan; zapackan 
Spousal (spa'uzal), a. svadben; zenidben; vjencan; — 

n. vjencanje; svadba; zenidba 
Spouse (spa'uz), n. mladenac; mladenka; muz; su- 

prug; supruga 
Spout (spa'ut), n. cijev; zlijeb; — v. strcati; strc- 

nuti; prskati; pljuskati 
Sprain (sprejn), v. iscasiti; — n. iscasenje 
Sprat (sprat), n. sardina 
Sprawl (spral), v. rastegnuti se; rascepiti se; kopr- 

cati se 
Spray (sprej), n. ogranak; mladica; sibljika; siba 
Spread (spred), v. siriti; prosiriti; rasiriti; sterati se; s 

Sprig — 595 — Spunk • 

rasprostraniti se; rasiriti se; — n. rastezanje; 

sirenje; rasirivanje; pokrivalo 
Sprig (sprig), n. mladica; fglica; djecak; klinac 
Sprjggy (spri'gi), a. sibljikast 

Spright (sprajt), n. duh; dusa; sjena; utvora; prikaza 
Sprightless (spra'jtles), adv. mrtvo; tupo 
Sprightliness (spra'jtlines), n. zivahnost; veselost; 

budnost 
Sprightly (spra'jtli), a. ziv; zivahan; veseo 
Spring (spring), v. skociti; odskociti; odbiti; naceti; 

zapoceti; proslijediti; puknuti; prasnuti; prsnu- 

ti; razbiti; udariti; — n. skok; izvor; proljece; 

pero 
Springe (sprindz), n. zamka; spona 
Springiness (spri'ngines), n. pruzivost; poskocnost 
Springy (spri'ngi), a. pruziv 
Spring tide (spri'ng ta'jd), n. velika plima; velika bi- 

bavica 
Spring-time (spri'ng-ta'jm), n. proljece 
Sprinkle (sprinkl), v. skropiti; zalijevati; sipati; po- 

razbacati 
Sprinkler (spri'nklor), n. ono, cime se skropi 
Sprinkling (spri'nkling), n. skropljenje 
Sprint (sprint), v. trcati vrlo brzo 
Sprite (sprajt), n. duh; avet; utvora; prikaza; sa- 

blast 
Sprout (spra'ut), v. klicati; nicati, niknuti; rasti; — 

n. klica 
Spruce (sprus), n. bor; omorika: — a. pristao; lijep; 

— v. nagizdati; okititi; ukrasiti se; kititi se 
Sprucely (spru'sli), adv. lijepo; pristalo 
Spruceness (spru'snes), n. cistoca; ljepota; pristalost 
Spry (spraj), a. okretan; brz 
Spume (spjum), n. pjena; — v. pjeniti se 
Spumous (spju'mas), Spumy (spju'mi), a. pjenast; 

pjenav 
Spunge (spa'ndz), n. spuzva 
Spunk (spank), n. guba; trulo drA r o s 

Spur — 596 — Squander 

Spur (spor), n. ostruga; mamuza; bodljika; trn; — 

v. podbosti; potjerati; -sokoliti; bodriti; poticati; 

pospjesiti 
Spurious (spju'rias)» a. patvoren; kriv; lazan 
Spuriously (spju'riasli), adv. krivo; lazno 
Spuriousness (spju'riasnes), n. patvorenost; laznost 
Spurn (sporn,) v. prezreti; odgurnuti; odrinuti; zga- 

ziti; odbiti; — n. prezirno zabacenje 
Spurrier (spo'rior), n. ostrugar; mamuzar 
Spurt (sport), v. proliti; poteci; naprezati se; uprijeti 
Sputter (spa'tor), v. strcati slinu, kao u naglom go- 

voru; izgovarati rijeci brzo i nejasno; brobotati 
Spy (spaj), n. uhoda; — v. uhoditi; uhadjati; vreba- 

ti; viriti 
Spy-glass (spa'j-gla's), n. dalekozor 
Squab (skua'b), a. tust; bucmast; golisav; — n. mla- 

di golub; golisavac; bucmak 
Squabble (skua'bl), v. svadjati se; inatiti so; boriti 

se; prepirati se; — n. svadja; inat; kavga; borba 
Squad (skua'd), n. povorka; ceta; copor 
Squadron (skua'dran), n. konjanicka satnija; skadro- 

na; brodovlje 
Squalid (skua'lid), a. zamazan; gnjusan; ogavan; o- 

duran 
Squalidly (skua/lidli), adv. gnjusno; odurno 
Squalidness (skua'lidnes), Squalidity (skuali'diti), n. 

gnjusoba; gad; necistoca; neoprastina 
Squall (skua'l), n. krik; vihor; — kriknuti; kricati; 

derati se 
Squaller (skua'lor), n. vikac 
Squally (skua'li), a. vjetrovit; buran; nemiran; bi- 

jesan 
Squalor (skue'jlor), n. neoprastina; necistoca; gnju- 
soba 
Squamose (skua'mo's ili skue'jmo's), Squamous 

(skue'jma's), a. ljuskast 
Squander (skua'ndor), v. prosipati; prof uckati ; ras- 

tepsti; protepsti s 

Squanderer — 597 — Stable 

Squanderer (skua'ndoror), n. rasipnik; raspikuca; ra- 

sipac 
Square (skua'r), n. cetverokut; trg; pravokut; — a. 

cetverokutan; istinski; pravi; pravedan; jednak; 

— v. izmjeriti; odmjeriti; izjednaciti; pristajati 
Squarely (skua'rli), adv. jednako; ravno 
Squareness (skua'rnes), n. jednakost; pravicnost 
Squash (skua's), v. izgnjeciti; samljeti 

Squashy (skua'si), a. mek; mekan; blatan 

Squat (skua't), v. cucnuti; cucati; cepiti; — a iscu- 

cen; krupan; — n. cucanje; cepenje 
Squaw (skua'), n. Indijanka 
Squawk (skua'k), v. kriknuti; derati se 
Squeak (skai'k), v. cvrcati; skripati; pistati; buciti; 

— n. skripa; skripanje; cvrcanje 

Squeal (skui'l), v. zaviknuti; prijaviti; priznati 

Squeamish (skui'mis), a. gadljiv; oduran 

Squeeze (skui'z), v. gnjeciti; prezimati; tlaciti; stis- 

kati; stisnuti; tiskati se; potisnuti se; — n. sti- 

skanje; stinuce; prezimanje; tlacenje; pritisak 
Squelch (skue'lc), v. satrti; zdrobiti; — n. teski pad 
Squib (skui'b), n. praskavica; raketa; zadirkivanje; 

bockanje; — v. bocnuti; bockati; peckati; zadir- 

kivati 
Squint (skui'nt), a. skiljav; gledajuci postrance ili is- 

pod oka; — v. skiljiti; unakrst gledati; gledati 

postrance; — n. gledanje unakrst; razrokost 
Squire (skua'er), n. gospodin; mirovni sudac 
Squirm (skue'rm), v. gamizati; puzati; hmiljeti; ve- 

rugati se 
Squirrel (skue'rel ili skui'rel), n. vjeverica 
Squirt (skue'rt), v. strcati; strcnuti; — n. strcaljka; 

smrk 
Stab (stab), v. probosti; ubosti; zatjerati (bodez) ; — 

n. ubod; bod; ubodina; rana 
Stabber (sta'bor), n. ubojica iz potaje 
Stable (stejbi), a. stalan; postojan; cvrst; jak; — n. 

staja; stala; pojata; konjusnica; — v. smjestiti u 
stalu s 

Stableness — 598 — Stalk 

Stableness (ste'jblnes), Stability (stabi'liti), n. stal- 

nost; postojanost 
Stably (ste'jbli), adv. stalno; postojano; cvrsto 
Stack (stak), n. kup; gomila; plast; stog; dimnjak; 

— v. sloziti; naslagati 
Staddle (stadl), n. poduporanj; podupirac 
Staff (staf), n. stap; palica; kolac; potpora; stop 
Stag (stag), n. jelen 
Stage (stejdz), n. propriste; skele; pozornica; pozori- 

ste; kazaliste; postaja; postanska kola; stupanj; 

stepen 
Stagecoach (ste'jdzko'uc), n. postanska kola 
Stager (ste'jdzor), ri. iskusan covjek 
Stagger (sta'gor), v. klimati se; teturati; zateturati; 

posrnuti; kolebati; libati; - — n. teturanje; kole- 

banje 
Stagnancy (sta'gnansi), n. zastoj; zapinjanje; stag- 

nacija 
Stagnant (sta'gnant), a. zastojan; zapinjajuci; sma- 

laksao; mlak 
Stagnate (sta'gnejt), v. stati; zapinjati 
Stagnation (stagne'jsan), n. zapinjanje; zastoj; mla- 

kost 
Staid (stejd), a. trijezan; ozbiljan; miran; stalan 
Staidly (ste'jdli), adv. trijezno; ozbiljno; mirno 
Stain (stejn), v. obrljati; okaljati; bojadisati; oma- 

stiti; — n. mrlja; pjega; ljaga; boja; sramota 
Stainless (ste'jnles), a, neokaljan; bezgrijesan; bes- 

prijekoran 
Stair (star), n. skalina 
Staircase (sta'rke'js), n. trijem 
Stake (stejk), n. kolac; urovanj; zalog; — v. nata6i; 

udariti na kolac; ograditi koljem; zaloziti; kla- 

diti se 
Stale (stejl), a. bljutav; neslan; mlitav; mlohav; 

star; istrosen; obican 
Staleness (ste'jlnes), n. bljutavost; mlohavost 
Stall k (stak), n. stabljika; petljika; ponosit hod; — 

v. ponosito ici; dovrebati se; prikrasti se s 

Stall — 599 — Starch 

Stall (stal), n. stalak; mjesto; polozaj; staja; poja- 

ta; klecalo; klupa (u crkvi); sjedalo; — v. staviti 

u staju; zabasati 
Stall-feed (sta'1-fi'd), v. hraniti iz jasala 
Stall-feeding (sta'l-fTding), n. hranjenje na jaslama 
Stallion (sta'ljan), n. zdrijebac; pastuh 
Stalwart, Stalworth (sta'luert ili sta'luert), a. hrabar; 

odvazan; smion; zestok 
Stammer (sta'mor), v. mucati; bekljati; tepati; — n. 

tepavac; bekljavac 
Stammering (sta'moring), n. mueanje; tepanje; bek- 

ljanje 
Stamp (stamp), v. udariti nogom; stupati; topotati; 

zigosati; udariti zig; biljegovati; pecatiti; oti- 

snuti; — n. biljeg; zig; pecat; otisak 
Stamper (sta'mpor), n. stupa; panj 
Stanch (stanc), v. zaustaviti (krv) ; osusiti se; — a. 

jak; cvrst; zdrav; postojan; vatren 
Stanchion (sta'nsan), n. poduporanj 
Stand (stand), v. stojati; stajati; ostati; opstati; uz- 

drzati; trajati; snositi; podnositi; — n. stojanje; 

polozaj; prestanak; zastajanje 
Standard (sta'ndord), n. stijeg; konjanicka zastava; 

pravilna mjera; tezina; uzor; obrazac; kalup; 

mjerilo; — a. uzoran; pravilan; mjerodavan 
Standing (sta'nding), a. stajaci; stalan; trajan; us- 

pravan; — n. stajanje; uspravnost; mjesto; polo- 
zaj; sluzba; glas 
Standpoint (sta'ndpo'jnt), n stajaliste; stanoviste; 

nacelo 
Standstill (sta'ndsti'l), n. zastoj 
Stanza (sta'nza), n. stanca 
Staple (stejpl), n. kuka; spona; glavni predmet; gla- 

vna sastavina; — a. glavni; poglavit 
Star (star), n. zvijezda; — v. osuti zvijezdama 
Starboafrd (sta'rbo'rd ili sta'rbo'rd), n. desni bok bro- 

da 
Starch (stare), n. skrob; stirka s 

Stare — 600 — Station 

Stare (star), v. buljiti; zuriti; beciti; ukocenim oci- 

ma gledati; — n. zurenje; buljenje; ostar pogled 

Stark (stark), a. ukocen; okorio; stalan; cist; jedno- 

stavan; — adv. sasvim; potpuno 
Starless (sta'rles), a. nezvjezdan; taman 
Starlight (sta'rla'jt), a. osut zvjezdama; zvjezdan 
Starry (sta'ri), a. zvjezdast; zvjezdan 
Start (start), v. maknuti se; krenuti se; potaknuti; 

poceti; — n. pocetak 
Startle (startl), v. trgnuti se; zabezeknuti se; prepa- 

sti se; predstaviti se; prestrasiti; poplasiti; — 

n. strava; drhat; groza; jeza 
Starvation (starve'jsan), n. skapanje od gladi; pogi- 

banje od gladi 
Starve (starv), v. skapati, pogibati od gladi; smrza- 

vati se; ozebsti; umoriti gladom ili zimom 
Starveling (sta'rvling), a. gladan; mrsav; suh 
State (stejt), n. stanje; polozaj; prilika; drzava; sjaj; 

velicanstvenost; a. drzavni; javni; — v. iskazati; 

kazati; reei; oznaciti; potvrditi 
Stated (ste'jted), a. iskazan; potvrdjen; utvrdjen; re- 

dovit 
Statedly (ste'jtedli), adv. u stanovito doba; u odre- 

djeno vrijeme 
Statehouse (ste'jtha'us), n. zgrada, u kojoj zasijedaju 

zakonodavci 
Stateliness (ste'jtlines), n. uzoritost; velicanstvenost; 

divota; raskos; uzvisenost 
Stately (ste'jtli), a. castan; uzorit; velicanstven; uz- 

visen; — adv. velicanstveno; uzviseno 
Statement (ste'jtment), n. iskaz; izvjestaj; ocitova- 

nje; proracun 
Stateroom (ste'jtru'm), n. raskosna soba; spavaci odio 

na brodu ili zeljeznici 
Statesman (ste'jcman), n. drzavnik; diplomata 
Statesman ly (ste'jcmanli), adv. drzavnicki 
Station (ste'jsan), n. postaja; sluzba; ured; zanima- 

nje; posao; stanje; prilika; — v. staviti; smje- 

stiti; dodijeliti s 

Stational — 601 — Stealthily 

Stational (ste'jsanal), a. postajni 

Stationary (ste'jsaneri), a. stajaci; stalan; nepro- 

mjenljiv 
Stationer (ste'jsanor), n. trgovac papira i inih pisa- 

cih sprava 
Stationery (ste'jsanori), n. papirnica 
Statistic (stati'stik), Statistical (stati'stikal), a. sta- 
tistical! 
Statistician (sta'tisti'san), n. statisticar 

Statistics (stati'stiks), n. statistika 
Statuary (sta'cueri), n. kiparstvo; vajarstvo; kipar; 

vajar 
Statue (sta'cu), n. kip 
Stature (sta'cur), n. stas; uzrast 
Status (ste'jtas), n. stanje; polozaj 
Statute (sta'cut), n. propis; naredba; pravilo; ustav; 

zakon 
Stave (stejv). n. duga; duzica; — v. zabiti; nataknu- 

ti; probusiti; potisnuti; suzbiti 
Stay (stej), v. ostati; stati; nastaviti; stanovati; bi- 

vati; obitavati; ustrajati; suzdrzati; otezati; za- 

ustaviti; potprijeti; — - n. prebivanje; prebivali- 

ste; poduporanj; odgadjanje; zapreka 
Stead (sted), n. mjesto; uzvrat; — To stand in stead 

(tu sta'nd in ste'd), biti od koristi 
Steadfast (ste'dfast), a. utvrdjen; cvrst; jak; stalan; 

odlucan 
Steadiness (ste'dines), n. stalnost; cvrstoca; postoja- 

nost 
Steady (ste'di), a. stalan; postojan; siguran; jedno- 

lik; redovit; — v. poduprijeti; ucvrstiti; uciniti 

sigurnim 
Steak (stejk), n. komad mesa od bedra 
Steal (stll), v. krasti; ukrasti 
Stealer (sti'lor), n. kradljivac; tat 
Stealth (stelt), n. kradja; tatbina; potajni cin: tajna; 

krijenje 
Stealthily (ste'ltili), adv. kradomice; krisom; tajno; 

potajno; kriomice s 

Stealthy — 602 — Stem 

Stealthy (ste'lti), a. tajan; potajan 

Steam (stim), n. para; — v. isparivati se; ishlaplji- 

vati se; pusiti se; dimiti se 
Steam bath (sti'mba't), n. parna kupelj 
Steamboat (sti'mbo'ut), n. parobrod 
Steam boiler (sti'm bo'jlor), n. parni kotao 
Steam engine (sti'm e'ndzin), n. parostroj 
Steamer (sti'mor), n. parobrod; vatrenjaca 
Steam gauge (sti'm ge'jdz), n. paromjer 
Steam -mill (sti'm-mi'l), n. paromlin; parni mlin 
Steam -press (sti'm-pre's), n. brzotis 
Steamship (sti'msi'p), Steam vessel (sti'm ve'sl), n. 

parobrod 
Steamwagon (sti'mua'jgn), n. parovoz 
Steed (stid), n. konj; parip; pastuh 
Steel (stil), n. celik; nado; ocjel; ljuto gvozdje; — v. 

nadati; celiciti 
Steel -pen (sti'1-pe'n), n. pero od nada; pero (za pisa- 

nje) 
Steely (sti'li), a. celican; tvrd 
Steelyard (sti'lja'rd ili sti'ljord), n. kantar 
Steep (stip), a. strm; strmenit; vrletan; — n. strmen; 

vrlet; pristranak; obronak; urvina; — v. zag-nju- 

riti; umociti; potopiti 
Steeple (stipl), n. toranj; zvonik 
Steeply (stii'pli), adv. strmo; tesko 
Steepness (sti'pnes), n. strmenitost; vrlet; gric 
Steer (stir), n. junac; volek 

Steer (stir), v. kormaniti; upravljati; ravnati 
Steerage (sti'redz), n. upravljanje; odio u parobrodu 

za ni^i razred putnika 
Steersman (sti'rzman), n. korman; kormilar 
Stellar (ste'lor), Stellary (ste'lari), a. zvje#dovit; 

zvjezdan 
Stelliferous (steli'foras), a, osut zvjezdama; zvjez- 

dast 
Stem (stem), n. deblo; stablo; stabljika; stapka; pet- 

ljika; loza; koljeno; pleme; — v. opirati; oprijeti; 

prijeeiti; kratiti; smetati; braniti s 

Stench — 603 — Stew 

Stench (stenc), n. smrad; vonja 
Stencil (ste'nsil), n. kalup; tvorilo; sablona 
Stenograph (ste'nograf), v. stenografirati 
Stenographic (ste'nogra'fik), Stenografical (ste'no- 

gra'fikal), a. stenografski 
Stenographist (stina'grafist), Stenographer (stina'- 

grafor), n. brzopisac; stenograf 
Stenography (stina'grafi), n. brzopis; stenografija 
Stentorian (stento'rian), a. neizmjerno glasan 
Step (step), v. koracati; stupati; koraciti; hodati; i- 

ci; doci; — n. korak; stopa; trag; stepen; napre- 

dovanje; precanica; mjera; razmak 
Stepbrother (ste'pbra'dor), n. polubrat 
Stepdaughter (ste'jda'tor), n. pastorka 
Stepfather (ste'pfa'dor), n. ocuh 
Stepmother (ste'pma'dor), n. maceha; macuha 
Steppe (step), n. stepa; pustara 
Stepsister (ste'psi'stor), n. polusestra 
Stepson (ste'psa'n), n. pastorak 
Stereotype (sti'riotajp), n. stereotipija; tisak ukru^ 

cenim plocama; — v. pismena okrucivati 
Sterile (ste'ril), a. nerodan; neplodan; jalov 
Sterility (stiri'liti), n. neplodnost; oskudnost 
Sterling (sto'rling), a. pravi; zakonit; — n. sterlin 

(engleski novae) 
Stern (storn), a. strog; o§tar; zestok; strahovit; — 

n. zadnji dio broda 
Sternly (sto'rnli), adv. strogo; dstro; strahovito 
Sternness (sto'rnes), n. ozbiljnost; strogost 
Sternum (sto'rnam), n. prsna kost 
Sternutation (sto'rnjute'jsan), n. kihanje 
Sternutatory (stornju'tatori), n. podrazujuce sredstvo 

za kihanje 
Stethoscope (ste'toskop), n. sprava sa dvim slu§alj- 

kama, pomocu koje se istrazuje i prou5ava stanje 

srea, pluciju, itd. 

Stew (stju), v. variti; kuhati; tu§iti; pirjaniti; pr- 
ziti se s 

Steward — 604 — Stimulative 

Steward (stju'ord), n. upravitelj; redatelj; vodic; ko- 

nobar na brodu 
Stewardess (stju'ordes), n. konobarica na brodu 
Stewardship (stju'ordsip), n. upraviteljska sluzba 
Stich (stik), n. stih; niz drveca 
Stick (stik), n. palica; batina; stap; prut; siba; panj; 

klada; bod; ubod; — v. bosti; ubosti; nata£i; pri- 

onuti; drzati se; zapeti; zapinjati; krzmati 
Stickle (stikl), v. svadjati se; prkositi; strancariti 
Sticky (sti'ki), a. gnjecav; krut 
Stiff (stif), a. ukocen; uporan; tvrd; krut; cvrst; tvr- 

doglav; svojeglav 
Stiffen (stifn), v. ukociti; stvrdnuti se; ukociti se; 

skrutiti 
Stiffly (sti'fli), adv. ukoceno; uporno; svojeglavo 
Stiffness (sti'fnes), n. ukocenost; okorjelost; tvrdoca; 

cvrstoca; jakost 
Stifle (stajfl), v. zadusiti; ugusiti; udaviti 
Stigma (sti'gma), n. znamenje; zig; zig sramote; 

prasnik 
Stigmatize (sti'gmatajz), v. ozigosati; osramotiti 
Stile (sta'el), n. kazalo na suncanoj uri 
Stiletto (stile'to), n. bodez; stilet; — v. ubosti 
Still (stil), v. utisati; umiriti; usutkati; obuzdati; — 

a. tih; miran; — n. tisina; mir; — adv. uvijek; 

vazda; svagda; jos; ipak; no; ali 
Still (stil), v. preciscavati; destilovati; — n. sprava 

za preciscavanje 
Stillness (sti'lnes), n. tisina; mir 
Stilt (stilt), n. hodulja; drvena noga; — v. podignuti; 

uzdici na hodulje 
Stimulant (sti'mjulant), a. podrazljiv; podrazujuci; 

— n. podrazujuce sredstvo; drazilo 
Stimulate (sti'mjulejt), v. draziti; podraziti; pobu- 

diti; pobudjivati; poticati 
Stimulation (sti'mjule'jsan), n. drazenje; podraziva- 

nje; poticanje 
Stimulative (sti'mjuletiv), a. podrazujuci; — n. dra- 
zenje; podjarivanje s 

Stimulator — 605 — Stockdove 

Stimulator (sti'mjule'jtor), n. drazilo; podjarivac; 

podbadatelj 
Stimulus (sti'mjulas), n. drazilo; drazenje; skak- 

ljanje 
Sting (sting), n. bodlja; zalac; ubod; ubodina; ujed; 

— v. bosti; ubosti; prebadati; ujesti; pecati; boc- 

kati 
Stinginess (sti'ndzines), n. skrtost; tvrdoca; skupost 
Stingy (sti'ngi), a. ujedljiv; ugrizljiv 
Stingy (sti'ndzi), a. skup; skrt; lakom 
Stink (stink), v. smrdjeti; zaudarati; — n. smrad; 

vonja 
Stinking (sti'nking), n. zaudaranje; smrdez 
Stint (stint), v. zagraditi; ograditi; ograniciti; steg- 

nuti; doznaciti; — n. granica; ogranicenje; steg- 

nuce; doznaka 
Stipend (sta'jpend), n. stipendija; placa 
Stipulate (sti'pjulejt), v. ugovarati; uglaviti; odre- 

diti; urociti; pogoditi se 
Stipulation (sti'pjule'jsan), n. pogodba; nagodba 
Stir (stor), v. buniti; probuditi; podici; ma6i; krenu- 

ti; pokrenuti; dirnuti; uzbuditi; — n. uzbudjenje; 

pobuna; uzrujavanje 
Stirrup (sta'rap ili sti'rap), n. stremen; strmen 
Stitch (stic), v. siti; prisiti; pribosti; petljati; — n. 

ubod; bod; zamka; petlja 
Stithy (sti'ti), n. nakovanj; kovacnica 
Stock (stak), n. stablo; deblo; klada; panj; pleme; 

koljeno; loza; porodica; glavnica; zaklada; za- 

liha; marva; blago; stoka; aTat; orudje; namje- 

staj; dionica; akcija; ovratnik; — v. snabdjeti; 

nabaviti 

Stockade (stake'jd), n. ograda (od stupova) — v. o- 

graditi stupovima 
Stock-car (sta'k-ka'r), n. zeljeznicka kola, na kojima 

se prevaza blago, marva 
Stock-company (sta'k-ka'mpani), n. dionicko drustvo 
Stockdove (sta'kda'v), n, evropejski divljl golub s 

Stock-exchange — 606 — Storage 

Stock-exchange (sta'k-eksce'jndz), n. burza, mjesto, 

gdje se kupuju i prodavaju dionice 
Stockholder (sta'kho'ldor), n. dionicar 
Stocking (sta'king), n. carapa 
Stockjobber (sta'kdza'bor), n. onaj, koji trguje dioni- 

cama radi dobitka 
Stockjobbing (sta'kdza'bing), n. trgovanje dionicama 
Stock-list (sta'k-li'st), n. popis dionica sa oznacenim 

cijenama 
Stocky (sta'ki), a. krupan; cvrst; jak 
Stoic (sto'ik), n. stoik (ucenik grckog filozofa imenom 

Zeno) ; a. miran; hladan; hladnokrvan 
Stoke (stok), v. loziti vatru; kuriti; grijati 
Stoker (sto'kor), n. grijac 
Stolid (sta'lid), a. bescutan; tup; glup 
Stomach (sta'mak), n. zeludac; volja na jelo 
Stomacher (sto'makor), n. prsni nakit 
Stone (ston), n. kamen; kostica; zrno; srce; sjeme; 

— v. kamenovati; zasuti kamen jem; ubiti kame- 

njem; ograditi kamenjem; vaditi kostice 
Stone-coal (sto'n-ko'ul), n. tvrdi ugljen 
Stony (sto'ni), a. kamenit; kamen 
Stook (stuk), n. kup snoplja; — v. kupciti snoplje 
Stool (stul), n. stolica; stocic 
Stoop (stup), v. prignuti se; pognuti se; sagnuti se; 

zguriti se; — n. pognuce; prigibanje; pad ptice 

na svoj plijen; pridvor sa sjedalima 
Stoopingly (stu'pingli), adv. prignuto; sagnuto 
Stop (stap), v. zacepiti; zatvoriti; pridrzati; zadr- 

zati; zaustaviti; obustaviti; prijeciti; prestati; 

stati; — n. obustava; prestanak; zastoj; stanka; 

zapreka 
Stopcock (sta'pka'k), n. cijev, kroz koju tece tekucma 

(pipa) 
Stoppage (sta'pedz), n. zatvor; zatvaranje; prijecenje 
Stopper (sta'por), n. cep; — v. zacepiti 
Stopple (stapl), n. cep 
Storage (sto'redz), n. stovariste; placa za pohranu; 

skladisnina s 

Store — 607 — Straightway 

Store (stor), n. ducan; mnostvo; mnozina; zaliha; 

stovariste; skladiste; — v. sabirati; sakupljati; 

opskrbiti; snabdijevati hranom 
Storehouse (sto'rha'us), n. skladiste; magazin 
Storied (sto'rid), a. pripovjesni; povjesni 
Stork (stork), n. roda; strk 
Storm (storm), n. bura; oluja; vihor; nevrijeme; me- 

cava; grmljavina; — v. jurisati; navaliti; osvo- 

jiti na juris; bjesnjeti 
Stormy (sto'rmi), a. buran; nemiran; bijesan; ze- 

stok 
Storthing (sto'rting), n. norveski sabor 
Story (sto'ri), n. pripovijest; pripovijetka; prica; po- 

vijest; historija; — v. pripovijedati; opisivati 
Story (sto'ri), n. sprat; kat 
Story-teller (sto'ri-te'lor), n. pripovijedac 
Stoup (stup), n. posuda za svetu vodu 
Stout (sta'ut), a. jak; mocan; snazan; krepak; cvrst; 

velik; debeo; krupan; smion; hrabar; odvazan; 

— n. jaka piva 
Stoutly (sta'utli), adv. jako; snazno; odvazno 
Stoutness (sta'utnes), n. jakost; snaga; sila; krup- 

nost; debljina 
Stove (sto'uv), n. pec 
-tow (sto'u), v. pregraditi; trpati 
Stowage (sto'uedz), n. trpanje 
Straddle (stradl), v. stajati ili hodati rastegnutim no- 

gama 
Straggle (stragl), v. potucati se; tumarati; razilaziti 

se; 
Straggler (stra/glor), n. skitalica; potucalo 
Straight (strejt), a. ravan; prav; jednak; iskren; po- 

sten; tijesan; uzak; — adv. ravno; upravo 
Straighten (strejtn), v. sjednaciti; ispraviti; urediti 
Straightforward (stre'jtfo'ruord), a. prijeki; ravan; 

jednak; iskren; posten; cestit 

Straightness (stre'jtnes), n. jednakost; iskrenost; tje- 

snoca 
Straightway (stre'jtue'j), adv. odmah; bez otezanja s 

Strain — - 608 — Stream 

Strain (strejn), v. nategnuti; naprezati; natezati; is- 

casiti; pretjeravati; naprezati se; rastegnuti se; 

— n. naprezanje; napor; muka; napetost, glas; 

pjesma 
Strainer (stre'jnor), n. cjedilo; proboj 
Strait (strejt), a. uzan; uzak; tijesan; tezak; mucan; 

tjeskoban; — n. nevolja; poteskoca; tijesnac; 

klanac; zdrijelo 
Straiten (strejtn), v. suziti; stegnuti; ograniciti; sti- 

jesniti 
Strait-jacket (stre'jtdza'ket) Strait-waistcoat 'stre'jt- 

ue'jstkot), n. haljetak, kojim se vezu ludjaci i bje- 

somucnici 
Stramineous (strami'nias), a. slamnat 
Strand (strand), n. igalo; morska obala; zalo; — v. 

nasjesti; nasukati se 
Strange (strejndz), a. tudj; stran; nov; cudan ; neo- 

bican; nepravilan 
Strangely (stre'jndzli), adv. cudnovato; neobicno 
Strangeness (stre'jndznes), n. rijetkost; cudnovatost 
Stranger (stre'jndzor), n. stranac; tudjin; novajlija 
Strangle (strangl), v. udaviti; zadaviti 
Strangulation (stra'ngjule'jsan), n. zadavljenje; ugu- 

senje 
Strap (strap), n. remen; uho (od cizme) 
Strapping (stra'ping), a. visok; velik; jak; stasit 
Stratagem (stra'taOzem), n. ratna varka; lukavsti- 

na 
Stratum (stre'jtam), n. naslaga; sloj 
Straw (stra), n. slama; slamka 
Strawberry (stra'beri), n. jagoda 
Strawy (stra'i), a. slamnat 
Stray (strej), v. zalutati; skrenuti; — a. zalutao; tu- 

marajuci; — n. zabludjelo zivince 
Streak (strik), n. potez; crta; pruga; — n. praviti 

pruge 
Streaky (stri'ki), a. prugast 
Stream (strlm), n. rijeka; tok; t\jek; — v. teci; stru- 

jati s 

Streamer — 609 — Strike 

Streamer (stri'mor), n. barjak; zastava; stijeg; sje- 

verna zora; polarno svjetlo 
Streamlet (stri'mlet), n. rjecica; potok 
Streamy (stri'mi), a. povodan 
Street (strit), n. ulica 
Strength (strengt), n. jakost; moc; sila; snaga; cvr- 

stoca; vrijednost 
Strengthen (strengtn), v. ojacati; okrepiti; ohrabriti: 

jacati se 
Strengthener (stre'ngtenor), n. sredstvo za jacanje 
Strenuous (stre'njuas), a. zestok; ozbiljan; silan; 

srcan 
Stress (stres), n. sila; vaznost; zestina 
Stretch (strec), v. protegnuti; rastegnuti; protezati 

se; protegnuti se; — n. protezanje; rastezanje; 

produljenje; napor 
Stretcher (stre'cor), n. rasteznik; nosiljka 
Strew (stru ili stro'u), v. posuti; rasuti 
Striate (stra'jet), Striated (stra'jeted), a. pojasast; 

prutast; prugast 
Stricken (strikn), a. udaren 
Strict (strikt), a. strog; ostar; tocan; zestok; odre- 

djen 
Strictly (stri'ktli), adv. strogo; tocno 
Strictness (stri'ktnes), n. strogost; tocnost 
Stricture (stri'kcur), n. kriticna primjedba; stiska- 

nje; suzivanje 
Stride (strajd), n. korak; koracaj; hod; — v. koraca- 

ti; koraciti; stupati 
Strident (stra'jdent), Stridulous (stri'djulas), a. psi- 

kajuci; skripajuci; hrapav; ostar; surov; osoran 
Strife (strajf), n. raspra; pravda; svadja; inat; pri- 

jepor; prepirka; borba 
Strike (strajk), v. udariti; sinuti; osinuti; biti; pogo- 

diti; uciniti utisak; spustiti (zastavu, jadro itd.) ; 

sravniti; dodirnuti se; predati se; provaliti; 

strajkovati; obustaviti posao; — n. strajk; obu- 

stava posla 20 s 

Striking — 610 — Strychnia 

Striking (stra'jking), a. cudnovat; zgodan; sto pada 

u oci 
String (string), n. uzica; vrpca; niz; naniz; zica; 

struna; tetiva; zila; — v. vezati; metnuti zice; 

nizati; nanizati; slagati; udesiti 
Stringent (stri'ndzent), a. obvezatan; silan 
Stringy (stri'ngi), a. zilav; likav; krut 
Strip (strip), v. svuci; oguliti; lupiti; lisiti; napustiti; 

otkriti; razodjenuti; — n. dugi uski komad; pruga 
Stripe (strajp), n. pruga; masnica; modrica; udar; u- 

darac; — v. praviti pruge; naprugati; udarati 
Stripling (stri'pling), n. momce; momak; decko 
Strive (strajv), v. truditi se; starati se; nastojati; te- 

ziti; boriti se; nisaniti; ciljati 
Stroke (stro'uk), n. udarac; potez; crta; pravac; ne- 

sreca; — v. gladiti; pogladiti; mazati; trti 
Stroll (strol), v. setati se; lutati; tumarati; — n. tu- 

maranje; setnja 
^troller (stro'lor), n. putnik; skitnica 
Strong (Strang), a. jak; snazan; mocan; krepak; 

cvrst; silan; velik; ozbiljan; uznesen; opojan 
Stronghold (stra'ngho'ld), n. tvrdjava 
Strongly (stran'gli), adv. snazno; mocno; cvrsto; 

silno; veoma; vrlo; ozbiljno 
Strop (strap), n. brijaci remen; — v. nabrusiti na 

remen 
Strophe (stro'fi), n. strofa; kitica 
Structure (stra'kcur), n. nacin gradjenja; slog; gra- 

djenje; gradnja; zgrada; sastav 
Struggle (stragl), v. truditi se; muciti se; kiniti se; 

boriti se; nastojati; — n. rvanje; borba; napor; 

naprezanje; trud; muka; teskoca 
Struggler (stra'glor), n. borac; mejdandzija; ratnik 
Strumpet (stra'mpet), n. bludnica; kurva 
Strut (strat), v. gizdavo hodati; bahato ici; — n. o- 

hol hod; bahatost 
Strychnia (stri'knia), Strychnine (stri'knin), n. strih- 

nin s 

Stub — 611 — Stun 

Stub (stab), n. panj; ostatak papira, od kojeg je otrg- 

nut cek; cek; tupo pero; — v. iseupati; istrgnuti; 

popiknuti se 
Stubbed (sta'bed), a. zdepast 

Stubbedness (sta'bednes), n. nespretnost; neskladnost 
Stubble (stabl), n. strnjika; strnisce 
Stubborn (sia'born), a. tvrdoglav; tvrdokoran; oko- 

rio; cvrst; tvrd; stalan 
Stubbornly (.sta'bornli), adv. tvrdoglavo; tvrdokorno; 

uporno; cvrsto 
Stubbornness (sta'bornes), n. tvrdoglavost; tvrdo- 

kornost; cvrstoea; tvrdoca; stalnost 
Stud (stad), n. zdrijebac; nakitna igla 
Student (stju'dent), n. djak; ueenik; ucenjak; knji- 

zevnik 
Studied (sta'did), a. ucen ; promisljen 
Studio (stju'dio), n. radiona umjetnika 
Studious (stju'dias), a. marljiv; pomnjiv; radin 
Studiously (stju'diasli), adv. marljivo; pomnjivo 
Studiousness (stju'diasnes), n. marljivost; radinost; 

pomnja 
Study (sta'di), n. ucenje; proucavanje; nauka; raz- 

misljavanje; paznja; — v. uciti; proucavati 
Stuff (staf). n. gradivo; tkanina; stvari; — v. nabiti; 

nagnjesti; zacepiti; trpati; bubati 
Stuffing (sta'fing), n. nalijev; nalijevanje 
Stuffy (sta'fi), a. gnjevan; tvrdoglav; namrgodjen 
Stultify (sta'ltifaj), v. ciniti ludim 
Stum (stam), n. most; sira; — v. praviti siru 
Stumble (stambl), v. popiknuti se; spotaknuti se; 

spotaei se; posmuti: grijesiti; — n. posrtaj; po- 

greska 
Stumbling (.sta'mbling), a. posrtajuci; — n. spotak- 

nuce; posrtanje; grijesenje 
Stump (stamp), n. panj; ostatak; — v. odsjeci; okr- 

njiti; zatupiti; iskrciti; izazvati 
Stumpy (sta'mpi), a. panjevit; zdepast 
Stun (stan), v. omamiti; zaglusiti; svladati s 

Stunner — 612 -— Subaqueous 

Stunner (sta'nor), n. onaj, ili ono, sto omami ili zapa- 

njuje 
Stunt (stant), v. prijeciti u rastu; — n. prijecenje u 

rastu 
Stupefaction (stju'pifa'ksan), n. zaglupljivanje; za- 

ludjivanje; zagluha; nesvjesnost; neosjetljivost 
Stupefy (stju'pifaj), v. zaglupljivati; zaludjivati 
Stupendous (stjupe'ndas), a. zapanjujuci; cudnovat 
Stupendously (stjupe'ndasli), adv. jako; vele; cudno- 

vato 
Stupid (stju'pid), a. tup; glup; budalast; benast 
Stupidly (stju'pidli), adv. glupo; budalasto 
Stupidness (stju'pidnes), Stupidity (stjupi'diti), n. lu- 

dost; glupost; budalastina; tupost 
Stupor (stju'por), n. ukocenost; tupost; protrnuce 
Sturdiness (sto'rdines), n. jakost; snaga; sila; kre- 

post; jedrina; cvrstoca; grubost; neotesanost 
Sturdy (sto'rdi), a. jak; snazan; mocan; cvrst; tvr- 

doglav; jogunast; uporan 
Sturgeon (sto'rdzan), n. keciga (riba) 
Stutter (sta'tor), v. mucati; zapletati jezikom 
Sty (staj), n. jacmenac; jecmenac 
Sty (staj), n. kotac; svinjac 
Stygian (sti'dzian), a. paklenski 
Style (sta'el), n. dijeto; sonda; siljak; pisaljka; iz- 

raz; izrazaj; izbor rijeci; stil; slog; nacin; na- 

slov; — v. nazvati; imenovati; oznaciti 
Stylish (sta'jlis), a. ponosit; pomodan; lijep 
Suable (su'abl), a. utuziv 

Suasion (sue'jzan), n. nagovor; nagovaranje 
Suave (sue'jv ili sua'v), a. sladak; ugodan; mio 
Suavely (sue'jvli), adv. slatko; ugodno 
Suavity (sua'viti), n. slast; sladost; lupkost; prijat- 

nost 
Sub (sab), n. podvrzenik; podlozenik 
Subacid (sa'ba'sid), a. kiseljkast 
Subaltern (saba'ltorn), a. podcinjen; podlozan; nizi; 

— n. podcinjenik; podcasnik 
Subaqueous (sabe'jkuias), a. podvodni s 

Subcommittee — 613 — ■ Sublunar 

Subcommittee (sa'bkami'ti), n. pododbor 
Subcutaneous (sa'bkjute'jnias), a. podkozni 
Subdivide (sa'bdiva'jd), v. ponovno razdijeliti 
Subdivision (sa'bdivi'zan), n. nizi razred; nizi odjel 
Subduct (sabda'kt), v. skinuti; odbiti 
Subduction (sa'bda'ksan), n. skracenje; odbijanje 
Subdue (sabdju'), v. podciniti; pokoriti; savladati; 

pobijediti; podjarmiti 
Subduer (sabdju'or), n. podcinitelj; pokoritelj 
Suberic (sube'rik), a. plutast 

Subjacent (sabdze'jsent), a. lezeci ispod ili nize 
Subject (sa'bdzekt). a. podcinjen; izlozen; odgovoran; 
— n. podanik; podeinjenik; osoba; predmet; 
podmet 
Subject (sabdze'kt), v. podciniti; pokoriti; podvrci; 

zarobiti; izloziti 
Subjection (sabdze'ksan), n. pokoravanje; osvojenje 
Subjoin (sabdzo'jn), v. pridati; dodati; pripojiti 
Subjugate (sa'bdzugejt), v. podjarmiti; pokoriti 
Subjugation (sa'bdzuge'jsan), n. podjarmljenje; poko- 

renje; podcinjenje 
Subjunction (sabdza'nksan), n. prilozenje; dodavanje 
Subjunctive (sabdza'nktiv), a. pridodan; prilozen; — 

n. konjunktiv 
Subjunctive mode (sabdza'nktiv mo'd), n. pogodbeni 

nacin 
Sublation (sable' jsan), n. oduzimanje 
Sublet (sable't), v. dati u podzakup 
Sublimate (sa'blimejt), v. podignuti; sublimovati; — 

n. uzgonina; sublimat 
Sublime (sabla'jm), a. uzvisen; uzvisit; velicanstven; 

plemenit 
Sublimely (sabla'jmli), adv. visoko; uzviseno; veli- 

canstveno 
Sublimeness (sabla'jmnes). Sublimity (sabli'miti), n. 

uzvisenost; velicanstvenost 
Sublingual (sabli'ngual), a, podjezicni 
Sublunar (sablju'nor), Sublunary (sa'bljuneri), a. 
podmjesecni; zemaljski s 

Submarine — 614 — Subserve 

Submarine (sa'bmari'n), a. podmorski 

Submarine armor (sa'bmari'n a'rmor), odijelo ronilca 

Submerge (sabmo'rdz), v. zaroniti; zagnjuriti; po- 

topiti; zagnjuriti se 
Submerse (sabmo'rs), Submersed (sabmo'rst), a. pod- 

vodni 
Submersion (sabmo'rsan), n. povodnja; zagnjurenje 
Submission (sabmi'san), n. pokoravanje; pokornost; 

podlozenost; poniznost; smjernost 
Submissive (sabmi'siv), a. podlozan; pokoran; smje- 

ran 
Submissively (sabmi'sivli), adv. pokorno; smjerno 
Submissiveness (sabmi'sivnes), n. podloznost; pokor- 
nost; smjernost 
Submit (sabmi't), v. prepustiti; ustupiti; pustiti; po- 

pustiti; podati se; predati se; pristati 
Subordinate (sabo'rdinejt), a. podcinjen; podlozan; — 

n. podcinjenik 
Subordinate (sabo'rdinejt), v. podloziti; podciniti; 

podjarmiti 
Subordination (sabo'rdine'jsan), n. podcinjenost; pod- 
loznost; subordinacija; podrazred; suvrst 
Suborn (sabo'rn), v. zavesti; zavoditi; podgovoriti 
Subornation (sa'borne'jsan), n. zavodjenje; zabludji- 

vanje 
Suborner (sabo'rnor), n. zavodnik 
Subpoena (sabpi'na), n. poziv; pozivnica; — v. izru - 

citi pozivnicu; pozvati na sud 
Subreptitious (sa'brepti'sas), a. prijevarom dobiven 
Subscribe (sabskra'jb), v. potpisati; potpisati se; 

pretplatiti se 
Subscriber (sabskra'jbor), n. potpisani; potpisivac; 

pretplatnik 
Subscription (sabskri'psan), n. potpis 
Subsequent (sa'bsikuent), a. slijedeci; kasniji 
Subsequently (sa'bsikuentli), adv. poslije 
Subserve (sabso'rv), v. sluziti; unaprijediti; promica- 

ti; potpomoci Subservience — ■ 615 — Subtile 

Subservience (sabso'rviens), Subserviency (sabso'r- 

viensi), n. unaprijedjenje; potpomaganje 
Subservient (sabso'rvient), a. koristan; podcinjen; 

podlozan 
Subside (subsa'jd), v. slegnuti se; smiriti se; tonuti; 

potonuti 
Subsidiary (sabsi'dieri), a. pomocan; — n. pomocnik 
Subsidy (sa'bsidi), n. pomoc; novcana poraoc 
Subsist (sabsi'st), v. biti; opstojati; postojati; hra- 

niti; uzdrzavati 
Subsistence (sabsi'stens), n. bice; zivljenje; hrana; 

opstojnost 
Subsistent (sabsi'stent), a. bitan; opstojan; sopstven 
Substance (sa'bstans), n. bice; bit; bitnost; jezgra; 

tvar; stvar; oznaka; narav; posjed; imutak 
Substantial (sabsta'nsal), a. bitan; glavni; pravi; 

cvrst; jak; obilan; imucan 
Substantiality (sabsta'nsia'liti), n. bitnost; tjelesnost; 

istinitost 
Substantially (sabsta'nsali), adv. bitno; u biti; u gla- 

vnom; cvrsto; obiljno 
Substantial (sabsta'nsals), n. glavni djelovi 
Substantiate (sabsta'nsiejt), v. ozivotvoriti; ostva- 

riti; dokazati; obistiniti 
Substantive (sa'bstantiv), a. stvarni; pravi; — n. sa- 

mostavnik; imenica 

Substitute (sa'bstitjut), v. zamijeniti; izmjeniti; — 

n. zamjenik 
Substitution (sa'bstitju'san) n. zamjena; izmjena; za- 

stupanje 

Substruction (sabstra'ksan), Substructure (sabstra'k- 

cur), n. temelj; podzida 
Subterfuge (sa'btorfjudz), n. lukavstina; izgovor; iz- 

lika 

Subterranean (sabtere'jnian), Subterraneous (sa'b- 
tere'jnias), a. podzemni 

Subtile (sa'btil ili satl), a. sitan; tanak; rijedak; os- 
tar; lukav; varav; podvalan s 

Subtilely — 616 — Successive 

Subtilely (satl'li), adv. lukavo; varavo; podvalno; 

ostro 
Subtiieness (sa'btilnes), n. tankost; ostroumlje; osjet- 

ljivost; slabost; ostrina; lukavstina; lukavstvo; 

domisljatost 
Subtilization (sa'btilize'jsan), n. lukavstvo; domislja- 
tost; utancavanje 
Subtilize (sa'btilajz), v. utancavati; ugladiti; proci- 

stiti 
Subtilty (sa'btilti ili sa'tlti), n. domisljatost; lukav- 
stina; ostrina; zestina; tancina 
Subtle (satl), a. lukav; varav; fin 
Subtly (sa'tli), adv. lukavo; fino 
Subtract (sabtra'kt), v. odbiti; odbijati; oduzeti; ski- 

nuti 
Subtraction (sabtra'ksan), n. odbijanje; oduzimanje 
Suburb (sa'borb), n. predgradje; zagradje 
Suburban (sabo'rban), n. predgradski; — n. pred- 

gradjanin; zagradjanin 
Subvention (sabve'nsan), n. stipendij; potpora 
Subversion (sabvo'rsan), n. prevrat; prevracanje; 

prebacenje; unistenje; propast 
Subversive (sabvo'rsiv), a. prevratan; razoran 
Subvert (sabvo'rt), v. prevratiti; prevrnuti; okrenuti; 

unistiti; pokvariti 
Subverter (sabvo'rter), n. prevratnik; razaratelj; po- 

kvaritelj 
Subwa,y (sa'bue'j), n. podzemni prohod 
Succeed (suksi'd), v. slijediti; ici za; zamijeniti; na- 

slijediti; uspjeti 
Success (sukse's), n. napredak; uspjeh; sreca ; bla- 

gostanje 
Successful (sukse'sful), a. uspjesan; napredan; sretan 
Successfully (sukse'sfuli), adv. uspjesno; sretno 
Successfulness (sukse'sfulnes), n. sreca; uspjesnost 
Succession (sukse'san), n. nasta^ak; produzenje; red; 

nasljedovanje; nasljedstvo; potomstvo 
Successive (sukse'siv), a. jedan za drugim; bespreki- 

dan s 

Successively — 617 — Suety 

Successively (sukse'sivli), adv. jedno za drugim; ne- 

prekidno; neprestano 
Successiveness (sukse'sivnes), n.